حسین  حسین زاده
خلاصه عملکرد حسین  حسین زاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حسین حسین زاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسین حسین زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : hosseinzadehh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1981443بررسی اثر مینوسیکلین در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رتمجریدر دست اجرابلي
2981440بررسی اثر مینوسیکلین در سمّیت سلولی ناشی از فلزات سنگین کادمیم و آرسنیک در سلولهای PC12مجریدر دست اجراخير
3981439بررسی اثر سیتاگلیپتین در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رتمجریدر دست اجرابلي
4981438بررسی اثر زآگزانتین در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رتمجریدر دست اجراخير
5981437تاثیر اسید کلروژنیک بر روی اختلالات متابولیکی ایجاد شده با الانزاپین در رتمجریدر دست اجرابلي
6981436بررسی اثرات محافظتی کروستین علیه سمیت عصبی و اتوفاژی القا شده به روش EAE) Experimental autoimmune encephalomyelitis) در موشمجریدر دست اجرابلي
7981379بررسی اثر حفاظت کنندگی آلفا-منگوستین، مورین و کروستین بر سمیت سلولی فلزات سنگین کادمیوم و آرسنیکمجریدر دست اجرابلي
8961895بررسی اثرات مواجهه مزمن بیسفنول آ بر روی قلب، هیپوکامپ، کبد و تستیس در رت و ارتباط آن با فرایند پیری و نقش محافظتی رسوراترل علیه آنمجریدر دست اجراخير
9961665بررسی نقش کارنوزیک اسید بر اختلالات عملکردی و پاتولوژیکی بافت قلب ناشی از دوکسوروبیسین در رت و بررسی تاثیر آن بر اثرات ضد سرطانی دوکسوروبیسین در محیط برون تنیمجریدر دست اجراخير
10961663نقش حفاظتی بره موم در سندرم متابولیک ناشی از الانزاپین در رتمجریدر دست اجرابلي
11961603بررسی اثر تیموکینون در اختلالات متابولیک ایجادشده با مصرف الانزاپین در رتمجریدر دست اجرابلي
12960851بررسی تاثیر آلفامنگوستین بر بیماری مولتیپل اسکلروزیس القا شده با کوپریزون در موشمجریدر دست اجراخير
13960293بررسی اثر محافظتی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) درجلوگیری از سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل درون تنی و برون تنیمجریدر دست اجراخير
14951856بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه گیاه خرنوب در محیط کشت جنینی انسان بر فرایند لقاح و بلوغ در محیط کشت برون تنیمجریپایان یافتهخير
15951727بررسی نقش آلفا منگوستین بر اختلالات عملکردی و پاتولوژیکی بافت قلب ناشی از دوکسوروبیسین در رتمجریدر دست اجرابلي
16951626بررسی اثرات حفاظتی آلفا منگوستین در هایپرآلژزیا، آلودینیا و التهاب ناشی از انسداد عصب سیاتیک در رتمجریپایان یافتهخير
17951612بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه خرنوب (Ceratonia siliqua) بر پیری القا شده با دی گالاکتوز در بافت تستیس رتمجریپایان یافتهخير
18951611بررسی تاثیر α- منگوستین در سمیت عصبی ایجاد شده با آکریل آمیدمجریدر دست اجرابلي
19951167بررسی اثر کندر بر حافظه تخریب شده با Trimethyltin از طریق ارزیابی LTP، استرس اکسیداتیو و سطح بیانNGF ، VEGF و BDNF در مغز رتمجریدر دست اجراخير
20951166بررسی اثرتیموکینون بر سمیت کبدی ناشی از آکریل آمید: ارزیابی مسیر MAPK و آپوپتوزمجریپایان یافتهخير
21951156بررسی اثرات مورین هیدرات در آسیبهای ایجاد شده برروی سلولهای عصبی انسانی (SH-SY5Y) توسط مدل پیری دی گالاکتوزمجریدر دست اجرابلي
22951150بررسی نقش رزمارینیک اسید بر اختلالات عملکردی و پاتولوزیکی بافت قلب ناشی از دوکسوروبیسین در رتمجریدر دست اجراخير
23951030بررسی تاثیر آمیفوستین و متابولیت فعال آن WR-1065 در سمیت ایجاد شده با آکریل آمید به صورت درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
24951013بررسی اثر حفاظتی کروسین، در برابر استرس اکسیداتیو در میتوکندریهای ایزوله شده کبد رتمجریپایان یافتهخير
25950895بررسی تاثیر آمیفوستین و متابولیت فعال آن WR-1065 در سمیت کبدی استامینوفن در رتمجریپایان یافتهبلي
26950841بررسی اثر حفاظتی کروستین و برخی از مشتقات آن در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنیمجریدر دست اجرابلي
27950536بررسی اثرات حفاظتی کروسین بر روی تغییرات کبدی ومتابولیکی ایجاد شده توسط مدل پیری دی گالاکتوز در رتمجریپایان یافتهخير
28950513بررسی تاثیرآلفا منگوستین بر پیری سلولهای اندوتلیال القا شده توسط هایپرگلیسمیمجریپایان یافتهبلي
29950180بررسی تأثیر سه داروی کوئتیاپین، زونیسماید و توپیرامات بر سطح برخی پروتئین های موجود در کورتکس رت دریافت کننده مورفین در مدل ترجیح مکانی شرطی شدهمجریپایان یافتهبلي
30941702بررسی اثر مورین برروی عملکرد قلبی و سایز انفارکت متعاقب ایسکمی رپرفیوژن در قلب ایزوله رت در ارتباط با فعال شدن آنزیم AMPK و کانال های پتاسیمی وایسته به ATP در میتوکندریمجریپایان یافتهخير
31941662بررسی اثر ضد تشنجی سوورکسانت (Suvorexant) در موشمجریپایان یافتهبلي
32941629بررسی تاثیرعصاره چای سبز واپی گالوکاتچین گالات بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رتمجریپایان یافتهبلي
33941580بررسی اثر مورین بر سمیت ناشی از آکریل آمید در رده سلولی PC12مجریپایان یافتهخير
34941513بررسی اثر حفاظتی کوآنزیم Q10 در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
35941499بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه خرنوب (Ceratonia siliqua) بر پیری القا شده با دی گالاکتوز در رتمجریپایان یافتهبلي
36941443بررسی اثر کروسین بر تکثیر لنفوسیت های انسانی و تعادل T helper1 و T helper2مجریدر دست اجرابلي
37941406بررسی اثر کلاولانیک اسید به تنهایی و همراه با کروسین بر سمیت عصبی دیسکینزی تاخیری ناشی از مصرف تحت حاد هالوپریدول در رتمجریدر دست اجراخير
38941401بررسی اثر سافرانال در اختلالات متابولیک ایجادشده با مصرف الانزاپین در رتمجریپایان یافتهبلي
39941399بررسی تاثیرروغن سیاه دانه و تیموکینون بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رتمجریدر دست اجرابلي
40941389بررسی تاثیرعصاره دانه انگور و رسوراترول بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رتمجریپایان یافتهخير
41941222بررسی اثر کلاولانیک اسید بر تخریب حافظه ناشی از Trimethyltin در رتمجریپایان یافتهبلي
42941207اثر ضد افسردگی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه به لیمو و ماده موثره ورباسکوزید بر مدل شنای اجباری و افسردگی پس از زایمان در موشمجریپایان یافتهبلي
43941126اثر ضد افسردگی عصاره دانه انگور و رسوراترول بر مدل شنای اجباری و افسردگی پس از زایمان در موشمجریپایان یافتهبلي
44940995اثر ضد افسردگی عصاره آبی زعفران، کروسین و ویتامین ب 12 بر مدل شنای اجباری و افسردگی پس از زایمان در موشمجریپایان یافتهخير
45940993بررسی اثر تیموکینون بر مدل پیری ناشی از دی-گالاکتوز در رت: اختلال حافظه و مکانیسمهای دخیل در آنمجریدر دست اجرابلي
46940992تاثیر عصاره آبی زعفران و کروسین بر اثرات سمی پاراکوات بر روی لنفوسیتهای محیطی انسانمجریدر دست اجراخير
47940991مطالعه اثرات کروسین بر روی آسیبهای عصبی ایجاد شده توسط مدل پیری دی گالاکتوز در دو محیط سلولی (SH-SY5Y) و حیوانی(رت)مجریپایان یافتهبلي
48940932بررسی اثر حفاظتی بربرین در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهخير
49940888بررسی اثر حفاظتی آتورواستاتین درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهخير
50940880بررسی اثر حفاظتی بره موم در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
51940740بررسی تاثیر کروسین در القای سوییچ فنوتایپی ماکروفاژها به وضعیت ضد التهابی M2مجریپایان یافتهبلي
52940494بررسی تاثیر دارو ی ترکیبی گیاهی برعلایم یائسگی و هورمونی و کیفیت زندگی و تبیین ادراک وتجربه زنان یائسه از این درمان با استفاده از یک مطالعه ترکیبی،توضیحی متوالیمجریپایان یافتهخير
53931569بررسی اثر تیموکینون در سمیت عصبی مرکزی و محیطی ناشی از آکریل آمید: ارزیابی آسیب در عملکرد میلین، آستروسیت و سد خونی مغزیمجریپایان یافتهبلي
54931566بررسی اثر حفاظتی کروسین در برابر سمیت سلولی ناشی از استرس اکسیداتیو در هپاتوسیت های ایزوله رتمجریپایان یافتهبلي
55931316بررسی اثر کروسین بر روی بیماری شبه پارکینسون ایجاد شده دراثرمصرف تحت حاد مالاتیون در رت مجریپایان یافتهبلي
56931313بررسی اثر کروسین بر روی اختلال حافظه ایجاد شده دراثرمصرف تحت حاد مالاتیون در رتمجریپایان یافتهخير
57931167بررسی اثر روغن سیاه دانه بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موشمجریپایان یافتهبلي
58931153بررسی تاثیر کروسین و زعفران در کنترل گلیسمی بیماران دیابتی نوع دو به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونمامجریپایان یافتهبلي
59931122بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت کبدی تحت حاد بیس فنول A و ارتباط آن با میزان بیان microRNA-122 و اثر محافظتی کروسین در موشمجریپایان یافتهبلي
60931092بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis L.) و رزمارینیک اسید بر درد، التهاب و آپوپتوز در مدل درد نروپاتی فشردگی مزمن عصبی(CCI) در رتمجریپایان یافتهبلي
61930998بررسی اثر کلاولانیک اسید بر سمیت سلولی ناشی از Trimethyltin در رده سلولی PC12مجریپایان یافتهبلي
62930993بررسی اثر کلاولانیک اسید بر سمیت سلولی ناشی از آکریل آمید در سلولهای PC12مجریپایان یافتهبلي
63930992بررسی اثر حفاظتی عسل در سمّیت عصبی تحت حاد ناشی از آکریل آمید در مدل درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
64930799تهیه قرص زعفران به تنهایی و همراه با ویتامین های E، B12 و C در قالب قرص های معمولی، زیرزبانی و جوشانمجریپایان یافتهخير
65930582انتقال آپتامر ایجاد شده برای درمان مالتیپل اسکلروز به سیستم عصبی با استفاده از کمپلکس Pluronic l81-PEG-Aptamerمجریپایان یافتهخير
66930511بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر آلودینیا و هایپر آلژزیای ناشی از درد نوروپاتی مزمن در رت مجریپایان یافتهبلي
67922902بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی کندر (Boswellia serrata) و ماده موثره آن 3-استیل 11-کتو بتا بوسولیک اسید (AKBA) بر آسیب ایسکمیک ناشی از انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتمجریپایان یافتهخير
68922757بررسی اثر حفاظتی و درمانی سلنیم بر آسیب عصبی و کبدی ایجاد شده با آکریل آمید در رتمجریپایان یافتهبلي
69922693بررسی اثر آب انار و پونیکالاجین بر آسیب عصبی و کبدی ایجاد شده با آکریل آمید در رتمجریپایان یافتهبلي
70922593بررسی اثر دیابت بر توکسیکوکینتیک و توکسیکوژنتیک آکریل آمید در خرگوشمجریپایان یافتهبلي
71922238بررسی اثر محافظتی کرایزین در سمیت ناشی از دیازینون با اثر بر تعادل سیستم ایمنی درموش BALB/cمجریپایان یافتهبلي
72922237بررسی اثرات عصاره آبی زعفران و کروسین بر کنترل علایم در سندرم محرومیت ناشی از الکل در موشمجریپایان یافتهبلي
73922046سنتز و بررسی اثرات ضد التهابی، ضد دردی و سمیت مشتقات 2-آریل-4-کربوکسی بنزوکینولینمجریپایان یافتهبلي
74922045طراحی نرم افزار مولتی مدیا برای آزمایشگاه فارماکولوژی ویژه دانشجویان داروسازیمجریپایان یافتهخير
75921354بررسی اثر کندر بر حافظه تخریب شده با Trimethyltin از طریق ارزیابی استرس اکسیداتیو و سطح پروتئینهای BDNF و CREB در مغز رتمجریپایان یافتهبلي
76921343بررسی اثر کروسین بر سمیت عصبی دیسکینزی تاخیری ناشی از مصرف تحت حاد هالوپریدول در رتمجریپایان یافتهبلي
77921327بررسی اثر اپی گالوکاتشین گالات و اپی کاتشین گالات، مواد موثره چای سبز، در اختلالات متابولیکی ایجادشده با مصرف الانزاپین در رتمجریپایان یافتهبلي
78921110بررسی اثر عصاره آبی زعفران در سمیت حاد و تحت حاد سافرانال در رتمجریپایان یافتهخير
79921102بررسی اثرات ضد افسردگی عصاره آبی زعفران و کروسین و تاثیر آن بر سطح پروتئین CREB ، Brain-derived neurotrophic factor و نروپپتید VGF در بخش کورتکس مغز رتمجریپایان یافتهخير
80920979بررسی اثر تیموکینون بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موشمجریپایان یافتهبلي
81920977بررسی اثر کروسین بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موشمجریپایان یافتهبلي
82920801بررسی اثر عصاره آبی چای سبز در افزایش وزن ایجادشده با مصرف الانزاپین در رتمجریپایان یافتهبلي
83920795بررسی اثر کروسین در سمیت کبدی ایجادشده با نیکل و کادمیوم در رتمجریپایان یافتهبلي
84920224بررسی اثر کلاولانیک اسید بر وابستگی و تحمل به مرفین در موشمجریپایان یافتهبلي
85911178بررسی اثر اپی گالوکاتشین گالات و اپی کاتشین گالات درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت و سمیت سلولی ناشی از آن در سلول های PC 12مجریپایان یافتهخير
86911177بررسی اثر ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت و سمیت سلولی ناشی از آن در سلوهایPC 12مجریپایان یافتهبلي
87911058بررسی اثر کروسین بر روی رفتار شبه افسردگی ایجاد شده با مالاتیون در رت : نقش فاکتور نوروتروفیک BDNFمجریپایان یافتهبلي
88910889بررسی اثر عصاره هگزانی دانه کرفس بر فاکتورهای خونی در رت های سالم و دیابتی مجریپایان یافتهبلي
89910765 اثر کروستین بر اختلال حافظه ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رتمجریپایان یافتهخير
90910687بررسی اثر هم افزایی ورباسکوزاید، به لیمو و متیل گزانتین ها بر فعالیت ضد میکربی جنتامایسین در برابر گونه های جداشده ی کلینیکی استافیلوکوک آرئوس و اشرشیا کلی در محیط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
91910686بررسی اثرات ضد میکروبی امپرازول، متیل گزانتین ها به تنهایی و در ترکیب با جنتامایسین علیه گونه های استافیلوکوک آرئوس و اشرشیا کلیمجریپایان یافتهبلي
92910644بررسی اثر درمانی دهانشویه سیاه دانه بر ژنژیویت و جلوگیری از تشکیل پلاک در مقایسه با پلاسبو: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کورمجریپایان یافتهخير
93910634بررسی اثر کلاولانیک اسید، یک مهار کننده رقابتی بتالاکتاماز، بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رتمجریپایان یافتهخير
94910623بررسی اثر کلاولانیک اسید در کاهش تمایل به مرفین در مدل Conditioned Place Preference در موش سوریمجریپایان یافتهخير
95910610بررسی اثر بررسی اثر عصاره آبی و الکلی زعفران و ماده موثره آن، سافرانال بر روی لرزش ناشی از هارمالین در رتمجریپایان یافتهخير
96910605بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید) برمسمومیت حاد ناشی از فنوباربیتال در رتمجریپایان یافتهخير
97910593بررسی اثر 3 داروی توپیرامات، زونیسماید و کوتیاپین بر روی کاهش تمایل به مرفین در مدل ترجیح مکانی شرطی شده و تاثیر آن بر سطح پروتئین های ERK, CREB, p-CREB و p-ERK در هیپوکامپ رتمجریپایان یافتهبلي
98910589بررسی الگوی تغییرات آنزیمهای حاوی پاکت پورینی مانند کینازها و ATPaseها پس از مصرف دیازینون در کبد رتمجریپایان یافتهبلي
99910553بررسی اثر رسوراترول و عصاره دانه انگور در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
100910552بررسی اثر عصاره آبی زعفران و کروسین در سمیت ناشی از تجویز اتانل در رتمجریپایان یافتهخير
101910551بررسی اثر کروسین بر سنگ کلیه در رتمجریپایان یافتهخير
102910473بررسی سمیت و اثر تراتوژنیک عصاره آبی برگ به لیمو و ماده موثره آن، verbascosideمجریپایان یافتهبلي
103910472بررسی اثر محافظتی تیموکینون و روغن سیاه دانه در سمیت ناشی از تجویز اتانل در رتمجریپایان یافتهبلي
104910464بررسی اثرات ضد افسردگی کروستین یکی از اجزاء تشکیل دهنده زعفران در موش مجریپایان یافتهخير
105910453بررسی مکانیسم اثرات محافظتی عصاره متانولی ریشه گیاه شیرین بیان ,carbenoxolone بر آسیب سلولهای PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهخير
106910452بررسی مکانیسم اثر ضد اضطرابی و خواب آوری فلاونوئید روتین در موشمجریپایان یافتهخير
107910451بررسی اثر لینالول در کاهش تمایل به مرفین در مدل ترجیح مکانی شرطی شده Conditioned Place Preference در موشمجریپایان یافتهبلي
108910450بررسی اثرات کروسین برروی حافظه تخریب شده با هیوسین بر یادگیری فضایی و تاثیر آن بر سطح پروتئینهای NMDA-Receptor ٬AMPA- Receptor ٬BDNF٬CREB٬ CaMKII٬mTOR و ERK در مغز رتمجریپایان یافتهخير
109910351بررسی اثر عصاره های آبی و الکلی برگ گیاه به لیمو و ماده موثره آن Verbascoside بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رتمجریپایان یافتهخير
110910335بررسی اثر هم افزایی کاتشین ها و متیل گزانتین ها بر فعالیت ضد میکربی جنتامایسین در برابر استافیلوکوک آرئوس و سودومونا آئروژینوزا در محیط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
111910256بررسی اثر ضد اسهالی عصاره آبی کلاله زعفران و مواد موثره آن کروسین و سافرانال در موشمجریپایان یافتهبلي
112910255بررسی مکانیسم اثرات محافظتی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه به لیمو و ماده موثره ان verbascoside بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهخير
113910224بررسی اثر ضد تشنجی عصاره آبی و الکلی اندام هوایی به لیمو و ماده موثره ان Verbascosideدر موشمجریپایان یافتهبلي
114910223بررسی اثر سینرژیسمی تیموکینون و متیل گزانتین ها(کافئین و تئوفیلین) بر فعالیت ضد میکربی جنتامایسین در برابر استافیلوکوک آرئوس و سودومونا آئروژینوزا در محیط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
115910204بررسی اثر ضد تشنجی عصاره اندام هوایی گیاه پیازچه در موشمجریپایان یافتهبلي
116910203بررسی اثر ضد تشنجی عصاره اندامهای هوایی گیاه مرزه در موشمجریپایان یافتهبلي
117910188اثر عصاره هیدروالکلی گیاه سیاه دانه (Nigella sativa) و تیموکینون، ماده موثره آن، بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در مدل درد نوروپاتی فشردگی مزمن عصبی(CCI) در رتمجریپایان یافتهبلي
118910172بررسی اثر ضد اضطرابی و خواب آوریverbascoside و عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه Lippia citriodora در موشمجریپایان یافتهبلي
119910167بررسی اثر verbascoside و عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه Lippia citriodora درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدبه روش درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهخير
120901057بررسی اثرعصاره آبی واتانولی ریشه گیاه شیرین بیان درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهخير
121901046بررسی اثر عصاره آبی چای سبز درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت و سمیت سلولی ناشی از آن در سلوهایPC 12مجریپایان یافتهخير
122900949بررسی اثر روتین درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدمجریپایان یافتهخير
123900780بررسی الگوی اتصال اریتروپویتین به پروتئین های بافت مغز موشمجریپایان یافتهبلي
124900721بررسی اثرکربنوکسولون درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
125900697بررسی اثر عصاره آبی زعفران بر سنگ کلیه در رتمجریپایان یافتهبلي
126900669بررسی اثر کریزین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت و سمیت سلولی ناشی از آن در سلول هایPC 12مجریپایان یافتهبلي
127900592بررسی اثر حفاظتی کروسین بر سمیت کبدی آکریل آمید از طریق تاثیر بر سطح پروتئینی ترانس کریپت Akt در سلول های کبدی رتمجریپایان یافتهخير
128900547بررسی اثر امولسیون چربی (اینترالیپید) داخل وریدی برمسمومیت حاد ناشی از کلوزاپین در رت و استخراج و آنالیز کلوزاپین از بافت مغز رت با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آنمجریپایان یافتهبلي
129900461بررسی تداخل اثر عصاره آبی و الکلی زعفران با آمی تریپتیلین بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رتمجریپایان یافتهخير
130900365بررسی اثر لینالول درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رتمجریپایان یافتهبلي
131900352بررسی اثر عصاره آبی کلاله زعفران، کروسین و سافرانال بر پاسخ های انقباضی ایلئوم جدا شده رتمجریپایان یافتهبلي
132900324بررسی اثر سیانوکوبالامین بر تحمل و وابستگی به مورفین در موشمجریپایان یافتهبلي
133900226بررسی اثر پرگابالین بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
13489998بررسی اثر عصاره آبی و الکلی زعفران و مواد موثره آن، سافرانال و کروسین در آلودینیا و هایپر آلژزیا ایجاد شده در مدل درد نوروپاتی فشردگی مزمن عصبی(Chronic Constriction Injury)مجریپایان یافتهخير
13589958بررسی اثر توپیرامات بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
13689663بررسی اثرعصاره الکلی خارمریم و سیلی مارین درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدمجریپایان یافتهبلي
13789645بررسی اثر زونیسامید بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
13889635مطالعۀ اثر آنتی دوتی امولسیون چربی تزریقی (اینترالیپید) برمسمومیت حاد ترامادول در خرگوش با بررسی پارامترهای توکسیکوکینتیکمجریپایان یافتهبلي
13989634بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید) برمسمومیت حاد ناشی از هالوپریدول و شاخص های فارکوکنیتیک آن در خرگوشمجریپایان یافتهبلي
14089610بررسی مکانیسمی تغییرات در الگوی پروتئینی و آنزیمی ناشی ازسمیت کبدی تحت حاد دیازینون در رت و نقش محافظتی کروسینمجریپایان یافتهبلي
14189609بررسی سمیت عصبی آکرولئین و اثر حفاظتی کروسین بر سمیت آن در رتمجریپایان یافتهبلي
14289435بررسی اثر عصاره آبی زعفران و سافرانال در سمیت قلبی ناشی از ایزوپروترنول در رتمجریپایان یافتهبلي
14389404بررسی اثر عصاره آبی زعفران در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید ‌مجریپایان یافتهبلي
14489345بررسی اثر کروسین در جلوگیری از آپوپتوز و استرس اکسیداتیو در سمیت تحت حاد کبدی، مغزی وکلیوی ناشی از دیازینون در رت مجریپایان یافتهخير
14589216بررسی اثر تیموکینون در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدمجریپایان یافتهبلي
14689194بررسی الگوی SUMOylation و Ubiquitylation در مسمومیت با دیازینون و تاثیر کروسین برآنمجریپایان یافتهخير
14789192بررسی اثر ضد فشار خونی تجویز مزمن عصاره ابی کلاله زعفران، کروسین وسافرانال در رتمجریپایان یافتهبلي
14889053بررسی اثر سیلدنافیل بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
14988748اثر عصاره هیدروالکلی گیاه زعفران(saffron) و کروسین، بر روی اختلال حافظه ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رتمجریپایان یافتهخير
15088590بررسی اثرات محافظتی سافرانال بر آسیب ناشی از ایسکمی- رپرفیوژن به دنبال انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتمجریپایان یافتهبلي
15188587بررسی اثرات ضد افسردگی عصاره آبی زعفران و کروسین و تاثیر آن بر سطح پروتئین CREB و Brain-derived neurotrophic factor در مغز رتمجریپایان یافتهبلي
15288505بررسی سمیت سلولی فراکسیونهای عصاره متانولی ریشه گیاه نوروزک (salvia lerrifolia ) بر روی دو رده سلولهای سرطانی انسانیمجریپایان یافتهبلي
15388346بررسی اثر کروسین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدمجریپایان یافتهبلي
15488336بررسی اثر عصاره آبی میوه زرشک(Berberis vulgaris) و بربرین در کاهش تمایل به مرفین در مدل conditioned place preference در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
15588241بررسی اثر بربرین بر سطح خارج سلولی گلوتامات و آسپارتات در جریان تشنج ایجاد شده به روش تجربی در ناحیه هیپوکامپ رتمجریپایان یافتهخير
15688221بررسی اثر کروسین در جلوگیری از آسیب قلبی عروقی تحت مزمن ناشی از دیازینون در رتمجریپایان یافتهبلي
15788086اثرات تیموکینون بر تحمل و وابستگی به مورفین در موش مجریپایان یافتهخير
15887772شناسایی اهداف سلولی سافرانال و کروسینمجریپایان یافتهخير
15987760بررسی اثر کلاله زعفران بر توانایی جنسی مردان با اختلال عملکرد نعوظی (erectile dysfunction)مجریپایان یافتهخير
16087654سنتز پلیمر ایمپرینت شده کروسین و بررسی خصوصیات اتصالی آنمجریپایان یافتهخير
16187144بررسی اثر محافظت کنندگی عصاره آبی زعفران و مواد مؤثره آن (کروسین و سافرانال) بر علیه سمیت تحت حاد و سمیت ژنتیکی دیازینونمجریپایان یافتهبلي
16287137بررسی اثر ترکیبات 1،4-دی هیدرو- 4-] 2-اتیل تیو-(4-فلوروبنزیل)ایمیدازول-5-ایل[ پیریدین-3،5-دی کربوکسیلات روی فشارخون رتمجریپایان یافتهخير
16387124بررسی مکانیسم اثر کاهش فشار خونی عصاره آبی کلاله زعفران، کروسین و سافرانال در رتمجریپایان یافتهخير
16487030اثر قرص های کلاله زعفران برپروتئین های C و S ، فیبرینوژن ، PT و aPTT جهت ارزیابی سیستم های انعقادی و ضد انعقادی در داوطلبان سالممجریپایان یافتهبلي
16587029اثر لینالول بر تحمل و وابستگی به مرفین در موشمجریپایان یافتهبلي
16686688فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزومهای پگیله حاوی عصاره تام زعفران، سافرانال،کروسین و بررسی اثر ضد توموری در موش های دارای 26-C کولون کارسینومامجریپایان یافتهخير
16786272بررسی اثرات ضد افسردگی مشتقات جدید بوپروپیون در مدل شنای اجباری موش مجریپایان یافتهخير
16886090بررسی اثر ضد سرفه تیموکینون در خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
16986011بررسی اثر فسفید آلومینیوم بر روی شکست DNA ناشی از متیل متان سولفونات(MMS) در ارگانهای موشمجریپایان یافتهخير
17086002بررسی اثر عصاره زعفران بر روی سطح خارجی سلولی گلوتامات و آسپارتات در جریان تشنج ایجاد شده به روش تجربی در ناحیه هیپوکامپ رتمجریپایان یافتهخير
17185389بررسی اثر کروسین در جلوگیری و درمان نروپاتی دیابتی در موش سوریمجریپایان یافتهخير
17285244بررسی اثر کروسین در کاهش تمایل به مرفین در مدل Conditioned Place Preference در موش سوریمجریپایان یافتهخير
17385243بررسی اثر عصاره آبی زعفران در کاهش تمایل به مرفین در مدل Conditioned Place Preference در موش سوریمجریپایان یافتهخير
17485162بررسی اثر عصاره آبی دانه میوه کاج بر سنگ کلیه در رتمجریپایان یافتهخير
17585147بررسی اثرات ضد افسردگی مشتقات جدید موکلوبماید در مدل شنای اجباری موش کوچک بالب سیمجریپایان یافتهخير
17685130ارزیابی تأثیر قرص زعفران در القاء Complete remission در بیماران مبتلا به لوسمی پرومیلوستیک حادمجریپایان یافتهخير
17785108بررسی سمیت حاد و تحت حاد پایه کروسین و ارزیابی فازI قرص کروسینمجریپایان یافتهخير
17884436بررسی احتمال ایجاد تغییرات فشار خون و تستهای انعقادی در داوطلبان سالم مصرف زعفرانمجریپایان یافتهخير
17984251بررسی اثر محافظتی کلاله زعفران بر کاهش آزارهای سندروم رپرفیوژن پس از بستن ( کلامپنیک ) عروق اندام تحتانیمجریپایان یافتهخير
18084173بررسی اثر اتوکساید بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریمجریپایان یافتهخير
18184172بررسی اثر پیراستام بر وابستگی و تحمل به مرفین درموش سوریمجریپایان یافتهخير
18284037بررسی اثرات محافظتی صمغ درخت پسته بر آسیب اکسیداتیو ناشی از ایسکمی و پرفیوژن مجدد مغزیمجریپایان یافتهخير
18382018بررسی اثرات فارماکولوژیکی برگ ، سرشاخه و صمغ درخت پستهمجریپایان یافتهخير
18482017بررسی اثرات ضد ایسکمی ، ضد تشنجی و تاثیرات کربنوکسولون بر حافظه در موشمجریپایان یافتهخير
18582015بررسی اثرات تیموکینون بر محافظت عصبی در موشمجریپایان یافتهخير
18681018بررسی اثر عصاره تخم شوید خوراکی بر خونریزی پس از زایمان طبیعیمجریپایان یافتهخير
18780107بررسی اثرات گیاهان خانواده نعناع بر روی وابستگی به اپیوئیدهامجریپایان یافتهخير
18880100فرمولاسیون فرمهای لیپوزومی موضعی تریامسینولون و مقایسه اثر ضدالتهابی آنها با کرم و پماد تریامسینولون موضعی موجود در بازار در موشهای سوریمجریپایان یافتهخير
18980014بررسی اثرات ضدهیپوکسی و ضدایسکمی ریشه گیاه نوروزک بر روی موش کوچک و بزرگمجریپایان یافتهخير
19080006اصلاح ساختار توزیع و مصرف دارو به کمک رایانهمجریپایان یافتهخير
19180005بررسی اثرات ضدهیپوکسی و ایسکمی دانه گیاه سیاه دانه برروی موش کوچک و بزرگمجریپایان یافتهخير
19280004بررسی اثرات فراکسیونهای کندر بر روی حافظه و یادگیری موش بزرگمجریپایان یافتهخير
193971168اثر آتورواستاتین درسمیت قلبی و کلیوی ناشی از آکریل آمید در رتهمکاردر دست اجرابلي
194971002بررسی اثر Cedrol بر درد نوروپاتی مزمن رتهمکاردر دست اجرابلي
195970838بررسی اثر ملاتونین بر اسیب عروقی ناشی از ارسنیکهمکاردر دست اجرابلي
196961953بررسی اثر سوورکسانت بر وابستگی و تحمل به مورفین در موش سوری: نقش پروتئینهای NMDA، AMPA، ERK و CREBهمکارپایان یافتهبلي
197961890تاثیر α- منگوستین بر پاسخ اوتوفاژی در سلولهای اندوتلیال آسیب دیده با گلوکز بالاهمکاردر دست اجراخير
198961854بررسی اثر آلفامنگوستین در اختلالات متابولیک ایجادشده با مصرف الانزاپین در رتهمکاردر دست اجراخير
199961397بررسی اثر عصاره گیاه خرفه (Portulaca oleracea L) بر آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رتهمکارپایان یافتهخير
200960877بررسی اثر نانولیپوزوم های حاوی کروسین و هدفمند شده با پپتید m2 در القای تغییر فنوتیپی ماکروفاژهای توموری به وضعیت M1همکاردر دست اجرابلي
201960739مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میزان آفلاتوکسین و فلزات سنگین توکسیک روغن کنجد صنعتی و غیر صنعتیهمکارپایان یافتهخير
202951861بررسی اثرات محافظتی کروسین بر روی آسیبهای عصبی ایجاد شده درکورتکس رت توسط مدل پیری دی گالاکتوزهمکارپایان یافتهبلي
203950974طراحی، سنتز و مطالعه مشتقات بهبود یافته جدید پلی اتیلن گلایکول با هورمون رشد انسانی و بررسی خصوصیات و اثر بخشی آن در محیط های برون و درون تنی.همکاردر دست اجرابلي
204950719بررسی شاخص‌های نسخه‌نویسی از نظر کامل بودن و خوانایی دستخط در نسخ دارویی پزشکان شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
205941770بررسی اثر بیسفنول ‏A‏ بر اختلال حافظه ‏ در رت و تاثیر آن بر سطح پروتئینهای NMDA، AMPA، CaMK،ERK و CREB درهیپوکامپ و بررسی اثرات حافظتی کروسین بر آنهمکارپایان یافتهبلي
206941314اثرات تیموکینون بر پارامترهای اسپرم، هیستولوژی بیضه و هورمون تستوسترون در موش مدل پیری القا شده با دی گالاکتوزهمکارپایان یافتهبلي
207941030بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت قلبی تحت حاد مالاتیون‏ ‏در رت و بررسی اثرات حفاظت کنندگی کروسین بر سمیت قلبی ایجاد شده در اثر تجویز تحت حاد مالاتیونهمکارپایان یافتهخير
208940021مطالعه اثرات ترامادول بر آپوپتوز سلولهای هیپوکمپ و حافظه موش صحرایی بالغ و اثر محافظتی کروسینهمکارپایان یافتهخير
209931361بررسی اثر ضد افسردگی قرص کلاله زعفران و زنان مبتلا به افسردگی غیرماژور پس از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
210930622بررسی اثر پایین آورندگی فشار خون تیموکینون، به عنوان یک عامل آنتی اکسیدانت وضد التهاب ، در مدل رت فشارخونی شده به روش DOCA-saltهمکارپایان یافتهبلي
211922104بررسی تأثیر کاربرد عصاره سیاه دانه به عنوان داروی داخل کانال بر دردهای پس از درمان ریشه: مطالعه کاراآزمایی بالینیهمکارپایان یافتهبلي
212921177طراحی و ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی جهت آموزشِ نسخه خوانی به دانشجویان دکتری داروسازیهمکارپایان یافتهبلي
213911298بررسی تاثیر درمانی روغن سیاه دانه در بهبود لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانی (کارآزمایی بالینی دوسویه کورتصادفی شده کنترل شده با پلاسبو )همکارپایان یافتهبلي
214910970بررسی اثر آگونیست اختصاصی گیرنده های GPR55 بر بیان و اکتساب ترجیح مکانی و نیز علائم وابستگی ناشی از تزریق مورفین در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
215910882بررسی اثر کاهندگی فشار خونی عصاره روغنی سیاه دانه در بیماران مبتلا به ازدیاد فشار خون : آزمایش بالینی رندوم دو سویه کورهمکارپایان یافتهبلي
216910550بررسی وضعیت موجود و مطلوب آموزش کارآموزی داروخانه در دانشکده داروسازی مشهد سال 1391همکارپایان یافتهخير
217910035استخراج و آنالیزترامادول در بافتهای خرگوش با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آنهمکارپایان یافتهبلي
218900977بررسی مهار پروتئین های اصلی دخیل در بروز فنوتیپ مقاومت چند دارویی (MDR1، MRP1 و ABCG2) با استفاده از تیموکینونهمکارپایان یافتهخير
219900160استخراج و آنالیز هالوپریدول در بافتهای خرگوش با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آنهمکارپایان یافتهبلي
220900154ارزیابی اثرات مهاری عصاره آبی و الکلی زعفران و مواد موثره آن (کروسین و سافرانال) برآنزیم منوآمین اکسیداز سرم گاوهمکارپایان یافتهبلي
22189754بررسی اثرات محافظتی روتین بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزهمکارپایان یافتهبلي
22289551بررسی اثر محافظتی لینالول بر آسیب سلول های PC-12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزهمکارپایان یافتهبلي
22389502بررسی اثر سافرانال بر مرگ سلولی و آسیب DNA ناشی از محرومیت سرم/گلوکز در سلول های PC-12همکارپایان یافتهبلي
22488502تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی ویژگیهای نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد حاوی سافرانال به عنوان ضدآفتاب و مرطوب کنندههمکارپایان یافتهبلي
22588394بررسی تاثیرآموزش داروساز بالینی درکارآیی پرستاران جهت تجویز صحیح داروهای ضد سرطان در بیمارستان امیدهمکارپایان یافتهبلي
22688317تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی ویژگیهای لیپوزومهای حاوی سافرانال به عنوان ضد آفتاب و مرطوب کنندههمکارپایان یافتهبلي
22787659بررسی اثرات تراتوژنیسیته کروسین در آزمایشات درون تنی در موش سوری همکارپایان یافتهخير
22887658بررسی اثرات و مکانیسم تراتوژنیسیته کروسین در آزمایشات برون تنی در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
22982030بررسی سمیت تحت حاد عصاره هسته سنجد بر روی رتهمکارپایان یافتهخير
23082005بررسی سمیت تحت حاد کلاله و گلبرگ زعفران بر روی رتهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982750Antidepressant effects of aqueous extract of saffron and its effects on CREB, P-CREB, BDNF, and VGF proteins in rat cerebellumPMCJournal of pharmacopuncture1396مسئول
2982749Pharmacology of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and its use in the management of metabolic syndrome: a comprehensive review on drug repositioningISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1398مسئول
3982748Effect of crocin, an active saffron constituent, on ethanol toxicity in the rat: histopathological and biochemical studiesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1398مسئول
4982361Effects of Omeprazole and Caffeine Alone and in Combination with Gentamicin and Ciprofloxacin Against Antibiotic Resistant Staphylococcus Aureus and Escherichia Coli Strains.PMCJournal of pharmacopuncture1397مسئول
5982360Metformin as a protective agent against natural or chemical toxicities: a comprehensive review on drug repositioningISIJournal of endocrinological investigation مسئول
6982358The effects of crocin on spatial memory impairment induced by hyoscine: Role of NMDA, AMPA, ERK, and CaMKII proteins in rat hippocampusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1398مسئول
7982356Protective effects of Ginkgo biloba L. against natural toxins, chemical toxicities, and radiation: A comprehensive reviewISIPhytotherapy research1398مسئول
8982355Aloe vera as an herbal medicine in the treatment of metabolic syndrome: A reviewISIPhytotherapy research1398مسئول
9982354Effect of Intravenous Lipid Emulsion on Clozapine Acute Toxicity in Rats.PMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1398مسئول
10981051Attenuating Effect of Portulaca oleracea Extract on Chronic Constriction Injury Induced Neuropathic Pain in Rats: An Evidence of Anti-oxidative and Anti-inflammatory EffectsISICNS & neurological disorders drug targets1397دوم
11980800A comprehensive review on biological activities and toxicology of crocetinISIFood and chemical toxicology1398مسئول
12980660Neuroprotective Effects of Thymoquinone in Acrylamide-Induced Peripheral Nervous System Toxicity Through MAPKinase and Apoptosis Pathways in RatISINeurochemical research1398مسئول
13980213Liquid Chromatography Analysis of Clozapine in Rat Brain Tissue, Using its Molecularly Imprinted Polymer after Administration of Toxic Dose of Drug and Lipid Emulsion TherapyISICurrent Pharmaceutical Analysis1398مسئول
14980211Immunoregulatory and anti-inflammatory properties of Crocus sativus (Saffron) and its main active constituents: A reviewISIiranian journal of basic medical sciences1398مسئول
15980210The effects of Crataegus pinnatifida (Chinese hawthorn) on metabolic syndrome: A reviewISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398مسئول
16980158Protective Effect of Thymoquinone on D-Galactose-Induced Aging in MiceISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS1397مسئول
17980045Effect of saffron (stigma of Crocus sativus L.) aqueous extract on ethanol toxicity in rats: A biochemical, histopathological and molecular studyISIJournal of ethnopharmacology1398مسئول
18980038Effects of crocin on spatial memory impairment induced by hyoscine and its effects on bdnf, creb, and p-creb protein and mrna levels in rat hippocampusISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1396مسئول
19980037Vitis vinifera (grape) seed extract and resveratrol alleviate bisphenol-A-induced metabolic syndrome: Biochemical and molecular evidencesISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397مسئول
20980036berberine and barberry (Berberis vulgaris): A clinical reviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397مسئول
21974281Neuroprotective effect of clavulanic acid on trimethyltin (TMT)-induced cytotoxicity in PC12 cellsISIDrug and chemical toxicology1397دوم
22974013Evaluation of epigallocatechin gallate and epicatechin gallate effects on acrylamide-induced neurotoxicity in rats and cytotoxicity in PC 12 cellsISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1397اول
23974012Effect of Crocus sativus L. stigma (saffron) against subacute effect of diazinon: Histopathological, hematological, biochemical and genotoxicity evaluations in ratsPMCJournal of pharmacopuncture1397مسئول
24974011Pharmacokinetic Properties of Saffron and its Active ComponentsISIEuropean journal of drug metabolism and pharmacokinetics1397مسئول
25974010Silybum marianum (milk thistle) and its main constituent, silymarin, as a potential therapeutic plant in metabolic syndrome: A reviewISIPhytotherapy research1397مسئول
26974007protective role of lycopene against chemical and natural toxinsISIBioFactors1397چهارم
27973997Saffron (Crocus sativus) petal as a new pharmacological target: A reviewISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397مسئول
28973996Bisphenol A vascular toxicity: Protective effect of Vitis vinifera (grape) seed extract and resveratrolISIPhytotherapy research1397مسئول
29973995Therapeutic potential of Panax ginseng and its constituents, ginsenosides and gintonin, in neurological and neurodegenerative disorders: a patent reviewISIExpert opinion on therapeutic patents1397مسئول
30973994Medicinal plants in treatment of hypertriglyceridemia A review based on their mechanisms and effectivenessISIPHYTOMEDICINE1397مسئول
31973993The Prophylactic and Therapeutic Effects of Saffron Extract and Crocin on Ethanol Withdrawal Syndrome in MicePMCJournal of pharmacopuncture1397مسئول
32973879the protective effect of fasudil against acrylamide induced cytotoxicity in pc12 cellsISIDrug and chemical toxicology چهارم
33973370Effects of Clavulanic Acid on the Acquisition and Reinstatement Following Morphine induced Conditioned Place Preference in MicePMCBasic and clinical neuroscience1397مسئول
34972973Intravenous Lipid Emulsion Increased Muscles Power and Survival Time of Phenobarbital in Intoxicated Ratsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Iranian Medical Council1397مسئول
35972896the natural phenolic compounds as modulators of NAPDH oxidase in hypertensionISIPHYTOMEDICINE1397سوم
36972707A glance at black cumin (Nigella sativa) and its active constituent, thymoquinone, in ischemia: a reviewISIiranian journal of basic medical sciences1397مسئول
37972184Protective effects of Vitis vinifera (grapes) and one of its biologically active constituents, resveratrol, against natural and chemical toxicities: A comprehensive reviewISIPhytotherapy Research1397مسئول
38972159Effects of Thymoquinone on Sperm Parameters, Apoptosis, Testosterone Level, and Oxidative Stress in a Mouse Model of D-Galactose-Induced AgingscopusPharmaceutical Sciences1397چهارم
39971969effect of plant extract and bioactive compound on attenuation of bleomycin induced pulmonary toxicityISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397سوم
40971958Preventive effects of crocin on neuronal damages induced by D-galactose through AGEs and oxidative stress in human neuroblastoma cells (SH-SY5Y).PMCJournal of pharmacopuncture1396مسئول
41971890Saffron Induced Relaxation in Isolated Rat Aorta via Endothelium Dependent and Independent MechanismsISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1397سوم
42971887Saffron and its derivatives, crocin, crocetin and safranal: a patent reviewISIEXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS1396مسئول
43971886The mechanism of protective effect of crocin against liver mitochondrial toxicity caused by arsenic IIISIToxicology mechanisms and methods1396مسئول
44971885Protective effects of chrysin on sub-acute diazinon-induced biochemical, hematological, histopathological alterations, and genotoxicity indices in male BALB/c miceISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1397مسئول
45971884Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) as an antidote or a protective agent against natural or chemical toxicities: a reviewISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1397مسئول
46971883Crocin Prevents Sub-Cellular Organelle Damage, Proteolysis and Apoptosis in Rat Hepatocytes: A Justification for Its HepatoprotectionISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1397مسئول
47971881A review of the effects of Capsicum annuum L. and its constituent, capsaicin, in metabolic syndromeISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397مسئول
48971880Medicinal herbs in the treatment of neuropathic pain: A reviewISIThe Iranian Journal of Basic Medical Sciences1397مسئول
49971326Toxicological effects of Camellia sinensis (green tea): A review.ISIPhytotherapy research1397مسئول
50971241Turmeric (curcuma longa) and its major constituent as nontoxic and safe substancesISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397مسئول
51971052In vitro evaluation of antibacterial activity of verbascoside, lemon verbena extract and caffeine in combination with gentamicin against drug-resistant Staphylococcus aureus and Escherichia coli clinical isolatesPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397مسئول
52970684Rosmarinic acid attenuates development and existing pain in a rat model of neuropathic pain: An evidence of anti-oxidative and anti-inflammatory effectsISIPHYTOMEDICINE1396مسئول
53970643Protective effect of crocin against d-galactose-induced aging in micePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396مسئول
54970623Antidotal or protective effects of Curcuma longa (turmeric) and its active ingredient, curcumin, against natural and chemical toxicities: A reviewISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1396مسئول
55970535Proteomics and phosphoproteomics analysis of liver in male rats exposed to bisphenol A: Mechanism of hepatotoxicity and biomarker discoveryISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1396پنجم به بعد
56970488Neuroprotective potential of crocin against malathion-induced motor deficit and neurochemical alterations in ratsISIENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH1396دوم
57970118New approach for the treatment of neuropathic pain: Fibroblast growth factor 1 gene-transfected adipose-derived mesenchymal stem cellsISIEUROPEAN JOURNAL OF PAIN1396مسئول
58963816Review on the Potential Therapeutic Roles of Nigella sativa in the Treatment of Patients with Cancer: Involvement of Apoptosis - Black cumin and cancerPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1396مسئول
59963488Study of the Role of CREB, BDNF, and VGF Neuropeptide in Long Term Antidepressant Activity of Crocin in the Rat CerebellumISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1396مسئول
60963486Toxicological Effects of Glycyrrhiza glabra (Licorice): A ReviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
61963348Memory enhancement and protective effects of crocin against D-galactose aging model in the hippocampus of Wistar ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
62963339Natural medicines for acute renal failure: A reviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
63962850The Effect of Ethanolic Extract of Lippia Citriodora on Rats with Chronic Constriction Injury of Neuropathic painISICell journal1396مسئول
64962786CHARACTERIZATION AND ANTI-TUMOR ACTIVITY OF PEGYLATED NANOLIPOSOMES CONTAINING SAFRANAL IN MICE BEARING C26 COLON CARCINOMAISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND RESEARCH1395دوم
65962687Review on Clinical Trials of Black Seed (Nigella sativa ) and Its Active Constituent, ThymoquinonePMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1396مسئول
66962406A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of saffron stigma (Crocus sativus L.) in mothers suffering from mild-to-moderate postpartum depressionISIPHYTOMEDICINE1396چهارم
67962166Neuroprotective effect of safranal, an active ingredient of Crocus sativus , in a rat model of transient cerebral ischemia.ISIFOLIA NEUROPATHOLOGICA1396مسئول
68962158Protective Effects of Red Onion (Allium cepa) Ethanolic Extract on Learning and Memory Impairments in Animal Model of DiabetesISIGALEN MEDICAL JOURNAL1396دوم
69962015Protective effect of thymoquinone, the active constituent of Nigella sativa fixed oil, against ethanol toxicity in ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
70961918Herbal Medicines for Improving Quality of Life in Menopause Women: A Systematic Reviewعلمی پژوهشی ایندکس نشدهWomen's Health & Gynecology1395سوم
71961901A systematic review and meta-analysis of clinical trials on saffron (Crocus sativus) effectiveness and safety on erectile dysfunction and semen parametersPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397سوم
72961889Berberine protects against glutamate-induced oxidative stress and apoptosis in PC12 and N2a cellsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1396مسئول
73961821Effect of linalool on the acquisition and reinstatement of morphine-induced conditioned place preference in mice.PMCAvicenna journal of phytomedicine1396مسئول
74961799Protective effect of crocin on SPA-induced liver toxicity in rats through inhibition of oxidative stress and downregulation of MAPK and MAPKAP signaling pathway and miRNA-122 expressionISIFood and Chemical Toxicology1396مسئول
75961704Review of Garcinia mangostana and its Xanthones in Metabolic Syndrome and Related ComplicationsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
76961317Anti-anxiety and hypnotic effects of ethanolic and aqueous extracts of Lippia citriodora leaves and verbascoside in micePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396مسئول
77961142An overview on immunoregulatory and anti-inflammatory properties of chrysin and flavonoids substancesISIBiomedicine & pharmacotherapy1396مسئول
78961070Effects of Avocado (Persea americana) on Metabolic Syndrome: A Comprehensive Systematic ReviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
79960862Enhancement of antinociceptive effect by co-administration of amitriptyline and Crocus sativus in a rat model of neuropathic painISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395مسئول
80960861Protective effects of green tea on olanzapine-induced-metabolic syndrome in ratsISIBiomedicine & pharmacotherapy1396مسئول
81960860Toxicology effects of berberis vulgaris (Barberry) and its active constituent, berberine: A reviewISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
82960859Berberis vulgaris and its constituent berberine as antidotes and protective agents against natural or chemical toxicitiesISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
83960858Berberine attenuates convulsing behavior and extracellular glutamate and aspartate changes in 4-aminopyridine treated ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
84960737Anti-Aging Effect of Nigella Sativa Fixed Oil on D-Galactose-Induced Aging in MicePMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1395مسئول
85960732Boswellic Acid Improves Cognitive Function in a Rat Model Through Its Antioxidant Activity - Neuroprotective effect of Boswellic acidPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1395مسئول
86960447Black Seed (Nigella Sativa) and its Constituent Thymoquinone as an Antidote or a Protective Agent Against Natural or Chemical ToxicitiesISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395مسئول
87960386A review of the effects of Berberis vulgaris and its major component, berberine, in metabolic syndromeISIiranian journal of basic medical sciences1396مسئول
88960273Pharmacological Effects of a Synthetic Quinoline, a Hybrid of Tomoxiprole and Naproxen, Against Acute Pain and Inflammation in Mice: a Behavioral and Docking studyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1396اول
89960145A review of the role of orexin system in pain modulationISIBiomedicine & Pharmacotherapy1396مسئول
90954362Saffron: a promising natural medicine in the treatment of metabolic syndromeISIJournal of the science of food and agriculture1396مسئول
91954361Effect of Catechins, Green tea Extract and Methylxanthines in Combination with Gentamicin Against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa: - Combination therapy against resistant bacteriaPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1395مسئول
92954360The Relaxant Activity of Safranal in Isolated Rat Aortas is Mediated Predominantly via an Endothelium-Independent Mechanism: -Vasodilatory mechanism of safranalPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1395مسئول
93954359Evaluation of the neuroprotective effect of silymarin on acrylamide-induced neurotoxicityISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS1395مسئول
94954358Russian olive (Elaeagnus angustifolia) as a herbal healerPMCBIOIMPACTS1395مسئول
95954357Crocin prevents haloperidol-induced orofacial dyskinesia: Possible an antioxidant mechanismISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395مسئول
96954356Berberis Vulgaris and Berberine: An Update ReviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395مسئول
97954355Cinnamon effects on metabolic syndrome: A review based on its mechanismsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395مسئول
98954354Toxicology effects of saffron and its constituents: A reviewISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395مسئول
99954353Protective effects of green tea and its main constituents against natural and chemical toxins: A comprehensive reviewISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1395مسئول
100954352Anti-inflammatory effects of ethanolic extract of Rosmarinus officinalis L. and rosmarinic acid in a rat model of neuropathic pain.ISIBiomedicine & Pharmacotherapy1395مسئول
101952571Acute, Subacute, and Cell Toxicity of the Aqueous Extract of Lippia citriodoraISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS1395مسئول
102952411Recognition and characterization of Erythropoietin binding-proteins in the brain of miceISIiranian journal of basic medical sciences1395پنجم به بعد
103952134Protective and hypoglycemic effects of celery seed on streptozotocin-induced diabetic rats: experimental and histopathological evaluationISIACTA DIABETOLOGICA1395سوم
104951839Teratogenic Effect of Verbascoside, Main Constituent of Lippia citriodora Leaves, in MiceISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395مسئول
105951824Phytotherapy of opioid dependence and withdrawal syndrome: a reviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1393مسئول
106951822Pharmacological Effects of Glycyrrhiza spp. and Its Bioactive Constituents: Update and ReviewISIDARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1394اول
107951819Saffron as an antidote or a protective agent against natural or chemical toxicities.ISIDARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1394مسئول
108951815Black Cumin (Nigella sativa) and Its Active Constituent, Thymoquinone: An Overview on the Analgesic and Anti-inflammatory EffectsISIPLANTA MEDICA1394مسئول
109951813The Effect of Verbascoside in Neuropathic Pain Induced by Chronic Constriction Injury in RatsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395مسئول
110951812. Rosemary (Rosmarinus officinalis) as a potential therapeutic plant in metabolic syndrome: a reviewISINAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY1395مسئول
111951811Attenuation of morphine tolerance and dependence by thymoquinone in mice.ISIAvicenna J Phytomed1394اول
112951810A review of Neuropharmacology Effects of Nigella sativa and Its Main Component, ThymoquinoneISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395مسئول
113951805Therapeutic effects of saffron (Crocus sativus L.) in digestive disorders: a reviewISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395مسئول
114951797Review of the Pharmacological Effects of Vitis vinifera (Grape) and its Bioactive Constituents: An Update.ISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395مسئول
115951795Teratogenic effect of Lippia citriodora leaves aqueous extract in micePMCavicenna journal of phytomedicine1395مسئول
116951793Effect of alcoholic extract of aerial parts of Rosmarinus officinalis L. on pain, inflammation and apoptosis induced by chronic constriction injury (CCI) model of neuropathic pain in rats.ISIJournal of Ethnopharmacology1395مسئول
117951791Effects of berberine on acquisition and reinstatement of morphine-induced conditioned place preference in micePMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395مسئول
118951788Anticonvulsant effect of Satureja hortensis aerial parts extracts in micePMCavicenna journal of phytomedicine1395مسئول
119951768Aqueous and Ethanolic Extracts of Boswellia serrata Protect Against Focal Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury in RatsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395دوم
120951668Evaluation of Protein Ubiquitylation in Heart Tissue of Rats Exposed to Diazinon (an Organophosphate Insecticide) and Crocin (an Active Saffron Ingredient): Role of HIF-1αISIdrug research1394دوم
121951667Protective effect of crocin against apoptosis induced by subchronic exposure of the rat vascular system to diazinonISITOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH1395دوم
122951666Protective effect of crocin on diazinon induced vascular toxicity in subchronic exposure in rat aorta ex-vivoISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1393دوم
123951665Effect of exposure to diazinon on adult rat’s brainISITOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH1395دوم
124950792The effect of O-1602, an atypical cannabinoid, on morphine-induced conditioned place preference and physical dependenceISIpharmacological reports1395دوم
125950165Grapes (Vitis vinifera) as a Potential Candidate for the Therapy of the Metabolic SyndromeISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395مسئول
126950137Proteomics screening of adenosine triphosphate-interacting proteins in the liver of diazinon-treated ratsISIHuman & experimental toxicology1395سوم
127950136Screening and identification of SUMo-proteins in sub-acute treatment with diazinonISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1394چهارم
128950028Razi’s Al-Hawi and saffron (Crocus sativus): a reviewISIiranian journal of basic medical sciences1394مسئول
129941695Involvement of brain‐derived neurotrophic factor (BDNF) on malathion induced depressive‐like behavior in subacute exposure and protective effects of crocinISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394دوم
130940882Crocin reduced acrylamide-induced neurotoxicity in wistar rat through inhibition of oxidative stressISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
131940806Evaluation of the antidepressant-like effects of acute and sub-acute administration of crocin and crocetin in mice.PMCAvicenna journal of phytomedicine1394مسئول
132940625Acute, sub-acute and cell toxicity of VerbascosidescopusResearch Journal of Medicinal Plant1394مسئول
133940135Protective effect of crocin on acrolein-induced tau phosphorylation in the rat brainISIActa neurobiologiae experimentalis1394مسئول
134935561Antidepressant Effect of Crocus sativus Aqueous Extract and its Effect on CREB, BDNF, and VGF Transcript and Protein Levels in Rat HippocampusISIDrug research1393مسئول
135935529Linalool as a neuroprotective agent against acrylamide-induced neurotoxicity in Wistar ratsISIDrug and chemical toxicology1394مسئول
136935337Effect of Crocus sativus extracts and its active constituent safranal on the harmaline-induced tremor in miceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
137935336Protective effects of the aqueous extract of Crocus sativus against ethylene glycol induced nephrolithiasis in ratsISIEXCLI Journal1394مسئول
138935335Protective effect of green tea aqueous extract on acrylamide induced neurotoxicityPMCJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1394مسئول
139935334A review on the effects of Allium sativum (Garlic) in metabolic syndromeISIJOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION1394مسئول
140935333Clinical Applications of Saffron (Crocus sativus) and its Constituents: A ReviewISIDrug Research1394مسئول
141934864Saffron as an antidote or a protective agent against natural or chemical toxicitiesISIDARU, Journal of Pharmaceutical Sciences1394مسئول
142934575Evaluation of diazinon-induced hepatotoxicity and protective effects of crocinISIToxicology and Industrial Health1394مسئول
143934467Effect of Nigella sativa on ischemia-reperfusion induced rat kidney damageISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393پنجم به بعد
144934243Minocycline potentiates the anti-hyperalgesic effect of ceftriaxone in CCI-induced neuropathic pain in ratsPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1393سوم
145934048Black cumin (Nigella sativa) and its constituent (thymoquinone): a review on antimicrobial effectsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
146934047The protective effect of Nigella sativa against liver injury: a reviewISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
147934046Neuroprotective effect of thymoquinone in acrylamide-induced neurotoxicity in Wistar ratsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
148934045Effect of Nigella sativa fixed oil on ethanol toxicity in ratsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
149934010Review of Plants and Their Constituents in the Therapy of Cerebral IschemiaISIPhytotherapy Research1393مسئول
150934008Review of the protective effects of rutin on the metabolic function as an important dietary flavonoidISIJournal of Endocrinological Investigation1393اول
151934005Attenuation of oxidative stress, inflammation and apoptosis by ethanolic and aqueous extracts of Crocus sativus L. stigma after chronic constriction injury of rats.ISIAn Acad Bras Cienc1393مسئول
152934003A review of the effects of Nigella sativa L. and its constituent, thymoquinone, in metabolic syndromeISIThe Journal of Endocrinological Investigation1393مسئول
153933820Antilithiatic effects of crocin on ethylene glycol-induced lithiasis in ratsISIUrolithiasis1393مسئول
154933692Effects of intraperitoneal thymoquinone on chronic neuropathic pain in ratsISIPlanta Medica1393مسئول
155932936Cardiovascular effects of saffron and its active constituents: A review articleSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران1392چهارم
156932022Inhibitory effect of Crocus sativus L. ethanol extract on adjuvant-induced arthritisISIFood and Agricultural Immunology1393چهارم
157930937Ceftriaxone, a Beta-Lactam Antibiotic,Modulates Apoptosis Pathways and Oxidative Stress in a Rat Model of Neuropathic PainISIBioMed Research International1393مسئول
158930936Evaluating the effects and safety of intravenous lipid emulsion on haloperidol-induced neurotoxicity in rabbitISIBioMed Research International1393مسئول
159930861Proteomic screening of molecular targets of crocinISIDaru1392اول
160924938Saffron Reduced Toxic Effects of its Constituent, Safranal, in Acute and Subacute Toxicities in RatsPMCJundishapur J Nat Pharm Prod1391مسئول
161924834Effects of rutin on acrylamide-induced neurotoxicityISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1392مسئول
162924787Effects of Chronic Crocin Treatment on Desoxycorticosterone Acetate (Doca)-Salt Hypertensive RatsISIIran J Basic Med Sci1392مسئول
163924786Alteration of protein profile in rat liver of animals exposed to subacute diazinon: A proteomic approachISIElectrophoresis1393مسئول
164924577Review of pharmacological effects of Myrtus communis L. and its active constituentsISIPhytotherapy Research1393مسئول
165924576Chrysin Reduced Acrylamide-Induced Neurotoxicity in Both in vitro and in vivo AssessmentsMedlineIranian biomedical journal1393مسئول
166924575Inhibitory effect of Berberis vulgaris aqueous extract on acquisition and reinstatement effects of morphine in conditioned place preferences (CPP) in micePMCJundishapur journal of natural pharmaceutical products1393مسئول
167924574Saffron: a herbal medicine of third millenniumPMCJundishapur J Nat Pharm Prod1392اول و مسئول
168924573The effect of chronic administration of safranal on systolic blood pressure in ratsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1393مسئول
169924566The Effect of Chronic Administration of Saffron (Crocus sativus) Stigma Aqueous Extract on Systolic Blood Pressure in RatsPMCJundishapur J Nat Pharm Prod1392مسئول
170924537Evaluation of intravenous lipid emulsion on haloperidol induced hypotension in rabbitsISITOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH1392مسئول
171924536Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Pimpinella anisum L. Seeds on Milk Production in RatsMedlineJournal of Acupuncture and Meridian Studies1393اول و مسئول
172924531Crocin Improves Lipid Dysregulation in Subacute Diazinon Exposure through ERK1/2 Pathway in Rat Liver.ISIdrug research1393مسئول
173924528Antidepressant effects of crocin and its effects on transcript and protein levels of CREB, BDNF, and VGF in rat hippocampusISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences 1392مسئول
174924526Bioactivity assessment and toxicity of crocin: a comprehensive reviewISIFood and Chemical Toxicology1392مسئول
175923970Evaluation of teratogenic effects of crocin and safranal, active ingredients of saffron, in mice.ISIToxicology and Industrial Health1392مسئول
176923969Failure of intravenous lipid emulsion to reduce diazinon-induced acute toxicity: a pilot study in ratISIIranian Journal of Pharmaceutical Research (IJPR)1392مسئول
177923602Effect of Cyanocobalamin (vitamin B12) in the Induction and Expression of Morphine Tolerance and Dependence in Mice.PMCDrug research1392مسئول
178923350Crocetin Attenuates Spatial Learning Dysfunction and Hippocampal Injury in a Model of Vascular DementiaISIcurrent neurovascular research1392دوم
179923047The efficacy of pyridoxine (Vit B6) in the treatment of nausea and vomiting of pregnancyscopusمجله زنان مامائی و نازائی ایران1381دوم
180922638Promising effects of intravenous lipid emulsion as an antidote in acute tramadol poisoningISIRegional Anesthesia and Pain Medicine1392مسئول
181922428Antitumor Activity of PEGylated Nanoliposomes Containing Crocin in Mice Bearing C26 Colon CarcinomaISIPlanta Medica1392دوم
182921674Effect of Crocus sativus L. (Saffron) on Coagulation and Anticoagulation Systems in Healthy VolunteersISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1393مسئول
183921648Proteomic analysis of rat cerebral cortex following subchronic acrolein toxicityISIToxicology and Applied Pharmacology1392مسئول
184921647Traditional Chinese and Indian medicine in the treatment of opioid dependence:a reviewChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1392مسئول
185921645Safety Evaluation of Crocin (a constituent of saffron) Tablets in Healthy VolunteersISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
186921643Safranal: From an Aromatic Natural Product to a Rewarding Pharmacological AgentISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
187921254Acute and Subacute Toxicity of Safranal, a Constituent of Saffron, in Mice and RatsISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1391اول و مسئول
188921096Affinity-based target deconvolution of safranalISIDaru1391اول
189921095 Protective effect of crocin on diazinon induced cardiotoxicity in rats in subchronic exposure ISIChem Biol Interact.1392دوم
190921094Crocin restores hypotensive effect of subchronic administration of diazinon in ratsISIIran J Basic Med Sci1391دوم
191921072Comparative study of topical 80% trichloroacetic Acid with 35% trichloroacetic Acid in the treatment of the common wartISIJournal of Drugs in Dermatology1391پنجم به بعد
19291597Cardioprotective Effect of Saffron Extract and Safranal inIsoproterenol-Induced Myocardial Infarction in Wistar Rats Isoproterenol-Induced Myocardial Infarction in Wistar RatsISIIranian journal of basic medical sciences1391مسئول
19391579Development and Validation of HPLC Method for Determination of Crocetin, a constituent of Saffron, in Human Serum SamplesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
19491368Antioxidant Activity of Pistacia vera Fruits, Leaves and Gum ExtractsISIiranian journal of pharmaceutical research1391اول و مسئول
19591323Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Nigella sativa Seeds on Milk Production in RatsPMCJournal of Acupuncture and Meridian Studies1391مسئول
19691322Anticonvulsant Effect of Berberis integerrima L. Root Extracts in MicePMCJournal of Acupuncture and Meridian Studies1391اول و مسئول
19791309Antinociceptive Evaluation of Ceftriaxone and Minocycline Alone and in Combination IN A NEUROPATHIC PAIN MODEL IN RAT ISINeuroscience1391مسئول
19891281بررسی اثر داروشناسی و سم شناسی سیاه دانهChemical Abstractفصلنامه گیاهان دارویی1391اول و مسئول
19991280Avicenna's (Ibn Sina) the Canon of Medicine and Saffron (Crocus sativus): A Review.ISIPhytotherapy Research1392اول و مسئول
20091279Effect of aqueous extract of Crocus sativus L. (saffron) stigma against subacute effect of diazinon on specific biomarkers in rats ISIToxicology and Industrial health1391مسئول
20191232Anxiolytic and Hypnotic Effects of Aqueous and Ethanolic Extracts of Aerial Parts of Echium italicum L. in Micescopusjundishapur journal of natural pharmaceutical products1391اول
20291136Anti-nociceptive and Anti-inflammatory Effects of Cyanocobalamin (Vitamin B12) Against Acute and Chronic Pain and Inflammation in MiceISIArzneimittel-Forschung1391اول
20391084Effect of thymoquinone, a constituent of Nigella sativa L., on ischemia–reperfusion in rat skeletal muscleISINaunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology1391مسئول
20491024Evaluation of aqueous and ethanolic extracts of saffron, Crocus sativus L., and its constituents, safranal and crocin in allodynia and hyperalgesia induced by chronic constriction injury model of neuropathic pain in ratsISIFitoterapia1390مسئول
20590938Effect of Ocimum basilicum L. Aerial Parts Extract and Fractions on Morphine WithdrawalChemical AbstractJournal of Medicinal Plants1390اول و مسئول
20690842Inhibitory effect of aqueous extract of Saffron (Crocus sativus L.) on adjuvant-induced arthritis in Wistar ratscopusPharmacologyonline1390پنجم به بعد
20790802Antiallodynia and antihyperalgesia effects of ceftriaxone in treatment of chronic neuropathic pain in ratsISIActa neuropsychiatrica1390دوم
20890781Effect of Linalool on Morphine Tolerance and Dependence in MiceISIPhytotherapy research1391اول و مسئول
20990777Antinociceptive and Anti-inflammatory Effects of Pistacia vera LeafExtract in MiceISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1390مسئول
21090680I HIBITORY EFFECT OF AQUEOUS EXTRACT OF SAFFRO (CROCUS SATIVUS L.) O ADJUVA TI DUCED ARTHRITIS I WISTAR RATscopusPharmacologyonline1390پنجم به بعد
21190622Effects of aqueous saffron extract (Crocus sativus L.) on the acquisition and reinstatement of morphine-induced conditioned place preference in miceindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390اول
21290520Preparation, Characterization and Evaluation of Sun Protective and Moisturizing Effects of Nanoliposomes Containing SafranalISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390سوم
21390499Antinociceptive, Anti-inflammatory Effects and Acute Toxicity of Aqueous and Ethanolic Extracts of Myrtus communis L. Aerial Parts in MicePMCJournal of Acupuncture and Meridian Studies1390مسئول
21490443Interaction of methylxanthines and gentamicin against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa: Role of phosphodiesterase inhibitionISIActa microbiologica et immunologica Hungarica1390مسئول
21590371Neuroprotective Effect of Crocin on Acrylamide-induced Cytotoxicity in PC12 cellsISICellular and molecular neurobiology1390مسئول
21690294Effects of aqueous and ethanolic leaf extracts of Mentha Longifolia on morphine dependence in micescopusPharmacologyonline 1390اول
21790292Effects of crocin on the acquisition and reinstatement of morphine-induced conditioned place preference in micescopusPharmacologyonline1390سوم
21890290Study of antitumor effect of methanolic and aqueous extracts of Allium stivum l. (garlic) cloves using potato disc bioassayscopusPharmacologyonline1390اول
21990219Phototoxicity activity of Psoralea drupacea L. using Atremia salina bioassay systemعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390دوم
22090200Synthesis of Novel 4-[1-(4-fluorobenzyl)-5-imidazolyl] Dihydropyridines and Studying their Effects on Rat Blood PressureISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390دوم
22190112Effects of Saffron (Crocus sativus L.) and its Active Constituent, Crocin, on Recognition and Spatial Memory after Chronic Cerebral Hypoperfusion in Rats RatsISIPhytotherapy research1390اول
22290097Evaluation of the antiemetic effect of Valeriana officinalis root extract in young chickenscopusJournal of Medicinal Plants1390مسئول
22390011The effect of crocin and safranal, constituents of saffron, against subacute effect of diazinon on hematological and genotoxicity indices in ratsISIPhytomedicine1390مسئول
22489693تعیین خصوصیات و ارزیابی آثار ضد آفتاب نانولیپوزوم‌های حاوی زعفران و سافرانالSID/Iranmedex/Magiranمجله پوست و زیبایی1389سوم
22589688Muscle Relaxant, Hypnotic and Anti-anxiety Effects of Pistacia vera gum Hydroalcoholic Extract in MicescopusJournal of Medicinal Plants1389دوم
22689600Acute and sub-acute toxicity of crocin, a constituent of Crocus sativus L. (saffron), in mice and ratsscopus Pharmacologyonline 1389اول
22789429Effects Boswellia carterii gum resin fractions on intact memory and hyoscine-induced learning impairments in rats performing the Morris water maze taskscopusJournal of Medicinal Plants 1389اول
22889428Does Saffron Have Antisolar and Moisturizing Effects?ISIIranian Journal of Pharmaceutical Research 1389مسئول
22989358antinociceptive effect of elaeagnus angustifolia fruits on sciatic nerve ligated miceISI Iranian Journal of Basic Medical Sciences 1389دوم
23089352Investigating the Effect of Aqueous Extract of Chicorium intybus L. Leaves on Offspring Sex Ratio in RatISIPhytotherapy Research1389سوم
23189231Antinociceptive, anti-inflammatory and acute toxicity effects of juglans regia l. leaves in miceISIIranian Red Crescent Medical Journal1389مسئول
23289203Effect of Crocus sativus L. (saffron) stigma and its constituents, crocin and safranal, on morphine withdrawal syndrome in miceISIphytotherapy research1389مسئول
23389199Hypotensive Effect of Aqueous Saffron Extract (Crocus sativus L.) and its Constituents, Safranal and Crocin, in Normotensive and Hypertensive RatsISIPhytother Res1389دوم
23489149Extraction of crocin from saffron (Crocus sativus) using molecularly imprinted polymer solid-phase extractionISIJ Sep Sci1389دوم
23589142Sub-acute effects of diazinon on biochemical indices and specific biomarkers in rats: Protective effects of crocin and safranalISIfood and chemical toxicology1389مسئول
23689126بررسی اثرات فراکسیونهای کندر بر روی حافظه و یادگیری به روش ماز آبی موریسscopusفصلنامه گیاهان دارویی1389مسئول
23789056Antiurolithiatic activity of Pinus eldarica medw: fruits aqueous extract in ratsISIUrol J1389مسئول
23888747Anxiolytic and hypnotic effect of Crocus sativus aqueous extract and its constituents, crocin and safranal, in miceISIPhytotherapy Research 1388اول
23988580Anticonvulsant effect of Citrus bigaradia Duh. leaves extracts in mice scopusPharmacologyonline 1388اول
24088310Evaluation of the cytotoxic activity of crocin and safranal using potato disc and brine shrimp assaysscopusPhysiology and Pharmacology1388دوم
24188163circadian variation of antinociceptive effect of adenosine and adenosine A1 RECEPTOR agonists N6-PHENYLISOPRPPYL adenosine and 2-chloroadenosine in micescopuspharmacologyonline1388اول و مسئول
24288103Antioxidant activity of aqueus and ethanolic extracts of crocus sativus L stigma and its bioactive constituent, crocin and safranal ISIPHCOG MAG1388مسئول
24388063Antioxidant and antidepressant effect of four novel bupropion analoguesscopusPharmacologyonline 1388سوم
24488059Review of the Pharmacological and Toxicological Effects of Salvia leriifoliaISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1388اول و مسئول
24588058Protective effect of Salvia leriifolia Benth. root aqueous and ethanolic extracts on renal ischemia-reperfusion in uninephrectomized wistar male ratsscopuspharmacologyonline1388اول و مسئول
24688057Effect of R-Phenylpropyladenosine and methylxathines on memory and learning peformance in goldfishscopusPharmacologyonline 1388اول و مسئول
24788035Evaluation of Crocus sativus L. (saffron) on male erectile dysfunction: A pilot studyISIPHYTOMEDICINE1388مسئول
24887693Synthesis and antidepressant activity of N-substituted imidazole-5-carboxamides in forced swimming test modelscopusIranian Journal of Pharmaceutical Research1387دوم
24987341بررسی اثر ضداضطرابی عصاره های آبی و الکلی برگ گیاه نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) به روش ماز صلیبی شکل (Elevated Plus Maze) در موشChemical Abstractفصلنامه گیاهان دارویی1387مسئول
25087295Review of pharmacological effects of Glycyrrhiza sp and its bioactive compoundsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1387مسئول
25187294Protective Effect of Crocus sativus Stigma Extract and Crocin (trans-crocin 4) on Methyl Methanesulfonate-Induced DNA Damage in Mice Organs ISIDNA and Cell Biology 1387مسئول
25287213Selective Inhibitory Effect of Adenosine A1 Receptor Agonists on the Proliferation of Human Tumor Cell LinesISIIranian Biomedical Journal1387اول
25387147Antiabsence effects of Safranal in acute experimental seizure models:EEG and autoradiographyISIjournal of pharmacy and pharmaceutical sciences1387چهارم
25487137Pharmacological and therapeutic effects of Berberis vulgaris and its active constituent BerberineISIPhytotherapy Reaserch1387مسئول
25587131Evaluation of teratogenicity of Salvia leriifolia Benth. in micescopusJournal of Medicinal Plants 1387دوم
25687122بررسی اثر ضد اضطرابی عصاره های آبی و الکلی برگ گیاه نوروزک به روش ماز صلیبی شکلscopusفصلنامه گیاهان دارویی1387مسئول
25787120بررسی اثرات تراتوژنیک گیاه نوروزک( salvia leriifolia Benth ) در موش سوریEmbaseفصلنامه گیاهان دارویی1387
25887117Antiemetic Effect of Pistacia Vera L.(Pistachio) leaves and Nuts Aqueous Extracts in Young ChickenscopusPharmacologyonline1387اول و مسئول
25987115Effects of Stachys Byzantina C. Koch Aerial parts Aqueous Extract on morphine Dependence and Tolerance in MicescopusPharmacologyonline1387
26087114Antitussive Effect of Thymoquinone, a Constituent of Nigella sativa seeds, in guinea pigsscopusPharmacologyonline1387اول
26187071Effect of safranal on Extracellular hippocampal levels of glutamate and Aspartate during Kainic Acid Treatment in Anesthetized RatsISIPlanta Medica1387اول
26287061Antidepressant and antioxidant activities of some 2-benzoxazolinone derivatives as bupropion analoguesscopusPharmacologyonline1388دوم
26387056Safety evaluation of saffron (Crocus sativus) tablets in healthy volunteersISI Phytomedicine1387مسئول
26487051A study of acute and chronic anti-nociceptive and anti-inflammatory effects of thiamine in miceISIIran Biomed J1387دوم
26587035Anti-anxiety effect of aqueous and ethanolic extracts of Salvia leriifolia Benth. leaves in mice using elevated plus mazescopus Journal of Medicinal Plants 1387اول و مسئول
26687003The effect of saffron, Crocus sativus stigma, extract and its constituents, safranal and crocin on sexual behaviors in normal male ratsISIPHYTOMEDICINE 1387مسئول
26786681protective effect of nigella sativa L . Extract and thymoquinone, its active constituent , on renalischemia -reperfusion -induced oxidative damage in rats scopuspharmacologyonline1386اول و مسئول
26886667Effects of berberis vulgaris fruit extracts and its active component berberine on morphine dependence hypnosis and locomotor activity in micescopusPharmacologynoline1386دوم
26986666Effect of Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo aerial parts extracts and fractions on morphine withdrawal syndrome in micescopusJournal of Medicinal Plants1386اول و مسئول
27086659Antidepressant effect of kaempferol, a constituent of saffron (Crocussativus) petal, in mice and ratsscopusPharmacologyonline1386اول و مسئول
27186544Protective effect of safranal on pentylenetetrazol-induced seizures in the rat: Involvement of GABAergic and opioids systemsISIPHYTOMEDICINE1386اول و مسئول
27286518Effect of thymoquinone and Nigella sativa seeds oil on lipid peroxidation level during global cerebral ischemia-reperfusion injury in rat hippocampus.ISIPhytomedicine1386اول و مسئول
27386517Effect of safranal, a constituent of Crocus sativus (saffron), on methyl methanesulfonate (MMS)-induced DNA damage in mouse organs: an alkaline single-cell gel electrophoresis (comet) assay.ISIDNA Cell Biol1386مسئول
27486429Crocus Sativus L. (Saffron) Extract and its Active Constituents (Crocin and Safranal) on Ischemia-Reperfusion in Rat Skeletal MuscleISIEvidence-based Complementary and Alternative Medicine1388اول و مسئول
27586428Effect of Salvia leriifolia Benth. root extracts on ischemia-reperfusion in rat skeletal muscle.ISIBMC Complement Altern Med1386مسئول
27686405بررسی اثر تداخل آدنوزین و نیتریک اکساید بر حافظه فضایی رت به روش ماز آبی موریس Chemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1386مسئول
27786392Evaluation of Antidepressant effects of Aerial parts of Echium Vulgare on Mice scopusiranian journal of basic medical sciences 1386دوم
27886086Review of antiviraleffects of Glycyrrhiza glabra L and its active component ' glycyrrhizinscopusJournal of Medicinal Plant1386دوم
27986080Antidepressant effect of kaemferol . a constituent of saffron (Crocus sativus) petal/ in mice and ratsscopuspharmacologyonline1386مسئول
28086079Anti-nociceptive effect of safranal/ a constituent of Crocus sativus (saffron) .in micescopuspharmacologyonline1386اول و مسئول
28186077Antibacterial activity of total extracts and essential oil of Nigella sativa L. seeds in micescopusPharmacologyonline1386اول و مسئول
28286060Effect of nigella sativa seed extracts on isochemia-reperfusion in rat skeletal muscleISIPharmacologyonline1386اول و مسئول
28386059Effect of marrubium vulgare L.aerial parts aqueous and ethanolic extracts on morphine withdrawal syndrome in micescopusPharmacologyonline1386اول و مسئول
28486058Effects of ethosuximide on morphine tolerance and dependence in micescopusPhrmacologyonline1386دوم
28586056Evaluation of leishmaicidal effect of Perovskia abrotanoides Karel. root extract by in vitro leishmanicidal assay using promastigotes ofscopusPharmacologyonline1386مسئول
28686027مروری براثرات ضد ویروسی کیاه شیرین بیان وترکیب موثره آن گلیسیریزینChemical Abstractفصلنامه علوم دارویی1386دوم
28785260In vitro evaluation of methylxanthines and some antibiotics: Interaction against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosascopusIranian Biomedical Journal1385اول و مسئول
28885248Effect of Rosmarinus officinalis L. aerial parts extract and fractions on morphine withdrawal syndrome in micescopusJournal of Medicinal Plants1385اول و مسئول
28985226Isolation, Characterization and Study Of enhancing effects on nasal absorption of insulin in rat of the total saponin from Acanthophyllum squarrosumISICurrent Drug Delivery1385دوم
29085220Evaluation of the antitussive effect of stigma and petals of saffron (Crocus sativus) and its components, safranal and crocin in guinea pigsISIFitoterapia1385اول
29185187The pharmacological effects of Salvia species on the central nervous systemISIPhytotherapy Research1385مسئول
29285114بررسی اثر عصاره و فراکسیون های گیاه مهر خوش بر روی سندرم محرومیت از مرفین در موشChemical Abstractفصلنامه گیاهان دارویی1385اول
29385075Effect of nepeta glomerulosa boiss aerial parts aqueus extract on morphine withdrawal syndrome in miceChemical AbstractIranian journal of pharmaceutical sciences1385اول
29481001Effects of Anethum graveolens L. seed extracts on experimental gastric irritation models in micePMCBMC pharmacology1381مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981062Effects of Berberine on Glutamate-Induced Toxicity in PC12 and N2a Cellsسومین کنگره بین المللی التهاب سیستم عصبیمشهدپوستر1398خير
2980081Neuroprotective Effect of Safranal, an Active Ingredient of Crocus Sativus, in a Rat Model of Transient Cerebral Ischemiaدومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبیمشهدپوستر1397خير
3973450Effects of fibroblast growth factor type 1 expressing adipose-derived mesenchymal stem cells (AD-MSCFGF-1) on chronic neuropathic pain in ratsهفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1397خير
4973358بررسی توزیع بافتی سلول بنیادی در مدل درد نوروپاتی رتThe 21th Annual & 6th International Nuclear Medicine & Molecular Imaging Congressمشهدپوستر1396خير
5964320Predisposing effects of bisphenol-a in metabolic syndrome: Vitis vinifera (grape) seed extract and a protective role2nd international and 23rd iranian congress of physiology and pharmacologyچابهارپوستر1396خير
6963977Protective effects of Vitis vinifera (grape) seed extract and resveratrol on bisphenol-A induced vascular toxicity in chronic exposure in rat aorta ex-vivo14th iranian congress of toxicologyشیرازسخنرانی1396خير
7963976Ischemia/reperfusion injury in isolated rat heart: morin cardio-protective potential14th iranian congress of toxicologyشیرازپوستر1396خير
8963975Protective effects of resveratrol on bisphenol-A induced testicular toxicity in chronic exposure in rat14th iranian congress of toxicologyشیرازپوستر1396خير
9963972Effects of bisphenol-A on vessel beds: V. vinifera (grape) seed extract and a protective role15th Iranian Pharmaceutical Sciences Congressهمدانپوستر1396خير
10963971Predisposing effects of bisphenol-A in methabolic syndrome: resveratrol protective roleinternational congress nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
11963970Atherogenic effects of bisphenol-A on HUVECs: resveratrol protective roleinternational congress nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
12962992A systematic review and meta-analysis of clinical trials on saffron (Crocus sativus) effectiveness and safety on erectile dysfunction and semen parametersهمایش بین المللی تغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
13962580کروسین از دیسکنزی تاخیری ایجاد شده با هالوپریدول پیشگیری می کند: با مکانیسم احتمالی آنتی اکسیدانیچهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایرانشیرازسخنرانی1396خير
14962535بررسی اثر ضد افسردگی عصاره آبی زعفران و کروسین بر سطح بیان CREB، BDNF و VGF در هیپوکامپ رتچهارمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1391خير
15962533بررسی اثر ضد افسردگی کروسین و اثر آن بر سطح بیان ژن و پروتئین CREB، BDNF و VGF در هیپوکامپ رتبیست و یکمین کنگره بینالمللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزسخنرانی1392خير
16962528آنالیز پروتئومیکس و فسفو پروتئومیکس در کبد رت های قرار گرفته در معرض بیسفنول AThe Austrian Proteomics and Metabolomics Research Symposium APRS 2017Grazسخنرانی1396خير
17962504تاثیر اپی گالوکاتچین گالات بر اختلالات متابولیک ایجاد شده با الانزاپینپانزدهمین کنگره علوم دارویی ایرانهمدانپوستر1396خير
18960829Evaluation of Crocin Modulatory Effect on Inflammatory Phenotype in Macrophagesششمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1396خير
19953438تجویز تحت حاد ترامادول رفتار شبه اضطرابی را در موش های صحرایی تعدیل می کند.پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1395خير
20953387اثرات کروسین بر یادگیری و حافظه موش های صحرایی درمان شده با ترامادولششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
21953386اثرات کروسین بر تولید سلول های آپوپتوتیک در هیپوکامپ موش صحرایی درمان شده با ترامادولدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395خير
22950019Effects of adipose derived mesenchymal stem cells(AD-MSC) on allodynia and hyperalgesia in rats with chronic constriction injury induced neuropathic painکنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختیمشهدپوستر1394خير
23950017Alcoholic and aqueous extracts of Boswellia serrata protect against focal cerebral ischemia and reperfusion injury in ratsاولین کنگره بین الملی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
24940741بررسی تداخلات متیل گزانتین ها، تیموکینون و جنتامایسین با استافیلوکوک آرئوس و سودوموناس آئروژینوزاشانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایرانتهرانپوستر1394خير
25923568Effect of berberine on glutamate-induced cytotoxicity in PC12 and N2A cellsبیست و یکمین کنگره فیزیولولوژی و فارماکولوژیتبریزپوستر1392خير
26923565بررسی اثر محافظتی سافرانال بر آسیب مغزی ناشی از انسداد شریان میانی مغز در رتبیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژیتبریزپوستر1392خير
27923217اثر محافظت نورونی و تقویت حافظه کروستین پس از کاهش مزمن خونرسانی مغزی در رتبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1851اثرات ضد دردی و ضد التهابی زعفران1394تالیف بخشی از کتاب
2850اثرات نروفارماکولوژی زعفران و مواد موثره ان1394تالیف بخشی از کتاب
3848راهنمای گیاهان دارویی: مصور با رویکرد علمی و دارویی1392ترجمه
465رآورده‌های گیاهی: داروشناسی بالینی و سم‌شناسی1390ترجمه
5494طب گیاهی1391ترجمه و تالیف
64821001 راه جوان ماندن و افزایش طول عمر1393ترجمه و تالیف
7450طب گیاهی1391ترجمه و تالیف
8331داروشناسی پزشکی در یک نگاه1394ترجمه
9254منابع زنتیکی، مهندسی کروموزوم و بهبود محصولات کشاورزی: گیاهان دارویی1391تالیف بخشی از کتاب
10244کاررد بالینی طب گیاهی:داروهای گیاهی در گستره تاریخ و جغرافیای ملل-جلد اول1391ترجمه و تالیف
11243تداخلات دارویی فکت-جلد دوم1390ترجمه
12242تداخلات دارویی فکت-جلد اول1390ترجمه
13241الفبای دیابت1390ترجمه
14240فراورده های گیاهی:داروشناسی بالینی و سم شناسی1390ترجمه
15234تجویز داروها در دوران حاملگی1390ترجمه
161997اثرات محافظتی فلاونوئید ها در صرع1396تالیف بخشی از کتاب
171996مروری بر اثرات گریپ فروت و فلاونوئید های ان ، نارینجین و نارینجنین در سندروم متابولیک1398تالیف بخشی از کتاب
18157اکستازی1391ترجمه و تالیف
191311آشنایی با خواص بی شمار ادویه ها: زردچوبه و زعفران دوطلای معجزه گر طبیعت1395تالیف
201146راهنمای دارودرمانی اختلالات روانپزشکی1394ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1388تهیه و ارزیابی قرص زیرزبانی عصاره آبی زعفران همراه با ویتامین B121397/10/0197467nf>, حسین حسین زاده , سید علی رضا رضایی خراسانی , محمدرضا عباس پور , هادی افراسیابی گرگانی
2387قرص کپلت زعفران همراه با ویتامین E1397/10/0297483nf>, حسین حسین زاده , هادی افراسیابی گرگانی , سید علی رضا رضایی خراسانی , محمدرضا عباس پور
3386قرص کپلت زعفران همراه با ویتامین C1397/10/0297483nf>, محمدرضا عباس پور , حسین حسین زاده , هادی افراسیابی گرگانی , سید علی رضا رضایی خراسانی
4350قطره خوراکی عصاره ترکیبی گیاهان دارویی برای کاهش علایم یایسگی در خانمها1397/02/249579nf>, حسین حسین زاده , خدیجه میرزایی نجم آبادی , میترا مهدویان
5296عصاره گیاهی مخلوط زعفران،رازیانه و بابونه nf>, خدیجه میرزایی نجم آبادی , حسین حسین زاده , میترا مهدویان , سارا میرزائیان , شاپور بدیعی اول , حبیب الله اسماعیلی , حسن رخشنده

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19247کسب رتبه در جشنواره رازیاول1395
29138کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
39105کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاهاول1392
49086کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1389
59078کسب رتبه در جشنواره رازی1389
69075کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاه1390
79032کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاه1391
89027کسب رتبه در جشنواره رازی
925کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه
101کسب رتبه در جشنواره رازی

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه