نوشین  محتشم
خلاصه عملکرد نوشین  محتشم
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

نوشین محتشم

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): نوشین محتشم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : پاتولوژی دهان و فک و صورت دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : MohtashamN@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961400بررسی ارتباط لبه مهاجم (Invasive Front) تومور با یافته های کلینیکوپاتولوژیکال در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی دهانمجریدر دست اجرابلي
2961352بررسی بیان ژن های HSPs-60,70 (پروتئینهای شوک حرارتی 70,60)در افراد مبتلا به لیکن پلان های دهانی و پوستی به روش RQ-PCR (Real-Time Quantitative Polymerase Chain Reactionمجریپایان یافتهبلي
3961069بررسی بیان ژن های ROR t و Tbetدر کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان و ارتباط آن ها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیکمجریپایان یافتهبلي
4951658بررسی ظهور فاکتورهمانندسازی RORγt و ژن Th-17 در افراد مبتلا به لیکن پلان های دهانی و پوستی به روش RT-PCR Real time و ارتباط با گلبولهای سفید خون محیطیمجریپایان یافتهبلي
5951653بررسی ظهور ژنهای toll like restorers 2,9(TLR2,9) در لیکن پلانهای دهانی و پوستی به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز qRT-PCR) (و ارتباط آن با تعداد گلبول سفید خون محیطیمجریپایان یافتهبلي
6931103بررسی وجود ویروس پاپیلومای انسان (HPV) در نمونه های تازه بافت تومورال بیماران مبتلا به کارسینوم سلولهای سنگفرشی (SCC) در ناحیه سروگردن باتکنیک PCRمجریپایان یافتهخير
7931102بررسی وجود هلیکو باکترپیلوری در نمونه های بافت تومورال بیماران مبتلا به کارسینوم سلولهای سنگفرشی (SCC) در ناحیه سروگردن باتکنیک PCRمجریپایان یافتهخير
8930651بررسی ارزش تشخیصی روش فلوئورسنت مستقیم با استفاده از دستگاه VELscope در شناسایی ضایعات بدخیم یا پیش بدخیم حفره دهانمجریپایان یافتهبلي
9922278بررسی فراوانی 43 ساله ضایعات بدخیم غیر اپیتلیال سنگفرشی حفره دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
10922277 بررسی فراوانی 43ساله ضایعات پیش بدخیم وبدخیم اپیتلیوم سنگفرشی دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهدطی سالیان1350-1392مجریپایان یافتهبلي
11921644بررسی بیان پروتئین های (High mobility group box1 ) HMGB1 و ) LDH (Lactate Dehydrogenase در کارسینوم سلول سنگفرشی سروگردن به روشهای ایمونوهیستوشیمی ، ELISA ، Real time RT-PCR و ارتباط آنها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیکمجریپایان یافتهبلي
12911056بررسی فراوانی موتاسیون ژن BRAF (V599E) در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوماهای شایع غدد بزاقی در شهر مشهد به روش Restriction fragment length polymorphism(RFLP-PCR)مجریپایان یافتهبلي
13910281بررسی هیستولوژیک تاثیر سامانه دارورسانی آهسته رهش دگزامتازون بر پوشش مستقیم پالپ و پالپوتومی سطحی با MTA در دندانهای پرمولر انسان ( یک مطالعه کارآزمایی بالینی)مجریپایان یافتهبلي
14910127بررسی ظهور پروتئین هایMMP-2 (ماتریکس متالوپروتئیناز – 2) و استئوپونتین در ژانت سل گرانولوماهای محیطی و مرکزی فکین به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
15910123بررسی آنژیوژنزو فراوانی ماست سل ها در ژانت سل گرانولوماهای محیطی و مرکزی فکین به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
16900088بررسی ظهور نشانگرهای E-cadherin وMatrix metalloproteinase-9 در حاشیه جراحی کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان به روش ایمنوهیستوشیمی و ارتباط آنها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیکمجریپایان یافتهبلي
17900058بررسی بروز پروتئین c-kit (CD117) در چهار تومور خوش خیم و بدخیم شایع غدد بزاقیمجریپایان یافتهبلي
1889888بررسی ظهور آنتی ژن لکوسیتی انسان نوع DRB1 (HLA-DRB1) در بیماران مبتلا به زخمهای آفتوز عود کننده دهانی در دانشکده دندانپزشکی مشهد به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز از نوع پرایمر اختصاصی منفرد(SSP-PCR)مجریپایان یافتهبلي
1988231تعیین فراوانی آلودگی لنفومای غیرهوچکین دهان و فک توسط وروس اپشتاین بار (EBV) به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) مجریپایان یافتهبلي
2088154بررسی ظهور پروتئینهای P53 ، Ki-67 ، MMP-2 وMMP-9 در لبه مهاجم کارسینوم سلول سنگفرشی و کارسینوم زگیلی حفره دهان به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
2187935بررسی نقش پروتئینهایKi-67 ، HMB-45 و MMP-2 در تعیین فعالیت میتوتیک، عمق و لبه تهاجم ملانوم بدخیم پوست به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
2287576مطالعه‌ی هیستولوژیک تأثیر تزریق موضعی تریامسینولون استوناید بر حرکت ارتودنتیک دندان در خرگوشمجریپایان یافتهبلي
2387172بررسی ظهور پروتئین های شوک حرارتی 27 و 105 (105 و 27 HSP) در کارسینوم سلول سنگفرشی حفره زبان و ارتباط آنها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
2487071بررسی ضایعات نمونه برداری شده در افراد سالمند و بزرگسال مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد طی سالهای 1376-1377مجریپایان یافتهبلي
2586681بررسی بیان نشانگرهای P53, PCNA (Proliferative cell nuclear antigen), MMP2,9 (matrix metalloproteinase) در لیکن پلان مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
2686549بررسی آنزیم سیکلواکسیژناز 2در ضایعات اسکواموس سل کارسینوما و لکوپلاکیا به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
2786417تاثیر استعمال دخانیات بر زیر گروه های مختلف سلولهای تشکیل دهنده ارتشاح آماسی در بافت لثه ای افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
2886116بررسی بروز TP53وPCNA (Proliferative cell Nuclear Antigen) در لکوپلاکیای مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
2986030بررسی انواع لنفومای دهان و فک در دانشکده دندانپزشکی و بیمارستان امید مشهد به روش ایمنوهیستوشیمی مجریپایان یافتهخير
3085414بررسی مقایسه ای تعداد ماست سلها در استرومای اپی تلیوم دیسپلاستیک و کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان و رابطه آن با آنژیوژنر به روش ایمو نو هیستو شیمیمجریپایان یافتهخير
3185283بررسی تغییرات هیستولوژیک پالپ دندان انسان پس از اعمال نیروهای اکستروزیو و اینتروزیو ارتدنسیمجریپایان یافتهخير
3285282بررسی مقایسه ای آدنوئید سیستیک کارسینوما و آدنوکارسینوم پلی مورف با درجه پایین غدد بزاقی به روش ایمونوهیستوشیمی مجریپایان یافتهخير
3385278بررسی مقایسه ای اپی تلیوم مخاط دهان در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم بوسیله روش Exfoliative cytologyمجریپایان یافتهخير
3485167بررسی هیستولوژیک تاثیرات ناشی از ایجاد تروماتیک اکلوژن بر مفصل گیجگاهی فکی سگ در دو زمان مختلفمجریپایان یافتهخير
3584403بررسی ارزش تشخیصی روش نمونه برداری brush biopsy در تشخیص زود هنگام ضایعات پیش بد خیم و بدخیم اپی تلیوم مخاط دهانمجریپایان یافتهخير
3684101بررسی بروز گیرنده های استروژن و پروژسترون در ضایعات گرانولومای پیوژنتیک مخاطی دندان بروش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
3783092بررسی میزان صحت تشخیص بالینی در قیاس با تشخیص نهایی ضایعات برجسته دهان و فکمجریپایان یافتهخير
3880091تعیین شاخص هیستوپاتولوژی ، مربوط به زمان غیر قابل برگشت شدن سیر پاتولوژی بیماریهای پالپمجریپایان یافتهخير
3980088بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی بیماریهای پالپ و پری آپیکال دندان ، در صورت مشابه بودن عوامل اتیولوژی آنهامجریپایان یافتهخير
40971782ایجاد بانک DNA بیماران دارای ضایعات دولوپمنتال بافت نرم و سخت سروگردن و سندرم های مرتبط با ناحیه سرو گردن و اختلالات و آنومالی های دندانی ، فکی ، صورتی و اختلالات رشدی و تکاملی در ناحیه سرو گردن بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
41971780ایجاد بانک DNA بیماران دارای ضایعات نئوپلاستیک و شبه تومورال و کیستیک ناحیه فک و صورت، در بیماران دانشکده دندانپزشکی مشهد از سال 1398همکاردر دست اجراخير
42961720بررسی ظهور ژنهای Cathepsin Bو1Caveolin- در کارسینوم سلول سنگفرشی و ضایعات لیکن پلان در حفره دهان به روش Real-time qRT-PCRهمکاردر دست اجرابلي
43961516بررسی بیان ژن های TLRs2,9 در کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان و ارتباط آن ها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک به روش RT-PCRهمکارپایان یافتهخير
44961398ارزیابی ارتباط عمق تهاجم ( invasion Depth of) تومور با پارامترهای کلینیکوپاتولوژیکال در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی دهانهمکارپایان یافتهبلي
45941523بررسی یافته های Sonograghy و MRI توده های بافت نرم حفره ی دهانهمکارپایان یافتهبلي
46921465ارزیابی سایتوتوکسیسیتی اپلاینس های متحرک آکریلی ارتودنسی: مطالعه بالینیهمکارپایان یافتهبلي
47920656بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر پروسه Healing سلولهای PDL و میزانrevascularizationپالپی دندانهای نابالغ Avulsed : یک مطالعه حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
48910475بررسی تاثیر استفاده از امواج اولتراسونیک ) low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالیت سلول های استخوانی مندیبل در سگهمکارپایان یافتهبلي
49900098بررسی کارآیی لیزر CO2 در درمان لیکن پلان دهانی از نوع پلاکهمکاردر دست اجراخير
5087777بررسی تظاهرات دیررس مخاط دهان در جانبازان شیمیایی شده با گاز خردل شهر مشهد در سال 88-1387همکارپایان یافتهخير
5187596بررسی هیستولوژیک تغییرات ناحیه کندیل متعاقب تزریق موضعی Recombinant Bone Morphogenetic Protein-2 (r-BMP2) همراه جلو آورن مندیبل به کمک اپلاینس Bite jumping در خرگوشهمکارپایان یافتهبلي
5287291بررسی بیان گیرنده عامل رشد اپیتلیالی در کارسینوم سلول سنگفرشی(SCC) حفره دهان به روش ایمونوهسیتوشیمی و رابطه آن با شاخص بالینی و آسیب شناختی تومورهمکارپایان یافتهخير
5387178مطالعه هیستولوژیک تأثیر لیزر کم توان بر حرکت ارتودنتیک دندان در خرگوشهمکارپایان یافتهبلي
5487089بررسی آسیب های DNA در سلولهای مخاط دهان بیماران دارای دستگاههای ارتدنسی ثابت به روش Comet assay همکارپایان یافتهخير
5587023بررسی بافت شناسی تاثیر بالینی کاربرد موضعی ژل حاوی عصاره زرشک بر التهاب لثههمکارپایان یافتهخير
5687015بررسی سی ساله انطباق تشخیص های بالینی و هیستوپاتولوژیک در کیستها، تومورهای ادنتوژنیک و نئوپلاسمهای غدد بزاقی در دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
5786749بررسی یافته های بالینی ضایعات اگزوفیتیک محیطی در مراجعین به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد از سال 83 تا 86همکارپایان یافتهخير
5886649بررسی بروز آنتی ژنهای Mdm2 و Tp53 در کیستهای دانتیژور ، رادیکولار ورزیجیوال بروش ایمنوهیستوشیمی همکارپایان یافتهبلي
5986603بررسی هیستولوژیک سطح تماس استخوان با میکروایمپلنتهای ارتودنسی به دنبال اعمال نیروی فوری و تأخیری در استخوان فک بالا و پایین سگهمکارپایان یافتهبلي
6086536بررسی گذشته‌نگر پنج ساله موارد ابتلا به بدخیمی های دهان، فک و صورت در مراجعین به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
6186457بررسی بروز انواع پرخطر ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در مخاط طبیعی، لکوپلاکیا و کارسینوم و روکوز حفره دهان بروش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) همکارپایان یافتهخير
6286291بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیرپوشش مستقیم پالپ توسط سه ماده MTA سفید ، MTA تیره و سمان Portland بر روی پالپ دندان سگهمکارپایان یافتهبلي
6386237بررسی نماهای بالینی و رادیوگرافی ضایعات ژانت سل گرانولومای مرکزی در مراجعه کنندگان به بخش بیماریهای دهان در طی سالهای 86-83همکارپایان یافتهخير
6484258بررسی کلینیکی و هسیتولوژیک پاسخ پالپی دندانهای انسان پس از Power bleachingهمکارپایان یافتهخير
6584071بررسی روند هیستولوژیک ترمیم پرفورشنهاهی مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولر سگ با استفاده از MTA تیره، MTA سفید و سمان پرتلندهمکارپایان یافتهخير
6684029بررسی هیستولوژیک واکنش بافت همبندی زیر جلدی موش آزمایشگاهی نسبت به دو نوع گوتاپرکای سینادنت و دیادنتهمکارپایان یافتهخير
6783410بررسی وضعیت هیستولوژیک پالپ دندان گربه به دنبال آماده سازی تاج جهت روکشهمکارپایان یافتهخير
6883086مطالعه سیتوشیمی هسته ها با رنگ آمیزی سبز متیل پیرونین در اپی تلیوم مخاط دهان افراد سیگاری و غیر سیگاریهمکارپایان یافتهخير
6983007بررسی بروز مارکر پرو لیفراسیون سلولی Ki-67 به روش ایمینو هیستو شیمی و ارزیابی کمی نقاط Agnor و ارتباط آن با شاخص های سیتولوژیک کارسینوم موکواپیدرموئید غدد بزاقیهمکارپایان یافتهخير
7082068بررسی هیستولوژیک پاسخ پالپی دو نوع گلاس یونومر کف بندی در دندانهای انسانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982592Evaluation of Tissue and Serum Expression Levels of Lactate Dehydrogenase Isoenzymes in Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. اول
2974275Histologic Evaluation of the Effect of Trauma from Occlusion on Pulpitis and Periapical of Dogs' Molar: An Animal StudyChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1398دوم
3972781Overexpression of High-Mobility Motor Box 1 in the Blood and Tissues of Patients with Head and Neck Squamous Cell CarcinomaPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397مسئول
4972718Overexpression of Lactate Dehydrogenase in the Saliva and Tissues of Patients with Head and Neck Squamous Cell CarcinomaPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397مسئول
5972301The promise of stem cell markers in the diagnosis and therapy of epithelial dysplasia and oral squamous cell carcinomaISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
6972051A comparative study of osteopontin and MMP-2 proteinexpression in peripheral and central giant cellgranuloma of the jawsISIBrazilian journal of otorhinolaryngology1398اول و مسئول
7971855Immunohistochemical evaluation of VEGF and tryptase for angiogenesis and mast cell counting in giant cell granulomas of the jawsISIJOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY MEDICINE AND PATHOLOGY1397دوم
8970874the effect of ultrasonic waves ( low intensity ultrasound) during periodontal surgery on bone cell activity of mandible in dogISIPharmacophore1396چهارم
9970185Sebaceous Carcinoma of Inner Canthus of the Eye:Report of a CaseISCjournal of dental materials and techniques1397اول
10963685TheEpidemiologicalPatternof PremalignantandMalignant EpithelialLesionsinNortheastof Iran: A43-YearEvaluationISIInternational Journal of Cancer Management1396دوم
11963254The diagnostic value of the native fluorescence visualization device for early detection of premalignant/malignant lesions of the oral cavity.ISIPHOTODIAGNOSIS AND PHOTODYNAMIC THERAPY1396دوم
12962773Evaluation of MDM2 and P53 Expression in Dentigerous Cyst and Odontogenic Keratocyst by ImmunuhistochemistryChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394سوم
13962222Wegener Granulomatosis with Oral Involvement as Primary Manifestation: A Case StudyISCjournal of dental materials and techniques1396پنجم
14962059The effect of smoking on inflammatory cell infiltrate subtypes in gingival tissue of patients with chronic periodontitisPMCElectronic Physician1396سوم
15962048Human Pulp Response to Direct Pulp Capping and Miniature Pulpotomy with MTA after Application of Topical Dexamethasone: A Randomized Clinical Trial.PMCIranian endodontic journal1395سوم
16962047Oral Non Squamous Cell Malignant Tumors in an Iranian Population: a 43 year Evaluation.MedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1394اول
17960869Evaluation of c‑kit protein (CD117) expression in common salivary gland neoplasmsPMCJournal of oral and maxillofacial pathology1393دوم
18960172Consistent absence of BRAF mutations in salivary gland carcinomasISCJournal of Dental Materials and Techniques1396اول
19953894localized idiopathic root resorption in the primary dentition: Review of the literature and a case reportPMCEuropean Journal of Dentistry1394سوم
20953531Adenoid Cystic Carcinoma of the Buccal Mucosa with Rare Delayed Frontal Bone Metastasis: A Case ReportISCjournal of dental materials and techniques1395دوم
21943404Success Evaluation of Pulpotomy in Primary Molars with Enamel Matrix Derivative: a Pilot Studyindex copernicusjournal of dental materials and techniques1395سوم
22942394Human Papillomavirus in Oral Leukoplakia, Verrucous Carcinoma, Squamous Cell Carcinoma, and Normal Mucous Membrane.PMCOman medical journal1394مسئول
23934502Oral Verrucous Carcinoma and Ameloblastoma: A Rare CoincidencePMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393سوم
24932954Mineral Trioxide Aggregate and Portland Cement for Direct Pulp Capping in Dog: A Histopathological EvaluationPMCDental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1393سوم
25932864Immunohistochemical study of p53, Ki-67, MMP-2 and MMP-9 expression at invasive front of squamous cell and verrucous carcinoma in oral cavity.ISIPathol Res Pract.1391اول
26932856The prevalence of Epstein-Barr virus infection in head and neck non-Hodgkin's lymphomas in Khorasan, northeast of Iran.ISIJ Pak Med Assoc1392مسئول
27932578trabeculae type of juvenile ossifying fibroma of the mandible: A case reportChemical Abstractمجله دندانپزشکی مشهد1393اول
28931103Expression of E-cadherin and matrix metalloproteinase-9 in oral squamous cell carcinoma and histologically negative surgical margins and association with clinicopathological parametersISIRomanian Journal of Morphology & Embryology1392اول
29930399Effect of healing time on bone-implant contact of orthodontic micro-implants: a histologic studyPMCISRN Dentistry1393چهارم
30924667- A comparative study of apical healing of open apices teeth with MTA and Ca (OH) 2 apical plugs in catsPMCJournal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences1384دوم
3192440The Effect of Full Crown Preparation on Normal and Inflamed Pulp Tissue: An Animal StudyISCJournal of Dental Materials and Techniques1391سوم
3291439Calcifying Odontogenic Cyst with Complex Odontoma: Histological and Immunohistochemical Featuresعلمی پژوهشی ایندکس نشدهjournal of dental materials and techniques1391
3391156Histologic Changes in Rabbit Temporo Mandibular Joint Following Local Injection of Recombinant-Bone Morphogenetic Protein-2 (rBMP2) during Mandibular Advancement by Bite JumperChemical AbstractJournal of Mashhad Dental School1391چهارم
3490911Maxillary odontogenic myxoma involving the maxillary sinus: A Case reportindex copernicusIndian Journal of Dental Education1390سوم
3590908Comparison of COX2 expression between oral squamous cell carcinoma, leukoplakia and normal mucosaPMCJournal of Contemporary Dental Practice1390مسئول
3690428Immunohistochemical Comparison of the Expression of p53 and MDM2 Proteins in Ameloblastomas and Keratocystic Odontogenic TumorsISIThe Journal of craniofacial surgery1390مسئول
3790392The expression of heat shock proteins 27 and 105 in squamous cell carcinoma of the tongue and relationship with clinicopathological indexISIMedicina oral, patología oral y cirugía bucal1390اول
3890345Survey of Reactive Hyperplastic Lesions of the Oral Cavity in Mashhad, Northeast IranscopusJournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1390دوم
3990231Malignant Fibrous Histiocytoma of Mandible: A Review of Literatures and Report a CasescopusAustralian Journal of Basic and Applied Sciences1390دوم
4090207Low prevalence of high risk genotypes of human papilloma virus in normal oral mucosa, oral leukoplakia and verrucous carcinomaISIActa odontologica Scandinavica1390مسئول
4190043Oral and Jaw Lymphoma in an Iranian PopulationISIJournal of Craniofacial Surgery1390مسئول
4289733Healing process following application of set or fresh mineral trioxide aggregate as a root-end filling materialPMCEur J Dent1389چهارم
4389692بیان نشان‌گرهای مهارکننده‌های بافتی ماتریکس متالوپروتئیناز 2 و 9 در لیکن پلان اروزیو، غیراروزیو و هیپرپلازی آماسی مخاط دهان به روش ایمونوهیستوشیمیSID/Iranmedex/Magiranمجله پوست و زیبایی1389دوم
4489671Histological evaluation of micro implant-bone interface following immediate versus delayed loading in a dog’s mandibular bone Chemical AbstractJournal of Islamic Dental Association of Iran1389سوم
4589670Histological Evaluation of the Temporomandibular Joint after Producing Artificial Traumatic Occlusion in DogsChemical AbstractShiraz Univ Dent J 1389دوم
4689612Central giant cell granuloma of the jaws: A clinical and radiographic study in Khorasan (Iran)scopusJournal of Applied Sciences 1389سوم
4789556T-cell lymphoma of palate with nose and maxillary sinus involvement: A case reportscopus Iranian Journal of Medical Sciences 1389دوم
4889484Clinical and Demographic Findings of Oral Exophytic Lesions in Patients Referred to Oral Medicine Department of Mashhad Dental School-Iran (2004-7)(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389مسئول
4989441Detection of nucleoproteins in squamous cell carcinoma, and dysplastic and normal mucosa in the oral cavity by methyl green-pyronin stainingPMCjournal of oral science1389اول
5089189Evaluation of the diagnostic value of a Modified Liquid-Based Cytology using OralCDx Brush in early detection of oral potentially malignant lesions and oral cancerISIMed Oral Patol Oral Cir Bucal1389دوم
5189152Mast cell density and angiogenesis in oral dysplastic epithelium and low- and high-grade oral squamous cell carcinomaISIActa Odontol Scand1389اول
5288798بررسی بروز آنتی ژن هایP53 و PCNAدر لکوپلاکیای مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمنو هیستو شیمیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول
5388797بررسی بروز آنتی ژن های MDM2 و P53 در کیست های دنتی جروس،رادیکولار و رزیجوال به روش ایمنو هیستوشیمیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388سوم
5488570Odontogenic keratocysts in Nevoid basal cell carcinoma syndrome: a case report.ISICases J1388اول
5588457بررسی تغییرات بافت شناختی پالپ دندان پس از وارد کردن نیروهای اکستروزیو . اینتروزیو ارتودنسیindex copernicusمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1388سوم
5688373بررسی بروز آنتی ژن‏های P53 و PCNA در لکوپلاکیای مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمی(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول
5788370بررسی بروز آنتی ژن هایMDM2 وP53 در کیست‏های دنتی‏جروس، رادیکولار و رزیجوال به روش ایمنوهیستوشیمی(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388سوم
5888359بررسی بروز گیرنده های استروژن و پروژسترون در گرانولومای پیوژنیک و تومور حاملگی مخاط دهان به روش ایمنوهیستوشیمیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول و مسئول
5988356بررسی هیستولوژیک استخوان بازسازی شده در دو تکنیک کشش کال استخوانی و پیوند استخوانی اتوژن در گوسفند(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388دوم
6088306Oral Squamous Cell Carcinoma with an Unusual Clinical Manifestation: A Case ReportPMCCases Journal1388چهارم
6188145comparison of immunohistochemical markers between adenoid cystic carcinoma and polymorphous low-grade adenocarcinomaISIjournal of oral science1388دوم
6287634Intraosseous verrucous carcinoma originating from an odontogenic cyst: a case reportISIJournal of oral Science1387اول و مسئول
6387631Extragingival pyogenic granuloma: a case report. ISICases journal 1387سوم
6487630Extension of Pindborg tumor to the maxillary sinus: a case reportISIJ Oral Pathol Med1387اول و مسئول
6587519A Comparison between Amalgam and MTA in Repairing Furcal PerforationChemical Abstractjournal of dentistry tehran university of medical sciences1387سوم
6687502مقایسه آدنوئید سیستیک کارسینوما و آدنوکارسینوم پلی مورفوس low -grade به روش ایمونوهیستوشیمیindex copernicusمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1387دوم
6787424گزارش یک مورد بیماری سلول لانگرهانسسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387پنجم
6887410گزارش سه موردگرانولر سل تومور در زبانسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387چهارم
6987286Histological changes in human dental pulp following application of intrusive and extrusive orthodontic forcesISIJ Oral Sci1388سوم
7087268Evaluation of oral mucosa epithelium in type II diabetic patients by an exfoliative cytology method ISIJ Oral Sci 1387دوم
7187265Epithelioid hemangioendothelioma of the oral cavity: a case report ISIJ Oral Sci 1387اول و مسئول
7286599بررسی هیستولیک ترمیم پرفوریشن های مکانیکی ناحیه فورکیشن دندان های پره مولر سگ با استفاده ازMTA سفید وسمان پرتلند SID/Iranmedex/Magiranمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1386سوم
7386336بررسی ده ساله ضایعات تومورال و کیستیک ادونتوژنیک همراه با دندان های نهفته سایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386دوم
7486234گزارش مورد پلاسماسل جینجیوایتیسسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1386سوم
7586166بررسی هیستولوژیک ترمیم پرفوریشن های مکانیکی ناحیه فوکیشن دندان های پره مولر سگ با استفاده از MTA خاکستری، MTA سفید و سمان پرتلندindex copernicusمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران1386سوم
7685377(MEN2B) 2B گزارش یک مورد سندروم نئوپلازی های متعدد اندوکرین نوعسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
7785354بررسی مقایسه ای بین تشخیص های بالینی و گزارشات آسیب شناسی بیماران تحت بیوپسی در بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد در طی سال های 1381 تا 1383سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
7885198Oral pyogenic granuloma: a reviewISIJournal of oral science1385سوم
7984103Relationship between duration of pulp exposure and success rate of apexogenesisSID/Iranmedex/Magiraniranian endodontic journal1384چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972767A Review of Current Biomarkers in Head and Necksquamous Cell CarcinomaIranian Maxillofacial Pathology CongressMashhadپوستر1396خير
2972766A review of research on salivary biomarkers for oral Squamous Cell Carcinoma detection14th congress of Iranian Society Medical Oncology and HematologyMashhadپوستر1394خير
3963039کارسینوم سباسه گوشه داخلی چشمآسیب شناسی فک دهان و صورتمشهدسخنرانی1396خير
4954106Extension of pindborg tumor to the maxillary sinus: a case reportدوازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران و ششمین همایش سالانه انجمن سرطان ایرانتهرانسخنرانی1389خير
592484استفاده از MTA و سمان پرتلند جهت پوشش مستقیم پالپدوازدهمین کنگره بین المللی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایرانتبریزپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1202سرطان دهان1391تالیف بخشی از کتاب
21424کتاب مرجع ملی آسیب شناسی دهان و فک وصورت1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه