بی بی صدیقه  فضلی بزاز
خلاصه عملکرد بی بی صدیقه  فضلی بزاز
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

بی بی صدیقه فضلی بزاز

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): بی بی صدیقه فضلی بزاز رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : میکرب شناسی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : fazlis@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950605تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان-زئین با ساختار ساندویچی تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی تیکوپلانین. پایان یافتهبلي
2961906بررسی تغییرات متیلاسیون ژنومی در پولیپهای روده بزرگ به عنوان عامل مهم ایجاد بدخیمی و سرطانمجریدر دست اجراخير
3961590طراحی و سنتز پلیمرهای قالب مولکولی (MIP) با قابلیت مهار مولکول های خودالقاگر در مسیر Quorum-sensing باکتری PAO1 Pseudomonas aeruginosa به منظور جلوگیری از تشکیل بیوفیلممجریدر دست اجرابلي
4961494مهار هدفمند شبکه quorum-sensing باکتری Pseudomonas aeroginosa PAO1 با استفاده از مشتقات کینولینی کتوپروفن به منظور جلوگیری از تولید بیوفیلم و فاکتورهای سمیمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
5961051انکپسولاسیون گونه های پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس درون هیدروژل های کازئین کراس لینک شده توسط آنزیم ترانس گلوتامینازمجریپایان یافتهبلي
6960278بررسی اثر ضد باکتریایی باکتریوفاژ فاضلاب بیمارستانی در تجویز سیستمیک و موضعی به موش های آلوده به عفونتهای پوستی مقاوم به آنتی بیوتیک دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و سودومونا آئروژینوزامجریدر دست اجرابلي
7951519بررسی اثر نانوذرات لیپیدی جامد (SLN) دو داروی ملوکسیکام و پیروکسیکام بر بیوفیلم های Pseudomonas aeruginosaمجریپایان یافتهبلي
8950886بررسی اثرات لیپوزوم های حاوی ان-استیل سیستئین و ریفامپین علیه بیوفیلم حاصل از گونه های استافیلوکوکوسمجریپایان یافتهبلي
9941450تأثیرسامانه دارویی نانوذرات لیپیدی جامدحاوی سیس2-دسنوئیک اسید وآنتی بیوتیک ریفامپین بر بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسمجریپایان یافتهبلي
10940882اثر اسانس گیاه Zataria multiflora بر روی بیوفیلم های Pseudomonas aeroginosa در ترکیب با آمینوگلیکوزیدهامجریپایان یافتهبلي
11940198اثر ضد میکروبی لنزهای حاوی نانو ذرات اکسید روی بر گونه های ایزوله ی بیمارستانی جدا شده از لنزهای آلودهمجریپایان یافتهخير
12931498بیوسنتز نانو ذرات نقره و تیتانیوم اکسید و مقایسه ی خواص ضد میکروبی آنها با نانو فلزات سنتز شده به روش شیمیاییمجریپایان یافتهخير
13921971بررسی اثر آنتی اکسیدانی و خاصیت ضد میکروبی رنگ های لوتئین، آناتو و پاپریکا روی میکروارگانیسم های آلوده کننده مواد غذاییمجریپایان یافتهبلي
14921970بررسی تأثیر اسانس گیاه Pulicaria undulata بر روی بیوفیلم های Pseudomonas aeroginosa در حضور یا عدم حضور توبرامایسینمجریپایان یافتهبلي
15921398بررسی نگرش داروسازان به همکاری با پزشکان در فرایند درمان بیماران در ایرانمجریپایان یافتهبلي
16921073تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثر ضد میکروبی و ضد قارچی نانوذرات لیپیدی جامد(SLN) حاوی اسانس غنچه بسته گیاه دارویی میخک (Eugenia caryophyllata) مجریپایان یافتهبلي
17920874جداسازی و شناسایی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی لاکتیک اسید باکتری‌های ماست‌های‌ سنتی خراسان و غربال کردن سویه‌های دارای قابلیت‌های تکنولوژیک در تولید ماستمجریپایان یافتهبلي
18910991بررسی اثر ممانعت از تشکیل و القای پراکندگی بیوفیلم Pseudomonas aeroginusa توسط decenoic acid cis-2- در حضور توبرامایسینمجریپایان یافتهبلي
19910788بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به رده سلولی استخوان ساز در شرایط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
20910787بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به کاردیومیوسیت ها در شرایط in vitroمجریپایان یافتهبلي
21910749بررسی اثر هیپوکلریت سدیم و پراکسید هیدروژن در از بین بردن بیوفیلم سودوموناس آئروژینوزامجریپایان یافتهبلي
22910702اثر ضد میکروبی لنزهای تماسی حاوی نقره بر گونه های ایزوله ی بیماریستانی جدا شده از لنزهای آلودهمجریپایان یافتهبلي
23910687بررسی اثر هم افزایی ورباسکوزاید، به لیمو و متیل گزانتین ها بر فعالیت ضد میکربی جنتامایسین در برابر گونه های جداشده ی کلینیکی استافیلوکوک آرئوس و اشرشیا کلی در محیط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
24910686بررسی اثرات ضد میکروبی امپرازول، متیل گزانتین ها به تنهایی و در ترکیب با جنتامایسین علیه گونه های استافیلوکوک آرئوس و اشرشیا کلیمجریپایان یافتهبلي
25910354انکپسولاسیون بربرین در ساکارومیسز سرویزیه به عنوان حاملی نوین و آنالیز میکروکپسول های حاصله برای استفاده به منظور سیستم نگهدارنده ای طبیعی در صنایع غذایی و داروییمجریپایان یافتهبلي
26910335بررسی اثر هم افزایی کاتشین ها و متیل گزانتین ها بر فعالیت ضد میکربی جنتامایسین در برابر استافیلوکوک آرئوس و سودومونا آئروژینوزا در محیط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
27910223بررسی اثر سینرژیسمی تیموکینون و متیل گزانتین ها(کافئین و تئوفیلین) بر فعالیت ضد میکربی جنتامایسین در برابر استافیلوکوک آرئوس و سودومونا آئروژینوزا در محیط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
28910025اثر نانو ذرات نقره بر گونه های ایزوله ی بیمارستانی سودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلممجریپایان یافتهخير
29900464تاثیر نانو لیپوزوم های حاوی جنتامایسین بر استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلینمجریپایان یافتهبلي
30900360جداسازی باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلم از بیماران بخش سوختگی و محیط بخش سوختگی و مقایسه آن با سایر سودو موناس های جدا شده ازبیماران و بررسی اثر ماده ضدعفونی کننده هیپوکلریت بر آنها در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ١٣٩٠-٩١مجریپایان یافتهبلي
31900249مقایسه پایداری فرم محلول و لیپوزومال هیدروکینون در محیط آبیمجریپایان یافتهخير
32900231تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی تاثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی ریفامپین بر بیوفیلم استافیلوکوک اپیدرمیدیسمجریپایان یافتهبلي
33900034تاثیر ریفامپین بر روی استافیلوکوک اور‍‍ئوس در حضور ان-استیل سیستئین ویا آسکوربیک اسیدمجریپایان یافتهبلي
3489687تهیه لنزهای تماسی حاوی نانوذرات نقره و بررسی خصوصیت ضد میکروبی آنمجریپایان یافتهبلي
3589685بررسی تاثیر میکروسفرهای حاوی آزیترومایسین بر بیوفیلم های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسمجریپایان یافتهخير
3689473اثر نانولیپوزومهای حاوی ریفامپین و ونکومایسین بر بیوفیلم استافیلوکوک اپیدرمیدیسمجریپایان یافتهبلي
3788759فرمولاسیون قطره چشمی ترانگزامیک اسیدمجریپایان یافتهبلي
3888380ارزیابی روش های مختلف سنتز نانو ذرات سولفید نقره جهت استفاده به عنوان دزانفکتانت سطحی جدید و مقایسه آن با نانو ذرات نقرهمجریپایان یافتهبلي
3988244بررسی فرآیند ارائه مقاله از دریافت تا پذیرش چاپ در مجلات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 84 تا 88مجریپایان یافتهخير
4087924تشکیل بیوفیلم توسط استافیلوکوکوس اپیدرمیس بر روی لنزهای داخل چشمیمجریپایان یافتهخير
4187788بررسی تنوع گونه های باکتریایی تولید کننده آنزیم آمیلاز با روش 16S rRNAمجریپایان یافتهخير
4287771بررسی تاثیر استفاده از سیکلودکسترین ها بر روی اثر محافظت کنندگی مواد محافظ مورد استفاده در فرآورده های دارویی مجریپایان یافتهبلي
4387368بررسی خواص فیزیکو شیمیایی نانو ذرات نقره ی ساخته شده به روش احیای الکتروشیمیایی و مقایسه اثرات ضد باکتریایی آن با دکونکس 53، دزانفکتانت مصرفی رایج در بیمارستان های مشهدمجریپایان یافتهبلي
4487131بررسی ترکیب شیمیایی و خواص ضد میکروبی اسانس حاصل از چند گونه از گیاه Artemisia (درمنه) بر باکتری های روده ایESBL مثبت مقاوم به چند دارو و بیواتوگرافی گونه برتر اسانس مجریپایان یافتهبلي
4586538بررسی مهار پمپ efflux غشاء سلولی سویه های استافیلوکوکوس مقاوم بیمارستانی توسط گالبا نیک اسید حاصل از ریشه گیاه Ferula Szowitsiana مجریپایان یافتهخير
4686413بررسی اثرات ضد میکروبی و هم افزایی conferol حاصل از میوه گیاه Ferula badrakema در ترکیب با آنتی بیوتیکها از طریق مهار پمپ efflux غشاء سلولی سویه های استافیلوکوکوس مقاوم بیمارستانیمجریپایان یافتهخير
4785411بررسی میزان شیوع بتا لاکتا مازاهای وسیع (ESBL) در کلبسیلا پنومونیه و اشریشیا کلی جدا شده از نمونه های ارسالی به آزمایشگاه بیمارستان امام رضا(ع) مشهد به روش دابل دیسک دیفیوژنمجریپایان یافتهخير
4885400بررسی اثرات ضد میکروب و آنتی اکسیدان عصاره‌های متانولی، دی کلرومتانی و اتیل استاتی اندامهای هوایی Scutellaria lindbergii و Scutellaria littvinowiiمجریپایان یافتهخير
4985337بررسی اثر ضد میکروبی اسانس کامل از گونه های درمنه بومی خراسان (متعلق به سکسیون Serephidium ) و بررسی اثر ضد میکروب اجزاء گونه برتر به روش بیواتوگرافیمجریپایان یافتهخير
5085297بررسی خواص آنتی باکتریایی 50 اسانس از گونه های گیاهی بومی منطقه مازندران مجریپایان یافتهخير
5185201بررسی اثرات ضد میکروبی و هم افزایی فارنزیفرول A حاصل از ریشه گیاه Ferula persica با آنتی بیوتیکها بر روی سویه های مقاوم بیمارستانی اشرشیاکلیمجریپایان یافتهخير
5285165آنالیز اسانس میوه Ferula badrakema به دو روش GC/MS و 13C-NMR و بررسی اثرات ضد میکروبی آنمجریپایان یافتهخير
5385083فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی اثر بخشی اشکال لیپوزومی و ترانسفرزومی موضعی پارومومایسین برای درمان لیشمانیوز پوستی ناشی از L.major در مدل موشیمجریپایان یافتهخير
5484175بررسی اثرات ضد میکروبی و حساسیت زایی کالبانیک اسید حاصل از ریشه گیاه Ferula szowitsiana با آنتی بیوتیک ها بر روی اشرشیاکلی و استافیلوکوک اورئوس مقاوممجریپایان یافتهخير
5583169مداخله آموزشی در زمینه نگرش، عادات و الگوهای تغذیه ای دانش آموزان ابتدایی منطقه پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشگاهمجریپایان یافتهخير
5682116بررسی ویژگیهای اعضای هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد ، شرکت کننده در سمینارهای خارجی سال 1382 و ارزیابی دیدگاه بررسین به کیفیت مقالات ارایه شدهمجریپایان یافتهخير
5782108بررسی پاسخ درمانی به داروی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در یبوست عادتیمجریپایان یافتهخير
5882020جمع آوری اطلاعات پایه برای تدوین اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1382مجریپایان یافتهخير
5980191جداسازی باکتریوفاژهای لیتیک بر ضد کلبسیلاهای مقاوم به آنتی بیوتیک و بررسی اثرات باکتریوسیدال باکتریوفاژهای لیتیک بر ضد این کلبسیلاهای مقاوم به آنتی بیوتیکمجریپایان یافتهبلي
6080036استخراج ، خالص سازی و فرمولاسیون هورمون hcg با گرید دارویی در مقیاس نیمه صنعتی و مطالعه خواص فیزیکو شیمیایی و پایداری آنمجریپایان یافتهخير
6180020جدا سازی باکتریوفاژهای لیتیک بر ضد پسودوموناس های مقاوم به آنتی بیوتیک وبررسی اثرات باکتریوسیدال باکتریوفاژهای لیتیک بر روی آنهامجریپایان یافتهبلي
6280010تهیه و خالص سازی بیوسورفکتانت حاصل از باسیلوس سابتیلیس و مطالعه خصوصیات فیزیکو شیمیایی آنمجریپایان یافتهخير
63970768ارزیابی پایلوت درمان لیشمانیازیس پوستی با تیمول بارگذاری شده در ژل کیتوزان، به عنوان درمان موضعی مکمل (A RCT study).همکاردر دست اجراخير
64970497تهیه و ارزیابی شربت گلوکوز برای آزمایش تحمل گلوکزهمکاردر دست اجرابلي
65970257مطالعه اثرغشا نانوفیبری کیتوسان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی تیکوپلانین، در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی.همکاردر دست اجرابلي
66961922مطالعه اثرژل کیتوسان حاوی عصاره ریشه زرشک کوهی در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی.همکاردر دست اجرابلي
67961832بررسی اثر ترکیبات کومارینی به منظور مهار هدفمند شبکه quorum-sensing باکتری PAO1 Pseudomonas aeruginosaهمکاردر دست اجرابلي
68961735غربالگری مجازی، بهینه سازی، سنتز و ارزیابی اثرات مهارکنندگان جدید مولتی تارگت سیستم کروم سنسینگ باکتری پسودوموناس آئروژینوزاهمکاردر دست اجرابلي
69961598ایجاد شرایط استرس برای داروی ترکیبی مومتازون-کلسی پوتریول و دستیابی به یک روشHPLC نوین و معتبر برای اندازه گیری دو ترکیب در حضور یکدیگر و شناسایی ناخالصی های مربوطه با تکیه بر LC-MSهمکاردر دست اجرابلي
70961528مهار هدفمند شبکه quorum-sensing باکتری Pseudomonas aeroginosa PAO1 با استفاده از لاوسون و مشتقات بیس لاوسون به منظور جلوگیری از تولید بیوفیلم و فاکتورهای سمیهمکاردر دست اجرابلي
71960870طراحی، تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان حاوی ملیتین تهیه شده به روش الکتروریسی جهت درمان آکنه ولگاریسهمکاردر دست اجرابلي
72960435تهیه و ارزیابی خصوصیات ژل کیتوزان بارگذاری شده با نانوپارتیکل PLGA حاوی تهیه و ارزیابی خصوصیات ژل کیتوزان بارگذاری شده با نانوپارتیکل PLGA حاوی بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانی.بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانی.همکاردر دست اجرابلي
73960161مطالعه اثر بند آورندگی خون مخلوط هیدروژل کیتوزان با عصاره چای سبز، در مدل حیوانیهمکاردر دست اجرابلي
74951701فرمولاسیون شیاف واژینال حاوی عصاره گیاه خطمی( Althaea officinalis L.) با تکیه بر متون طب سنتیهمکارپایان یافتهبلي
75951179بررسی اثر روغن زیتون اوزونه بر بیوفیلم های Pseudomonas aeroginosaهمکارپایان یافتهبلي
76950863بررسی اثرات لیپوزوم های حاوی سیس -2دسونئیک اسید و ونکومایسین علیه بیوفیلم حاصل از گونه های استافیلوکوکوسهمکارپایان یافتهبلي
77950497تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی و بارگذاری شده با تیکوپلانینهمکارپایان یافتهبلي
78941821مطالعه اثرغشا نانوفیبری کیتوسان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی وانکومایسین در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی.همکارپایان یافتهبلي
79941786تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری زئین تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی اسانس آویشن شیرازیهمکارپایان یافتهبلي
80941585تهیه و ارزیابی خواص غشا نانوفیبری زئین تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی وانکومایسینهمکارپایان یافتهبلي
81941282فرمولاسیون بزاق مصنوعی با استفاده از میوسینهمکارپایان یافتهبلي
82941281فرمولاسیون و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سورفاکتانت مصنوعیهمکاردر دست اجرابلي
83941227تهیه و ارزیابی خواص غشا نانوفیبری کیتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی آنتی بیوتیک وانکومایسینهمکارپایان یافتهبلي
84941201تهیه و تعیین مشخصات گویچه های کیتوزان حاوی وانکومایسین، روکش یافته با آلژینات سدیمهمکارپایان یافتهبلي
85931727مقایسه حلالیت، تغییر وزن و ابعاد سمان دندانی ایرانی (Z-Dent 8-As) با MTA ، CEM و Zonalin (یک مطالعه آزمایشگاهی)همکارپایان یافتهبلي
86910692مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی عسل در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
87910247طراحی و ساخت بیوسنسور مبتنی بر آپتامر برای سنجش سریع و حساس باقی مانده استرپتومایسین در شیرهمکارپایان یافتهبلي
88900869تهیه و مطالعه اثر پماد جلدی متشکل از چربی بز و ماستیک بنه بر روی زخم تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
89900548مطالعه دو سوکور فاز 3 اثربخشی نانولیپوزومهای موضعی حاوی پارومومایسین در درمان ضایعه سالک با عامل L. major. ،دهمکارپایان یافتهخير
90900482بررسی فیتوشیمیایی برخی متابولیتهای ثانویه موجود در ریشه های گیاه Salvia pachystachys و جداسازی ترکیبات ضد میکروبی موجود در اسانس اندام های هواییهمکارپایان یافتهبلي
91900297مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی عصاره هیدروالکلی مجموعه گیاهی مورد استفاده در تهیه پماد سنتی (وحدت) بر روی زخم تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
9289961تهیه و مطالعه اثر ترکیب ژل کیتوسان و آلوئه ورا در ترمیم آسیب های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
9389960مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی محیط فراوری شده (conditioned medium) بر روی زخم تمام ضخامت پوست در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
9489045بررسی میزان رعایت ملاحظات اخلاقی توسط اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1389همکارپایان یافتهخير
9588623تهیه و بررسی خصوصیات بیدهای کیتوزان و کیتوزان-کلاژن حاوی آنتی بیوتیک برای درمان عفونتهای استخوانی در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
9688260مطالعه پیلوت کارآزمایی بالینی نانو لیپوزومهای موضعی پارومومایسین برای درمان سالک با عامل L. tropicaهمکارپایان یافتهخير
9786475بررسی میزان تکمیل فرم رضایت آگاهانه در پایان نامه ها و طرح های مصوب دانشگاه در سال 1386همکارپایان یافتهخير
9886301اندازه‌گیری متانل و ترکیبات سمی مشابه در فرآرده های مایی گیاهان دارویی بازار مشهدهمکارپایان یافتهخير
9985296آنالیز اسانس میوه Ferula latisecta به روش GC/MS و بررسی اثرات ضد میکروبی آنهمکارپایان یافتهخير
10084253تاسیس واحد ثبت بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه گوارشهمکارپایان یافتهخير
10182018بررسی اثرات فارماکولوژیکی برگ ، سرشاخه و صمغ درخت پستههمکارپایان یافتهخير
10280811برسی اثرات ضد هلیکوباکترپیلوری هفت نمونه گیاهی مورد مصرف در طب سنتیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982361Effects of Omeprazole and Caffeine Alone and in Combination with Gentamicin and Ciprofloxacin Against Antibiotic Resistant Staphylococcus Aureus and Escherichia Coli Strains.PMCJournal of pharmacopuncture1397اول
2982321Chemical composition and antibacterial properties of Peganum harmala LPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398دوم
3982100a modern formulation of traditional medicine: Jujube (Ziziphus jujuba Mill.) fruit syrup.ISIIndian Journal of Traditional Knowledge1398سوم
4981907T-Box20 inhibits osteogenic differentiation in adipose-derived human mesenchymal stem cells: the role of T-Box20 on osteogenesisISIJournal of Biological Research-Thessaloniki1398مسئول
5981458Saccharomyces cervisiae as an Efficient Carrier for Delivery of Bioactives: a ReviewISIFood Biophysics1398مسئول
6981266Review on plant antimicrobials: a mechanistic viewpointISIAntimicrobial Resistance and Infection Control1398مسئول
7981172Non-antibiotic adjunctive therapy: A promising approach to fight tuberculosis.ISIPharmacological research1398مسئول
8981074Overexpression of MicroRNA-148b-3p stimulates osteogenesis of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells: the role of MicroRNA-148b-3p in osteogenesisISIBMC medical genetics1398دوم
9980895Healing and Antimicrobial Effects of Honey-Chitosan Hydrogel Compounds on Rat Full-Thickness-WoundsISIWOUNDS1398دوم
10980796Preparation and Characterization of a Dry Powder Inhaler Composed of PLGA Large Porous Particles Encapsulating Gentamicin SulfatePMCadvanced pharmaceutical bulletin1398پنجم
11980526Anti-PqsR compounds as next-generation antibacterial agents against Pseudomonas aeruginosa: A reviewISIEuropean journal of medicinal chemistry1398مسئول
12973885Does biosynthetic silver nanoparticles are more stable with lower toxicity than their synthetic counterparts?ISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1397مسئول
13973884A review and new insights to antimicrobial action of local anestheticsISIEuropean journal of clinical microbiology & infectious diseases1398مسئول
14973584Investigation of Physicochemical and microbial characterization of soluble soybean polysaccharide films Contains TiO2 NanoparticlesISCنوآوری در علوم و فناوری غذایی1397سوم
15972799Designing and Constructing the Lentiviral Vector Coding miRNA499a and Transduction of Human Mesenchymal Stem Cellsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397مسئول
16972700Electrospun zein nanofibers as nanocarrier of vancomycin: Characterization, release and antibacterial propertiesISCعلوم و صنایع غذائی ایران1397پنجم
17972672Transduced Mesenchymal Stem Cells and Cardiomyogenic Differentiationسایر سایت‏های تخصصیJournal of Cell Signalin1397مسئول
18972482Biological activities of three natural plant pigments and their health benefitsISIJOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION1396مسئول
19972236Cardiogenic effects of characterized Geum urbanum extracts on adipose-derived human mesenchymal stem cellsISIBiochemistry and cell biology1397مسئول
20972235The osteogenesis of bacterial cellulose scaffold loaded with fisetinISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397چهارم
21972230MicroRNA-499a-5p Promotes Differentiation of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells to CardiomyocytesISIApplied biochemistry and biotechnology1397مسئول
22971903Characterization of a green nanocomposite prepared from soluble soy bean polysaccharide/Cloisite 30B and evaluation of its toxicityISIInternational Journal of Biological Macromolecules1397سوم
23971722Bioautography detection of antimicrobial compounds from the essential oil of salvia pachystachysscopusCurrent Bioactive Compounds1396سوم
24971052In vitro evaluation of antibacterial activity of verbascoside, lemon verbena extract and caffeine in combination with gentamicin against drug-resistant Staphylococcus aureus and Escherichia coli clinical isolatesPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397اول
25971026Solid Lipid Nanoparticles (SLN) carrying Eugenia caryophyllata essential oil: The novel nanoparticulate systems with broad-spectrum antimicrobial activityISILetters in applied microbiology1397اول
26970983Cardiomyogenic differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells transduced with Tbx20-encoding lentiviral vectorsISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
27970624Iranian Journal of Basic Medical Sciences comes of age on the 20th anniversary of publicationISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
28970333Soluble soybean polysaccharide/TiO2 bionanocomposite film for food applicationISICARBOHYDRATE POLYMERS1397سوم
29964346COMMUNITY PHARMACISTS’ ATTITUDES TOWARD COLLABORATION WITH PHYSICIANSChemical AbstractInternational Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences1396چهارم
30964232Characterization of soluble soybean (SSPS) polysaccharide and development of eco-friendly SSPS/TiO2 nanoparticle bionanocompositesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1397سوم
31963855The novel effect of cis-2-decenoic acid on biofilm producing Pseudomonas aeruginosaISImicrobiology research1393مسئول
32961613Production of Lentiviral Vector Expressing MicroRNA-148bscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396مسئول
33961050Identification, typing and functional characterization of dominant lactic acid bacteria strains from Iranian traditional yoghurtISIEUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY1395سوم
34961047Evaluation, prediction and optimization the ultrasoundassisted extraction method using response surface methodology: Antioxidant and biological properties of Stachys parviflora LISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395سوم
35961045Different behavior of Staphylococcus epidermidis in intracellular biosynthesis of silver and cadmium sulfide nanoparticles: more stability and lower toxicity of extracted nanoparticlesISIWORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY1395مسئول
36961041Antibacterial Activity of Silver Nanoparticle-Loaded Soft Contact Lens Materials: The Effect of Monomer CompositionISICURRENT EYE RESEARCH1395مسئول
37961039Eco-friendly soluble soybean polysaccharide/nanoclay Na+ bionanocomposite: Properties and characterizationISICARBOHYDRATE POLYMERS1396سوم
38960559Standardized Sophora pachycarpa Root Extract Enhances Osteogenic Differentiation in Adipose-derived Human Mesenchymal Stem CellsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
39960225Combination of anti-tuberculosis drugs with vitamin C or NAC against different Staphylococcus aureus and Mycobacterium tuberculosis strainsISIMICROBIAL PATHOGENESIS1395دوم
40954361Effect of Catechins, Green tea Extract and Methylxanthines in Combination with Gentamicin Against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa: - Combination therapy against resistant bacteriaPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1395اول
41954337Antibacterial efficacy of rifampin loaded solid lipid nanoparticles against Staphylococcus epidermidis biofilmISIMICROBIAL PATHOGENESIS1395اول
42952810Development of new active packaging film made from a soluble soybean polysaccharide incorporating ZnO nanoparticlesISICARBOHYDRATE POLYMERS1395چهارم
43951203Colorimetric and ratiometric aggregation assay for streptomycin using gold nanoparticles and a new and highly specific aptamerISIMICROCHIMICA ACTA1395چهارم
44950988Honey-Based and Ultrasonic-Assisted Synthesis of Silver Nanoparticles and Their Antibacterial ActivitiesISIJOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY1395سوم
45950140Breakthroughs in bacterial resistance mechanisms and the potential ways to combat themISIMICROBIAL PATHOGENESIS1395مسئول
46942727Chemical and Antimicrobial Studies of Cupressus sempervirens L. and C. horizentalis Mill. Essential OilsPMCIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1385چهارم
47941895Lytic bacteriophages enrichment and isolation against Pseudomonas aeruginosa isolates resistant to antibioticsسایر سایت‏های تخصصیمجله میکروب شناسی پزشکی ایرا1388دوم
48940710Characterization of Encapsulated Berberine in Yeast Cells of Saccharomyces cerevisiaeISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394مسئول
49940593Investigation of Pseudomonas aeruginosa quorum-sensing signaling system for identifying multiple inhibitors using molecular docking and structural analysis methodologyISIMicrobial Pathogenesis1394دوم
50940101The effect of silver nanoparticles on Staphylococcus epidermidis biofilm biomass and cell viabilityChemical Abstractnanomedicine Journal1393مسئول
51940100Biofilm Formation by Staphylococcus epidermidis on Foldable and Rigid Intraocular LensesISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1393مسئول
52935306Investigation of the antibacterial activity and efflux pump inhibitory effect of co-loaded piperine and gentamicin nanoliposomes in methicillin-resistantStaphylococcus aureusISIdrug development and industrial pharmacy1394پنجم
53934771Chemical composition and in vitro efficacy of essential oil of seven Artemisia species against ESBL producing multidrug-resistant Escherichia coliISIJournal of Essential Oil-Bearing Plants1394مسئول
54934729UV Spectrophotometric Determination and Validation of Hydroquinone in Liposome.ISIIranian journal of pharmaceutical research : IJPR1394دوم
55934562The effect of nanoliposomal formulations on Staphylococcus epidermidis biofilmISIDrug Development and Industrial Pharmacy1393دوم
56934531Role of apoptosis in pathogenesis and treatment of bone-related diseasesISIJournal of Orthopaedic Surgery and Research1393دوم
57934048Black cumin (Nigella sativa) and its constituent (thymoquinone): a review on antimicrobial effectsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393دوم
58933645Eradication of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection by nanoliposomes loaded with gentamicin and oleic acidISIPharmaceutical Biology1393مسئول
59933289Preparation, characterization and antimicrobial study of a hydrogel (soft contact lens) material impregnated with silver nanoparticlISIContact Lens & Anterior Eye1393اول
60930087Problems in Ophthalmic Drug Delivery: Evaluation of the Interaction Between Preservatives and Cyclodextrins--------------------------------------------------------------------------------ISIJundishapur Journal of Microbiology1392مسئول
61930086New aspects of Saccharomyces cerevisiae as a 3 novel carrier for berberinePMCDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1392دوم
62930010Oil stability index and biological activities of Achillea biebersteinii and Achillea wilhelmsii extracts as influenced by various ultrasoundintensitiesISIIndustrial Crops and Products1393دوم
63923556The Use of Natural Biopolymer of Chitosan as Biodegradable Beads for Local Antibiotic Delivery: Release StudiesscopusJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1391سوم
6491504Publication Ethics: A Case Series with Recommendations According to Committee on Publication Ethics (COPE)ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول
6591347Colloidal, in vitro and in vivo anti-leishmanial properties of transfersomes containing paromomycin sulfate in susceptible BALB/c mice. ISIActa tropica 1391دوم
6691306investigation of optimal extraction antioxidant and antimicrobial activities of achillea biebersteinii and A.wilhelmsiiISIpharmaceutical biology1391دوم
6791305antimicrobia and antioxidant activities of methanol dichloromethane and ethyl acetates of scutellaria lindbergii rech lISIchiang mia j sci1391اول
6890654Antioxidant and antimicrobial activity of methanol, dichloromethane, and ethyl acetate extracts of Scutellaria litwinowiiISIScienceAsia1390مسئول
6990468Standardizing the Bactericidal Activities of Silver Nanoparticles Made By Electrochemical Reduction and Comparing It with Deconex 53 InstrumentISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1390مسئول
7090443Interaction of methylxanthines and gentamicin against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa: Role of phosphodiesterase inhibitionISIActa microbiologica et immunologica Hungarica1390اول
7190246Antibacterial efficacy of lytic bacteriophages against antibiotic-resistant Klebsiella speciesISIThe Scientific World Journal1390دوم
7289588Evaluation of the effects of galbanic acid from Ferula szowitsiana and conferol from F. badrakema, as modulators of multi-drug resistance in clinical isolates of Escherichia coli and Staphylococcus aureusPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1389مسئول
7389418effect of galbanic acid, a sesquiterpene coumarin from ferula sezowitsiana, as an inhibitor of efflux mechanism in resistant clinical isolates of staphylococcus aureusISIBrazilian Journal of Microbiology 1389مسئول
7488524غنی سازی و جدا سازی باکتریوفا‍های لیتیک علیه ایزوله های پسودوموناس آئزوژینوزا مقاوم به آنتی بیوتیکSID/Iranmedex/Magiranمیکروب شناسی پزشکی ایران1388دوم
7588200Chemical and antimicrobial studies of juniperus sabina L. and juniperus foetidissima WILLD. essential oilsISIjournal of essential oil bearing plants1388چهارم
7688069Evaluating the potentiating effect of galbanic acid from ferula szowitsiana on three common antibiotics against resistant hospital isolates of staphylococcus aureusISIIranian journal of pharmaceutical research1388اول و مسئول
7788059Review of the Pharmacological and Toxicological Effects of Salvia leriifoliaISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1388چهارم
7888024Effect of topical liposomes containing paromomycin sulfate in the course of leishmania major infection in surceptible balb/c miceISIAntimicrobial agents and chemotherapy1388سوم
7987680 High content of polysulphides in the volatile oil of Ferula latisecta rech F et aell fruits and Antimicrobial Activity of the oil ISIjournal of Essential oil Research 1387سوم
8087664Chemical and antimicrobial studies of Juniperus communis subsp. hemisphaerica and Juniperus oblonga essential oilsscopusJournal of Essential Oil-Bearing Plants1387چهارم
8187339بررسی اثر قرص لاکتوباسیل اسیدوفیلوس در درمان یبوست عادتی در بالغین مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان قائم(عج) مشهد(مطالعه پایلوت)index copernicusگوارش1387چهارم
8287272In vitro antifungal activity of polysulfides-rich essential oil of Ferula latisecta fruits against human pathogenic dermatophytes ISINatural Product Communications1387چهارم
8387256Identification of Essential Oil Components of Ferula badrakema Fruits by GC-MS and C-13-NMR Methods and Evaluation of its Antimicrobial Activity ISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1388سوم
8487242Antibacterial Activity of Essential Oils of Iranian Plants (Mazandaran Province)ISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1387اول و مسئول
8587073Chemical and antimicrobial studies of Juniperus excelsa subsp. excelsa and Juniperus excelsa subsp. polycarpos essential oilsISIJournal of Essential Oils Bearing Plants1387چهارم
8687050THE PREVALENCE OF EXTENDED-SPECTRUM BETA-LACTAMASE-PRODUCING ESCHERICHIA COLI AND KLEBSIELLA PNEUMONIAE AMONG CLINICAL ISOLATES FROM A GENERAL HOSPITAL IN IRAN ISIACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA 1388اول و مسئول
8786686The effect of Temperature on Thermodynamic parameters of micellization of some surfactants scopusJournal of Applied Scienses 1386سوم
8886077Antibacterial activity of total extracts and essential oil of Nigella sativa L. seeds in micescopusPharmacologyonline1386دوم
8985260In vitro evaluation of methylxanthines and some antibiotics: Interaction against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosascopusIranian Biomedical Journal1385دوم
9084038Survey of bacteriological contamination of cosmetic creams in IranPMCInt J Dermatol1384دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1942004Preparation and antimicrobial evaluation of soft contact lens material impregnated with silver nanoparticlesAsian Nano Forum ConferenceKishپوستر1393خير
2940741بررسی تداخلات متیل گزانتین ها، تیموکینون و جنتامایسین با استافیلوکوک آرئوس و سودوموناس آئروژینوزاشانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایرانتهرانپوستر1394خير
3940088inadvertent plagiarism and ethical misconductsecond international congress on publication ethicsشیرازسخنرانی1393بله
4940086new aspects of Folkloric Use in plants as antimicrobial agentsinternational congress on natural productsمشهدسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1976فارماسیوتیکس اولتون طراحی وساخت فرآورده های دارویی(جلد 2)1394ترجمه
2970فارماسیوتیکس اولتون طراحی و ساخت فرآورده های دارویی جلد اوّل1393ترجمه
3223رنگ های خوراکی طبیعی1390تالیف
42133تضمین و کنترل کیفیت میکروبی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی1398تالیف
51961فارماسیوتیکس اولتون: طراحی و ساخت فرآورده‌های دارویی (جلد دوم)1397ترجمه
61822فارماسیوتیکس اولتون، طراحی و ساخت فرآورده های دارویی1397ترجمه
7146فارماسیوتیکس1391ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1377فراورده درمانی-آرایشی چشمی جهت درمان ریزش مژه1397/05/0396252nf>, بی بی صدیقه فضلی بزاز , شیوا گل محمدزاده , سیدابوالقاسم سجادی طبسی , بهجت جوادی , زهرا سبحانی , زهرا طیرانی نجاران
228فرمولاسیونی جدید از بربرین به شکل انکپسوله شده در مخمر ساکارومیسز سرویزیه به عنوان حاملی نوین برای استفاده در صنایع دارویی و غذایی nf>, روشنک سالاری , امید رجبی , بی بی صدیقه فضلی بزاز , زهرا خشیارمنش
3162استفاده از مخمر ساکاروميسز سرويزيه به عنوان سامانه دارورساني در صنايع دارويي و غذايي1392/07/0880704nf>, زهرا خشیارمنش , روشنک سالاری , امید رجبی , بی بی صدیقه فضلی بزاز

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
1114کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه