محبوبه  نادری نسب
خلاصه عملکرد محبوبه  نادری نسب
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محبوبه نادری نسب

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محبوبه نادری نسب رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : میکروبیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : naderinasabm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1911308بررسی فراوانی ژن های IMP-7, IMP-9,IMP-13, IMP-16, IMP-18 و VIM-3, VIM-4, VIM5,VIM-7,VIM-8, VIM-11, VIM-13, VIM-16 و SPM-1 و GIM-1 درسودوموناس آئروژنوزاهای جدا شده از نمونه های ارسالی بیماران بستری و سرپایی بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
2911176بررسی اثر ایمنی زایی DNA واکسن Mtb72f مایکوباکتریوم توبرکلوزیس انکپسوله شده در PLGA همراه با ادجوانت های CpG و TB10.4 در موش BALBCمجریپایان یافتهخير
3910749بررسی اثر هیپوکلریت سدیم و پراکسید هیدروژن در از بین بردن بیوفیلم سودوموناس آئروژینوزامجریپایان یافتهبلي
4910406مقایسه فراوانی ژن magA در کلبسیلاهای ESBL + و ESBL־ جدا شده از نمونه های ارسالی بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) در طول سال 1391مجریپایان یافتهخير
5910024طراحی و ساخت وکتور بیانی حاوی ژن هایcore-E1-E2 ویروس هپاتیت C ژنوتیپ 2aمجریپایان یافتهخير
6901120بررسی فراوانی ژن مقاومت به کینولون ها در کلبسیلاهای ESBL ⁺ و ESBL־ جدا شده از نمونه های ارسالی بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) در طول سال 1390مجریپایان یافتهخير
7900580بررسی میزان فراوانی عفونت های بیمارستانی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد: 1391- 1388مجریپایان یافتهخير
8900507بررسی فراوانی ژن مقاومت به کینولون ها در اشرشیا کلی های بتا لاکتاماز وسیع الطیف مثبت و منفی جدا شده از نمونه های مراجعین به بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
9900360جداسازی باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلم از بیماران بخش سوختگی و محیط بخش سوختگی و مقایسه آن با سایر سودو موناس های جدا شده ازبیماران و بررسی اثر ماده ضدعفونی کننده هیپوکلریت بر آنها در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ١٣٩٠-٩١مجریپایان یافتهبلي
10900276بررسی فراوانی ژنوتیپ بیجینگ مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های کشت مثبت بیمارستان قائم (عج) در سال های 1390 -1391مجریپایان یافتهبلي
1189923مقایسه آنتی بیوگرام باکتریهای جدا شده از کشت ادرار بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) و بیماران سرپایی از مهر ماه ١٣٩٠ به مدت ٦ ماهمجریپایان یافتهبلي
1289422مطالعة ژنهای مسئول مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و تتراسیکلین ها، در گونه های اسینتوباکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان قائم(عج) مشهد، از اسفند 88 لغایت اردیبهشت 90مجریپایان یافتهخير
1389360تعیین فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی در ناقلین داخل و خارج بیمارستانی دراطفال - بیمارستان دکتر شیخمجریپایان یافتهخير
1489356بررسی و مقایسه اثرات محلول هیپوکلریت موجود در بازار بر روی باکتری های انتخاب شده بیمارستانیمجریپایان یافتهبلي
1589219بررسی میزان مقاومت استافیلوکوک به وانکومایسین در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در فاصله خرداد 89 تا خرداد 90مجریپایان یافتهبلي
1689078ساخت DNA واکسن Mtb72f مایکوباکتریوم توبرکلوزیسمجریپایان یافتهخير
1788657بررسی فراوانی باکتریمی های (کشت خون مثبت) اکتسابی از بیمارستان، اکتسابی از جامعه و مرتبط با حرف پزشکی در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) طی اسفند 88 تا 89مجریپایان یافتهبلي
1888638ساخت وکتور بیان کننده Mtb72F با فیو‍‍ژن ژنهای Mtb39 و Mtb32 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسمجریپایان یافتهبلي
1988495بررسی فراوانی و تولید انواع متابتالولاکتاماز توسط پسودوموناس آئروژینوزا مقاوم به ایمی پنم جدا شده از بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1389مجریپایان یافتهخير
2088374مطالعه میزان آلودگی باکتریایی روپوش های بیمارستان های امام رضا(ع) و قائم(عج) مشهدمجریپایان یافتهخير
2188373بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از روپوش های پرستاران و پزشکان در بیمارستان های قائم(عج) و امام رضا(ع) مشهد در سال 1389مجریپایان یافتهخير
2287928بررسی فراوانی آلودگی باکتریال دستگاههای اندوسکوپ انعطاف پذیر در بخش اندوسکوپی دستگاه گوارش بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
2387922بررسی فراونی و الگوی مقاومت آنتی باکتریایی عفونت با آسینتوباکتر در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در فاصله فروردین 88 تا فروردین 89مجریپایان یافتهبلي
2487865بررسی مقایسه ای فعالیت ضد میکروبی محلول های شستشودهنده کلرهگزیدین هیپوکلریت سدیم و یک ماده شستشودهنده(MUMS حاوی کلرهگزیدین) مجریپایان یافتهبلي
2587720بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی مایکوباکتریوم بوویس ب ث ژ به ایزونیازید با روش استاندارد Proportionalمجریپایان یافتهبلي
2687342بررسی مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به ایزونیازید با تکنیک Real-time PCRمجریپایان یافتهبلي
2787277مقایسه نسبت فراوانی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL) در کلبسیلاپنومونیه و اشرشیاکلی جدا شده از نمونه های بیمارستانی و خارج بیمارستانی به روش دابل دیسک دیفیوژن و PCRمجریپایان یافتهخير
2886328بررسی کلونیزاسیون استافیلوکوکوس آرئوس در بیماران بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1386مجریپایان یافتهبلي
2986173بررسی شیوع کلونیزاسیون باکتریال و قارچی زخم‌های سوختگی والگوی حساسیت آنتی‌بیوگرام در بیماران بستری در بخش سوختگی در سال 86مجریپایان یافتهخير
3086114بررسی فراوانی لیستریا مونوسیتوژن در کشت مایع مغزی نخاعی و خون بیماران پرخطر مبتلا به مننژیت در بخش عفونی بیمارستان امام‌رضا(ع) طی فروردین 1386 تا 1390مجریپایان یافتهخير
3186103بررسی فراوانترین عامل گاستروانتریت حاد باکتریال و تعیین الگوی مقاومت انتی بیوتیکی از نمونه های کشت مدفوع بیماران مراجعه کننده به درمانگاه عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد طی یک دوره یک ساله (1387-1386)مجریپایان یافتهخير
3285440تعیین فراوانی فنوتیپ های القایی مقاومت به کلیندامایسین در استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های آزمایشگاهی بیماران سر پایی مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجریپایان یافتهخير
3385411بررسی میزان شیوع بتا لاکتا مازاهای وسیع (ESBL) در کلبسیلا پنومونیه و اشریشیا کلی جدا شده از نمونه های ارسالی به آزمایشگاه بیمارستان امام رضا(ع) مشهد به روش دابل دیسک دیفیوژنمجریپایان یافتهخير
3485328بررسی مقاومت استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A نسبت به اریترومایسین با روش MICمجریپایان یافتهخير
3583221مقایسه کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B در واژن مادران باردار دیابتیک با زنان باردار غیر دیابتیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت و بیمارستان حضرت زینب (س) در سال 84_83مجریپایان یافتهخير
3683039بررسی تاثیر سوکروز در محیط کشت خون آماده شده در مشهد بیمارستان امام رضا (ع) بیمارانی که قبل از نمونه گیری در درمان آنها از پنی سیلین یا سفالوسپورین استفاده شده استمجریپایان یافتهخير
3783013بررسی تاثیر مواد ضد انعقادی مختلف بر روی قدرت جداسازی باکتریها در آزمایش کشت خونمجریپایان یافتهخير
3882311تعیین اختصاصی استافیلو کوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین از طریق Cpr ژن mecaمجریپایان یافتهخير
3982171بررسی میزان مقاومت اولیه آنتی بیوتیکی در میان مایکوباکتریوم جدا شده از بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در مشهدمجریپایان یافتهخير
4081009بررسی عفونتهای مسئول در سینوزیتهای مزمن باکتریال در 50 مورد بیماری که تحت عمل جراحی اندوسکپی بینی در بیمارستان امام رضا قرار گرفته اندمجریپایان یافتهبلي
41910920بررسی مقاومت پنوموکوک به سفتریاکسون به روش E-test از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد طی مهر 91 لغایت اسفند ماه 92همکارپایان یافتهبلي
42910025اثر نانو ذرات نقره بر گونه های ایزوله ی بیمارستانی سودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلمهمکارپایان یافتهخير
43900822بررسی فراوانی اتیولوژیک پنومونی اکتسابی از جامعه در بیماران نیازمند بستری در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) با استفاده از روش های تشخیص سریع مطابق با یک روش چند مرحله ایهمکارپایان یافتهبلي
4489977بررسی اثر ضد میکروبی و استحکام باند برشی کامپوزیت های ارتدنسی حاوی نانوفیلرهای TiO2همکارپایان یافتهبلي
4589405بررسی تغییرات فلور میکروبی پلاک زیر لثه ای در بیماران تحت درمان ثابت ارتدونسی با استفاده از روش SYBR Green Real-Time PCRهمکارپایان یافتهبلي
4689015مطالعه فراوانی نوع باکتری، فرمول شمارش، سدیمان و یافته های بالینی سپتی سیمی نوزادان با کشت خون مثبتهمکارپایان یافتهبلي
4788659ارزیابی کمی mRNA مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به روش Real Time RT-PCR در طول درمان اختصاصی ضد سلهمکارپایان یافتهبلي
4888412بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق عفونت از شل شدگی پروتز در بیماران دارای پروتز هیپ عارضه دارهمکارپایان یافتهخير
4988199بررسی مقایسه ای فعالیت ضد میکروبی ProRootMTA و NEC مخلوط شده با غلظتهای متفاوت کلرهگزیدینهمکارپایان یافتهبلي
5088103شناسائی کلامیدیا تراکوماتیس به روش PCR – ELISA در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ناباروری بیمارستان منتصریه شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
5187571مطالعه فراوانی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان ریه بیمارستان های قائم(عج) و امام رضا(ع) مشهد همکارپایان یافتهبلي
5287131بررسی ترکیب شیمیایی و خواص ضد میکروبی اسانس حاصل از چند گونه از گیاه Artemisia (درمنه) بر باکتری های روده ایESBL مثبت مقاوم به چند دارو و بیواتوگرافی گونه برتر اسانس همکارپایان یافتهبلي
5386726بررسی مقایسه ای فعالیت ضد میکروبی سه سمان NEC- MTA,Portlandهمکارپایان یافتهبلي
5486579میکروبیولوژی سالکوس اطراف ایمپلنت قبل و بعد از درمانهای پروتزیهمکارپایان یافتهبلي
5586538بررسی مهار پمپ efflux غشاء سلولی سویه های استافیلوکوکوس مقاوم بیمارستانی توسط گالبا نیک اسید حاصل از ریشه گیاه Ferula Szowitsiana همکارپایان یافتهخير
5686492مقایسه اثر فتوتوکسیسیته نور مرئی و لیزر (Ga-As) بر گونه های های کاریوژنیک در محیط In vitro همکارپایان یافتهخير
5786413بررسی اثرات ضد میکروبی و هم افزایی conferol حاصل از میوه گیاه Ferula badrakema در ترکیب با آنتی بیوتیکها از طریق مهار پمپ efflux غشاء سلولی سویه های استافیلوکوکوس مقاوم بیمارستانیهمکارپایان یافتهخير
5886345کلونینگ ،بیان و تخلیص پروتئین CFP-10 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهخير
5986333کلونینگ ، بیان و خالص سازی پروتئین ESAT-6 پروتئین ترشحی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس.همکارپایان یافتهخير
6085377تعیین فراوانی حساسیت به سفتریاکسون در 100 مورد پنوموکوک جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستانهای امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد به روش E-test طی یک دوره دوساله (1387-1385)همکارپایان یافتهخير
6185201بررسی اثرات ضد میکروبی و هم افزایی فارنزیفرول A حاصل از ریشه گیاه Ferula persica با آنتی بیوتیکها بر روی سویه های مقاوم بیمارستانی اشرشیاکلیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972790The Frequency of VIM 2, 3, 9, 11 and VIM all among Metallo-beta-Lactamase Producing Pseudomonas aeruginosaISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1397سوم
2970132The Frequency of qnr Genes in Extended-Spectrum β-lactamases and non-ESBLs Klebsiella pneumoniae Species Isolated from Patients in Mashhad, IranPMCIRANIAN JOURNAL OF PATHOLOGY1396دوم
3961725Antimicrobial Susceptibility Pattern of Staphylococcus aureus Isolates Against Newly Marketed Antibiotics: A Report From Imam Reza Hospital of Mashhad, IranEmbaserazavi international journal of medicine1394مسئول
4961199Construction of Mtb72F Plasmid as a DNA Vaccine Candidate for Mycobacterium tuberculosisPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396چهارم
5953933Frequency of Beijing family of Mycobacterium tuberculosis in Mashhad, Northeast of IranISCarchives of medical laboratory sciences1395سوم
6950078Haemophilus influenzae meningitis in infants and childrenChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
7942749Prevalence of Quinolone Resistance Genes Among Extended-Spectrum B-Lactamase-Producing Escherichia coli in Mashhad, IranISIjundishapur journal of microbiology1394مسئول
8941895Lytic bacteriophages enrichment and isolation against Pseudomonas aeruginosa isolates resistant to antibioticsسایر سایت‏های تخصصیمجله میکروب شناسی پزشکی ایرا1388پنجم به بعد
9940578Investigating Colonization of Staphylococcus aureus among Patients Admitted to the Infectious Diseases Ward of Imam Hospital in Mashhadindex copernicusJournal of Medical Bacteriology1393اول
10940575Inducible Clindamycin Resistant Staphylococcus aureus in Iran: A Systematic Review and Meta-analysisISCJournal of Medical Bacteriology1394مسئول
11935485Study of bacterial agents in acquired and nosocommial infections using blood culture resultsISCدانشور پزشکی (دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد)1385اول و مسئول
12935299Study on imipenem resistance and prevalence of blaVIM1 and blaVIM2 metallo-beta lactamases among clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa from Mashhad, Northeast of IranPMCIranian Journal of Microbiology1394سوم
13934998Limited genetic diversity and extensive antimicrobial resistance in clinical isolates of Acinetobacter baumannii in northeast-Iran.ISIJournal of medical microbiology1394چهارم
14933095Study on Bacteria Associated with White Coats of Healthcare Workers in Two Tertiary Hospitals, Mashhad, Iranindex copernicusJournal of Medical Bacteriology1392سوم
15933093Invasive community-acquired Staphylococcus aureus among pediatric population of Eastern IranPMCIranian Journal of Microbiology1393چهارم
16924984Shear bond strength and antibacterial effects of orthodontic composite containing TiO2 nanoparticlesISIEuropean Journal of Orthodontics1392پنجم
17924962Prevalence of TEM and SHV Genes in Clinical Isolates of Klebsiella Pneumonia From Mashhad, North- East IranscopusIranian Journal of Pathology1393دوم
18923780The Frequency of Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL) in Escherichia coli and Klebsiella pneumonia: A Report from Mashhad,Iranعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJ Med Bacteriol1391مسئول
19922883Microbial Contamination of Staff’s Hand while Going out of HospitalISCمجله علوم ازمایشگاهی1392اول
20922462VanA-Positive VancomycinYResistant Staphylococcus aureus Systematic Search and Review of Reported CasesscopusInfectious Diseases in Clinical Practice1391مسئول
21922456A survey on the bacterial and fungal contamination of German cockroaches in Mashhad Imam Reza hospital during 2009-2010(Emro (IMEMRFeyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences1391اول و مسئول
2292236The effects of different concentrations of chlorhexidine gluconate on the antimicrobial properties of mineral trioxide aggregate and calcium enrich mixturePMCdental research journal1391دوم
2392231299mTc-labeled ubiquicidin scintigraphyISINuklearmedizin1391پنجم
24922129High-Level Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus (VRSA) in Iran: A Systematic ReviewEmbaseJ Med Bacteriol1391مسئول
25922127The Incidence of Cross Infections in Imam Reza hospital, Mashhad, IranPMCIranin Journal of Microbiology1391مسئول
26922126Updateson the global prevalence of MRSA: results from IranISIInternationalJournalofAntimicrobialAgents1391مسئول
2792188599mTc-labeled ubiquicidin A promising method in hip prosthesis infection diagnosisISINuklearmedizin1391پنجم
28921247In-vitro Antimicrobial Activities of Some Iranian ConifersISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1391دوم
29921200The microbiology of the peri implant sulcus following successful implantation of oral prosthetic treatmentsPMCindian journal of dental research1391دوم
3091555Comparative Study of the Antimicrobial Effect of Three Irrigant Solutions PMCThe journal of contemporary dental practice 1391سوم
3191536Inducible clindamycin resistance in Staphylococcus aureus isolatesrecovered from Mashhad, IranPMCIRAN. J. MICROBIOL.1391مسئول
3291535Epidemiology of mecA-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus in Iran: A Systematic Review and Meta-analysisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
3391270Construction of an Expression Vector Containing Mtb72F of Mycobacterium tuberculosisISICell Journal (Yakhteh)1390مسئول
3490703Construction and Evaluation of an Expression Vector Containing Mtb32C (Rv0125) of Mycobacterium tuberculosisISIAvicenna Journal of Medical Biotechnology1390مسئول
3590675The Prevalence of TEM and SHV Genes among Extended-Spectrum Beta-Lactamases Producing Escherichia Coli and Klebsiella PneumoniaeISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390سوم
3690664لزوم استفاده از نقاط انفصال جدید برای دسته بندی انواع مقاومت به ونکومایسین در استافیلوکوکوس اورئوسISCFeyz (Journal of Kashan University of Medical Sciences)1390مسئول
3790210Common pathogens in burn wound and changes in their drug sensitivityISIBurns1390سوم
3889777The Comparison of Microbial Contamination of Work Desks in Official Building of Mashad University of Medical Sciences with that in Central Laboratory of Imam Reza Hospital of MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گرگان1389مسئول
3989588Evaluation of the effects of galbanic acid from Ferula szowitsiana and conferol from F. badrakema, as modulators of multi-drug resistance in clinical isolates of Escherichia coli and Staphylococcus aureusPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1389سوم
4089532Extremely high prevalence of erythromycin resistance of group a beta hemolytic streptococci in Mashhad (Iran)ISIiranian Journal of Pediatrics 1389چهارم
4189418effect of galbanic acid, a sesquiterpene coumarin from ferula sezowitsiana, as an inhibitor of efflux mechanism in resistant clinical isolates of staphylococcus aureusISIBrazilian Journal of Microbiology 1389پنجم
4289297Umbilical Hernia and Ventriculoperitoneal Shunt ComplicationsISIIran J Pediatr1389چهارم
4389290Frequency of Chlamydia Trachomatis Infection in Cervical and Urethral samples referred to Ghaem Hospital of Mashhadسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1389سوم
4488759Beijing genotype and other predominant Mycobacterium tuberculosis spoligotypes observed in Mashhad city, IranscopusIndian Journal of Medical Microbiology 1388سوم
4588726Comparative evaluation of antimicrobial activity of three cements: new endodontic cement (NEC), mineral trioxide aggregate (MTA) and Portland.ISIJournal of oral science1388سوم
4688577A report on patients who were suspected gonorrhea and refereed to the clinical laboratories of Mashhad scopusKoomesh 1388اول
4788524غنی سازی و جدا سازی باکتریوفا‍های لیتیک علیه ایزوله های پسودوموناس آئزوژینوزا مقاوم به آنتی بیوتیکSID/Iranmedex/Magiranمیکروب شناسی پزشکی ایران1388پنجم به بعد
4888506گزارش موارد مراجعه کنندگان مشکوک به سوزاک به آزمایشگاه های تشخیص طبی مشهدindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان1388اول
4988347بررسی فراوانی حاملین بینی استافیلوکوک طلایی و ارتباط آن با آلودگی دست در کارکنان بالینی بیمارستان امام رضا (ع) مشهدسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388اول و مسئول
5088342فراوانی حاملین حلقی استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A و میزان حساسیت این باکتری به آنتیبیوتیکها در زاهدان، جنوب شرقی ایران(Emro (IMEMRمجله گوش، گلو،بینی و حنجره ایران1388دوم
5188326The Role of Hemophilus Influenza Type b in Pediatric Meningitis (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
5288112cloning expression and purification of 10 kd culture filtrared protein (CFP-10) of Mycobacterium tuberculosis AFRICAN JOURNAL OF BIOTECNOLOGY 1388پنجم به بعد
5388069Evaluating the potentiating effect of galbanic acid from ferula szowitsiana on three common antibiotics against resistant hospital isolates of staphylococcus aureusISIIranian journal of pharmaceutical research1388چهارم
5487182Comparison of group B streptococcal colonization in the pregnant diabetic and non-diabetic womenscopusActa Medica Iranica1388سوم
5587050THE PREVALENCE OF EXTENDED-SPECTRUM BETA-LACTAMASE-PRODUCING ESCHERICHIA COLI AND KLEBSIELLA PNEUMONIAE AMONG CLINICAL ISOLATES FROM A GENERAL HOSPITAL IN IRAN ISIACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA 1388دوم
5686568تعیین فنوتیپ های القایی مقاومت به کلیندامایسین در استافیلوکوکوس اورئوس واستافیلوکوکوس های کوآگولاز منفی مقاوم به متی سیلین SID/Iranmedex/Magiranمجله میکروب شناسی پزشکی ایران 1386اول
5786549Study of the bacterial agents in nosocomial and acquired infections based on the blood culture in neonatal intensive care unit of a hospital, north east of IranISISAUDI MEDICAL JOURNAL1386اول و مسئول
5886172بررسی سطح سرمی آنتی بادی ضد کلامیدیا تراکوماتیس در بیماران دارای عفونت ژنیتال در شهر مشهدindex copernicusمجله میکروب شناسی پزشکی ایران1386مسئول
5985379Comparison between nasal sinuses and nasopharynx with Regard to bacteriologic culture in chronic sinusitis patientsسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو،بینی و حنجره ایران1385دوم
6085328باکتریمی ناشی از کلبسیلاپنومونیه اکتسابی از بیمارستان و جامعه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1960797انکپسوله کردن DNA واکسن مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نانو ذرات PLGA با استفاده از تکنیک تغییریافته امولسیون دوگانه2nd Middle East/7th Iranian Controlled Release conferenceکرمانسخنرانی1395خير
2941073IMIPENEM RESISTANCE AND PREVALENCE OF IMP METALLO-BETA LACTAMASES IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA16th international and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر1394خير
3941040Detection of MAG A gene among ESBL-positive and ESBL-negative Klebsiella pneumoniae isolated from clinical samples.پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیتهرانپوستر1393خير
4940901High-Level Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus (VRSA) in Iran: A Systematic Reviewاولین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1394خير
5940900Inducible clindamycin-resistant Staphylococcus aureus in Iran: a meta-analysisولین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1394خير
6940896Investigating colonization of Staphylococcus aureus among patients admitted to an infectious diseases wardولین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1394خير
7933083High level vancomycin resistant staphylococcus aureus (VRSA) in Iran: a systematic reviewنهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشوربیرجندسخنرانی1392خير
8931245Prevalence Genes TEM and SHV in Extended-spectrum B-lactamase-producing Klebsiella pnemoniae Isolated from Clinical Specimens of Out-patient and Hospitalized patients of Imam Reza HospitalThe 5th International Congress of Laboratory & Clinic. Tehran 2013تهرانپوستر1391خير
9931239prevalence of qnr genes in ESBLs and non ESBLs Klebsiella pneumoniae isolated from Mashhad,Iranچهاردمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایرانتهرانپوستر1392خير
10924022Updates on the Global Prevalence of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA): Results from Iranدوازدهمین سمینار کشوری دانش و تندرستیشاهرودپوستر1391خير
11924021Epidemiology of mecA-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Iran: a Systematic Review and Meta-Analysis6th Iranian Congress of Microbiology and The First International Congress of Clinical MicrobiologyMashhadپوستر1391خير
12924020The Incidence of Cross Infections in Imam Reza Hospital in Mashhad from 2009-20116th Iranian Congress of Microbiology and The First International Congress of Clinical MicrobiologyMashhadپوستر1391خير
13924019Study on Resistance Level to Vancomycin in Staphylococci in Imam Reza Hospital-Mashhad during November 2009 until November 20106th Iranian Congress of Microbiology and The First International Congress of Clinical MicrobiologyMashhadپوستر1391خير
14922192ترجمه نداردچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدسخنرانی1389خير
1592056بررسی فراوانی ژن های متالوبتالاکتامازهای blavim1 and blavim2 در بین پسودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، ایران5th International Congress of Laboratory and Clinicتهرانپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه