محمدرضا  نیکروش
خلاصه عملکرد محمدرضا  نیکروش
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدرضا نیکروش

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدرضا نیکروش رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : علوم تشریحی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : nikraveshmr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961912بررسی اثر آکریل آمید بر آپوپتوز و تکثیر سلول های بافت بیضه، پارامترهای اسپرم و سطح سرمی تستوسترون در موش های سوری نر بالغ نژاد Balb/cمجریدر دست اجراخير
2960291بررسی اتر محافظتی آلفا لیپوئیک اسید بر بیان کلاژنIV و تغییرات آنزیمی در پارانشیم کلیوی و پارامترهای عملکرد کلیه در موش¬های¬ صحرایی تیمار شده با دیازینونمجریدر دست اجرابلي
3931752بررسی اثر هیپوتیروئیدی تجربی بر کلاژن نوع IV و لامینین -5α و بیان ژنهایCatSper1,2 در مجاری سمی نفروس موش Balb/Cمجریپایان یافتهبلي
4931750اثرات دیابت تجربی بر بیان کلاژن نوع IV و لامینین -5α و1,2 CatSper در مجاری سمینیفر موش Balb/Cمجریپایان یافتهبلي
5930349مطالعه ایمونوهیستوشیمیائی بیان لامینین و فیبرونکتین غشاء پایه و ماتریکس خارج سلولی بدنبال تجویز نیتریت سدیم در پارانشیم بیضه موش نژاد Balb/Cمجریپایان یافتهبلي
6922842بررسی اثر مالاتیون بر پارامترهای بیوشیمیایی وتغییرات آپوپتوتیک وپرولیفراسیون سلول های جنسی نر در رت های بالغ و اثر محافظتی ویتامینCمجریپایان یافتهبلي
7922840بررسی اثرات مالاتیون بر پارامترهای بیوشیمیایی وتغییرات آپوپتوتیک و پرولیفراسیون فولیکول های تخمدانی رت های بالغ و اثر بازدارندگی ویتامینCمجریپایان یافتهبلي
8911097مطالعه تاثیر دیازینون بر پارامترهای بیوشیمیایی و تغییرات مورفولوژیک آپوپتوز و پرولیفراسیون فولیکولهای تخمدان رت بالغ و اثر حفاظتی ویتامینEمجریپایان یافتهبلي
9911096مطالعه ی تأثیر دیازینون بر پارامترهای بیوشیمیایی و تغییرات مورفولوژیک آپوپتوز و پرولیفراسیون سلول های زایای بیضه ی رت بالغ و اثر حفاظتی ویتامینEمجریپایان یافتهبلي
10910857بررسی اثرعصاره سیر بر میزان آپوپتوز و پرولیفراسیون سلول های زایا در بافت بیضه ی موش های صحرایی دیابتیمجریپایان یافتهبلي
11900714بررسی اثرات آلفا توکوفرول و ال-کارنیتین بر بیان ژنهای CatSper و کیفیت اسپرم موش مسن و جوانمجریپایان یافتهبلي
12900629مطالعه تغییرات احتمالی بیان لامینین و فیبرونکتین پارانشیم کلیوی نوزادان موش Balb/c بدنبال مصرف نیکوتین مادری در دوره جنینی و نوزادیمجریپایان یافتهبلي
13900572تاثیر مصرف ویتامین C و عصاره سیر بر تغییرات گلیکوکانژوگیت های هیپوکامپ نوزادان رت های در معرض سربمجریپایان یافتهخير
14900236مطالعه ایمونو هیستو شیمی آپوپتوز و تکثیرسلولی ناشی از تأثیر هیپوتیروئیدیسم در فولیکولهای تخمدان موش صحرایی بالغمجریپایان یافتهبلي
1589761بررسی اثرآلفا لیپوئیک اسید بر جلوگیری از تغییرات بیان کلاژن نوع IV و لامینین در غشا پایه و ماتریکس خارج سلولی پری نوریوم عصب سیاتیک رت های دیابتیکمجریپایان یافتهبلي
1689566بررسی تاثیر تجویز نیکوتین در دوره بارداری بر بیان لامینین و فیبرونکتین پارانشیم ریه نوزادان موشمجریپایان یافتهبلي
1788478مطالعه هیستو شیمیایی و ایمنوهیستوشیمیایی برخی گلیکوکونژوگیت ها و کلاژن نوعIII در طی مورفوژنز پوست رتمجریپایان یافتهبلي
1888391مقایسه اثر درمانی سلول های بنیادی مشتق از خون بند ناف و بافت چربی در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی خونریزی دهندهمجریپایان یافتهبلي
1987678مطالعه اثر تجویز نیکوتین مادری بر تغییرات کلاژن نوع IV سیستم تنفسی نوزادان در موشمجریپایان یافتهخير
2087401بررسی احتمال جایگزینی سلول های بنیادی مزانشیمال بر ترمیم نورون های حرکتی هسته ضایع دیده عصب هیپوگلوس در رتمجریپایان یافتهخير
2187040مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی ظهور کلا‍‍ژن نوع IV و نحوه توزیع آن با استفاده از یک مدل جنینی حیوانیمجریپایان یافتهخير
2286049بررسی ایمونوهیستوشیمیایی تاثیر فرمالدئید براسپرماتوژنز در موش نژاد balb/cمجریپایان یافتهخير
2381303پیدایش و تغییرات گلیکوکانژوگیت ها در هیستوژنز و هیستولوژی غده هیپوفیز در رتمجریپایان یافتهخير
2481302بررسی سیر تمایزات ناشی از اثرات القایی نوتوکورد با تکیه بر نقش گلیکوکانژوگیتها در اوایل دوران مورفوژنزمجریپایان یافتهخير
25961247اثر حفاظتی بنه کوهی بر هیستوپاتولوژی بیضه، کیفیت اسپرم و استرس اکسیداتیو در موش مدل ناباروری القا شده با بوسولفانهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
2689779مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی و لکتین هیستوشیمیایی مول هیداتیفرم همراه با انالیز پلوئیدیهمکارپایان یافتهبلي
2786300نحوه توزیع گلیکوکانجوگیت های خاص در مورفوژنز دریچه های قلبی جنین موش balb/c همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981393Protective Effect of Vitamin C on Protein Expression of Type-IV Collagen Following the Consumption of Nitrate-Containing Drinking Water in Rat KidneyISIIranian Red Crescent Medical Journal1398سوم
2980743The Effect of Diazinon on Cell Proliferation and Apoptosis in Testicular Tissue of Rats and The Protective Effect of Vitamin EPMCInternational journal of fertility & sterility1398مسئول
3980741The protective effect of vitamin E on rats’ ovarian follicles following an administration of diazinon: An experimental studyPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE1397مسئول
4980654Effects of monosodium glutamate on apoptosis of germ cells in testicular tissue of adult rat: An experimental studyPMCInternational Journal of Reproductive Biomedicine1398پنجم
5980062Effects of Bene (Pistacia atlantica) on Histopathology of Testis, Sperm Chromatin Quality and Stress Oxidative in Busulfan-Induced Infertile MicescopusPharmaceutical Sciences1397سوم
6973849Morphometric Study of Greater Palatine Canal and Its Significance in block of Maxillary Nerveindex copernicusبیهق1397پنجم
7973084Effect of Drinking Water Nitrates and Vitamin C on Rat Liver Enzymes and Oxidative MarkersISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1397مسئول
8973083Evaluation of Oxidative Stress Biomarkers in the Renal Tissue of Rats and Serum Biochemical Parameters after the Administration of Nitrate in Drinking Water and Vitamin C:an Experimental StudyISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1397سوم
9972662Assessment of sperm morphology, chromatin integrity, and catSper genes expression in hypothyroid miceISIACTA BIOLOGICA HUNGARICA1397سوم
10964068Effect of chronic sodium nitrite administration on the expression of fibronectin in interstitial tissue of mice testis: An immunohistochemical study.ISIBiomedical Research1396دوم
11963104Effects of oral administration of sodium nitrite on laminin expression in mice testicular interstitium: an immunohistochemical study.ISIBiomedical Research1396دوم
12962194Evaluation of Oxidative Stress Indices after Exposure to Malathion and Protective Effects of Vitamin C in Ovarian Tissue of Adult Female RatsChemical AbstractInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research1395مسئول
13954366Effects of sodium nitrite on fibronectin expression of the testicular parenchyma in miceISIInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research1395مسئول
14953440Immunohistochemical Evaluation of the Effects of Nitrate in Drinking Water on Laminin Alpha-5 Expression in Rat Renal GlomeruliISIIranian Red Crescent Medical Journal1395دوم
15953439Effects of hypothyroidism on proliferation and programmed cell-death in rat ovarian granulosa cellsChemical AbstractEuropean Online Journal of Natural and Social Sciences1395سوم
16953188Evaluating the protective effects of vitamin C on serum and erythrocyte cholinesterase activity of male rats exposed to malathionPMCElectronic physician1395مسئول
17953172Evaluation of the laminin α5 expression in mice testicular parenchyma following an exposure to water contaminated with sodium nitriteISIinternational journal of advanced biotechnology and research1395مسئول
18953151The Protective Effect of Vitamin E on Serum and Erythrocytes Cholinesterase Levels in Poisoning of Diazinon, in adult female ratsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394مسئول
19953150Apoptotic effects of organophosphorus insecticide diazinon on rat ovary and protective effect of vitamin EChemical Abstractiranian journal of toxicology1395مسئول
20952724Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in testis of aging miceISIIranian Journal of Reproductive BioMedicine1393سوم
21935048Effect of Garlic Aqueous Extract on Markers of Oxidative Stress in Diabetic Rats TestesISCمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1393سوم
22935047PROTECTIVE EFFECTS OF GARLIC AQUEOUS EXTRACT ON GERM CELLS' APOPTOSIS IN THE MALE DIABETIC RATSISCINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES1393سوم
23934831Assessment of erythrocyte and serum cholinesterase activity in male rats treated with diazinon, and protective role of vitamin Eindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1393مسئول
24934830The Effect of Diazinon on Cholinesterase Activity in Plasma and Erythrocytes of Male and Female Rats and the Protective Role of Vitamin EChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1393مسئول
25934826Effect of prenatal nicotine exposure on fibronectin changes of extracellular matrix in kidneySID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1393مسئول
26934823The effect of maternal nicotine on basement membrane collagen IV of brain microvessels changes in neonatal Balb/C micePMCiranian journal of reproductive medicine1393پنجم
27934805Diazinon-Induced Ovarian Toxicity and Protection by Vitamins Eindex copernicusIranian Journal of Toxicology1393مسئول
28934804Gender-Related Differences in Sensitivity to Diazinon in Gonads of Adult Rats and the Protective Effect of Vitamin Eindex copernicusInternational Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences1393مسئول
29934802Single dose effect of diazinon on biochemical parameters in testis tissue of adult rats and the protective effect of vitamin EPMCIranian journal of reproductive medicine1393مسئول
30934516Fibronectin Regulation by Vitamin C Treatment in Kidneys of Nicotinic Mice OffspringISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393سوم
31934514Study of ameliorative role of garlic and ascorbic acid consumption on lead-induced glycoconjugates changes in rat offspring hippocampusISCInternational Journal of Current Life Sciences1393اول
32934205Neuronal cell reconstruction with umbilical cord blood cells in the brain hypoxia-ischemiaMedlineIranian Biomedical Journal1393سوم
33932764Effects of vitamin C on expression of renal laminin-α5 in offspring of nicotine-treated mice.index copernicusResearch Opinions in Animal and Veterinary Sciences1393مسئول
34931994Lectinhistochemical study of Glycoconjugates role during Rat Adenohypophisis developmentISIIJBMS1384دوم
35931983Immunohistochemical study of Type III Collagen Expression during Pre- and Post-natal Rat Skin Morphogenesis.ISIIran J Basic Med Sci1393دوم
36930321Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in the testis of the aging mousePMC. Iran J Reprod. Med.1392سوم
37930163Comparison of insulin and alpha lipoic acid treatment on laminin expression in sciatic nerve of diabetic ratsChemical AbstractJournal of Cell and Animal Biology1392سوم
38930130Cerebral damages-induced epsilateral common carotid occlusion and their improvement by using multipotential adipose-drived stem cellsISCفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل1392مسئول
39930067The Effect of Maternal Thyroid Disorders (Hypothyroidism and Hyperthyroidism) During Pregnancy and Lactation on Skin Development in Wistar Rat NewbornsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
40930065The Effect of Maternal Nicotine Exposure on Fibronectin Expression in Lung Parenchyma of the Mice Newborns.index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1392مسئول
41930028Effect of α-lipoic acid on expression of collagen IV of the sciatic nerve of diabetic ratsindex copernicusRESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES1391سوم
4292746Therapeutic potential of cord blood stem cell in brain damage of an animal modelSID/Iranmedex/MagiranJOURNAL OF IRANIAN ANATOMICAL SCIENCES1390مسئول
43924132effect of nikotinSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پزشکی رفسنجان1392مسئول
44923829Effects of L-carnitine treatment on expression of CatSper proteins in the aging mouse model.Chemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392سوم
45923804Study of the effect of hypothyroidism on the apoptotic index in rat ovarian follicles, using the TUNEL techniqueMedlineJournal of Iranian Anatomical Science1392سوم
46923800Combination of vitamin E with L-carnitine increase CatSper Genes expression in the aging mouse testisChemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392سوم
47923509Histochemical Study of hypothalamo- hypophyseal portal system in Rat Embryosسایر سایت‏های تخصصیHakim journal1384دوم
48923506Study of pituitary development and comparison some fixatives effect on pituitary tissue preparationسایر سایت‏های تخصصیOfogh-e-danesh journal1384دوم
49923495Lectin histochemical study of Glycoconjugates Terminal Sugars during Neurohypophisis development in Ratسایر سایت‏های تخصصیJournal of Gorgan University of Medical sciences1390دوم
50923493Assessment of Glycoconjugates Terminal Sugars expression during Rat Skin Morphogenesisسایر سایت‏های تخصصیJournal of Iranian Anatomical Sciences1389سوم
51923454Cell surface Molecular differentiation During Rat Adenohypophisis Morphogenesis using Lectinhistochemistry technique.ISICell journal1383دوم
52923453Distribution of Specific Glycoconjugate in Early Mouse Embryonic Notochord and Paraxial MesenchymePMCIranian Biomedical Journal1384دوم
53922337Ki-67 expression in hydatiform moles and hydropic abortionsISIIranian Red Crescent Medical Journal1392پنجم
54922004Evalauation of Laminin Expression during Mouse Lens developmentSID/Iranmedex/MagiranJournal of Anatomical Sciences1390مسئول
55921999Evaluation of the Cell Proliferation Process of Ovarian Follicles in Hypothyroid Rats by Proliferation Cell Nuclear Antigen Immunohistochemical TechniqueChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1391دوم
56921969Intravenosus administration of human umblical cord-mononuclear cells dose-dependently relive neurologic deficits in rat intracerebral hemorrhage modelISIAnnals of Anatomy1391سوم
57921929The role of stem cells in the improvement of brain injuries after hypoxic ischemiaسایر سایت‏های تخصصیElectronic physician1391اول
58921868Molecular mechanisms study hair follicle development in rat by lectin histochemistry techniqueSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1390سوم
59921862مطالعه توزیع و تغییرات قندهای انتهایی گلیکوکانژوگیت هادر طی تکامل فولیکول مو در رت با استفاده از فن لکتین هیستوشیمیاییSID/Iranmedex/Magiranمجله پزشکی ارومیه1390سوم
60921856Maternal nicotine induces collagen type IV changes in lung macrovessels of mouse newbornsسایر سایت‏های تخصصیمجله علوم تشریح ایران1389مسئول
61921820Immunohistochemical Study of Type IV Collagen during Lense Developmentindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1388دوم
62921819The key role of type IV collagen in developing retinal basement membrane in mouseSID/Iranmedex/Magiranدانشگاه علوم پزشکی گیلان1388اول
6392109Maternal nicotine exposure altered expression of laminin α 5 in lung tissue newborn micePMCJournal of Cell and Animal Biology1391مسئول
6491336 Study of glycoconjugates terminal sugars during morphogenesis of hair follicle in ratChemical AbstractUromia Journal of Medical Sciences1390سوم
6591196Nicotine decreased expression of fibronectin in lung parenchyma newbornISIAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1391مسئول
6691194Intravenous administration of human umbilical cord blood-mononuclear cells dose-dependently relieve neurologic deficits in rat intracerebral hemorrhage modelISIAnnals of Anatomy1391سوم
6791171Optimal incubating time of in vitro bromodeoxyuridine labeling of human umbilical cord blood-mononuclear cells and their functional assessment in ICH ratsChemical AbstractJournal of Cell and Animal Biology1391چهارم
6891148Therapeutic Benefit of Intravenous Administration of Human Umbilical Cord Blood- Mononuclear Cells Following Intracerebral Hemorrhage in RatISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391سوم
6990951Therapeutic Potential of Umbilical Cord Blood Stem Cells on Brain Damage of a Model of Strokeسایر سایت‏های تخصصیJournal Of Cardiovascular and Thoracic Research1390اول و مسئول
7090950Maternal nicotine exposure-induced collagen pulmonary changes in Balb/C mice offspring'sPMCJournal of Cell and Molecular Research1390اول
7190775Distribution of Glycoconjugates terminal sugars during neurohypophysis development in Ratindex copernicusJournal of Gorgan University of Medical Sciences1390دوم
7290284Maternal Nicotine Induces Collagen Type IV Changes in the Mice Lung Parenchyma and its VesselsscopusTanaffos1390مسئول
7389710Maternal Nexposure on Collagen Type IV Pulmonary Changes in Mouse Offspring'sindex copernicusJournal of Iranian Anatomical Sciences1389مسئول
7489606Maternal nicotine induces collagen type IV changes and its role on pulmonary bronchogenesis and alveolarization in mouse newbornsscopusPharmaceutical Sciences1389اول
7589599Pattern of laminin expression during kidney morphogenesis in Balb/c micePMCPakistan Journal of Biological Sciences1389دوم
7689445An Immunohistochemical Study of Retinal Collagen IV Expression during Pre- and Postnatal Periods in Balb/c MiceISIYakhteh 1389مسئول
7789255Lectin Histochemical Study of Vasculogenesis During Rat Pituitary MorphogenesisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389سوم
7889091Effects of Maternal Nicotine Exposure on Expression of Collagen Type IV and its Roles on Pulmonary Bronchogenesis and Alveolarization in Newborn MiceISIIran J Allergy Asthma Immunol1389مسئول
7988712Pattern of collagen IV expression in glomerular and mesenchymal basement membrane during fetal and postnatal period of Balb/c Miceعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Cell and Molecular Research1388مسئول
8088527Immunohistochmistry Study of Collagen IV Changes in Glomerular Basement Memebrane During Fetal and Postnatal Periods of Balb/c MiceSID/Iranmedex/MagiranJournal of Iranian Anatomical Sciences1388دوم
8188518Study of basement membrane type IV collagen appearance in the brain choroids plexus of mouse fetuses(Emro (IMEMR. Scientific journal of Hamadan university of medical sciences & health services1388اول و مسئول
8288483کلاژن IV و نقش کلیدی آن در تکامل غشائ پایه شبکیه موشindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان1388اول
8388464مطالعه ایمونو هیستو شیمیایی بیان کلاژن نوع 4 در خلال شکل گیری عدسیindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1388مسئول
8488232The effect of onion crude extract on male mouse reproductive systemسایر سایت‏های تخصصیباروری و ناباروری1388اول
8588218The role of type IV collagen in developing lens in mouse fetusesISIIranian journal of basic medical sciences1388اول و مسئول
8688217Inductive role of collagen type IV during nephrogenesis in miceISIUrology journal1388دوم
8787549The effect of formaldehyde on somniferous tubules of Balb/c miceindex copernicusJournal of iranian anatomical sciences1387دوم
8887464بررسی اثر فرمالدهید بر توبولهای اسپرم ساز موش Balb/cISC(علوم تشریح ایران) Anatomical sciences journal1387دوم
8987449گسترش اختصاصی مولکول فوکوز در ردیابی با لکتین Aleuria Aurantia در تکامل رشته‌های عصبی ناحیه نخاع لوله عصبی در طی دوران مورفوژنز موشindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387دوم
9087377بررسی آثار حفاظتی تجویز عصاره ساقه گیاه دم اسب بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیو عصب سیاتیک در نورونهای حرکتی شاخ قدامی نخاع رتindex copernicusمجله علمی پژوهشی علوم تشریح ایران1387مسئول
9187134Hypocholesterolemic Effects of Dietary Soybean vs. Casein proteins in a crossed over diets in ratISIPakistan Journal of Biological Sciences1387اول و مسئول
9286367مطالعه تغییرات هیستولوژیک تکامل دیسک بین مهره ای موشSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1386دوم
9385014مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات کلاژن IV در غشای پایه کلافه های گلومرولی در موش های دیابتی نژادBalb/cSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1385دوم
9484005Comparison of the neuronal cell death following proximal and distal facial nerve injury in ratindex copernicusمجله گوش، گلو،بینی و حنجره ایران1384دوم
9584004مطالعه چگونگی شکل گیری مینای دندانی در موش صحرایی مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان1384دوم
9684002هپیوتیروئیدی مادری و تاثیر آن بر تکامل سلولی قشر مخچه در دوران جنینی و پس از تولد در رتindex copernicusمجله علمی پزشکی1384دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980740تاثیر تک دوز دیازینون بر پارامترهای بیوشیمیایی در بافت بیضه رت بالغ و اثر محافظتی ویتامین Eدومین کنگره بین المللی تولید مثل و اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوریتهرانپوستر1395خير
2980739تاثیر دیازینون و نقش محافظتی ویتامین E بر فعالیت کولین استراز پلاسما و اریتروسیت در رت های نر و مادهدومین کنگره بین المللی تولید مثل و اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوریتهرانپوستر1395خير
3973081ارزیابی بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بافت کلیه رت و پارامترهای بیوشیمیایی سرم بعد از مواجهه با نیترات آب آشامیدنی و ویتامین Cسیزدهمین کنگره علوم تشریحی ایرانهمدانپوستر1397خير
4970492بررسی مرفومتریک مهره های گردنی و اهمیت بالینی آن در طراحی ایمپلنت های ارتوپدیکنگره ملی انسان شناسی زیستی و علوم انسانیمشهدپوستر1397خير
5964039مطالعه ایمونوهیستوشیمی اثرات نیترات آب آشامیدنی بر روی بیان لامینین آلفا 5 در گلومرول های کلیه رتدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانپوستر1395خير
6964038مطالعه اثر کم کاری تیروئید بر روی شاخص آپوپتوز در فولیکول های تخمدان با استفاده از تکنیک TUNELدومین کنگره ملی ستوتکنولوژی و کاربردهای آنمشهدپوستر1394خير
7964037ارزیابی فرآیند تکثیر سلولی فولیکول های تخمدان با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی PCNA در رت های هیپوتیروئیددومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردهای آنمشهدپوستر1394خير
8964035مطالعه تغییرات آپوپتوز و تکثیر سلولی در فولیکول های تخمدان رت هیپوتیروئیددومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپیشیرازسخنرانی1395خير
992884Effect of incubation time on the in vitro labeling of umbilical cord blood hematopoietic stem cells with bromodeoxyuridine (BrdU)12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular BiologyMashhadپوستر1390خير
1092850Therapeutic benefit of intravenous admmministration of human umbilical cord blood-mononuclear cells following intracereberal hemorrhage in rat(کنگره بین المللی نروترما) The first Razavi international Neurotrauma congressبیمارستان رضوی مشهدپوستر1390خير
1192749بهبود اختلالات عصبی ناشی از خونریزی داخل مغزی با تجویز وریدی سلول های تک هسته ای مشتق از خون بند ناف در موش صحراییدهمین کنگره بین المللی علوم تشریحی ایراندانشگاه علوم پزشکی گیلان- دانشکده پزشکی رشتسخنرانی1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
1112کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه