حیدر  پارسائی
خلاصه عملکرد حیدر  پارسائی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حیدر پارسائی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حیدر پارسائی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : parsaeeh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
189514بررسی سمیت سلولی ناشی از Salvia chlorleucea بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیمجریپایان یافتهبلي
288791بررسی اثر عصاره آبی گیاه سیاه دانه بر روی مرگ سلولی و آسیب DNA ناشی از محرومیت سرم/گلوکز در سلول های PC-12 مجریپایان یافتهخير
387553بررسی سمیت سلولی و مکانیسم اثر آپوپتوتیک فراکسیون دی کلرومتانی حاصل از litwinowii Scutellaria بومی خراسان) بشقابک خراسانی) بر رده های سلول سرطانی خون K562 و HL60مجریپایان یافتهبلي
487425بررسی مقایسه قدرت اثر و شدت اثر مشتقات سیلوستاماید در سیستم های قلب و عروق و متابولیک در شرایط برون تنی و درون تنی و تعیین نسبت همبستگی این اثرات با مهار PDEمجریپایان یافتهبلي
586325بررسی سمیت سلولی واپپتوز ناشی از نوسکاپین در رده سلولی Hepg2مجریپایان یافتهخير
685344بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی زعفران و اجزای آن (کروسین و سافرانال) در نوروتوکسیسیته ناشی از گلوکز در سلول عصبی PC12 : نقش اپپتوز و رادیکال ازاد مجریپایان یافتهخير
781053بررسی اثرات زرشک و سیاه دانه بر قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب جداشده خرگوش و بررسی مکانیسم احتمالی این دو گیاه بر کانالهای کلسیمیمجریپایان یافتهخير
8970734مقایسه کمی – کیفی برنامه درسی کورسی با برنامه درسی ترمی درس فارماکولوژی در بازه زمانی 1387 الی 1394 در دانشکده پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
9922350بررسی اثر مشتقات کاربوستریل سیلوستاماید بر سمیت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین بصورت درون تن و برون تنهمکارپایان یافتهبلي
1089924بررسی نقش آنژیوتانسین ۲ بر آپوپتوز، سمیت عصبی و تولید گونه‌های فعال اکسیژن در سمیت ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول عصبی PC12همکارپایان یافتهبلي
1186430ارزیابی و مقایسه هیستولوژیک ترمیم بافت پریودنتال با استفاده موضعی ترکیب curcoma longa-ghee و اسید هیالورونیک متعاقب جراحی فلپ پریودنتال جهت درمان پریودنتیت تجربی در سگهمکارپایان یافتهخير
1285302بررسی اثرات عصاره گل گیاه گل محمدی Rosa damascena بر قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب جدا شده خوکچه هندی همکارپایان یافتهخير
1385089بررسی هیستولوژیک اثر اسید هیالورونیک و ترکیب Curcoma longa-ghee بر ترمیم لثه متعاقب ژینژیوکتومی در سگهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1960857Novel cilostamide analogs, phosphodiesterase 3 inhibitors, produce positive inotropic but differential lusitropic and chronotropic effects on isolated rat atriaISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396چهارم
2935010The prevention and treatment effects of egg yolk high density lipoprotein on the formation of atherosclerosis plaque in rabbitsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394دوم
3932753Protective effect of Nigella sativa and thymoquinone on serum/glucose deprivation-induced DNA damage in PC12 cells.PMCAvicenna Journal of Phytomedicine1391چهارم
4923258Acetylcholinesterase Inhibitors Promote Angiogenesis in Chick Chorioallantoic Membrane and Inhibit Apoptosis of Endothelial CellsPMCInternational Journal of Alzheimer's Disease1392دوم
592233Apoptosis induction of Salvia chorassanica root extract on human cervical cancer cell lineISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391اول
6921280Possible mechanism of inotropic and chronotropic effects of Rosa damascena on isolated guinea pig heartISIjournal of Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences1392سوم
791206Wogonin and neobaicalein from Scutellaria litwinowii roots are apoptotic for HeLa cellsISIRevista Brasileira de Farmacognosia1391سوم
890880Inotropic and chronotropic effects of new cilostamide derivatives on isolated rat atriascopusPhysiology and Pharmacology1390سوم
990541Scutellaria litwinowii Induces Apoptosis Through Both Extrinsic and Intrinsic Apoptotic Pathways in Human Promyelocytic Leukemia CellsISINutrition and Cancer1390مسئول
1090052Effect of Aqueous-Ethanolic Extract from Rosa damascena on Guinea Pig Isolated HeartISIIranian Journal of Basic Medical Sciences 1390سوم
1189101Study of high glucose-induced toxicity and reactive oxygen species production and the protective effect of saffron extract in PC12 cellsscopusJournal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services 1389دوم
1288581 Design, synthesis and pharmacological evaluation of 6-hydroxy-4-methylquinolin-2(1H)-one derivatives as inotropic agentsISIJOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY 1388پنجم به بعد
1388160study of noscapine- induced cell death in hepatocellular carcinoma cell linescopuspharmacologyonline1388دوم
1488149design synthesis and biological evaluation of 6-(benzyloxy)-4-methylquinolin-2(1H)-on derivatives as PDE3 inhibitors ISIbioorganic & medicinal chemistry1388پنجم به بعد
1588087Protective effect of saffron extract and crocin on reactive oxygen species-mediated high glucose-induced toxicity in PC12cellsISIcell mol neurobiol1388مسئول
1687275Inotropic and chronotropic effects of 6-hydroxy-4-methylquinolin-2(1H)-one derivatives in isolated rat atria ISIIranian Biomedical Journal1387سوم
1787190Histological evaluation of curcuma longa-ghee formulation and hyaluronic on gingival healing in dogISIJOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 1387پنجم به بعد
1885250Effects of hydro-ethanolic extract of berberis vulgaris fruit on rabbit isolated heartscopusDaru1385اول
1985190The beneficial in vitro effects of lovastatin and chelerythrine on relaxatory response to acetylcholine in the perfused mesentric bed isolated from diabetic ratsISIEuropean Journal of Pharmacology1385پنجم
2085141effects of hydro-ethanotic extract of berberis v ulgaris fruit on rabbit isolated heartscopusdaru1385اول
2185140Levastatin incubation improves acetylcholine-induced relaxation in isolated aortic rings of diabetic ratChemical Abstractiranian journal of pharmaceuitcal research1385مسئول
2285030anti-spasmodic and anti-nociceptive effects of teucrium poliumscopusiranian biomedical journal1385مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه