نوشین  محتشم

 فعاليت هاي پژوهشي

 

نوشین محتشم

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): نوشین محتشم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصي : پاتولوژی دهان و فک و صورت دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونيک : MohtashamN@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1961400بررسی ارتباط لبه مهاجم (Invasive Front) تومور با یافته های کلینیکوپاتولوژیکال در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی دهانمجریعقد قراردادبلي
2961352بررسی بیان ژن های HSPs-60,70 (پروتئینهای شوک حرارتی 70,60)در افراد مبتلا به لیکن پلان های دهانی و پوستی به روش RQ-PCR (Real-Time Quantitative Polymerase Chain Reactionمجریدر دست اجرابلي
3961069بررسی بیان ژن های ROR t و Tbetدر کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان و ارتباط آن ها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیکمجریدر دست اجرابلي
4951658بررسی ظهور فاکتورهمانندسازی RORγt و ژن Th-17 در افراد مبتلا به لیکن پلان های دهانی و پوستی به روش RT-PCR Real time و ارتباط با گلبولهای سفید خون محیطیمجریدر دست اجرابلي
5951653بررسی ظهور ژنهای toll like restorers 2,9(TLR2,9) در لیکن پلانهای دهانی و پوستی به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز qRT-PCR) (و ارتباط آن با تعداد گلبول سفید خون محیطیمجریدر دست اجرابلي
6931103بررسی وجود ویروس پاپیلومای انسان (HPV) در نمونه های تازه بافت تومورال بیماران مبتلا به کارسینوم سلولهای سنگفرشی (SCC) در ناحیه سروگردن باتکنیک PCRمجریپایان یافتهخير
7931102بررسی وجود هلیکو باکترپیلوری در نمونه های بافت تومورال بیماران مبتلا به کارسینوم سلولهای سنگفرشی (SCC) در ناحیه سروگردن باتکنیک PCRمجریپایان یافتهخير
8930651بررسی ارزش تشخیصی روش فلوئورسنت مستقیم با استفاده از دستگاه VELscope در شناسایی ضایعات بدخیم یا پیش بدخیم حفره دهانمجریپایان یافتهبلي
9922278بررسی فراوانی 43 ساله ضایعات بدخیم غیر اپیتلیال سنگفرشی حفره دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
10922277 بررسی فراوانی 43ساله ضایعات پیش بدخیم وبدخیم اپیتلیوم سنگفرشی دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهدطی سالیان1350-1392مجریپایان یافتهبلي
11921644بررسی بیان پروتئین های (High mobility group box1 ) HMGB1 و ) LDH (Lactate Dehydrogenase در کارسینوم سلول سنگفرشی سروگردن به روشهای ایمونوهیستوشیمی ، ELISA ، Real time RT-PCR و ارتباط آنها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیکمجریدر دست اجرابلي
12911056بررسی فراوانی موتاسیون ژن BRAF (V599E) در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوماهای شایع غدد بزاقی در شهر مشهد به روش Restriction fragment length polymorphism(RFLP-PCR)مجریپایان یافتهبلي
13910281بررسی هیستولوژیک تاثیر سامانه دارورسانی آهسته رهش دگزامتازون بر پوشش مستقیم پالپ و پالپوتومی سطحی با MTA در دندانهای پرمولر انسان ( یک مطالعه کارآزمایی بالینی)مجریپایان یافتهبلي
14910127بررسی ظهور پروتئین هایMMP-2 (ماتریکس متالوپروتئیناز – 2) و استئوپونتین در ژانت سل گرانولوماهای محیطی و مرکزی فکین به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
15910123بررسی آنژیوژنزو فراوانی ماست سل ها در ژانت سل گرانولوماهای محیطی و مرکزی فکین به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
16900088بررسی ظهور نشانگرهای E-cadherin وMatrix metalloproteinase-9 در حاشیه جراحی کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان به روش ایمنوهیستوشیمی و ارتباط آنها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیکمجریپایان یافتهبلي
17900058بررسی بروز پروتئین c-kit (CD117) در چهار تومور خوش خیم و بدخیم شایع غدد بزاقیمجریپایان یافتهبلي
1889888بررسی ظهور آنتی ژن لکوسیتی انسان نوع DRB1 (HLA-DRB1) در بیماران مبتلا به زخمهای آفتوز عود کننده دهانی در دانشکده دندانپزشکی مشهد به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز از نوع پرایمر اختصاصی منفرد(SSP-PCR)مجریپایان یافتهبلي
1988231تعیین فراوانی آلودگی لنفومای غیرهوچکین دهان و فک توسط وروس اپشتاین بار (EBV) به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) مجریپایان یافتهبلي
2088154بررسی ظهور پروتئینهای P53 ، Ki-67 ، MMP-2 وMMP-9 در لبه مهاجم کارسینوم سلول سنگفرشی و کارسینوم زگیلی حفره دهان به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
2187935بررسی نقش پروتئینهایKi-67 ، HMB-45 و MMP-2 در تعیین فعالیت میتوتیک، عمق و لبه تهاجم ملانوم بدخیم پوست به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
2287576مطالعه‌ی هیستولوژیک تأثیر تزریق موضعی تریامسینولون استوناید بر حرکت ارتودنتیک دندان در خرگوشمجریپایان یافتهبلي
2387172بررسی ظهور پروتئین های شوک حرارتی 27 و 105 (105 و 27 HSP) در کارسینوم سلول سنگفرشی حفره زبان و ارتباط آنها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
2487071بررسی ضایعات نمونه برداری شده در افراد سالمند و بزرگسال مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد طی سالهای 1376-1377مجریپایان یافتهبلي
2586681بررسی بیان نشانگرهای P53, PCNA (Proliferative cell nuclear antigen), MMP2,9 (matrix metalloproteinase) در لیکن پلان مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
2686549بررسی آنزیم سیکلواکسیژناز 2در ضایعات اسکواموس سل کارسینوما و لکوپلاکیا به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
2786417تاثیر استعمال دخانیات بر زیر گروه های مختلف سلولهای تشکیل دهنده ارتشاح آماسی در بافت لثه ای افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
2886116بررسی بروز TP53وPCNA (Proliferative cell Nuclear Antigen) در لکوپلاکیای مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
2986030بررسی انواع لنفومای دهان و فک در دانشکده دندانپزشکی و بیمارستان امید مشهد به روش ایمنوهیستوشیمی مجریپایان یافتهخير
3085414بررسی مقایسه ای تعداد ماست سلها در استرومای اپی تلیوم دیسپلاستیک و کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان و رابطه آن با آنژیوژنر به روش ایمو نو هیستو شیمیمجریپایان یافتهخير
3185283بررسی تغییرات هیستولوژیک پالپ دندان انسان پس از اعمال نیروهای اکستروزیو و اینتروزیو ارتدنسیمجریپایان یافتهخير
3285282بررسی مقایسه ای آدنوئید سیستیک کارسینوما و آدنوکارسینوم پلی مورف با درجه پایین غدد بزاقی به روش ایمونوهیستوشیمی مجریپایان یافتهخير
3385278بررسی مقایسه ای اپی تلیوم مخاط دهان در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم بوسیله روش Exfoliative cytologyمجریپایان یافتهخير
3485167بررسی هیستولوژیک تاثیرات ناشی از ایجاد تروماتیک اکلوژن بر مفصل گیجگاهی فکی سگ در دو زمان مختلفمجریپایان یافتهخير
3584403بررسی ارزش تشخیصی روش نمونه برداری brush biopsy در تشخیص زود هنگام ضایعات پیش بد خیم و بدخیم اپی تلیوم مخاط دهانمجریپایان یافتهخير
3684101بررسی بروز گیرنده های استروژن و پروژسترون در ضایعات گرانولومای پیوژنتیک مخاطی دندان بروش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
3783092بررسی میزان صحت تشخیص بالینی در قیاس با تشخیص نهایی ضایعات برجسته دهان و فکمجریپایان یافتهخير
3880091تعیین شاخص هیستوپاتولوژی ، مربوط به زمان غیر قابل برگشت شدن سیر پاتولوژی بیماریهای پالپمجریپایان یافتهخير
3980088بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی بیماریهای پالپ و پری آپیکال دندان ، در صورت مشابه بودن عوامل اتیولوژی آنهامجریپایان یافتهخير
40961398ارزیابی ارتباط عمق تهاجم ( invasion Depth of) تومور با پارامترهای کلینیکوپاتولوژیکال در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی دهانهمکاردر دست اجرابلي
41941523بررسی یافته های Sonograghy و MRI توده های بافت نرم حفره ی دهانهمکاردر دست اجرابلي
42921465ارزیابی سایتوتوکسیسیتی اپلاینس های متحرک آکریلی ارتودنسی: مطالعه بالینیهمکارپایان یافتهبلي
43920656بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر پروسه Healing سلولهای PDL و میزانrevascularizationپالپی دندانهای نابالغ Avulsed : یک مطالعه حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
44910475بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک ) low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگهمکارپایان یافتهبلي
45900098بررسی کارآیی لیزر CO2 در درمان لیکن پلان دهانی از نوع پلاکهمکاردر دست اجراخير
4687777بررسی تظاهرات دیررس مخاط دهان در جانبازان شیمیایی شده با گاز خردل شهر مشهد در سال 88-1387همکارپایان یافتهخير
4787596بررسی هیستولوژیک تغییرات ناحیه کندیل متعاقب تزریق موضعی Recombinant Bone Morphogenetic Protein-2 (r-BMP2) همراه جلو آورن مندیبل به کمک اپلاینس Bite jumping در خرگوشهمکارپایان یافتهبلي
4887291بررسی بیان گیرنده عامل رشد اپیتلیالی در کارسینوم سلول سنگفرشی(SCC) حفره دهان به روش ایمونوهسیتوشیمی و رابطه آن با شاخص بالینی و آسیب شناختی تومورهمکارپایان یافتهخير
4987178مطالعه هیستولوژیک تأثیر لیزر کم توان بر حرکت ارتودنتیک دندان در خرگوشهمکارپایان یافتهبلي
5087089بررسی آسیب های DNA در سلولهای مخاط دهان بیماران دارای دستگاههای ارتدنسی ثابت به روش Comet assay همکارپایان یافتهخير
5187023بررسی بافت شناسی تاثیر بالینی کاربرد موضعی ژل حاوی عصاره زرشک بر التهاب لثههمکارپایان یافتهخير
5287015بررسی سی ساله انطباق تشخیص های بالینی و هیستوپاتولوژیک در کیستها، تومورهای ادنتوژنیک و نئوپلاسمهای غدد بزاقی در دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
5386749بررسی یافته های بالینی ضایعات اگزوفیتیک محیطی در مراجعین به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد از سال 83 تا 86همکارپایان یافتهخير
5486649بررسی بروز آنتی ژنهای Mdm2 و Tp53 در کیستهای دانتیژور ، رادیکولار ورزیجیوال بروش ایمنوهیستوشیمی همکارپایان یافتهبلي
5586603بررسی هیستولوژیک سطح تماس استخوان با میکروایمپلنتهای ارتودنسی به دنبال اعمال نیروی فوری و تأخیری در استخوان فک بالا و پایین سگهمکارپایان یافتهبلي
5686536بررسی گذشته‌نگر پنج ساله موارد ابتلا به بدخیمی های دهان، فک و صورت در مراجعین به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
5786457بررسی بروز انواع پرخطر ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در مخاط طبیعی، لکوپلاکیا و کارسینوم و روکوز حفره دهان بروش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) همکارپایان یافتهخير
5886291بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیرپوشش مستقیم پالپ توسط سه ماده MTA سفید ، MTA تیره و سمان Portland بر روی پالپ دندان سگهمکارپایان یافتهبلي
5986237بررسی نماهای بالینی و رادیوگرافی ضایعات ژانت سل گرانولومای مرکزی در مراجعه کنندگان به بخش بیماریهای دهان در طی سالهای 86-83همکارپایان یافتهخير
6084258بررسی کلینیکی و هسیتولوژیک پاسخ پالپی دندانهای انسان پس از Power bleachingهمکارپایان یافتهخير
6184071بررسی روند هیستولوژیک ترمیم پرفورشنهاهی مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولر سگ با استفاده از MTA تیره، MTA سفید و سمان پرتلندهمکارپایان یافتهخير
6284029بررسی هیستولوژیک واکنش بافت همبندی زیر جلدی موش آزمایشگاهی نسبت به دو نوع گوتاپرکای سینادنت و دیادنتهمکارپایان یافتهخير
6383410بررسی وضعیت هیستولوژیک پالپ دندان گربه به دنبال آماده سازی تاج جهت روکشهمکارپایان یافتهخير
6483086مطالعه سیتوشیمی هسته ها با رنگ آمیزی سبز متیل پیرونین در اپی تلیوم مخاط دهان افراد سیگاری و غیر سیگاریهمکارپایان یافتهخير
6583007بررسی بروز مارکر پرو لیفراسیون سلولی Ki-67 به روش ایمینو هیستو شیمی و ارزیابی کمی نقاط Agnor و ارتباط آن با شاخص های سیتولوژیک کارسینوم موکواپیدرموئید غدد بزاقیهمکارپایان یافتهخير
6682068بررسی هیستولوژیک پاسخ پالپی دو نوع گلاس یونومر کف بندی در دندانهای انسانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970874the effect of ultrasonic waves ( low intensity ultrasound) during periodontal surgery on bone cell activity of mandible in dogChemical AbstractPharmacophore1396چهارم
2970185Sebaceous Carcinoma of Inner Canthus of the Eye:Report of a CaseISCjournal of dental materials and techniques1397اول
3963685TheEpidemiologicalPatternof PremalignantandMalignant EpithelialLesionsinNortheastof Iran: A43-YearEvaluationISIInternational Journal of Cancer Management1396دوم
4963254The diagnostic value of the native fluorescence visualization device for early detection of premalignant/malignant lesions of the oral cavity.ISIPHOTODIAGNOSIS AND PHOTODYNAMIC THERAPY1396دوم
5962773Evaluation of MDM2 and P53 Expression in Dentigerous Cyst and Odontogenic Keratocyst by ImmunuhistochemistryChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394سوم
6962222Wegener Granulomatosis with Oral Involvement as Primary Manifestation: A Case StudyISCjournal of dental materials and techniques1396پنجم
7962059The effect of smoking on inflammatory cell infiltrate subtypes in gingival tissue of patients with chronic periodontitisPMCElectronic Physician1396سوم
8962048Human Pulp Response to Direct Pulp Capping and Miniature Pulpotomy with MTA after Application of Topical Dexamethasone: A Randomized Clinical Trial.PMCIranian endodontic journal1395سوم
9962047Oral Non Squamous Cell Malignant Tumors in an Iranian Population: a 43 year Evaluation.MedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1394اول
10960869Evaluation of c‑kit protein (CD117) expression in common salivary gland neoplasmsPMCJournal of oral and maxillofacial pathology1393دوم
11960172Consistent absence of BRAF mutations in salivary gland carcinomasISCJournal of Dental Materials and Techniques1396اول
12953894localized idiopathic root resorption in the primary dentition: Review of the literature and a case reportPMCEuropean Journal of Dentistry1394سوم
13953531Adenoid Cystic Carcinoma of the Buccal Mucosa with Rare Delayed Frontal Bone Metastasis: A Case ReportISCjournal of dental materials and techniques1395دوم
14943404Success Evaluation of Pulpotomy in Primary Molars with Enamel Matrix Derivative: a Pilot Studyindex copernicusjournal of dental materials and techniques1395سوم
15942394Human Papillomavirus in Oral Leukoplakia, Verrucous Carcinoma, Squamous Cell Carcinoma, and Normal Mucous Membrane.PMCOman medical journal1394مسئول
16934502Oral Verrucous Carcinoma and Ameloblastoma: A Rare CoincidencePMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393سوم
17932954Mineral Trioxide Aggregate and Portland Cement for Direct Pulp Capping in Dog: A Histopathological EvaluationPMCDental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1393سوم
18932864Immunohistochemical study of p53, Ki-67, MMP-2 and MMP-9 expression at invasive front of squamous cell and verrucous carcinoma in oral cavity.ISIPathol Res Pract.1391اول
19932856The prevalence of Epstein-Barr virus infection in head and neck non-Hodgkin's lymphomas in Khorasan, northeast of Iran.ISIJ Pak Med Assoc1392مسئول
20932578trabeculae type of juvenile ossifying fibroma of the mandible: A case reportChemical Abstractمجله دندانپزشکی مشهد1393اول
21931103Expression of E-cadherin and matrix metalloproteinase-9 in oral squamous cell carcinoma and histologically negative surgical margins and association with clinicopathological parametersISIRomanian Journal of Morphology & Embryology1392اول
22930399Effect of healing time on bone-implant contact of orthodontic micro-implants: a histologic studyPMCISRN Dentistry1393چهارم
23924667- A comparative study of apical healing of open apices teeth with MTA and Ca (OH) 2 apical plugs in catsPMCJournal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences1384دوم
2492440The Effect of Full Crown Preparation on Normal and Inflamed Pulp Tissue: An Animal StudyISCJournal of Dental Materials and Techniques1391سوم
2591439Calcifying Odontogenic Cyst with Complex Odontoma: Histological and Immunohistochemical Featuresعلمی پژوهشی ایندکس نشدهjournal of dental materials and techniques1391
2691156Histologic Changes in Rabbit Temporo Mandibular Joint Following Local Injection of Recombinant-Bone Morphogenetic Protein-2 (rBMP2) during Mandibular Advancement by Bite JumperChemical AbstractJournal of Mashhad Dental School1391چهارم
2790911Maxillary odontogenic myxoma involving the maxillary sinus: A Case reportindex copernicusIndian Journal of Dental Education1390سوم
2890908Comparison of COX2 expression between oral squamous cell carcinoma, leukoplakia and normal mucosaPMCJournal of Contemporary Dental Practice1390مسئول
2990428Immunohistochemical Comparison of the Expression of p53 and MDM2 Proteins in Ameloblastomas and Keratocystic Odontogenic TumorsISIThe Journal of craniofacial surgery1390مسئول
3090392The expression of heat shock proteins 27 and 105 in squamous cell carcinoma of the tongue and relationship with clinicopathological indexISIMedicina oral, patología oral y cirugía bucal1390اول
3190345Survey of Reactive Hyperplastic Lesions of the Oral Cavity in Mashhad, Northeast IranscopusJournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1390دوم
3290231Malignant Fibrous Histiocytoma of Mandible: A Review of Literatures and Report a CasescopusAustralian Journal of Basic and Applied Sciences1390دوم
3390207Low prevalence of high risk genotypes of human papilloma virus in normal oral mucosa, oral leukoplakia and verrucous carcinomaISIActa odontologica Scandinavica1390مسئول
3490043Oral and Jaw Lymphoma in an Iranian PopulationISIJournal of Craniofacial Surgery1390مسئول
3589733Healing process following application of set or fresh mineral trioxide aggregate as a root-end filling materialPMCEur J Dent1389چهارم
3689692بیان نشان‌گرهای مهارکننده‌های بافتی ماتریکس متالوپروتئیناز 2 و 9 در لیکن پلان اروزیو، غیراروزیو و هیپرپلازی آماسی مخاط دهان به روش ایمونوهیستوشیمیSID/Iranmedex/Magiranمجله پوست و زیبایی1389دوم
3789671Histological evaluation of micro implant-bone interface following immediate versus delayed loading in a dog’s mandibular bone Chemical AbstractJournal of Islamic Dental Association of Iran1389سوم
3889670Histological Evaluation of the Temporomandibular Joint after Producing Artificial Traumatic Occlusion in DogsChemical AbstractShiraz Univ Dent J 1389دوم
3989612Central giant cell granuloma of the jaws: A clinical and radiographic study in Khorasan (Iran)scopusJournal of Applied Sciences 1389سوم
4089556T-cell lymphoma of palate with nose and maxillary sinus involvement: A case reportscopus Iranian Journal of Medical Sciences 1389دوم
4189484Clinical and Demographic Findings of Oral Exophytic Lesions in Patients Referred to Oral Medicine Department of Mashhad Dental School-Iran (2004-7)(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389مسئول
4289441Detection of nucleoproteins in squamous cell carcinoma, and dysplastic and normal mucosa in the oral cavity by methyl green-pyronin stainingPMCjournal of oral science1389اول
4389189Evaluation of the diagnostic value of a Modified Liquid-Based Cytology using OralCDx Brush in early detection of oral potentially malignant lesions and oral cancerISIMed Oral Patol Oral Cir Bucal1389دوم
4489152Mast cell density and angiogenesis in oral dysplastic epithelium and low- and high-grade oral squamous cell carcinomaISIActa Odontol Scand1389اول
4588798بررسی بروز آنتی ژن هایP53 و PCNAدر لکوپلاکیای مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمنو هیستو شیمیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول
4688797بررسی بروز آنتی ژن های MDM2 و P53 در کیست های دنتی جروس،رادیکولار و رزیجوال به روش ایمنو هیستوشیمیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388سوم
4788570Odontogenic keratocysts in Nevoid basal cell carcinoma syndrome: a case report.ISICases J1388اول
4888457بررسی تغییرات بافت شناختی پالپ دندان پس از وارد کردن نیروهای اکستروزیو . اینتروزیو ارتودنسیindex copernicusمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1388سوم
4988373بررسی بروز آنتی ژن‏های P53 و PCNA در لکوپلاکیای مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمی(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول
5088370بررسی بروز آنتی ژن هایMDM2 وP53 در کیست‏های دنتی‏جروس، رادیکولار و رزیجوال به روش ایمنوهیستوشیمی(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388سوم
5188359بررسی بروز گیرنده های استروژن و پروژسترون در گرانولومای پیوژنیک و تومور حاملگی مخاط دهان به روش ایمنوهیستوشیمیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول و مسئول
5288356بررسی هیستولوژیک استخوان بازسازی شده در دو تکنیک کشش کال استخوانی و پیوند استخوانی اتوژن در گوسفند(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388دوم
5388306Oral Squamous Cell Carcinoma with an Unusual Clinical Manifestation: A Case ReportPMCCases Journal1388چهارم
5488145comparison of immunohistochemical markers between adenoid cystic carcinoma and polymorphous low-grade adenocarcinomaISIjournal of oral science1388دوم
5587634Intraosseous verrucous carcinoma originating from an odontogenic cyst: a case reportISIJournal of oral Science1387اول و مسئول
5687631Extragingival pyogenic granuloma: a case report. ISICases journal 1387سوم
5787630Extension of Pindborg tumor to the maxillary sinus: a case reportISIJ Oral Pathol Med1387اول و مسئول
5887519A Comparison between Amalgam and MTA in Repairing Furcal PerforationChemical Abstractjournal of dentistry tehran university of medical sciences1387سوم
5987502مقایسه آدنوئید سیستیک کارسینوما و آدنوکارسینوم پلی مورفوس low -grade به روش ایمونوهیستوشیمیindex copernicusمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1387دوم
6087424گزارش یک مورد بیماری سلول لانگرهانسسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387پنجم
6187410گزارش سه موردگرانولر سل تومور در زبانسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387چهارم
6287286Histological changes in human dental pulp following application of intrusive and extrusive orthodontic forcesISIJ Oral Sci1388سوم
6387268Evaluation of oral mucosa epithelium in type II diabetic patients by an exfoliative cytology method ISIJ Oral Sci 1387دوم
6487265Epithelioid hemangioendothelioma of the oral cavity: a case report ISIJ Oral Sci 1387اول و مسئول
6586599بررسی هیستولیک ترمیم پرفوریشن های مکانیکی ناحیه فورکیشن دندان های پره مولر سگ با استفاده ازMTA سفید وسمان پرتلند SID/Iranmedex/Magiranمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1386سوم
6686336بررسی ده ساله ضایعات تومورال و کیستیک ادونتوژنیک همراه با دندان های نهفته سایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386دوم
6786234گزارش مورد پلاسماسل جینجیوایتیسسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1386سوم
6886166بررسی هیستولوژیک ترمیم پرفوریشن های مکانیکی ناحیه فوکیشن دندان های پره مولر سگ با استفاده از MTA خاکستری، MTA سفید و سمان پرتلندindex copernicusمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران1386سوم
6985377(MEN2B) 2B گزارش یک مورد سندروم نئوپلازی های متعدد اندوکرین نوعسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
7085354بررسی مقایسه ای بین تشخیص های بالینی و گزارشات آسیب شناسی بیماران تحت بیوپسی در بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد در طی سال های 1381 تا 1383سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
7185198Oral pyogenic granuloma: a reviewISIJournal of oral science1385سوم
7284103Relationship between duration of pulp exposure and success rate of apexogenesisSID/Iranmedex/Magiraniranian endodontic journal1384چهارم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963039کارسینوم سباسه گوشه داخلی چشمآسیب شناسی فک دهان و صورتمشهدسخنرانی1396خير
2954106Extension of pindborg tumor to the maxillary sinus: a case reportدوازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران و ششمین همایش سالانه انجمن سرطان ایرانتهرانسخنرانی1389خير
392484استفاده از MTA و سمان پرتلند جهت پوشش مستقیم پالپدوازدهمین کنگره بین المللی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایرانتبریزپوستر1391خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1202سرطان دهان2012تالیف بخشی از کتاب
21424کتاب مرجع ملی آسیب شناسی دهان و فک وصورت1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه