مطالعه ملکولی اثرات ال_اسیداسکوربیک، پپتید شبه گلوکاگونی_I و انسولین در پیشگیری از آپوپتوز ناحیه هیپوکامپ رتهای دیابتی نوع_I

Molecular evaluation of effects of L-ascorbic acid,glocagon like peptide-I and insulin in prevention of apoptosis in hippocampal rigion of diabetic type I rats


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: حسین حقیر , عبدالرضا وارسته اول , ایرج جعفری انارکولی

کلمات کلیدی: -د?ابت نوعI:بدنبال تزر?ق داخل صفاق? استرپتوزوس?ن،گلوکز خون ح?وان از 150 م?ل?گرم در دس? ل?تر ب?شتر باشد(حداقل در دو نوبت خونگ?ر? پس از 48 ساعت. -کنترل قند خون:در محدوده طب?ع? بودن قند خون بر اساس گروه شاهد در دو نوبت نمونه گ?ر? در هفته. -آپوپتوز:نوع? مکان?سم عموم? مرگ سلول? است که در جر?ان تکامل طب?ع? سلول و ?ا درط? ب?مار? ?ا صدمات د?ده م?شود و در ا?ن تحق?ق توسط تغ??ر م?زان ب?ان ژنها? خانواده Bcl_2 و caspase_3 با استفاده از روشها? western blot , RT_PCR ,Ligation_mediated PCR تع??ن م?گردد. -پپت?دشبه گلوکاگون?_I:?ک پپت?د انسول?نوتروپ?ک آندوژن است که از سلولها? دستگاه گوارش در پاسخ به غذا ترشح م?گردد و دارا? اثرات تقو?ت? در ترشح انسول?ن وب?ان ژن آن و تشک?ل جزا?ر لانگرهانس لوزالمعده م?باشد.بعلاوه معتقدند پپت?د شبه گلوکاگون?-I بررو? رشد زوائد عصب? در مح?ط کشت ن?ز اثر تحر?ک? دارد.

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85146
عنوان فارسی طرح مطالعه ملکولی اثرات ال_اسیداسکوربیک، پپتید شبه گلوکاگونی_I و انسولین در پیشگیری از آپوپتوز ناحیه هیپوکامپ رتهای دیابتی نوع_I
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/07/26
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1386/12/08

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین حقیرمجری
عبدالرضا وارسته اولمجری
مجتبی سنکیانهمکار
شکوفه بنکدارانهمکار
ایرج جعفری انارکولیمجری