علی  صادقیان
خلاصه عملکرد علی  صادقیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علی صادقیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علی صادقیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : میکروب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : sadeghiana@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1930588طراحی و ساخت DNA واکسن با استفاده از فیوژن دو ژن hspX و tb10.4 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسمجریپایان یافتهبلي
2930462طراحی و ساخت واکسن DNA کد کننده قطعات فیوژنی PPE44-EsxV -HspX مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و بررسی ایمنی زایی آن در مدل موشیمجریپایان یافتهبلي
3930461طراحی و ساخت نانو واکسن زیرواحدی حاوی پروتئین های فیوژن EsxVو HspXو PPE44محصور شده در نانوسفرهای PLGA مانوزیله و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز آن طریق بینی و زیر جلدی در موشمجریپایان یافتهبلي
4921957طراحی روشی جدید برای شناسایی آسان و مطمئن محصولات واکنش LAMP در یک سیستم بسته و مقایسه آن با روشهای شناسایی موجود، به منظور تشخیص سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های بالینیمجریپایان یافتهبلي
5921824طراحی و ساخت DNAواکسن با فیوژن دو ژن MPB83 و Mtb32C مایکوباکتریوم توبرکلوزیسمجریپایان یافتهبلي
6921818طراحی و ساخت DNAواکسن با فیوژن دو ژن Mtb32C و MPB51 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسمجریپایان یافتهبلي
7911236تشخیص افتراقی مایکوباکتریوم های غیر سلی به روش های مولکولی hsp65-PRA و rpoB-Sequencingمجریپایان یافتهبلي
8911128طراحی و ساخت DNA واکسن حاوی قطعه فیوژنی دو ژن ایمونودامیننت cfp10 و ag85a مایکوباکتریوم توبرکلوزیسمجریپایان یافتهبلي
9911102طراحی و ساخت DNAواکسن با فیوژن دو ژن ag85a و tb10.4 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسمجریپایان یافتهبلي
10910071کلونینگ و تولید پروتئین HspX CFP-10: از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشـی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشمجریپایان یافتهبلي
11910070کلونینگ و تولید پروتئینESAT-6:CFP-10 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشـی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشمجریپایان یافتهبلي
12910054تاثیر ریفامپین و ایزونیازید بر روی میکوباکتریوم توبرکولوز در حضور ویتامین ث یا ان-استیل سیستئین (NAC)مجریپایان یافتهبلي
13910045کلونینگ و تولید پروتئین های Esat-6، HspX و Cfp-10 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشی در دو سیستم یوکاریوتی جانوری و مخمری به منظور ایجاد سیستم هدفمند عرضه آنتی ژن (Selective delivery and processing)و بررسی قدرت ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلیمجریپایان یافتهخير
14910016طراحی و ساخت واکسن DNA کدکننده HBHA - Mtb32c مایکوباکتریاییمجریپایان یافتهبلي
15900991مقایسه دو روش جدید مشاهده میکروسکوپیک حساسیت ضد میکروبی (MODS) و روش نیترات ردوکتاز (NRA) با روش متداول در تعیین حساسیت ضد میکروبی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به داروهای خط اول درمان بیماری سلمجریپایان یافتهبلي
1689913مقایسه آزمایشگاهی توانایی رفع آلودگی میکروبی از قالبهای ZOE توسط چهار ماده ضدعفونی کننده رایج به روش اسپریمجریپایان یافتهبلي
1789199سنتز مشتقات 11-Chloro-3-alkyl-3H-imidazo[4,5-a]acridine و بررسی قدرت آنتی باکتریال آنها بر روی سوش های مقاوم بیمارستانیمجریپایان یافتهخير
1888134بررسی شاخصهای عملیاتی لنفوسیتهای T تنظیم کننده ایمنی (Treg) در بروز پاراپارزی اسپاستیک گرمسیری به همراه میلوپاتی ناشی از HTLV1 (HAM/TSP)مجریپایان یافتهبلي
1986408بررسی و تعیین فراوانی اسهال آدنوویروسی در کودکان زیر 6سال مراجعه کننده به اوژانس و کلینیک اطفال بیمارستان قائم (عج) مشهد مجریپایان یافتهخير
2086359بررسی آزمایشگاهی توانایی رفع آلودگی میکروبی از قالبهای آلژینات توسط مواد ضدعفونی کننده مختلف (هیپوکلریت سدیم 5/0%، دکونکس 2%، سانوسیل (نانوسیل) D2)مجریپایان یافتهبلي
2185261بررسی مقایسه ای PCR در تشخیص کلامیدیا تراکوماتیس با روش کشت سلولی در بیماران مبتلا به واژنیت (التهاب پیشابراه،التهاب دهانه رحم) مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
2284273بررسی و تعیین فراوانی اسهال روتاویروسی در کودکان زیر 6 سال مراجعه کننده به اورژانس و کلینیک اطفال بیمارستان قائم(عج) مشهدمجریپایان یافتهخير
2383218اثرات ضد میکروبی برگ چای بر استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلینمجریپایان یافتهخير
2482411بررسی نقش مهار کنندگی لاکتو باسیل های موجود در مواد غذایی ( پروبیوتیک ها) روی هلیکوباکترپیلوری در In Vitoمجریپایان یافتهخير
2582372بررسی منشا آلودگی زخم بیماران سوختگی به سودومانوس آئروژینوزا به روش Plasmid Finger printing در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
2682221مقایسه روش PCR و تستهای بیوشیمیایی در افتراق مایکو باکتریوم توبرکلوزیس از سایر مایکوباکتریوم ها در بررسی 100 نمونه ارسالی به آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهخير
2782171بررسی میزان مقاومت اولیه آنتی بیوتیکی در میان مایکوباکتریوم جدا شده از بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در مشهدمجریپایان یافتهخير
28930710 طراحی پپتیدهای مداخله کننده با عمل پروتئین IdeR و ارزیابی آنها در مهار رشد باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس همکارپایان یافتهبلي
29930656بررسی تاثیرنانو ذرات سریم اکساید حاوی سیلی مارین بر تکثیر ویروس هپاتیت C در کشت سلولهمکارپایان یافتهبلي
30930140بررسی ایمنی زایی DNA واکسن tb10.4 Ag85A- بر علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهخير
31930139بررسی ایمنی زایی DNA واکسنAg85a-Cfp10 بر علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهخير
32911194بررسی اینتگرون های کلاس 1، 2، 3 و کاست های ژنی الحاق شده در ایزوله های آسینتوباکتر بومانی در بیمارستان قائم مشهد طی سال 1392 همکارپایان یافتهخير
33900351مقایسه تأثیر چند نوع دهانشویه بر شاخصهای لثه ای و باکتریهای پلاک دندانی در بیماران دارای دستگاه ارتودنسی ثابتهمکارپایان یافتهخير
3489171تعیین توالی ژن هماگلوتینین(سگمان 4) در موارد مثبت آنفلوانزای نوع A (09/(H1N1 گزارش شده در بیمارستان قائم(عج)همکارپایان یافتهخير
35891025بررسی تجویز پروبیوتیک در پنومونی در کودکان 6 ماه تا 12 سال بستری در بخشهای اطفالهمکارپایان یافتهبلي
3688760ارزیابی آزمایش اَمپلیفیکاسیون ایزوترمال با واسطة لوپ مبتنی بر IS6110 (IS6110-based LAMP) در تشخیص مستقیم و سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های خارج ریوی و مقایسة آن با تکنیک های متداولهمکارپایان یافتهخير
3788276بررسی عفونتهای بیمارستانی و نوع آنتی بیوتیک مصرفی در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
3888087بررسی تاثیر پیوند کلیه بر میزان PSAهمکارپایان یافتهبلي
3987578تعیین بار ویروسی HIV-1 با مقایسه دو روش Real Time RT-PCR و روش استاندارد COBAS Amplicor Monitor Test و سنجش ایمنی سلولی با فلوسایتومتری به منظور مونیتورینگ وضعیت بالینی و پیگیری درمان بیماران آلودههمکارپایان یافتهخير
4087253بررسی رابطه ابتلا به سرطان سلول سنگفرشی پوست و عفونت با ویروس پاپیلومای انسانیهمکارپایان یافتهبلي
4186102بررسی وجود پاپیلومای انسانی در بافت های سرطانی پستان در 50 نمونه به روش PCRهمکارپایان یافتهخير
4286012کلونینگ، بیان و خالص سازی پروتئین TB10.4 از مایکو باکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
4385498کلونینگ و اکسپرس مولکولهای vOX2 ازویروس KSHV و CD200 (OX2) از ژنوم انسانی به صورت مولکول رکومبینانت با Fc?1از IgG1 انسانی به منظورتولید پروتئین رکومبینانت ضد التهابی درمانی همکارپایان یافتهخير
4485348شیوع عفونت ویروس هرپس سیمپلکس تیپ1 در بیماران باسندرم ضعف مزمن(CFS) در مراجعه کنندگان به بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
4581043راه اندازی آزمایش PCR-RFLP برای تشخیص سریع کلامیدیا تراکوماتیس در بیمارستان قائمهمکارپایان یافتهخير
4680057ارزیابی پرولیفراسیون لنفوسیتهای B بوسیله LPS با استفاده از کیت سنجش تکثیر سلولی MTTهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1940270Construction of a DNA vaccine encoding Mtb32C and HBHA genes of mycobacterium tuberculosisISIJundishapur Journal of Microbiology1394دوم
2935241The most common bacteria causing ocular infection in North-East of Iran between 2005-2011 and their antibiotic resistance patternسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Microbiology Research and Reviews1393دوم
3935207Surveillance of pattern of Bacterial Contamination in Ghaem Hospital During 10 Years (1370 to 1380scopusمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1383دوم
4935151Trend of antibiotic resistance among Acinetobacter spp. strains isolated from wound infections in Ghaem University Hospital in Northeast of Iran from 2005 to 2011Embaserazavi international journal of medicine1393چهارم
5934976Epidemiology and the agreement rate of serological tests in human brucellosis in North East of IranscopusArchives of Clinical Infectious Diseases1394سوم
6934948Antimicrobial activity of garlic extract against ShigellaPMCIranian Journal of Medical Sciences1382اول
7934946Prevalence and Risk Factors for Hepatitis B Virus Infections Among STD Patients in Northeast Region of IranPMCMed Sci Monit1383دوم
8931617Incidence of adenovirus diarrhea in children under 6 years referred to the pediatric emergency and clinic of Ghaem Hospital Mashad Iran.SID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Pediatrics Society1389دوم
9931052Potent and selective inhibitors of class A b-lactamase: 7-prenyloxy coumarinsISIThe Journal of Antibiotics1393سوم
10930971Resistent Acinetobacter Wound Infection in Orthopaedics (Report of One Case)ISCجراحی استخوان و مفاصل ایران1388سوم
11924004Antibiotic Resistance Pattern of Hospital Isolates of Staphylococcus aureus in Mashhad-Iran During 2009 - 2011scopusArchives of Clinical Infectious Diseases1391دوم
1292269Incidence of rotavirus diarrhea in children under 6 years referred to the pediatric emergency and clinic of Ghaem Hospital Mashad IranPMCActa Medica Iranica1389اول و مسئول
13922669Sources of bacteria causing nosocomial infections At NICU of Ghaem Hospital in Mashhad, IranISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1392اول و مسئول
14922264The Antibiotic Resistance Pattern of Staphylococcus Aureus Isolated From Patients in Quaem University Hospital During 2009-2011علمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1391دوم
15921253Following juicer Mtanola گaah Plumbogo europaea L Barr Garچ Candida آلبیکانسSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1385اول و مسئول
1691548Synthesis and SAR studies of 3-allyl-4-prenyloxyaniline amides as potent 15-lipoxygenase inhibitorsISIBioorganic & Medicinal Chemistry1391پنجم
1791146An Association of Human Papillomaviruses Low Risk and High Risk Subtypes with Skin TagISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391پنجم
189061511-Chloro-3-methyl-3H-imidazo[4,5-a]acridine (CMIA) as a potent and selective antimicrobial agent against clinical isolates of highly antibiotic-resistant Acinetobacter baumanniiISIMedicinal Chemistry Research1390اول
1990606Abundance of Colonized bacteria as causative agent of septicemia inneonates hospitalized in the N.I.C.U Ward at Ghaem hospital in MashhadISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390دوم
2090377Comparisons of different antibiotics effect on the Acinetobacter baumannii by minimum inhibit concentration (MIC) methodscopusJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1390سوم
2190356Antimicrobial activity of aqueous and methanolic extracts of pomegranate fruit skinSID/Iranmedex/MagiranAvicenna Journal of Phytomedicine1390اول
2290264Effect of three different disinfection materials on alginate disc by immersion and spray methodsscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1390دوم
2389320Molecular Cloning, Expression and Purification of Protein TB10.4 Secreted by Mycobacterium TuberculosisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389مسئول
2488683Antibacterial Activity of Camellia Thea against Meticillin Resistant Staphylococcus Aureusعلمی پژوهشی ایندکس نشده مجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388اول
2588586A microbiologic investigation following the disinfection of irreversible hydrocolloid materials using the spray methodISIJ Calif Dent Assoc1388دوم
2688473بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره های آبی و اتانولی حنا علیه استافیلوکوکوس اورئوس . س.د.م.ناس آئروژینوزاindex copernicusافق دانش1388چهارم
2788393وجود عفونت ویروس پاپیلومای انسانی دربافتهای سرطانی پستان وارتباط آن با شاخص های بالینیسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1388سوم
2888287PREVALENCE OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN THE SAMPLES REFERRED TO THE TUBERCULOSIS RESEARCH LABORATORY IN MASHHAD GHAEM HOSPITAL DURING 2005-2006scopusIRANIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY1388دوم
2988250Synthesis and antibacterial activity of some new derivatives of pyrazole World J Microbiol Biotechnol1388پنجم
3088229بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره های آبی و اتانولی حنا علیه استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئرو ژینوزاSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1388چهارم
3188052Design, synthesis, and structure-activity relationship study of 5-amido-1-(2,4-dinitrophenyl)-1H-4-pyrazolecarbonitrils as DD-carboxypeptidase/penicillin-binding protein inhibitors with Gram-positive antibacterial activityISIMed chem res1388مسئول
3287633Increased microvessel density in involved organs from patients with HTLV-I associated adult T cell leukemia lymphomaISI LEUKEMIA & LYMPHOMA 1387پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1932554Large scale evaluation of an alternative method for in vitro susceptibility testing of new antituberculosis agents against Mycobacterium tuberculosisهشتمین کنگره میکروب شناسی بالینیتبریزپوستر1393خير
2931241Construction of a DNA vaccine encoding CFP10 gene of Mycobacterium tuberculosisششمین کنگره بین المللی آزمایشگاه وبالینتهرانپوستر1392خير
3931238Designing and constructing a DNA vaccine encoding TB10.4 gene of Mycobacterium tuberculosisهفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایرانشیرازپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه