سید محمدتقی  بحرینی طوسی
خلاصه عملکرد سید محمدتقی  بحرینی طوسی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سید محمدتقی بحرینی طوسی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سید محمدتقی بحرینی طوسی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیک پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : BahreyniMT@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971205بررسی برون تنی ارتباط حساسیت پرتوی فردی و بروز پاسخ تطبیقی ناشی از دزهای کم پرتو یونیزان در لنفوسیت های خون محیطی انسانمجریدر دست اجرابلي
2961622بررسی مکانیسم های مؤثر بر حساسیت پرتویی ذاتی سلول های انسانی در محیط برون تنیمجریدر دست اجرابلي
3960254مطالعه درون تنی اثر ترکیب تابش دوز کم (تمام بدن) با تابش دوز بالا (پرتو درمانی ناحیه تومور) بر تحریک سیستم ایمنی و کنترل رشد تومورمجریپایان یافتهبلي
4951700شبیه سازی پروتون درمانی غده پاروتید و مقایسه با پرتودرمانی های فوتون و الکترونمجریپایان یافتهخير
5951650تخمین دوز پرتوی عدسی چشم و تیروئید در بیماران تحت آزمایشات سی تی اسکن سر و گردنمجریپایان یافتهخير
6950432اندازه‌گیری دز نوترون (حرارتی و سریع) ناشی از سر دستگاه شتابدهنده خطی در اتاق درمان بیمارستان امام رضا (ع) با استفاده از دو نوع دزیمتر غیر فعال نوترون )دزیمتر ترمولومینسانس(TLD) و فیلم CR-39))( درهنگام پرتودرمانی با فوتون 15MVمجریپایان یافتهخير
7940129بررسی اثر حفاظتی پلی فنل چای سبز در برابر آسیبهای القایی اشعه X تشخیصی روی سلولهای لنفوسیت در محیط کشت سلولیمجریپایان یافتهبلي
8940049اندازه گیری دوز رسیده به نخاع و ارگان های حساس در درمان کرانیواسپینال تومور اپاندیمم با پرتو فوتون و الکترونمجریپایان یافتهبلي
9931771برآورد میزان پرتوگیری حرفه ای متخصصین قلب ناشی از اقدامات آنژیوگرافی کودکان و دوز پوست این بیماران با استفاده از مقدار DAPمجریپایان یافتهبلي
10931748بررسي فراواني کاتاراکت در افراد عادي جامعه که تحت معاينات تشخيصي با اشعه ايکس قرار گرفته اند ( معاينات تشخيصي فلوروسکوپي مداخله اي و سي تي اسکن ناحيه ي سر )مجریپایان یافتهخير
11931395بررسی آلودگی نوترونی ناشی از حضور گوه و بلوک در پرتودرمانی با شتاب دهنده خطی پزشکیمجریپایان یافتهبلي
12931171مقایسه بقاء سلولی در جمعیت سلولی پرتودیده از رادیوایزوتوپ Lu177،در شرایط in vitro و شبیه سازی GEANT4مجریپایان یافتهبلي
13931170مطالعه برون تنی حساسیت پرتوی در بیماران مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
14931169بررسی توزیع دز ارگانهای در خطر در تکنیکهای رایج پرتودرمانی سرطان سینه ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو با کد گیتمجریپایان یافتهبلي
15930291ارزیابی توزیع دوز محاسبه شده توسط سیستم طراحی درمان Prowess در ناحیه ی انبوهش دوز باریکه فوتونی 6 MV شتاب دهنده به روش شبیه سازی مونت کارلو و اندازه گیری با دزیمتر ترمولومینسانسمجریپایان یافتهخير
16930290ارزیابی توزیع دوز محاسبه شده توسط سیستم طراحی درمان TiGRT در ناحیه ی انبوهش دوز باریکه فوتونی6 MV شتاب دهنده توسط دزیمتر ترمولومینسانسمجریپایان یافتهخير
17930226مقایسه کاربرد فیلم رادیوکرومیک وشبیه سازی مونت کارلوبه منظور بررسی دوز پوست در پرتو درمانی پستان با حالت فوتونی شتابدهنده خطی پزشکی 6 مگا ولتمجریپایان یافتهبلي
18930225بررسی دوز پوست در پرتو درمانی سروگردن با حالت فوتونی شتابدهنده خطی پزشکی 6 مگا ولت، به روش اندازه‌گیری با فیلم رادیوکرومیک و شبیه سازی مونت کارلومجریپایان یافتهبلي
19922520بررسی تأثیر انرژی و نوع تابش در هنگام کالیبراسیون در پاسخ به دز TLD-100مجریپایان یافتهخير
20922376اثر تابش درون تنی 99mTc-MIBI بر بیان ژنهای FDXR و XPA لنفوسیتهای تحریک شده با فیتوهماگلوتنین خون محیطی انسانمجریپایان یافتهخير
21922341کنترل کیفی سیستم طراحی درمان TiGRT برای فیلد های پیچیده در رادیوتراپی: محاسبه دوزمجریپایان یافتهبلي
22911310اثر تابش درون تنی 99mTc-MIBI بر بیان ژنهای FDXR و XPA لنفوسیتهای خون محیطی انسانمجریپایان یافتهبلي
23911281مقایسه بین دوز دریافتی پوست ناحیه ی پستان به روش دزیمتری ترمولومینسانس (TLD) به هنگام استفاده از انواع بولوس و بدون بولوس در رادیوتراپی در درمان مبتلایان به سرطان پستان مجریپایان یافتهخير
24911280اندازه گیری دز پوست ناحیه تیروئید به روش دزیمتری ترمولومینسانس (TLD) در درمان مبتلایان به سرطان پستان به هنگام رادیوتراپی فیلد فوق ترقوهمجریپایان یافتهخير
25911270ارزیابی پاسخ- دز اثر همسایگی پرتوی در دو رده سلول طبیعی و توموری ریه دردزهای بالای پرتوی یونیزانمجریپایان یافتهبلي
26911254دز تومور و ارگان های حساس ناشی از روشهای مختلف پرتودرمانی غدد پاروتید، مقایسه ای بین دوز محاسبه شده و اندازه گیری شدهمجریپایان یافتهبلي
27911187 بررسی اثر دزهای کم پرتوهای یونیزان بر میزان بیان ژن هایIFN-γ ، βTGF-، IL-4 در لنفوسیت های طحال موشBalb/cمجریپایان یافتهبلي
28911185مطالعه اثر تطبیقی دز های کم پرتوهای یونیزان با بررسی سطح بیان ژن هایIFN-γ ، βTGF-، IL-4 در لنفوسیت های طحال موشBalb/cمجریپایان یافتهبلي
29911173مطالعه تغییر بیان ژن ترمیم در اثر همسایگی پرتوی در رده سلول توموری ریهمجریپایان یافتهخير
30911081بررسی اثر حضور پروتزهای دندانی و مواد دندانسازی بر دوز الکترون و آلودگی فوتونی در پرتو درمانی با حالت الکترونی شتابدهنده خطی زیمنس پریموس از طریق شبیه سازی مونت کارلو مجریپایان یافتهخير
31911060تشخیص اتوماتیک ریزهستک ها با استفاده از پردازش تصاویر میکروسکوپی سلول فاز اولمجریپایان یافتهخير
32911033بررسی دزیمتری میدان های درمانی با استفاده از سیستم تصویربرداری پورتال الکترونیک (EPID)مجریپایان یافتهبلي
33910304بررسی دوز جذباشعه در تصویر برداری های متداول دندانی و توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی(CBCT)مجریپایان یافتهبلي
34910171برآورد دوز ارگانهای حساس ناحیه سر بیماران و متخصصین قلب وعروق هنگام انجام آنژیوگرافی قلبی با استفاده از مقادیر DAP (Dose Area Product)مجریپایان یافتهبلي
35910169برآورد دوز پوست بیماران ناشی از آنژیوگرافی قلبی از طریق اندازه گیری مقدارDAP (Dose Area Product)مجریپایان یافتهبلي
36910145بررسی اثر نانو ذرات طلا بر افزایش دوز و آلودگی فوتونی در پرتو درمانی با حالت الکترونی شتابدهنده خطی زیمنس پریموس از طریق شبیه سازی مونت کارلو مجریپایان یافتهخير
37910115بررسی اثر زمان سپری شده بعد از اعمال دزهای کم پرتو یونیزان بر بیان ژنهای ترمیمی RAD51 و XPA مجریپایان یافتهخير
38910075مطالعه تاثیر استفاده از ثابت کننده ترموپلاستیک بر دز جذبی پوست در پرتودرمانیمجریپایان یافتهخير
39910061مطالعه اثر عصاره سیر و دی متیل سولفوکسید در شدت اثر همسایگی پرتویمجریپایان یافتهخير
40910027ارزیابی بیشینه دز پوست بیماران تحت تصویربرداریهای مداخله ای قلبی با استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس در بیمارستان های امام رضا(ع) و جوادالائمه(ع) ، مشهدمجریپایان یافتهبلي
41900690بررسی دوز جذب اشعه در تصویر برداریهای متداول دندانی وتوموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی (CBCT)مجریپایان یافتهبلي
42900445بررسی آلودگی نوترونی و الکترونی ناشی از حضور پروتز مفصل ران در پرتودرمانی با شتابدهنده خطی زیمنس پریموس با انرژی MV 15 از طریق شبیه سازی مونت کارلومجریپایان یافتهبلي
43900376تخمین اثر همسایگی مرتبه دوم در دو رده سلول طبیعی و توموری ریه انسانمجریپایان یافتهبلي
44900251ارزیابی تاثیر تقطیع دز بر میزان اثر همسایگی پرتویمجریپایان یافتهبلي
45900046بررسی اثر افزایش دوز نانو ذرات گادولینیوم در پرتو درمانی با چشمه های براکی تراپی با آهنگ دوز بالای از طریق شبیه سازی مونت کارلومجریپایان یافتهخير
46900045مدل سازی مد الکترونی در شتاب‌دهنده خطی پزشکی زیمنس پریموس از طریق شبیه سازی مونت‌کارلومجریپایان یافتهخير
4789414برآورد دوز مرجع محلی ناشی از آزمایشات سی تی اسکن کودکان در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبیمجریپایان یافتهبلي
4889387مقایسه دوز ارگان های حساس ناحیه فک و صورت در رادیوگرافی های واترز, کالدول، پانورامیک و CONE BEAM CT با استفاده از فانتوم راندو مردمجریپایان یافتهبلي
4989323تشخیص زود هنگام ملانوما در تصاویر درموسکوپی ضایعات پوستی به کمک سیستم بینایی ماشینمجریپایان یافتهبلي
5089319بررسی و برآورد دوز مرجع محلی ناشی از آزمایشات سی تی اسکن بزرگسالان در استان خراسان رضوی ،شمالی و جنوبیمجریپایان یافتهبلي
5189291بررسی اثر زمان بر تغییر بیان ژنهای bax و bcl 2 لنفوسیتهای خون محیطی انسان در دوزهای کم پرتو یونیزانمجریپایان یافتهبلي
5289218مقایسه دز ارگان های حساس در تصویربرداری سینوس های پارانازال به روش سی تی معمولی و سی تی مخروطیمجریپایان یافتهخير
5389115پیشنهاد دز مرجع محلی برای معاینات اشعه ایکس تشخیصی رایج در استان سیستان و بلوچستانمجریپایان یافتهخير
54891012بررسی توزیع دز جذب شده در پستان، غدد لنفاوی پستانی داخلی، قلب و ریه ها در درمان سرطان پستان به کمک فانتوم راندو و دزیمتر ترمولومینسانس- مقایسه تکنیک های مختلفمجریپایان یافتهبلي
55891009مقایسه تکنیک های پرتو درمانی تومورهای غده هیپوفیز بر اساس طراحی درمان و اندازه گیری مستقیم دز تومور و ارگان های حساسمجریپایان یافتهبلي
56891006برآورد دوز حرفه ای متخصصین قلب و عروق، هنگام انجام آنژیوگرافی قلبی از طریق اندازه گیریDAP (Dose Area Product)مجریپایان یافتهبلي
5788766بررسی وضعیت مراکز رادیولوژی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نظر کنترل کیفی (فاز اول)مجریپایان یافتهخير
5888546بررسی تغییرات بیان ژنهای P53, INF-G, TGF-B, XPA, G0S2, PF4در لنفوسیتهای خون محیطی کارکنان پرتوپزشکیمجریپایان یافتهبلي
5988512شبیه سازی چشمه پله ای (کانال شماره 6 ) دستگاه براکی تراپی با آهنگ دوز بالای داخل حفره ای GZP6 با استفاده از روش مونت کارلومجریپایان یافتهبلي
6087847تعیین دوز پرتوی بیمار در دو روشSpot film VCUG و photofluorographic VCUG و مقایسه آنها باstandard fluoroscopic VCUG درکودکان کمتر از 5 سال مبتلا به عفونت ادراریمجریپایان یافتهخير
6187748تکنیکی جدید برای محاسبه آلترنانس میکروولت موج Tمجریپایان یافتهبلي
6287610پیشنهاد دز مرجع محلی و برآورد دزموثر برای معاینات اشعه ایکس تشخیصی رایج کودکان در استان خراسان رضوی مجریپایان یافتهبلي
6387555تعیین سطح دز مرجع محلی تصویربرداری پانورامیک درناحیه خراسان بزرگمجریپایان یافتهبلي
6487068مطالعه برون تنی اثر همسایگی پرتوی در دو رده سلول توموری و طبیعی مجریپایان یافتهبلي
6586775پیشنهاد یک سطح دز مرجع تشخیصی برای معاینه ماموگرافی در ناحیه خراسان بزرگمجریپایان یافتهخير
6686717بررسی پارامترهای دوزیمتری دستگاه براکی تراپی با آهنگ دوز بالای داخل حفره ای GZP6 با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و اندازه گیری به روش TLD و طراحی درمانمجریپایان یافتهبلي
6786657شبیه سازی مونت کارلوی سیستم تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشرتک فوتونی و بررسی پارامترهای موثر در کیفیت تصویرمجریپایان یافتهبلي
6886648بررسی ریسک اضافی ابتلا به سرطان ناشی از برخی رادیو گرافی های رایج در شهرستان سبزوارمجریپایان یافتهخير
6986636تعیین دوز دریافتی جنین در پرتو درمانی تومورهای سرو گردنمجریپایان یافتهخير
7086609توسعه شبکه پایش دائمی گامای محیطی در استان خراسان بزرگ به ده ایستگاه در مراکز مسکونیمجریپایان یافتهخير
7186529راه اندازی و بهینه سازی مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی برای ارائه خدمات به محققینمجریپایان یافتهخير
7286442اندازه گیری دز ارگانهای حساس در درمان سرطان نازوفارنکس به کمک فانتوم راندو و دزیمتری ترمولومینسانسمجریپایان یافتهخير
7385405شبیه سازی مد الکترون شتاب دهنده خطی Neptun 10pc با استفاده از روش مونت کارلو و محاسبه پارامترهای آنمجریپایان یافتهخير
7485269بررسی میزان پرتوگیری بیماران و پزشکان در هنگام انجام معاینات ERCP تشخیصی و درمانی بیمارستانهای امام رضا و قائممجریپایان یافتهخير
7585150بررسی امکان درمان لیشمانیوز به روش فتوداینامیک با فتالوسیانین روی در مدل موش Balb/cمجریپایان یافتهخير
7685071طراحی و ساخت بخش مکانیکی سیستم مولتی لیف کولیماتور آزمایشیمجریپایان یافتهخير
7784320محاسبه دز اعضاء ناشی از معاینه سی تی اسکن با استفاده از نرم افزار IMPACT CT Patient Dosimetry در بیمارستانهای دولتی در استان خراسانمجریپایان یافتهخير
7884301ساخت و کالیبراسیون سیستم MRI پلیمر ژل دزیمتری و کاربرد ان در پرتو درمانی جهت ارزیابی توزیع دزهای سه بعدیمجریپایان یافتهخير
7984231شبیه سازی مونت کارلو طیف اشعه ایکس در رادیولوژی تشخیصی با استفاده از کد MCNP-4C و طراحی نرم افزار کاربر پسند برای بهره برداری از آنمجریپایان یافتهخير
8084230تعیین سطوح دز مرجع ملی بیماران از آزمایشات اشعه ایکس تشخیصی در ایرانمجریپایان یافتهخير
8184115تعیین سطوح دز مرجع از تکنیکهای رایج رادیوگرافی تشخیصی در 9 بخش رادیولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و ده مرکز غیر دانشگاهیمجریپایان یافتهخير
8284114مطالعه سطح پرتوزایی گامای محیطی (فضای باز) در شهرهای استان سیستان - بلوچستان و هرمزگان مجریپایان یافتهخير
8383193بررسی پارامترهای دوزیمتریک میدان های درمانی به روش شبیه سازی مونت کارلو و ارزیابی آنها در بخش رادیوتراپی بیمارستان امام رضا مشهدمجریپایان یافتهخير
8483179ارزیابی دوز دریافتی کارکنان و بیماران ناشی از معاینات آنژیوگرافی قلبی درد و بیمارستان آموزشی شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
8583161بهینه سازی روش های کاهش آلودگی الکترونی پرتوهاهی ایکس پرانرژی مورد استفاده در پرتو درمانیمجریپایان یافتهخير
8682711ارزیابی پرتوگیری از تابش گامای محیطی در شهرهای استان مازندران با استفاده از Survey Meter ( RDS-110 مجریپایان یافتهخير
8782113بررسی دز دریافتی نخاع گردن متعاقب پرتو درمانی تومورهای مری فوقانی در یک فانتوم معادل بافت نرممجریپایان یافتهخير
8882008طراحی و ساخت و بهره برداری از سیستم استرئوتاکسی رادیو سرجری برای شتاب دهنده خطی 10 pc neptun بیمارستان امام رضا مشهدمجریپایان یافتهخير
8980081بررسی تابش زمینه در شهرهای استان کردستانمجریپایان یافتهخير
9080012برآورد دز سالیانه ناشی از پرتوگیری محیطی در استان خراسانمجریپایان یافتهخير
9180009اندازه گیری و مقایسه دز تیروئید در تصویرگیری قفسه سینه با استفاده از دستگاه سی.تی.اسکن معمولی و اسپیرالمجریپایان یافتهخير
92980791مطالعه درون تنی اثر محافظت پرتوی عصاره ی حنا بر بافت پوست در پرتودرمانیهمکارعقد قراردادبلي
93980254بررسی اثر محافظتی نانوذرات سلنیوم حامل عصاره رزماری در پرتودرمانی بر سلول های تخمدان همستر چینیCHO)) در شرایط برون تنیهمکاردر دست اجراخير
94971920ارزیابی بروز پاسخ تطبیقی و تغییرات سطح آنتی اکسیدانی پلاسمای خون پرتوکاران پزشکیهمکاردر دست اجرابلي
95970512بررسی روند ترمیم شکست های دو رشته ای DNA در شکل گیری آثار تطبیقی دزهای کم پرتو یونیزان در محیط برون تنیهمکاردر دست اجرابلي
9679025تاثیر دوزهای متفاوت پرتو گاما بر لنفوسیتهای خون محیطیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982541microRNAs: Potential glioblastoma radiosensitizer by targeting radiation-related molecular pathwaysISIMutation research1398اول
2981224Comparing two radiotherapy techniques of whole central nervous system tumors, considering tumor and critical organs’ dose provided by treatment planning system and direct measurementISIJournal of Cancer Research and Therapeutics دوم
3980886Verification of MRI MAGAT polymer gel dosimetry in clinical radiotherapy applicationsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهClinical Oncology Research Journal1398دوم
4980816Evaluation of Breast Cancer Radiation Therapy Techniques in Outfield Organs of Rando Phantom with Thermoluminescence DosimeterPMCJournal of Biomedical Physics and Engineering1398مسئول
5980184Measurement of fast neutron contamination caused by the presence of wedge and block using CR‑39 detectorISIJournal of Cancer Research and Therapeutics1397مسئول
6974131Evaluation of electron dose calculations accuracy of a treatment planning system in radiotherapy of breast cancer with photon-electron techniqueISIJournal of cancer research and therapeutics1397اول
7973683TH1/TH2 increases following low doses of gamma radiation in BALB/c spleen lymphocytesscopusIranian Journal of Medical Physics1398اول
8972961Assessment of accuracy of out‑of‑field dose calculations by TiGRT treatment planning system in radiotherapyISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS1397اول
9972171Diagnostic Reference Levels for Computed Tomography Examinations in Iran- A nationwide radiation dose surveyscopusIranian Journal of Medical Physics1397مسئول
10972133Evaluation of Dose Calculation Accuracy of Isogray Treatment Planning System in Craniospinal RadiotherapyscopusIranian Journal of Medical Physics1397اول
11971728Assessment of radiation dose to the lens of eye and thyroid of patients undergoing head and neck computed tomography at five hospitals in Mashhad-IranscopusIranian Journal of Medical Physics1397اول
12971182Assessment of the Effects of Radiation Type and Energy on the Calibration of TLD-100scopusIranian Journal of Medical Physics1397اول
13971102Bax/Bcl-2 expression ratio in prediction of response to breast cancer radiotherapyISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
14970232Use of the Bax/Bcl-2 Ratio to Assess Individual Radiosensitivity and Predict Response to Radiotherapy in Breast Cancer PatientsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
15963813Assessment the accuracy of dose calculation in build-up region for two radiotherapy treatment planning systemsISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS1396مسئول
16963792In vivo Exposure Effects of 99mTc-methoxyisobutylisonitrile on the FDXR and XPA Genes Expression in Human Peripheral Blood LymphocytesPMCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1396اول
17963454Assessment of the accuracy of dose calculation in the build-up region of the tangential field of the breast for a radiotherapy treatment planning systemPMCWSPOLCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY1396مسئول
18962012Automatic detection of micronuclei by cell microscopic image processingISIMutation research1396اول
19961807Assessment of The Dose-Response Relationship of Radiation-Induced Bystander Effect in Two Cell Lines Exposed to High Doses of Ionizing Radiation (6 and 8 Gy).ISICell Journal1396اول
20961752Evaluation of dose calculations accuracy of a commercial treatment planning system for the head and neck region in radiotherapy.PMCReports of practical oncology and radiotherapy1396اول
21961677Absorbed dose of sensitive organs in maxillofacial region by different radiographic techniques: Panoramic, Waters, Caldwell and cone-beam computed tomographyISIJOURNAL OF ORAL HEALTH AND ORAL EPIDEMIOLOGY1396دوم
22954475Quality Control Assessment of Conventional Radiology Devices in IranscopusIranian Journal of Medical Physics1395مسئول
23953201Assessment of Dose Calculation Accuracy of TiGRT Treatment Planning System for Physical Wedged fields in RadiotherapyscopusIranian Journal of Medical Physics1395مسئول
24953019The effect of glucose-coated gold nanoparticles on radiation bystander effect induced in MCF7 and QUDB cell linesISIRadiation and environmental biophysics1395دوم
25952446assessment of neutron contamination originating from the presence of wedge and block in photon beam radiotherapyPMCJournal of Biomedical Physics and Engineering1396اول
26952388Expression of IFNg and TGFb1 genes can distinguish radiation workers from the normal populationscopusInternational Journal of Low Radiation1393دوم
27952036measurement of thyroid dose by tld arising from radiotherapy of breast cancer patient from supraclavicular fieldPMCJournal of Biomedical Physics and Engineering1395مسئول
28951618Comparison of Radiation-Induced Bystander Effect in QU-DB Cells after Acute and Fractionated Irradiation: An In Vitro StudyISIcell journal1395مسئول
29951079Radiation Exposure to Critical Organs in Panoramic Dental ExaminationPMCacta medica iranica1391اول
30950718a comparison of the doses received by normal cranial tissues during different simple model conventional radiotherapeutic approaches to pituitary tumoursISIAUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE1395اول
31950695Skin Dosimetry in Radiotherapy of Breast Cancer: a Comparison between EBT and EBT3 Radiochromic FilmsPMCJournal of Biomedical Physics and Engineering1395اول
32950583Biological dosimetry for the identification of ionizing radiation exposureSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394دوم
33950085evaluation of the effect of tooth and dental restoration material on electron dose distribution and prodauction of photon contamination in electron beam radiotherapyISIAustralas Phys Eng Sci Med1394اول
34942098An assessment of the dose received by cervical spinal cord in treating the upper esophageal tumors by use of a soft tissue (equivalent) phantomسایر سایت‏های تخصصیمجله فیزیک پزشکی ایران1384اول
35941863Survey of Chest X-Ray Examination in Iran and Suggestion of National Diagnostic Reference LevelSID/Iranmedex/Magiranمجله فیزیک پزشکی ایران1384اول
36941398Monte Carlo Simulation of a 6 MV X-Ray Beam for Open and Wedge Radiation Fields, Using GATE CodePMCJournal of Medical Signals & Sensors1393اول
37941344Comparison of EBT and EBT3 RadioChromic Film Usage in Parotid Cancer RadiotherapyPMCJ Biomed Phys Eng1394اول
38941292Dose Measurements of Parotid Glands and Spinal Cord in Conventional Treatment of Nasopharyngeal Carcinoma Using RANDO Phantom and Thermoluminescent DosimetersSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Medical Physics1394اول
39941190An Investigation of the Effects of Raw Garlic on Radiation-induced Bystander Effects in MCF7 CellsscopusIranian Journal of Medical Physics1393مسئول
40940141A Monte Carlo study on dose enhancement and photon contamination production by various nanoparticles in electron mode of a medical linacISINukleonika1394اول
41935534Quality control status of radiology centers of hospitals associated with mashhad university of medical sciencesscopusIranian Journal of Medical Physics1393مسئول
42935258Preliminary results of an attempt to predict over apron occupational exposure of cardiologists from cardiac fluoroscopy procedures based on DAP (dose area product) valuesISIAustralasian Physical and Engineering Sciences in Medicine1393اول و مسئول
43934597up-regulation of bcl-2 expression in culyured human lymphocytes after exposure to low doses of gamma radiationPMCjournal of medical physics1393مسئول
44931878MRC5 and QU-DB bystander cells can produce bystander factors and induce radiation bystander effectPMCJournal of Medical Physics1393اول
45931807Design and fabrication of the control part of a prototype multileaf collimator systemPMCJournal of Medical Signals & Sensors1393دوم
46931375Assessment of skin dose modification caused by application of immobilizing cast in head and neck radiotherapyISIAustralasian Physical & Engineering Sciences in Medicine1393مسئول
47930857investigation of the bystander effect in mrc5 cells after acute and fractionated irradiation in vitroPMCJournal of medical physics1393مسئول
48930620A Monte Carlo study on dose distribution validation of GZP6 60Co stepping sourcescopusReports of Practical Oncology and Radiotherapy1392اول و مسئول
49930610(Monte Carlo simulation of electron modes of a Siemens Primus linac (8, 12 and 14 MeVEmbaseJournal of Radiotherapy in Practice1392اول
50930609EVALUATION OF DOSIMETRIC PARAMETERS OF GZP6 HDR BRACHYTHERAPY UNIT BY MONTE CARLO SIMULATION, TREATMENT PLANNING SYSTEM, RADIOCHROMIC FILM AND THERMOLUMINESCENCE DOSIMETRYعلمی پژوهشی ایندکس نشدهMEDICAL PHYSICS INTERNATIONAL1392دوم
51930228Monte carlo study of the effect of collimator thicknesss on Tc-99m source response in single photon emission computed tomographyPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1391مسئول
52930137Comparison Between Photofluorography and Standard Fluoroscopic Voiding Cystourethrography in Evaluating Vesicoureteral Reflux in Children With Urinary Tract InfectionPMCNephro-Urology Monthly.1392مسئول
53930081Local reference dose evaluation in conventional radiography examinations in IranPMCjOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS1392دوم
54930031Evaluation of Maximum Patient Skin Dose Arising from Interventional Cardiology Using Thermoluminescence Dosimeter in Mashhad, IranscopusIranian Journal of Medical Physics1392اول
5592357The reole of target and bystander cells in dose-response relationship of radiation-induced bystander effect in two cell linesISIIranian journal of basic medical sciences1391دوم
56922664Low-dose irradiation alters the radio-sensitivity of human peripheral blood lymphocytesscopusIFMBE Proceedings1392اول
57922504Evaluation of occupational radiation exposure of cardiologists in interventional radiography in Mashhad CATHLABsscopusInternational Journal of Low Radiation1392مسئول
5892234Radiation-induced bystander effectscopusThe Iranian Journal of Medical Physics1387دوم
59922295A Monte Carlo study on electron and neutron contamination caused by the presence of hip prosthesis in photon mode of a 15 MV Siemens PRIMUS linacISIJournal Of Applied Clinical Medical Physics1392اول
60921957An effective hair removal algorithm for dermoscopy imagesISISkin Research and Technology1392اول
6191590Application of a Color Scanner for60Co High Dose Rate Brachytherapy Dosimetrywith EBT Radiochromic Filmscopus 1391دوم
6291575Diagnostic Reference Level Arising from Dental Panoramic RadiographyscopusIranian Journal of Medical Physics1391اول و مسئول
6391574TOWARDS PROPOSITION OF A DIAGNOSTIC REFERENCE LEVEL FOR MAMMOGRAPHIC EXAMINATION IN THE GREATER KHORASAN PROVINCE, IRANISIRadiat Prot Dosimetry1392اول
6491435Radiation Dose to Newborns in Neonatal Intensive Care UnitsISIIranian Journal of Radiology 1391اول و مسئول
6591434Dose distribution verification for GZP6 sources: A comparison of Monte Carlo, radiochromic film, and GZP6 treatment planning systemPMCArchive of oncology1391اول
6691390A retrospective analysis or rectal and bladder dose for gynecological brachytherapy treatments with GZPP6 HDR afterloading systemEmbaseReports of practical oncology and radiology1391اول
6791389Radiation exposure to critical organs in orthopantomographyISIIFMBE proceedings1388اول
6891388First report of radiation dose to pediatric patients arising from diagnostic chest and abdomen examinationISIIFBME Proceedings1388
6991386Application of MRI normoxic polymer gel dosimetry for the evaluation of radiation dose distribution in external beam radiotherapyISIIFMBE Proceedings1388اول
7091385simulation of quality control jaszcak phantom with simind monte carlo and adding the phantom as an accessory to the program scopusiranian journal of medical physics1391دوم
7191231Expression of apoptotic genes can distinguish radiation workers from normal populationscopusInternational Journal of Low Radiation1391اول
7291211Dosimetric characterizations of GZP6 60 Co high dose rate brachytherapy sources: application of superimposition methodISIRadiology and Oncology1391اول
7391199A Monte Carlo study on tissue dose enhancement in brachytherapy: a comparison between gadolinium and gold nanoparticlesISIAustralas Phys Eng Sci Med1391اول
7491131Application of a color scanner for 60 Co high dose rate brachytherapy dosimetry with EBT radiochromic filmISIRadiology and Oncology1391دوم
7591063Comparing the level of bystander effect in a couple of tumor and normal cell linesISIJournal of Medical Physics1391دوم
7690902Monte Carlo simulation for Neptun 10 PC medical linear accelerator and calculations of output factor for electron beamPMCReports of Practical Oncology and Radiotherapy1390اول و مسئول
7790648Excess Cancer Risk Assessment from Some Common X-Ray Examinations in Sabzevar CountyscopusIranian Journal of Medical Physics1390مسئول
7889608Demonstration of radiation-induced bystander effect in a human lung cancer cell linescopusInternational Journal of Low Radiation 1389مسئول
7989596Air kerma strength characterization of a GZP6 Cobalt-60 brachytherapy sourcescopus Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 1389اول
8089253Monte Carlo dose calculation of GZP6 60Co stepping source based on a matrix shift techniquescopusReports of Practical Oncology and Radiotherapy1389اول
8189005Image Optimization in Single Photon Emission Computed Tomography by Hardware Modifications with Monte Carlo Simulation(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1389اول
8289001Evaluation of Dose Distribution Accuracy in HDR Brachytherapy of Esophagus Cancer Based on MRI Normoxic Polymer Gel Dosimetryindex copernicusمجله فیزیک پزشکی ایران1389اول و مسئول
8388585A Monte Carlo simulation and dosimetric verification of physical wedges used in radiation therapyISIIranian Biomedical Journal1388دوم
8488461Comparison of Indoor and Outdoor Dose Rates from Environmental Gamma Radiation in Kurdistan Provinceindex copernicusJournal of Kerman University of Medical Sciences1388اول
8588407پرتوگیری جمعیت از پرتوهای ایکس پزشکی در آلمان در سالهای 1996تا 2005index copernicusفیزیک پزشکی ایران1388مسئول
8688406بررسی اثر ترکیبی درمانهای سونوداینامیک و فتوداینامیک در مدل توموری کارسینومای کولون (ct26)index copernicusفیزیک پزشکی ایران1388دوم
8788404Radiation Bystander Effects Mechanismindex copernicusThe Iranian Journal of Medical Physics1388دوم
8888401آشکارسازی خودکار میکروآنروسیم در تصاویر رنگی رقمی شبکیه چشم با روش تبدیل رادون محلی(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1388دوم
8988295اندازه گیری مقدار دوز جذبی نخاع در پرتو درمانی سرطان نازوفارنکس با استفده از فانتوم راندو(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی1388مسئول
9088191SIMIND monte carlo simulation of a single photon emission CTPMCjournal of medical physics1388اول
9188190Gonad, bone marrow and effective dose to the population of more than 90 towns and cities of iran, arising from environmental gamma radiationscopusIran j radiat res1388اول و مسئول
9288152daily and long term variations of out door camma dose rate in khorasan province, iranISInatural radiation environment 1386مسئول
9387639Organ and effective doses of patients arising from coronary angiography and percutaneous transluminal coronary angioplasty at two hospitals in Mashhad - Iran ISIRadiation Protection Dosimetry1387اول و مسئول
9487388.(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1387دوم
9587150Doses to patients in some routine diagnostic X-ray examinations in Iran:proposed the first iranian diagnostic refrence levelsISIradiation protection dosimetry1387دوم
9687149DXRaySMCS: a user-friendly interface developed for prediction of diagnostic radiology X-ray spectra produced by Monte Carlo (MCNP-4C) simulation ISIRadiation protection dosimetry1387اول و مسئول
9787095First Report Environmental Gamma radiation levels in Twenty four towns and cities of khorasan region- iranISIJournal of Nuclear science and technology1387مسئول
9887094Evaluation of the effectiveness of the Lead aprons and thyroid shields worn by cardiologists in angiography departments of two Main general hospitals in mashhad iran ISIJournal of Nuclear science and technology1387مسئول
9986704طراحی و ساخت بخش مکانیکی سیستم مولتی لیف کولیماتور آزمایشی(Emro (IMEMRفیزیک پزشکی ایران 1386اول و مسئول
10086534Local diagnostic reference levels for some common diagnostic x-ray examinations in TehranISIRadiation Protection Dosimetry 1386اول و مسئول
10186313بررسی اثرمیدان مغناطیسی بر کاهش آلودگی پرتوهای فوتونی حاصل از شتابدهنده نپتونindex copernicusمجله فیزیک پزشکی ایران1385دوم
10285394بررسی اثر میدان مغناطیسی بر کاهش الودگی الکترونی پرتوهای فوتونی حاصل از شتابدهنده نپتون(Emro (IMEMRفیزیک پزشکی ایران1385دوم
10385391ارزیابی دوز دریافتی متخصصین قلب و عروق از معاینات آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی در دو بیمارستان آموزشی مشهد(Emro (IMEMRفیزیک پزشکی ایران1385دوم
10485243Development of head docking device for linac-based radiosurgery with a Neptun 10 PC LinacscopusPhysica Medica1385دوم
10585044Application of dose-area product compared with three other dosimetric quantities used to estimate patient effective dose in diagnostic radiologyscopusIranian journal of radiation research1385مسئول
10685011شبیه سازی مونت کارلو طیف اشعه ایکس دستگاه رادیولوژی تشخیصی با استفاده از کد mcnp-4c ,و مطالعه اثر متغیرهای مختلف بر شکل طیف(Emro (IMEMRفیزیک پزشکی ایران1385مسئول
10785010بررسی اثر میدان مغناطیسی برکاهش آلودگی الکترونی پرتوهای فوتونی حاصل از شتابنده نپتون(Emro (IMEMRفیزیک پزشکی ایران1385دوم
10885009اندازه گیری دوز پوست ناشی از روشهای رایج رادیوگرافی تشخیصی در 15 مرکز رادیولوژی در شهرمشهد(Emro (IMEMRفیزیک پزشکی ایران1385مسئول
10984092Quality assurance program for prototype stereotactic system developed for neptun 10 PC linacscopusIranian Journal Radiation Research1384دوم
11084091شبیه سازی پرتو فوتونی حاصل از شتابدهنده خطی به روش مونت کارلو(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1384مسئول
11184086Estimation of radiation dose of aircrew in domestic flightsChemical AbstractIranian journal of basic medical sciences1384دوم
11284041برآورد دوز معادل سالانه ارگاه های حساس و دوز موثر سالانه ساکنین شهرهای استان کردستان ناشی از گامای محیطیعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1384مسئول
11384040ساخت وطراحی وسیله تثبیت کننده سر برای استریوتاکتیک رادیو سرجری جهت نصب بر تخت شتابدهنده نپتون 10 PC(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1384دوم
11484039مقایسه آهنگ پرتوزایی گامای محیطی در فضای باز در استان کرمان وآهنگ در فضای بسته در کرمان با استفاده از دزیمتری ترمولومینسانس و سرویمتر مدل RDS- 110علمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله پزشکی هرمزگان1384مسئول
11584001بررسی رادیوگرافی قفسه سینه در ایران وپیشنهاد دوز مرجع ملی برای آن(Emro (IMEMRفیزیک پزشکی ایران1384مسئول
11683019Development of a prototype Stereotactic collimation assembly for Neptun 10 PC linacscopusIranian journal of radiation research 1383مسئول
11783018Measurement of stere otactic beam data of MV X-rays using diode detector scopusIranian journal of radiation research 1383مسئول
11883017طراحی درمان در استرئوتاکتیک رادیوسرجری : انتخاب طول قوس ها فاصله بین قوس ها و وزن آنها در درمان با چند ایزوسنتر(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1383مسئول
11983016تاثیر فاکتور پیتچ در کیفیت تصاویر سیتی اسکن در تصویر برداری از قفسه سینهد به کمک دستگاه سیتی اسکن معمولی واسپیرال(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1383مسئول
12083015Organ and effective dose arising from conventional diagnostic x-ray examinations by Monte Carlo simulation (MCNP-4C CODE)scopusIranian Journal Radiation Research1383مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980598Use of Apoptotic Biomarkers to Predict Response to Radiotherapy in Breast Cancer Patients12th. Iranian Congress of Medical Physicsتهرانسخنرانی1397خير
2980597Residual DNA double strand breaks correlates with excess acute toxicity from radiotherapy12th Iranian Congress of Medical Physicsتهرانپوستر1397خير
3973868بررسی اثر حفاظتی پلی فنل چای سبز در برابر آسیبهای القایی اشعه Xیازدهمین کنگره رادیولوژی دهان فک و صورت ایرانتهرانسخنرانی1397خير
4973342چالش های مشارکت با بخش خصوصی در برنامه تحول نظام سلامتکنگره ملی مدیریت سلامت با تمرکز بر طرح تحول و عملکرد نظام سلامتتبریزسخنرانی1395خير
5972733Radiation Dose Incurred to Patients and Endoscopist arising from ERCP ProceduresInternational Conference on Radiation Protection in Medicine: Achieving Change in PracticeViennaپوستر1396بله
6972732Estimation of Radiation Dose to the Lens of Eyes And Thyroid of Patients Undergoing Head and Neck Computed Tomography at Five Hospitals in Mashhad-IranInternational Conference on Radiation Protection in Medicine: Achieving Change in PracticeVienna, Austriaپوستر1396بله
7963032اندازه گیری دز رسیده به نخاع گردن در حین پرتودرمانی تومورهای مری فوقانیکنگره بین المللی مهندسی پزشکی آلمان IFMBE 2005نورنبرگسخنرانی1384خير
8962537Apoptotic Biomarker for Radiosensitivity Assessment in Breast Cancer Patients18th Annual Research Congress of Iranian Medical Studentsقزوینسخنرانی1396خير
9952233Effects of low-doses ionizing radiation on IL-4, IFN-γ and TGF-β genes expression in spleen lymphocytes of BALB/C mice1st European Congress of Medical PhysicsAthensسخنرانی1395بله
10952232High dose radiotherapy can be preserved normal tissues from bystander effects of irradiated tumors1st European Congress of Medical PhysicsAthensسخنرانی1395بله
11952231Effects of adaptive response induced by low-dose ionizing radiation on immune system in spleen lymphocytes of BALB/C mice1st European Congress of Medical PhysicsAthensسخنرانی1395بله
12942017Application of MRI normoxic polymer gel dosimetry for the evaluation of radiation dose distribution in external beam radiotherapyWorld Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germanyمونیخپوستر1389خير
13941454مقایسه فیلمهای رادیوکرومیک EBT و EBT3 در پرتودرمانی سرطان پاروتید57th َََAAPM Annual Meeting & ExhibitionAnaheimپوستر1394خير
14933757اندازه گیری دز پوست ناحیه تیروئید به روش دزیمتری ترمولومینسانس(TLD) در درمان مبتلایان به سرطان پستان به هنگام رادیوتراپی فیلد فوق ترقوهیازدهمین کنگره فیزیک پزشکی ایرانتهرانپوستر1393خير
15933582بازیابی مجدد اثر همسایگی پرتوی با کاهش غلظت پیامهای هسایگییازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکیتهرانپوستر1393خير
16933580اثر تقطیع دز و حساس کننده های پرتوی بر اثر همسایگی پرتوی و ارتباط آن با منحنی پاسخ- دز ( پیش بینی بر اساس نتایج چند مطالعه انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد)یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکیتهرانسخنرانی1393خير
17932934مطالعه مونت کارلو بر روی افزایش دوز در بافت در براکی تراپی: مقایسه بین نانوذرات گادولینیوم و طلاWorld Congress on Medical Physics and Biomedical Engineeringبیجینگسخنرانی1391بله
18932873بررسی آلودگی الکترونی و نوترونی ناشی از حضور پروتز مفصل ران در پرتو درمانی با شتاب‌دهنده خطی زیمنس پریموس با انرژی MV15 از طریق شبیه‌سازی مونت کارلوکنگره بین المللی هم اندیشی سرطانمشهدپوستر1391خير
19932871ارزیابی رادیوایزوتوپ کبالت 57 به عنوان چشمه براکی‌تراپی به روش شبیه‌سازی مونت کارلواولین همایش بهینه سازی پرتودرمانیمشهدسخنرانی1393خير
20932860اندازه گیری توزیع دوز در براکی تراپی با آهنگ دوز بالا توسط فیلم رادیوکرومیک EBT و یک اسکنر رنگیGreat Wall 2010 International Congress on Medical Physicsنانجینگسخنرانی1389بله
21932858شبیه سازی مونت کارلو چشمه پله ای (کانال ششم) دستگاه براکی تراپی پس پرکنی داخل حفره ای GZP6Great Wall 2010 International Congress on Medical Physicsنانجینگسخنرانی1389بله
22932855شبیه سازی چشمه پله ای دستگاه براکی تراپی پس پرکنی داخل حفره ای GZP6Engineering and Physical Sciences in Medicine and Australian Biomedical Engineering Conference 2010.ملبورنپوستر1389بله
23932690اندازه گیری تغییرات دز پوست در اثر استفاده از قالب تثبیت کننده در رادیوتراپیبهینه سازی پروتکل های دزیمتری، کنترل کیفی و درمانمشهدسخنرانی1393خير
24930289Dosimetry Verification of Small Fields Used in Stereotactic Radiosurgery by Monte Carlo Simulation1st MEFOMP International Conference of Medical Physicsشیرازسخنرانی1390خير
25930288Evaluation of fetal dose resulting from radiation therapy of head &neck cancersInternational Multidisciplinary cancer congressمشهدپوستر1392خير
26924947Apoptotic biomarkers for radiosensitivity:long term effects in Irradiated Human Peripheral Blood LymphocytesThe 6th International Congress of Clinical Laboratory and ClinicTehranپوستر1392خير
27924848Introduction of new biological indicator for the identification of ionizing radiation exposure in human6th International Iranian Congress of Laboratory & ClinicTehranسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12006آموزش به بیمار و اصول احیاء قلبی ریوی1397تالیف و گردآوری
22005هموویژلانس نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده ها1397تالیف و گردآوری
32004اصول تریاژ و مدیریت بحران و بلایا1397تالیف و گردآوری
42002اصول برنامه ریزی، فرآیند و گزارش نویسی1397تالیف و گردآوری
51023Dermoscopy Image Analysis, Chapter 11: Early detection of melanoma in dermoscopy of skin lesion images by computer vision based system1395تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
163فرآیند علمی و کاربردی تعیین بهترین زمان انجام بیودزیمتری پرتوهای یونیزان1392/04/2279992nf>, حسین عظیمیان , سید محمدتقی بحرینی طوسی
262دزیمتری بیولوژیک پرتوهای یونیزان با استفاده از پروتئین1392/04/2279991nf>, حسین عظیمیان , سید محمدتقی بحرینی طوسی
3275سیستم خودکارشمارشگر ریزهستکها به روش پردازش تصویر1395/09/28035607nf>, سید محمدتقی بحرینی طوسی , حسین عظیمیان , امید صراف زاده

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
13کسب رتبه در جشنواره رازی

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه