بررسی شیوع و شدت اروزیونهای دندانی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان 12 ساله شهر مشهد در سال 1385

The prevalence and intensity of dental erosion and related factors in 12-year - old school children in Mashhad in 1385 ..


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مریم طالبی

کلمات کلیدی: Dental Erosion اروز?ون دندان? : انحلال ش?م?ا?? نسج سخت دندان? است بدون آنکه باکتر? در ا?ن پد?ده دخ?ل باشد Risk factor : فاکتورها? مستعد کننده : فاکتورها? زم?نه ا? که شرا?ط را جهت ا?جاد ?ک مسسئله ?ا مشکل فراهم م? نما?د. Prevalence" م?زان ش?وع School children: دانش آموزان 12-year-old children : کودکان 12 ساله

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85222
عنوان فارسی طرح بررسی شیوع و شدت اروزیونهای دندانی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان 12 ساله شهر مشهد در سال 1385
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/07/05
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1386/07/04

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مریم طالبیمجری
حبیب الله اسماعیلیهمکار