بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد دندانپزشکان شهر مشهد نسبت به درمان برخی بیماران خاص در سال 1385

A Survey of dentists` knowledge ,attittude and behavior about treatment of disabled persons in Mashhad -1385.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: بهجت الملوک عجمی , محبوبه شب زنده دار

کلمات کلیدی: Knowledg: آگاه? به معن? دانستن، علم و معرفت است. Behavior: رفتار قابل مشاهده و بررس? است که متاثر از آگاه? و گرا?ش ها با سا?ر عوامل به نسبتها? متفاوت م? باشد. Disable: ناتوان - وضع?ت? ذهن?؛، جسم? ، پزشک? ?ا اجتماع? که م? تواند با عملکرد طب?ع? تداخل کند. Attitude : تما?ل دندانپزشک نسبت به پذ?رش ب?ماران خاص Dentist: دندانپزشک

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85223
عنوان فارسی طرح بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد دندانپزشکان شهر مشهد نسبت به درمان برخی بیماران خاص در سال 1385
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/07/05
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1386/12/08

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
بهجت الملوک عجمیمجری
محبوبه شب زنده دارمجری
حبیب الله اسماعیلیهمکار