محمد  حسن زاده نظرآبادی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد حسن زاده نظرآبادی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد حسن زاده نظرآبادی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ژنتیک انسانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : nazarabadim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941122تعیین حساسیت پرتویی کروموزومی زنان مبتلا به سرطان پستان با استفاده از لنفوسیت های محیطیمجریپایان یافتهبلي
2941121بررسی اثرات ژنوتوکسیک مواد نگهدارنده غذایی(سدیم نیترات، سوربیک اسید و پروپیل گالات)بر شکست کروموزومی و شکست هسته ای در لنفوسیت های انسانی درمحیط آزمایشگاهمجریپایان یافتهخير
3922606تشخیص ناهنجاری های شایع کروموزومی پیش از لانه گزینی با استفاده از تکنیک FISHمجریپایان یافتهبلي
4922231بررسی تغیرات سیتوژنتیکی و بیان microRNA Let-7a و ژن هدف آن NRAS در یک خانواده مبتلا به سندرم میلودیسپلاستیکمجریپایان یافتهبلي
5922196بررسی تغییرات سیتوژنتیکی و اختلال در تنظیم بیان یک microRNA مسئول در رابطه با ژن هدف در افراد مبتلا به Myelodysplastic syndrome (MDS)مجریپایان یافتهبلي
6900037بررسی موتاسیون های ژن های دخیل در تقسیم میوز و کمپلکس سیناپتونمال (SYCE2، TEX12،SCP3) در زوجین مبتلا به سقط های مکرر خود به خودیمجریدر دست اجراخير
789849تشخیص وجود ریز حذف های ساب تلومریک در بیماران مبتلا به عقب ماندگی ذهنی ایدیوپاتیک بااستفاده از تکنیکSubtelomeric FISH (fluorescence in situ hybridization)مجریپایان یافتهبلي
889809بررسی بیان ژنهای دخیل در چرخه سلولی و آپوپتوز (p15، p21، p27، c-myc و bcl2) در پاسخ به تیمار با SD-208 در چهار رده سلولی سرطان کولورکتال (Caco2، LS180، SW948 و SW48)مجریپایان یافتهبلي
989623بررسی پیوستگی ژنتیکی به منظور ردیابی لکوسهای درگیر در سقط مکرر بدون علت با الگوی وابسته به جنس بر روی کروموزوم Xمجریپایان یافتهبلي
1088733تعیین فراوانی ناهنجاریهای سیتوژنتیک و اختلالات ترومبوفیلی در موارد سقط خودبخودی مکرر (RSA) با علت ناشناختهمجریپایان یافتهخير
1186644بررسی اختلالات ژنتیک در بیماران لوسمی لنفویید مزمن و ارتباط آن با پیش آگهی بیماری مجریپایان یافتهخير
1278014اثر ازدواج های خویشاوندی بر معمولیت ذهنی کودکانمجریپایان یافتهخير
13940869بررسی منحنی کالیبراسیون ناهنجاری کروموزومی نمونه های خون تحت تابش اشعه با روش تراکم پیش رس و ارتباط آن با ژنوتایپ کدون 72 ژن p53همکاردر دست اجراخير
14921390بررسی واریانت Apoliprotein e4 در خانواده های دارای فرزند مبتلا به سندروم داون به عنوان یک ریسک فاکتور در بروز این بیماری در مشهدهمکارپایان یافتهخير
15910964مقایسه سطح بیان miR-4728-3P و mir-4728-5p در بافت های توموری سرطان پستان از نوع HER2+ , HER2- و بافت نرمال پستانهمکارپایان یافتهبلي
16900912بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنهای HLA-G، PAI-1،P53 و VEGF در رد مکرر لانه گزینی (RIF) به دنبال استفاده از تکنیک IVFهمکارپایان یافتهخير
17900479شناسایی پروتئین های بر هم کنش دهنده با SSAT-X و SSAT-1 در شرایط هیپوکسی و نورموکسی در رده سلول172Aهمکارپایان یافتهبلي
1889829بررسی اثر هیپوکسی بر تغییرات بیان mRNA با روش cDNA-AFLP در دو رده سلولی گلیوما (U87، A172)همکارپایان یافتهبلي
1989710آنالیز موتاسیونها در 24 اگزون ژن BRCA1 در زنان مبتلا به سرطان سینه و تخمدان ارثیهمکارپایان یافتهخير
2089702بررسی پلی مورفیسم ژنهای فاکتورهای 2و5 خونی، متیل تتراهیدروفولات ردوکتاز، عامل مهار کننده ی فعال کننده پلاسمینوژن و فاکتور نکروز کننده ی توموری- آلفا در بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
2189064بررسی انواع فرم های چند شکلی ( Polymorphism) T 13910C ژن LCT در بیماران با مشکلات هیپولاکتازمیهمکارپایان یافتهبلي
2288787بررسی سمیت ژنتیکی تاخیری ناشی از خردل گوگردی در مجروحین شیمیایی خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
2388553بررسی جهش های شایع ژن SPG4 در بیماران با پراپازی اسپاستیک فامیلیهمکاردر دست اجراخير
2487504بررسی جمعیت شناسی گروههای مهاجر افغانی ساکن در ایران براساس کروموزم Y و DNA میتوکندریایی در راستای بررسی الگوی جمعیت شناسی قوم آریاییهمکارپایان یافتهخير
2584039ررسی اثرات اسانس رزماری در جلوگیری از لیز گلبولهای قرمز حاصل از AAPHهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962152Assessment of cytogenetic changes and expression of let-7a microRNA in relation to its target gene NRAS in Myelodysplastic Syndrome (MDS)index copernicusInternational journal of recent scientific research1396چهارم
2941215A Case of Autism with Ring Chromosome 14PMCIranian J Publ Health1392سوم
3940848Study on KAL1 Gene Mutations in Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism Patients with X-Linked Recessive InheritancePMCInt J Mol Cell Med1394مسئول
4940308Robertsonian translocation between chromosomes (no.21/14) in relation to the history of spontaneous abortion in a familyPMCIranian Journal of Reproductive Medicine1393اول و مسئول
5933642Association of the maternal 14-bp insertion/deletion polymorphism in the histocompatibility leukocyte antigen G gene with recurrent implantation failurePMCIranian journal of reproductive medicine.1393پنجم
6932180Association Of Heteromorphism Of Chromosome 9 And Recurrent Abortion (Ultrasound Diagnosed Blighted Ovum)PMCIranian journal of reproductive medicine1393سوم
7932179Ring Chromosome 18: A Case ReportPMCijmcm1393مسئول
8931001The Role of Chromosomal Aberration in Childhood LeukemiaSID/Iranmedex/MagiranJournal of Sciences, Islamic Republic of Iran1383اول و مسئول
9931000Balanced Chromosomal Translocations of Parents in Relation to Spontaneous AbortionsSID/Iranmedex/MagiranJournal of Sciences, Islamic Republic of Iran1384اول و مسئول
10930372Identification of Xq22.1-23 as a region linked with hereditary recurrent spontaneous abortion in a familyISIIranian journal of reproductive medicine1392سوم
11924382Polymorphism Of Genes And Implantation FailureISCijmcm1391مسئول
12924380The Incidence Spontaneous In Mothers With Group O Compared With Other Blood TypesISCijmcm1391اول و مسئول
13924378Chromosomal Study of Couples with the History of Recurrent Spontaneous Abortions with Diagnosed Blightded OvumISCIJMCM1392مسئول
14924374Down Syndrom And ConsanguinityISIJournal of Research in Medical Sciences1392مسئول
15924003Balanced Chromosomal Rearrangement in Recurrent Spontaneous Abortions: A Case ReportPMCThe International Journal of Molecular and Cellular Medicine (IJMCM(1391مسئول
16923719Identification of Novel Hypoxia Response Genes in Human Glioma Cell Line A172ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392سوم
1791376Chronic Lymphocytic Leukemia and Prognostic Factors ISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1391دوم
1891147Teratogenic Effects of Sulfur Mustard on Mice FetusesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
1990903Cleft Palate induced by Sulfur Mustard in mice fetusscopusInternational Journal of Molecular and Cellular Medicine1390مسئول
2090819The role of tumor protein 53 mutations in common human cancers and targeting the murine double minute 2-P53 interaction for cancer therapyscopusIranian Journal of Medical Sciences1390سوم
2190755A distinct autosomal recessive ocular anomaly in Chaharborj, Islamic Republic of IranPMCEastern Mediterranean Health Journal1390پنجم
2287041The relation between consanguineus marriage and mental retardation of the offspringEmbasemedical journal of the islamic republic of iran1387اول
2386100Dermatoglyphic Assessment in down and Klinefelter SyndromsscopusIJMS1386اول و مسئول
2485166study of youths' knowledge,behavior, and attitude towards consanguineus marriagesISIIranian journal of public health1385اول
2585121مقایسه سقطهای تکراری با علت ناشناخته در ازدواج های خویشاوندی و غیر خویشاوندیسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1385اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962186Cytogenetic alteration and expression of Let-7a microRNA in relation to its target gene NRAS in a family with myelodysplastic syndrome (MDS)American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2016 Annual Meetingشیکاگوپوستر1395خير
2951512بررسی تغییرات سیتوژنتیکی و اختلال در تنظیم بیان یک microRNA مسئول در رابطه با ژن هدف در افراد مبتلا به Myelodysplastic syndrome (MDS)ASCO 2016شیکاگوپوستر1395خير
3951396The Effect of L-Carnitine Supplementation On Serum level of miRNA-217 In Non-alcoholic Steatohepatitis Patientsfirst international and 13th Iranian genetic congressتهرانپوستر1392خير
4933943آیاازدواج فامیلی وهم خونی والدین برفراوانی کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی موثر است؟دومین کنگره سراسری سلامت کودکان و نوجوانان با محوریت بیماریهای شایع کودکانزاهدانسخنرانی1393خير
592314The genetic effect of sulfur mustard on mice fetuses12th Iranian Congress of biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular BiologyMashhad, Iranپوستر1390بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11024ژنتیک پزشکی جرد1394ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه