آریانه  صدرنبوی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

آریانه صدرنبوی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): آریانه صدرنبوی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : ژنتیک انسانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : sadrnabavia@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ژنتیک پزشکیکارشناس ارشد 1380LMU
ژنتیک پزشکیدکترا (Ph.D.)1385LMU
ژنتیک پزشکیفوق دکترا (Ph.D.)1387GFH

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
کارشناس بخش ژنتیک انسانی دانشگاه LMU مونیخدانشگاه LMU مونیخ، گروه ژنتیک1380/03/111384/10/01
مسئول بخش تشخیص قبل از تولدمرکز ژنتیک پزشکی MVZ آلمان1384/10/021387/11/03
عضو هیات علمی گروه ژنتیکدانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک1387/11/03

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1951829شناسایی واریانت های ژنتیکی سرطان پستان خانوادگی در جمعیت کردها توسط توالی یابی نسل بعد وآنالیز عملکردی انهامجریدر دست اجرابلي
2940686اثر دیابت مادر در دوران بارداری بر میزان بیان ژن و الگوی توزیع گیرنده های GABA در هیپوکامپ نوزادان نر موش صحراییمجریدر دست اجرابلي
3940249بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن PPAR- α با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونرمجریدر دست اجرابلي
4931532بررسی ژنتیکی خانواده های با سرطان پستان فامیلی به روش Next Generation Sequencing جهت یافتن ژنهای جدید در سرطان پستان ارثیمجریدر دست اجراخير
5930628بررسی تأثیر القای دیابت مادری القا شده به وسیله اسرپتوزوتوسین بر میزان بیان و فسفریلاسیون PDK-1 و PTEN در مسیر PKB/Akt در هیپوکامپ نوزادان رتمجریدر دست اجرابلي
6921676بررسی پلی مورفیسم موجود در ژن های مربوط به miroRNA-34a (rs:369892834) و microRNA-106b (rs:367795589) و ارتباط ان با ابتلای به سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
7921675بررسی پلی مورفیسم های موجود در رونوشت اولیه mir-30c و mir-125a و ارتباط آن ها با سکته مغزی در انسانمجریپایان یافتهبلي
8910645بررسی پلی مورفیسم های ژن های PPAP2B،ZC3HC1 و ADAMTS7 در مبتلایان به سکته ی مغزی و سکته ی قلبیمجریپایان یافتهبلي
9910642بررسی تأثیر دیابت مادری القا شده به وسیله اسرپتوزوتوسین بر میزان بیان و فسفریلاسیون برخی مولکول‌های دخیل در مسیر سیگنالینگ پروتئین کیناز B (PKB/Akt) در هیپوکامپ نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
10910028بررسی مقایسه ای انواع پلی مورفیسم ژنهای آنژیوتنسیوژن(AGT)،فسفودی استراز4 و (PDE4D)اینترلوکین 10 (IL-10)در افراد مبتلا به سکته مغزی و افراد سالممجریپایان یافتهخير
11901178ایجاد سکته مغزی ایسکمیک (از نوع MCAO )در موشهای صحرایی و برسی بیان ژنهای Efemp1 TIMP3و ,STAT1,foxo3, ,Ywhaq ,EPAS1 , CXCR4 ARNT2و Ngb, EP300مجریدر دست اجراخير
12900980طراحی بانک اطلاعاتی و اجرای نرم افزار پایگاه دادهای ژنتیکی و بالینی سکته مغزی در استان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
13900485بررسی پلی مورفیسم رایج در ژن های APOE ، IL6 ، ACEو eNOSارتباط آن با سکته مغزی در انسانمجریپایان یافتهبلي
14900239بررسی تغییر در میزان بیان و توالی ژن در ماتوپونتین (Dermatopontin) در سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
15900030بررسی پلی مورفیسم های C677T و A1298C در ژن متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز کودکان مبتلا به شکاف کام و لب غیر سندرمی و مادران آنهامجریپایان یافتهبلي
1689849تشخیص وجود ریز حذف های ساب تلومریک در بیماران مبتلا به عقب ماندگی ذهنی ایدیوپاتیک بااستفاده از تکنیکSubtelomeric FISH (fluorescence in situ hybridization)مجریپایان یافتهبلي
1789710آنالیز موتاسیونها در 24 اگزون ژن BRCA1 در زنان مبتلا به سرطان سینه و تخمدان ارثیمجریپایان یافتهخير
1889709بررسی پلی مورفیسم ژنهای پارا اکسوناز، فاکتور 13 انعقادی خون، گلیکوپروتئین پلاکتی IIb، گیرنده بتا 2 آدرنرژیک و گیرنده آنژیوتانسین II در بیماران مبتلا به سکته مغزیمجریپایان یافتهخير
1989702بررسی پلی مورفیسم ژنهای فاکتورهای 2و5 خونی، متیل تتراهیدروفولات ردوکتاز، عامل مهار کننده ی فعال کننده پلاسمینوژن و فاکتور نکروز کننده ی توموری- آلفا در بیماران مبتلا به سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
2089152اثر تابش امواج تلفن های همراه بر تغییرات سطح بیان ژنهای Bax وBcl2 ناحیه هیپوکامپ مغز موش کوچک آزمایشگاهیمجریپایان یافتهبلي
2189064بررسی انواع فرم های چند شکلی ( Polymorphism) T 13910C ژن LCT در بیماران با مشکلات هیپولاکتازمیمجریپایان یافتهبلي
2288553بررسی جهش های شایع ژن SPG4 در بیماران با پراپازی اسپاستیک فامیلیمجریدر دست اجراخير
23960109ارزیابی ژنتیکی مولکولی متیلاسیون ژنی در ناحیه 15 p کروموزوم11 در بیماران سندرم راسل سیلور به روش MLPA در بخش غدد و متابولیک کودکانهمکارعقد قراردادبلي
24951141اثر دیابت مادر بر میزان بیان و الگوی توزیع زیر جزء هایGluN1 و GluN2B گیرنده NMDA در مخچه نوزادان نر موش صحراییهمکاردر دست اجراخير
25951139اثر دیابت مادر در دوران بارداری بر میزان بیان ژن و نحوه توزیع گیرنده های GABA در مخچه نوزادان نر موش صحراییهمکاردر دست اجراخير
26950697تولید حامل ویرایش ژنی مبتنی بر CRISPR/Cas9 به منظور اصلاح ژن دیستروفینهمکاردر دست اجرابلي
27950628بررسی فراوانی انواع موتاسیون های ژنتیکی در بیماران مبتلا به دیستروفینوپاتی ها در استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
28950560بررسی همراهی پلی مورفیسم PRKCH 1425G/A با سکته مغزی ایسکمیک در جمعیت خراسان رضویهمکاردر دست اجرابلي
29950559بررسی پلی مورفیسم rs17222919، مربوط به پروموتر ژن ALOX5AP در بیماران سکته مغزی ایسکمیک مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهدهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
30950278بررسی اثر دیابت مادری بر میزان بیان و الگوی توزیع زیر جزء هایGluN1 و GluN2B گیرنده NMDA در نواحی مختلف هیپوکامپ نوزادان نر موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
31940024مطالعه استخوان سازی به دنبال تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی در یک ضایعه ناشی از کشیدن دندان در سگ بالغ نژاد Mongrelهمکارپایان یافتهبلي
32930765 " تعیین نوع جهش ژنتیکی مبتلایان به هموفیلی A شدید (کمبود فاکتور 8 انعقادی) و هموفیلی B شدید (کمبود فاکتور 9) با هدف فراهم کردن زمینه تشخیص قبل از تولد این بیماریها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد"همکارپایان یافتهبلي
33930531بررسی اثر تابش امواج تلفن همراه بر غدد تناسلی موش نر نژاد Balb/C قبل و بعد از تولدهمکارعقد قراردادخير
34930530 بررسی اثر تابش امواج تلفن همراه بر غدد تناسلی و باروری موش ماده نژاد Balb/Cقبل و بعد از تولدهمکارعقد قراردادخير
35911301بررسی تغییرات بیان ژن های Bax، Bcl2، P21و P53 ناحیه هیپوکامپ و مخچه مغز مادر و نوزاد موش کوچک آزمایشگاهی در اثر تابش امواج تلفن همراه قبل و بعد از تولدهمکارپایان یافتهخير
36910774آنالیز جهش ژنهای کاندید RAD51C و RAD51D در شجره های مبتلا به سرطان فامیلی سلول های سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهبلي
37900834بررسی تغییرات سطح بیان ژنهای P53 و P21 ناحیه مخچه موش Balb/C در اثر تابش امواج تلفن های همراههمکارپایان یافتهخير
3889620اثر تابش امواج تلفن های همراه بر تغییرات سطح بیان ژنهای Bax و Bcl-2 ناحیه مخچه موش Balb/Cهمکارپایان یافتهبلي
3989562بررسی جهش های ژنتیکی در بیماران مبتلا به فنیل کتون اوری مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4089525بررسی اللهای ارثی ژن MutYH در ببماران مبتلا به کولورکتال آدنوما و کارسینومای زیر 50 سال مراجعه کننده به بیمارستان های مشهدهمکارپایان یافتهبلي
41891015تعیین نوع اختلال مولکولی درمبتلایان به کمبود فاکتور V و کمبود توام فاکتور V و VIII انعقاد در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
4289071بررسی اثر پنج نوع فیکساتیو وروش استخراج بافتی برروی خلوص ،محتوا وقابلیت تقویت پذیری مولکول اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک از بافت لنفاوی همکارپایان یافتهبلي
4388787بررسی سمیت ژنتیکی تاخیری ناشی از خردل گوگردی در مجروحین شیمیایی خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
4488733تعیین فراوانی ناهنجاریهای سیتوژنتیک و اختلالات ترومبوفیلی در موارد سقط خودبخودی مکرر (RSA) با علت ناشناختههمکارپایان یافتهخير
4588546بررسی تغییرات بیان ژنهای P53, INF-G, TGF-B, XPA, G0S2, PF4در لنفوسیتهای خون محیطی کارکنان پرتوپزشکیهمکارپایان یافتهبلي
4688463تعیین تاثیر دیابت مادری بر تنظیم تکاملی گیرنده های انسولین(IR) و فاکتور رشد شبه انسولینی-1 (IGF1R) در هیپوکامپ نوزادان رت های دیابتی نوع 1همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964068Effect of chronic sodium nitrite administration on the expression of fibronectin in interstitial tissue of mice testis: An immunohistochemical study.ISIBiomedical Research1396پنجم
2963645Effects of human adipose-derived stem cells and platelet-rich plasma on healing response of canine alveolar surgical bone defectsPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS1396پنجم به بعد
3963104Effects of oral administration of sodium nitrite on laminin expression in mice testicular interstitium: an immunohistochemical study.ISIBiomedical Research1396پنجم
4962978The effect of platelet-rich plasma on human mesenchymal stem cell-induced bone regeneration of canine alveolar defects with calcium phosphate-based scaffoldsISIIranian journal of basic medical sciences1396پنجم به بعد
5962008Evaluation of bax, bcl-2, p21 and p53 genes expression variations on cerebellum of BALB/c mice before and after birth under mobile phone radiation exposureISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396دوم
6960612Assessment of an APOBEC3B truncating mutation, c.783delG, in patients with breast cancerISIBREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT1395پنجم به بعد
7954366Effects of sodium nitrite on fibronectin expression of the testicular parenchyma in miceISIInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research1395پنجم
8953172Evaluation of the laminin α5 expression in mice testicular parenchyma following an exposure to water contaminated with sodium nitriteISIinternational journal of advanced biotechnology and research1395پنجم
9953045Angelman Syndrome: A Case ReportPMCIranian journal of child neurology1395دوم
10952389Association of MIR34A Gene Polymorphism rs369892834 with Ischemic and Hemorrhagic stroke risk.Chemical AbstractAdvances in bioresearch1394مسئول
11952388Expression of IFNg and TGFb1 genes can distinguish radiation workers from the normal populationscopusInternational Journal of Low Radiation1393چهارم
12952387The Association of Coagulation Factor V (Leiden) and Factor II (Prothrombin) Mutations With Stroke.ISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393مسئول
13952386Evaluation of a genetic test for diagnose of primary hypolactasia in northeast of Iran (khorasan)ISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1391مسئول
14952384Women's experiences of undergoing BRCA1 and BRCA2 testing: organisation of the German Hereditary Breast and Ovarian Cancer Consortium Survey and Preliminary Data from MünsterPMCCommunity genetics1382پنجم به بعد
15952383Mutation Scanning Using High Resolution Melting or dHPLC: A Performance Comparison Studyعلمی پژوهشی ایندکس نشدهbiochemica1388مسئول
16950489Analysis of MTHFR Gene C.677C>T and C.1298A>C Polymorphisms in Iranian Patients with Non-Syndromic Cleft Lip and Palate.ISIIran J Public Health1393چهارم
17942852Diabetes in Pregnancy Adversely Affects the Expression of Glycogen Synthase Kinase-3β in the Hippocampus of Rat NeonatesISIJOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE1394مسئول
18941239Effects of streptozotocin-induced type 1 maternal diabetes on PI3K/AKT signaling pathway in the hippocampus of rat neonatesISIJournal of Receptors and Signal Transduction1394مسئول
19941051Renin-Angiotensin A1166C Polymorphism and the Rrisk of StrokeSID/Iranmedex/MagiranJournal of Cell and Molecular Research1394مسئول
20940235Association of Major Coronary Risk Factors and GenderPMCBritish Journal of Medicine & Medical Research1394مسئول
21935533Medical genetics, criteria of miscarriage and ethical challenges of genetic testsscopusGenetics in the Third Millennium1393مسئول
22934516Fibronectin Regulation by Vitamin C Treatment in Kidneys of Nicotinic Mice OffspringISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393پنجم به بعد
23933001Systematic identification and molecular characterization of genes differentially expressed in breast and ovarian cancer.ISIThe Journal of Pathology1383دوم
24932998Genetic analyses of the genes in hereditary spastic paraplegia.Chemical AbstractClinical Biochemistry1390اول
25932980Spinal Muscular Atrophy: A Short ReviewISIinternational journal of pediatrics1393دوم
26932866Molecular analysis of LCT gene in association with primary hypolactasia in the random population of Mashhad, Iran.ISIClinical Biochemistry1390مسئول
27932861Chromosome duplication (14q) and the genotype phenotype correlation.PMCInternational Journal of Fertility and Sterility1392مسئول
28932765Analysis of novel mutations in BRCA1 in Iranian families with breast cancerISIHereditas1392اول
29932764Effects of vitamin C on expression of renal laminin-α5 in offspring of nicotine-treated mice.index copernicusResearch Opinions in Animal and Veterinary Sciences1393چهارم
3092965Association of prothrombin, blood coagulation factor V and TNFα gene polymorphisms with genetic susceptibility to strokeISCژنتیک نوین1391مسئول
3192859Genetic and Glycogen Storage DiseasesISCInternational journal of fertility and sterility 20121392مسئول
3292820New Gene Expression Analysis in Ischemic StrokeSID/Iranmedex/Magiranژنتیک نوین1391مسئول
3392817New Association of Angiotensin converting enzyme (ACE) I/D Polymorphism with Strokeعلمی پژوهشی ایندکس نشدهژنتیک نوین1391مسئول
3492815Association between angiotensin II type-1 receptor (AT1R) Polymorphism and the increased risk of strokeعلمی پژوهشی ایندکس نشدهژنتیک نوین1391
3592729Evaluation of a Genetic Test for Diagnose of Primary Hypolactasia in KhorasanISIIranian Journal of Basic Medical Science1391مسئول
36921204Decreased expression of angiogenesis antagonist EFEMP1 in sporadic breast cancer is caused by aberrant promoter methylation and points to an impact of EFEMP1 as molecular biomarkerISIInt J cancer1388اول
3791231Expression of apoptotic genes can distinguish radiation workers from normal populationscopusInternational Journal of Low Radiation1391چهارم
3891071Sex differences and left-right asymmetries in expression of insulin and insulin-like growth factor-1 receptors in developing rat hippocampusISIBrain structure & function1391دوم
3990688The effects of maternal diabetes on expression of insulin-like growth factor-1 and insulin receptors in male developing rat hippocampusISIBrain structure & function1391دوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963280تغییرات بیان فیبرونکتین در پارانشیم بیضه بعد از مصرف مزمن نیتریت سدیم در موشدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانپوستر1395خير
2963279تاثیر نیتریت سدیم بربیان لامینین در سلول های سرتولی در موشدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395خير
3930543Evalution of c677T and A1298C polymorphisms of mthfr gene in patients with nonsyndromic cleft lip and palate and their mothers12th international congress on cleft lip/palate and related craniofacial anomaliesفلوریداپوستر1392خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
11487ژنتیک پزشکی در یک نگاه1392ترجمه

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه