داود  عطاران

 فعالیت های پژوهشی

 

داود عطاران

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): داود عطاران رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : بیماریهای ریه دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : attarand@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1931221بررسی ارتباط پارامترهای آزمون فعالیت قلبی ریوی با داده های حاصل از کاتتریزاسیون قلبی در بیماران کاندید پیوند قلبمجریپایان یافتهبلي
2920883بررسی ارتباط پرهوائی دینامیک و تحمل فعالیت با شدت بیماری انسدادی مزمن ریه بر اساس تقسیم بندی2011 GOLDمجریپایان یافتهبلي
3910378تعیین مقادیر مرجع آزمون راه رفتن در 6 دقیقه (6MWT ) در جمعیت سالم شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
4900692بررسی اثر بخشی زودرس تهویه مکانیکی غیر تهاجمی بر متغیرهای تهویه ای و سطح سرمی Pro-BNP NT-در نارسایی تنفسی هیپر کاپنیک.مجریدر دست اجرابلي
5900691بررسی کیفیت زندگی بر اساس پرسشنامه CAT در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با شدت بیماری ریویمجریپایان یافتهبلي
689735ارزش تشخیصی اسکن اکترتاید در افتراق ندول، منفرد خوش خیم از بدخیم ریهمجریپایان یافتهبلي
789456بررسی فراوانی سندرم متابولیک درجانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض تاخیری ریوی ناشی از گاز خردل و ارتباط آن با عوامل التهابی سرمیمجریپایان یافتهبلي
889413بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین با یافته های اسپیرومتری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه در وضعیت پایدارمجریپایان یافتهبلي
988832بررسی ارتباط بین ظرفیت انتشار منوکسیدکربن (DLCO) با امتیاز بندی واریک در HRCT ریه در بیماران مبتلا به اسکلروز منتشر سیستمیکمجریپایان یافتهبلي
1088677بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با عوامل التهابی سرممجریپایان یافتهبلي
1187740بررسی مقایسه ای سطح CA125 , CA19-9 , CA15-3 , CEA در پلورال افیوژن های اگزوداتیو بدخیم و خوش خیممجریپایان یافتهبلي
1287496بررسی سطح مقایسه ای TNFα مایع پلورال در بیماران با مایع پلورال اگزوداتیومجریپایان یافتهبلي
1387345بهینه سازی مرکز تحقیقات بیماری های ریوی و سل برای ارائه خدمات به محققین محترممجریپایان یافتهخير
1486607بررسی ارتباط سطح hs - CRP و انترلوکین 6 سرمی با شدت بیماری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
1586501مقایسه فراوانی موارد آلودگی با ویروس HTLV1 در مبتلایان به توبرکولوز و گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
1686439بررسی عوارض تنفسی فوقانی و تحتانی مسمومین با خردل گوگردی در جانبازان شیمیایی جنگی خراسان رضویمجریپایان یافتهبلي
1786248بررسی سطح پروتئین کاتیونیک ائوزینوفیلی و فراوانی ائوزینوفیل ها در خلط بیماران جانباز شیمیائی ریوی و مقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
1885016بررسی آنمی وسطح سرمی اریتروپویتین در بیماران آنمیک با بیماریهای انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهخير
1984121بررسی نتایج روش واکنش زنجیره پلیمراز PCR روی مایکروباکتریوم توبرکولوزیس در بیوپیسی پلور بیمارا ن مبتلا به سل پلور مراجعه کننده به بیمارستان قائم (ع)مجریپایان یافتهخير
2083002بررسی تراکم استخوان در بیماران جانباز شیمیایی ریوی مبتلا به بیماری انسداد ریویمجریپایان یافتهخير
2182251مقایسه فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه در بیماران آسمی و جمعیت عادیمجریپایان یافتهخير
2282039بررسی میزان پاسخ دهی مجاری تنفسی ب همحرکهای گیرنده ها بتا آدرنژیک در مجروحان شیمیایی نسبت به افراد سالممجریپایان یافتهخير
23951537مقایسه پلوروسکوپی مدیکال با بیوپسی سوزنی پلور در تشخیص علت پلورال افو‍ژیون اگزوداتیو ناشناختههمکاردر دست اجرابلي
24950122بررسی اثر کورکومین خوراکی بر کنترل علائم تنفسی در مبتلایان به آسم برونشیالهمکاردر دست اجرابلي
25941636رجیستری بیماری های ریه در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
26941287تبیین تنگی نفس از دیدگاه طب سنتی ایرانی و بررسی تاثیر مصرف شیر شتر بر روی علایم بیماران مبتلا به آسمهمکاردر دست اجرابلي
27940733بررسی تبادل گازهای آلوئولی و عملکرد ریه در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دوهمکاردر دست اجرابلي
28940344بررسی عوامل موثر بر بروز دیلیریوم در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه داخلیهمکاردر دست اجرابلي
29940275بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی ابزار مشاهده ای درد در مراقبت ویژه (CPOT ) جهت ارزیابی درد در بیماران تحت تهویه مکانیکیهمکاردر دست اجرابلي
30931288بررسی نتایج رزکسیون ریوی از طریق توراکوسکوپی کم تهاجی در درمان جراحی سرطان ریه در بیمارستان قائم (عج) در سال های 94-1393همکارپایان یافتهبلي
31931250بررسی اثر مقایسه ای بتادین با بلوئومایسین در پلوروزیس شیمیایی تجمعات مایع بدخیم پلورهمکاردر دست اجرابلي
32930801تشخیص مولکولی نوموسیستیس جیرووسی در بیماران ریوی با اندیکاسیون برونکو آلوئولار لاواژ در بیمارستان های دانشگاهی مشهد ،94-1393 همکارپایان یافتهبلي
33922109بررسی تاثیر تزریق سلول های بنیادی اتولوگ مشتق از مغز استخوان در ورید محیطی بر شاخص های بالینی و اسپیرومتری مبتلایان به بیماری مزمن انسدادی ریههمکاردر دست اجرابلي
34921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
35920595بررسی ارزش تشخیصی میزان درصد فضای مرده آلوئولی در تشخیص بیماران مشکوک به ترومبوآمبولی ریه با ریسک خفیف تا متوسطهمکارپایان یافتهبلي
36920073: بررسی یافته های برونکوسکوپی فیبر اپتیک دربیماران مبتلا به کیست هیداتیک ریوی پاره شدههمکارعقد قراردادخير
37910804بررسی جراحی دکورتیکاسیون و پلورکتومی بر روی عملکرد ریه و دیامتر قفسه سینه ی نا متفارن در بیماران با آمپیم فاز فیبروزهمکارپایان یافتهبلي
38910790بررسی ارتباط میزان حرکات دیافراگم در سونوگرافی با شدت بیماری در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه دروضعیت پایدارهمکارپایان یافتهبلي
39910697بررسی توراکوسکوپی در بیوپسی از ضایعات منتشر ریههمکارپایان یافتهبلي
40910537بررسی اختلالات همراه بالینی بیماران مبتلا به افزایش فشار خون ریه و ارتباط انها با عملکرد بطن راستهمکارپایان یافتهخير
41910245بررسی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک Tc-99m-Phytate در بیماران با سرطان کانسرغیرسلول کوچک ریه(NSCLC)همکارپایان یافتهبلي
42910022ارزیابی ارتباط عوامل مرتبط با عملکرد ریوی با کیفیت زندگی دربیماران اسکلرودمی منتشرهمکارپایان یافتهبلي
43900909کارایی درمان پنوموتوراکس خودبه خودی اولیه ریه با تکنیک جراحی توراکوسکوپیکهمکارپایان یافتهبلي
44900658بررسی مقایسه ای سطح پلورال فاکتور رشد اندوتلیال (VEGF) در پلورال افیوژنهای اگزوداتیو و ترانزوداتیوهمکارپایان یافتهبلي
45900389بررسی مقایسه ای پرو کلسیتونین سرم و مایع پلور در بیماران با پلورال افیوژن اگزوداتیو و ترانزوداتیوهمکارپایان یافتهخير
46900083بررسی تاثیر جراحی ارتوگناتیک دو فک همزمان در بیماران کلاس III بر مقاومت راههای هوایی وحجم های ریوی با استفاده از plethysmography Bodyهمکارپایان یافتهبلي
4789899بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D (25 OH D ) با متغیرهای عملکرد ریه در بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) همکارپایان یافتهبلي
4889894بررسی اثرات بیماری تخمدان پلی کیستیک بر میزان عملکرد ریههمکارپایان یافتهبلي
4989490بررسی ارتباط بیماری سارکوئیدوز با HLA-DRB1 در بیماران شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهخير
5089354بررسی ارتباط بین اختلال تنفسی حین خواب با مصرف کورتیکواستروئید استنشاقی دربیماران مبتلا به بیماریهای انسدادی مزمن ریویهمکارپایان یافتهبلي
5189089مقایسه اضطراب و افسردگی بیماران با آسم برونشیال، بیماری انسدادی مزمن ریوی و سل ریویهمکارپایان یافتهبلي
5289070بررسی ارزش تشخیصی تست کوانتی فرون _ تی بی _ گلد ) (QuantiFeron _ TB_ Gold) در بیماران پنومونی مزمن سلی و غیر سلیهمکارپایان یافتهبلي
5388767بررسی عوارض دیررس مسمومیت خردل گوگردی، بویژه عوارض قلبی عروقی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
5488628بررسی ارتباط سطح سرمی Pro Brain Natriuretic Peptid (Pro-BNP) با میزان فشار شریان ریوی در بیماران اسکلرودرمی محدودهمکارپایان یافتهبلي
5587224بررسی وضعیت تغذیه ای ، تغییر عوامل خطر بیماریهای قلبی-عروقی ، کنترل دیابت، کنترل بیماری آسم و میزان بروز کولیک کلیوی در مدت امساک از خوردن و آشامیدن از زمان اذان صبح تا اذان مغرب در طول ماه مبارک رمضان.همکارپایان یافتهخير
5681079ارزیابی نقش PCR در تشخیص پلوریت سلی همکارپایان یافتهخير
5780025مقایسه پره مدیکیشن با آتروپین ، ایپراتروپیوم بروماید و سالبوتامول و گروه شاهد، در برونکوسکوپی فیبروسپتیک در بخش برونکوسکوپی بیمارستان قائم(عج)همکارپایان یافتهخير
58950200تعیین میزان ارتباطبین نتایج پاتولوژیک حاصل از بیوپسی سوزنی از طریق قفسه سینه با یافته های سی تی اسکن با رزولوشن بالای ریه در ضایعات ریویناظرعقد قراردادبلي
59941802مقایسه میزان تاکرولیموس بزاق و سرم خون بیماران بعد از پیوند قلبناظردر دست اجراخير
60931755بررسی اثر داروی Raloxifene برفعالیت بیماری آرتریت روماتوئید در بیماران سنین منوپوز و میزان جلوگیری از استئوپروز (کاهش دانسیته استخوانی) ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئید در این بیمارانناظردر دست اجرابلي
61922805اثر استفاده از وسیله دهانی (Oral Device) در درمان آپنه انسدادی خواب – یک کارآزمایی بالینی تک سویه کورناظرپایان یافتهبلي
62921045فراوانی سندرم پای بیقرار و بررسی عوامل مرتبط در بیماران با بیماری انسدادی مزمن ریه ناظردر دست اجراخير
63920518بررسی عملکرد توجه در دستیاران تخصصی پس از یک شیفت شبانهناظردر دست اجراخير
6489753بررسی نتایج درمانی پلیکاسیون دیافراگم در فلج اکتسابی یکطرفه غیر بدخیم دیافراگمناظرپایان یافتهبلي
6589716بررسی شیوع آسم ورزشی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی مشهدناظرپایان یافتهخير
66891017بررسی علل و نتایج جراحی در بیماران مبتلا به سل ریوی و پلورال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1366 تا 1388ناظرپایان یافتهبلي
6788297بررسی مقایسه ای علائم تنفسی، آلرژیک و تست های عملکرد ریه در ناجیان غریق با گروه شاهدناظرپایان یافتهخير
6888085نقش توراکوسکوپی در Staging سرطانهای ریه با سلولهای غیر کوچکناظرپایان یافتهبلي
6986740بررسی علایم آلرژیک و تنفسی و تست های عملکرد ریه در نانواهاناظرپایان یافتهخير
7086594بررسی میزان آگاهی و نگرش افراد شاغل در ادارات مشهد نسبت به بیماری آسم در سال 1387ناظرپایان یافتهخير
7186226بررسی مقایسه ای میزان سلنیوم، روی و مس در بیماران مبتلا به آسم آلرژیک متوسط و شدید با گروه کنترل در گروه سنی 50-15 سالناظرپایان یافتهخير
7285329اثر گیاه سیاهدانه بر علائم تنفسی، تست های عملکرد ریه و پاسخ دهی مجاری تنفسی مجروحان شیمیاییناظرپایان یافتهخير
7385096تعیین مقادیر پیش بینی شده تستهای عملکرد ریوی در کودکان 4-10 ساله سالم مشهدناظرپایان یافتهخير
7485004مقایسه میزان پاسخ دهی مجاری تنفسی به محرکهای گیرنده های بتا آدرنرژیک در بیماران COPD و افراد سالمناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961091Early Effectiveness of Noninvasive Positive Pressure Ventilation on Right Ventricular Function in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Subjects with Acute Hypercapnic Respiratory FailureISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396دوم
2950631Assessment of Thyroid Function in Idiopathic Pulmonary HypertensionPMCRes Cardiovasc Med1394دوم
3941333Metabolic Syndrome in Chemical Warfare Patients with Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393مسئول
4940746Approach to patients with severe asthma: A consensus statement from the respiratory care experts’ input forum (RC-EIF), IranPMCTanaffos1394دوم
5940413Evaluation of the diagnostic values of pleural fluid procalcitonin in transudates and exudates pleural effusionsPMCJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1394چهارم
6935363Efficacy of minimally invasive surgery in diagnosis of interstitial lung disease.PMCAsian cardiovascular & thoracic annals1394سوم
7935224The Evaluation of Diastolic Hypertention in Sleep Overlap SyndromeISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393دوم
8935043Sentinel node mapping for intra-thoracic malignancies: systematic review of the best available evidenceChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394چهارم
9933326I mproving communication between the physician and the COPD patient: an evaluation of the utility of the COPD Assessment Test in primary carePMCPatient Related Outcome Measures1393دوم
10932188Association between Weight Change during Treatment and Treatment Outcome in Patients with Smear Positive Pulmonary TuberculosisPMCOpen Journal of Preventive Medicine1393سوم
11931545Evaluation of body mass index & albumin in patients with COPDSID/Iranmedex/MagiranMEDICAL JOURNAL OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES FALL 2008 , Volume 51 , Number 3; Page(s) 155 To 1581387اول و مسئول
12931440The Relationship between Diaphragmatic Movements in Sonographic Assessment and Disease Severity in Patients with Stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)SID/Iranmedex/Magiran188 J Cardiothorac Med. 2014; 2(3):187-192.1393سوم
13931439The Relationship between Serum Pro-Brain Natriuretic Peptide (Pro-BNP) Levels and Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) in Patients with Limited SclerodermaSID/Iranmedex/MagiranJ Cardiothorac Med. 2014; 2(3): 181-1861393مسئول
14931424The Role of Octreotate Scan in Discrimination of Solitary Pulmonary NodulePMCWorld Journal of Nuclear Medicine/Vol 13/Issue 1/January 20141392سوم
15931030Association between Weight Change during Treatment and Treatment Outcome in Patients with Smear Positive Pulmonary TuberculosisChemical Abstractopen journal of preventive medicine1393سوم
16930637The Assessment of Health-Related Quality of Life in Scleroderma-Interstitial Lung DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393چهارم
17930635A comparison of HTLV-1 Infection Frequency in Patients with or without TuberculosisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393سوم
18930131Therapeutic effects of diaphragmatic plication for acquired unilateral non-malignant diaphragm paralysis in twenty patientsscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1392پنجم
19924700Lipid Profile Status in Mustard Lung Patients and Its Relation to Severity of Airflow ObstructionSID/Iranmedex/MagiranJCTM1392اول
20924323Diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease earlier than current Global Initiative for Obstructive Lung Disease guidelines using a feasible spirometry parameter (maximal-mid expiratory flow/forced vital capacity).ISIChronic respiratory disease1392سوم
21923536The Significance of BODE (BMI, Obstruction, Dyspnea, Exercise) Index in Patients with Mustard Lungindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1392سوم
22923535The Diagnostic Values of Protein to Lactate Dehyrogenase Ratio in Serum and Pleural Fluid in Exudate Pleural Effusionsindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1392مسئول
23923533COPD Assessment Test (CAT): Simple tool for evaluating quality of life of chemical warfare patients with chronic obstructive pulmonary disease.ISIClinical Respiratory journal1392سوم
24923076Effects of Ramadan Fasting on Spirometric Values and Clinical Symptoms in Asthmatic Patientsسایر سایت‏های تخصصیJournal of Fasting and Health1392پنجم
25922894The serum levels of adiponectin and leptin in mustard lung patients.ISIHum Exp Toxicol1392سوم
26922640Mucormycosis of the lung, a rare case for lung cavitationscopusThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1385سوم
27922427The role of thoracoscopic debridement in the treatment of parapneumonic empyemaPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1392چهارم
2892163Pattern of pulmonary function test abnormalities in anthracofibrosis of the lungsscopusTanaffos1390سوم
2992042The study of Mycobacterium tuberculosis in Iranian patients with lung cancerISIJundishapur Journal of Microbiology1392پنجم به بعد
3090461Delayed toxic effects of sulfur mustard on respiratory tract of Iranian veteransISIHuman & experimental toxicology1390پنجم به بعد
3190450Tuberculosis in patients with anthracosis in the lungs: An underlying mechanism or a superimposed disease?ISIIranian Red Crescent Medical Journal1390سوم
3290408Prevalence of Asthma in Children of Chemical Warfare VictimsISIIranian Journal OF Pediatrics1390مسئول
3390147Evaluation of the Correlation Between Body Mass Index and the Severity of Asthma in Recently Diagnosed PatientsscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1390اول
3490125Evaluation of Gamma-Interferon in diagnosis of Tuberculosis PleurisyChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390پنجم
3590105Level of Eosinophil Cationic Protein in Sputum of Chemical Warfare VictimsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences 1390مسئول
3690024malignant pleural mesothelioma clinicopathologic and survival characteristic in a Consecutive Series of 40 PatientsISIAnnals of Thoracic and Cardiovascular Surgery1390چهارم
3789742Evaluation of Polymerase Chain Reaction for Diagnosis of “Tuberculous Pleurisy”EmbaseTanaffos1389پنجم
3889437Interleukin-6 and airflow limitation in chemical warfare patients with chronic obstructive pulmonary diseasePMCInt J Chron Obstruct Pulmon Dis 1389اول
3988442بررسی کلینیکو پاتولوژیک و عوامل موثر طول عمر در 40 بیمار مبتلا به مزوتلیوم بدخیم پلورindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علون پزشکی تهران1388چهارم
4088411tissue PCR diagnosis of patients suspicious for tuberculous pleurisyISIiranian journal of basic medical science1388دوم
4188235Anemia in COPD patients and its relation to serum levels of erythropoietinscopustanaffos1388اول
4288181Highly sensitive C-reactive protein levels in Iranian patients with pulmonary complication of sulfur mustard poisoning and its correlation with severity of airway diseasesISIhuman and experimental toxicology1388اول
4387656The relationship between peak expiratory flow rate before bronchoscopy and arterial oxygen desaturation during bronchoscopyscopusActa Medica Iranica 1387اول
4487621Airway responses to salbutamol after exposure to chemical warfareISIRespirology1387دوم
4587545Self-hypnosis in attenuation of asthma symptoms severityscopusJournal of Applied Sciences1388مسئول
4687178شاخص توده بدنی و آلبومین سرم در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
4786678Myelomatous pleural effusionscopusTanaffos1386مسئول
4886448Role of Chlamydia pneumoniae infection in asthma in Northeast of Iran.PMCIran J Allergy Asthma Immunol1387سوم
4986343Frequency of chlamydia pneumonia infection in asthmatic patients in northeast of Iranعلمی پژوهشی ایندکس نشدهTurkish Respiratory journal 1386دوم
5086304گزارش یک مورد نادر جسم خارجی برونش 15 سال بعد از توراکوتومیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386مسئول
5185382ارزش بیوپسی آندوبرونشیال (داخل برونشی) در تشخیص سارکوئیدوز ریویسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران،1385اول و مسئول
5285222Health-related quality of life in patients with chemical warfare-induced chronic obstructive pulmonary disease.ISIArch Iran Med1385اول
5385079رابطه بین حداکثر سرعت جریان بازدمی قبل از برونکوسکوپی و کاهش اشباع اکسیژن خون شریانی در حین برونکوسکوپیChemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1385اول
5484095an unusual presentation of ulcerative colitis in a young girl: a case Reportindex copernicustanaffos 1384دوم
5584049Airway Hyperresponsiveness to Methacholine in chemical warfare victimsISIrespiration1384دوم
5684048the effect of inhalation Technique on the bronchodilatory Response to the salbutamol inhaler in Asthmatic Patients علمی پژوهشی ایندکس نشدهturkish Respiratory Journal1384سوم
5784026Evaluation of delayed toxic effects of sulfur mustard poisoning in severely intoxic iranian veteransPMCjournal of medical chemical biological and radiological defenese1384چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961180بررسی اثر تهویه مکانیکی غیرتهاجمی با فشار مثبت بر عملکرد بطن راست در بیماران با بیماری انسدادی ریوی و نارسایی حاد تنفسی هایپرکاپنیکAmerican Thoracic Society 2016San Fransiscoپوستر1395خير
2941379Accuracy of sentinel node biopsy by 99mTc-phytate in patients with non-small cell lung carcinoma29TH EACTS Annual meetingآمستردامسخنرانی1394خير
3932669The Assessment of Health-Related Quality Of Life in Scleroderma- Interstitial Lung Disease8th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationتهرانپوستر1393خير
4923205The role of interventional pulmonology in the management of bronchus intermedius (BI) complications after lung transplantationInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391خير
5923203the role of Vats in treatment of primery spontaneous pneomothoraxInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391خير
6923172بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مری37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392خير
792177Tuberculosisinvolvementinpatientswithanthracosisoflungکنگره اروپایی ریهبارسلوناپوستر1389خير
892174TheaccuracyofFEF25-75/FVCforprimaryclassificationofpulmonary functiontestکنگره اروپایی ریهبارسلوناپوستر1389خير
992172Comparative evaluation of CA-125, CA 19-9, CA 15-3 and CEA in exudative benign and malignant pleural effusionکنگره اروپایی ریهبارسلنا - اپانیا 1389بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه