هادی  صفدری
خلاصه عملکرد هادی  صفدری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

هادی صفدری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): هادی صفدری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : میکروبیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
پست الکترونیک : safdarih@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960891تعیین تاثیرات منفی آلودگی های باکتریایی هوازی و بیهوازی در واژن بر روی میزان موفقیت در روش ICSI در سال 97-96مجریپایان یافتهخير
2960890تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از بیماران دارای کشت خون مثبت در بیمارستان شیخ سال 97-96مجریپایان یافتهخير
3960889تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به باکتری های جدا شده از مایع مغزی نخاعی وسایر ترشحات استریل بدن در بیمارستان شیخ در سال 97-96مجریپایان یافتهخير
4950644بررسی فراوانی استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین در بینی و تلفن همراه پرسنل درمانی و غیر درمانی شاغل در بخش های اورژانس بیمارستان قائم مشهد در سال 1396- 1395مجریپایان یافتهخير
5931598بررسی مقاومت سویه آسینتوباکتربومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های امام رضا و قائم شهر مشهد نسبت به آنتی بیوتیک های امیپنم و کلستین به روشMIC ) E -TEST)مجریپایان یافتهخير
6921167بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی ، متانولی و بوتانولی برگ و پوسته گردو (juglas rejia) برسویه های مقاوم استافیلوکوکمجریپایان یافتهخير
7910655بررسی الگوی مقاومت انتی بیوتیکی وتعیین شیوع ژن aphA6 در بین گونه های اسینتوباکتر مقاوم به امینوگلیکوزیدها در مشهدمجریپایان یافتهخير
8900667ردیابی بروسلوز انسانی با روش PCR در نمونه های سرم و مقایسه با روشهای ELISA و سرولوژی درجنوب شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
989302بررسی تاثیر مهارکنندگی مشتقات سنتزی پرنیل اکسی کومارین بر روی فعالیت آنزیم بتالاکتاماز جدا شده از استافیلوکوک اورئوس و انجام مطالعات رابطه ساختمان-اثر آنهامجریپایان یافتهخير
1085261بررسی مقایسه ای PCR در تشخیص کلامیدیا تراکوماتیس با روش کشت سلولی در بیماران مبتلا به واژنیت (التهاب پیشابراه،التهاب دهانه رحم) مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
1183095بررسی الودگی باکتریایی مواد ارایشی مورد استفاده در لبه های پلاک در شهر مشهد1382-1383مجریپایان یافتهخير
12971575تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مقاوم به چند داروی جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان اکبر مشهد طی سالهای 96تا 97همکاردر دست اجرابلي
13970730بررسی میزان آلودگی میکروبی دستان پرسنل درمانی شاغل در بخش های مختلف بیمارستان شیخهمکاردر دست اجرابلي
14970293تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سوپر باکتری های (superbugs) جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در بیمارستان شیخ طی سالهای 94 الی 96همکاردر دست اجرابلي
15970292تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سوپر باکتری های (superbugs) جدا شده از ترشحات استریل در بیمارستان شیخ طی سالهای 93 الی 96همکاردر دست اجرابلي
16961347تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سوپر باکتری های (superbugs) جدا شده از نمونه های کشت خون در بیمارستان شیخ طی سالهای 94 الی 96همکارپایان یافتهبلي
17961187بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های ژنتیکی CD209 و MCP-1 سلولهای دندریتیک و ماکروفاژ میزبان با میزان بروز سل ریویهمکاردر دست اجراخير
18951822تعیین فراوانی گونه های انتروباکتر جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای امام رضا(ع)، قائم(عج) و شیخ مشهد در سال 96 و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها به صورت فنوتیپی و ژنوتیپیهمکاردر دست اجراخير
19940112ارزیابی ارتباط نتایج روش های مختلف فنوتیپک وژنوتپیک شناسایی مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به متی سیلین با پاسخ به درمان در بیماران بستریهمکارپایان یافتهبلي
20931602بررسی اثر هم افزایی آنتی بیوتیک پنی سیلین با مشتقات 7- و 8- پرنیل اکسی بنزوپیرانون بر روی سویه استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلینهمکارپایان یافتهبلي
21931601بررسی اثر هم افزایی آنتی بیوتیک پنی سیلین با مشتقات پرنیله 5- و 6- منو هیدروکسی کومارین بر روی سویه استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین همکارپایان یافتهبلي
22922599بررسی وجود و فراوانی(NTM) Nontuberculous Mycobacteria در محیط های ویژه بیمارستانی و تعیین تنوع گونه ای آنها به روش RFLPهمکارپایان یافتهبلي
23921957طراحی روشی جدید برای شناسایی آسان و مطمئن محصولات واکنش LAMP در یک سیستم بسته و مقایسه آن با روشهای شناسایی موجود، به منظور تشخیص سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های بالینیهمکارپایان یافتهبلي
24911236تشخیص افتراقی مایکوباکتریوم های غیر سلی به روش های مولکولی hsp65-PRA و rpoB-Sequencingهمکارپایان یافتهبلي
25911128طراحی و ساخت DNA واکسن حاوی قطعه فیوژنی دو ژن ایمونودامیننت cfp10 و ag85a مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
26900991مقایسه دو روش جدید مشاهده میکروسکوپیک حساسیت ضد میکروبی (MODS) و روش نیترات ردوکتاز (NRA) با روش متداول در تعیین حساسیت ضد میکروبی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به داروهای خط اول درمان بیماری سلهمکارپایان یافتهبلي
27900984طراحی روش امپلیفیکاسیون ایزوترمال با واسطه لوپ (LAMP) برای ژن mpt64 ، و ارزیابی آن جهت تشخیص سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های بالینی در مقایسه با روش های متداول.همکارپایان یافتهبلي
2889199سنتز مشتقات 11-Chloro-3-alkyl-3H-imidazo[4,5-a]acridine و بررسی قدرت آنتی باکتریال آنها بر روی سوش های مقاوم بیمارستانیهمکارپایان یافتهخير
2985317بررسی سطح سرمی hsCRP) Highly sensitive C-Reactive Protein) در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982284LL-37: Review of antimicrobial profile against sensitive and antibioticresistant human bacterial pathogensISIGene Reports1398پنجم
2974127Title :Investigation of Acinetobacter baumannii isolates from hospitalized patients in Imam Reza and Ghaem (hospitals of Mashhad, resistance rate to Imipenem and Colistin by E-test (MICscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397اول و مسئول
3963365Prevalence of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and their antibiotic resistance patterns in patients hospitalized in Birjand-based Imam Reza HospitalISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1396پنجم
4961478Antimicrobial Effect of Methylemycine, Isopamycin and Other Aminoglycosides on Pseudomonas Aeruginosa in Hinton MediaSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otorhinolaryngology1376دوم
5961008Designing and construction a DNA vaccine encoding the fusion fragment of cfp10 and Ag85A immunodominant genes of Mycobacterium tuberculosisISCArchives of Medical Laboratory Sciences1395سوم
6941016Designing and construction Pcdna3.1 vector encoding Cfp10 gene of Mycobacterium tuberculosisISIJundishapur Journal of Microbiology1394سوم
7935204Comparison of direct antimicrobial susceptibility testing (DST) with standardized disk diffusionISCمجله دانشکده پزشکی مشهد1384اول و مسئول
8935180Antibacterial susceptibility patterns among E.coli isolated from urinary tract infections in Ghaem University hospital,MashhadChemical Abstractمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)1386اول
9935178Prevalence of Chlamydia trachomatis among women with genital infection in northeast of Iran in 2013scopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1394اول
10935163Sequence Analysis of lip R: A Good Method for Molecular Epidemiology of Clinical Isolates of Mycobacterium tuberculosisISICurr Microbiol1394سوم
11934976Epidemiology and the agreement rate of serological tests in human brucellosis in North East of IranscopusArchives of Clinical Infectious Diseases1394مسئول
12931052Potent and selective inhibitors of class A b-lactamase: 7-prenyloxy coumarinsISIThe Journal of Antibiotics1393اول
13924004Antibiotic Resistance Pattern of Hospital Isolates of Staphylococcus aureus in Mashhad-Iran During 2009 - 2011scopusArchives of Clinical Infectious Diseases1391مسئول
14922264The Antibiotic Resistance Pattern of Staphylococcus Aureus Isolated From Patients in Quaem University Hospital During 2009-2011علمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1391اول و مسئول
15921189nosocomial uninary tract infections: etiology, risk factors and antimicrobial pattern in Ghaem University Hospital in MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1392مسئول
1691548Synthesis and SAR studies of 3-allyl-4-prenyloxyaniline amides as potent 15-lipoxygenase inhibitorsISIBioorganic & Medicinal Chemistry1391پنجم به بعد
179061511-Chloro-3-methyl-3H-imidazo[4,5-a]acridine (CMIA) as a potent and selective antimicrobial agent against clinical isolates of highly antibiotic-resistant Acinetobacter baumanniiISIMedicinal Chemistry Research1390سوم
1888287PREVALENCE OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN THE SAMPLES REFERRED TO THE TUBERCULOSIS RESEARCH LABORATORY IN MASHHAD GHAEM HOSPITAL DURING 2005-2006scopusIRANIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY1388اول
1986383بررسی آلودگی های باکتریایی لوازم آرایشی مصرفی در اطراف چشم در قبل و پس از مصرف در ایرانSID/Iranmedex/Magiranپژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی)1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983297Negative effects Chlamydia trachomatis and Mycoplasma genitalium infection among patients undergoing IVF in Milad Infertility Center and razavi Hospital of Mashhad12th international congress of medical lab and clinicتهرانپوستر1398خير
2973759Prevalence of chlamydia trachomatis symptomatic and asymptomatic in fealeکنگره بین المللی زیست پزشکیتهرانپوستر1397بله
3973758Prevalence of Pseudomonas Aeruginosa Isolated from Burn Patients and environment of in Ghaem and Imam Reza hospital Mashhadکنگره بین المللی زیست پزشکیتهرانپوستر1397بله
4970679Frequency of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in the nose and mobile phone of staff working in emergency department of Ghaem Hospital of Mashhad in 1395-96دومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397بله
5960235بررسی مقاومت سویه آسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های امام رضا و قائم شهر مشهد نسبت به آنتی بیوتیک های امیپنم و کلستین به روش E-test )MIC)ششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدپوستر1395بله
6952579Visual detection of Mycobacterium tuberculosis by loop-mediated isothermal amplificationEuropean Respiratory Society 2016 International Congressلندنسخنرانی1395خير
7952575Molecular identification of nontuberculous mycobacteria isolated from patients in northeast IranEuropean Respiratory Society 2016 International Congressلندنپوستر1395خير
8940895Antibiotic resistance of Staphylococcus aureus strains isolated from patients admitted to Quaem hospital during 2010-11اولین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1394خير
992219الگوی مقاومت استافیلوکوکس اوریوس جدا شده به انتی بیوتیکهای رایج در بیمارستان قایم در سال 1390First International and 12th Iranian Congress of Microbiologyکرمانشاهپوستر1390بله
1092218Multidrug-Resistant Acinetobacter Infection in Mashhad Ghaem Hospital6th Iranian Congress of Clinical Microbiologyمشهدپوستر1391بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1281باکتری شناسی پزشکی در آزمایشگاه 11391تالیف
21879باکتری شناسی عملی(ویرایش دوم)1397تالیف
31482باکتری شناسی عملی1382تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1370کیت تشخیصی بیماری سل و افتراق آن از عفونت های (NTM Nontuberculous mycobacteria) با استفاده از شناسایی همزمان دو بیومارکر تشخیصی، به کمک تکنیک LAMP1397/10/2397679nf>, احسان آریان , هادی صفدری , علیرضا نشانی درخت بیدی , زهرا مشکات , مهسا صیادی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه