تعیین‌تأثیر‌فعالیت‌بدنی‌بر‌قند‌خون‌،میزان‌دوز‌انسولین،شاخص‌توده‌بدن،حداکثر‌اکسیژن مصرفی‌و‌عوامل‌خطر‌زای‌قلبی - عروقی در‌دیابتی‌های‌مرد‌نوع‌اول

The Effect Of 8 week Exercise On Blood suger , dosage insulin , BMI , VO2max And Risk Factors Cardiovascular Diseases In Type 1 ( IDDM ) Diabetic Persons .


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمد علی سردار , جواد رمضانی

کلمات کلیدی: د?ابت نوع اول : د?ابت ش?ر?ن وابسته به انسول?ن ?ا IDDM ن?ز خوانده م? شود . نام د?گر ا?ن ب?مار? ، د?ابت جوانان م? باشد . هرچند اکثر ب?ماران در هنگام تشخ?ص کمتر از 30 سال سن دارند ، ول? نوع اول در هر سن? م? تواند ا?جاد شود . در ا?ن ب?مار? بدن قادر به ساخت انسول?ن که تنظ?م کننده قندخون است ، نم? باشد و ?ا مقدار انسول?ن ساخته شده آنقدر کم است که ، تزر?ق انسول?ن را ا?جاب م? کند [1]. ه?پوگل?سم? : ه?پو ?عن? کم . گل?سم? ?عن? مقدار قندخون . حالت خطرناک? از کمبود مقدار قندخون است که در ب?ماران د?ابت? نوع اول و عده ا? از ب?ماران د?ابت? نوع دوم که تحت درمان با انسول?ن و ?ا ترک?بات خوراک? پائ?ن آورنده قندخون هستند ، شا?ع است [1]. ه?پرگل?سم? : ه?پر ?عن? ز?اد . پس ا?ن وضع?ت خطرناک ب?انگر م?زان بالا? قندخون است که همراه با آن ، مقاد?ر ز?اد? از " کتون ها " در جر?ان خون تجمع م? ?ابند ( کتون به نوبه خود بر اس?د? بودن خون م? افزا?د و باعث ا?جاد " اس?دوز " م? شود ) . ه?پرگل?سم? و اس?دوز درمان نشده م? تواند باعث اغماء شود . ب?ماران د?ابت? نوع اول مستعد چن?ن وضع?ت? هستند [1] . انسول?ن : نوع? هورمون آنابول?ک ?ا ذخ?ره ساز محسوب م? شود که پس از خوردن غذا ترشح م? شود آن از پانکراس افزا?ش م? ?ابد و گلوکز را از خون به درون سلولها? عضله ، کبد و چرب? هدا?ت م? کند .

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85431
عنوان فارسی طرح تعیین‌تأثیر‌فعالیت‌بدنی‌بر‌قند‌خون‌،میزان‌دوز‌انسولین،شاخص‌توده‌بدن،حداکثر‌اکسیژن مصرفی‌و‌عوامل‌خطر‌زای‌قلبی - عروقی در‌دیابتی‌های‌مرد‌نوع‌اول
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/12/09
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1387/02/11

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمد علی سردارمجری
جواد رمضانیمجری
مجید غیور مبرهنهمکار
محسن آدینه فتح آبادیهمکار
رسول آقاسی زادههمکار
هادی شرفیهمکار