محمودرضا  جعفری
خلاصه عملکرد محمودرضا  جعفری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمودرضا جعفری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمودرضا جعفری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماسیوتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : JafariMR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1981360فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانو لیپوزوم های حساس به دمای حاوی دوکسوروبیسین هدفمند شده با دو پپتید iRGD و CGKRK و بررسی اثرات ضد توموری در موش های دارای تومور C26مجریدر دست اجرابلي
2970962بررسی اثرات سرکوبگر و ضد توموری پلاسمید siRNA احاطه شده با نانولیپوزوم بر روی PD-1 ، در سلول‌های ایمنی ارتشاح یافته به تومور ملانوما در موشمجریدر دست اجرابلي
3961696تهیه و ارزیابی نانولیپوزوم های حاوی گلاتیرآمراستات برای درمان مولتیپل اسکلروزیس(MS)مجریدر دست اجرابلي
4961165تهیه, تعیین ویژگیها, مطالعات پایداری نانولیپوزومهای پیگیله دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید P15 و بررسی اثرات ضد توموری به صورت برون تن و درون تن درموشهای Nude دارای تومور MIA-PaCa-2 پانکراس کارسینوما انسانی و HT29 کولورکتال ادنوکارسینوما انسانیمجریدر دست اجراخير
5960881: تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین حساس به اکسایش و بررسی اثرات ضد توموری آنها در برون تن و درون تنمجریدر دست اجرابلي
6960880تهیه و تعیین ویژگی¬های نانولیپوزوم های کاتیونی هدفمندشده با پپتید MMP2 و حاویدوکسوروبیسین و بررسی اثرات ضد توموری آن در مطالعات برون تن و درون تنمجریدر دست اجرابلي
7960806تهیه نانو لیپوزوم های حاوی پاکلی تاکسل و بررسی اثرات ضد توموری آنها به صورت In vitro و In vivo در موشهای BALB/c دارای تومورمجریدر دست اجراخير
8960676بررسی پاسخ های ضد توموری القا شده توسط لیپوزوم کنژوگه شده با soluble Lymphocyte Activation Gene-3 حاوی پپتید P5 در مدل موشی سرطان پستانمجریدر دست اجرابلي
9960630تهیه و تعیین ویژگی اثرات ضد سرطانی و درمانی تجویز نانومسیل های مختلف حاوی کوروکومین و لیپوزوم های پگیله ی حاوی دکسوروبیسین به صورت in vitro و in vivo در مدل موشی BALB/c دارای تومور کارسینومای C26مجریپایان یافتهخير
10960219ساخت مکمل خوراکی نانو ان کپسول سولفات آهن/لیپوزوم و مقایسه تاثیر آن در تغییر رنگ دندان های شیری با مکمل های آهن موجودمجریپایان یافتهبلي
11960213تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانولیپوزوم های موضعی حاوی متوترکسات برای درمان بیماری پسوریازیسمجریدر دست اجرابلي
12951706فرمولاسیون، تهیه، تعیین ویژگی ها، بررسی توزیع بافتی، فارماکوکینتیک وتاثیرپایین آورندگی خونی لیپوزوم های خوراکی حاوی انسولین هدفمند شده با ویتامینB 12مجریدر دست اجرابلي
13951111تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی اثرات ضدتوموری نانولیپوزومهای حاوی CD73 siRNA هدفمند بر علیه رسپتور EGFR در درمان همگام با داکسوروبیسینمجریدر دست اجراخير
14950953فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حاوی داروی لاپاتینیب و بررسی اثرات ضدتوموری آن در ترکیب با دوکسوروبیسین لیپوزومی به صورت درون تن و برون تنمجریپایان یافتهبلي
15950952فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزوم های حاوی کورکومین تارگت شده با پپتید GE11 وبررسی اثرات ضدتوموری به صورت درون تن و برون تنمجریپایان یافتهبلي
16950941تاثیر استفاده همزمان داروی داکسوروبیسین همراه با پپتید P5 لیپوزومه مشتق از Her2/neu در مدل موشی سرطان پستان بر سلول‌های سرکوبگر مشتق از رده میلوئیدی (MDSC)مجریدر دست اجرابلي
17950940فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی نانولیپوزوم های پگیله دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید ضدp32 و بررسی اثرات ضد آنژیوژنیک و ضد توموری در برون تن و درون تن در موش های دارای تومورمجریپایان یافتهبلي
18950178تهیه و تعیین ویژگیهای فرمولاسیون های لیپوزومی حاوی پروتیئن های فیوژنی HspX,PPE44 وEsxV مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جهت طراحی واکسن زیرواحدی وبررسی ایمنی زایی آن بعد از تزریق به موشمجریپایان یافتهبلي
19941847بررسی خصوصیات و اثرات درمانی نانو لیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین دارای لیپید های با درجه حرارت عبور فاز مختلف به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومور C26 colon carcinomaمجریپایان یافتهخير
20941845مقایسه اثر ضد توموری نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین در دو مدل ساده و غنی از استرومای کارسینومای کولون در موشهای BALB/cمجریپایان یافتهخير
21941426بررسی تاثیر تجویز آنتی بادی مونوکلنال PD-1 همراه با سلولهای دندریتیک بالغ شده توسط نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن gp100 در درمان موش های C57BL/6 مبتلا به ملانومامجریپایان یافتهبلي
22941087کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور اثر بخشی نانولیپوزومهای حاوی آمفوتریسین B موضعی همراه با مگلومین آنتی مونات در درمان ضایعه سالک با عامل L.tropica (فاز3)مجریپایان یافتهخير
23940815تهیه تعیین ویژگی¬ها و ارزیابی پاسخ ایمنی لیپوزوم¬های متصل شده به پپتید P5-PADRE و ادجوانت MPL به عنوان واکسن علیه سرطان پستان با بیان بالای HER2 در مدل موش توموری شدهمجریپایان یافتهبلي
24940809فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده (Dual targeted) با پپتیدهای RGD وTAT و بررسی اثرات ضد توموری در برون تن و درون تن در موشهای دارای تومور C26 colon carcinoma و B16F0.مجریپایان یافتهخير
25940768تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانولیپوزوم حاوی فیناستراید و ارزیابی هدفمندی آن ها به فولیکول مومجریپایان یافتهخير
26940492تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های متصل شده به اپی توپ های ایمونوژنیک پروتئین PCSK9 جهت استفاده به عنوان واکسن و بررسی پاسخ ایمنی همورال، اثرات پایین آورندگی چربی خون و مهار آتروسکلروز در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
27931593فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی های لیپوزوم ها و نیوزوم های حاوی انسولین هدفمند شده با اسیدفولیک برای مصرف خوراکیمجریپایان یافتهبلي
28931556فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتیدTAT متصل شده با spacer کوتاه و بررسی اثرات ضد توموری در برون تن و درون تن در موشهای دارای تومور C26 colon carcinoma.مجریپایان یافتهبلي
29931538تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزومهای حاویIFN gamma هدفمند شده با پپتید M2 و بررسی اثرات ضد توموری و القای پلاریزاسیون ماکروفاژهای توموری ازM2 به M1 به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای کارسینومای کولون (C26).مجریپایان یافتهخير
30931455نانوفیبرهای الکتروریسی شده حاوی پپتید لیپوزومال BMP-2 جهت افزایش تمایز سلول های بنیادی مزانشیمال به استخوانمجریپایان یافتهبلي
31931408بررسی اثر پیپرین و کوئرستین بر کارایی ضد توموری نانوذرات لیپیدی جامد حاوی SN38 به دنبال مصرف خوراکیمجریدر دست اجرابلي
32931289انتقال Anti-miR-142 بوسیله اگزوزوم های استخراج شده از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش به cancer stem cell های جداشده از رده سلولی MCF-7 و بررسی اثرات درمانی اگزوزوم های حاوی Anti-miR-142 در مدل های موشی سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
33931001طراحی حس گر زیستی الکتروشیمیایی بر پایه لیپوزوم برای سنجش میکرو ار ان های گردشی خونمجریپایان یافتهخير
34930933تهیه، تعیین خصوصیات و اثرات ضد توموری نانو لیپوزوم های حاوی گالبانیک اسید هدفمند شده با پپتید RGDمجریپایان یافتهبلي
35930762بررسی پتانسیل درمانی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده پروتئین 10 القا شونده توسط اینترفرون گاما در ملانومای متاستاتیک ریه در موش C57BL/6مجریپایان یافتهخير
36930761تهیه وارزیابی نانولیپوزوم های حامل بورتزومیب برای درمان مالتیپل میلوما در شرایط in vitro و in vivoمجریپایان یافتهخير
37930602تهیه و بررسی نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با مشتقات پپتیدی علیه Her-2/neu در درمان سرطان پستان بصورت برون تن و درون تنمجریپایان یافتهخير
38930574بررسی پاسخ های ضد توموری با استفاده از آنتی بادی بلوکه کننده CTLA-4 و فرم لیپوزومال آن به همراه لیپوزومهای حاوی دوکسوروبیسین به عنوان شیمی درمانیمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
39930379تهیه نانوذرات لیپیدی جامد(SLN) وحاملهای با پایه لیپیدی نانو(NLC)حاوی اوراپتن وبررسی خصوصیات، اثرات ضد التهابی، آنتی تیروزینازی و مرطوب کنندگی آنمجریپایان یافتهبلي
40930078کار برد پپتید GP2به وسیله نانو لیپوزوم MPL به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ ایمنی واثرات ضد توموری آن درمدل موشی BALB/cمجریپایان یافتهخير
41922728تهیه و بررسی اثرات مهار کنندگی آتروسکلروز و پایین آورندگی چربی خون نانولیپوزوم های آنیونی غیر هدفمند و ایمونولیپوزوم های آنیونی هدفمند شده علیه آپولیپوپروتئین B-100 در موش های ناک اوت شده از نظر رسپتور LDL (LDLr-/-)مجریپایان یافتهخير
42922610بررسی ایمنی ضد تومور پپتید AE37 مشتق شده از پروتئین HER2 با استفاده از نانو پارتیکل های سوپر لایتیک فاژ λF7 و نانولیپوزوم پپتید AE37 در موش BALB/cمجریپایان یافتهبلي
43922608بررسی ایمنی ضد تومور پپتید E75 مشتق شده از پروتئین HER2 با استفاده از نانو پارتیکل های سوپر لایتیک فاژ λF7 و نانولیپوزوم پپتید E75 در موش BALB/cمجریپایان یافتهبلي
44922594تهیه و تعیین خصوصیات واثرات ضدتوموری نانولیپوزومهایCpG-ODN و هدفمند شده با پپتید M2 و بررسی القای پلاریزاسیون ماکروفاژهای توموری ازM2 به M1مجریپایان یافتهبلي
45922492تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثرات ضدتوموری نانوذرات سوپر پارامغناطیس اکسید آهن پوشیده شده با سیلیکای متخلخل حاوی اپی روبیسین در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
46922489تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثرات ضدتوموری دندریمرهای حاوی SN38 هدفمند شده با پپتیدهای نفوذ کننده به سلولمجریپایان یافتهبلي
47922032بررسی اثرایمونومدولاتوری دیفن سیپرون روی سیر بالینی و پاتولوژیک لیشمانیوزجلدی در موش های BALBL/Cمجریپایان یافتهبلي
48921815تهیه و تعیین خصوصیات فرم نانولیپوزومی داروی سلکوکسیب و بررسی اثرات ضد توموری آن به صورت in vitro وin vivo.مجریپایان یافتهبلي
49921575ارزیابی پاسخ ایمنی بر علیه پپتید P5 انکپسوله شده در لیپوزوم و بارگیری شده توسط سلولهای دندریتیک در مدل موش توموری شدهمجریپایان یافتهبلي
50921265فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با آپتامر ضد گیرنده MUC-1 و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای C26 colon carcinoma.مجریپایان یافتهخير
51920814تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی پایداری نانو ذرات لیپیدی جامد (SLN) حاوی ایزوترتینوئینمجریپایان یافتهبلي
52920266تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین و مایلتوفیسین حساس به دما و هدفمند شده با پپتید TAT و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در مدل موشی دارای تومور C26 colon carcinomaمجریپایان یافتهبلي
53920203هدف گیری ریزمحیط تومور با آنتی بادی بلوکه کننده CTLA-4 احاطه شده در نانولیپوزوم جهت افزایش ایمنی ضد توموریمجریپایان یافتهبلي
54911191فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتیدPNC-27 و بررسی اثرات ضدتوموری به صورتin vivo,in vitro در موشهای دارای تومورC26 colon carcinomaمجریپایان یافتهبلي
55910961تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانوذرات لیپیدی جامد حاوی SN38 در مدل حیوانیمجریپایان یافتهخير
56910721تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با لپتین وپپتیدهای مشتق ازآن و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومور U87MGو C26 colon carcinoma . مجریپایان یافتهخير
57910626بررسی تاثیر فاکتورهای موثر در فرمولاسیون نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژنهای محلول لیشمانیا بر روی میزان برداشت سلولهای دندریتیک مشتق شده از سلولهای مغز استخوان موش مجریپایان یافتهبلي
58910602تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد(SLN) حاوی فیناستراید در دارورسانی به فولیکول مو مجریپایان یافتهخير
59910598دارو رسانی هدفمند سیس پلاتین با استفاده از نانولوله های کربنی عاملدارشده برای درمان سرطان کولون کارسینومای C-26مجریپایان یافتهخير
60910512فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با آنتی بادیهای ضد MUC1 و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومور C26 colon carcinomaمجریپایان یافتهخير
61910480فرمولاسیون، تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانوذرات ایسکوم حاوی آنتی ژن لیشمانیا درمدل موشیمجریپایان یافتهبلي
62910435بررسی خصوصیات هورمون رشد انسانی به دنبال پگیلاسیون اختصاصیمجریپایان یافتهبلي
63910183مقایسه اثرات درمانی فرم لیپوزومال تران اگزامیک اسید با فرم متداول هیدروکینون در بیماران مبتلا به ملاسمامجریپایان یافتهبلي
64910042تهیه نانومیسیل های کورکومین برای مصرف خوراکی مجریپایان یافتهخير
65901028تهیه، تعیین ویژگی ها و بررسی اثرات ضدتوموری نانولیپوزوم های حساس به دما حاوی سیس پلاتین و هدفمند شده با Affibody علیه Her-2/neu در محیط درون تن و برون تنمجریپایان یافتهبلي
66900921فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های PEG نشاندارشده با 99mTc-HMPAO برای سنتی گرافی جریان خون در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
67900914تهیه نانو لیپوزومهای حاوی پپتیدهای Her2 و ادجوانت poly(I:C) به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ های ایمنی و اثرات ضد توموری آن در مدل موشیمجریپایان یافتهبلي
68900750تهیه، تعیین ویژگی ها و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانوذرات کیتوزان و تری متیل کیتوزان حاوی آنتی ژن تام لیشمانیای لیز شده (WLL) و آنتی ژن محلول لیشمانیا (SLA) در مدل موشیمجریپایان یافتهبلي
69900736ایمن سازی موشهای BALB/c علیه لیشمانیوز با استفاده از نانولیپوزومهای کاتیونی DDAB حاوی آنتی ‍‍ژنهای انگل لیشمانیا و ادجوانت TDBمجریپایان یافتهخير
70900698بهینه سازی روش تهیه ی نانو لیپوزوم های حاوی آنتی ژنهای محلول انگل لیشمانیا (SLA) و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنهمجریپایان یافتهبلي
71900548مطالعه دو سوکور فاز 3 اثربخشی نانولیپوزومهای موضعی حاوی پارومومایسین در درمان ضایعه سالک با عامل L. major. ،دمجریپایان یافتهخير
72900543فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای حاوی ماده رنگی patent blue نشاندار شده با Tc-HMPAO و بررسی نحوه نقشه برداری سیستم لنفاوی برای شناسایی (Sentinel Lymph NODE) SLN مجریپایان یافتهبلي
73900433بررسی اثربخشی و ایمنی گلوکانتیم لیپوزومال موضعی در درمان سالکمجریپایان یافتهبلي
74900373فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین تهیه شده با اسفنگومیلین و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومور C26 colon carcinomaمجریپایان یافتهبلي
75900369بررسی میزان تأثیر نیمودیپین بر ضد پروماستیگوتها و آماستیگوتهای لیشمانیا ماژور در محیطهای In-Vitro و In-Vivo مجریپایان یافتهبلي
76900361دارورسانی هدفمند به سلول های بنیادی سرطانی جداشده از C26 murine colon carcinoma با استفاده از نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با آنتی بادیهای ضد CD133 و CD44 و EpCAMبصورت برون تن و درون تنمجریپایان یافتهبلي
77900225تهیه نانولیپوزوم های متصل شده به پپتیدهای Her 2 به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ های ایمنی و اثرات ضد توموری آنمجریپایان یافتهخير
78900050تولید فرآورده موضعی لیپوزومی آمفوتریسین بی برای درمان سالک نوع شهری با عامل لیشمانیا تروپیکا و ارزیابی فاز 2-1مجریپایان یافتهخير
79900013تهیه نانو لیپوزومهای خنثی حاوی پپتید های Her2 و ادجوانت MPL به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ های ایمنی و اثرات ضد توموری آن در مدل موشیمجریپایان یافتهخير
8089644تهیه، تعیین خصوصیات و اثرات ضدتوموری نانوذرات متخلخل سیلیکا حاوی اپی روبیسین و siRNA علیه پروتئین Bcl-2 در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
8189493بررسی تاثیر حضور پلیمر پلی اتیلن گلیکول بر روی خواص فیزیکوشیمیایی و ایمنی زایی نانولیپوزومهای کاتیونی حاوی آنتی ژن های محلول لیشمانیامجریپایان یافتهبلي
8289257تهیه و تعیین خصوصیات فیزیکو شیمیایی نانولیپوزوم های با بار مثبت فوزوژنیک حاوی پپتیدهای Her2و ادجوانت MPLو یا CpG-ODNبه عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده در مدل موشیمجریپایان یافتهبلي
8389158تهیه و بررسی نانولیپوزومهای کونژوگه با آنتی بادی علیه آپولیپوپروتئین B100 به عنوان یک عامل درمانی جهت کاهش سطح LDL سرممجریپایان یافتهبلي
8489088بررسی اثرات شیرابه وژل گیاه آلوئه ورا برعلیه لیشمانیا ماژور به صورت In vitroو In vivoمجریپایان یافتهخير
8589051فرمولاسیون و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ویروزوم های حاوی آنتی ژن لیشمانیا و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده در مدل موشی مجریپایان یافتهبلي
8688821فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با آپتامر ضد Her-2/neu و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومورسرطان پستان بیان کننده Her-2/neuمجریپایان یافتهخير
8788528تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن تام لیشمانیای لیز شده و ادجوانت MPL در مدل موشیمجریپایان یافتهبلي
8888527ایمن سازی موشهای BALB/c علیه لیشمانیوز با استفاده از نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژنهای محلول انگل لیشمانیا و ادجوانت MPLمجریپایان یافتهبلي
8988506بررسی برون تنی میزان هدف گیری نانوایمونولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا به سلولهای دندریتیک انسانیمجریپایان یافتهخير
9088502تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی ویژگیهای نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد حاوی سافرانال به عنوان ضدآفتاب و مرطوب کنندهمجریپایان یافتهبلي
9188440تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی اثر ضد آفتاب و مرطوب کنندگی نانوپارتیکلهای لیپیدیمجریپایان یافتهبلي
9288417فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتیدهای TAT و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro , invivo در موشهای دارای تومور C26 colon carcinomaمجریپایان یافتهبلي
9388317تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی ویژگیهای لیپوزومهای حاوی سافرانال به عنوان ضد آفتاب و مرطوب کنندهمجریپایان یافتهبلي
9488260مطالعه پیلوت کارآزمایی بالینی نانو لیپوزومهای موضعی پارومومایسین برای درمان سالک با عامل L. tropicaمجریپایان یافتهخير
9587890بررسی اثر نانولیپوزوم های حاوی siRNA MDR1 بر مقاومت دارویی در سلولهای سرطان پستان مقاوم به داکسوروبیسین (MCF-7/Adr)مجریپایان یافتهبلي
9687848تهیه نانوپارتیکلهای LPD حاوی پپتیدهایHer2 به عنوان واکسن علیه سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
9787764فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانولیپوزومهای حاوی کورکومین برای درمان موضعی ضایعه پوستی لیشمانیوز در مدل موشیمجریپایان یافتهبلي
9887671تهیه، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوایمونولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا و ارزیابی میزان مصونیت زائی و پاسخ ایمنی علیه آن در مدل موشیمجریپایان یافتهخير
9987669تهیه، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا و اولیگودزوکسی نوکلئوتید های CpG دارای اسکلت فسفودی استر (PO-CpG ODN) و ارزیابی میزان مصونیت زائی و پاسخ ایمنی علیه آن در مدل موشیمجریپایان یافتهبلي
10087646فرمولاسیون تهیه و ارزیابی نانولیپوزوم های دارای دوکسوروبیسین تهیه شده از دی استرول فیفولیپید ها و هدفمند شده با پپتیدهای RGDمجریپایان یافتهبلي
10187535تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی پایداری نوری، تحریک موضعی و جذب پوستی نانو ذرات لیپیدی جامد (SLN) حاوی ایزوترتینوئینمجریپایان یافتهخير
10287386بررسی اثر سیلیمارین بر پاسخ دهی انگل L.major به داروی گلوکانتیم مجریپایان یافتهبلي
10387272فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانو لیپوزومهای حاوی سیس پلاتین و بررسی اثر ضد توموری در In vitro و موش های دارای کولون کارسینومای C-26مجریپایان یافتهبلي
10487159تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد (SLN) و نانو لیپوزوهای موضعی حاوی مایلتفوسین برای درمان لیشمانیوز پوستی در مدل موشی BALB/cمجریپایان یافتهبلي
10587156بررسی روند ایجاد ضایعه و نوع پاسخ ایمنی ایجاد شده در موش های تلقیح شده با انگل زنده لیشمانیوز ماژور همراه با نانو ذرات LPD حاوی ‍CpG ODNمجریپایان یافتهخير
10687100بهینه سازی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی برای ارائه خدمات به محققین محترممجریپایان یافتهخير
10786783مطالعه پیلوت کارآزمایی بالینی نانو لیپوزومهای موضعی گلوکانتیم برای درمان سالک نوع شهری با عامل L. tropicaمجریپایان یافتهخير
10886688فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزومهای پگیله حاوی عصاره تام زعفران، سافرانال،کروسین و بررسی اثر ضد توموری در موش های دارای 26-C کولون کارسینومامجریپایان یافتهخير
10986585فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانولیپوزومهای موضعی حاوی گلوکانتیم تهیه شده با استئاریل آمین برای درمان لیشمانیوز پوستی در مدل موشی BALB/cمجریپایان یافتهخير
11086399فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوپارتیکلهای حاوی آمفوتریسین Bتهیه شده با دی استیگماسترول- فسفاتیدیل کولین و بررسی خصوصیات ضد لیشمانیا و ضد قارچیمجریپایان یافتهخير
11186260تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانوپارتیکل های لیپیدی ( لیپوسفرهای) حاوی داستاکسل در مدل حیوانیمجریپایان یافتهخير
11286077بررسی اثر اشعه ماوراء بنفش آفتاب در سیر بیماری لیشمانیوز جلدی در موشهای BALB/Cمجریپایان یافتهخير
11385083فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی اثر بخشی اشکال لیپوزومی و ترانسفرزومی موضعی پارومومایسین برای درمان لیشمانیوز پوستی ناشی از L.major در مدل موشیمجریپایان یافتهخير
11485027بررسی اثر سرکوب کننده سیستم ایمنی آنالوگ های جدید لفلونامید بر روی T سل های انسانی به روش رنگ سنجی برون تنی MTTمجریپایان یافتهخير
11585026بررسی اثرات ضد لیشمانیوز آنالوگ های جدید پنتامیدین به صورت برون تنی با استفاده از کشت پروماستیگوت انگل لیشمانیا و مقایسه آن با پنتامیدین و آمفوتریسین Bمجریپایان یافتهخير
11684411تهیه نانوپارتیکلهای LPD حاوی rgp63 (recombinant major surface glycoprotein of Leishmania ) و rLmaCIN (recombinant Leishmania major class I nucleases ) به عنوان واکسن لیشمانیوز مجریپایان یافتهخير
11784176ایمن سازی از راه بینی به وسیله لیپوزومهای با بار منفی روکش داده شده با کایتوزان حاوی توکسوئید کزاز در مدل خرگوش مجریپایان یافتهخير
11883324بررسی ایمن زایی لیپوزوم های با بار مثبت حاوی پلاسمید کدکننده آنتی ژن حفاظتی باسیلوس انتراسین در موش BALB/C مجریپایان یافتهخير
11983305بررسی میزان ایمنی زایی میکروسفرهای آلژینات و PLGA حاوی لیشمانیا ماژور اتوکلاو شده ALM همراه با ادجوانهای ساپونین کیلایا QS و CpG-ODN در مدل موشیمجریپایان یافتهخير
12083152فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی بالینی فرم لیپوزومی موضعی آمفوتریسین B برای درمان لیشمانیوز پوستی مجریپایان یافتهخير
12182087بررسی ایمن سازی از راه بینی به وسیله لیپوزومهای حاوی توکسوئید کزاز با اندازه های مختلف در خرگوشمجریپایان یافتهخير
12282071فرمولاسیون لیپوزومهای حاوی سیکلوسپورین با سایزهای مختلف به منظور دارورسانی خوراکیمجریپایان یافتهخير
12382026بررسی گونه های عامل سالک در استان خراسانمجریپایان یافتهخير
12481078مطالعه ریزساختمانی سلولهای اسپرماتوژنیک پس از تزریق مزمن مورفینمجریپایان یافتهخير
12580100فرمولاسیون فرمهای لیپوزومی موضعی تریامسینولون و مقایسه اثر ضدالتهابی آنها با کرم و پماد تریامسینولون موضعی موجود در بازار در موشهای سوریمجریپایان یافتهخير
12680054استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذرا در تائید تشخیص موارد خاصی از تومورهای اطفالمجریپایان یافتهخير
12780022بررسی ریز ساختمانی دهلیزی رت و گرانولهای ترشحی آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی انتقالیمجریپایان یافتهخير
12880019فرمولاسیون و بررسی پایداری فرآورده Anti-Rhdمجریپایان یافتهخير
12980008بررسی تاثیر لیوفیلزاسیون و اولترافیلیزاسیون در شرایط مختلف بر روی پایداری فرآورده Anti-rhdمجریپایان یافتهخير
13080007ایمن سازی موش های Bab/C علیه لیشمانیوز پوستی با استفاده از لیپوزوم های حاوی گلیکوپروتئین سطحی لیشمانیا gp63 و فرم مشتق شده اش t-gp 63مجریپایان یافتهخير
13179002ایمن سازی از راه بینی با استفاده از میکروسفرها و لیپوزومهای زیست تجزیه پذیر ، توکسویئد کزاز به عنوان مدلمجریپایان یافتهخير
132981335جداسازی ترکیب sophoraflavanone G از گیاه تلخ بیان و بررسی اثرات آن بر ضد پروماستیگوت و آماستیگوت های لیشمانیا ماژور در محیط In vitroهمکاردر دست اجرابلي
133971844تاثیر استفاده از لیپوزوم کنژوگه شده با soluble Lymphocyte Activation Gene-3 حاوی پپتید P5 بر زیرگروه سلول های T تنظیمی (Treg) در مدل موشی سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
134971626تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی اثرات ضدتوموری نانولیپوزوم‌های حاویCombertastatin A4 هدفمند شده با پپتیدِ ضدگیرندهp32 در سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
135971431بررسی تاثیر ژل نانولیپوزومهای موضعی حاوی کورکومین (سینانومین)در بهبود آفت دهانی بیماران مبتلا به بیماری بهجت در مقایسه با تریامسینولون استونایدهمکاردر دست اجرابلي
136971266بررسی پاسخ ایمنی واکسن لیپوزومالPCSK9 در میمون رزوسهمکاردر دست اجراخير
137971188تهیه و ارزیابی نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین متشکل از توئین 80 جهت دارورسانی به بافت مغزهمکاردر دست اجراخير
138971173تهیه و تعیین خصوصیات نانوذرات لیپیدی جامد (solid lipid nanoparticle) حاوی کورکومینوئید و بررسی فراهمی زیستی خوراکی در مقایسه با فرم های تجاری معمول و نانومیسلار در موشهمکاردر دست اجرابلي
139971012فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه ریسپریدون: ارزیابی برون تن، پیش درون تن و درون تنهمکاردر دست اجرابلي
140970876بررسی اثر عصاره گیاه غازیاقی بر سطح بیان ژن TRP-1 و TRP-2 در پوست موش های C57Bl/6 مبتلا به ویتیلیگوهمکاردر دست اجراخير
141970822ایمنی تراپی ترکیبی با نانولیپوزوم های مهارکننده آنزیم ایندول آمین دی اکسیژناژ (IDO) همراه با واکسن سرطان ملانوما جهت هدف گیری ریز محیط تومور و افزایش پاسخ ایمنیهمکاردر دست اجرابلي
142970699بررسی اثر فرم نانومیسلی سیلی مارین بر سطح بیان ژنMITF در پوست موش های C57Bl/6 مبتلا به ویتیلیگوهمکاردر دست اجراخير
143970346بررسی اثربخشی افزودن کورکومین به رژیم درمانی ریسپریدون درکودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسمهمکاردر دست اجرابلي
144970256بررسی اثرات ضد توموری داکسیل و نانو لیپوزومهای حاوی الاژیک اسید در موشهای C57 / BL6دارای ملانوماهمکاردر دست اجرابلي
145970091فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه بوپرونورفین هیدروکلراید: ارزیابی برون تن، پیش درون تن و درون تنهمکاردر دست اجرابلي
146970090فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه دزوکسی کولات سدیم: ارزیابی برون تن، پیش درون تن و درون تنهمکاردر دست اجرابلي
147961924بررسی اثر فرمولاسیون لیپوزومی DOPC/DOPS حاوی آتورواستاتین بر سایتوکاین‌های التهابی و ضد التهابی در شرایط برون تنیهمکارپایان یافتهخير
148961914تهیه نانو لیپوزوم های حاوی الاژیک اسید و بررسی اثرات ضد توموری آنها به در موشهای C57 دارای تومور ملانوماهمکاردر دست اجراخير
149961905بررسی تاثیر تجویز فرمولاسیون لیپوزومال سلکوکسیب همراه با سلولهای دندریتیک بالغ شده توسط نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن gp100 در درمان موش های C57BL/6 مبتلا به ملانوماهمکاردر دست اجرابلي
150961865فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین متصل به پپتید 4N1K و بررسی اثر ضد توموری آن ها در مدل درون تنیهمکاردر دست اجراخير
151961817بررسی سمیت حاد و سمیت مزمن فرمولاسیون لیپوزومی متصل به پپتید PCSK9 در مدل حیوانیهمکاردر دست اجراخير
152961751تهیه نانو لیپوزوم های حاوی سیس پلاتین به روش remote loading و بررسی اثرات ضد توموری آن ها در مطالعات برون تن و درون تنهمکاردر دست اجرابلي
153961697تهیه نانولیپوزوم‌های حاوی Epacadostat و بررسی اثرات ضد توموری آن‌ها در ملانوما B16F10 در برون تن و درون تن به همراه دوستاکسل آزادهمکاردر دست اجرابلي
154961606کارآزمایی بالینی دوسویه کور ارزیابی اثرات داروی کروکومین بر عملکرد ها و مکانیسم های سیستم ایمنی سلولی و همورال بیماران مبتلا به استئوآرتریت و مقایسه آن با گروه دریافت کننده دارونماهمکاردر دست اجرابلي
155961322بررسی نقش فرمولاسیون‌های نانولیپوزومی آنیونی به عنوان ابزاری جهت هدف‌گیری پلا‌ک آترواسکلروزهمکاردر دست اجراخير
156961281تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات لیپید/کلسیم/ فسفات (LCP) محتویsiRNA علیه mRNA-ApoB100 و بررسی اثرات پایین آورندگی چربی خون و مهار آتروسکلروز در مدل حیوانیهمکاردر دست اجرابلي
157960988تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین هدفمند شده علیه آنتی-ژن غشایی سرطان پروستات و ارزیابی اثرات ضدتوموری فراورده در برون تن و درون تنهمکاردر دست اجراخير
158960951بررسی اثربخشی فرمولاسیون خوراکی نانو از سیلی مارین در بیماران مبتلا به سرطان پروستات غیرمتاستاتیک پس از درمان رادیکال موضعی سرطان پروستاتهمکاردر دست اجرابلي
159960877بررسی اثر نانولیپوزوم های حاوی کروسین و هدفمند شده با پپتید m2 در القای تغییر فنوتیپی ماکروفاژهای توموری به وضعیت M1همکاردر دست اجرابلي
160960871تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان-کلاژن حاوی کورکومین تهیه شده به روش الکتروریسی جهت استفاده در پانسمان زخم در مدل حیوانیهمکاردر دست اجراخير
161960817بررسی اثر پروتئین CD47 و پپتید مشتق از آن بر میزان برداشت ماکروفاژی، تجمع در بافت تومور، و اثرات ضد توموری برون تنی و درون تنی فرم نانولیپوزومی داروی دوکسوروبیسینهمکاردر دست اجرابلي
162960786تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های محتویsiRNA علیه PCSK9 mRNA و بررسی اثرات پایین آورندگی چربی خون در مدل حیوانیهمکاردر دست اجرابلي
163960780تولید صنعتی، تعیین خصوصیات و انجام آزمونهای پایداری بر اساس ICH واکسن نانولیپوزومی حاوی آنتی ژن SLA و انجام کارآزمایی بالینی فاز 1 علیه لیشمانیازیس (نیماد)همکاردر دست اجراخير
164960715اثر نانو ریزحباب ها در تنظیم بیان ژن،القا آپوپتوز ومهار رشد سلولهای سرطان پستان(MCF7)همکارپایان یافتهخير
165960195تهیه و ارزیابی نانولیپوزوم های حاوی آپتامر AptFOXM1 و هدفمند شده با آپتامر AS1411همکاردر دست اجرابلي
166960064بررسی اثر کورکومین بر عوارض عصبی دیابت و سطح HbA1cهمکاردر دست اجراخير
167960013تهیه و تعیین خصوصیات حاملهای لیپیدی با پایه نانو و نانوامولسیونهای حاوی ویتامین D به منظور غنی سازی لبنیاتهمکاردر دست اجراخير
168951820بررسی اثر ضد میکروبی ماده دندانی Nano curcumin Pulpal Paste (NCPP) در مقایسه با (ZOE) Zinc oxide eugenol به روش MIC و MBC بر روی رشد شاخصهای باکتریال گرم منفی عفونتهای دندانیهمکاردر دست اجرابلي
169951819بررسی اثر ضد میکروبی ماده دندانی NanoCurcumin Pulpal Paste (NCPP) در مقایسه با (ZOE) Zinc oxide eugenol به روش MIC و MBC بر روی رشد شاخصهای باکتریال گرم مثبت عفونتهای دندانیهمکارپایان یافتهبلي
170951606تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی فسفاتیدیل گلیسرول و بررسی اثرات درمانی، توزیع بافتی، سمیت حاد و سمیت مزمن در مدل های حیوانیهمکاردر دست اجراخير
171951391بررسی اثربخشی اضافه کردن داروی سیناکورکومین به رژیم درمانی بیماران مبتلا به پارکینسون: کارآزمایی بالینی تصادفی و دوسوکور همراه با دارونماهمکارپایان یافتهبلي
172950871سنتز، تعیین خصوصیات و تهیه فرمولاسیون نانولیپوزومال مشتقات فلوئورینه کورکومینوئیدی و بررسی اثرات آنتی توموری بصورت برون تنی و درون تنی در مدل های تومور ملانوما و کلورکتالهمکاردر دست اجرابلي
173950809تهیه, تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانولیپوزومهای پیروینیوم پاموات بصورت درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهخير
174950698فرمولاسیون و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانولیپوزومهای کاتیونی حاوی پپتیدPEPCK و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده در مدل موشی لیشمانیاهمکارپایان یافتهخير
175950565بررسی لنفوسینتی گرافیک exvivo برای تعیین محل غدد لنفاوی پیشاهنگ با Liposomes رنگی نشاندار شده با [99m TC- HMPAO] در بدخیمیهای کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
176950466بررسی تغییرات سطح سرمی hsCRP و لیپوپروتیین آ در بیماران عروق کرونری خفیف تا متوسط و دیابتیک تحت درمان با کورکومین در مقایسه با دارونما: کارازمایی بالینی دوسوکورهمکارپایان یافتهبلي
177950449مقایسه سمیت سلولی(CPP) Curcumin Pulpal Paste و Zinc Oxid Eugenol(ZOE)همکارپایان یافتهبلي
178950194بررسی اثرنانومیسلهای حاوی کورکومین در انمی های مقاوم به اریتروپویتین در بیماران تحت همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
179950023بررسی اثرات ژل نانوداروی سینا کورکومین بر التهاب لثه در ژنژیویت مزمنهمکارپایان یافتهبلي
180941771بررسی کارایی ضد توموری کمپلکس داستاکسل-سیکلودکسترین به دنبال مصرف خوراکیهمکارپایان یافتهبلي
181941727تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های آنیونی و بررسی اثرات درمانی در مدل حیوانی دیس لیپیدمی و آترواسکلروزهمکارپایان یافتهخير
182941726بررسی اثر ایمونوتراپی با استفاده از نانولیپوزوم‌های متصل به پپتید آنتی‌ژنیک PCSK9 بر سرطان سینه و سرطان کلون در مدل درون‌تنیهمکارپایان یافتهخير
183941672بررسی اثر ایمونوتراپی با استفاده از نانولیپوزوم های متصل شده به اپی‌توپ‌های ایمونوژنیک پروتئین PCSK9 در مدل درون‌تنی دیابتهمکارپایان یافتهخير
184941624تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم‌های حاوی فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل گلیسرول و فسفاتیدیل سرین، و بررسی اثر کاهندگی CRP سرم در مدل درون تنیهمکارپایان یافتهخير
185941520مقایسه پتانسیل شیمی درمانی فرمولاسیون نانوپلیمروزومی دوکسوروبیسین در مقایسه با فرمول تجاری لیپوزومال دوکسوروبیسین در مدل سرطان کولون موشی C26همکارپایان یافتهخير
186941218تهیه فیتوزومهای حاوی هسپریدین یا هسپریتین و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنهاهمکارپایان یافتهخير
187941200تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی فسفاتیدیل سرین و بررسی اثرات درمانی در مدل خرگوش هایپرکلسترولمیکهمکارپایان یافتهبلي
188941179بررسی اثر نانومیسل های حاوی کورکومین برتاثیر ((1H-ایمیدازول-1-ایل)متیل) -2-(4-فلوروفنیل)-8-فنیل کینولیندر تمایز سلولهای بنیادی مشتق شده از پالپ دندانی به استخوانهمکارپایان یافتهخير
189941153بررسی اثرکورکومین نانومیسل بر میزان بهبودی علایم بیماران مبتلا به استئوارتریت زانوهمکارپایان یافتهبلي
190940956مطالعه درون تنی اثرات کنژوگه های پارتنولید با داروهای ضدسرطان آمین دار در موش BALB/c دارای سرطان کولونهمکارپایان یافتهخير
191940791بررسی اثر کورکومین بر شاخص های غیر تهاجمی کبد در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلیهمکارپایان یافتهبلي
192940585تهیه و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوذرات آلومینیوم فسفات (آلوم) و مقایسه آن با ادجوانت آلوم موجود در بازارهمکارپایان یافتهخير
193940503بررسی اثر افزودن کورکومین در مقایسه با دارو نما بر روی علائم کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی تحت درمان با درمان ریتالینهمکارپایان یافتهبلي
194940491بررسی تأثیر افزودن کرکومین به والپروات سدیم در درمان بیماران با اختلال دوقطبی در فاز حاد حمله مانیاهمکارپایان یافتهبلي
195940236بررسی تاثیر کورکومین نانومیسل در پیشگیری و درمان کاندیدیازیس دهانی در بیماران تحت درمان پرتو درمانی ناحیه سر و گردنهمکارپایان یافتهبلي
196931726بررسی اثر نانوکورکومین برآسیب سلولی ایجاد شده با فسفین در رده سلولی HepG2همکارپایان یافتهخير
197931108تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی ترانسفکشن نانوذرات شبه ویروسی بر پایه ی لیپوپلی کاتیون های اصلاح شده با پپتیدهای نفوذکننده به سلول برای انتقال ژنهمکارپایان یافتهبلي
198930401بررسی تاثیر فرم محلول و قرص سیلی مارین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردنهمکارپایان یافتهخير
199922200بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردنهمکارپایان یافتهبلي
200922172بررسی اثر curcumin بر تشنج مقاوم به درمان در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
201921208هدفمند سازی نانوذرات Gold/Gold sulfide توسط آنتی بادی مونوکلونال اختصاصی Cetuximab(C225) جهت بکارگیری در درمان سلولهای MDA-MB-468 با تابش NIRهمکارپایان یافتهبلي
202920912بررسی آسیب قلبی حاصل از فرمولاسیون های مختلف دوکسوروبیسین و رابطه آن با میزان بیان MicroRNA های مرتبط با استرس اکسیداتیو در موش های مبتلا به سرطان کولونهمکارپایان یافتهبلي
203910601تهیه و بررسی خصوصیات نانو ذرات ایسکوماتریکس و بررسی درون تن اثر ایمنی افزایی آن در تجویز مخاطی همزمان با ویروس آنفولانزای PR8همکارپایان یافتهبلي
204910445بهبود ایمنی زایی پپتیدهای P5 و P435 از پروتئین Her2 بوسیله پپتید متصل شونده به MHC کلاس دو و ادجوانت CpG به عنوان واکسن سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
205910444بهبود پاسخ ایمنی علیه پپتید چند اپی توپی از پروتئین Her2 بوسیله افزایش کمک سلولهای T CD4+ و ادجوانت CpG در مدل موشی BALB/cهمکارپایان یافتهبلي
206900478اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه اشنان (Seidlitzia rosmarinus) در درمان لیشمانیوز پوستی تجربی در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
20789940تهیه و تعیین خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد (SLN) حاوی ایزوترتینوئین و بررسی کارآزمایی بالینی آن به همراه کلیندامایسین در بهبود آکنههمکارپایان یافتهبلي
20889919بررسی میزان نفوذ سیکلوسپورین به بخشهای خلفی چشم به دنبال استعمال فرم لیپوزومی و فرم تجاری در مدل حیوانی همکارپایان یافتهبلي
20989432استفاده از کمپلکس اکسید آهن سوپرپارامگنتیک- آپتامر حاوی اپی روبیسین برای عکسبرداری و درمان سرطان پستان در مطالعات درون تنیهمکارپایان یافتهبلي
21089394تهیه، تعیین خصوصیات و اثرات سیتوتوکسیک نانولیپوزومهای حاوی اومبلی پرنینهمکارپایان یافتهبلي
21189286تهیه RNA آپتامر علیه بیو مارکرهای اختصاصی فاز عفونت زای انگل لیشمانیا ماژور به روش Cell SELEXهمکارپایان یافتهبلي
21288747تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی سیکلوسپورین جهت استعمال چشمی و بررسی بی خطری (safety) آن در چشم خرگوشهمکارپایان یافتهخير
21387542تولید یک پروتئین هیبرید از آلرژنهای Chenopodium Album و بررسی ایمونوژنیسیته آن در مدل تجربی آلرژیهمکارپایان یافتهبلي
21482057تهیه میکرو سفرهای زیست تجزیه پذیر حاوی سیکلوسپورین A و بررسی برخی فاکتورهای موثر بر میزان احتباس داروهمکارپایان یافتهخير
21580046بررسی عوارض ویروس مسمومیت باعوامل شیمیائی جنگیهمکارپایان یافتهخير
21680044نقش اپوپتوزیس در تراتوژنیسیته داروئی،بررسی ژنهای اپوپتوزیس، چرخه سلولی و ترمیم DNA همکارپایان یافتهخير
21780014بررسی اثرات ضدهیپوکسی و ضدایسکمی ریشه گیاه نوروزک بر روی موش کوچک و بزرگهمکارپایان یافتهخير
21880005بررسی اثرات ضدهیپوکسی و ایسکمی دانه گیاه سیاه دانه برروی موش کوچک و بزرگهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983148Nanoliposomal Encapsulation Enhances In Vivo Anti-Tumor Activity of Niclosamide against Melanoma.ISIAnti-cancer agents in medicinal chemistry1398دوم
2983134Development, characterization and evaluation of in vivo anti-tumor activity of niclosamide nanoliposomes against colon carcinoma.ISICurrent molecular pharmacology1398دوم
3983131CD47: role in the immune system and application to cancer therapy. Cellular oncology چهارم
4983113Therapeutic effect of nanoliposomal PCSK9 vaccine in a mouse model of atherosclerosisISIBMC medicine1398دوم
5982991Development,characterization and evaluation of topical methotrexate-entrapped deformable liposome on imiquimod-induced psoriasis in a mouse modelISIInternational journal of pharmaceutics1398مسئول
6982870Development of a topical liposomal formulation of Amphotericin B for the treatment of cutaneous leishmaniasis International Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance اول و مسئول
7981298Antileishmanial activity of nanoliposomes containing curcumin in vitro and in vivoISCپوست و زیبایی1396پنجم
8981244HER2/neu-derived peptide conjugated to liposomes containing DOPE as an effective prophylactic vaccine formulation for breast cancer.ISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1398مسئول
9981243The activity of encapsulated meglumine antimoniate in stearylamine-bearing liposomes against cutaneous leishmaniasis in BALB/c miceISIExperimental parasitology1398مسئول
10981241Development of topical liposomes containing miltefosine for the treatment of Leishmania major infection in susceptible BALB/c miceISIActa tropica1398مسئول
11981238Evaluation of Immune Response against Leishmaniasis in BALB/c Mice Immunized with Cationic DOTAP/DOPE/CHOL Liposomes Containing Soluble Leishmania major AntigensISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1397مسئول
12981236Liposomal formulation of Galbanic acid improved therapeutic efcacy of pegylated liposomal Doxorubicin in mouse colon carcinomaISISCIENTIFIC REPORTS1398مسئول
13981235Novel nanomicelle formulation to enhance bioavailability and stability of curcuminoidsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397مسئول
14981234Cytotoxic effects investigation of nanomicelle and free curcuminoids against cancer and normal cellsChemical AbstractNanomedicine Research Journal1398مسئول
15981176Antitumor effects of curcumin: A lipid perspectiveISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398سوم
16981168A simple and rapid-acting approach for the reduction of C-reactive proteinISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1397سوم
17981084Cell cytotoxicity, immunostimulatory and antitumor effects of lipid content of liposomal delivery platforms in cancer immunotherapies. A comprehensive in-vivo and in-vitro studyISIInternational Journal of Pharmaceutics1398دوم
18980941Effects of immunization against PCSK9 in an experimental model of breast cancerISIARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE1398سوم
19980940Potential anti-tumor effect of a nanoliposomal antiPCSK9 vaccine in mice bearing colorectal cancerISIARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE1398سوم
20980725Long-term generation of antiPCSK9 antibody using a nanoliposome-based vaccine delivery systemISIATHEROSCLEROSIS1398مسئول
21980655Chemotherapeutic activity of Silymarin combined with doxorubicin liposomes in 4T1 breast cancer cellsChemical AbstractNanomedicine Research Journal1397مسئول
22980497Harnessing nucleic acid-based therapeutics for atherosclerotic cardiovascular disease: state of the art.ISIDrug discovery today1398پنجم
23980264MPL nano-liposomal vaccine containing P5 HER2/neu-derived peptide pulsed PADRE as an effective vaccine in a mice TUBO model of breast cancerISIJournal of Controlled Release1398مسئول
24980232BR2 and CyLoP1 enhance in-vivo SN38 delivery using pegylated PAMAM dendrimersISIInternational Journal of Pharmaceutics1398دوم
25974153Targeted-nanoliposomal combretastatin A4 (CA-4) as an efficient antivascular candidate in the metastatic cancer treatmentISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم به بعد
26974141Lambda bacteriophage nanoparticles displaying GP2, a HER2/neu derived peptide, induce prophylactic and therapeutic activities against TUBO tumor model in miceISIScientific reports1397پنجم به بعد
27974132Improved anticancer efficacy of epirubicin by magnetic mesoporous silica nanoparticles: in vitro and in vivo studiesISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397دوم
28974119The protective activity of nanomicelle curcumin in bisphenol A-induced cardiotoxicity following subacute exposure in ratsISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY1397پنجم به بعد
29974101Oral administration of nanomicelle curcumin in the prevention of radiotherapy‐induced mucositis in head and neck cancersMedlineSpecial Care in Dentistry1397چهارم
30973968CD73; a key ectonucleotidase in the development of breast cancer: Recent advances and perspectivesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY مسئول
31973917Enhancement of the effect of BCG vaccine against tuberculosis using DDA/TDB liposomes containing a fusion protein of HspX, PPE44, and EsxVISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1397مسئول
32973818تاثیر سطوح مختلف کورکومینوئیدها بر عملکرد کیفیت تخم مرغ برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون پاسخ سیستم ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغ های تخم گذارISCپژوهشهای تولیدات دامی1397چهارم
33973558The Effect of Different Levels of Curcuminoids on Performance, Egg Quality, Some Biochemical Blood Indices, Immune System Response and their Digestibility in Laying HensISCپژوهشهای تولیدات دامی1397چهارم
34973557Chitosan Nanoparticles Loaded with Whole and Soluble Leishmania Antigens, and Evaluation of Their Immunogenecity in a Mouse Model of Leishmaniasis.ISIIranian journal of immunology1397مسئول
35973556Secretory Expression of a Chimeric Peptide in Lactococcus lactis: Assessment of its Cytotoxic Activity and a Deep View on Its Interaction with Cell-Surface Glycosaminoglycans by Molecular Modeling.ISIProbiotics and antimicrobial proteins دوم
36973555Organ toxicity attenuation by nanomicelles containing curcuminoids: Comparing the protective effects on tissues oxidative damage induced by diazinon.ISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397سوم
37973291Preparation of nanoliposomes linked to HER2/neu-derived (P5) peptide containing MPL adjuvant as vaccine against breast cancerISIjournal of cellular biochemistry1397مسئول
38973068Exosome-mediated delivery of functionally active miRNA-142-3p inhibitor reduces tumorigenicity of breast cancer in vitro and in vivoISIInternational Journal of Nanomedicine1397مسئول
39973067Regulation of in vivo behavior of TAT-modified liposome by associated protein corona and avidity to tumor cellsISIInternational Journal of Nanomedicine1397مسئول
40973053Comparison of therapeutic effects of conventional and liposomal form of 4% topical hydroquinone in patients with melasmaISIJournal of cosmetic dermatology1398پنجم
41972618Tumor-associated macrophages and epithelial-mesenchymal transition in cancer: Nanotechnology comes into viewISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
42972440Evaluation of leishmanicidal effect of Euphorbia petiolata extract by in vivo anti-leishmanial assay using promastigotes of Leishmania majorPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397دوم
43972322Safety Evaluation of Nano-Liposomal Formulation of Amphotericin B (SinaAmpholeish) in Animal Model as a Candidate for Treatment of Cutaneous LeishmaniasisISIJournal of Arthropod-Borne Diseases1397چهارم
44972257A study on the role of cholesterol and phosphatidylcholine in various features of liposomal doxorubicin: From liposomal preparation to therapy.ISIInternational journal of pharmaceutics1397مسئول
45972256Signal transducer and activator of transcription 3 downregulation in J774A.1 cell line as a model of M2 macrophages in tumor microenvironment.ISIJournal of Cancer Research and Therapeutics1397مسئول
46972187Sequential or multiplex electrochemical detection of miRs based on the p19 function relative to three sandwiches of different structural hybrids on the liposomal sensorISIMaterials science & engineering. C, Materials for biological applications1397مسئول
47972094Increasing cellular immune response in liposomal formulations of DOTAP encapsulated by fusion protein HspX, PPE44 and EsxV, as a potential Tuberculosis Vaccine CandidatePMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397مسئول
48972025Therapeutic potency of pharmacological adenosine receptors agonist/antagonist on cancer cell apoptosis in tumor microenvironment, current status, and perspectivesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
49971995The role of MPL and imiquimod adjuvants in enhancement of immune response and protection in BALB/c mice immunized with soluble Leishmania antigen (SLA) encapsulated in nanoliposome. Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology مسئول
50971989Green synthesis of iron nanoparticles by Rosemary extract and cytotoxicity effect evaluation on cancer cell linesISIBiocatalysis and Agricultural Biotechnology1397سوم
51971987A fires novel report of exosomal electrochemical sensor for sensing micro RNAs by using multi covalent attachment p19 with high sensitivity.ISIBiosensors and Bioelectronics1397سوم
52971985Targeting the leptin receptor: To evaluate therapeutic efficacy and anti-tumor effects of Doxil, in vitro and in vivo in mice bearing C26 colon carcinoma tumorISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1397مسئول
53971983Enhanced immune response induced by P5 HER2/neu-derived peptide-pulsed dendritic cells as a preventive cancer vaccine.ISIJournal of cellular and molecular medicine1396مسئول
54971752Smart liposomal drug delivery for treatment of oxidative stress model in human embryonic stem cell-derived retinal pigment epithelial cellsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1397مسئول
55971710Anionic nanoliposomes reduced atherosclerosis progression in Low Density Lipoprotein Receptor (LDLR) deficient mice fed a high fat diet.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم
56971606The role of LPD-nanoparticles containing recombinant major surface glycoprotein of Leishmania (rgp63) in protection against leishmaniasis in murine modelISIIMMUNOPHARMACOLOGY AND IMMUNOTOXICOLOGY1396مسئول
57971538One-pot controllable synthesis of carboxylic group functionalized hollow mesoporous silica nanospheres for efficient cisplatin deliveryISIRSC ADVANCES1395پنجم
58971518Fabrication of hybrid scaffold based on hydroxyapatite-biodegradable nanofibers incorporated with liposomal formulation of BMP-2 peptide for bone tissue engineeringISINanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine1397مسئول
59971438Liposomal CpG-ODN: An in vitro and in vivo study on macrophage subtypes responses, biodistribution and subsequent therapeutic efficacy in mice models of cancersISIEuropean journal of pharmaceutical sciences1397مسئول
609711105TR1 aptamer-PEGylated liposomal doxorubicin enhances cellular uptake and suppresses tumour growth by targeting MUC1 on the surface of cancer cellsISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397مسئول
61970866Electrochemical Sensor for Detection of miRs Based on the Differential Effect of Competitive Structures in The p19 FunctionISISCIENTIFIC REPORTS1396مسئول
62970648Preparation, characterization, and optimization of auraptene-loaded solid lipid nanoparticles as a natural anti-inflammatory agent: In vivo and in vitro evaluationsISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1397دوم
63970605Safety and Efficacy of Nanocurcumin as Add-On Therapy to Riluzole in Patients With Amyotrophic Lateral Sclerosis: A Pilot Randomized Clinical TrialISINeurotherapeutics1397مسئول
64970588Cationic liposomes formulated with a novel whole Leishmania lysate (WLL) as a vaccine for leishmaniasis in murine modelISIImmunobiology1397مسئول
65970483State of the art in microRNA as diagnostic and therapeutic biomarkers in chronic lymphocytic leukemia.ISIJournal of cellular physiology1396پنجم به بعد
66970399MicroRNA: A novel target of curcumin in cancer therapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
67970391Angiogenesis biomarkers and their targeting ligands as potential targets for tumor angiogenesisISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
68970387Encapsulation challenges, the substantial issue in solid lipid nanoparticles characterization.ISIjournal of cellular biochemistry1397سوم
69970375Therapeutic application of multipotent stem cellsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
70970373The therapeutic potential of human adipose-derived mesenchymal stem cells producing CXCL10 in a mouse melanoma lung metastasis model.ISICANCER LETTERS1397مسئول
71970334Stable and sustained release liposomal formulations of celecoxib: In vitro and in vivo anti-tumor evaluationISIInternational Journal of Pharmaceutics1397مسئول
72970126Mesenchymal stem cells: A new platform for targeting suicide genes in cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
73970058A nano-liposome vaccine carrying E75, a HER-2/neu-derived peptide, exhibits significant antitumour activity in miceISIJournal of drug targeting1397مسئول
74970014Immunogenicity and antitumor activity of the superlytic λF7 phage nanoparticles displaying a HER2/neu-derived peptide AE37 in a tumor model of BALB/c miceISICancer Letters1397پنجم به بعد
75964262Micro and nanotechnologies for bone regeneration: Recent advances and emerging designsISIJOURNAL OF CONTROLLED RELEASE1396مسئول
76964040Lambda phage nanoparticles displaying HER2-derived E75 peptide induce effective E75-CD8+ T responseISIImmunologic research1396پنجم به بعد
77963473DDA/TDB liposomes containing soluble Leishmania major antigens induced a mixed Th1/Th2 immune response in BALB/c miceISINANOMEDICINE JOURNAL1396مسئول
78962965Improved tumor accumulation and therapeutic efficacy of CTLA-4-blocking antibody using liposome-encapsulated antibody: In vitro and in vivo studiesISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396مسئول
79962953MicroRNA: Relevance to stroke diagnosis, prognosis, and therapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
80962786CHARACTERIZATION AND ANTI-TUMOR ACTIVITY OF PEGYLATED NANOLIPOSOMES CONTAINING SAFRANAL IN MICE BEARING C26 COLON CARCINOMAISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND RESEARCH1395مسئول
81962785Design and fabrication of multifunctional temperature-sensitive magnetoliposomal nanostructuresISIMaterials Today Communications1396دوم
82962778Conjugated nanoliposome with the HER2/neu-derived peptide GP2 as an effective vaccine against breast cancer in mice xenograft modelISIPLOS ONE1396مسئول
83962608Improved Immunogenicity Against a Her2/neu-Derived Peptide by Employment of a Pan HLA DR-Binding Epitope and CpG in a BALB/c Mice ModelISIANTI-CANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY1396سوم
84962587PEGylation of cationic liposomes encapsulating soluble Leishmania antigens reduces the adjuvant efficacy of liposomes in murine modelISIPARASITE IMMUNOLOGY1396مسئول
85961869Biodistribution and in vivo antileishmanial activity of 1,2-distigmasterylhemisuccinoyl-sn-glycero-3-phosphocholine liposome-intercalated amphotericin BISIAntimicrobial Agents and Chemotherapy1396مسئول
86961834Extensive preclinical investigation of polymersomal formulation of doxorubicin versus Doxil-mimic formulationISIJournal of Controlled Release1396پنجم به بعد
87961777Diagnostic and Therapeutic Potential of Exosomes in Cancer: The Beginning of a New Tale؟ISIJournal of Cellular Physiology1396سوم
88961691Stimulation of Tumor-Specific Immunity by p5 HER-2/neu Generated Peptide Encapsulated in Nano-liposomes with High Phase Transition Temperature PhospholipidsISICurrent Drug Delivery1396مسئول
89961612Nanoliposomes carrying HER2/neu-derived peptide AE36 with CpG-ODN exhibit therapeutic and prophylactic activities in a mice TUBO model of breast cancerISIImmunology letters1396مسئول
90961458The Cardiotoxic Mechanism ofDoxorubicin (DOX) and Pegylated Liposomal DOX in Mice Bearing C-26 Colon Carcinoma: a Study Focused on microRNA Role for Toxicity Assessment of New FormulationsISIPharmaceutical research1396دوم
91961217PNC27 anticancer peptide as targeting ligand significantly improved antitumor efficacy of Doxil in HDM2-expressing cellsISINANOMEDICINE1396مسئول
92960707Radio frequency hyperthermia of cancerous cells with gold nanoclusters: an in vitro investigationISIGOLD BULLETIN1395سوم
93960705Therapeutic Efficacy of Cisplatin Thermosensitive Liposomes upon Mild Hyperthermia in C26 Tumor Bearing BALB/c MiceISIMOLECULAR PHARMACEUTICS1395مسئول
94953343Evaluation of physicochemical and stability properties of human growth hormone upon enzymatic PEGylationISIJOURNAL OF APPLIED BIOMEDICINE1395مسئول
95953207Deciphering biological characteristics of tumorigenic subpopulations in human colorectal cancer reveals cellular plasticityISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES1395پنجم
96952619Co-delivery of Epirubicin and siRNA Using Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles Enhances In vitro and In vivo Drug EfficacyISIcurrent drug delivery1395دوم
97952612Circulating microRNA: a new candidate for diagnostic biomarker in neuroblastoma.ISICancer gene therapy1395سوم
98952610Mesenchymal stem cell: a new horizon in cancer gene therapy.ISICANCER GENE THERAPY1395دوم
99952477New Oral Formulation and in Vitro Evaluation of Docetaxel-Loaded Nanomicelles.ISIMolecules1395مسئول
100952476Immunization Against Cutaneous Leishmaniasis by Alginate Microspheres Loaded With Autoclaved Leishmania Major (ALM) and Quillaja Saponins.ISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395مسئول
101952475Nanoliposomal miltefosine for the treatment of cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania major (MRHO/IR/75/ER): The drug preparation and in vitro studyChemical AbstractInternational Journal of Pharmaceutical Research and Allied Sciences1395پنجم به بعد
102952474Perspective of Fe3O4 Nanoparticles Role in Biomedical ApplicationsPMCBIOCHEMISTRY RESEARCH INTERNATIONAL1395سوم
103952473Optimizing and modeling of effective parameters on the structural and magnetic properties of Fe3O4 nanoparticles synthesized by coprecipitation technique using response surface methodologyISIJOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS1395سوم
104952471Investigation of stabilization mechanism and size controlling of Fe3O4 nanoparticles using anionic chelating agentsISIAPPLIED SURFACE SCIENCE1395سوم
105952004Anti-atherosclerosis effect of different doses of CETP vaccine in rabbit model of atherosclerosisISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395پنجم
106951504the comparison of biodistribution, efficacy and toxicity of two pegylated liposomal doxorubicin formulations in mice bearing c26 colon carcinomaMedlineDRUG RESEARCH1395مسئول
107951430Tat peptide and hexadecylphosphocholine introduction into pegylated liposomal doxorubicin: An in vitro and in vivo study on drug cellular delivery, release, biodistribution and antitumor activity.ISIInternational Journal of Pharmaceutics1395مسئول
108951429Poly (I:C)-DOTAP cationic nanoliposome containing multi-epitope HER2-derived peptide promotes vaccine-elicited anti-tumor immunity in a murine model.ISIImmunology Letters1395مسئول
109951428Coadminstration of L. major amastigote class I nuclease (rLmaCIN) with LPD nanoparticles delays the progression of skin lesion and the L . major dissemination to the spleen in BALB/c mice-based experimental setting.ISIACTA TROPICA1395مسئول
110951387The effect of nano-curcumin on HbA1c, fasting blood glucose, and lipid profile in diabetic subjects: a randomized clinical trialPMCavicenna journal of phytomedicine1395چهارم
111950347Solid Lipid Nanoparticles containing 7-ethyl-10-hydroxycamptothecin (SN38): Preparation, characterization, in vitro, and in vivo evaluationsISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1395پنجم
112950154Targeting, biodistributive and tumor growth inhibiting characterization of anti-HER2 affibody coupling to liposomal doxorubicin using BALB/c mice bearing TUBO tumors.ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1395مسئول
113950125Boron neutron capture therapy: Moving toward targeted cancer therapyISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS1395پنجم به بعد
114950120Epi-drugs and Epi-miRs: Moving beyond current cancer therapies.ISICurrent cancer drug targets1395چهارم
115950119Circulating microRNAs in Hepatocellular Carcinoma: Potential Diagnostic and Prognostic BiomarkersISICurrent pharmaceutical design1395مسئول
116950118PiggyBac as a novel vector in cancer gene therapy: current perspectiveISICANCER GENE THERAPY1394سوم
117950117Application of Mesenchymal Stem Cells in Melanoma: A Potential Therapeutic Strategy for Delivery of Targeted AgentsISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1394چهارم
118950046Improved drug delivery and therapeutic efficacy of PEGylated liposomal doxorubicin by targeting anti-HER2 peptide in murine breast tumor modelISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1395مسئول
119950026Modeling and optimization of effective parameters on the size of synthesized Fe3O4 superparamagnetic nanoparticles by coprecipitation technique using response surface methodologyISIJOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS1395سوم
120950024Improved therapeutic activity of HER2 Affibody-targeted cisplatin liposomes in HER2-expressing breast tumor models.ISIEXPERT OPINION ON DRUG DELIVERY1394مسئول
121943422Lack of efficacy of liposomal glucantime in the treatment of cutaneous leishmaniasisISIIndian J Dermatol Venereol Leprol1395دوم
122943289Solubilization Behavior of Polyene Antibiotics in Nanomicellar System: Insights from Molecular Dynamics Simulation of the Amphotericin B and Nystatin Interactions with Polysorbate 80ISIMOLECULES1394مسئول
123943282The role of ISCOMATRIX bilayer composition to induce a cell mediated immunity and protection against leishmaniasis in BALB/c miceISIThe Iranian Journal of Basic Medical Sciences1394دوم
124943097Improvement in the drug delivery and anti-tumor efficacy of PEGylated liposomal doxorubicin by targeting RNA aptamers in mice bearing breast tumor modelPMCColloids and Surfaces B: Biointerfaces1394مسئول
125943073Optimizing the therapeutic efficacy of cisplatin PEGylated liposomes via incorporation of different DPPG ratios: In vitro and in vivo studies. Colloids Surf B BiointerfacesISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1394مسئول
126943072Development of a novel cyclic RGD peptide for multiple targeting approaches of liposomes to tumor regionISIJOURNAL OF CONTROLLED RELEASE1394مسئول
127942370MicroRNAs as potential diagnostic and prognostic biomarkers in melanomaISIEuropean Journal of Cancer1394پنجم
128941871Microwave functionalized single-walled carbon nanotube as nanocarrier for the delivery of anticancer drug cisplatin: in vitro and in vivo evaluation,ISIJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY1393مسئول
129941807The role of surface charge of ISCOMATRIX nanoparticles on the type of immune response generated against Leishmaniasis in BALB/c miceChemical AbstractNanomed. J1394دوم
130941801Investigation of Hexadecylphosphocholine (miltefosine) usage in Pegylated liposomal doxorubicin as a synergistic ingredient: In vitro and in vivo evaluation in mice bearing C26 colon carcinoma and B16F0 melanomaISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1394مسئول
131941691Targeting CD44 expressing cancer cells with anti-CD44 monoclonal antibody improves cellular uptake and antitumor efficacy of liposomal doxorubicinISIJournal of Controlled Release1394مسئول
132941689Improving Multi-Epitope Long Peptide Vaccine Potency by Using a Strategy that Enhances CD4+ T Help in BALB/c Mice.ISIPloS one1394سوم
133941267Nano Liposomes labeled with 99mTc-HMPAO, A novel agent for blood pool imagingISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394پنجم به بعد
134940383Nanoliposome-mediated targeting of antibodies to tumors: IVIG antibodies as a modelISIInternational Journal of Pharmaceutics1394مسئول
135940166In vitro leishmanicidal of Euphorbia microsciadia Bioss against promastigotes of Leishmania majorEmbaseJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1394دوم
136940140Phylogenetic Analysis of Selected Menthol-Producing Species Belonging to the Lamiaceae FamilyISINucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids1394پنجم به بعد
137935514Development of RNA aptamers as molecular probes for HER2+ breast cancer study using cell-SELEXISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394دوم
138935498Comparison of therapeutic effects of liposomal Tranexamic Acid and conventional Hydroquinone on melasma.ISIJournal of cosmetic dermatology1394سوم
139935365Nanolipoparticles-mediated MDR1 siRNA delivery: preparation, characterization and cellular uptakeChemical AbstractNanomedicine Journal1393مسئول
140935361Preparation and characterization of different liposomal formulations containing P5 HER2/neu-derived peptide and evaluation of their immunological responses and antitumor effectsISIIranian journal of basic medical sciences1394پنجم به بعد
141935338Preparation, characterization and molecular modeling of PEGylated human growth hormone with agonist activity.ISIInternational journal of biological macromolecules1394مسئول
142935090Curcumin: Reintroduced Therapeutic Agent from Traditional Medicine for Alcoholic Liver DiseaseChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1393دوم
143935037Experimental investigation of thermal conductivity of medical nanofluids based on functionalised single-wall carbon nanotube and conjugated cisplatinISIMicro and Nano Letters1394سوم
144935007Nanolipoparticles-mediated MDR1 siRNA delivery reduces doxorubicin resistance in breast cancer cells and silences MDR1 expression in xenograft model of human breast cancerISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394دوم
145934985Immunoliposomes containing Soluble Leishmania Antigens (SLA) as a novel antigen delivery system in murine model of leishmaniasisISIExperimental Parasitology1393چهارم
146934968Induction of a Th1 immune response and suppression of IgE via immunotherapy with a recombinant hybrid molecule encapsulated in liposome–protamine–DNA nanoparticles in a model of experimental allergyISIImmunologic Research1394سوم
147934919Effects of combined therapy with silymarin and glucantime on Leishmaniasis induced by Leishmania major in BALB/c miceISIDrug Research1393دوم
148934555Apolipoprotein B-100-targeted negatively charged nanoliposomes for the treatment of dyslipidemiaISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1394مسئول
149934213Safranal-loaded solid lipid nanoparticles: Evaluation of sunscreen and moisturizing potential for topical applicationsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393سوم
150933875Surface functionalized mesoporous silica nanoparticles as an effective carrier for epirubicin delivery to cancer cellsISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1393دوم
151933415Effective induction of anti-tumor immunity using p5 HER-2/neu derived peptide encapsulated in fusogenic DOTAP cationic liposomes co-administrated with CpG-ODN.ISIImmunology Letters1393مسئول
152932662The influence of phospholipid on the physicochemical properties and anti-tumor efficacy of liposomes encapsulating cisplatin in mice bearing C26 colon carcinomaISIInternational Journal of Pharmaceutics1393مسئول
153932661P5 HER2/neu-derived peptide conjugated to liposomes containing MPL adjuvant as an effective prophylactic vaccine formulation for breast cancerISICancer Letters1393مسئول
154932660A simple and effective approach for the treatment of dyslipidemia using anionic nanoliposomes.ISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1393مسئول
155931911Evaluation of leishmanicidal Effect of Euphorbia erythadenia extract by in vitro leshmanicidal assay using Promastigotes of Leishmania majorscopusAsian Pacific Journal of Tropical Biomedicine1393دوم
156930764Use of topical liposomes containing meglumine antimoniate (Glucantime) for the treatment of L. major lesion in BALB/c miceISIExperimental parasitology1393مسئول
157930633Optimization of a Method to Prepare Liposomes Containing HER2/Neu- Derived Peptide as a Vaccine Delivery System for Breast CancerISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1392سوم
15892942Docetaxel-Loaded Solid Lipid Nanoparticles: Preparation,Characterization, In Vitro, and In Vivo EvaluationsISIJOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1392دوم
15992886The efficacy of Isotretinoin-loaded solid lipid nanoparticles in comparison to Isotrex® on acne treatmentChemical AbstractNanomedicine Journal1392چهارم
16092879Improved photostability, reduced skin permeation and irritation of isotretinoin by solid lipid nanoparticlesISIActa Pharmaceutica1391سوم
161924078Improvement of pharmacokinetic and antitumor activity of PEGylated liposomal doxorubicin by targeting with N-methylated cyclic RGD peptide in mice bearing C-26 colon carcinomasISInternational Journal of Pharmaceutics1392مسئول
162924077Induction of protection against leishmaniasis in susceptible BALB/cmice using simple DOTAP cationic nanoliposomes containing solubleLeishmania antigen (SLA)ISIActa Tropica1392مسئول
163923594Sphingomyelin Liposomes Containing Soluble Leishmania major antigens Induced Strong Th2 Immune Response in BALB/c MiceISIIranian journal of basic medical sciences1392مسئول
164923406Effects of different buffers and pH on the stability of recombinant human growth hormoneChemical AbstractBiosciences Biotechnology Research Asia1392مسئول
165923183Epirubicin loaded super paramagnetic iron oxide nanoparticle-aptamer bioconjugate for combined colon cancer therapy and imaging in vivoISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1392پنجم به بعد
166922648DEXTRAN MICROSPHERES CONTAINING TETANUS TOXOID AS A POTENTIAL DELIVERY SYSTEM FOR NASAL IMMUNIZATION: IN VITRO AND IN VIVO CHARACTERIZATIONISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1383سوم
167922647Evaluation of the clearance characteristics of liposomes in the human nose by gamma-scintigraphyISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1384اول
16892253Protective effects of vitamin C and NAC on the toxicity of Rifampin on HepG2 cellsISIIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1391دوم
169922486Evaluation of the clearance characteristics of various microspheres in the human nose by gamma-scintigraphyISIInternational Journal of Pharmaceutics1382سوم
170922485Utilization of particulate and immuno-modulating adjuvants for enhancement of immune response against tumors antigenic markersISIIranian jornal of Basic Medical Sciences1382دوم
171922440Evaluation of infection course in mice induced by L. major in presence of positively charged liposomes containing CpG ODNChemical Abstractnanomedicine journal1392دوم
172922428Antitumor Activity of PEGylated Nanoliposomes Containing Crocin in Mice Bearing C26 Colon CarcinomaISIPlanta Medica1392مسئول
173922408The role of LPD nanoparticles containing CpG ODN in the course of infection induced by L. major in BALB/c miceISIExperimental parasitology1391پنجم به بعد
174922011In vitro Leishmanicidal activity of Calotropis gigantea and its fractions against Leishmania majorISIJournal of Medicinal Plants Research1391دوم
17591674Micro/Nanoparticle adjuvants for antileishmanial vaccines: present and future trendsISIVaccine1391مسئول
17691673The role of liposome size on the type of immune response induced in BALB/c mice against leishmaniasis: rgp63 as a model antigenISIExperimental Parasitology1391مسئول
17791413The role of liposome–protamine–DNA nanoparticles containing CpG oligodeoxynucleotides in the course of infection induced by Leishmania major in BALB/c miceISIExperimental Parasitology1391مسئول
17891412Comparison of in vivo Adjuvanticity of Liposomal PO CpG ODN with Liposomal PS CpG ODN: Soluble Leishmania Antigens as a ModelISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391دوم
17991375Liposomal SLA co-incorporated with PO CpG ODNs or PS CpG ODNs induce the same protection against the murine model of leishmaniasis.ISIVaccine1390مسئول
18091347Colloidal, in vitro and in vivo anti-leishmanial properties of transfersomes containing paromomycin sulfate in susceptible BALB/c mice. ISIActa tropica 1391مسئول
18191288colloidal in vitro and in vivo anti leshmanial properties of transfersomes containing paromomycis sulfate in susceptible BLAB/c miceISIacta tropica1391مسئول
18291225Liposomal SLA co-incorporated with PO CpG ODNs or PS CpG ODNs induce the same protection against the murine model of leishmaniasisISIVaccine1391دوم
18391099Treatment of cutaneous lesion of 20 years' duration caused by leishmanizationPMCIndian Journal of Dermatology1391پنجم به بعد
18490705Cationic liposomes containing soluble Leishmania antigens (SLA) plus CpG ODNs induce protection against murine model of leishmaniasisISIParasitology Research1390دوم
18590574Efficacy of Topical Liposomal Amphotericin B versus Intralesional Meglumine Antimoniate (Glucantime) in the Treatment of Cutaneous LeishmaniasisPMCJournal of Parasitology Research1390سوم
18690520Preparation, Characterization and Evaluation of Sun Protective and Moisturizing Effects of Nanoliposomes Containing SafranalISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390چهارم
18790500Induction of Tumor-Specific Immunity By Multi-epitope Rat HER2/neu-derived peptides encapsulated in LPD nanoparticlesISINanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine1390مسئول
18890268Supramolecular hybrid nanomaterials as drug delivery systemsISISupramolecular Chemistry1390چهارم
18990158Alginate microspheres encapsulated with autoclaved Leishmania major (ALM) and CpG-ODN induced partial protection and enhanced immune response against murine model of leishmaniasisISIExperimental parasitology1390مسئول
19090097Evaluation of the antiemetic effect of Valeriana officinalis root extract in young chickenscopusJournal of Medicinal Plants1390دوم
19190009Immunization against leishmaniasis by PLGA nanospheres encapsulated with autoclaved Leishmania major (ALM) and CpG-ODNISIParasitology research1390مسئول
19290005Characterization of the colloidal properties, in vitro antifungal activity, antileishmanial activity and toxicity in mice of a di-stigma-steryl-hemi-succinoyl-glycero-phosphocholine liposome-intercalated amphotericin BISIInternational journal of pharmaceutics1390مسئول
19389693تعیین خصوصیات و ارزیابی آثار ضد آفتاب نانولیپوزوم‌های حاوی زعفران و سافرانالSID/Iranmedex/Magiranمجله پوست و زیبایی1389دوم
19489611Immunization against leishmaniasis by PLGA nanospheres loaded with an experimental autoclaved Leishmania major (ALM) and Quillaja saponinsISITropical biomedicine1389مسئول
19589428Does Saffron Have Antisolar and Moisturizing Effects?ISIIranian Journal of Pharmaceutical Research 1389دوم
19689385Preparation and in vitro evaluation of actively targetable nanoparticles for SN-38 delivery against HT-29 cell linesISINanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine 1389چهارم
19789348Colloidal, Relative Toxicity and Biodistribution of Liposome-Intercalated Amphotericin B Prepared from Distigmasterylhemisuccinoyl-glycero-phosphocholineISIJournal of Pharmacy and Pharmacology 1389دوم
19889212Characterization, blood profile and biodistribution properties of surface modified PLGA nanoparticles of SN-38ISIInternational Journal of Pharmaceutics 1389چهارم
19989105The Effect of Using Cationic Liposomes Encapsulating pcDNA3.1+PA Plasmids on Humoral Immune Response in MiceISIIranian journal of immunology1389دوم
20088707Impact of chitosan coating of anionic liposomes on clearance rate, mucosal and systemic immune responses following nasal administration in rabbitsISIColloids and surfaces. B, Biointerfaces1388دوم
20188438Impact of Slow and Delayed Graft Function on Kidney Graft Survival Between Various Subgroups Among Renal Transplant PatientsISIcolloids surf b biointerfaces1388مسئول
20288293the role of liposomal cpg odn on the course of l.major infection in balb/c miceISIiranian j parasitol1388سوم
20388279Synthesis and in vitro leishmanicidal effects of conformationally restrcted analogues of pentamidineISIIranian journal of pharmaceutical research1388دوم
20488273Nasal immunization studies in rabbits by anionic and chitosan coated liposomes encapsulated with tetanus oxoid as a model antigenISIColloids and Surfaces B.Biointerfaces1388
20588256Transmission electron microscopic study of the alveolar septum in adult camelscopusIndian Veterinary Journal1388مسئول
20688184Development and validationof anlon-pair HPLC chromatography for simultaneous determination of lactone and carboxylate forms of SN-38 in nanoparticlesISIjournal of food and drug analysis1388چهارم
20788183Preparation and characterization of polylactde-co-glycolide nanoparticlesof SN-38PMCjournal of pharmaceutical science and technology1388پنجم به بعد
20888125Enhencement of immune response and protection in BALB/C mice immunized with liposomal recombinant major surface glycoprotein of leishmania(rgp63): The role of bilayer compositionISIcolloids and surfaces B : Biointerfaces1388مسئول
20988082Synthesis and immunomodulation of human lymphocyte proliferation and cytokine (INF-g) production of four novel malonitrilamides ISICHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN 1388سوم
21088024Effect of topical liposomes containing paromomycin sulfate in the course of leishmania major infection in surceptible balb/c miceISIAntimicrobial agents and chemotherapy1388اول و مسئول
21188023Disterolphospholipids: Nonexchangeable lipids and their application to liposomal drug deliveryISIAngewandte Chemie1388دوم
21288019The role of lipsome charge on immune response generated in BALB/c mice immunized with recombinant major surface glycoproproteinof leishmania(rgp63)ISIExperimental Parasitology1388دوم
21388005Preparation, characterization, and in vivo evaluation of nanoliposomes-encapsulated bevacizumab (avastin) for intravitreal administrationISIRetina1388پنجم
21487542Optimization of Anti-Rh D Immunoglobulin Stability in the Lyophilization Processes scopusمجله علوم پایه پزشکی ایران1387چهارم
21587288Preparation, characterization, and mucoadhesive properties of chitosan-coated microspheres encapsulated with cyclosporine A ISIDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY1387سوم
21687223Induction of high antitoxin titers against tetanus toxoid in rabbits by intranasal immunization with dextran microspheresISIinternational Journal of pharmaceutics1387سوم
21787213Selective Inhibitory Effect of Adenosine A1 Receptor Agonists on the Proliferation of Human Tumor Cell LinesISIIranian Biomedical Journal1387دوم
21887203Insights from the analysis of a predicted model of gp63 in Leishmania donovaniaPMCBioinformation1387
21987080the enhancement of immunosuppressive effects of cyclosporine A on human T_cell using fusogenic liposomesISIcolloids and surfaces B:Biointerfaces1387مسئول
22087079evaluation of liposomal and conventional formulations of octyl methomycinnamate on human percutaneous absorption using the stripping methodISIjournal of cosmetic science1387مسئول
22187065Nasal immunization studies by cationic, fusogenic and cationic-fusogenic liposomes encapsulated with tetanus toxoidISICurrent Drug Delivery 1387مسئول
22287004Coencapsulation of CpG oligodeoxynucleotides with recombinant Leishmania major stress-inducible protein 1 in liposome enhances immune response and protection against leishmaniasis in immunized BALB/c miceISICLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY 1387دوم
22386679Preparation, characterization and mucoadhesive evaluation of chitosan coated liposomes containing cyclosporine AscopusSaudi Pharmaceutical Journal1386دوم
22486646Leishmania major: Immune response in BALB/c mice immunized with stress-inducible protein 1 encapsulated in liposomes ISIEXPERIMENTAL PARASITOLOGY 1386مسئول
22586589Evaluation of systemic and mucosal immune responses following the nasal immunization by: various sizes of liposomes encapsulated with tetanus toxiod Chemical AbstractIranian Journal of Basic medical Sciences1386دوم
22686555The role of CpG ODN in enhancement of immune response and protection in BALB/c mice immunized with recombinant major surface glycoprotein of Leishmania (rgp63) encapsulated in cationic liposomeISIVaccine1386مسئول
22786407بررسی پارامترهای موثر در تغلیظ فرآورده ایمونوگلوبولین(Anti-Rh (D توسط سیستم اولترافیلتراسیونChemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1386دوم
22886351اثرات تابش امواج شبیه سازی شده تلفن های همراه بر غدد تناسلی موش نرSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1386سوم
22986347Determination of SPF and moisturizing effects of liposomal and conventional formulations of Octyl methoxycinnamate Chemical AbstractIranian Journal of basic medical sciences1386مسئول
23086186بررسی میزان مصونیت زایی و پاسخ ایمنی نسبت به لیشمانیا ماژور اتوکلاو شده محصور در لیپوزوم های دارای بار مثبت در مدل موشیindex copernicusفصلنامه بیماریهای پوست1386دوم
23186120NMR sheiding and a thermodynamic study of the effect of environmental exposure to petrochemical solvent on DPPC , an important component of lung surfactant ISI 1386سوم
23286106Nasal Immunization by (PLGA) Nanospheres Encapsulated with Tetanus Toxoid and (CpG-ODN)Chemical AbstractIranian Journal of Pharmaceutical Research1386سوم
23386090 Investigation of energy and NMR isotropic shift on the internal rotation barrier of O4 dihedral angle of the dlpc: A giao study scopuschemistry 1386مسئول
23486083Theoretical study of solvent effects and NMR shielding tensors of dlpc Chemical AbstractIndonesian journal of chemistry 1386اول
23586067Differentilal toxicity of riffampin on Hepg2 and Hep2 cells using MTT test and electron microscopescopusPharmacologyonline 1386دوم
23686056Evaluation of leishmaicidal effect of Perovskia abrotanoides Karel. root extract by in vitro leishmanicidal assay using promastigotes ofscopusPharmacologyonline1386اول
23785285The effect of complexation on characteristics and drug release from PLGA microspheres loaded by cyclosporine-cyclodextrin complexscopusJournal of Drug Delivery Science and Technology1385سوم
23885251Enhancement of follicular delivery of finasteride by liposomes and niosomes. 1. In vitro permeation and in vivo deposition studies using hamster flank and ear modelsscopusInternational Journal of Pharmaceutics1385سوم
23985214Immune response and protection assay of recombinant major surface glycoprotein of Leishmania (rgp63) reconstituted with liposomes in BALB/c miceISIVACCINE1385اول
24085204Formulation, characterization and release studies of alginate microspheres encapsulated with tetanus toxoidISIJournal of Biomaterials Science, Polymer Edition1385سوم
24185188The effect of different grades of PLGA on characteristics of microspheres encapsulated with Cyclosporine AISICurrent Drug Delivery1385سوم
24285147sesquiterpene coumarins from ferula szowitsiana and in vitro antileishmanial activity of 7-prenyloxycoumarins against promastigotesISIphytochemistry1385چهارم
24385129ارزیابی اثر سیستم رنین-آنژیوتانسین بر تمایل به مرفین در موش صحراییChemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1385چهارم
24485023Nasal immunization studies using liposomes loaded with tetanus toxoid and CpG-ODNISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1385دوم
24585022Induction of systemic and mucosal immune responses by intranasal administration of alginate microspheres encapsulated with tetanus toxoid and CpG-ODNISIInternational Journal of Pharmaceutics 1385سوم
24685012جداسازی و کشت آزمایشگاهی سلولهای کراتینوسایت پوست انسان وتهیه ورقه اپیدرمیSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه بیماریهای پوست1385مسئول
24784032long-term complications of sulphur mustard poisonig in severely intoxicated iranian veteransISIfundamental and clinical pharmacology1384پنجم به بعد
24884026Evaluation of delayed toxic effects of sulfur mustard poisoning in severely intoxic iranian veteransPMCjournal of medical chemical biological and radiological defenese1384پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983431Nanohydroxyapatite polylactic acid composite scaffold incorporating nanoliposomes with controlled release property of BMP-2 peptide to induce osteogenic differentiation16th Iranian Pharmaceutical sciences congress (IPSC)کرمانشاهپوستر1398خير
2983311واکسن انتی PCSK9 عدم تحمل گلوکز و مقاومت انسولین را در رتهای دیابتی بهبود می بخشدPreclinical pharmacotherapyپاریسپوستر1398خير
3982429اثرات کموتراپیوتیک لیپوزوم های حاوی سیلی بین در ترکیب با داکسیل در موشهای دارای سرطان پستانشانزدهمین همایش دارویی ایرانکرمانشاهسخنرانی1398خير
4981836PREPARATION AND CELLULAR UPTAKE EVALUATION OF CD73 SIRNA LOADED NANOLIPOSOMES FOR CANCER THERAPY27th FAOBMB Conference 2019 and 44th Annual Conference of MSBMB In conjunction with IUBMB Special Symposiaکوالالامپورسخنرانی1398خير
5981689Improving Therapeutic Efficacy of PEGylated Liposomal DoxorubicinThe 2019 Controlled Release Society Annual Meeting & ExpositionValenciaپوستر1398خير
6974269Effects of Atorvastatin-Containing Phosphatidylserine Liposomes on the Expression of Adhesion Molecules in Endothelial Cells4th International Student Biotechnology Congressتهرانپوستر1397خير
7972461Targeting the Mucin 1 marker in colon carcinoma improves the therapeutic efficacy of liposomal doxorubicin11th European and Global Summit for Clinical Nanomedicine, Targeted Delivery and Precision MedicineBaselپوستر1397خير
8971960Formulation and characterization of PEG-Nano liposoms labeled with 99mtc-HMPAo, for scintigraphic imaging of blood pool in animal modeپنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره سالیانه پزشکی هسته ایشیرازسخنرانی1392خير
9971574فعالیت ضد سرطانی الاژیک اسید همراه با نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین در سلولهای سرطان پستان 4T1 و سلولهای فیبروبلاست نرمال پستانThe 1st International Nastaran Cancer Symposium ,2015مشهدسخنرانی1394خير
10971541تهیه نانولیپوزوم های حساس به pH هدفمند شده با پپتید TATThe Second Nanomedicine and Nanosafety Conference (NMNS 2017)تهرانپوستر1396خير
11970951Optimizing cisplatin thermosensitive liposomes to improve therapeutic efficacy at mild hyperthermia in C26 tumor bearing BALB/c mice.The European Summit for Clinical Nanomedicine and Targeted Medicine, the Translation to Knowledge Based NanomedicinemBasel, Switzerlandپوستر1396خير
12970328نانو رادیو داروی تشخیص زود هنگام تومور و مطالعه طولانی مدت آن3rd International Nastaran Cancer Symposium 2017مشهد مقدسپوستر1396خير
13970178نانورادیوداروی تشخیص زود هنگام تومورومطالعه طولانی مدت تومورthe 21st Annual and 6th International Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imagingمشهد مقدسپوستر1396خير
14964401نانو رادیو داروی تشخیص زودهنگام و مطالعه طولانی مدت تومور8th International Conference on Nanotechnology(ICN 2018)استانبولسخنرانی1396خير
15964381سنتز، تعیین خصوصیات و ارزیابی درون تن نانوذرات مغناطیسی روکش یافته با سیلیکای متخلخل حاوی اپی روبیسین23rd Dubai International Pharmaceutical & Technology Conference & ExhibitionDubaiپوستر1396خير
16963826Extensive Preclinical Investigation of Polymersomal formulation of Doxorubicin versus Doxil-mimic formulationNanomedicine & Nanosafety Conferenceتهرانپوستر1396خير
17963264Anti-CD44 antibody conjugated liposomal doxorubicin for targeting the cancer stem-like cells in mice bearing C26 colon carcinomaProceedings of the Asian Nano Forum Congress (ANFC2015)Kish Islandپوستر1393خير
18963263Significant improvement of cellular uptake and antitumor activity of liposomal doxorubicin by targeting with anti-CD44 monoclonal antibody in mice bearing C-26 colon carcinoma14th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference and the First Symphony of Biopharmacy and PharmacokineticsTehranپوستر1394خير
19963258Active drug targeting to cancer cells significantly improve the anti-tumor activity of nano-drug3rd INTERNATIONAL NASTARAN CANCER SYMPOSIUMMashhadپوستر1396خير
20962163تهیه و تعیین خصوصیات لیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین هدفمند شده با آپتامر5TR1 و بررسی اثرات آن در برون تن و درون تن14th International Conference and Exhibition on Nanomedicine and Pharmaceutical Nanotechnologyرمپوستر1396خير
21962025Targeting of EpCAM marker with monoclonal antibody improves cellular uptake and antitumor activity of liposomal doxorubicinILS Liposome Advances and Liposome Research Days Combined Conference PROGRESS IN LIPOSOMAL DRUG AND VACCINE DELIVERYآتنسخنرانی1396خير
22960380TARGETING CD133 MARKER IMPROVES CELLULAR UPTAKE AND ANTITUMOR EFFICACY OF LIPOSOMAL DOXORUBICINNanoDDS 2016 14th International Nanomedicine and Drug Delivery SymposiumBaltimore, Marylandپوستر1395خير
23954280تهیه، تعیین خصوصیات، ارزیابی برون تن و درون تن نانوذرات لیپیدی جامد حاوی SN387th Iranian Controlled Release Conferenceکرمانسخنرانی1395خير
24953081Nano-micelle curcumin (sinacurcumin®) as atherosclerotic plaque stabilizer: A brief report of a randomized clinical trialInternational conference and Expo on Cardiology and Cardiac Surgeryدبیسخنرانی1395خير
25952144استفاده از کمپلکس اکسید آهن سوپرپارامگنتیک- آپتامر حاوی اپی روبیسین برای عکسبرداری و درمان سرطان پستان در مطالعات درون تنیاولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدسخنرانی1394خير
26950075Significant improvement of therapeutic efficacy of liposomal doxorubicin by targeting the MUC1 marker in colon carcinomainternational conference on nanostructuresKish Island-Iranسخنرانی1394بله
27941607بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردناولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزینمشهدپوستر1394خير
28940280بررسی تغییر ساختار دوم و سوم آنتی بادی انکپسوله شده در لیپوزوم با استفاده از طیف سنجی دورانی3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology2015استانبولپوستر1394خير
29940279تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثرات سمی نانولیپوزومهای فوزوژنیک با بار مثبت و حاوی الیگودئوکسی ریبونوکلئوتید CpGبر روی رده ی سلولی ماکروفاژی J774.13rd international congress on nanoscience and nanotechnology 2015استانبولپوستر1394خير
30932346Comparison of therapeutic effects of liposomal Tranexamic Acid and conventional Hydroquinone on melasmaدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393خير
31932343The efficacy of Isotretinoin-loaded solid lipid nanoparticles in comparison to Isotrex® on acne treatmentدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393خير
3292966ترجمه ندارد10 th Asia -Oceania Nuclear Medicine and Biology Congressتهرانسخنرانی1391خير
33924083تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی خاصیت ضد آفتاب و مرطوب کنندگی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی سافرانالInternational Congress on Natural Productsمشهدسخنرانی1392خير
34924079A simple cationic nanoliposome as a vaccine delivery system for SLA: preparation, characterization and immune response evaluation7th Vaccine & ISV Congressبارسلناپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1835تولید و ارزیابی فراورده های پپتیدی وپروتئینی1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1455ساخت آمپول آهسته رهش ماهانه بوپرونورفین با استفاده از سامانه ایمپلنت در جا تشکیل شونده بر پایه پلی لاکتیک-کو-گلایکولیک اسید (PLGA) با حلال ان-متیل-2-پیرولیدون (NMP)1398/06/0699253nf>, فرزین هادیزاده , الهام خداوردی , محمودرضا جعفری , حسین کمالی
2431ساخت آمپول آهسته رهش ماهانه بوپرونورفین با استفاده از سامانه ژل در جا تشکیل شونده بر پایه کریستال مایع لیپیدی1398/06/0499241nf>, محمودرضا جعفری , فرزین هادیزاده , الهام خداوردی , حسین کمالی
339فرایند تهیه نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی داستاکسل 1392/04/0879841nf>, بیژن ملائکه نیکوئی , محمودرضا جعفری , نوید مصلایی
4389متد و اجزای فرمولاسیون برای درمان دیس لیپیدمیا و بیماریهای دیگر1397/03/159987375nf>, امیرحسین صاحبکار , علی بدیعی , محمودرضا جعفری
5361فرمولاسیون لیپوزومی برای درمان سرطان1397/08/22US 10,123,973 B2nf>, محمودرضا جعفری , فاطمه غیبی
6339نانورادیوداروی تشخیص زودهنگام تومور و مطالعه طولانی مدت تومور1397/05/0896302nf>, محمد احراری , محمودرضا جعفری , کیوان صدری
7317ترکیب لیپوزومی برای درمان سرطان1395/01/27US20160228365nf>, محمودرضا جعفری , فاطمه غیبی
8316ترکیبات پلی فنلی انکپسوله شده در لیپوزوم های دارای گردش طولانی و استفاده از آنها1395/09/24US20170172921nf>, فاطمه غیبی , محمودرضا جعفری
9238درمان سرطان با استفاده از بورتزومیب محصور شده در لیپوزوم های دارای فسفاتیدیل گلیسرول nf>, محمودرضا جعفری , میترا کرانی
10128لیپوزوم های دارای دوکسوروبیسین وهدفمند شده با RGD پپتید حلقوی جدید جهت هدف قراردادن سلولهای توموری و عروق بافت تومور 1394/08/1187109nf>, محمودرضا جعفری , مرسده منصوریان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19988کسب رتبه در جشنواره رازیسوم1397
29984کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397
39783کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
49248کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395
59184کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394
69172کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
79120کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1392
89103کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاهاول1392
99095کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1390
109043کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاه1391
117کسب رتبه در جشنواره رازی
1223کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه
13144کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه1387
1410175کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1398
1510172کسب رتبه در جشنواره رازیسوم1397

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه