جواد  بهروان
خلاصه عملکرد جواد  بهروان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

جواد بهروان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): جواد بهروان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوتکنولوژی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : behravanj@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951244بررسی اثرات و ایمنی داربست کلاژنی به همراه پلی گلایکولیک اسید و سلول های بنیادی بیمار بر ترمیم شکستگی های استخوان جوش نخورنده ترمیم شکستگی های استخوان جوش نخورندهمجریپایان یافتهخير
2950815بررسی انتقال سازه ی ژنی حامل توالی کدکننده ی دو آنزیم موشی a1,3-galactosyltransferase و CMP-Neu5Ac hydroxylase به وسیله ی فرآیند کونژوگاسیون از باکتری مایکوباکتریوم اِسمگماتیس به باکتری مایکوباکتریوم توبرکولوزیس برای بیان دو اپی توپ گلیکوزیلاسیونی (alpha-Gal) Gala1,3-Gal و N-glycolylneuraminic acid (Neu5Gc) بر روی پروتئین های مایکوباکتریوم توبرکولوزیسمجریدر دست اجرابلي
3950086بررسی تاثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی در ترکیب با داربست کلاژن-پلی‌گلیکولیک برای ترمیم شکستگی استخوان در مدل حیوانیمجریپایان یافتهخير
4940109شناسایی شبکه‌های مختل شده بیان ژن در سلول‌های بنیادی لوسمی انسان و بررسی همبستگی آن‌ها با الگوی بیان میکرو RNAهامجریپایان یافتهخير
5931444شناسایی بیوانفورماتیکی مولکول‌های میکرو RNA با بیان افتراقی در سلول‌های لوسمی و بررسی کارکرد میکرو RNAها در کنترل بیان فاکتور‌های رونویسی Yamanakaمجریپایان یافتهخير
6931342بررسی اثرات سایتوکاین های پیش التهابی و فاکتور رشد TGF β بر بروز مقاومت به داروی تاموکسیفن در سلولهای سرطانی پستان دارای گیرنده استروژنی و نقش فاکتورهای رونویسی NF-ҡB, Nrf2, PXR در بروز این تاثیراتمجریپایان یافتهبلي
7931049ارزیابی اثر سولامارژین در مهار آنژیوژنزمجریپایان یافتهخير
8930521بررسی و مقایسه پروتئومیکسی مسیر های انتقال پیام TNF-α در رده سلولی سرطان پستان MCF-7 و مشتق مقاوم به میتوکسانترون آن (MCF-7/MX)مجریپایان یافتهبلي
9930078کار برد پپتید GP2به وسیله نانو لیپوزوم MPL به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ ایمنی واثرات ضد توموری آن درمدل موشی BALB/cمجریپایان یافتهخير
10922610بررسی ایمنی ضد تومور پپتید AE37 مشتق شده از پروتئین HER2 با استفاده از نانو پارتیکل های سوپر لایتیک فاژ λF7 و نانولیپوزوم پپتید AE37 در موش BALB/cمجریپایان یافتهبلي
11922608بررسی ایمنی ضد تومور پپتید E75 مشتق شده از پروتئین HER2 با استفاده از نانو پارتیکل های سوپر لایتیک فاژ λF7 و نانولیپوزوم پپتید E75 در موش BALB/cمجریپایان یافتهبلي
12921290بررسی اثرات استرادیول و سایتوکایتهای پیش التهابی بر ایجاد مقاومت به داروی تاموکسیفن در کشت سلولهای سرطانی پستان دارای گیرنده استروژنیمجریپایان یافتهبلي
13911152بررسی نقش (AKT) Protein Kinase B در میزان حساسیت به اثرات سیتوتوکسیک TNF-α در سلول های سرطان پستان (MCF-7) و مشتقات مقاوم به داروی آن (MCF-7/MX و (MCF-7/Adrمجریپایان یافتهبلي
14910960طراحی، سنتز و بررسی اثرات سمیت سلولی و مهارکنندگی توبولین مشتقات بتا- استامیدو –بتا-آریل پروپیون مجریپایان یافتهبلي
15910959طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی و مهارکنندگی توبولین مشتقات اکسازینوکینولین-3-اون و اکسازینونفتالن-3-اونمجریپایان یافتهبلي
16910750بررسی اثر داربست تهیه شده از پلی گلایکولیک اسید-کلاژن بر درمان عدم جوش خوردگی استخوان های بلندمجریپایان یافتهبلي
17910583بررسی نقش گونه های فعال اکسیژن در سیگنالینگ تومور نکروزیز فاکتور آلفا در سلول های آدنوکارسینومای پستان MCF 7 و مشتق مقاوم به داروی آنمجریپایان یافتهبلي
18910222طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات 2-(تریازولیل آمینو)(فنیل)متیل)-3-هیدروکسی نفتالن-1و4-دی اون به عنوان مهارکنندگان آنزیم آروماتازمجریپایان یافتهبلي
19900866بررسی مسیرهای MAPK و متابولیسم ROS در سیگنالینگ TNF-α در سلول های آدنوکارسینومای پستان MCF-7 و نوع مقاوم به داروی میتوکسانترونمجریپایان یافتهبلي
20900264تعیین میزان شیوع موتاسیون ژن دی هیدروپیریمیدین دهیدروژناز در بیماران مبتلا به کانسر کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
21900099بررسی اثرات تماس طولانی مدت سایتوکاینهای پیش التهابی TNF-a,IL-6,IL-1B توام با 17-بتا استرادیول بر بیان mRNA و عملکرد ناقلین دخیل در مقاومت چند دارویی در سلولهای سرطان پستان دارای گیرنده های استروژنیمجریپایان یافتهبلي
2289669بررسی اثرات تماس طولانی مدت سایتوکاین های پیش التهابی IL-1β ، IL-6و TNF-α بر بیانmRNA و عملکرد ناقلین دخیل در مقاومت چند دارویی در سلول های سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
2389501بررسی اثرات ترکیبات مهار کنندگان آروماتاز به عنوان ضد سرطانمجریپایان یافتهبلي
2489465القای بیان مداوم سیکلواکسیژناز-2 در دو رده سلولی سرطان پستان انسان با استفاده از ترانسفکت سلولها با پلاسمید حاوی توالی کامل COX-2 cDNA و بررسی تاثیر سیستم سیکلواکسیژناز در القاء مقاومت چند دارویی از طریق ترانسپورتر دارویی ABCG2مجریپایان یافتهخير
2589166شناسایی پاتوژنهای عامل اندوفتالمیت با استفاده از PCRمجریپایان یافتهخير
2688475بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6- methyl guanine methyl transferase) به روش(methylation specific quantitative polymerase chain reaction) MSQPدر تومورهای مننژیوما رابطه آن با پارامترهای تشخیصی پاتولوژی مجریپایان یافتهبلي
2788439انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلول های رده T لوسمی حاد لمفوبلاستیک با استفاده از آپتامرمجریپایان یافتهخير
2888067بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن AT1R (رسپتور آنژیوتانسین П تیپ یک) با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
2987890بررسی اثر نانولیپوزوم های حاوی siRNA MDR1 بر مقاومت دارویی در سلولهای سرطان پستان مقاوم به داکسوروبیسین (MCF-7/Adr)مجریپایان یافتهبلي
3087851بررسی تاثیر مشتق فوربول (TPA)بر میزان بیان mRNA و بروز ژن مقاومت دارویی سرطان پستان(BCRP) در رده سلولهای سرطان پستان انسان MCF7، MCF7-MX و MDA-MB-231 مجریپایان یافتهخير
3187758بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک امبلی فرون، هرنیارین و 7- ایزوپنتنیلوکسی کومارین به روش کامتمجریپایان یافتهخير
3287693بررسی تحویل اختصاصی siRNA ،PAIP1 به سلول های MCF-7با استفاده از کمپلکس آپتامر-siRNA و بررسی تاثیر تجویز آن به تنهایی و همراه با کمپلکس آپتامر-siRNA ،UBR5 در آزمایشات برون تنی و درون تنیمجریپایان یافتهبلي
3387657بررسی تنوع ژنتیکی و تنوع اجزاء اسانس گونه‌های افدرای بومی ایران با استفاده از تکنیکهای RAPD و GCMSمجریپایان یافتهخير
3487653بررسی اثر ضد التهابی پنتوکسی فیلین بر سلولهای تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر و تاثیر آن بر پایداری پلاکمجریپایان یافتهبلي
3587625بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن AT1R (آنژیوتانسین II تیپ یک) با ACS (سندروم حاد عروق کرونر)مجریپایان یافتهبلي
3687508مطالعه الگوی بیان PXR و میزان نوع فعال NF-ĸβ وارتباط آنها با بیان ژن BCRP تحت تاثیر IL-1β مجریپایان یافتهبلي
3787462بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک دایورسین به روش کامتمجریپایان یافتهبلي
3887286بررسی اثرات کورکومین (Curcumin ) بر اپپتوز ناشی از دوکسوروبیسین (Doxorubicin) در سلولهای ماهیچه ای قلب (H9C2) مجریپایان یافتهبلي
3987219سنتز چهار مشتق جدید 4،5-دی آریل ایمیدازولیل ایمیدازول بعنوان مهار کننده انتخابی -II COX و ضد سرطانمجریپایان یافتهبلي
4087191بررسی پروفایل بیان ژنی رده سلولی Caco-2 سرطان کولون در پاسخ به آنالوگ های جدید سلکوکسیب با استفاده از cDNA Microarray مجریپایان یافتهبلي
4187100بهینه سازی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی برای ارائه خدمات به محققین محترممجریپایان یافتهخير
4286601بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن AT1R (آنژیوتانسین II تیپ یک) با بروز strokeمجریپایان یافتهخير
4386543بررسی اثرات ضد قارچی میکروارگانیسم کیتینولیتیک1Aeromonas sp.JKمجریپایان یافتهخير
4486542بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن AT1 R (آنژیوتانسین II تیپ یک) با سندرم متابولیکمجریپایان یافتهخير
4586472بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن AT1R (آنژیوتانسین II تیپ یک) با بیماری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی در بیماران کاندیدای آنژیوگرافی وآنژیوپلاستیمجریپایان یافتهخير
4686401بررسی مقایسه ای اثرات تنظیمی داروی ضد التهاب غیر استروییدی ایندومتاسین و داروی کورتیکوستروییدی دگزامتازون بر بیان ژنBCRP و عملکرد ترانسپورتر آن در رده سلولی سرطان پستان MCF7/MX مقاوم به میتوکسانترونمجریپایان یافتهخير
4786397بررسی رابطه بین متیلاسیون پروموتر ژن MGMT (به روش MSP) و تاثیر آن بر پیش آگهی بیماران مبتلا به گلایوبلاستومامجریپایان یافتهخير
4886144بررسی تأثیر بیان سیکلو اکسیژناز-2 (COX-2) بر بیان ژن و عملکرد ترانسپورتر دارویی BCRP (ABCG2) در دو رده سلولی سرطان پستان انسانمجریپایان یافتهخير
4985203بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک ترکیبات دی سولفیدی از گیاه فرولاپرسیکا در مقابل سمیت ناشی از هیدروژن پراکسایدمجریپایان یافتهخير
5085163بررسی ارتباط پلی مورفیسم ترانسپورتر دارویی PGP با بروز سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهخير
5185156بررسی ارتباط پلی مرفیسم ژنتیکی ترانسپورتر مقاومت چندگانه دارویی PGP با بروز لوسمی لنفوسیتیک حادمجریپایان یافتهخير
5285101بررسی اثر مهار کنندگی ترانسپورتر دارویی ABCB1 توسط Farnesiferol حاصل از ریشه گیاه Ferula persica در سلولهای سرطانی پستان از رده MCF-7مجریپایان یافتهخير
5385085بررسی تأثیر سایتوکاین‌های پیش التهابی (TNF?،? IL-1 و IL-6) بر بیان ژن و عملکرد ترانسپورتر دارویی BCRP (ABCG2) در سلولهای سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
5485015شناسایی 4 میکروارگانیسم کیتینولیتیک با روش تعیین توالی سکانس 16sr DNAمجریپایان یافتهخير
5584417بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی ژن ABCBI در بیماران مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
5684305بررسی تاثیر عامل پیش التهابی IL-1B بر بیان ژن ترانسپورتر دارویی ABCBI در سلولهای سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
5782112بررسی تنوع ژنتیکی و تنوع اجزاء اسانس گونه‌های مخروطی بومی ایران با استفاده از تکنیکهای RAPD و GCMSمجریپایان یافتهخير
5882088بررسی برون تنی محافظت DNA لکوسیتهای انسانی توسط اسانس گیاه saturega hortensis در مقابل اثر تخریبی پر اکسید هیدروژنمجریپایان یافتهخير
5982080بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی گیرندده آنژیوتانسین در بیماران مبتلا به ازدیاد فشار خونمجریپایان یافتهخير
6082073بررسی اثرات ضددرماتوفیتی اسانس Saturega muticaمجریپایان یافتهخير
6180106غربالگری اثرات ضد توموری گیاهان استان خراسانمجریپایان یافتهخير
6280023تعیین اجزا ضد میکروبی اسانس و عصاره هفت گونه گیاه طبی به روش اتوبیوگرافیمجریپایان یافتهخير
6379027بررسی اثرات سمیت سلولی پنج گونه افوربیا بومی خراسان به روش دیسک سیب زمینیمجریپایان یافتهخير
6478141تهیه اینتر فرون a-2a به روش مهندسی ژنتیکمجریپایان یافتهخير
65960877بررسی اثر نانولیپوزوم های حاوی کروسین و هدفمند شده با پپتید m2 در القای تغییر فنوتیپی ماکروفاژهای توموری به وضعیت M1همکاردر دست اجرابلي
66960814طراحی، سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات جدید کینولین به عنوان مهار کنندگان هیستون داستیلاز و عوامل ضد سرطانهمکاردر دست اجرابلي
67960813طراحی، سنتز و بررسی اثر بیولوژیک مشتقات جدید چالکونی و ایندولین-2-ان به عنوان مهارکنندگان HDAC و VEGFR2همکاردر دست اجرابلي
68950337ارزیابی متیلاسیون ژن های SFRP2 و UCHL1 و عفونت ویروس Epstein-barr در بیماران مبتلا به سرطان معده.همکاردر دست اجراخير
69940565بررسی اثر کروسین و کروستین استخراج شده از زعفران در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلولهای استخوانیهمکارپایان یافتهبلي
70940395بررسی اثرات تعبیه داربست سلولی حاوی سلول های تک هسته ای مغز استخوان برداشت شده از بال ایلیاک بر روند ایجاد تحریک جوش خوردگی در بیماران دچار عدم جوش خوردگی شکستگی های استخوان های بلند اندام تحتانیهمکارپایان یافتهبلي
71940164ارزیابی دارورسانی هدفمند به سلولهای سرطان پستان مقاوم به دارو (MCF7/MX) با استفاده از آپتامر اختصاصی ترانسپورتر ABCG2همکارپایان یافتهخير
72931570ارزیابی اثرات کروستین استخراج شده از زعفران و نانوپارتیکل های PLGA حاوی کروستین در بروز فنوتیپ مقاومت چند داروییهمکارپایان یافتهخير
73910720تهیه و ارزیابی کارائی نانولیپوپارتیکل های مبتنی بر PLGA کونژوکه شده به پلی اتیلن ایمین مورد استفاده در delivery siRNA بر علیه MDR1 در سلولهای سرطان پستان مقاوم به داکسوروبیسین همکارپایان یافتهخير
74900666بررسی مهار ترانسپورترهای مقاومت چند داروئی توسط سزکویی ترپن کومارین های خالص شده چند گونه فرولاهمکارپایان یافتهبلي
75900346بررسی تاثیر کروسین در بروز فنوتیپ مقاومت چند دارویی از طریق ترانسپورترهای دارویی MDR1، MRP1 و ABCG2همکارپایان یافتهخير
76900106بررسی اثرات محافظتی عصاره ریشه گیاه Scutellaria litwinowii در برابر آسیب سلولی و آسیب DNA القا شده توسط استرس اکسیداتیو در فیبروبلاست های موشیهمکارپایان یافتهبلي
77900105بررسی اثرات محافظتی عصاره ریشه گیاه Scutellaria lindbergii در برابر آسیب سلولی و آسیب DNA القا شده توسط استرس اکسیداتیو در فیبروبلاست های موشیهمکارپایان یافتهبلي
78900017بررسی اثرات برون تنی مهار مقاومت دارویی یکسری دی هیدروپیریدینهمکارپایان یافتهبلي
7989776بررسی اثرات محافظتی گلوکزآمین بر آسیب DNA ناشی از پراکسید هیدروژن در سلولهای تک هسته ای خون محیطیهمکارپایان یافتهخير
8089059مقایسه و اعتبار سنجی نتایج روش های خوشه بندی در داده های بیان ژنیهمکارپایان یافتهبلي
8188509مقایسه اثر کروسین و سافرانول زعفران با سیسپلاتین بر روی رشد سلولهای کشت شده کارسینوم سنگفرشی حفره دهانهمکارپایان یافتهخير
8288488بهینه سازی تولید، خالص سازی و تعیین خصوصیات آنزیم کیتیناز از باکتری Aeromonas PTCC1691همکارپایان یافتهخير
8387478بررسی ارتباط پلی مورفیسم A>-30G در پروموتور ژن گلوکوکیناز با چاقیهمکارپایان یافتهخير
8485134مطالعه اختلالات آترواسکلروتیک قلبی –مغزی عروقی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
8585082استخراج و خالص سازی Farnesiferol A از ریشه گیاه Ferula persica به منظور بررسی اثرات مهاری آن بر روی پمپ P-گلیکوپروتئینهمکارپایان یافتهخير
8684215بررسی مولکولی ژنها و پروتئینهای CCNDI و T47D و MDA _ MB231 همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983439HER2‑Positive Breast Cancer Immunotherapy: A Focus on Vaccine DevelopmentISIArchivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis1398مسئول
2982145Towards Breast Cancer Vaccines, Progress and ChallengesMedlineCurrent drug discovery technologies1398اول و مسئول
3981992Electrochemical-based biosensors for detection of Mycobacterium tuberculosis and tuberculosis biomarkersISICritical Reviews in Biotechnology1398مسئول
4981597Colchicine-like β-acetamidoketones as inhibitors of microtubule polymerization: Design, synthesis and biological evaluation of in vitro anticancer activityISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398دوم
5981592Synthesis, in silico and in vitro studies of new 1,4-dihydropiridine derivatives for antitumor and P-glycoprotein inhibitory activityISIBioorganic chemistry1398چهارم
6981538Purification and partial characterization of chitinase from a novel strain Aeromonas sp. PTCC 1691Chemical AbstractJournal of Materials and Environmental Sciences1398سوم
7981517MCF-7 and its Multidrug Resistant Variant MCF-7/ADR Overcome TNF Cytotoxicity through Prevention of Reactive Oxygen Species AccumulationscopusPharmaceutical Sciences1398دوم
8981367Adipocyte lineage differentiation potential of MSCs isolated from reaming materialISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
9980356Bone defect healing is induced by collagen sponge/polyglycolic acidISIJOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE1397مسئول
10974141Lambda bacteriophage nanoparticles displaying GP2, a HER2/neu derived peptide, induce prophylactic and therapeutic activities against TUBO tumor model in miceISIScientific reports1397مسئول
11974140Genome-wide identification of microRNA signatures associated with stem/progenitor cells in Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemiaISIMolecular Biology Reports1397مسئول
12973278Induction of Continuous Expression of Cyclooxygenase -2 in Human Breast Cancer Cell Line Using COX-2 cDNA Plasmid Transfectionscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396پنجم
13973264Structural and functional aspects of P-glycoprotein and its inhibitorsISILIFE SCIENCES1397چهارم
14973008The viral approach to breast cancer immunotherapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
15972791Design, Synthesis, and Biological Evaluation of New Azole Derivatives as Potent Aromatase Inhibitors with Potential Effects against Breast CancerISIAnti-cancer agents in medicinal chemistry1397پنجم به بعد
16972394crosstalk in cancer resistance and metastasisISICritical reviews in oncology/hematology1397مسئول
17972304The effects of crocetin, extracted from saffron, in chemotherapy against the incidence of multiple drug resistance phenotypeISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397پنجم
18972278non union fractures, mesenchymal stem cells and bone tissue engineeringISIjournal of biomedical materials research part A1397مسئول
19971309Phage-based Nanomedicines as New Immune Therapeutic Agents for Breast CancerISICurrent pharmaceutical design1397مسئول
20971186Nano-biosensing approaches on tuberculosis: Defy of aptamersISIBiosensors and Bioelectronics1397مسئول
21971103Synthesis and DFT Study on Hantzsch Reaction to Produce Asymmetrical Compounds of 1,4-Dihydropyridine Derivatives for P-Glycoprotein Inhibition as Anticancer AgentISIRecent patents on anti-cancer drug discovery1397پنجم
22970694Label-free nano-biosensing on the road to tuberculosis detectionISIBiosensors and Bioelectronics1397مسئول
23970058A nano-liposome vaccine carrying E75, a HER-2/neu-derived peptide, exhibits significant antitumour activity in miceISIJournal of drug targeting1397دوم
24970014Immunogenicity and antitumor activity of the superlytic λF7 phage nanoparticles displaying a HER2/neu-derived peptide AE37 in a tumor model of BALB/c miceISICancer Letters1397مسئول
25964040Lambda phage nanoparticles displaying HER2-derived E75 peptide induce effective E75-CD8+ T responseISIImmunologic research1396مسئول
26963483Long bone mesenchymal stem cells (Lb-MSCs): clinically reliable cells for osteo-diseasesISICELL AND TISSUE BANKING1396مسئول
27962982An Update on the Components and Functions of Bone Marrow Nicheعلمی پژوهشی ایندکس نشدهannals of hematology & oncology1396مسئول
28962778Conjugated nanoliposome with the HER2/neu-derived peptide GP2 as an effective vaccine against breast cancer in mice xenograft modelISIPLOS ONE1396دوم
29962740Evaluation of the Cytotoxic Activity of Crocin and Safranal, Constituents of Saffron, in Oral Squamous Cell Carcinoma (KB Cell Line)ISINutrition and cancer1396پنجم به بعد
30962114Chemokine Receptors Expression in MSCs: Comparative Analysis in Different Sources and PassagesISITissue Engineering and Regenerative Medicine1396پنجم به بعد
31961612Nanoliposomes carrying HER2/neu-derived peptide AE36 with CpG-ODN exhibit therapeutic and prophylactic activities in a mice TUBO model of breast cancerISIImmunology letters1396مسئول
32961611Long bone mesenchymal stem cells (LB_MSCs)..ISICell and Tissue Banking1396مسئول
33961173Essential oil diversity and molecular characterization of Ephedra species using RAPD analysisISIRESEARCH JOURNAL OF PHARMACOGNOSY1396مسئول
34961149Treatment of critical-sized calvarial non-union defect via collagen-polyglycolic acid scaffold loading with simvastatin in rabbitsISCIRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY1395چهارم
35961124TNF-α exerts higher cytotoxic effect on MCF-7 multidrug resistant derivative, role of Akt activationMedlineBreast disease1394سوم
36961123TNF-α exerts cytotoxic effects on multidrug resistant breast cancer MCF-7/MX cells via a non-apoptotic death pathwayISICytokine1396دوم
37960371Mir-126 as a therapeutic agent for Diabetes mellitusISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
38960101Whole-Genome Sequence of Pseudomonas fluorescens EK007-RG4, a Promising Biocontrol Agent against a Broad Range of acteria, Including the Fire Blight Bacterium Erwinia amylovoraPMCGenome announcements1395سوم
39953695P-gp and BCRP inhibition induced by some new 1,4-Dihydropyridine and DihydropyrimidinesscopusInternational Journal of Bioinformatics Research and Applications1395سوم
40953659MiR 221/222 as New Players in Tamoxifen ResistanceISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1395دوم
41953455Inhibition of Akt phosphorylation attenuates resistance to TNF-α cytotoxic effects in MCF-7 cells, but not in their doxorubicin resistant derivativesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395سوم
42953242Leukemogenesis associated miRNAs regulate OSKM and Tp53 genesISIbiomedical research1395مسئول
43953090Angiotensin II Type 1 Receptor Gene A1166C Polymorphism Was Not Associated With Acute Coronary Syndrome in an Iranian PopulationISIiranian red crescent medical journal1395مسئول
44951663Association of P53 codon 72 polymorphism and lung cancer in an ethnic Iranian population.ISICELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY1395سوم
45951576Comparative characteristics of mesenchymal stem cells derived from reamer-irrigator-aspirator, iliac crest bone marrow, and adipose tissueISIcellular and molecular biology1395مسئول
46951082PGA-incorporated collagen: Toward a biodegradable composite scaffold for bone-tissue engineering.ISIJOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A1395مسئول
47950972Crocin suppresses multidrug resistance in MRP overexpressing ovarian cancer cell lineISIDARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1395سوم
48950106Reactive Oxygen Species Mediate TNF-⍺ Cytotoxic Effects in the Multidrug-Resistant Breast Cancer Cell Line MCF-7/MXISIONCOLOGY RESEARCH AND TREATMENT1394دوم
49943368Satureja hortensis L. Methanolic Extract and Essential Oil Exhibit Antitumor ActivityISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1394مسئول
50943011Development of a Plaque Reduction Assay as an Antiphage Activity Evaluation MethodChemical AbstractResearch in Molecular Medicine1394دوم
51942877Modulation of Multidrug Resistance Protein 2 Efflux in the Cisplatin Resistance Human Ovarian Carcinoma Cells A2780/RCIS by esquiterpene CoumarinsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1394سوم
52940167The methanolic and aqueous extracts of Viburnum lantana exhibit antitumor activity in vitroEmbaseJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1394مسئول
53940166In vitro leishmanicidal of Euphorbia microsciadia Bioss against promastigotes of Leishmania majorEmbaseJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1394مسئول
54935365Nanolipoparticles-mediated MDR1 siRNA delivery: preparation, characterization and cellular uptakeChemical AbstractNanomedicine Journal1393دوم
55935199Cloning, Gene Expression Analysis, and Phylogenic Relationship of dbat Gene from Iranian Endemic Yew (Taxus baccata L.).scopusJ of Medicinal Plants1392چهارم
56935198Wear properties and toxicity of cyanoacrilate nanocomposite with SiO2 prepared for dentistryISCMajlesi Journal of Materials Engineering1392دوم
57935197Biological production and assessment of the antibacterial activity of gold nanoaprticlesISCJournal of Microbial World1392چهارم
58935196Investigation Of Nano SiO2 impact on Mechanical and Biocompatibility Properties of Cyanoacralate based Nanocomposites for Dental ApplicationISIInternational Journal of Adhesion and Adhesives1393سوم
59935193Reversal of P-glycoprotein mediated multidrug resistancein mCF7 adr cancer cells by seqiterpen cumarinesISIFitoterapia1394سوم
60935173Antiviral activity evaluation of some pyrimidine derivatives using plaque reduction assayسایر سایت‏های تخصصیJournal of chemical and pharmaceutical research1394دوم
61935007Nanolipoparticles-mediated MDR1 siRNA delivery reduces doxorubicin resistance in breast cancer cells and silences MDR1 expression in xenograft model of human breast cancerISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
62934672PCR detection and identification of bacterial contaminants in ocular samples from post-operative endophthalmitisPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research1394مسئول
63934622Reversal of P-glycoprotein-mediated multidrug resistance in MCF-7/Adr cancer cells by sesquiterpene coumarinsISIFitoterapia1394سوم
64932251Celecoxib Up Regulates the Expression of Drug Efflux Transporter ABCG2 in Breast Cancer Cell LinesISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1393مسئول
65932200Evaluating the effects of galbanic acid on hydrogen peroxide-induced oxidative DNA damage in human lymphocytesPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1393دوم
66932199Protective effects of Scutellaria lindbergii root extract against oxidative-induced cell and DNA damage in mouse fibroblast-like cellsISIDrug Chem Toxicol1393پنجم به بعد
67932163Assessment of protective effects of glucosamine and N-acetyl glucosamine against DNA damage induced by hydrogen peroxide in human lymphocytesISIDrug and Chemical Toxicology1392چهارم
68930890In vitro protective effects of Scutellaria litwinowii root extract against H2O2-induced DNA damage and cytotoxicityPMCJournal of Complementary and Integrative Medicine1393پنجم به بعد
69930258Protective effects of aqueous and ethanol extracts of rosemary on H2O2-induced oxidative DNA damage in human lymphocytes by comet assayPMCJournal of complementary and integrative medicine1392دوم
70930128Pathodiagnostic parameters and evaluation of O⁶- methyl guanine methyl transferase gene promoter methylation in meningiomas.ISIGene1393پنجم
71925089Antigenotoxic activities of the natural dietary coumarins umbelliferone, herniarin and 7-isopentenyloxy coumarin on human lymphocytes exposed to oxidative stressISIDrug and chemical toxicology1393سوم
72923288Glucokinase gene promoter -30G>A polymorphism: a cross-sectional association study with obesity, diabetes Mellitus, hyperlipidemia, hypertension and metabolic syndrome in an Iranian hospital.ISIRevista de Nutrição1391دوم
73922692The effect of temperature on antibacterial activity of biosynthesized silver nanoparticlesISIBiometals1391اول و مسئول
74922691Biological Synthesis of Silver and Gold Nanoparticles by Bacteria in Different Temperatures (37°C and 50°C)ISIJOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY1391چهارم
75921364Deoxyribonucleic acid damage in Iranian veterans 25years after wartime exposure to sulfur mustardISIJournal of Research in Medical Sciences1391اول
7692119Phorbol ester TPA modulates chemoresistance in drug sensitive breast cancer cell line MCF-7 by inducing expression of drug efflux transporter ABCG2ISIAsian Pac J Cancer Prev.1391پنجم
7791341PXR and NF-jB correlate with the inducing effects of IL-1b and TNF-a on ABCG2 expression in breast cancer cell linesISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1391مسئول
7891226Effect of induced heterophoria on distance stereoacuity by using the Howard-dolman testISIIranian Journal of Ophthalmology1391اول و مسئول
7991164Diversin, from Ferula diversivittata protects human lymphocytes against oxidative stress induced by H(2)O(2)ISINatural product research1391مسئول
8091150Pentoxifylline decreases soluble CD40 ligand concentration and CD40 gene expression in coronary artery disease patientsISIImmunopharmacology and Immunotoxicology1391سوم
8191106Evaluation of the association between AT1 R1166C polymorphism and the incidence of CAD and CAC score in the Iranian populationISIArchives of biological sciences1391پنجم به بعد
8291073Cyclooxygenase-2 inhibition by novel Bisaryl imidazolyl imidazole derivatives increases Bax/Bcl-2 ratio and upregulates Caspase-3 gene expression in Caco-2 colorectal cancer cell lineISIGenes and Genomics1391مسئول
8391006Pro-inflammatory cytokines interleukin-1 beta, interleukin 6, and tumor necrosis factor-alpha alter the expression and function of ABCG2 in cervix and gastric cancer cellsISIMolecular and cellular biochemistry1391پنجم
8490895Expression of Drug Pump Protein MRP2 in Lipopolysaccharide-Treated Rats and its Impact on the Disposition of AcetaminophenISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1390مسئول
8590666The effects of pentoxifylline administration on NFΚB P50 transcription factorPMCARYA Atherosclerosis Journal1390دوم
8690565Impact of carpet weaving on refractive errorsPMCIranian Journal of Ophthalmology1390چهارم
8790453Protective Effects of Aqueous and Ethanolic Extracts of Portulaca oleracea L. Aerial Parts on H2O2-Induced DNA Damage in Lymphocytes by Comet AssayPMCJournal of Acupuncture and Meridian Studies1390اول
8890415Novel selective Cox-2 inhibitors induce apoptosis in Caco-2 colorectal carcinoma cell lineISIEuropean journal of pharmaceutical sciences1390پنجم به بعد
8990391Enzymatic Production of N-Acetyl-D-Glucosamine from Chitin Using Crude Enzyme Preparation of Aeromonas sp. PTCC1691scopusBiotechnology1390دوم
9090366Quantitative LC analysis of Methotrexate and its application in pharmacokinetic study of drug in rat serum samplesISIPharmacologyonline1390مسئول
9190359Chemical composition, antimicrobial activity and antiviral activity of essential oil of Carum copticum from IranSID/Iranmedex/MagiranAvicenna Journal of Phytomedicine1390دوم
9290309Polyphenol-rich seaweed (Eucheuma cottonii) extract suppresses breast tumour via hormone modulation and apoptosis inductionISIFood Chemistry1390چهارم
9390290Study of antitumor effect of methanolic and aqueous extracts of Allium stivum l. (garlic) cloves using potato disc bioassayscopusPharmacologyonline1390دوم
9490289Antiviral and antimicrobial activity of Thymus transcaspicus essential oilscopusPharmacologyonline 1390اول
9590287Euphorbia Microsciadia Percolation and Soxhlet Extracts Exhibit Antiviral ActivityscopusPharmacologyonline1390مسئول
9690279Pentoxifylline administration changes protein expression profile of coronary artery disease patientsISIGene1390دوم
9790266Polyphenol-rich seaweed (Eucheuma cottonii) extract suppresses breast tumourISIFood Chemistry1390چهارم
9890151Molecular characterization and RAPD analysis of Juniperus species from IranISIGenetics and Molecular Research1390دوم
9990048association of the colorectal cancer and mdr1 gene polymorphism in an iranian populationISIMolecular Biology Reports 1390مسئول
10090032Tumor Necrosis Factor Alpha Induces Stronger Cytotoxicity in ABCG2-Overexpressing Resistant Breast Cancer Cells Compared with Their Drug-Sensitive Parental LineISIDNA and Cell Biology1390مسئول
10190028Farnesiferol A from Ferula persica and Galbanic Acid from Ferula szowitsiana Inhibit P-Glycoprotein-Mediated Rhodamine Efflux in Breast Cancer Cell LinesISIPlanta medica1390مسئول
10290019Association of angiotensin II type 1 receptor gene A1166C polymorphism with the presence of diabetes mellitus and metabolic syndrome in patients with documented coronary artery disease ISI European Journal of Internal Medicine1390مسئول
10390018Curcumin potentiates doxorubicin-induced apoptosis in H9c2 cardiac muscle cells through generation of reactive oxygen speciesISIFood and Chemical Toxicology 1390دوم
10489601Immunohistochemical assessment of MGMT expression and p53 mutation in glioblastoma multiformeISITumori 1389مسئول
10589419association between angiotensin II type-1 receptor A1166C polymorphism and the presence of angiographically-defined coronary artery disease in an iranian populationISIAsian Biomedicine 1389دوم
10689408Evaluation of indomethacin and dexamethasone effects on BCRP-mediated drug resistance in MCF-7 parental and resistant cell linesISIDrug and Chemical Toxicology 1389مسئول
10789388Association between MDR1 C3435T Gene Polymorphism and Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) in Iranian PopulationISI Iranian Red Crescent Medical Journal1389دوم
10889284Induction of Cyclooxygenase-2 by Phorbol Ester TPA Modulates Chemoresistance by Inducing Expression and Activity of Drug Efflux Transporter ABCG2 in Breast Cancer Cell LinesISI(CELL JOURNAL (YAKHTEH1389سوم
10989260Effect of Curcumin on Doxorubicin-induced Cytotoxicity in H9c2 Cardiomyoblast CellsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389دوم
11089247A mechanism for tamoxifen-include cancerscopusPharmacologyonline1389مسئول
11189246Cytotoxic effect of methanolic extract and essential oil of Artemisia kopetdaghensisISIjournal of essential oil bearing plants1389مسئول
11289245Genetic diversity of Persian shallot (Allium hirtifolium) ecotypes based on morphological traits, allicin content and RAPD markersscopusOpen Access Journal of Medicinal and Aromatic Plants1389مسئول
11389243Association between 45T/G polymorphism of adiponectin gene and coronary artery disease in an Iranian populationISIScientificWorldJournal1389مسئول
11489242Evaluation of anti phage CP51 effect of euphorbia myrcinites extract by a plaque reduction assayscopusPharmacologyonline 1389اول
11589213Investigating the enhancement of cisplatin cytotoxicity on 5637 cells by combination with mogoltacinISIToxicology in vitro1389پنجم
11689200Targeted delivery of daunorubicin to T-cell acute lymphoblastic leukemia by aptamerISIJ Drug Target1389چهارم
11789181Potential role of cyclooxygenase-2 on the regulation of the drug efflux transporter ABCG2 in breast cancer cell linesISIJ Cancer Res Clin Oncol1389مسئول
11889179Association between nicotine metabolism and CYP2A6*1 and CYP2A6*4 genotypes in an Iranian populationISIDNA Cell Biol1389مسئول
11989150Association of gastric cancer incidence with MDR1 gene polymorphism in an ethnic Iranian populationISIIndian journal of cancer1389مسئول
12089116Correlation Between PXR and ABCG2 Patterns of mRNA Expression in a MCF7 Breast Carcinoma Cell Derivative upon Induction by Proinflammatory CytokinesISIDNA Cell Biol1389مسئول
12189112Association between angiotensin II type 1 receptor gene polymorphism and metabolic syndrome in a young female Iranian populationISIArchives of medical research1389دوم
12288772Estrogenic activity of Elaeis guineensis leafscopusPharmacologyonline1388سوم
12388310Evaluation of the cytotoxic activity of crocin and safranal using potato disc and brine shrimp assaysscopusPhysiology and Pharmacology1388مسئول
12488166persicasulphide C a new sulphur-containing derivative from ferula persicaISInatural product research1388سوم
12588161auraptene from ferula szowitsiana protects human peripheral lymphocytes against oxidative stressISIPhytotherapy research1388پنجم به بعد
12688144dexamethasone downregulates BCRP mRNA and protein expression in breast cancer cell linesISIoncology research featuring preclinical and clinical cancer therapeutics1388مسئول
12788055Association between MGMT promoter hypermethylation and p53 mutation in glioblastoma ISICancer Invest1388مسئول
12888047Cytotoxicity of Vincristine on the 5637 Cell Line Is Enhanced by Combination with ConferoneISIzeitschrift fur naturforschung1388پنجم
12988016Evaluation of antigenotoxicity effects of umbelliprenin on human peripheral lymphocytes exposed to oxidative stress ISICell Biology and Toxicology1388مسئول
13088001Association of C3435T single-nucleotide polymorphism of MDR1 gene with breast cancer in an Iranian population.ISIDNA Cell Biol.1388مسئول
13187228Interleukin-1 beta and tumor necrosis factor-alpha increase ABCG2 expression in MCF-7 breast carcinoma cell line and its mitoxantrone-resistant derivative, MCF-7/MXISI Inflamm Res1388مسئول
13287226Optimization of medium and cultivation condition for chitinase production by the newly Isolated: Aeromonas spISIbiotechnology1387مسئول
13387180Isolation and characterization of a chitionolytic enzyme producing microorganism, Paenibacillus chitinolyticus JK2 from IranscopusResearch Journal of Microbiology1387مسئول
13487175Linkage and Association of DRD2 gene Taql polymorphism with Schizophrenia in an Iranian Population ISIArch Iran Med1387اول و مسئول
13587162Antiviral activity of Euphorbia helioscopia extractscopusJournal of Biological Sciences 1387دوم
13687085chemical composition ,moderate in vitro antibacterial and antifungal activity of the essential oil of pistacia vera L. and it's major constituents ISIjournal of essential oil bearing plants1387مسئول
13787084Antigenotoxic effects of the disulfide compound persicasulfide A (PSA) on rat lymphocytes exposed to oxidative stressISIPlanta medica1388مسئول
13886604Drug transport across the placenta, role of the ABC drug efflux transporters scopusExpert Opinion on Drug Metabolism and Toxicology1386اول
13986603 Composition, Antimycotic and Antibacterial of Zizphora clinopodioides Lam. Essential Oil from Iran scopus Journal of Essential Oil Bearing Plants 1386اول و مسئول
14086602Evaluation of antibacterial activity of the essentiol oils of zataria multiflora Carum copticum and Thymus vulgris by a thin layer chromatography- Bioautography Method scopus Journal of Essential Oil Bearing Plants 1386اول و مسئول
14186584onvan english nadarad(Emro (IMEMRمجله دانشکده داندانپزشکی مشهد1386دوم
14286052in vitro protective effects of satureja hortnsis L.essential oil and ethanolic extract on lymphocytes DNAscopusjournal of Medicinal plants1386اول و مسئول
14386015بررسی برون تنی محافظت DNA لکوسیتی توسط اسانس وعصاره اتانولی گیاه مرزهChemical Abstractفصلنامه گیاهان دارویی1386مسئول
14485240Composition and antimicrobial activity of the volatile oil of Artemisia kopetdaghensis Krasch., M.Pop. & Linecz ex Poljak from IranscopusFlavour and Fragrance Journal1385دوم
14585182Antigenotoxic effects of Satureja hortensis L. on rat lymphocytesISIArchives of Pharmacal Research1385مسئول
14685055Synthesis and Antitumor Activity of Substitued Succinamides Using apotato Disc Tumor Induction Assay Chemical AbstractInternational Journal of Biomedical 1385پنجم
14785043cytotoxic and Antimycotic Activities oil of Artemisia turanica Krasch from iran Journal of Essential Oil Bearing Plants 1385مسئول
14885042polymorphism of angiotensin II type 1 receptor gene in essential hypertension in Iranian population ISIDARU1385اول و مسئول
14984090Antigenotoxic Effects of Satureja hortensis L.on Rat lymphocytes exposed to Oxidative StressPMCArch Pharm Res1384مسئول
15084038Survey of bacteriological contamination of cosmetic creams in IranPMCInt J Dermatol1384مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982867PCR detection and identification of bacterial contaminants in ocular samples from postoperative endophthalmitisXXXV Congress of the ESCRSلیسبونسخنرانی1396خير
2981670بررسی نقش گونه های فعال اکسیژن در رده سلولی MCF-7 سرطان پستان در انسان و مشتقات مقاوم به داروی آن (MCF-7 / ADR و MCF-7 / MX) در پاسخ به TNF-α22nd Iranian Pharmacy Students Seminarزنجانسخنرانی1398خير
3981615In vitro protective effects of Scutellaria Litwinowii root extract agaunst H2O2 induced DNA damage and cytotoxicityچهارمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1394خير
4962523IInternational Tehran Breast Cancer Congress (9تهرانپوستر1396خير
5960828TNF-α exerts cytotoxic effects on multidrug resistant breast cancer MCF-7/MX cells via a non-apoptotic death pathwayWest Asia Cancer Conferenceتهرانپوستر1395خير
6943119p-gp and BCRP inhibition induced by some new 1,4-dihydropyridine and dihydropyrimidinesIranian Pharmaceutical congressتهرانسخنرانی1394خير
792120Evaluation of Antimicrobial Activity of the Essential Oil of the Gum of Pistacia Vera and its Major Components.Can J Infect Dis Med Microbiol.canadaسخنرانی1386بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
161ب‍ی‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ اص‍ول‌ و ک‍ارب‍رد DNA ن‍و ت‍رک‍ی‍ب‌1387ترجمه
2188سرطان پستان - با تمرکز بر ریز محیط تومور، سلول های بنیادی و متاستاز1390تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
123طراحی سنتز و بررسی اثرات مهارکننده آنزیم های آروماتاز با اثرات بالقوه ضد سرطان سینه و القای بارداری 1391/02/0974795nf>, محمد جویا , فرزین هادیزاده , خلیل آبنوس , جواد بهروان , بی بی فاطمه کلالی نیا

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19068کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1390
29061کسب رتبه در جشنواره رازیسوم1390
3113کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه