داود  عطاران

 فعالیت های پژوهشی

 

داود عطاران

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): داود عطاران رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : بیماریهای ریه دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : attarand@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950624بررسی پولمونری فانکشن تست در بیماران مبتلا به آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس و ارتباط آن با علایم بیماریمجریدر دست اجرابلي
2931221بررسی ارتباط پارامترهای آزمون فعالیت قلبی ریوی با داده های حاصل از کاتتریزاسیون قلبی در بیماران کاندید پیوند قلبمجریپایان یافتهبلي
3920883بررسی ارتباط پرهوائی دینامیک و تحمل فعالیت با شدت بیماری انسدادی مزمن ریه بر اساس تقسیم بندی2011 GOLDمجریپایان یافتهبلي
4910378تعیین مقادیر مرجع آزمون راه رفتن در 6 دقیقه (6MWT ) در جمعیت سالم شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
5900692بررسی اثر بخشی زودرس تهویه مکانیکی غیر تهاجمی بر متغیرهای تهویه ای و سطح سرمی Pro-BNP NT-در نارسایی تنفسی هیپر کاپنیک.مجریدر دست اجرابلي
6900691بررسی کیفیت زندگی بر اساس پرسشنامه CAT در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با شدت بیماری ریویمجریپایان یافتهبلي
789735ارزش تشخیصی اسکن اکترتاید در افتراق ندول، منفرد خوش خیم از بدخیم ریهمجریپایان یافتهبلي
889731بررسی رابطه تغییرات وزن در حین درمان با نتیجه درمان در بیماران سل ریوی اسمیر مثبتمجریپایان یافتهبلي
989456بررسی فراوانی سندرم متابولیک درجانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض تاخیری ریوی ناشی از گاز خردل و ارتباط آن با عوامل التهابی سرمیمجریپایان یافتهبلي
1089413بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین با یافته های اسپیرومتری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه در وضعیت پایدارمجریپایان یافتهبلي
1188832بررسی ارتباط بین ظرفیت انتشار منوکسیدکربن (DLCO) با امتیاز بندی واریک در HRCT ریه در بیماران مبتلا به اسکلروز منتشر سیستمیکمجریپایان یافتهبلي
1288677بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با عوامل التهابی سرممجریپایان یافتهبلي
1387740بررسی مقایسه ای سطح CA125 , CA19-9 , CA15-3 , CEA در پلورال افیوژن های اگزوداتیو بدخیم و خوش خیممجریپایان یافتهبلي
1487496بررسی سطح مقایسه ای TNFα مایع پلورال در بیماران با مایع پلورال اگزوداتیومجریپایان یافتهبلي
1587345بهینه سازی مرکز تحقیقات بیماری های ریوی و سل برای ارائه خدمات به محققین محترممجریپایان یافتهخير
1686607بررسی ارتباط سطح hs - CRP و انترلوکین 6 سرمی با شدت بیماری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
1786501مقایسه فراوانی موارد آلودگی با ویروس HTLV1 در مبتلایان به توبرکولوز و گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
1886439بررسی عوارض تنفسی فوقانی و تحتانی مسمومین با خردل گوگردی در جانبازان شیمیایی جنگی خراسان رضویمجریپایان یافتهبلي
1986248بررسی سطح پروتئین کاتیونیک ائوزینوفیلی و فراوانی ائوزینوفیل ها در خلط بیماران جانباز شیمیائی ریوی و مقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
2085016بررسی آنمی وسطح سرمی اریتروپویتین در بیماران آنمیک با بیماریهای انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهخير
2184121بررسی نتایج روش واکنش زنجیره پلیمراز PCR روی مایکروباکتریوم توبرکولوزیس در بیوپیسی پلور بیمارا ن مبتلا به سل پلور مراجعه کننده به بیمارستان قائم (ع)مجریپایان یافتهخير
2283002بررسی تراکم استخوان در بیماران جانباز شیمیایی ریوی مبتلا به بیماری انسداد ریویمجریپایان یافتهخير
2382251مقایسه فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه در بیماران آسمی و جمعیت عادیمجریپایان یافتهخير
2482039بررسی میزان پاسخ دهی مجاری تنفسی ب همحرکهای گیرنده ها بتا آدرنژیک در مجروحان شیمیایی نسبت به افراد سالممجریپایان یافتهخير
25960933بررسی نقش پروگنوستیک یک واریانت ژنتیکی rs10811661 در ژن CDKN2A/B در بیماران مبتلا به سرطان های سر وگردن مثانه ریه و کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان امید، قائم، امام رضا(ع) و هاشمی نژاد مشهد در سالهای 1396 تا 1400همکاردر دست اجراخير
26951537مقایسه پلوروسکوپی مدیکال با بیوپسی سوزنی پلور در تشخیص علت پلورال افو‍ژیون اگزوداتیو ناشناختههمکاردر دست اجرابلي
27950122بررسی اثر کورکومین خوراکی بر کنترل علائم تنفسی در مبتلایان به آسم برونشیالهمکاردر دست اجرابلي
28941636رجیستری بیماری های ریه در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
29941287" تنگی نفس از دیدگاه طب ایرانی و مقایسه تاثیر شیر شتر با درمان دارویی استاندارد در بیماران مبتلا به آسم "همکاردر دست اجرابلي
30940733بررسی تبادل گازهای آلوئولی و عملکرد ریه در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دوهمکارپایان یافتهبلي
31940344بررسی عوامل موثر بر بروز دیلیریوم در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه داخلیهمکاردر دست اجرابلي
32940275بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی ابزار مشاهده ای درد در مراقبت ویژه (CPOT ) جهت ارزیابی درد در بیماران تحت تهویه مکانیکیهمکاردر دست اجرابلي
33931288بررسی نتایج رزکسیون ریوی از طریق توراکوسکوپی کم تهاجی در درمان جراحی سرطان ریه در بیمارستان قائم (عج) در سال های 94-1393همکارپایان یافتهبلي
34931250بررسی اثر مقایسه ای بتادین با بلوئومایسین در پلوروزیس شیمیایی تجمعات مایع بدخیم پلورهمکارپایان یافتهبلي
35930801تشخیص مولکولی نوموسیستیس جیرووسی در بیماران ریوی با اندیکاسیون برونکو آلوئولار لاواژ در بیمارستان های دانشگاهی مشهد ،94-1393 همکارپایان یافتهبلي
36922109بررسی تاثیر تزریق سلول های بنیادی اتولوگ مشتق از مغز استخوان در ورید محیطی بر شاخص های بالینی و اسپیرومتری مبتلایان به بیماری مزمن انسدادی ریههمکاردر دست اجرابلي
37921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
38920595بررسی ارزش تشخیصی میزان درصد فضای مرده آلوئولی در تشخیص بیماران مشکوک به ترومبوآمبولی ریه با ریسک خفیف تا متوسطهمکارپایان یافتهبلي
39920073: بررسی یافته های برونکوسکوپی فیبر اپتیک دربیماران مبتلا به کیست هیداتیک ریوی پاره شدههمکارپایان یافتهخير
40910804بررسی جراحی دکورتیکاسیون و پلورکتومی بر روی عملکرد ریه و دیامتر قفسه سینه ی نا متفارن در بیماران با آمپیم فاز فیبروزهمکارپایان یافتهبلي
41910790بررسی ارتباط میزان حرکات دیافراگم در سونوگرافی با شدت بیماری در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه دروضعیت پایدارهمکارپایان یافتهبلي
42910697بررسی توراکوسکوپی در بیوپسی از ضایعات منتشر ریههمکارپایان یافتهبلي
43910537بررسی اختلالات همراه بالینی بیماران مبتلا به افزایش فشار خون ریه و ارتباط انها با عملکرد بطن راستهمکارپایان یافتهخير
44910245بررسی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک Tc-99m-Phytate در بیماران با سرطان کانسرغیرسلول کوچک ریه(NSCLC)همکارپایان یافتهبلي
45910022ارزیابی ارتباط عوامل مرتبط با عملکرد ریوی با کیفیت زندگی دربیماران اسکلرودمی منتشرهمکارپایان یافتهبلي
46900909کارایی درمان پنوموتوراکس خودبه خودی اولیه ریه با تکنیک جراحی توراکوسکوپیکهمکارپایان یافتهبلي
47900658بررسی مقایسه ای سطح پلورال فاکتور رشد اندوتلیال (VEGF) در پلورال افیوژنهای اگزوداتیو و ترانزوداتیوهمکارپایان یافتهبلي
48900389بررسی مقایسه ای پرو کلسیتونین سرم و مایع پلور در بیماران با پلورال افیوژن اگزوداتیو و ترانزوداتیوهمکارپایان یافتهخير
49900083بررسی تاثیر جراحی ارتوگناتیک دو فک همزمان در بیماران کلاس III بر مقاومت راههای هوایی وحجم های ریوی با استفاده از plethysmography Bodyهمکارپایان یافتهبلي
5089899بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D (25 OH D ) با متغیرهای عملکرد ریه در بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) همکارپایان یافتهبلي
5189894بررسی اثرات بیماری تخمدان پلی کیستیک بر میزان عملکرد ریههمکارپایان یافتهبلي
5289490بررسی ارتباط بیماری سارکوئیدوز با HLA-DRB1 در بیماران شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهخير
5389354بررسی ارتباط بین اختلال تنفسی حین خواب با مصرف کورتیکواستروئید استنشاقی دربیماران مبتلا به بیماریهای انسدادی مزمن ریویهمکارپایان یافتهبلي
5489089مقایسه اضطراب و افسردگی بیماران با آسم برونشیال، بیماری انسدادی مزمن ریوی و سل ریویهمکارپایان یافتهبلي
5589070بررسی ارزش تشخیصی تست کوانتی فرون _ تی بی _ گلد ) (QuantiFeron _ TB_ Gold) در بیماران پنومونی مزمن سلی و غیر سلیهمکارپایان یافتهبلي
5688767بررسی عوارض دیررس مسمومیت خردل گوگردی، بویژه عوارض قلبی عروقی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
5788628بررسی ارتباط سطح سرمی Pro Brain Natriuretic Peptid (Pro-BNP) با میزان فشار شریان ریوی در بیماران اسکلرودرمی محدودهمکارپایان یافتهبلي
5887224بررسی وضعیت تغذیه ای ، تغییر عوامل خطر بیماریهای قلبی-عروقی ، کنترل دیابت، کنترل بیماری آسم و میزان بروز کولیک کلیوی در مدت امساک از خوردن و آشامیدن از زمان اذان صبح تا اذان مغرب در طول ماه مبارک رمضان.همکارپایان یافتهخير
5981079ارزیابی نقش PCR در تشخیص پلوریت سلی همکارپایان یافتهخير
6080025مقایسه پره مدیکیشن با آتروپین ، ایپراتروپیوم بروماید و سالبوتامول و گروه شاهد، در برونکوسکوپی فیبروسپتیک در بخش برونکوسکوپی بیمارستان قائم(عج)همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962525Isolation of Pneumocystis jirovecii from immunocompetent and immunodeficient patients with pulmonary disorder (A molecular study)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395چهارم
2962340Video-assisted Thoracoscopic Surgery Versus Axillary Thoracotomy in Primary Spontaneous PneumothoraxISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395سوم
3961091Early Effectiveness of Noninvasive Positive Pressure Ventilation on Right Ventricular Function in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Subjects with Acute Hypercapnic Respiratory FailureISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396دوم
4950631Assessment of Thyroid Function in Idiopathic Pulmonary HypertensionPMCRes Cardiovasc Med1394دوم
5941333Metabolic Syndrome in Chemical Warfare Patients with Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393مسئول
6940746Approach to patients with severe asthma: A consensus statement from the respiratory care experts’ input forum (RC-EIF), IranPMCTanaffos1394دوم
7940413Evaluation of the diagnostic values of pleural fluid procalcitonin in transudates and exudates pleural effusionsPMCJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1394چهارم
8935363Efficacy of minimally invasive surgery in diagnosis of interstitial lung disease.PMCAsian cardiovascular & thoracic annals1394سوم
9935224The Evaluation of Diastolic Hypertention in Sleep Overlap SyndromeISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393دوم
10935043Sentinel node mapping for intra-thoracic malignancies: systematic review of the best available evidenceChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394چهارم
11933326I mproving communication between the physician and the COPD patient: an evaluation of the utility of the COPD Assessment Test in primary carePMCPatient Related Outcome Measures1393دوم
12932188Association between Weight Change during Treatment and Treatment Outcome in Patients with Smear Positive Pulmonary TuberculosisChemical AbstractOpen Journal of Preventive Medicine1393سوم
13931545Evaluation of body mass index & albumin in patients with COPDSID/Iranmedex/MagiranMEDICAL JOURNAL OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES FALL 2008 , Volume 51 , Number 3; Page(s) 155 To 1581387اول و مسئول
14931440The Relationship between Diaphragmatic Movements in Sonographic Assessment and Disease Severity in Patients with Stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)SID/Iranmedex/Magiranjournal of cardiothoracic medicine1393سوم
15931439The Relationship between Serum Pro-Brain Natriuretic Peptide (Pro-BNP) Levels and Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) in Patients with Limited SclerodermaSID/Iranmedex/MagiranJ Cardiothorac Med. 2014; 2(3): 181-1861393مسئول
16931424The Role of Octreotate Scan in Discrimination of Solitary Pulmonary NodulePMCWorld Journal of Nuclear Medicine/Vol 13/Issue 1/January 20141392سوم
17931030Association between Weight Change during Treatment and Treatment Outcome in Patients with Smear Positive Pulmonary TuberculosisChemical Abstractopen journal of preventive medicine1393سوم
18930637The Assessment of Health-Related Quality of Life in Scleroderma-Interstitial Lung DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393چهارم
19930635A comparison of HTLV-1 Infection Frequency in Patients with or without TuberculosisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393سوم
20930131Therapeutic effects of diaphragmatic plication for acquired unilateral non-malignant diaphragm paralysis in twenty patientsscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1392پنجم
21924700Lipid Profile Status in Mustard Lung Patients and Its Relation to Severity of Airflow ObstructionSID/Iranmedex/MagiranJCTM1392اول
22924323Diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease earlier than current Global Initiative for Obstructive Lung Disease guidelines using a feasible spirometry parameter (maximal-mid expiratory flow/forced vital capacity).ISIChronic respiratory disease1392سوم
23923536The Significance of BODE (BMI, Obstruction, Dyspnea, Exercise) Index in Patients with Mustard Lungindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1392سوم
24923535The Diagnostic Values of Protein to Lactate Dehyrogenase Ratio in Serum and Pleural Fluid in Exudate Pleural Effusionsindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1392مسئول
25923533COPD Assessment Test (CAT): Simple tool for evaluating quality of life of chemical warfare patients with chronic obstructive pulmonary disease.ISIClinical Respiratory journal1392سوم
26923076Effects of Ramadan Fasting on Spirometric Values and Clinical Symptoms in Asthmatic Patientsسایر سایت‏های تخصصیJournal of Fasting and Health1392پنجم
27922894The serum levels of adiponectin and leptin in mustard lung patients.ISIHum Exp Toxicol1392سوم
28922640Mucormycosis of the lung, a rare case for lung cavitationscopusThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1385سوم
29922427The role of thoracoscopic debridement in the treatment of parapneumonic empyemaPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1392چهارم
3092163Pattern of pulmonary function test abnormalities in anthracofibrosis of the lungsscopusTanaffos1390سوم
3192042The study of Mycobacterium tuberculosis in Iranian patients with lung cancerISIJundishapur Journal of Microbiology1392پنجم به بعد
3290461Delayed toxic effects of sulfur mustard on respiratory tract of Iranian veteransISIHuman & experimental toxicology1390پنجم به بعد
3390450Tuberculosis in patients with anthracosis in the lungs: An underlying mechanism or a superimposed disease?ISIIranian Red Crescent Medical Journal1390سوم
3490408Prevalence of Asthma in Children of Chemical Warfare VictimsISIIranian Journal OF Pediatrics1390مسئول
3590147Evaluation of the Correlation Between Body Mass Index and the Severity of Asthma in Recently Diagnosed PatientsscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1390اول
3690125Evaluation of Gamma-Interferon in diagnosis of Tuberculosis PleurisyChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390پنجم
3790105Level of Eosinophil Cationic Protein in Sputum of Chemical Warfare VictimsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences 1390مسئول
3890024malignant pleural mesothelioma clinicopathologic and survival characteristic in a Consecutive Series of 40 PatientsISIAnnals of Thoracic and Cardiovascular Surgery1390چهارم
3989742Evaluation of Polymerase Chain Reaction for Diagnosis of “Tuberculous Pleurisy”EmbaseTanaffos1389پنجم
4089437Interleukin-6 and airflow limitation in chemical warfare patients with chronic obstructive pulmonary diseasePMCInt J Chron Obstruct Pulmon Dis 1389اول
4188442بررسی کلینیکو پاتولوژیک و عوامل موثر طول عمر در 40 بیمار مبتلا به مزوتلیوم بدخیم پلورindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علون پزشکی تهران1388چهارم
4288411tissue PCR diagnosis of patients suspicious for tuberculous pleurisyISIiranian journal of basic medical science1388دوم
4388235Anemia in COPD patients and its relation to serum levels of erythropoietinscopustanaffos1388اول
4488181Highly sensitive C-reactive protein levels in Iranian patients with pulmonary complication of sulfur mustard poisoning and its correlation with severity of airway diseasesISIhuman and experimental toxicology1388اول
4587656The relationship between peak expiratory flow rate before bronchoscopy and arterial oxygen desaturation during bronchoscopyscopusActa Medica Iranica 1387اول
4687621Airway responses to salbutamol after exposure to chemical warfareISIRespirology1387دوم
4787545Self-hypnosis in attenuation of asthma symptoms severityscopusJournal of Applied Sciences1388مسئول
4887178شاخص توده بدنی و آلبومین سرم در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
4986678Myelomatous pleural effusionscopusTanaffos1386مسئول
5086448Role of Chlamydia pneumoniae infection in asthma in Northeast of Iran.PMCIran J Allergy Asthma Immunol1387سوم
5186343Frequency of chlamydia pneumonia infection in asthmatic patients in northeast of Iranعلمی پژوهشی ایندکس نشدهTurkish Respiratory journal 1386دوم
5286304گزارش یک مورد نادر جسم خارجی برونش 15 سال بعد از توراکوتومیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386مسئول
5385382ارزش بیوپسی آندوبرونشیال (داخل برونشی) در تشخیص سارکوئیدوز ریویسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران،1385اول و مسئول
5485222Health-related quality of life in patients with chemical warfare-induced chronic obstructive pulmonary disease.ISIArch Iran Med1385اول
5585079رابطه بین حداکثر سرعت جریان بازدمی قبل از برونکوسکوپی و کاهش اشباع اکسیژن خون شریانی در حین برونکوسکوپیChemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1385اول
5684095an unusual presentation of ulcerative colitis in a young girl: a case Reportindex copernicustanaffos 1384دوم
5784049Airway Hyperresponsiveness to Methacholine in chemical warfare victimsISIrespiration1384دوم
5884048the effect of inhalation Technique on the bronchodilatory Response to the salbutamol inhaler in Asthmatic Patients علمی پژوهشی ایندکس نشدهturkish Respiratory Journal1384سوم
5984026Evaluation of delayed toxic effects of sulfur mustard poisoning in severely intoxic iranian veteransPMCjournal of medical chemical biological and radiological defenese1384چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962347Video-assisted thoracoscopic surgery versus axillary thoracotomy in primary spontaneous pneumothorax16th ISMICSرمپوستر1395خير
2961180بررسی اثر تهویه مکانیکی غیرتهاجمی با فشار مثبت بر عملکرد بطن راست در بیماران با بیماری انسدادی ریوی و نارسایی حاد تنفسی هایپرکاپنیکAmerican Thoracic Society 2016San Fransiscoپوستر1395خير
3941379Accuracy of sentinel node biopsy by 99mTc-phytate in patients with non-small cell lung carcinoma29TH EACTS Annual meetingآمستردامسخنرانی1394خير
4932669The Assessment of Health-Related Quality Of Life in Scleroderma- Interstitial Lung Disease8th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationتهرانپوستر1393خير
5923205The role of interventional pulmonology in the management of bronchus intermedius (BI) complications after lung transplantationInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391خير
6923203the role of Vats in treatment of primery spontaneous pneomothoraxInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391خير
7923172بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مری37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392خير
892177Tuberculosisinvolvementinpatientswithanthracosisoflungکنگره اروپایی ریهبارسلوناپوستر1389خير
992174TheaccuracyofFEF25-75/FVCforprimaryclassificationofpulmonary functiontestکنگره اروپایی ریهبارسلوناپوستر1389خير
1092172Comparative evaluation of CA-125, CA 19-9, CA 15-3 and CEA in exudative benign and malignant pleural effusionکنگره اروپایی ریهبارسلنا - اپانیا 1389بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه