علی  بدیعی
خلاصه عملکرد علی  بدیعی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علی بدیعی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علی بدیعی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماسیوتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : badieea@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970822ایمنی تراپی ترکیبی با نانولیپوزوم های مهارکننده آنزیم ایندول آمین دی اکسیژناژ (IDO) همراه با واکسن سرطان ملانوما جهت هدف گیری ریز محیط تومور و افزایش پاسخ ایمنیمجریدر دست اجرابلي
2961697تهیه نانولیپوزوم‌های حاوی Epacadostat و بررسی اثرات ضد توموری آن‌ها در ملانوما B16F10 در برون تن و درون تن به همراه دوستاکسل آزادمجریدر دست اجرابلي
3960780تولید صنعتی، تعیین خصوصیات و انجام آزمونهای پایداری بر اساس ICH واکسن نانولیپوزومی حاوی آنتی ژن SLA و انجام کارآزمایی بالینی فاز 1 علیه لیشمانیازیس (نیماد)مجریدر دست اجراخير
4950953فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حاوی داروی لاپاتینیب و بررسی اثرات ضدتوموری آن در ترکیب با دوکسوروبیسین لیپوزومی به صورت درون تن و برون تنمجریپایان یافتهبلي
5950698فرمولاسیون و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانولیپوزومهای کاتیونی حاوی پپتیدPEPCK و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده در مدل موشی لیشمانیامجریپایان یافتهخير
6941845مقایسه اثر ضد توموری نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین در دو مدل ساده و غنی از استرومای کارسینومای کولون در موشهای BALB/cمجریپایان یافتهخير
7941426بررسی تاثیر تجویز آنتی بادی مونوکلنال PD-1 همراه با سلولهای دندریتیک بالغ شده توسط نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن gp100 در درمان موش های C57BL/6 مبتلا به ملانومامجریپایان یافتهبلي
8941218تهیه فیتوزومهای حاوی هسپریدین یا هسپریتین و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنهامجریپایان یافتهخير
9941217تهیه و ارزیابی دو کمپلکس فسفولیپید-کروسین و فسفولیپید-کروستین با هدف افزایش فراهمی زیستی آنهامجریپایان یافتهبلي
10940585تهیه و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوذرات آلومینیوم فسفات (آلوم) و مقایسه آن با ادجوانت آلوم موجود در بازارمجریپایان یافتهخير
11931556فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتیدTAT متصل شده با spacer کوتاه و بررسی اثرات ضد توموری در برون تن و درون تن در موشهای دارای تومور C26 colon carcinoma.مجریپایان یافتهبلي
12931538تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزومهای حاویIFN gamma هدفمند شده با پپتید M2 و بررسی اثرات ضد توموری و القای پلاریزاسیون ماکروفاژهای توموری ازM2 به M1 به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای کارسینومای کولون (C26).مجریپایان یافتهخير
13922594تهیه و تعیین خصوصیات واثرات ضدتوموری نانولیپوزومهایCpG-ODN و هدفمند شده با پپتید M2 و بررسی القای پلاریزاسیون ماکروفاژهای توموری ازM2 به M1مجریپایان یافتهبلي
14921246فرمولاسیون بزاق مصنوعی شبیه به بزاق انسانمجریپایان یافتهخير
15920266تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین و مایلتوفیسین حساس به دما و هدفمند شده با پپتید TAT و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در مدل موشی دارای تومور C26 colon carcinomaمجریپایان یافتهبلي
16911191فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتیدPNC-27 و بررسی اثرات ضدتوموری به صورتin vivo,in vitro در موشهای دارای تومورC26 colon carcinomaمجریپایان یافتهبلي
17910967طراحی و تولید یونیت جراحی چشممجریپایان یافتهخير
18910721تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با لپتین وپپتیدهای مشتق ازآن و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومور U87MGو C26 colon carcinoma . مجریپایان یافتهخير
19910626بررسی تاثیر فاکتورهای موثر در فرمولاسیون نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژنهای محلول لیشمانیا بر روی میزان برداشت سلولهای دندریتیک مشتق شده از سلولهای مغز استخوان موش مجریپایان یافتهبلي
20910601تهیه و بررسی خصوصیات نانو ذرات ایسکوماتریکس و بررسی درون تن اثر ایمنی افزایی آن در تجویز مخاطی همزمان با ویروس آنفولانزای PR8مجریپایان یافتهبلي
21910512فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با آنتی بادیهای ضد MUC1 و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومور C26 colon carcinomaمجریپایان یافتهخير
22910480فرمولاسیون، تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانوذرات ایسکوم حاوی آنتی ژن لیشمانیا درمدل موشیمجریپایان یافتهبلي
23910042تهیه نانومیسیل های کورکومین برای مصرف خوراکی مجریپایان یافتهخير
24901028تهیه، تعیین ویژگی ها و بررسی اثرات ضدتوموری نانولیپوزوم های حساس به دما حاوی سیس پلاتین و هدفمند شده با Affibody علیه Her-2/neu در محیط درون تن و برون تنمجریپایان یافتهبلي
25900914تهیه نانو لیپوزومهای حاوی پپتیدهای Her2 و ادجوانت poly(I:C) به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ های ایمنی و اثرات ضد توموری آن در مدل موشیمجریپایان یافتهبلي
26900736ایمن سازی موشهای BALB/c علیه لیشمانیوز با استفاده از نانولیپوزومهای کاتیونی DDAB حاوی آنتی ‍‍ژنهای انگل لیشمانیا و ادجوانت TDBمجریپایان یافتهخير
27900698بهینه سازی روش تهیه ی نانو لیپوزوم های حاوی آنتی ژنهای محلول انگل لیشمانیا (SLA) و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنهمجریپایان یافتهبلي
28900406تهیه نمونه آزمایشگاهی ماسک الاستیک زیبایی گیاهی صورت به کمک انواع گیاهان، عسل وعرقیات گیاهی در اشکال ژل و پورهمجریپایان یافتهخير
29900373فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین تهیه شده با اسفنگومیلین و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومور C26 colon carcinomaمجریپایان یافتهبلي
30900361دارورسانی هدفمند به سلول های بنیادی سرطانی جداشده از C26 murine colon carcinoma با استفاده از نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با آنتی بادیهای ضد CD133 و CD44 و EpCAMبصورت برون تن و درون تنمجریپایان یافتهبلي
31900265استخراج لسیتین از زرده تخم مرغ با خلوص بالا مجریپایان یافتهخير
32900210ارتباط جمعی ، ارتقا وتوسعه عملیاتی مرکز رشد واحد های فناوری فراورده های داروئیمجریپایان یافتهخير
33900013تهیه نانو لیپوزومهای خنثی حاوی پپتید های Her2 و ادجوانت MPL به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ های ایمنی و اثرات ضد توموری آن در مدل موشیمجریپایان یافتهخير
3489493بررسی تاثیر حضور پلیمر پلی اتیلن گلیکول بر روی خواص فیزیکوشیمیایی و ایمنی زایی نانولیپوزومهای کاتیونی حاوی آنتی ژن های محلول لیشمانیامجریپایان یافتهبلي
3589286تهیه RNA آپتامر علیه بیو مارکرهای اختصاصی فاز عفونت زای انگل لیشمانیا ماژور به روش Cell SELEXمجریپایان یافتهبلي
3689257تهیه و تعیین خصوصیات فیزیکو شیمیایی نانولیپوزوم های با بار مثبت فوزوژنیک حاوی پپتیدهای Her2و ادجوانت MPLو یا CpG-ODNبه عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده در مدل موشیمجریپایان یافتهبلي
3789158تهیه و بررسی نانولیپوزومهای کونژوگه با آنتی بادی علیه آپولیپوپروتئین B100 به عنوان یک عامل درمانی جهت کاهش سطح LDL سرممجریپایان یافتهبلي
3889051فرمولاسیون و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ویروزوم های حاوی آنتی ژن لیشمانیا و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده در مدل موشی مجریپایان یافتهبلي
3988528تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن تام لیشمانیای لیز شده و ادجوانت MPL در مدل موشیمجریپایان یافتهبلي
4088527ایمن سازی موشهای BALB/c علیه لیشمانیوز با استفاده از نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژنهای محلول انگل لیشمانیا و ادجوانت MPLمجریپایان یافتهبلي
4188506بررسی برون تنی میزان هدف گیری نانوایمونولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا به سلولهای دندریتیک انسانیمجریپایان یافتهخير
4288417فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتیدهای TAT و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro , invivo در موشهای دارای تومور C26 colon carcinomaمجریپایان یافتهبلي
4387764فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانولیپوزومهای حاوی کورکومین برای درمان موضعی ضایعه پوستی لیشمانیوز در مدل موشیمجریپایان یافتهبلي
4487671تهیه، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوایمونولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا و ارزیابی میزان مصونیت زائی و پاسخ ایمنی علیه آن در مدل موشیمجریپایان یافتهخير
4587669تهیه، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا و اولیگودزوکسی نوکلئوتید های CpG دارای اسکلت فسفودی استر (PO-CpG ODN) و ارزیابی میزان مصونیت زائی و پاسخ ایمنی علیه آن در مدل موشیمجریپایان یافتهبلي
4687646فرمولاسیون تهیه و ارزیابی نانولیپوزوم های دارای دوکسوروبیسین تهیه شده از دی استرول فیفولیپید ها و هدفمند شده با پپتیدهای RGDمجریپایان یافتهبلي
4787156بررسی روند ایجاد ضایعه و نوع پاسخ ایمنی ایجاد شده در موش های تلقیح شده با انگل زنده لیشمانیوز ماژور همراه با نانو ذرات LPD حاوی ‍CpG ODNمجریپایان یافتهخير
48981360فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانو لیپوزوم های حساس به دمای حاوی دوکسوروبیسین هدفمند شده با دو پپتید iRGD و CGKRK و بررسی اثرات ضد توموری در موش های دارای تومور C26همکاردر دست اجرابلي
49970296تهیه نانو لیپوزوم های حاوی هسپریدین و بررسی اثرات ضد توموری درمان ترکیبی آن به همراه داروی دوکسوروبیسین در موشهای BALB/c دارای تومورهمکاردر دست اجرابلي
50961905بررسی تاثیر تجویز فرمولاسیون لیپوزومال سلکوکسیب همراه با سلولهای دندریتیک بالغ شده توسط نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن gp100 در درمان موش های C57BL/6 مبتلا به ملانوماهمکاردر دست اجرابلي
51961696تهیه و ارزیابی نانولیپوزوم های حاوی گلاتیرآمراستات برای درمان مولتیپل اسکلروزیس(MS)همکاردر دست اجرابلي
52961281تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات لیپید/کلسیم/ فسفات (LCP) محتویsiRNA علیه mRNA-ApoB100 و بررسی اثرات پایین آورندگی چربی خون و مهار آتروسکلروز در مدل حیوانیهمکاردر دست اجرابلي
53961165تهیه, تعیین ویژگیها, مطالعات پایداری نانولیپوزومهای پیگیله دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید P15 و بررسی اثرات ضد توموری به صورت برون تن و درون تن درموشهای Nude دارای تومور MIA-PaCa-2 پانکراس کارسینوما انسانی و HT29 کولورکتال ادنوکارسینوما انسانیهمکاردر دست اجراخير
54960881: تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین حساس به اکسایش و بررسی اثرات ضد توموری آنها در برون تن و درون تنهمکاردر دست اجرابلي
55960880تهیه و تعیین ویژگی¬های نانولیپوزوم های کاتیونی هدفمندشده با پپتید MMP2 و حاویدوکسوروبیسین و بررسی اثرات ضد توموری آن در مطالعات برون تن و درون تنهمکاردر دست اجرابلي
56950952فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزوم های حاوی کورکومین تارگت شده با پپتید GE11 وبررسی اثرات ضدتوموری به صورت درون تن و برون تنهمکارپایان یافتهبلي
57950940فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی نانولیپوزوم های پگیله دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید ضدp32 و بررسی اثرات ضد آنژیوژنیک و ضد توموری در برون تن و درون تن در موش های دارای تومورهمکارپایان یافتهبلي
58950178تهیه و تعیین ویژگیهای فرمولاسیون های لیپوزومی حاوی پروتیئن های فیوژنی HspX,PPE44 وEsxV مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جهت طراحی واکسن زیرواحدی وبررسی ایمنی زایی آن بعد از تزریق به موشهمکارپایان یافتهبلي
59941847بررسی خصوصیات و اثرات درمانی نانو لیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین دارای لیپید های با درجه حرارت عبور فاز مختلف به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومور C26 colon carcinomaهمکارپایان یافتهخير
60941840فرمولاسیون و ارزیابی پلتهای حاوی کمپلکس فسفولیپید- NSAID با هدف افزایش فراهمی زیستی و کاهش عوارض گوارشیهمکاردر دست اجرابلي
61940815تهیه تعیین ویژگی¬ها و ارزیابی پاسخ ایمنی لیپوزوم¬های متصل شده به پپتید P5-PADRE و ادجوانت MPL به عنوان واکسن علیه سرطان پستان با بیان بالای HER2 در مدل موش توموری شدههمکارپایان یافتهبلي
62940809فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده (Dual targeted) با پپتیدهای RGD وTAT و بررسی اثرات ضد توموری در برون تن و درون تن در موشهای دارای تومور C26 colon carcinoma و B16F0.همکارپایان یافتهخير
63940492تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های متصل شده به اپی توپ های ایمونوژنیک پروتئین PCSK9 جهت استفاده به عنوان واکسن و بررسی پاسخ ایمنی همورال، اثرات پایین آورندگی چربی خون و مهار آتروسکلروز در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
64930078کار برد پپتید GP2به وسیله نانو لیپوزوم MPL به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ ایمنی واثرات ضد توموری آن درمدل موشی BALB/cهمکارپایان یافتهخير
65922610بررسی ایمنی ضد تومور پپتید AE37 مشتق شده از پروتئین HER2 با استفاده از نانو پارتیکل های سوپر لایتیک فاژ λF7 و نانولیپوزوم پپتید AE37 در موش BALB/cهمکارپایان یافتهبلي
66922608بررسی ایمنی ضد تومور پپتید E75 مشتق شده از پروتئین HER2 با استفاده از نانو پارتیکل های سوپر لایتیک فاژ λF7 و نانولیپوزوم پپتید E75 در موش BALB/cهمکارپایان یافتهبلي
67922453بررسی سمیت ایمنی آفلاتوکسین M1 و رابطه آن با میزان بیان155 MicroRNA در موش همکارپایان یافتهبلي
68921815تهیه و تعیین خصوصیات فرم نانولیپوزومی داروی سلکوکسیب و بررسی اثرات ضد توموری آن به صورت in vitro وin vivo.همکارپایان یافتهبلي
69921575ارزیابی پاسخ ایمنی بر علیه پپتید P5 انکپسوله شده در لیپوزوم و بارگیری شده توسط سلولهای دندریتیک در مدل موش توموری شدههمکارپایان یافتهبلي
70921242ایمن سازی علیه HTLV-1 با کمک نانوذرات پلیمری PLGA و آلبومین و ادجوانت های ایسکوماتریکس و CpG ODNهمکارپایان یافتهخير
71920203هدف گیری ریزمحیط تومور با آنتی بادی بلوکه کننده CTLA-4 احاطه شده در نانولیپوزوم جهت افزایش ایمنی ضد توموریهمکارپایان یافتهبلي
72911176بررسی اثر ایمنی زایی DNA واکسن Mtb72f مایکوباکتریوم توبرکلوزیس انکپسوله شده در PLGA همراه با ادجوانت های CpG و TB10.4 در موش BALBCهمکارپایان یافتهخير
73900921فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های PEG نشاندارشده با 99mTc-HMPAO برای سنتی گرافی جریان خون در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
74900750تهیه، تعیین ویژگی ها و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانوذرات کیتوزان و تری متیل کیتوزان حاوی آنتی ژن تام لیشمانیای لیز شده (WLL) و آنتی ژن محلول لیشمانیا (SLA) در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
75900548مطالعه دو سوکور فاز 3 اثربخشی نانولیپوزومهای موضعی حاوی پارومومایسین در درمان ضایعه سالک با عامل L. major. ،دهمکارپایان یافتهخير
76900543فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای حاوی ماده رنگی patent blue نشاندار شده با Tc-HMPAO و بررسی نحوه نقشه برداری سیستم لنفاوی برای شناسایی (Sentinel Lymph NODE) SLN همکارپایان یافتهبلي
77900478اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه اشنان (Seidlitzia rosmarinus) در درمان لیشمانیوز پوستی تجربی در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
78900433بررسی اثربخشی و ایمنی گلوکانتیم لیپوزومال موضعی در درمان سالکهمکارپایان یافتهبلي
79900369بررسی میزان تأثیر نیمودیپین بر ضد پروماستیگوتها و آماستیگوتهای لیشمانیا ماژور در محیطهای In-Vitro و In-Vivo همکارپایان یافتهبلي
80900225تهیه نانولیپوزوم های متصل شده به پپتیدهای Her 2 به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ های ایمنی و اثرات ضد توموری آنهمکارپایان یافتهخير
8188821فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با آپتامر ضد Her-2/neu و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومورسرطان پستان بیان کننده Her-2/neuهمکارپایان یافتهخير
8288260مطالعه پیلوت کارآزمایی بالینی نانو لیپوزومهای موضعی پارومومایسین برای درمان سالک با عامل L. tropicaهمکارپایان یافتهخير
8387890بررسی اثر نانولیپوزوم های حاوی siRNA MDR1 بر مقاومت دارویی در سلولهای سرطان پستان مقاوم به داکسوروبیسین (MCF-7/Adr)همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983585Cationic immune stimulating complexes containing soluble Leishmania antigens: preparation, characterization and in vivo immune response evaluationISIIranian Journal of Immunology1394مسئول
2983584A novel atheroprotective role of MF59-like adjuvant when co-administered with CETP vaccine in rabbit model of atherosclerosisISIIranian journal of basic medical sciences1395مسئول
3983583Liposomal adjuvant development for leishmaniasis vaccinesPMCTherapeutic advances in vaccines1396مسئول
4983582The role of nanoliposome bilayer composition containing soluble leishmania antigen on maturation and activation of dendritic cellsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397مسئول
5983578Development of an effective liposomal cholesterol ester transfer protein (CETP) vaccine for protecting against atherosclerosis in rabbit model Pharmaceutical development and technology مسئول
6983577Development of nano-carriers for Leishmania vaccine delivery Expert opinion on drug delivery دوم
7983392miR-155 influences cell-mediated immunity in Balb/c mice treated with aflatoxin M1ISIDrug and Chemical Toxicology پنجم
8983113Therapeutic effect of nanoliposomal PCSK9 vaccine in a mouse model of atherosclerosisISIBMC medicine1398سوم
9982280Development and characterization of a multiparticulate drug delivery system containing indomethacin-phospholipid complex to improve dissolution ratedissolution rateISIJournal of Drug Delivery Science and Technology1398دوم
10981298Antileishmanial activity of nanoliposomes containing curcumin in vitro and in vivoISCپوست و زیبایی1396مسئول
11981244HER2/neu-derived peptide conjugated to liposomes containing DOPE as an effective prophylactic vaccine formulation for breast cancer.ISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1398پنجم به بعد
12981241Development of topical liposomes containing miltefosine for the treatment of Leishmania major infection in susceptible BALB/c miceISIActa tropica1398چهارم
13981238Evaluation of Immune Response against Leishmaniasis in BALB/c Mice Immunized with Cationic DOTAP/DOPE/CHOL Liposomes Containing Soluble Leishmania major AntigensISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1397دوم
14981084Cell cytotoxicity, immunostimulatory and antitumor effects of lipid content of liposomal delivery platforms in cancer immunotherapies. A comprehensive in-vivo and in-vitro studyISIInternational Journal of Pharmaceutics1398پنجم به بعد
15980916Liposomal nanocarriers for statins: A pharmacokinetic and pharmacodynamics appraisal.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397سوم
16980725Long-term generation of antiPCSK9 antibody using a nanoliposome-based vaccine delivery systemISIATHEROSCLEROSIS1398سوم
17980264MPL nano-liposomal vaccine containing P5 HER2/neu-derived peptide pulsed PADRE as an effective vaccine in a mice TUBO model of breast cancerISIJournal of Controlled Release1398پنجم به بعد
18980051Preparation, characterization and in vivo evaluation of alginate-coated chitosan and trimethylchitosan nanoparticles loaded with PR8 influenza virus for nasal immunizationISIAsian Journal of Pharmaceutical Sciences1397سوم
19974238Immunization against PR8 influenza virus with chitosan-coated ISCOMATRIX nanoparticlesISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397دوم
20973917Enhancement of the effect of BCG vaccine against tuberculosis using DDA/TDB liposomes containing a fusion protein of HspX, PPE44, and EsxVISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1397چهارم
21973557Chitosan Nanoparticles Loaded with Whole and Soluble Leishmania Antigens, and Evaluation of Their Immunogenecity in a Mouse Model of Leishmaniasis.ISIIranian journal of immunology1397چهارم
22973291Preparation of nanoliposomes linked to HER2/neu-derived (P5) peptide containing MPL adjuvant as vaccine against breast cancerISIjournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
23972094Increasing cellular immune response in liposomal formulations of DOTAP encapsulated by fusion protein HspX, PPE44 and EsxV, as a potential Tuberculosis Vaccine CandidatePMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397چهارم
24971606The role of LPD-nanoparticles containing recombinant major surface glycoprotein of Leishmania (rgp63) in protection against leishmaniasis in murine modelISIIMMUNOPHARMACOLOGY AND IMMUNOTOXICOLOGY1396سوم
25971438Liposomal CpG-ODN: An in vitro and in vivo study on macrophage subtypes responses, biodistribution and subsequent therapeutic efficacy in mice models of cancersISIEuropean journal of pharmaceutical sciences1397چهارم
26970588Cationic liposomes formulated with a novel whole Leishmania lysate (WLL) as a vaccine for leishmaniasis in murine modelISIImmunobiology1397مسئول
27970058A nano-liposome vaccine carrying E75, a HER-2/neu-derived peptide, exhibits significant antitumour activity in miceISIJournal of drug targeting1397پنجم به بعد
28970014Immunogenicity and antitumor activity of the superlytic λF7 phage nanoparticles displaying a HER2/neu-derived peptide AE37 in a tumor model of BALB/c miceISICancer Letters1397پنجم به بعد
29964040Lambda phage nanoparticles displaying HER2-derived E75 peptide induce effective E75-CD8+ T responseISIImmunologic research1396پنجم به بعد
30963473DDA/TDB liposomes containing soluble Leishmania major antigens induced a mixed Th1/Th2 immune response in BALB/c miceISINANOMEDICINE JOURNAL1396دوم
31962587PEGylation of cationic liposomes encapsulating soluble Leishmania antigens reduces the adjuvant efficacy of liposomes in murine modelISIPARASITE IMMUNOLOGY1396مسئول
32961691Stimulation of Tumor-Specific Immunity by p5 HER-2/neu Generated Peptide Encapsulated in Nano-liposomes with High Phase Transition Temperature PhospholipidsISICurrent Drug Delivery1396سوم
33961612Nanoliposomes carrying HER2/neu-derived peptide AE36 with CpG-ODN exhibit therapeutic and prophylactic activities in a mice TUBO model of breast cancerISIImmunology letters1396پنجم
34961217PNC27 anticancer peptide as targeting ligand significantly improved antitumor efficacy of Doxil in HDM2-expressing cellsISINANOMEDICINE1396دوم
35960705Therapeutic Efficacy of Cisplatin Thermosensitive Liposomes upon Mild Hyperthermia in C26 Tumor Bearing BALB/c MiceISIMOLECULAR PHARMACEUTICS1395چهارم
36952004Anti-atherosclerosis effect of different doses of CETP vaccine in rabbit model of atherosclerosisISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395دوم
37951430Tat peptide and hexadecylphosphocholine introduction into pegylated liposomal doxorubicin: An in vitro and in vivo study on drug cellular delivery, release, biodistribution and antitumor activity.ISIInternational Journal of Pharmaceutics1395دوم
38951429Poly (I:C)-DOTAP cationic nanoliposome containing multi-epitope HER2-derived peptide promotes vaccine-elicited anti-tumor immunity in a murine model.ISIImmunology Letters1395سوم
39951428Coadminstration of L. major amastigote class I nuclease (rLmaCIN) with LPD nanoparticles delays the progression of skin lesion and the L . major dissemination to the spleen in BALB/c mice-based experimental setting.ISIACTA TROPICA1395دوم
40950154Targeting, biodistributive and tumor growth inhibiting characterization of anti-HER2 affibody coupling to liposomal doxorubicin using BALB/c mice bearing TUBO tumors.ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1395پنجم به بعد
41950024Improved therapeutic activity of HER2 Affibody-targeted cisplatin liposomes in HER2-expressing breast tumor models.ISIEXPERT OPINION ON DRUG DELIVERY1394سوم
42943282The role of ISCOMATRIX bilayer composition to induce a cell mediated immunity and protection against leishmaniasis in BALB/c miceISIThe Iranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
43943097Improvement in the drug delivery and anti-tumor efficacy of PEGylated liposomal doxorubicin by targeting RNA aptamers in mice bearing breast tumor modelPMCColloids and Surfaces B: Biointerfaces1394سوم
44943072Development of a novel cyclic RGD peptide for multiple targeting approaches of liposomes to tumor regionISIJOURNAL OF CONTROLLED RELEASE1394چهارم
45941807The role of surface charge of ISCOMATRIX nanoparticles on the type of immune response generated against Leishmaniasis in BALB/c miceChemical AbstractNanomed. J1394مسئول
46941801Investigation of Hexadecylphosphocholine (miltefosine) usage in Pegylated liposomal doxorubicin as a synergistic ingredient: In vitro and in vivo evaluation in mice bearing C26 colon carcinoma and B16F0 melanomaISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1394سوم
47941691Targeting CD44 expressing cancer cells with anti-CD44 monoclonal antibody improves cellular uptake and antitumor efficacy of liposomal doxorubicinISIJournal of Controlled Release1394دوم
48940383Nanoliposome-mediated targeting of antibodies to tumors: IVIG antibodies as a modelISIInternational Journal of Pharmaceutics1394پنجم به بعد
49935514Development of RNA aptamers as molecular probes for HER2+ breast cancer study using cell-SELEXISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394پنجم
50935365Nanolipoparticles-mediated MDR1 siRNA delivery: preparation, characterization and cellular uptakeChemical AbstractNanomedicine Journal1393پنجم به بعد
51935361Preparation and characterization of different liposomal formulations containing P5 HER2/neu-derived peptide and evaluation of their immunological responses and antitumor effectsISIIranian journal of basic medical sciences1394دوم
52935007Nanolipoparticles-mediated MDR1 siRNA delivery reduces doxorubicin resistance in breast cancer cells and silences MDR1 expression in xenograft model of human breast cancerISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394پنجم به بعد
53934985Immunoliposomes containing Soluble Leishmania Antigens (SLA) as a novel antigen delivery system in murine model of leishmaniasisISIExperimental Parasitology1393مسئول
54934555Apolipoprotein B-100-targeted negatively charged nanoliposomes for the treatment of dyslipidemiaISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1394دوم
55933415Effective induction of anti-tumor immunity using p5 HER-2/neu derived peptide encapsulated in fusogenic DOTAP cationic liposomes co-administrated with CpG-ODN.ISIImmunology Letters1393دوم
56932662The influence of phospholipid on the physicochemical properties and anti-tumor efficacy of liposomes encapsulating cisplatin in mice bearing C26 colon carcinomaISIInternational Journal of Pharmaceutics1393دوم
57932661P5 HER2/neu-derived peptide conjugated to liposomes containing MPL adjuvant as an effective prophylactic vaccine formulation for breast cancerISICancer Letters1393دوم
58932660A simple and effective approach for the treatment of dyslipidemia using anionic nanoliposomes.ISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1393دوم
59930633Optimization of a Method to Prepare Liposomes Containing HER2/Neu- Derived Peptide as a Vaccine Delivery System for Breast CancerISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1392دوم
60924078Improvement of pharmacokinetic and antitumor activity of PEGylated liposomal doxorubicin by targeting with N-methylated cyclic RGD peptide in mice bearing C-26 colon carcinomasISInternational Journal of Pharmaceutics1392دوم
61924077Induction of protection against leishmaniasis in susceptible BALB/cmice using simple DOTAP cationic nanoliposomes containing solubleLeishmania antigen (SLA)ISIActa Tropica1392دوم
62923594Sphingomyelin Liposomes Containing Soluble Leishmania major antigens Induced Strong Th2 Immune Response in BALB/c MiceISIIranian journal of basic medical sciences1392دوم
63922440Evaluation of infection course in mice induced by L. major in presence of positively charged liposomes containing CpG ODNChemical Abstractnanomedicine journal1392مسئول
64922408The role of LPD nanoparticles containing CpG ODN in the course of infection induced by L. major in BALB/c miceISIExperimental parasitology1391دوم
6591674Micro/Nanoparticle adjuvants for antileishmanial vaccines: present and future trendsISIVaccine1391اول
6691673The role of liposome size on the type of immune response induced in BALB/c mice against leishmaniasis: rgp63 as a model antigenISIExperimental Parasitology1391اول
6791413The role of liposome–protamine–DNA nanoparticles containing CpG oligodeoxynucleotides in the course of infection induced by Leishmania major in BALB/c miceISIExperimental Parasitology1391دوم
6891412Comparison of in vivo Adjuvanticity of Liposomal PO CpG ODN with Liposomal PS CpG ODN: Soluble Leishmania Antigens as a ModelISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
6991375Liposomal SLA co-incorporated with PO CpG ODNs or PS CpG ODNs induce the same protection against the murine model of leishmaniasis.ISIVaccine1390
7091225Liposomal SLA co-incorporated with PO CpG ODNs or PS CpG ODNs induce the same protection against the murine model of leishmaniasisISIVaccine1391پنجم به بعد
7190705Cationic liposomes containing soluble Leishmania antigens (SLA) plus CpG ODNs induce protection against murine model of leishmaniasisISIParasitology Research1390مسئول
7288293the role of liposomal cpg odn on the course of l.major infection in balb/c miceISIiranian j parasitol1388چهارم
7388125Enhencement of immune response and protection in BALB/C mice immunized with liposomal recombinant major surface glycoprotein of leishmania(rgp63): The role of bilayer compositionISIcolloids and surfaces B : Biointerfaces1388اول
7488019The role of lipsome charge on immune response generated in BALB/c mice immunized with recombinant major surface glycoproproteinof leishmania(rgp63)ISIExperimental Parasitology1388اول
7587004Coencapsulation of CpG oligodeoxynucleotides with recombinant Leishmania major stress-inducible protein 1 in liposome enhances immune response and protection against leishmaniasis in immunized BALB/c miceISICLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY 1387اول
7686646Leishmania major: Immune response in BALB/c mice immunized with stress-inducible protein 1 encapsulated in liposomes ISIEXPERIMENTAL PARASITOLOGY 1386اول
7786555The role of CpG ODN in enhancement of immune response and protection in BALB/c mice immunized with recombinant major surface glycoprotein of Leishmania (rgp63) encapsulated in cationic liposomeISIVaccine1386دوم
7886519Enhanced delivery of immunoliposomes to human dendritic cells by targeting the multilectin receptor DEC-205ISIVaccine1386اول
7986186بررسی میزان مصونیت زایی و پاسخ ایمنی نسبت به لیشمانیا ماژور اتوکلاو شده محصور در لیپوزوم های دارای بار مثبت در مدل موشیindex copernicusفصلنامه بیماریهای پوست1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982498Comparison of dissolution profiles of ibuprofen-phospholipid pelletsInternational Congress on Pharmacy Updatesتهرانپوستر1397خير
2982259Development and evaluation of ibuprofen-phosphatidylcholine association aimed for improved bioavailabilityInternational Congress on Pharmacy Updatesتهرانپوستر1397خير
3981689Improving Therapeutic Efficacy of PEGylated Liposomal DoxorubicinThe 2019 Controlled Release Society Annual Meeting & ExpositionValenciaپوستر1398خير
4973859Influence of Association with Phosphatidylcholine on NSAIDs Properties: A Review of the LiteratureThe 2nd International Congress on Biopharmaتهرانپوستر1397خير
5972461Targeting the Mucin 1 marker in colon carcinoma improves the therapeutic efficacy of liposomal doxorubicin11th European and Global Summit for Clinical Nanomedicine, Targeted Delivery and Precision MedicineBaselپوستر1397خير
6971541تهیه نانولیپوزوم های حساس به pH هدفمند شده با پپتید TATThe Second Nanomedicine and Nanosafety Conference (NMNS 2017)تهرانپوستر1396خير
7964400Preparation and characterization of ibuprofen pellets based on phospholipid-drug association21st Iranian Pharmacy Students Seminarاهوازپوستر1396خير
8963264Anti-CD44 antibody conjugated liposomal doxorubicin for targeting the cancer stem-like cells in mice bearing C26 colon carcinomaProceedings of the Asian Nano Forum Congress (ANFC2015)Kish Islandپوستر1393خير
9963263Significant improvement of cellular uptake and antitumor activity of liposomal doxorubicin by targeting with anti-CD44 monoclonal antibody in mice bearing C-26 colon carcinoma14th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference and the First Symphony of Biopharmacy and PharmacokineticsTehranپوستر1394خير
10963258Active drug targeting to cancer cells significantly improve the anti-tumor activity of nano-drug3rd INTERNATIONAL NASTARAN CANCER SYMPOSIUMMashhadپوستر1396خير
11962025Targeting of EpCAM marker with monoclonal antibody improves cellular uptake and antitumor activity of liposomal doxorubicinILS Liposome Advances and Liposome Research Days Combined Conference PROGRESS IN LIPOSOMAL DRUG AND VACCINE DELIVERYآتنسخنرانی1396خير
12924079A simple cationic nanoliposome as a vaccine delivery system for SLA: preparation, characterization and immune response evaluation7th Vaccine & ISV Congressبارسلناپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1576اشکال دارویی و سامانه های دارورسانی1392ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1457ساخت فرمولاسیون پلت خوراکی کمپلکس فسفولیپید با داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs)1398/07/2499562nf>, محمدرضا عباس پور , علی بدیعی , مصطفی امیری نژاد , احسان کفاش , عباس اخگری , جاوید داوودی
2389متد و اجزای فرمولاسیون برای درمان دیس لیپیدمیا و بیماریهای دیگر1397/03/159987375nf>, امیرحسین صاحبکار , علی بدیعی , محمودرضا جعفری
3202طراحی و ساخت ساختار پروتئین کایمری از اپیتوپ های ایمنوژنیک HTLV-1 به همراه اتصال دهنده های فاقد انعطاف1396/10/2594730nf>, محسن تفقدی پیاده غیبی , مجتبی سنکیان , علی بدیعی , منا کبیری
4201فرآیند ساخت ساختار پروتئینی چندگانه از شاخص های ایمنی زای ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع یک به همراه اتصال دهنده های انعطاف پذیر1395/08/0490256nf>, مجتبی سنکیان , علی بدیعی , محسن تفقدی پیاده غیبی , منا کبیری

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19228کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه