مهدی  جلالی
خلاصه عملکرد مهدی  جلالی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهدی جلالی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهدی جلالی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : علوم تشریحی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : JalaliM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950996تاثیر منوسدیم گلوتامات بر فاکتورهای بیوشیمیایی و آپوپتوز سلول¬های زایای بیضه رت بالغ و اثر محافظتی ویتامین Cمجریپایان یافتهخير
2931752بررسی اثر هیپوتیروئیدی تجربی بر کلاژن نوع IV و لامینین -5α و بیان ژنهایCatSper1,2 در مجاری سمی نفروس موش Balb/Cمجریپایان یافتهبلي
3931750اثرات دیابت تجربی بر بیان کلاژن نوع IV و لامینین -5α و1,2 CatSper در مجاری سمینیفر موش Balb/Cمجریپایان یافتهبلي
4930349مطالعه ایمونوهیستوشیمیائی بیان لامینین و فیبرونکتین غشاء پایه و ماتریکس خارج سلولی بدنبال تجویز نیتریت سدیم در پارانشیم بیضه موش نژاد Balb/Cمجریپایان یافتهبلي
5922842بررسی اثر مالاتیون بر پارامترهای بیوشیمیایی وتغییرات آپوپتوتیک وپرولیفراسیون سلول های جنسی نر در رت های بالغ و اثر محافظتی ویتامینCمجریپایان یافتهبلي
6922840بررسی اثرات مالاتیون بر پارامترهای بیوشیمیایی وتغییرات آپوپتوتیک و پرولیفراسیون فولیکول های تخمدانی رت های بالغ و اثر بازدارندگی ویتامینCمجریپایان یافتهبلي
7911097مطالعه تاثیر دیازینون بر پارامترهای بیوشیمیایی و تغییرات مورفولوژیک آپوپتوز و پرولیفراسیون فولیکولهای تخمدان رت بالغ و اثر حفاظتی ویتامینEمجریپایان یافتهبلي
8911096مطالعه ی تأثیر دیازینون بر پارامترهای بیوشیمیایی و تغییرات مورفولوژیک آپوپتوز و پرولیفراسیون سلول های زایای بیضه ی رت بالغ و اثر حفاظتی ویتامینEمجریپایان یافتهبلي
9910857بررسی اثرعصاره سیر بر میزان آپوپتوز و پرولیفراسیون سلول های زایا در بافت بیضه ی موش های صحرایی دیابتیمجریپایان یافتهبلي
10900714بررسی اثرات آلفا توکوفرول و ال-کارنیتین بر بیان ژنهای CatSper و کیفیت اسپرم موش مسن و جوانمجریپایان یافتهبلي
11900629مطالعه تغییرات احتمالی بیان لامینین و فیبرونکتین پارانشیم کلیوی نوزادان موش Balb/c بدنبال مصرف نیکوتین مادری در دوره جنینی و نوزادیمجریپایان یافتهبلي
12900236مطالعه ایمونو هیستو شیمی آپوپتوز و تکثیرسلولی ناشی از تأثیر هیپوتیروئیدیسم در فولیکولهای تخمدان موش صحرایی بالغمجریپایان یافتهبلي
1389761بررسی اثرآلفا لیپوئیک اسید بر جلوگیری از تغییرات بیان کلاژن نوع IV و لامینین در غشا پایه و ماتریکس خارج سلولی پری نوریوم عصب سیاتیک رت های دیابتیکمجریپایان یافتهبلي
1489566بررسی تاثیر تجویز نیکوتین در دوره بارداری بر بیان لامینین و فیبرونکتین پارانشیم ریه نوزادان موشمجریپایان یافتهبلي
1588391مقایسه اثر درمانی سلول های بنیادی مشتق از خون بند ناف و بافت چربی در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی خونریزی دهندهمجریپایان یافتهبلي
1687678مطالعه اثر تجویز نیکوتین مادری بر تغییرات کلاژن نوع IV سیستم تنفسی نوزادان در موشمجریپایان یافتهخير
1787401بررسی احتمال جایگزینی سلول های بنیادی مزانشیمال بر ترمیم نورون های حرکتی هسته ضایع دیده عصب هیپوگلوس در رتمجریپایان یافتهخير
1887040مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی ظهور کلا‍‍ژن نوع IV و نحوه توزیع آن با استفاده از یک مدل جنینی حیوانیمجریپایان یافتهخير
1986300نحوه توزیع گلیکوکانجوگیت های خاص در مورفوژنز دریچه های قلبی جنین موش balb/c مجریپایان یافتهخير
2086049بررسی ایمونوهیستوشیمیایی تاثیر فرمالدئید براسپرماتوژنز در موش نژاد balb/cمجریپایان یافتهخير
2181302بررسی سیر تمایزات ناشی از اثرات القایی نوتوکورد با تکیه بر نقش گلیکوکانژوگیتها در اوایل دوران مورفوژنزمجریپایان یافتهخير
22970989اثر داروی قلبی- عروقی پروپرانولول بر بیان ژن و پروتئین CatSper در موش نر بالغهمکاردر دست اجراخير
23961912بررسی اثر آکریل آمید بر آپوپتوز و تکثیر سلول های بافت بیضه، پارامترهای اسپرم و سطح سرمی تستوسترون در موش های سوری نر بالغ نژاد Balb/cهمکاردر دست اجراخير
24960147اثر دوزهای مختلف بیس فتالات بر بیان ژن و پروتئین CatSper 2 ، تحرک اسپرم و آپوپتوز بیضه در موش نر نژاد NMRIهمکاردر دست اجراخير
25951445بررسی اثرات دوزهای مختلف کورکومین بر کیفیت اسپرم، میزان آپوپتوز بیضه و استرس اکسیداتیو در موش مدل پیری القا شده با دی گالاکتوزهمکارپایان یافتهبلي
26941611طراحی، اجرا و ارزشیابی نرم افزار آموزشی آناتومی سطحی برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکیهمکاردر دست اجراخير
2788478مطالعه هیستو شیمیایی و ایمنوهیستوشیمیایی برخی گلیکوکونژوگیت ها و کلاژن نوعIII در طی مورفوژنز پوست رتهمکارپایان یافتهبلي
2879010مطالعات هیستو شیمیایی و ایمونو هیستو شیمیایی تکامل نخاع در رتهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981411Design, Implementation and Evaluation of Surface Anatomy Educational Software for Students of University of Medical SciencesChemical AbstractInternational Journal of Multidisciplinary Research and Development1398سوم
2981393Protective Effect of Vitamin C on Protein Expression of Type-IV Collagen Following the Consumption of Nitrate-Containing Drinking Water in Rat KidneyISIIranian Red Crescent Medical Journal1398مسئول
3981251Effects of different doses of curcumin on testicular histopathology, apoptosis, and reproductive organs weight index in mice d-galactose-induced aging modelscopusComparative Clinical Pathology1398سوم
4980743The Effect of Diazinon on Cell Proliferation and Apoptosis in Testicular Tissue of Rats and The Protective Effect of Vitamin EPMCInternational journal of fertility & sterility1398سوم
5980741The protective effect of vitamin E on rats’ ovarian follicles following an administration of diazinon: An experimental studyPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE1397سوم
6980654Effects of monosodium glutamate on apoptosis of germ cells in testicular tissue of adult rat: An experimental studyPMCInternational Journal of Reproductive Biomedicine1398مسئول
7980446Effect of Different Doses of Curcumin on Sperm Parameters and Oxidative Stress in Testis of D-Galactose Induced Aging Mice Modelscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1398سوم
8973084Effect of Drinking Water Nitrates and Vitamin C on Rat Liver Enzymes and Oxidative MarkersISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1397سوم
9973083Evaluation of Oxidative Stress Biomarkers in the Renal Tissue of Rats and Serum Biochemical Parameters after the Administration of Nitrate in Drinking Water and Vitamin C:an Experimental StudyISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1397مسئول
10972662Assessment of sperm morphology, chromatin integrity, and catSper genes expression in hypothyroid miceISIACTA BIOLOGICA HUNGARICA1397مسئول
11964068Effect of chronic sodium nitrite administration on the expression of fibronectin in interstitial tissue of mice testis: An immunohistochemical study.ISIBiomedical Research1396سوم
12963104Effects of oral administration of sodium nitrite on laminin expression in mice testicular interstitium: an immunohistochemical study.ISIBiomedical Research1396سوم
13954366Effects of sodium nitrite on fibronectin expression of the testicular parenchyma in miceISIInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research1395سوم
14953440Immunohistochemical Evaluation of the Effects of Nitrate in Drinking Water on Laminin Alpha-5 Expression in Rat Renal GlomeruliISIIranian Red Crescent Medical Journal1395اول
15953439Effects of hypothyroidism on proliferation and programmed cell-death in rat ovarian granulosa cellsChemical AbstractEuropean Online Journal of Natural and Social Sciences1395دوم
16953188Evaluating the protective effects of vitamin C on serum and erythrocyte cholinesterase activity of male rats exposed to malathionPMCElectronic physician1395سوم
17953172Evaluation of the laminin α5 expression in mice testicular parenchyma following an exposure to water contaminated with sodium nitriteISIinternational journal of advanced biotechnology and research1395سوم
18953151The Protective Effect of Vitamin E on Serum and Erythrocytes Cholinesterase Levels in Poisoning of Diazinon, in adult female ratsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394سوم
19953150Apoptotic effects of organophosphorus insecticide diazinon on rat ovary and protective effect of vitamin EChemical Abstractiranian journal of toxicology1395سوم
20952724Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in testis of aging miceISIIranian Journal of Reproductive BioMedicine1393مسئول
21935048Effect of Garlic Aqueous Extract on Markers of Oxidative Stress in Diabetic Rats TestesISCمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1393مسئول
22935047PROTECTIVE EFFECTS OF GARLIC AQUEOUS EXTRACT ON GERM CELLS' APOPTOSIS IN THE MALE DIABETIC RATSISCINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES1393دوم
23934831Assessment of erythrocyte and serum cholinesterase activity in male rats treated with diazinon, and protective role of vitamin Eindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1393سوم
24934830The Effect of Diazinon on Cholinesterase Activity in Plasma and Erythrocytes of Male and Female Rats and the Protective Role of Vitamin EChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1393سوم
25934826Effect of prenatal nicotine exposure on fibronectin changes of extracellular matrix in kidneySID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1393چهارم
26934823The effect of maternal nicotine on basement membrane collagen IV of brain microvessels changes in neonatal Balb/C micePMCiranian journal of reproductive medicine1393چهارم
27934805Diazinon-Induced Ovarian Toxicity and Protection by Vitamins Eindex copernicusIranian Journal of Toxicology1393سوم
28934804Gender-Related Differences in Sensitivity to Diazinon in Gonads of Adult Rats and the Protective Effect of Vitamin Eindex copernicusInternational Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences1393سوم
29934802Single dose effect of diazinon on biochemical parameters in testis tissue of adult rats and the protective effect of vitamin EPMCIranian journal of reproductive medicine1393سوم
30934516Fibronectin Regulation by Vitamin C Treatment in Kidneys of Nicotinic Mice OffspringISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393دوم
31932764Effects of vitamin C on expression of renal laminin-α5 in offspring of nicotine-treated mice.index copernicusResearch Opinions in Animal and Veterinary Sciences1393دوم
32931983Immunohistochemical study of Type III Collagen Expression during Pre- and Post-natal Rat Skin Morphogenesis.ISIIran J Basic Med Sci1393سوم
33930321Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in the testis of the aging mousePMC. Iran J Reprod. Med.1392مسئول
34930163Comparison of insulin and alpha lipoic acid treatment on laminin expression in sciatic nerve of diabetic ratsChemical AbstractJournal of Cell and Animal Biology1392مسئول
35930130Cerebral damages-induced epsilateral common carotid occlusion and their improvement by using multipotential adipose-drived stem cellsISCفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل1392دوم
36930067The Effect of Maternal Thyroid Disorders (Hypothyroidism and Hyperthyroidism) During Pregnancy and Lactation on Skin Development in Wistar Rat NewbornsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392پنجم به بعد
37930065The Effect of Maternal Nicotine Exposure on Fibronectin Expression in Lung Parenchyma of the Mice Newborns.index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1392سوم
38930028Effect of α-lipoic acid on expression of collagen IV of the sciatic nerve of diabetic ratsindex copernicusRESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES1391مسئول
3992746Therapeutic potential of cord blood stem cell in brain damage of an animal modelSID/Iranmedex/MagiranJOURNAL OF IRANIAN ANATOMICAL SCIENCES1390اول
40924132effect of nikotinSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پزشکی رفسنجان1392
41923829Effects of L-carnitine treatment on expression of CatSper proteins in the aging mouse model.Chemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392مسئول
42923804Study of the effect of hypothyroidism on the apoptotic index in rat ovarian follicles, using the TUNEL techniqueMedlineJournal of Iranian Anatomical Science1392مسئول
43923800Combination of vitamin E with L-carnitine increase CatSper Genes expression in the aging mouse testisChemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392مسئول
44923493Assessment of Glycoconjugates Terminal Sugars expression during Rat Skin Morphogenesisسایر سایت‏های تخصصیJournal of Iranian Anatomical Sciences1389چهارم
45923453Distribution of Specific Glycoconjugate in Early Mouse Embryonic Notochord and Paraxial MesenchymePMCIranian Biomedical Journal1384
46922004Evalauation of Laminin Expression during Mouse Lens developmentSID/Iranmedex/MagiranJournal of Anatomical Sciences1390دوم
47921999Evaluation of the Cell Proliferation Process of Ovarian Follicles in Hypothyroid Rats by Proliferation Cell Nuclear Antigen Immunohistochemical TechniqueChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1391سوم
48921969Intravenosus administration of human umblical cord-mononuclear cells dose-dependently relive neurologic deficits in rat intracerebral hemorrhage modelISIAnnals of Anatomy1391مسئول
49921929The role of stem cells in the improvement of brain injuries after hypoxic ischemiaسایر سایت‏های تخصصیElectronic physician1391دوم
50921868Molecular mechanisms study hair follicle development in rat by lectin histochemistry techniqueSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1390چهارم
51921862مطالعه توزیع و تغییرات قندهای انتهایی گلیکوکانژوگیت هادر طی تکامل فولیکول مو در رت با استفاده از فن لکتین هیستوشیمیاییSID/Iranmedex/Magiranمجله پزشکی ارومیه1390چهارم
52921856Maternal nicotine induces collagen type IV changes in lung macrovessels of mouse newbornsسایر سایت‏های تخصصیمجله علوم تشریح ایران1389اول
53921820Immunohistochemical Study of Type IV Collagen during Lense Developmentindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1388اول
54921819The key role of type IV collagen in developing retinal basement membrane in mouseSID/Iranmedex/Magiranدانشگاه علوم پزشکی گیلان1388دوم
5592109Maternal nicotine exposure altered expression of laminin α 5 in lung tissue newborn micePMCJournal of Cell and Animal Biology1391سوم
5691336 Study of glycoconjugates terminal sugars during morphogenesis of hair follicle in ratChemical AbstractUromia Journal of Medical Sciences1390چهارم
5791196Nicotine decreased expression of fibronectin in lung parenchyma newbornISIAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1391سوم
5891194Intravenous administration of human umbilical cord blood-mononuclear cells dose-dependently relieve neurologic deficits in rat intracerebral hemorrhage modelISIAnnals of Anatomy1391مسئول
5991171Optimal incubating time of in vitro bromodeoxyuridine labeling of human umbilical cord blood-mononuclear cells and their functional assessment in ICH ratsChemical AbstractJournal of Cell and Animal Biology1391دوم
6091148Therapeutic Benefit of Intravenous Administration of Human Umbilical Cord Blood- Mononuclear Cells Following Intracerebral Hemorrhage in RatISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
6190951Therapeutic Potential of Umbilical Cord Blood Stem Cells on Brain Damage of a Model of Strokeسایر سایت‏های تخصصیJournal Of Cardiovascular and Thoracic Research1390دوم
6290950Maternal nicotine exposure-induced collagen pulmonary changes in Balb/C mice offspring'sPMCJournal of Cell and Molecular Research1390دوم
6390284Maternal Nicotine Induces Collagen Type IV Changes in the Mice Lung Parenchyma and its VesselsscopusTanaffos1390سوم
6489710Maternal Nexposure on Collagen Type IV Pulmonary Changes in Mouse Offspring'sindex copernicusJournal of Iranian Anatomical Sciences1389اول
6589606Maternal nicotine induces collagen type IV changes and its role on pulmonary bronchogenesis and alveolarization in mouse newbornsscopusPharmaceutical Sciences1389سوم
6689599Pattern of laminin expression during kidney morphogenesis in Balb/c micePMCPakistan Journal of Biological Sciences1389مسئول
6789445An Immunohistochemical Study of Retinal Collagen IV Expression during Pre- and Postnatal Periods in Balb/c MiceISIYakhteh 1389اول
6889122Evaluation of effect of silymarin on granulosa cell apoptosis and follicular development in patients undergoing in vitro fertilizationPMCEast Mediterr Health J1389سوم
6989091Effects of Maternal Nicotine Exposure on Expression of Collagen Type IV and its Roles on Pulmonary Bronchogenesis and Alveolarization in Newborn MiceISIIran J Allergy Asthma Immunol1389اول
7088712Pattern of collagen IV expression in glomerular and mesenchymal basement membrane during fetal and postnatal period of Balb/c Miceعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Cell and Molecular Research1388دوم
7188527Immunohistochmistry Study of Collagen IV Changes in Glomerular Basement Memebrane During Fetal and Postnatal Periods of Balb/c MiceSID/Iranmedex/MagiranJournal of Iranian Anatomical Sciences1388سوم
7288518Study of basement membrane type IV collagen appearance in the brain choroids plexus of mouse fetuses(Emro (IMEMR. Scientific journal of Hamadan university of medical sciences & health services1388دوم
7388483کلاژن IV و نقش کلیدی آن در تکامل غشائ پایه شبکیه موشindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان1388دوم
7488464مطالعه ایمونو هیستو شیمیایی بیان کلاژن نوع 4 در خلال شکل گیری عدسیindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1388اول
7588232The effect of onion crude extract on male mouse reproductive systemسایر سایت‏های تخصصیباروری و ناباروری1388دوم
7688218The role of type IV collagen in developing lens in mouse fetusesISIIranian journal of basic medical sciences1388دوم
7788217Inductive role of collagen type IV during nephrogenesis in miceISIUrology journal1388اول
7887549The effect of formaldehyde on somniferous tubules of Balb/c miceindex copernicusJournal of iranian anatomical sciences1387مسئول
7987464بررسی اثر فرمالدهید بر توبولهای اسپرم ساز موش Balb/cISC(علوم تشریح ایران) Anatomical sciences journal1387اول و مسئول
8087449گسترش اختصاصی مولکول فوکوز در ردیابی با لکتین Aleuria Aurantia در تکامل رشته‌های عصبی ناحیه نخاع لوله عصبی در طی دوران مورفوژنز موشindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387سوم
8186367مطالعه تغییرات هیستولوژیک تکامل دیسک بین مهره ای موشSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1386مسئول
8286314مطالعه اثر سیکلوسپورین گالنا بر جنین موش نژاد Balb/c در طی زمان های حساس حاملگیسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامایی و نازایی ایران 1386دوم
8385014مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات کلاژن IV در غشای پایه کلافه های گلومرولی در موش های دیابتی نژادBalb/cSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1385اول
8484005Comparison of the neuronal cell death following proximal and distal facial nerve injury in ratindex copernicusمجله گوش، گلو،بینی و حنجره ایران1384اول
8584004مطالعه چگونگی شکل گیری مینای دندانی در موش صحرایی مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان1384اول
8684003کاهش دیسپلازی کانونی قشر مخچه ناشی از بیان لامینین به دنبال تجویز اسید فولیک در موش نژاد C57BL/6JChemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1384اول
8784002هپیوتیروئیدی مادری و تاثیر آن بر تکامل سلولی قشر مخچه در دوران جنینی و پس از تولد در رتindex copernicusمجله علمی پزشکی1384اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980740تاثیر تک دوز دیازینون بر پارامترهای بیوشیمیایی در بافت بیضه رت بالغ و اثر محافظتی ویتامین Eدومین کنگره بین المللی تولید مثل و اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوریتهرانپوستر1395خير
2980739تاثیر دیازینون و نقش محافظتی ویتامین E بر فعالیت کولین استراز پلاسما و اریتروسیت در رت های نر و مادهدومین کنگره بین المللی تولید مثل و اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوریتهرانپوستر1395خير
3973081ارزیابی بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بافت کلیه رت و پارامترهای بیوشیمیایی سرم بعد از مواجهه با نیترات آب آشامیدنی و ویتامین Cسیزدهمین کنگره علوم تشریحی ایرانهمدانپوستر1397خير
4970493اهمیت بالینی خصوصیات مروفولوژیک سوراخ سوپرا اربیتال جمجمه در اعمال جراحی پلاستیککنگره ملی انسان شناسی زیستی و علوم انسانیمشهدپوستر1397خير
5964039مطالعه ایمونوهیستوشیمی اثرات نیترات آب آشامیدنی بر روی بیان لامینین آلفا 5 در گلومرول های کلیه رتدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانپوستر1395خير
6964038مطالعه اثر کم کاری تیروئید بر روی شاخص آپوپتوز در فولیکول های تخمدان با استفاده از تکنیک TUNELدومین کنگره ملی ستوتکنولوژی و کاربردهای آنمشهدپوستر1394خير
7964037ارزیابی فرآیند تکثیر سلولی فولیکول های تخمدان با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی PCNA در رت های هیپوتیروئیددومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردهای آنمشهدپوستر1394خير
8964035مطالعه تغییرات آپوپتوز و تکثیر سلولی در فولیکول های تخمدان رت هیپوتیروئیددومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپیشیرازسخنرانی1395خير
9963280تغییرات بیان فیبرونکتین در پارانشیم بیضه بعد از مصرف مزمن نیتریت سدیم در موشدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانپوستر1395خير
10963279تاثیر نیتریت سدیم بربیان لامینین در سلول های سرتولی در موشدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395خير
1192884Effect of incubation time on the in vitro labeling of umbilical cord blood hematopoietic stem cells with bromodeoxyuridine (BrdU)12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular BiologyMashhadپوستر1390خير
1292850Therapeutic benefit of intravenous admmministration of human umbilical cord blood-mononuclear cells following intracereberal hemorrhage in rat(کنگره بین المللی نروترما) The first Razavi international Neurotrauma congressبیمارستان رضوی مشهدپوستر1390خير
1392749بهبود اختلالات عصبی ناشی از خونریزی داخل مغزی با تجویز وریدی سلول های تک هسته ای مشتق از خون بند ناف در موش صحراییدهمین کنگره بین المللی علوم تشریحی ایراندانشگاه علوم پزشکی گیلان- دانشکده پزشکی رشتسخنرانی1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه