زهره  یوسفی رودسری
خلاصه عملکرد زهره  یوسفی رودسری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

زهره یوسفی رودسری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): زهره یوسفی رودسری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : زنان و زایمان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : yousefiz@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980075راه اندازی سیستم یکپارچه ثبت کلینیکی اطلاعات بیماران سرطان تخمدان در مرکز انکولوژی زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیمارستان قائممجریدر دست اجراخير
2980074راه اندازی سیستم یکپارچه ثبت کلینیکی اطلاعات بیماران تروفوبلاستیک حاملگی در مرکز انکولوژی زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیمارستان قائممجریدر دست اجراخير
3960696بررسی ارزش پروگنوستیک فاکتور ki67 (به روش ایمنوهیستوشیمی(IHC)) در بیماران مبتلا به ضایعات پیش سرطانی سرویکس (lSIL) همراه با یا بدون آلودگی به ویروس HPVمجریپایان یافتهبلي
4960518مقایسه ی یافته های حاصل از کولپوسکوپی و یافته های هیستولوژیک در نمونه های بیوپسی سرویکس در بیماران با پاپ اسمیر غیرطبیعیمجریپایان یافتهبلي
5960214بررسی نتایج استفاده از hCG H و hCG در بیماران با حاملگی تروفوبلاستیکمجریپایان یافتهبلي
6950467بررسی نقش سرطان زایی microRNA-613 و microRNA-223 در سرطان اپیتلیال تخمدانمجریدر دست اجراخير
7950431بررسی مقایسه ای نتایج حاصل از سونوگرافی ترانس واژینال و MRI لگنی با نتایج پاتولوژی در تعیین میزان انوازیون میومتر در بیماران مبتلا به کانسر اندومترمجریپایان یافتهبلي
8950379بررسی ارزش تشخیصی روش های رادیولوژیک (سی تی اسکن) درجراحی اپتیمال کانسر تخمدانمجریپایان یافتهبلي
9950135بررسی مقایسه ای پاتولوژی دوروش نمونه برداری سوزنی ترانس واژینال تحت هدایت سونوگرافی و لاپاراتومی در کانسر پیشرفته تخمدان(stage 3- 4)مجریپایان یافتهبلي
10940862نقش لنف آدنکتومی پاراائورتیک در1- مرحله بندی و2- جراحی سیتوریداکتیو کانسر تخمدانمجریپایان یافتهبلي
11931762مطالعه علل ازدیاد سمیت ناشی از شیمی درمانی در بیماران با سرطان اپی تلیال تخمدان تحت درمان با کربوپلاتین و پاکلی تاکسولمجریپایان یافتهخير
12922146بررسی تاثیر درمان گیاهی بر گرگرفتگی در زنان یائسه مبتلا به گرگرفتگی : مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهخير
13920347بررسی نقش کورتاژ اندوسرویکس در کلپوسکوپی استانداردمجریپایان یافتهبلي
14920346بررسی تاثیر متفورمین همراه با کموتراپی درپاسخ به درمان ومیزان بقای یکساله بیماران مبتلا به کانسر تخمدانمجریپایان یافتهبلي
15920326بررسی تاثیر ویتامین A در درمان بیماران مبتلا به GTNمجریپایان یافتهبلي
16920259بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN ) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از تزریق قبل از عمل جراحی رادیو داروی Tc-99m-Phytate سرویکال تحت هدایت گاما پروب و متیلن بلومیومتریالمجریپایان یافتهبلي
17901002بررسی جهش های ژن NALP7 به عنوان یکی از عوامل عود بیماری hydatidiform molesمجریپایان یافتهخير
18900189بررسی مقایسه ای سطح سرمی (Heat Shock Protein70) HSP 70 و(Heat Shock Protein90) HSP 90 و اندازه گیری مارکرسرمیCA125 در بیماران مبتلا به سرطان اپیتلیال تخمدان و بیماران با توده خوش خیم تخمدانیمجریپایان یافتهبلي
1988695بررسی میزان موارد مارژین مثبت و عود در درمان نئوپلازی داخل اپی تلیوم سرویکس به روش لوپ الکتروسرجیکال و کونیزاسیونمجریپایان یافتهبلي
2083241بررسی رابطه مقاربت بدون محافظت با پره اکلامپسیمجریپایان یافتهخير
2183212بررسی نتایج پاپ اسمیر در سه ماهه اول پس از پایان پرتو درمانی در بیماران با سرطان دهانه رحم بعنوان عامل پیش بینی کننده پاسخ به پرتو درمانیمجریپایان یافتهخير
2283136بررسی رابطه آنتی ژن اسکو آموس سل کارسینوما در سرم خون بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم و پاسخ درمانی بیماران به رادیو تراپیمجریپایان یافتهخير
2383041مقایسه درمان سرطان داخل پیتیلومی سدویکس با روش لوپ الکتروسرجیکال و کرایوسرجیکالمجریپایان یافتهخير
2482118بررسی مقایسه ای سیتولوژی سرویکس با روش مرسوم پاپ اسمیر و روش liquid-bassedمجریپایان یافتهخير
25981114راه اندازی سیستم یکپارچه ثبت کلینیکی و پیگیری اطلاعات بیماران سرطان اندومتر در مرکز انکولوژی زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیمارستان قائمهمکارعقد قراردادخير
26970739بررسی کلاسیفیکیشن مولکولار Promise دربیماران مبتلا به کانسر اندومتر ایرانی و مقایسه با افراد مبتلا در شمال امریکا و اروپای غربیهمکاردر دست اجراخير
27960763بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه تناسلی زنانه مراجعه کننده به مراکز تخصصی انکولوژی مشهد درسالهای 1365-1395همکارپایان یافتهبلي
28960681بررسی مقایسه ای نتایج MRI و پاتولوژی در مرحله بندی سرطان دهانه رحمهمکاردر دست اجراخير
29960284بررسی نقش بیومارکر rs1800629 در ژن tumor necrosis factor-alpha با ریسک ابتلا به سرطان سرویکسهمکارپایان یافتهخير
30951534بررسی نقش پروگنوستیک واریانت های ژنتیکی در ژنهای CDKN2A/B و 'CTNNB1' در بیماران مبتلا به سرطان های ژنیکولوژی (تخمدان – آندومتر – سرویکس )همکاردر دست اجراخير
31951474مقایسه تاثیر اوریکولوتراپی با تحریک الکتریکی و سیدهای فشاری بر اضطراب قبل از کلپوسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
32950216بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی تومور مارکرhe4 در میزان تهاجم به میومتر در زنان مبتلا به کنسر اندومترهمکارپایان یافتهبلي
33940389مقایسه دو روش شیمی درمانی وریدی و اینتراپریتونئال در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان بعد از کموتراپی نئوادجونت و جراحیهمکارعقد قراردادخير
34940219بررسی مقایسه ای میزان از دست دادن خون و تزریق خون در تجویز تک دوز ترانس هگزامیک اسید و پلاسبوحین جراحی در بیماران مبتلا به کانسر آندومترهمکارپایان یافتهخير
35940217بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN ) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از رادیو داروی Tc-99m-antimony sulfide colloid تحت هدایت گاما پروب با تزریق ماده رادیواکتیو در سرویکس و تزریق بلومتیلن در سروز رحمهمکارپایان یافتهبلي
36922622بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان((SLN در بیماران مبتلا به کانسرسرویکس با استفاده از رادیو داروی Tc99m-phytate تحت هدایت گاما پروب و بلومتیلن همکارپایان یافتهبلي
37922478بررسی تاثیر مصرف انتونوکس در کاهش نیاز به پتدین و عوارض مادر و جنین در طی زایمان بی دردهمکارپایان یافتهبلي
38921821بررسی مقایسه ای سطح سرمی 25(oH) vit D دربیماران مبتلا به تومور تروفوبلاستیک جفتی وزنان نرمالهمکارپایان یافتهبلي
39921201بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی سونو گرافی داپلر و MRI در تشخیص چسبندگی های غیر طبیعی جفت در بیماران پر خطرهمکارپایان یافتهبلي
40921118ساخت نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامگنتیک پوشش داده شده با اسید اولئیک و سیترات و مقایسه سمیت آنها بر سلولهای سرطان دهانه رحم و سرطان پستان با سلول های نرمالهمکارپایان یافتهخير
41911226بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در سرطان وولو: مرور نظام مند و متا آنالیز متونهمکارپایان یافتهبلي
42910015بررسی فراوانی اختلالات کارکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امید و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
43900529بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در مراحل اولیه سرطان اندومتر: مرور نظام مند و متا آنالیز متونهمکارپایان یافتهبلي
44900375بررسی فراوانی ویروسهای HPV،CMV، EBV و HSV-2 در بیماران مبتلا به سرطان vulvar مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهبلي
4589918بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال رگی در بیماران مبتلا به کانسر سرویکسهمکارپایان یافتهبلي
4689706بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از رادیو داروی Tc-99m-antimony sulfide colloid تحت هدایت گاما پروب و بلومتیلنهمکارپایان یافتهبلي
4789524 مقایسه کاربرد لیگاشور با استاپلر خطی در رزکشن و ترمیم روده باریکهمکارپایان یافتهبلي
4889411بررسی نتایج درمانی رژیم MTX عضلانی هفتگی در درمان بیماران مبتلا به تومورهای تروفوبلاستیک حاملگی(GTN) کم خطرهمکارپایان یافتهبلي
4989289بررسی میزان پاسخ به درمان جراحی در بیماران مبتلا به تومور تروفوبلاستیک حاملگی(GTN)همکارپایان یافتهبلي
5089124مقایسه میزان تاثیر میزوپروستول به روش رکتال و واژینال در ختم بارداریهای سه ماهه اول در بیماران با سابقه قبلی عمل جراحی رحمیهمکارپایان یافتهبلي
5187841بررسی مقایسه ای عوامل خطر ساز در زنان مبتلا به سرطان سرویکس ،زنان پر خطر و گروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
5287739بررسی میزان تاثیر و ایمنی میزوپروستول واژینال و زیر زبانی در ختم بارداریهای سه ماهه دوم در بیماران سزارین قبلیهمکارپایان یافتهبلي
5387106بررسی مقایسه ای سطح سرمی استئوپنتین در بیماران مبتلا به سرطان اپیتلیال تخمدان و زنان نرمال و بیماران با توده لگنی خوش خیمهمکارپایان یافتهبلي
5487075بررسی سطح سرمی T4 و T3 و TSH در زنان مبتلا به مسمومیت حاملگی در مقایسه با زنان حامله طبیعیهمکارپایان یافتهبلي
5587044مقایسه اثر میزوپروستول زیر زبانی با واژینال جهت القای زایمانی در حاملگی های ترم و پست ترم همکارپایان یافتهخير
5687024بررسی ارزش تشخیصی موتاسیون تومور ساپرسور P53 و C-erb-2 انکوژن در حاملگی مولار در تشخیص تومور تروفوبلاستیک جفتی در بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهخير
5786621ارزیابی کارایی فروزن سکشن ضمن کونیزاسیون سرویکس در ضایعات اینترااپیتلیال با درجه بالا همکارپایان یافتهبلي
5886331بررسی تاثیر پروستاگلاندین E1 در ختم حاملگی سه ماهه اول بارداریهمکارپایان یافتهخير
5984360ارزیابی عوارض تاموکسی فن بر روی تخمدان در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
6084293بررسی تاثیر متوترکسات و پروستاکلاندین E1 در ختم حاملگی سه ماهه اول بارداریهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982936Epidemiological findings and risk factors for endometrial cancer patientsscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398مسئول
2981748Concordance Between Intracervical and Fundal Injections for Sentinel Node Mapping in Patients With Endometrial Cancer? A Study Using Intracervical Radiotracer and Fundal Blue Dye Injections: ReplyISIClinical nuclear medicine1398سوم
3981627Concordance between Intracervical and Fundal Injections for Sentinel Node Mapping in Patients with Endometrial Cancer?: A Study Using Intracervical Radiotracer and Fundal Blue Dye InjectionsISIClinical nuclear medicine1397دوم
4981514Concordance Between Intracervical and Fundal Injections for Sentinel Node Mapping in Patients With Endometrial Cancer?ISIClinical nuclear medicine1398دوم
5973851Prognostic Value of KI6 Biomarker in Predict Short Time Prognosis of Low-Grade Cervical Intraepithelial Neoplasia in HPV Negative and Positive Patientsscopusacta medica iranica1397مسئول
6973061A case report of a metastasis of the epithelial ovarian cancer to the cervixscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1397اول
7973060Solitary Fibrous Tumor of the Greater Omentum Mimicking an Ovarian Tumor: A Case Reportسایر سایت‏های تخصصیACTA SCIENTIFIC CANCER BIOLOGY1396مسئول
8973058Unusual Site of Metastasis of Placental Unusual Site of Metastasis of Placental Site Trophoblastic Tumor: Case Report and Literature ReviewscopusMiddle East Journal of Cancer1397مسئول
9972900A case report on Hydatidemic Mole Pregnancy 6 weeks pregnant with preeclampsiascopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
10972884Association of TNF-308 GA polymorphism located in tumor necrosis factor a with the risk of developing cervical cancer and results of pap smearISIjournal of cellular biochemistry1398پنجم
11972406Neoadjuvant Chemotherapy of Cervical Squamous Cell Carcinoma during Pregnancy: A Case ReportISIMiddle East Journal of Cancer1397دوم
12972223Gestational Trophoblastic Neoplasm; Case Series and Literature Reviewindex copernicusARC Journal of Gynecology and Obstetrics1397مسئول
13971837Prevalence of endometrial cancer in young patientsscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1397چهارم
14971681Granulosa-cell tumor after ovarian stimulation: A case reportPMCInternational Journal of Reproductive Biomedicine1397اول
15970849Multi Centric Paget’s Disease and Review of Literatureعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Gynecological Research and Obstetrics1395اول
16970847Effect of Auriculotherapy with Vaccaria Seeds on the Anxiety of Female Colposcopy Candidatscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم
17970846Effects of the Novel Formulated Forms of Curcumin on Tumor Growth Inhibition in Breast Cancerscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم
18970844Peritoneal Tuberculosis Mimicking Ovarian Cancer: A Report of Two Casesسایر سایت‏های تخصصیJournal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research1395اول و مسئول
19970813Iliopsoas Muscle Metastasis from Cervical CarcinomaISCWomens Health Bulletin1397اول
20970812Is Transvaginal Core Needle Biopsy A Safe Method in Diagnosis of Ovarian CancerISIInternational Journal of Cancer Management1396اول
21970316Effect of Combination Therapy of Methotrexate with Vitamin A in Patients with Low Risk GTN (Gestational Trophoblastic Neoplasia)ISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1396مسئول
22964011Diagnostic Error in Postpartum Choriocarcinoma: A case reportscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
23963797Comparison of the Impacts of Auriculotherapy with Electrical Stimulation and Vaccaria Seeds on Colposcopy Pain: A Randomized Clinical TrialscopusEvidence based Care Journal1396پنجم
24962881Postmenopausal choriocarcinoma: Case report and literature reviewISIInternational Journal of Cancer Management1396اول
25962880The effect of para aortic lymph node dissection in staging and complete cytoreductive surgery of ovarian cancerISIInternational Journal of Cancer Management1395اول
26962822MUTATIONS STUDY iN NALP7 GENE fOR HYDATIDIFORM MOLE DISEASE aMONG IRANIAN WOMENعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences1393دوم
27962820Necrosis and Rupture of Uterus Following Uterine Artery Embolization: a Case Reportscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396اول
28962109A case report of pyoderma gangrenosum after genital surgery: case reportscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396مسئول
29962107Uterine Arteriovenous Malformation After Molar Pregnancy: A Case Report and Review of LiteratureISCWomens Health Bulletin1396اول
30961983The Role of Endocervical Curettage in Standard ColposcopyscopusCurrent Women Health Reviews1396اول
31961726Clinical Significance and Prognosis Value of Wnt Signaling Pathway in Cervical CancerISIJournal of Cellular Biochemistry1396چهارم
32961678Three case reports of ovarian neuroendocrine carcinomaISIEUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY1396پنجم به بعد
33961397Genetic susceptibility in cervical cancer: From bench to bedsideISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم به بعد
34960958Impacts of Herbal Medicines on Hot Flash: A Systematic ReviewChemical Abstractjournal of medical plants1395اول
35960956Choriocarcinoma after caesarian section:case reportscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1395اول
36960955Gossypiboma, Mimic Imaging of Malignant Tumor: Report of Two CasesISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395اول و مسئول
37954170the role of para aortic lymphadenectomy in early stage of ovarian cancerscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395اول
38952988heterotopic pregnancy: a case reportscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول
39951693Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in ovarian tumors: a study using intra-operative Tc-99m-Phytate and lymphoscintigraphy imagingISIJOURNAL OF OVARIAN RESEARCH1395سوم
40951690Comparison of Adnexal Mass in Women Undergoing Mass Excision During the Antepartum Period and Cesarean SectionPMComan medical journal1395دوم
41951662Abnormal Presentation of Choriocarcinoma and Literature ReviewPMCIRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395اول و مسئول
42951660Dysgerminoma and ovarian gonadoblastoma in Swyer syndromescopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395اول
43940960Prolonged survival of a patient with pelvic recurrence of ovarian malignant mixed mullerian tumor after chemoradiotherapyISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393چهارم
44940959.Inappropriate Intra‐cervical Injection of Radiotracer for Sentinel Lymph Node Mapping in a Uterine Cervix Cancer Patient: Importance of Lymphoscintigraphy and Blue DyeISCasia oceania journal of nuclear medicine & biology1393سوم
45940958Leiomyosarcoma with Unusual Macroscopic Features: A Case Report.CinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1394دوم
46940778Evaluation of related factors of remained dysplasia after treatment of cervical intraepithelial neoplasia by cold knife conization (longitudinal study)scopusمجله علمی، تخصصی و پژوهشی زنان، مامایی و نازایی1393مسئول
47940777Uncommon toxicity of low-dose methotrexate: case reportscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1394اول
48940776Medical Treatment of Uterine Arteriovenous Malformations: A Case ReportscopusCurrent Women’s Health Reviews1394اول
49940775Ovarian Torsion in Postmenopausal Women and risk of malignancySID/Iranmedex/MagiranJournal of Midwifery & Reproductive health (JMRH)1394اول
50940626Prevalence of malignant adnexal masses in pregnancy at gynecology and oncology department of Ghaem hospital from 2010 to 2014scopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394اول
51935270Comparison of efficacy and side effects of propolis with chemotherapy and chemotherapy alone for neoadjuant therapy of ovarian cancerscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394مسئول
52934520Pap Smear In The Third Month After Radiotherapy A Predictive Factor Of Response In Cervical Cancerscopusمجله زنان ،مامایی و نازایی ایران1393سوم
53934519Cervical cancer in pregnancy: Diagnostic and therapeutic challengesscopusمجله زنان،مامایی و نازایی ایران1393چهارم
54934082Sentinel node biopsy for lymph nodal staging of uterine cervix cancer: A systematic review and meta-analysis of the pertinent literatureISIEuropean Journal of Surgical Oncology1393پنجم
55932783Comparison of Serum Levels of HSP70 and CA125 in Patients with Epithelial Ovarian Cancer and Patients with Benign Ovarian Massesscopusمجله زنان و مامایی ایران1393اول و مسئول
56932688Primary non-Hodgkin ovarian lymphoma: a case reportscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1393سوم
57932161Spontaneous Uterine Perforation Caused by Pyometra: A Case ReportISIIranian Red Crescent Medical Journal1393اول و مسئول
58931212Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor of the PelvisPMCIranian journal of medical sciences1392اول
59931208Metastatic choriocarcinoma in the small bowel: a case reportscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1393اول
60931207Postpartum Hemorrhage as the First Manifestation of Choriocarcinoma: A Case Reportscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1393اول
61931145Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in endometrial cancer — a feasibility study using cervical injection of radiotracer and blue dyeMedlineNuclear medicine review. Central & Eastern Europe1393پنجم
62931080Surgeon's Errors in the Management of Patients with Cervical CancerCinahlJournal of Midwifery & Reproductive Health1393اول
63930835The value of lateral lymphoscintigraphy images of the pelvis for gynecological cancers: Are they necessaryscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1393سوم
6492946Perimortem Cesarean Section in Ongoing Maternal Deathscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1391اول و مسئول
65924752Pelvic kidney visualization on the lymphoscintigraphy images of a patient with uterine cervix cancer: importance of the delayed imagingISIClinical Nuclear Medicine1392دوم
66924252Sentinel node mapping in vulvar cancers: report of two cases and literature reviewscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392چهارم
67924134Sentinel node biopsy in endometrial cancer: systematic review and meta-analysis of the literatureISIEuropean Journal of Gynaecological Oncology1392پنجم
68923460Diagnostic performance of fluorine 18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography imaging for detection of primary lesion and staging of endometrial cancer patients: systematic review and meta-analysis of the literatureISIInternational Journal of Gynecological Cancer1392پنجم به بعد
69922762Less Radical Surgery for Patient With Early-Stage Cervical Cancer .Case ReportPMCIranian Red Crescent Medical Journal1392اول و مسئول
70922439Preterm premature rupture of membranes: aggressive tocolysis versus expectant management.SID/Iranmedex/Magiranمجله پزشکی کوثر1384دوم
71921335Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in squamous cell carcinoma of the vulva: Systematic review and meta-analysis of the literatureISIGynecologic Oncology1392چهارم
72921330Investigating the Indication of Post Operation Radiotherapy in Cervical Cancer Patientsscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1391اول
73921144Granulosa cell-stromal tumors: an immunohistochemical study including comparison of calretinin and inhibinscopusIranian journal of pathology1388اول
7492097Neoadjuvant Chemotherapy and Radical Surgery in Locally Advanced Cervical Cancer During Pregnancy: Case Report and Review of LiteraturePMComan medical journal1391اول
7591519Accuracy of 18-F-FDG PET imaging in the follow up of endometrial cancer patients: Systematic review and meta-analysis of the literatureISIGynecologic Oncology1392سوم
7690668The evaluation of the endometrial thickness of amenorrhea breast cancer patients treated with tamoxifenindex copernicusArak Medical University Journal1390مسئول
7790549Comparison of B-HCG Regression Curve in Molar Pregnancy and Gestational Trophoblastic Neoplasms ISCScientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences1390سوم
7889722Placental Site Trophoblastic Tumor: Clinical and Pathological Report of Two Casesindex copernicusIranian Journal of Pathology1389مسئول
7989623Role of appropriate surgery in survival of patients with epithelial ovarian cancerPMCAsian Pac J Cancer Prev1389مسئول
8089306Role of Frozen Sections in the Evaluation of Moderate to Severe Dysplasia during Uterine Cervix ConizationISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1389سوم
8189022The correlation between Ki67 proliferative marker and the reactivity and site of cervical intraepithelial lesionsسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1389مسئول
8288681Relationship between Unprotected Coitus and Preeclampsiaعلمی پژوهشی ایندکس نشده مجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388سوم
8388517بررسی کارایی فروزن سکشن ضمن کونیزاسیون سویکس در ارزیابی ضایعات اینترااپیتلیال با درجه بالا (Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان1388دوم
8488400گزارش یک مورد کوریوکارسینوم متاستاتیک در بیمار یائسهسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازایی ایران1388مسئول
8588252Comparing Serum Follicle-Stimulating Hormone (FSH) Level with Vaginal PH in Women with Menopausal Symptomsindex copernicusOman medical journal1388سوم
8687368بررسی فراوانی آنتی ژن اسکواموسل کارسینوما در نمونه خون مبتلایان به سرطان سلولهای سنگفرشی دهانه رحم قبل از درمانindex copernicusپژوهش در پزشکی1387دوم
8787363Prognostic Values of Estrogen and Progesterone Expression Receptorsin Ovarian Papillary Serous Carcinomaindex copernicusIranian journal of pathology1387مسئول
8886316آمنوره ثانویه به دنبال شیمی درمانی در سرطان پستان بیمارستان قائم (عج) و امید سایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامایی و نازایی ایران1386اول و مسئول
8986169بررسی فراوانی تومورهای بینابینی تخمدان، برخی عوامل خطر ساز و نحوه درمان آنهاindex copernicusباروری و ناباروری1386مسئول
9086032درمان سرطان داخل اپیتلیومی سرویکس با دو روش لوپ الکتروسرجبکال وکرایوسرجریindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1386مسئول
9185235Assessment of correlation between uprotected coitus and preeclampsiascopusJournal of Research in Medical Sciences1385اول
9285146Pregnancy outcomes and complications in advanced maternal agePMCsaudi med j1385چهارم
9385061The comparison of serum Follicle-Stimulating Hormone (FSH) pH for the diagnosis of menopause(Emro (IMEMRفصلنامه باروری و ناباروری1385دوم
9485060مقایسه دو روش درمان بیماری تروفوبلاستیک بارداریبا تزریق متوتروکسات منفرد عضلانی هفتگی و تزریق وریدی هشت روزه (Emro (IMEMRفصلنامه باروری و ناباروری1385مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980520metastatic epithelial ovarian cancer to the cervix: A case reportبیست و نهمین کنگره انستیتو کانسر ایرانتهرانپوستر1397خير
2972982SERUM LEVEL OF HSP 70 (HEAT SHOCK PROTEIN70) AND SERUM MARKER OF CA125 IN OVARIAN EPITHELIAL CANCER AND BENIGN OVARIAN MASSESEuropean Gynecological Oncology Congress 2015نیس فرانسهپوستر1394خير
3941483بررسی عوامل مرتبط با دیسپلازی باقیمانده پس از درمان نئوپلازی های داخل اپی تلیالی سرویکس به روش مخروط برداریESGO 19niceپوستر1394بله
4921906ترجمه ندارددهمین کنگره آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژیتهرانسخنرانی1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
19بیماریهای جفت حاملگی1388تالیف
2429دوران بارداری1389تالیف
3428مراقبت های پس از زایمان1389تالیف
42126سرطان تخمدان1397تالیف
51760حفظ باروری درسرطان‌های زنان (اونکو- فرتیلیتی)1398تالیف و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19201کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه