علیرضا  فاضل
خلاصه عملکرد علیرضا  فاضل
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علیرضا فاضل

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علیرضا فاضل رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : علوم تشریحی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : fazela@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940280اثر عصاره آبی- الکلی سیاه دانه بر آپوپتوز سلولی و حجم هیپوکامپ موش صحرایی دچار هیپو تیروئیدی در دوره نوزادی و رشدمجریپایان یافتهبلي
2940250اثرات مصرف مفدرون در دوره بارداری بر آپوپتوز و تکثیر سلولی در هیپوکامپ زاده های موش نژاد Balb/Cمجریپایان یافتهبلي
3940024مطالعه استخوان سازی به دنبال تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی در یک ضایعه ناشی از کشیدن دندان در سگ بالغ نژاد Mongrelمجریپایان یافتهبلي
4911216مطالعه ی لکتین هیستوشیمیایی سطح سلول های شبکیه، در دوران مورفوژنز موش و تمایزات نهایی آن بعد از تولدمجریپایان یافتهبلي
5911215توزیع و گسترش تغییرات گلیکوکانجوگیت های سطح سلولی و ماتریکس خارج سلولی در سلولها و سازمان دهنده های نخاع در دوران رویانی و اوایل دوران جنینی در موش نژاد balb/cمجریپایان یافتهبلي
6900849بررسی اثر سیر و ویتامین C بر آپوپتوز سلول های شبکیه نوزادان رت ، ناشی از تماس با سرب در حین حاملگی و شیر خواریمجریپایان یافتهبلي
7900843اثرات مواجهه با نانو ذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره بارداری و شیردهی بر آپوپتوز و نوروژنزیس هیپوکمپ در فرزندان موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
889779مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی و لکتین هیستوشیمیایی مول هیداتیفرم همراه با انالیز پلوئیدیمجریپایان یافتهبلي
986766مطالعه اثرات استرس پیش از تولد بر روی آسیب نورونی لایه گرانولر جیروس دندانه دار و تغییرات لکتین هیستوشیمیایی این ناحیه در روند تکامل دوران جنینی رتمجریپایان یافتهبلي
1086765بررسی تاثیر پدیده مهار منتشر شونده (spreading depression ) بر آرایش سلولی و توزیع گلیکوکانجوگیت ها در سطح نورونهای نواحی کورتیکال و ساب کورتیکال مغز موشهای صحراییمجریپایان یافتهبلي
1186300نحوه توزیع گلیکوکانجوگیت های خاص در مورفوژنز دریچه های قلبی جنین موش balb/c مجریپایان یافتهخير
1281302بررسی سیر تمایزات ناشی از اثرات القایی نوتوکورد با تکیه بر نقش گلیکوکانژوگیتها در اوایل دوران مورفوژنزمجریپایان یافتهخير
1381301بررسی اثر مورفین بر گلیکوکانکوگیتها سلول و ماده خارج سلولی درگیر در پدیده اسپرماتوژنزمجریپایان یافتهبلي
1481300مطالعات لکتین هیستوشیمیایی در هیستوژنز غده فوق کلیوی و تغییرات آن در دوران نوزادیمجریپایان یافتهبلي
1579010مطالعات هیستو شیمیایی و ایمونو هیستو شیمیایی تکامل نخاع در رتمجریپایان یافتهخير
16941613اثرات تجویز عصاره گیاه Carob بر سیستم ادراری-تناسلی و آنزیم های آلانین ترانسفراز و آسپارتات ترانس آمیناز در موش نر بالغهمکارپایان یافتهبلي
17941194اثرات عصاره خروب Ceratonia siliqua بر کیفیت اسپرم، ساختار بیضه و هورمون تستوسترون در موش مدل ناباروری القا شده با بوسولفانهمکارپایان یافتهبلي
18931781بررسی اثر اکستازی بر میزان بیان پروتئین شوک حرارتی (HSP70) و آپوپتوز در بیضه موش صحرایی بالغصحرایی بالغهمکارپایان یافتهبلي
19931752بررسی اثر هیپوتیروئیدی تجربی بر کلاژن نوع IV و لامینین -5α و بیان ژنهایCatSper1,2 در مجاری سمی نفروس موش Balb/Cهمکارپایان یافتهبلي
20931750اثرات دیابت تجربی بر بیان کلاژن نوع IV و لامینین -5α و1,2 CatSper در مجاری سمینیفر موش Balb/Cهمکارپایان یافتهبلي
21930349مطالعه ایمونوهیستوشیمیائی بیان لامینین و فیبرونکتین غشاء پایه و ماتریکس خارج سلولی بدنبال تجویز نیتریت سدیم در پارانشیم بیضه موش نژاد Balb/Cهمکارپایان یافتهبلي
22922842بررسی اثر مالاتیون بر پارامترهای بیوشیمیایی وتغییرات آپوپتوتیک وپرولیفراسیون سلول های جنسی نر در رت های بالغ و اثر محافظتی ویتامینCهمکارپایان یافتهبلي
23922840بررسی اثرات مالاتیون بر پارامترهای بیوشیمیایی وتغییرات آپوپتوتیک و پرولیفراسیون فولیکول های تخمدانی رت های بالغ و اثر بازدارندگی ویتامینCهمکارپایان یافتهبلي
24910857بررسی اثرعصاره سیر بر میزان آپوپتوز و پرولیفراسیون سلول های زایا در بافت بیضه ی موش های صحرایی دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
25900714بررسی اثرات آلفا توکوفرول و ال-کارنیتین بر بیان ژنهای CatSper و کیفیت اسپرم موش مسن و جوانهمکارپایان یافتهبلي
26900572تاثیر مصرف ویتامین C و عصاره سیر بر تغییرات گلیکوکانژوگیت های هیپوکامپ نوزادان رت های در معرض سربهمکارپایان یافتهخير
27900116تأثیر مصرف سیر و ویتامین C بر آسیب نورونی ناشی از تماس با سرب در تشکیلات هیپوکامپ رتهمکارپایان یافتهبلي
28900115بررسی نقش مصرف ویتامین C و سیر بر اثرات ناشی از تماس با سرب بر نوروژنز شکنج دندانه ای هیپوکامپ رتهمکارپایان یافتهبلي
2989761بررسی اثرآلفا لیپوئیک اسید بر جلوگیری از تغییرات بیان کلاژن نوع IV و لامینین در غشا پایه و ماتریکس خارج سلولی پری نوریوم عصب سیاتیک رت های دیابتیکهمکارپایان یافتهبلي
3089566بررسی تاثیر تجویز نیکوتین در دوره بارداری بر بیان لامینین و فیبرونکتین پارانشیم ریه نوزادان موشهمکارپایان یافتهبلي
3188637مطالعه اثرات اپی لپسی مادری بر میزان و محل بیان PSA-NCAM در تشکیلات هیپوکامپ نوزادان رتهمکارپایان یافتهبلي
3288478مطالعه هیستو شیمیایی و ایمنوهیستوشیمیایی برخی گلیکوکونژوگیت ها و کلاژن نوعIII در طی مورفوژنز پوست رتهمکارپایان یافتهبلي
3388461مطالعه هیستو شیمیایی و ایمونوهیستوشیمیایی برخی گلیکوکونژوگیت ها و لامینین طی گنادوژنز در رتهمکارپایان یافتهبلي
3488391مقایسه اثر درمانی سلول های بنیادی مشتق از خون بند ناف و بافت چربی در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی خونریزی دهندههمکارپایان یافتهبلي
3587401بررسی احتمال جایگزینی سلول های بنیادی مزانشیمال بر ترمیم نورون های حرکتی هسته ضایع دیده عصب هیپوگلوس در رتهمکارپایان یافتهخير
3686049بررسی ایمونوهیستوشیمیایی تاثیر فرمالدئید براسپرماتوژنز در موش نژاد balb/cهمکارپایان یافتهخير
3781303پیدایش و تغییرات گلیکوکانژوگیت ها در هیستوژنز و هیستولوژی غده هیپوفیز در رتهمکارپایان یافتهخير
3881078مطالعه ریزساختمانی سلولهای اسپرماتوژنیک پس از تزریق مزمن مورفینهمکارپایان یافتهخير
3981036تعیین عوامل موثر در تکامل جفت با استفاده از مطالعات هیستوشیمیاییهمکارپایان یافتهخير
4080083مطالعه هیستوشیمیائی اثرات مورفین بر روند اسپرماتوژنزهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982074A Morphometric Study of Pterion and its Clinical Significance for Brain SurgeryISCمجله علوم پزشکی صدرا1398سوم
2981949Effects of Carob Fruit Extract on Spermatogenesis, Antioxidant Status, and Apoptosis in Adult Male MiceISIPharmaceutical Sciences1398چهارم
3974024Comparison of Intracytoplasmic Sperm Injection Outcome with Sperm Selection Techniques in Oligoasthenozoospermic Males: A Randomized Controlled TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1397پنجم
4973534Glycoconjugates distribution in the lateral walls of spinal cord during mouse morphogenesis using lectin histochemical methodChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1395مسئول
5972662Assessment of sperm morphology, chromatin integrity, and catSper genes expression in hypothyroid miceISIACTA BIOLOGICA HUNGARICA1397چهارم
6972325Role of the Zeta Method in Intracytoplasmic Sperm Injection Outcomes in High Sperm DNA Fragmentation in Oligoasthenozoospermic MenISIGalen Medical Journal1397پنجم
7971215Effects of Carob (Ceratonia siliqua) on Sperm Quality, Testicular Structure, Testosterone Level and Oxidative Stress in Busulfan-Induced Infertile MicescopusPharmaceutical Sciences1397سوم
8970862Exposure to mephedrone during gestation increases the risk of stillbirth and induces hippocampal neurotoxicity in mice offspringISINeurotoxicology and teratology1397دوم
9970083Effects of MDMA (ecstasy) on apoptosis and heat shock protein (HSP70) expression in adult rat testisISITOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS1396سوم
10964068Effect of chronic sodium nitrite administration on the expression of fibronectin in interstitial tissue of mice testis: An immunohistochemical study.ISIBiomedical Research1396چهارم
11963645Effects of human adipose-derived stem cells and platelet-rich plasma on healing response of canine alveolar surgical bone defectsPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS1396چهارم
12963104Effects of oral administration of sodium nitrite on laminin expression in mice testicular interstitium: an immunohistochemical study.ISIBiomedical Research1396چهارم
13962978The effect of platelet-rich plasma on human mesenchymal stem cell-induced bone regeneration of canine alveolar defects with calcium phosphate-based scaffoldsISIIranian journal of basic medical sciences1396چهارم
14962194Evaluation of Oxidative Stress Indices after Exposure to Malathion and Protective Effects of Vitamin C in Ovarian Tissue of Adult Female RatsChemical AbstractInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research1395سوم
15961915Neuroprotective effects of Nigella sativa extract upon the hippocampus in PTU-induced hypothyroidism juvenile rats: A stereological studyISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1396دوم
16961220Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles during pregnancy and lactation alters offspring hippocampal mRNA BAX and Bcl-2 levels, induces apoptosis and decreases neurogenesisISIEXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY1396سوم
17954366Effects of sodium nitrite on fibronectin expression of the testicular parenchyma in miceISIInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research1395چهارم
18953188Evaluating the protective effects of vitamin C on serum and erythrocyte cholinesterase activity of male rats exposed to malathionPMCElectronic physician1395چهارم
19953172Evaluation of the laminin α5 expression in mice testicular parenchyma following an exposure to water contaminated with sodium nitriteISIinternational journal of advanced biotechnology and research1395چهارم
20952724Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in testis of aging miceISIIranian Journal of Reproductive BioMedicine1393چهارم
21951681Protective effects of ascorbic acid and garlic extract against lead-induced apoptosis in developing rat hippocampusISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1395پنجم
22935388DNA flow cytometric analysis in variable types of hydropic placentasscopusIranian Journal of Reproductive Medicine1394سوم
23935048Effect of Garlic Aqueous Extract on Markers of Oxidative Stress in Diabetic Rats TestesISCمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1393چهارم
24935047PROTECTIVE EFFECTS OF GARLIC AQUEOUS EXTRACT ON GERM CELLS' APOPTOSIS IN THE MALE DIABETIC RATSISCINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES1393چهارم
25934517Glycoconjugates distribution during pre- and postnatal photoreceptors and their association with retinal pigment epitheliumISIIran J Basic Med Sci1393دوم
26934212Glycoconjugates distribution during developing mouse spinal cord motor organizersMedlineIranian Biomedical Journal1393مسئول
27931994Lectinhistochemical study of Glycoconjugates role during Rat Adenohypophisis developmentISIIJBMS1384چهارم
28931983Immunohistochemical study of Type III Collagen Expression during Pre- and Post-natal Rat Skin Morphogenesis.ISIIran J Basic Med Sci1393چهارم
29931717Histochemical study of retinal photoreceptors development during pre- and postnatal period and their association with retinal pigment epitheliumISIIranian Journal of Basic medical sciences1393سوم
30931657The effect of ascorbic acid and garlic administration on lead-induced neural damage in rat offspring's hippocampusISIIranian Journal of Basic medical sciences1391چهارم
31931651Analysis of amygdale nucleus in the rat brain: A review studyPMCElectronic Physician1392سوم
32931636Detection of sugar chain expression in hydatidiform mole using lectin histochemistryISIIran Red Crescent Med J1392سوم
33931563Histochemical Lectin Study of Glycoconjugates Terminal Sugars during Retina Ganglionic Cell Differentiation in Rat EyeChemical Abstractافق دانش فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1393سوم
34930323The effect of Ascorbic Acid and Garlic administration on lead-induced apoptosis in Rat Offspring’s eye retinaPMCiranian biomedical journal1392دوم
35930321Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in the testis of the aging mousePMC. Iran J Reprod. Med.1392چهارم
36930314protective effects of ascorbic acid and garlic extract against neurogenesis inhibition caused by developmental lead exposure in the dentate gyrus of ratChemical AbstractComparative clinical pathology1392چهارم
37930163Comparison of insulin and alpha lipoic acid treatment on laminin expression in sciatic nerve of diabetic ratsChemical AbstractJournal of Cell and Animal Biology1392چهارم
38930065The Effect of Maternal Nicotine Exposure on Fibronectin Expression in Lung Parenchyma of the Mice Newborns.index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1392پنجم
39930028Effect of α-lipoic acid on expression of collagen IV of the sciatic nerve of diabetic ratsindex copernicusRESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES1391چهارم
40925004Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles during pregnancy; impaired memory and decreased hippocampal cell proliferation in rat offspringISIEnvironmental toxicology and pharmacology1392دوم
41924132effect of nikotinSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پزشکی رفسنجان1392چهارم
42923829Effects of L-carnitine treatment on expression of CatSper proteins in the aging mouse model.Chemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392پنجم
43923801The effects of exposure to titanium dioxide nanoparticles during lactation period on learning and memory of rat offspringISIToxicology and industrial health1394سوم
44923800Combination of vitamin E with L-carnitine increase CatSper Genes expression in the aging mouse testisChemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392پنجم به بعد
45923509Histochemical Study of hypothalamo- hypophyseal portal system in Rat Embryosسایر سایت‏های تخصصیHakim journal1384چهارم
46923506Study of pituitary development and comparison some fixatives effect on pituitary tissue preparationسایر سایت‏های تخصصیOfogh-e-danesh journal1384چهارم
47923495Lectin histochemical study of Glycoconjugates Terminal Sugars during Neurohypophisis development in Ratسایر سایت‏های تخصصیJournal of Gorgan University of Medical sciences1390سوم
48923493Assessment of Glycoconjugates Terminal Sugars expression during Rat Skin Morphogenesisسایر سایت‏های تخصصیJournal of Iranian Anatomical Sciences1389پنجم
49923480The effects of maternal epileptic seizures during pregnancy on PSA-NCAM expression in rat pups hippocampusISI(Journal of Biomedical Sience(JBS1391سوم
50923454Cell surface Molecular differentiation During Rat Adenohypophisis Morphogenesis using Lectinhistochemistry technique.ISICell journal1383چهارم
51923453Distribution of Specific Glycoconjugate in Early Mouse Embryonic Notochord and Paraxial MesenchymePMCIranian Biomedical Journal1384
52923439Protective Effects of Ascorbic Acid & Garlic on Lead-induced Apoptosis in Rat Offspring Hippocampus.ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391چهارم
53922337Ki-67 expression in hydatiform moles and hydropic abortionsISIIranian Red Crescent Medical Journal1392سوم
54921969Intravenosus administration of human umblical cord-mononuclear cells dose-dependently relive neurologic deficits in rat intracerebral hemorrhage modelISIAnnals of Anatomy1391پنجم به بعد
55921868Molecular mechanisms study hair follicle development in rat by lectin histochemistry techniqueSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1390پنجم به بعد
56921862مطالعه توزیع و تغییرات قندهای انتهایی گلیکوکانژوگیت هادر طی تکامل فولیکول مو در رت با استفاده از فن لکتین هیستوشیمیاییSID/Iranmedex/Magiranمجله پزشکی ارومیه1390پنجم به بعد
5792109Maternal nicotine exposure altered expression of laminin α 5 in lung tissue newborn micePMCJournal of Cell and Animal Biology1391چهارم
5891336 Study of glycoconjugates terminal sugars during morphogenesis of hair follicle in ratChemical AbstractUromia Journal of Medical Sciences1390پنجم به بعد
5991335Study of glycoconjugates terminal sugars during gonadogenesis in rat by lectin histochemical methodindex copernicusمجله علوم پزشکی رازی1390پنجم
6091334Lectinhistochemistry Study of Glycoconjugate Terminal Sugars During Rat kidney Developmentindex copernicusاف ق دانش؛ فصلنامه ی دانشگاه علو م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1391
6191196Nicotine decreased expression of fibronectin in lung parenchyma newbornISIAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1391چهارم
6291195The effect of PTZ-induced epileptic seizures on hippocampal expression of PSA-NCAM in offspring born to kindled ratsISIJournal of biomedical science1391سوم
6391194Intravenous administration of human umbilical cord blood-mononuclear cells dose-dependently relieve neurologic deficits in rat intracerebral hemorrhage modelISIAnnals of Anatomy1391پنجم به بعد
6491171Optimal incubating time of in vitro bromodeoxyuridine labeling of human umbilical cord blood-mononuclear cells and their functional assessment in ICH ratsChemical AbstractJournal of Cell and Animal Biology1391پنجم به بعد
6591148Therapeutic Benefit of Intravenous Administration of Human Umbilical Cord Blood- Mononuclear Cells Following Intracerebral Hemorrhage in RatISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391پنجم به بعد
6691141Distribution of some Glycoconjugates in the Notochord and Developing Gut during Early Morphogenesis in Balb/c Mouse EmbryosISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391چهارم
6790875Morphometrical Study of Polysialylated Neural Cell Adhesion Molecule Positive Cells in Rat Pups Hippocampus Following Induction of Seizure during PregnancyPMCIranian biomedical journal1390چهارم
6890775Distribution of Glycoconjugates terminal sugars during neurohypophysis development in Ratindex copernicusJournal of Gorgan University of Medical Sciences1390سوم
6989634Histochemical study of cellular mucopolysaccharides in esophageal and gastric carcinoma and its relation to tumor differentiationindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1389سوم
7089255Lectin Histochemical Study of Vasculogenesis During Rat Pituitary MorphogenesisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389چهارم
7189222Pentalogy of Cantrell: A case reportISIJournal of Research in Medical Sciences1389سوم
7289015Synchronous effects of light and noise prenatal stress on birth weight among rat neonatesسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1389مسئول
7387552شناسایی و تعیین موقعیت برخی از گلیکوکانژوگیت‌ها در طی تکوین تیموس در جنین های موشbalbcindex copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1387سوم
7487549The effect of formaldehyde on somniferous tubules of Balb/c miceindex copernicusJournal of iranian anatomical sciences1387سوم
7587464بررسی اثر فرمالدهید بر توبولهای اسپرم ساز موش Balb/cISC(علوم تشریح ایران) Anatomical sciences journal1387سوم
7687449گسترش اختصاصی مولکول فوکوز در ردیابی با لکتین Aleuria Aurantia در تکامل رشته‌های عصبی ناحیه نخاع لوله عصبی در طی دوران مورفوژنز موشindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387مسئول
7787319تغییرات تکوینی برخی گلیکوکانژوگیت ها در طی تکامل غضروف مکل در موشindex copernicusبهبود1387چهارم
7886155مراحل بحرانی تکامل جنینی و تاثیر مخرب ناهنجاری زاهاindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1386مسئول
7983003مطالعه لکتین هیستوشیمی قندهای انتهایی مختلف سطح سلول های غدد آدرنال در طول تکامل موشChemical Abstractپژوهنده ( مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)1383پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973594مواجهه با نانوذرات تیتانیوم دی اکساید در زمان بارداری منجر به کاهش تکثیر سلولی هیپوکمپ و اختلال در حافظه فرزندان موش صحرایی می شودهشتمین کنگره بین المللی پزشکی شیعهتهرانسخنرانی1394خير
2973593مواجهه با نانوذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره بارداری باعث القای آپوپتوز در هیپوکمپ مغز نوزادان موش می گردد.سیزدهمین کنگره بین المللی سم شناسیارومیهپوستر1394خير
3973592اثرات مواجهه با نانوذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره بارداری حافظه نوزادان را کاهش داده و تکثیر سلولی در هیپوکمپ را کاهش می دهدسیزدهمین کنگره بین المللی سم شناسیارومیهسخنرانی1394خير
4971420بررسی تاثیر پلاسمای غنی از پلاکت در ضایعات فک پایین سگ: یک مطالعه حیوانیکنگره علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395خير
5971235بهبود بازسازی بافت استخوان از طریق تاثیر پاراکرین سلول های بنیادی مزانشیمی2nd stem cells & regenerative medicine congressمشهدپوستر1396خير
6970355Use of mephedrone during pregnancy induces neurotoxicity in offspring and increases the risk of stillbirth10th Congress of Toxicology in Developing Countriesبلگرادپوستر1397خير
7963280تغییرات بیان فیبرونکتین در پارانشیم بیضه بعد از مصرف مزمن نیتریت سدیم در موشدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانپوستر1395خير
8963279تاثیر نیتریت سدیم بربیان لامینین در سلول های سرتولی در موشدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395خير
992884Effect of incubation time on the in vitro labeling of umbilical cord blood hematopoietic stem cells with bromodeoxyuridine (BrdU)12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular BiologyMashhadپوستر1390خير
1092850Therapeutic benefit of intravenous admmministration of human umbilical cord blood-mononuclear cells following intracereberal hemorrhage in rat(کنگره بین المللی نروترما) The first Razavi international Neurotrauma congressبیمارستان رضوی مشهدپوستر1390خير
1192749بهبود اختلالات عصبی ناشی از خونریزی داخل مغزی با تجویز وریدی سلول های تک هسته ای مشتق از خون بند ناف در موش صحراییدهمین کنگره بین المللی علوم تشریحی ایراندانشگاه علوم پزشکی گیلان- دانشکده پزشکی رشتسخنرانی1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1969جنین شناسی پزشکی (لانگمن)1394ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
1152کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه