محسن  حاجی زاده صفار
خلاصه عملکرد محسن  حاجی زاده صفار
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محسن حاجی زاده صفار

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محسن حاجی زاده صفار رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیک پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : HajizadeH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
فیزیککارشناسی1356دانشگاه مشهد
فیزیککارشناس ارشد 1358دانشگاه تهران
فیزیک پزشکیدکترا (Ph.D.)1368انشگاه لیدز انگلستان

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
رئیس بنیاد مستضعفان بیرجندبنیاد مستضعفان بیرجند1359/04/011362/04/01
رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی خراسانبنیاد پژوهش های علمی و صنعتی خراسان1359/04/011362/04/01
معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشگاه علوم پزشکی مشهد1374/07/011376/07/01
معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشگاه علوم پزشکی مشهد1379/07/011382/07/01
مدیرکل بودجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی1382/07/011382/12/29
رئیس پژوهشکده بوعلیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1384/04/011385/04/01
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مسهددانشگاه علوم پزشکی مشهد1384/07/011385/06/31
مدیر گروه فیزیک پزشکیدانشکده پزشکی مشهد1386/04/011388/04/01
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشگاه علوم پزشکی مشهد1388/07/011389/07/01
مدیر امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشگاه علوم پزشکی مشهد1390/04/011392/04/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961625یکسان سازی پارامترهای کمی بدست آمده از تصاویر PET/CT با هدف ارزیابی پاسخ به درمان: مطالعه چند مرکزی بر روی فانتوم و بیمارمجریدر دست اجرابلي
2910462شبیه سازی آشکارساز نیم رساناP-N قابل استفاده در دوربین های گاما به روش مونت کارلومجریپایان یافتهبلي
389781اصلاح پراکندگی و تضعیف در تصاویر /CT SPECT در محیطهای ناهمگنمجریپایان یافتهبلي
485404مقایسه روش های مختلف تصحیح تضعیف در تصاویر SPECT قلب و بهینه سازی روش منتخب با استفاده از فانتوممجریپایان یافتهخير
582093بررسی حرکت بیماران SPECT قلب در محورهای افقی و عمودی و در جهات مثبت و منفی و تاثیر آن بر روی Sinogram Linogram در روش بازسازی تصاویر Filtered Backprojection و iterative Reconstructionمجریپایان یافتهخير
6910436بررسی راهکارهای مناسب توانمندسازی آموزشی اعضا هیات علمی دانشکده پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
787513جااندازی بسته و میله گذاری داخلی کانال استخوان فمور با پیچ های قفل کننده با استفاده از میدان مغناطیسی بدون استفاده از C-arm روی مولاژ و کاداورهمکارپایان یافتهخير
884301ساخت و کالیبراسیون سیستم MRI پلیمر ژل دزیمتری و کاربرد ان در پرتو درمانی جهت ارزیابی توزیع دزهای سه بعدیهمکارپایان یافتهخير
984231شبیه سازی مونت کارلو طیف اشعه ایکس در رادیولوژی تشخیصی با استفاده از کد MCNP-4C و طراحی نرم افزار کاربر پسند برای بهره برداری از آنهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973519مقایسه تاثیر دوروش یادگیری الکترونیک وکارگاهی بردانش و عملکرد دانشجویان پرستاری در کنترل عفونت های بیمارستانیSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموزش علوم پزشکی1393اول
2950098Evaluation of Effective Dose to Radiologists during Fluoroscopy or Angiography of Abdominal Visceraسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Radiation Research1384اول و مسئول
3950096Study of wedge factor dependence with depth, field size and SSD in 60Co unitsSID/Iranmedex/Magiraniranian journal of basic medical sciences1384اول و مسئول
4950095Assessment of variation of wedge factor with depth, field size and SSD for Nepton 10 PCسایر سایت‏های تخصصیIran. J. Radiat. Res1383اول و مسئول
5950093Single Layer Acquisition Method (SLAM) as a new approach to nuclear medicine tomographyindex copernicusInternational Journal of Advanced Information Science and Technology1394اول
6934183Study of a new design of P-N semiconductor detector array for nuclear medicine imaging by MCNPX simulationPMCJournal of Medical Signals & Sensors1393اول
7934182New Student to Academic Staff Index and its evaluation in Mashad University of Medical ScincesEmbaseFuture of Medical Education Journal,1393اول
8934180Contrast Recovery via Introducing Collimator Detector Response on MLEM SPECT Image Reconstructions Algorithmسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Advanced Information Science and Technology1393اول
9931090Study of a New Design of P‑N Semiconductor Detector Array for Nuclear Medicine Imaging by Monte Carlo Simulation CodesPMCJournal of medical signals and sensors1393اول و مسئول
10930194A new approach for scatter removal and attenuation compensation from SPECT/CT imagesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
119221241) A New approach to scatter correction in SPECT Image based on Klein-Nishina equationEmbaseIran.J.Nuclear Medicin1392اول
1289422New approach for attenuation correction in SPECT images, using linear optimizationISIIranian Journal of Radiation Research1389مسئول
1387503Evaluation of Attenuation Correction Process in Cardiac SPECT Images scopusIran J Nuc lMed1387سوم
1487186Evaluation of the role of system matrix in SPECT images reconstructed by OSEM techniquescopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1387اول و مسئول
1586074A survey of annual effective and genetically significant dose from conventional X ray examinations in 10 counties in Khorasan province Iran scopusIranian Journal Radiation Research 1386اول و مسئول
1685202Image reconstruction using filtered backprojection and iterative method: Effect on motion artifacts in myocardial perfusion SPECTISIJournal of Nuclear Medicine Technology1385چهارم
1784086Estimation of radiation dose of aircrew in domestic flightsChemical AbstractIranian journal of basic medical sciences1384اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1634مروری بر مباحث فیزیکی در پزشکی هسته ای1394ترجمه و تالیف
2187مبانی آشکارسازی و دوزیمتری پرتوهای یونیزان1379ترجمه و تالیف
3110مبانی فیزیک پزشکی1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1192توموگرافی در پزشکی هسته ای به روش ثبت تابشهای یک لایه1393/06/0383661nf>, محسن حاجی زاده صفار

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه