داود  عطاران
خلاصه عملکرد داود  عطاران
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

داود عطاران

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): داود عطاران رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : بیماریهای ریه دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : attarand@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950624بررسی پولمونری فانکشن تست در بیماران مبتلا به آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس و ارتباط آن با علایم بیماریمجریپایان یافتهبلي
2931221بررسی ارتباط پارامترهای آزمون فعالیت قلبی ریوی با داده های حاصل از کاتتریزاسیون قلبی در بیماران کاندید پیوند قلبمجریپایان یافتهبلي
3920883بررسی ارتباط پرهوائی دینامیک و تحمل فعالیت با شدت بیماری انسدادی مزمن ریه بر اساس تقسیم بندی2011 GOLDمجریپایان یافتهبلي
4910378تعیین مقادیر مرجع آزمون راه رفتن در 6 دقیقه (6MWT ) در جمعیت سالم شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
5900691بررسی کیفیت زندگی بر اساس پرسشنامه CAT در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با شدت بیماری ریویمجریپایان یافتهبلي
689735ارزش تشخیصی اسکن اکترتاید در افتراق ندول، منفرد خوش خیم از بدخیم ریهمجریپایان یافتهبلي
789731بررسی رابطه تغییرات وزن در حین درمان با نتیجه درمان در بیماران سل ریوی اسمیر مثبتمجریپایان یافتهبلي
889456بررسی فراوانی سندرم متابولیک درجانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض تاخیری ریوی ناشی از گاز خردل و ارتباط آن با عوامل التهابی سرمیمجریپایان یافتهبلي
989413بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین با یافته های اسپیرومتری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه در وضعیت پایدارمجریپایان یافتهبلي
1088832بررسی ارتباط بین ظرفیت انتشار منوکسیدکربن (DLCO) با امتیاز بندی واریک در HRCT ریه در بیماران مبتلا به اسکلروز منتشر سیستمیکمجریپایان یافتهبلي
1188677بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با عوامل التهابی سرممجریپایان یافتهبلي
1287740بررسی مقایسه ای سطح CA125 , CA19-9 , CA15-3 , CEA در پلورال افیوژن های اگزوداتیو بدخیم و خوش خیممجریپایان یافتهبلي
1387496بررسی سطح مقایسه ای TNFα مایع پلورال در بیماران با مایع پلورال اگزوداتیومجریپایان یافتهبلي
1487345بهینه سازی مرکز تحقیقات بیماری های ریوی و سل برای ارائه خدمات به محققین محترممجریپایان یافتهخير
1586607بررسی ارتباط سطح hs - CRP و انترلوکین 6 سرمی با شدت بیماری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
1686501مقایسه فراوانی موارد آلودگی با ویروس HTLV1 در مبتلایان به توبرکولوز و گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
1786439بررسی عوارض تنفسی فوقانی و تحتانی مسمومین با خردل گوگردی در جانبازان شیمیایی جنگی خراسان رضویمجریپایان یافتهبلي
1886248بررسی سطح پروتئین کاتیونیک ائوزینوفیلی و فراوانی ائوزینوفیل ها در خلط بیماران جانباز شیمیائی ریوی و مقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
1985016بررسی آنمی وسطح سرمی اریتروپویتین در بیماران آنمیک با بیماریهای انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهخير
2084121بررسی نتایج روش واکنش زنجیره پلیمراز PCR روی مایکروباکتریوم توبرکولوزیس در بیوپیسی پلور بیمارا ن مبتلا به سل پلور مراجعه کننده به بیمارستان قائم (ع)مجریپایان یافتهخير
2183002بررسی تراکم استخوان در بیماران جانباز شیمیایی ریوی مبتلا به بیماری انسداد ریویمجریپایان یافتهخير
2282251مقایسه فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه در بیماران آسمی و جمعیت عادیمجریپایان یافتهخير
2382039بررسی میزان پاسخ دهی مجاری تنفسی ب همحرکهای گیرنده ها بتا آدرنژیک در مجروحان شیمیایی نسبت به افراد سالممجریپایان یافتهخير
24971397بررسی پیش‌آگهی بیماران پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم‌پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
25971160بررسی شیوع ، بروز بیماری پرفشاری شریانی ریه و پرفشاری ریه به دنبال امبولی مزمن در بیماران خراسانی ثبت شده درمانگاه پرفشاری ریه مشهد طی سالهای 1396-1398همکارعقد قراردادبلي
26961029بررسی تاثیر چسب گلوبرن بر کنترل نشت هوا در بیماران با آمپیم مزمنهمکاردر دست اجراخير
27960933بررسی نقش پروگنوستیک یک واریانت ژنتیکی rs10811661 در ژن CDKN2A/B در بیماران مبتلا به سرطان های سر وگردن مثانه ریه و کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان امید، قائم، امام رضا(ع) و هاشمی نژاد مشهد در سالهای 1396 تا 1400همکاردر دست اجراخير
28951537فراوانی علل پلورال افیوژن اگزوداتیو ناشناخته با روش پلوروسکوپی مدیکالهمکارپایان یافتهبلي
29950122بررسی اثر کورکومین نانومیسل خوراکی بر بهبود FEV1 و کیفیت زندگی در مبتلایان به آسم برونشیال غیر آتوپیکهمکارپایان یافتهبلي
30941287' تنگی نفس از دیدگاه طب ایرانی و مقایسه تاثیر شیر شتر با درمان دارویی استاندارد در بیماران مبتلا به آسم 'همکارپایان یافتهبلي
31940733بررسی تبادل گازهای آلوئولی و عملکرد ریه در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دوهمکارپایان یافتهبلي
32940344بررسی عوامل موثر بر بروز دیلیریوم در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه داخلیهمکارپایان یافتهبلي
33940275بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی ابزار مشاهده ای درد در مراقبت ویژه (CPOT ) جهت ارزیابی درد در بیماران تحت تهویه مکانیکیهمکارپایان یافتهبلي
34931288بررسی نتایج رزکسیون ریوی از طریق توراکوسکوپی کم تهاجی در درمان جراحی سرطان ریه در بیمارستان قائم (عج) در سال های 94-1393همکارپایان یافتهبلي
35931250بررسی اثر مقایسه ای بتادین با بلوئومایسین در پلوروزیس شیمیایی تجمعات مایع بدخیم پلورهمکارپایان یافتهبلي
36930801تشخیص مولکولی نوموسیستیس جیرووسی در بیماران ریوی با اندیکاسیون برونکو آلوئولار لاواژ در بیمارستان های دانشگاهی مشهد ،94-1393 همکارپایان یافتهبلي
37921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
38920595بررسی ارزش تشخیصی میزان درصد فضای مرده آلوئولی در تشخیص بیماران مشکوک به ترومبوآمبولی ریه با ریسک خفیف تا متوسطهمکارپایان یافتهبلي
39920073: بررسی یافته های برونکوسکوپی فیبر اپتیک دربیماران مبتلا به کیست هیداتیک ریوی پاره شدههمکارپایان یافتهخير
40910804بررسی جراحی دکورتیکاسیون و پلورکتومی بر روی عملکرد ریه و دیامتر قفسه سینه ی نا متفارن در بیماران با آمپیم فاز فیبروزهمکارپایان یافتهبلي
41910790بررسی ارتباط میزان حرکات دیافراگم در سونوگرافی با شدت بیماری در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه دروضعیت پایدارهمکارپایان یافتهبلي
42910697بررسی توراکوسکوپی در بیوپسی از ضایعات منتشر ریههمکارپایان یافتهبلي
43910537بررسی اختلالات همراه بالینی بیماران مبتلا به افزایش فشار خون ریه و ارتباط انها با عملکرد بطن راستهمکارپایان یافتهخير
44910245بررسی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک Tc-99m-Phytate در بیماران با سرطان کانسرغیرسلول کوچک ریه(NSCLC)همکارپایان یافتهبلي
45910022ارزیابی ارتباط عوامل مرتبط با عملکرد ریوی با کیفیت زندگی دربیماران اسکلرودمی منتشرهمکارپایان یافتهبلي
46900909کارایی درمان پنوموتوراکس خودبه خودی اولیه ریه با تکنیک جراحی توراکوسکوپیکهمکارپایان یافتهبلي
47900658بررسی مقایسه ای سطح پلورال فاکتور رشد اندوتلیال (VEGF) در پلورال افیوژنهای اگزوداتیو و ترانزوداتیوهمکارپایان یافتهبلي
48900389بررسی مقایسه ای پرو کلسیتونین سرم و مایع پلور در بیماران با پلورال افیوژن اگزوداتیو و ترانزوداتیوهمکارپایان یافتهخير
49900083بررسی تاثیر جراحی ارتوگناتیک دو فک همزمان در بیماران کلاس III بر مقاومت راههای هوایی وحجم های ریوی با استفاده از plethysmography Bodyهمکارپایان یافتهبلي
5089899بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D (25 OH D ) با متغیرهای عملکرد ریه در بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) همکارپایان یافتهبلي
5189894بررسی اثرات بیماری تخمدان پلی کیستیک بر میزان عملکرد ریههمکارپایان یافتهبلي
5289490بررسی ارتباط بیماری سارکوئیدوز با HLA-DRB1 در بیماران شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهخير
5389354بررسی ارتباط بین اختلال تنفسی حین خواب با مصرف کورتیکواستروئید استنشاقی دربیماران مبتلا به بیماریهای انسدادی مزمن ریویهمکارپایان یافتهبلي
5489089مقایسه اضطراب و افسردگی بیماران با آسم برونشیال، بیماری انسدادی مزمن ریوی و سل ریویهمکارپایان یافتهبلي
5589070بررسی ارزش تشخیصی تست کوانتی فرون _ تی بی _ گلد ) (QuantiFeron _ TB_ Gold) در بیماران پنومونی مزمن سلی و غیر سلیهمکارپایان یافتهبلي
5688767بررسی عوارض دیررس مسمومیت خردل گوگردی، بویژه عوارض قلبی عروقی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
5788628بررسی ارتباط سطح سرمی Pro Brain Natriuretic Peptid (Pro-BNP) با میزان فشار شریان ریوی در بیماران اسکلرودرمی محدودهمکارپایان یافتهبلي
5887224بررسی وضعیت تغذیه ای ، تغییر عوامل خطر بیماریهای قلبی-عروقی ، کنترل دیابت، کنترل بیماری آسم و میزان بروز کولیک کلیوی در مدت امساک از خوردن و آشامیدن از زمان اذان صبح تا اذان مغرب در طول ماه مبارک رمضان.همکارپایان یافتهخير
5981079ارزیابی نقش PCR در تشخیص پلوریت سلی همکارپایان یافتهخير
6080025مقایسه پره مدیکیشن با آتروپین ، ایپراتروپیوم بروماید و سالبوتامول و گروه شاهد، در برونکوسکوپی فیبروسپتیک در بخش برونکوسکوپی بیمارستان قائم(عج)همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982821Evaluation of Pulmonary Function Test in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis and its Correlation with Disease SymptomsISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1398دوم
2982715Bilateral Pulmonary Artery ,Inferior Vena Cava ,and cardiac Echinococcosis,A Rare Presentation of Zoonotic DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397اول
3981998Molecular diagnosis and genotyping of Pneumocystis jirovecii in bronchoalveolar lavage samples obtained from patients with pulmonary disorderPMCCurrent Medical Mycology1398چهارم
4981064Sentinel Node Mapping in Non-small Cell Lung Cancer Using an Intraoperative Radiotracer TechniquePMCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1398پنجم به بعد
5980023Evaluation of the effect of camel milk in comparison with standard medicinal therapy on asthma patients:a parallel clinical trialCinahlElectronic Physician1397سوم
6971179The effect of iodopovidone versus bleomycin in chemical pleurodesisMedlineAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1397چهارم
7962525Isolation of Pneumocystis jirovecii from immunocompetent and immunodeficient patients with pulmonary disorder (A molecular study)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395چهارم
8962340Video-assisted Thoracoscopic Surgery Versus Axillary Thoracotomy in Primary Spontaneous PneumothoraxISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395سوم
9961091Early Effectiveness of Noninvasive Positive Pressure Ventilation on Right Ventricular Function in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Subjects with Acute Hypercapnic Respiratory FailureISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396دوم
10950631Assessment of Thyroid Function in Idiopathic Pulmonary HypertensionPMCRes Cardiovasc Med1394دوم
11941333Metabolic Syndrome in Chemical Warfare Patients with Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393مسئول
12940746Approach to patients with severe asthma: A consensus statement from the respiratory care experts’ input forum (RC-EIF), IranPMCTanaffos1394دوم
13940413Evaluation of the diagnostic values of pleural fluid procalcitonin in transudates and exudates pleural effusionsPMCJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1394چهارم
14935363Efficacy of minimally invasive surgery in diagnosis of interstitial lung disease.PMCAsian cardiovascular & thoracic annals1394سوم
15935224The Evaluation of Diastolic Hypertention in Sleep Overlap SyndromeISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393دوم
16935043Sentinel node mapping for intra-thoracic malignancies: systematic review of the best available evidenceChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394چهارم
17933326I mproving communication between the physician and the COPD patient: an evaluation of the utility of the COPD Assessment Test in primary carePMCPatient Related Outcome Measures1393دوم
18932188Association between Weight Change during Treatment and Treatment Outcome in Patients with Smear Positive Pulmonary TuberculosisChemical AbstractOpen Journal of Preventive Medicine1393سوم
19931545Evaluation of body mass index & albumin in patients with COPDSID/Iranmedex/MagiranMEDICAL JOURNAL OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES FALL 2008 , Volume 51 , Number 3; Page(s) 155 To 1581387اول و مسئول
20931440The Relationship between Diaphragmatic Movements in Sonographic Assessment and Disease Severity in Patients with Stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)SID/Iranmedex/MagiranJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393سوم
21931439The Relationship between Serum Pro-Brain Natriuretic Peptide (Pro-BNP) Levels and Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) in Patients with Limited SclerodermaSID/Iranmedex/MagiranJ Cardiothorac Med. 2014; 2(3): 181-1861393مسئول
22931424The Role of Octreotate Scan in Discrimination of Solitary Pulmonary NodulePMCWorld Journal of Nuclear Medicine/Vol 13/Issue 1/January 20141392سوم
23931030Association between Weight Change during Treatment and Treatment Outcome in Patients with Smear Positive Pulmonary TuberculosisChemical Abstractopen journal of preventive medicine1393سوم
24930637The Assessment of Health-Related Quality of Life in Scleroderma-Interstitial Lung DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393چهارم
25930635A comparison of HTLV-1 Infection Frequency in Patients with or without TuberculosisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393سوم
26930131Therapeutic effects of diaphragmatic plication for acquired unilateral non-malignant diaphragm paralysis in twenty patientsscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1392پنجم
27924700Lipid Profile Status in Mustard Lung Patients and Its Relation to Severity of Airflow ObstructionSID/Iranmedex/MagiranJCTM1392اول
28924323Diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease earlier than current Global Initiative for Obstructive Lung Disease guidelines using a feasible spirometry parameter (maximal-mid expiratory flow/forced vital capacity).ISIChronic respiratory disease1392سوم
29923536The Significance of BODE (BMI, Obstruction, Dyspnea, Exercise) Index in Patients with Mustard Lungindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1392سوم
30923535The Diagnostic Values of Protein to Lactate Dehyrogenase Ratio in Serum and Pleural Fluid in Exudate Pleural Effusionsindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1392مسئول
31923533COPD Assessment Test (CAT): Simple tool for evaluating quality of life of chemical warfare patients with chronic obstructive pulmonary disease.ISIClinical Respiratory journal1392سوم
32923076Effects of Ramadan Fasting on Spirometric Values and Clinical Symptoms in Asthmatic Patientsسایر سایت‏های تخصصیJournal of Fasting and Health1392پنجم
33922894The serum levels of adiponectin and leptin in mustard lung patients.ISIHum Exp Toxicol1392سوم
34922640Mucormycosis of the lung, a rare case for lung cavitationscopusThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1385سوم
35922427The role of thoracoscopic debridement in the treatment of parapneumonic empyemaPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1392چهارم
3692163Pattern of pulmonary function test abnormalities in anthracofibrosis of the lungsscopusTanaffos1390سوم
3792042The study of Mycobacterium tuberculosis in Iranian patients with lung cancerISIJundishapur Journal of Microbiology1392پنجم به بعد
3890461Delayed toxic effects of sulfur mustard on respiratory tract of Iranian veteransISIHuman & experimental toxicology1390پنجم به بعد
3990450Tuberculosis in patients with anthracosis in the lungs: An underlying mechanism or a superimposed disease?ISIIranian Red Crescent Medical Journal1390سوم
4090408Prevalence of Asthma in Children of Chemical Warfare VictimsISIIranian Journal OF Pediatrics1390مسئول
4190147Evaluation of the Correlation Between Body Mass Index and the Severity of Asthma in Recently Diagnosed PatientsscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1390اول
4290125Evaluation of Gamma-Interferon in diagnosis of Tuberculosis PleurisyChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390پنجم
4390105Level of Eosinophil Cationic Protein in Sputum of Chemical Warfare VictimsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences 1390مسئول
4490024malignant pleural mesothelioma clinicopathologic and survival characteristic in a Consecutive Series of 40 PatientsISIAnnals of Thoracic and Cardiovascular Surgery1390چهارم
4589742Evaluation of Polymerase Chain Reaction for Diagnosis of “Tuberculous Pleurisy”EmbaseTanaffos1389پنجم
4689437Interleukin-6 and airflow limitation in chemical warfare patients with chronic obstructive pulmonary diseasePMCInt J Chron Obstruct Pulmon Dis 1389اول
4788442بررسی کلینیکو پاتولوژیک و عوامل موثر طول عمر در 40 بیمار مبتلا به مزوتلیوم بدخیم پلورindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علون پزشکی تهران1388چهارم
4888411tissue PCR diagnosis of patients suspicious for tuberculous pleurisyISIiranian journal of basic medical science1388دوم
4988235Anemia in COPD patients and its relation to serum levels of erythropoietinscopustanaffos1388اول
5088181Highly sensitive C-reactive protein levels in Iranian patients with pulmonary complication of sulfur mustard poisoning and its correlation with severity of airway diseasesISIhuman and experimental toxicology1388اول
5187656The relationship between peak expiratory flow rate before bronchoscopy and arterial oxygen desaturation during bronchoscopyscopusActa Medica Iranica 1387اول
5287621Airway responses to salbutamol after exposure to chemical warfareISIRespirology1387دوم
5387545Self-hypnosis in attenuation of asthma symptoms severityscopusJournal of Applied Sciences1388مسئول
5487178شاخص توده بدنی و آلبومین سرم در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
5586678Myelomatous pleural effusionscopusTanaffos1386مسئول
5686448Role of Chlamydia pneumoniae infection in asthma in Northeast of Iran.PMCIran J Allergy Asthma Immunol1387سوم
5786343Frequency of chlamydia pneumonia infection in asthmatic patients in northeast of Iranعلمی پژوهشی ایندکس نشدهTurkish Respiratory journal 1386دوم
5886304گزارش یک مورد نادر جسم خارجی برونش 15 سال بعد از توراکوتومیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386مسئول
5985382ارزش بیوپسی آندوبرونشیال (داخل برونشی) در تشخیص سارکوئیدوز ریویسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران،1385اول و مسئول
6085222Health-related quality of life in patients with chemical warfare-induced chronic obstructive pulmonary disease.ISIArch Iran Med1385اول
6185079رابطه بین حداکثر سرعت جریان بازدمی قبل از برونکوسکوپی و کاهش اشباع اکسیژن خون شریانی در حین برونکوسکوپیChemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1385اول
6284095an unusual presentation of ulcerative colitis in a young girl: a case Reportindex copernicustanaffos 1384دوم
6384049Airway Hyperresponsiveness to Methacholine in chemical warfare victimsISIrespiration1384دوم
6484048the effect of inhalation Technique on the bronchodilatory Response to the salbutamol inhaler in Asthmatic Patients علمی پژوهشی ایندکس نشدهturkish Respiratory Journal1384سوم
6584026Evaluation of delayed toxic effects of sulfur mustard poisoning in severely intoxic iranian veteransPMCjournal of medical chemical biological and radiological defenese1384چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971372بررسی دقت تشخیصی لنفوسینتی گرافی در بیماران با کانسر ریه از نوع NSCLC18th Iranian Congress of Nuclear Medicine (ICNM2014)تهرانسخنرانی1393خير
2962347Video-assisted thoracoscopic surgery versus axillary thoracotomy in primary spontaneous pneumothorax16th ISMICSرمپوستر1395خير
3961180بررسی اثر تهویه مکانیکی غیرتهاجمی با فشار مثبت بر عملکرد بطن راست در بیماران با بیماری انسدادی ریوی و نارسایی حاد تنفسی هایپرکاپنیکAmerican Thoracic Society 2016San Fransiscoپوستر1395خير
4941379Accuracy of sentinel node biopsy by 99mTc-phytate in patients with non-small cell lung carcinoma29TH EACTS Annual meetingآمستردامسخنرانی1394خير
5932669The Assessment of Health-Related Quality Of Life in Scleroderma- Interstitial Lung Disease8th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationتهرانپوستر1393خير
6923205The role of interventional pulmonology in the management of bronchus intermedius (BI) complications after lung transplantationInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391خير
7923203the role of Vats in treatment of primery spontaneous pneomothoraxInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391خير
8923172بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مری37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392خير
992177Tuberculosisinvolvementinpatientswithanthracosisoflungکنگره اروپایی ریهبارسلوناپوستر1389خير
1092174TheaccuracyofFEF25-75/FVCforprimaryclassificationofpulmonary functiontestکنگره اروپایی ریهبارسلوناپوستر1389خير
1192172Comparative evaluation of CA-125, CA 19-9, CA 15-3 and CEA in exudative benign and malignant pleural effusionکنگره اروپایی ریهبارسلنا - اپانیا 1389بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه