تعیین و مقایسه پراکندگی QT اینتروال قبل و بعد ترومبولیتیک تراپی و PCI اولیه و ارتباط آن با آریتمی های بطنی در بیماران با سکته قلبی حاد مراجعه کننده به بیمارستان قاﺋم و امام رضا مشهد در سال های 96-94

Assessment and comparison of QT interval dispersion before and after thrombolitic therapy and primary percutaneous coronary intervention and its relation with ventricular arrhythmias in acute myocardial infarction patients referd to Ghaem and Emam Reza hospitals in mashhad in 2015-2017


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: علیرضا عبدالهی مقدم

کلمات کلیدی: آنفارکتوس حاد قلبی با صعود قطعه ST مداخله اولیه عروق کرونر از طریق پوست پراکندگی فاصله QT

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 931336
عنوان فارسی طرح تعیین و مقایسه پراکندگی QT اینتروال قبل و بعد ترومبولیتیک تراپی و PCI اولیه و ارتباط آن با آریتمی های بطنی در بیماران با سکته قلبی حاد مراجعه کننده به بیمارستان قاﺋم و امام رضا مشهد در سال های 96-94
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1394/05/07
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1396/07/05

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علیرضا عبدالهی مقدممجری
علیرضا حیدری بکاولیهمکار
لیدا جراحیهمکار