مقایسه تاثیر مخروطهای مهبلی و برنامه مداخله ای رفتاری بر بی‌اختیاری استرسی ادرار زنان

compare effect of vaginal cones and behavioral intervention program on stress urinary incontinence


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: ناهید گلمکانی , آرزو اعرابی پور

کلمات کلیدی: 1- ب? اخت?ار? استرس? ادرار: تعریف نظری : اصطلاح? است که جهت توص?ف دفع غ?راراد? ادرار در ح?ن فعال?ت ف?ز?ک? به کار م? رود . (16) تعریف عملی : در ا?ن پژوهش منظور از ب? اخت?ار? ادرار دفع غ?راراد? ادرار به هر م?زان ح?ن افزا?ش فشار داخل شکم? مثل عطسه کردن ،سرفه کردن ،خند?دن ،پرش،نظا?ر آن م? باشد. با سه مع?ار ،شاخص نشت ادرار ،م?زان نشت ادرارازطر?ق آزمون پد ?ا آزمون استرس و پرسشنامه طبقه بندی شدت بی اختیاری استرسی ادرار سنج?ده م? شود. شاخص نشت ادرار یک ابزار 5 درجه ای ( 5 همیشه ، 4 اغلب،3بعضی اوقات،به ندرت ، 1 هرگز )که تناوب نشت ادرار در 8 موقعیت( عطسه ،سرفه،خنده، راه رفتن،راه رفتن در سرازیری ، دویدن،پریدن،بلند کردن اشیاء ) نشان می دهد .نمره کل از مجمع نمرات بدست می آید ودر مقایسه بین دو گروه از میانگین شاخص نشت ادرار استفاده می گردد. پرسشنامه طبقه بندی شدت بی اختیاری استرسی ادرار: در این پرسشنامه 3 سوال پرسیده می شود و هر سوال 5 درجه دارد که پس از جمع کردن نمرات و تعیین نمره کل تعیین می شود و نمرات( 4-3) نشان دهنده بی اختیاری بسیار خفیف و نمرات (7-5 )خفیف و نمرات( 10-8 )متوسط و (13-11) شدید و نمرات( 15-14 )خیلی شدید می باشد. آزمون پد ?ا آزمون استرس : از آنجایی که این آزمون مستلزم سوند زدن به بیمار بودو این کار امری نسبتا تهاجمی است با نظر مشاور ارولوژی تصمیم گرفته شد هنگامی که بیمار احساس می کند مثانه اش پر است وادرار دارد آزمون انجام شود به این صورت که پد قبل از استفاده توزن می گرددو به بیمار داده می شود واز او خواسته می شود که حرکاتی مثل پریدن ، سرفه را به مدت 20 ثانیه انجام دهد و سپس پد را دو باره توزین و مقدار نشت اندازه گیری می گردد . 2-برنامه مداخله ای رفتاری : تعریف نظری: برنامه رفتاری برگزاری یکسری جلسات منظم آموزشی برای تغییر عادات رفتاری می باشد.(22) تعریف عملی: در این پژوهش منظور از برنامه مداخله ای رفتاری ازپروتکل هیون سو وهمکاران است .برنامه رفتاری شامل آموزش چهره به چهره ورزشهای کف لگن ، تمرینات مثانه می باشد این روش به این صورت است که ابتدا بیماران در این گروه در هنگام تعیین مخروط فعال و غیر فعال و همچنین در هنگام معاینه برای تعیین قدرت انقباض عضلات کف لگن ، عضلات کف لگن را شناسایی می کنندو سپس با استفاده از پمفلت و نوار صوتی ورزشهای تقویت کننده عضلات کف لگن به واحد های پ‍‍ژوهش آموزش داده می شوداز آنها خواسته می شود که درمنزل روزانه 2بار 10انقباض شدید وسریع ( سفت کردن عضلات کف لگن ) و به دنبال آن پس از 10 ثانیه استراحت ،10 انقباض آهسته انجام دهد و این انقباضات را در وضعیت های دراز کشیده ،ایستاده ،زانو زده ،نشسته با پاهای باز به صورتی که به طور ویژه عضلات کف لگن کشیده شود و عضلات سایر قسمتهای لگن شل باشد، هرباربه مدت 20 - 15دقیقه در روز تمرین کنند .همچنین با توجه به فرم ثبت روزانه ادرار که مریض برای سه روزتکمیل کرده میانگین فاصله بین ادرار کردن حساب شده و در صورت لزوم آموزش تمرینات مثانه داده می شود.همچنین به بیمار آموزش داده می شود قبل از اینکه فشارداخل شکمی در وضعیت های مختلف افزایش یابد به طورارادی عضلات کف لگن رامنقبض کندوعلاوه بر آن به طور خصوصی هر 2 هفته یک جلسه 30-25 دقیقه با پژوهشگر ورزش ها را تمرین می کنندو در آن جلسه فاصله بین ادار ثبت می شود .(15و 22) 3- مخروط ها? مهبل? تعریف نظری: ?کسر? مخروط ها? پلاست?ک? قابل جا?گذار? در مهبل با سا?ز ?کسان و وزن متغ?ر.(17) تعریف عمل?: در ا?ن پژوهش مخروط ها وسا?ل استوانه ا? شکل با طول cm6 و قطر cm2 م? باشد که از جنس پلاست?ک بوده و توسط شرکت .... ساخته م? شود .?کسر? مخروط ها شامل 6 مخروط م? باشد که سا?ز ?کسان داشته و وزن متفاوت 20 تا 70 گرم را دارند .در انتها? مخروط نخ? از جنس پلاست?ک با طول cm9 قرار دارد که توسط نشانه از شماره ?ک تا 6 برا? وزنها? 70،60،50،40،30،20 گرم به ترت?ب مشخص م? گردد. 4- مخروط فعال تعریف نظری:شماره ای از مخروط که فرد با انقباض ارادی عضلات کف لگن در مدتی خاص قادر به نگهداری آن است که نشانگر میزان قدرت عضلات کف لگن در حالت فعال یا انقباض است . (17) تعریف عمل?: در این پژوهش مخروطی که فرد قادر به نگهداری آن با انقباض ارادی عضلات کف لگن در مدت یک دقیقه است مخروط فعال در نظر گرفته می شود . 5- مخروط غیر فعال تعریف نظری: شماره ای از مخروط که فرد بدون انقباض ارادی عضلات کف لگن در مدتی خاص قادر به نگهداری آن است که نشانگر میزان قدرت عضلات کف لگن در حالت غیرفعال یا استراحت است . (17) تعریف عمل?: در این پژوهش مخروطی که فرد قادر به نگهداری آن بدون انقباض ارادی عضلات کف لگن در مدت یک دقیقه است مخروط غیر فعال در نظر گرفته می شود . بیمار با مخروط غیر فعال درمان را شروع می کند روزی 2 بار (صبح وعصر)و هر بار به مدت 15 دقیقه مخروطها رادر حین انجام کارهای ایستاده استفاده می کند .هنگامی که توانست یک شماره خاص از مخروط را دو بار پی در پی به صورت موفقیت آمیزی استفاده کند (یعنی بدون خروج آن را در مهبل نگه دارد )از مخروط شماره بعد استفاده می کند . 6- عضلات کف لگن: تعر?ف نظر?:ساختمانها? عضلان? که در حما?ت کف لگن دخالت داشته و شامل د?افراگم لگن? ،د?افراگم ادرار? -تناسل? و جسم م?اندوراه? است .(17) تعر?ف عمل?: در ا?ن پژوهش منظور از عضلات کف لگن عضله بالا برنده مقعد شامل ?ک بخش " خاصره ا? -دنبالچه ا? " و ?ک بخش مهمتر به نام بخش "عانه ا? -احشا?? " است.

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85235
عنوان فارسی طرح مقایسه تاثیر مخروطهای مهبلی و برنامه مداخله ای رفتاری بر بی‌اختیاری استرسی ادرار زنان
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/11/11
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1386/07/04

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
ناهید گلمکانیمجری
نیره خادم غائبیهمکار
بهزاد فیض زاده کریقهمکار
حبیب الله اسماعیلیهمکار
آرزو اعرابی پورمجری