محمدرضا  صداقت
خلاصه عملکرد محمدرضا  صداقت
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محمدرضا صداقت

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): محمدرضا صداقت رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : چشم پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : SedaghatMR@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960513ارزیابی تغییرات لایه اشک و کیفیت اپتیکی چشم بدنبال جراحی انکساری لیزر اگزایمر قرنیه ایمجریعقد قراردادبلي
2960298مقایسه فشار داخل چشم با تونومترهای مختلف در افراد نرمال: مطالعه گذشته نگرمجریپایان یافتهبلي
3960011ارزیابی طولانی مدت پارامترهای بیومکانیک قرنیه بدنبال کراس لینک در بیماران کراتوکونوسیمجریدر دست اجراخير
4951451بررسی تغییرات ضخامت اپیتلیوم قرنیه پس از اعمال جراحی لیزیک و Photorefractive Keratectomy (PRK) و ارتباط آن با قدرت انکساری چشممجریدر دست اجرابلي
5950794بررسی حساسیت نرم ‌افزار بلین-آمبرسیو در تشخیص دژنراسیون شفاف حاشیه‌ای قرنیه با پنتاکممجریپایان یافتهبلي
6950249آماده سازی نرم‌افزار ثبت الکترونیک اطلاعات بیماران چشم پزشکی‌ با قابلیت ارتباط با دستگاه‌های عکسبرداری و استفاده از پردازش تصویر‌مجریپایان یافتهخير
7950223بررسی نتایج بینایی، رفرکشن، توپوگرافی، توموگرافی، ابرومتری و بیومکانیک قرنیه بدنبال کارگذاری ICRSدر بیماران کراتوکونوس براساس میزان همخوانی محور کوما و کروچرمجریپایان یافتهبلي
8941498بررسی تغییرات یافته های کورویس و اکولار ریسپانس آنالیزور در قرنیه قبل و بعد از جراحی رفرکتیومجریپایان یافتهبلي
9941490بررسی ارتباط بین بیان آنزیم ماتریکس متالوپروتئیناز (MMP2 , 9) باRecurrent corneal erosions در بیماران کاندید عمل photorefractive keratectomy(PRK) در بافت قرینهمجریدر دست اجرابلي
10940776مطالعه هیسترزیس قرنیه ای و فاکتور مقاومت قرنیه ای در دژنراسیون حاشیه ای پلوسید قرنیه ای با دستگاه تحلیلگر پاسخ چشمیمجریپایان یافتهبلي
11940366بررسی پارامترهای بیومکانیکال قرنیه با استفاده از دستگاه کورویس و ORA در چشمهای میوپیک دست نخوردهمجریپایان یافتهبلي
12940365بررسی ساختار برش اصلی به روش clear corneaدرجراحی کاتاراکت به شیوه ی فیکوامولسیفیکاسیون با استفاده از Anterioe segment opyical coherence tomography در دو گروه رزیدنت های سال چهارم دوره ی آموزشی(senior residents) ورزیدنت های سال سوم دوره ی آموزشی(junior residents)مجریپایان یافتهبلي
13940149بررسی رابطه بین تغییرات عادت غذایی با فاکتورهای بیوشیمیایی خون، فشار داخل چشمی و پارامترهای بیومتریک چشم در ماه رمضانمجریپایان یافتهبلي
14931564مقایسه قدرت انکساری قرنیه،ضخامت مرکزی قرنیه و عمق اتاق قدامی اندازه گیری شده با دستگاه تعیین لنز داخل چشم، اربسکن و پنتاکممجریپایان یافتهبلي
15930149بررسی تغیرات بیومکانیک قرنیه بوسیله دستگاه کورویس و اکولار ریسپانس آنالایزرو مقایسه آن با تغیرات دانسیتو متری فرنیه اندازه گیری شده بوسیله پنتاکم6و12 ماه پس از انجام کراسلینکینگ .مجریپایان یافتهخير
16920410بررسی مقایسه ای میزان عوارض حین جراحی فیکو امولسیفیکاسیون بر اساس رتبه بندی ریسک فاکتورهای پیش از جراحی Najjar-Awwadمجریپایان یافتهبلي
17911235بررسی تاثیر دیررس تزریق داخل ویتره بواسیزوماب بر ایندکسهای بیومکانیک و آناتومیک قرنیهمجریپایان یافتهخير
18910328بررسی ارتباط بین ضخامت ناحیه پری پاپیلاری و ماکولا با عیوب انکساری در افراد آنیزومتروپمجریپایان یافتهبلي
19900298بررسی ارتباط بین یافته های نرم افزار بلین-آمبروزیو در پنتاکم2 و یافته های مرسوم توپوگرافی و ارب اسکن در تشخیص موارد اولیه قوز قرنیه.مجریپایان یافتهبلي
20900108بررسی اثرفوتورفراکتیوکراتکتومی (PRK) (Photorefractive Keratectomy) بر روی دید سه بعدی و حس قرنیهمجریپایان یافتهبلي
2189383بررسی حساسیت و ویژگی ارتفاع خلفی وقدامی قرنیه با پنتاکم در تشخیص بالینی کراتوکونوسمجریپایان یافتهبلي
2289098بررسی ارتباط بین ضخامت ناحیه پری پاپیلری و ماکولا با عیوب انکساری در افراد سالممجریپایان یافتهبلي
2389043بررسی تغییرات ریفراکتیو توپوگرافیک و توموگرافیک (orbscan,pentacam) قبل و بعد از انجام کلاژن کراس لینکینگ در بیماران مبتلا به قوز قرنیهمجریپایان یافتهبلي
2488289بررسی ارتباط بین فاکتورهای بیومکانیک قرنیه ( هیسترزی قرنیه - فاکتور مقاومت قرنیه ) بدست آمده از طریق ORA با حجم قرنیه تعیین شده بوسیله پنتاکم در چشم افراد نرمال مجریپایان یافتهخير
2588190بررسی ارتباط بین مقدار استقامت،ضخامت و حجم قرنیه در افراد نرمال و کراتوکونوس بوسیله پنتاکم و اوکولار ریسپانس آنالایزرمجریپایان یافتهخير
2687801بررسی مقایسه ای اثر مطالعه کوتاه مدت بر خصوصیات انکساری و ضخامت قرنیه،عمق اتاق قدامی و فشار چشم در افراد آمتروپ و اِمتروپ با دستگاه پنتاکم و اوکولار ریسپانس آنالایزرمجریپایان یافتهبلي
2786566بررسی برجستگی قدامی و خلفی قرنیه قبل و بعد از عمل جراحی PRK با استفاده از دستگاه Orbscan II و Pentacam مجریپایان یافتهبلي
2886564بررسی مقایسه ای اندازه گیری ضخامت مرکز قرنیه با پنتاکم شیم فلاگ فتوگرافی، اسکنینگ اسلیت توپوگرافی و اولتراسوند پاکی متری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکان توس در سال 1385مجریپایان یافتهبلي
29970105مقایسه قطر افقی قرنیه و فاصله زاویه تا زاویه اتاق قدامی در راستای مریدین افقی با اورب اسکن، توموگرافی اپتیکی و توپوگرافی قرنیه در افراد نرمالهمکاردر دست اجرابلي
30970068بررسی تاثیر کراس لینک قرنیه بر تغییرات سیستم درجه بندی ABCD کراتوکونوسهمکاردر دست اجرابلي
31961570بررسی ضریب توافق شش دستگاه مختلف در اندازه گیری قدرت قرنیه در افراد نرمال، کراتوکونوس و بدنبال جراحی انکساری لیزر اگزایمر قرنیه ایهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
32960398بررسی تغییرات فشار داخل چشم ( Intra ocular pressure or IOP ) و پارامترهای بیومکانیک قرنیه با استفاده از دستگاه کورویس قبل و بعد از جراحی استرابیسم در مبتلایان به استرابیسم restrictive .همکاردر دست اجرابلي
33960262بررسی رابطه انحنای سطح خلفی اولین لنزسخت انتخابی به روش سه نقطه تماسی با یافته های کراتومتری ژاوال در بیماران کراتوکونوسهمکارپایان یافتهبلي
34951832بررسی عملکرد استفاده از سیستم ضبط تصاویر عمل در اموزش عملی دستیاران تخصصی چشم پزشکیهمکارعقد قراردادخير
35951133مقایسه دقت فرمولهای محاسبه کننده قدرت لنز داخل چشمی در بیماران با سابقه عمل لیزیک و یا فتورفرکتیو کراتکتومیهمکارپایان یافتهبلي
36950806همبستگی خطوط وگت قرنیه ای با تظاهرات توپوگرافی، توموگرافی، جبهه موج چشمی، بیومکانیکی، عیوب انکساری و حدت بینائی تصحیح شده دور در کراتوکونوسهمکارپایان یافتهبلي
37950399مقایسه ریفرکشن محیطی قبل و بعد از جراحی های انکساری فتورفرکتیو کراتکتومی و فمتولیزیکهمکارپایان یافتهبلي
38950232بررسی تغییرات خواص بیومکانیک قرنیه توسط Oculus corvis ST و ocular response analyzer بعد از عمل جراحی پارسپلانا ویترکتومیهمکاردر دست اجرابلي
39950056پایایی دستگاههای IOL Master 500 ، ارب اسکن II و پنتاکم HR در سنجش قدرت انکساری، ضخامت مرکزی قرنیه و عمق اتاق قدامی افراد آمتروپهمکارپایان یافتهبلي
40941130بررسی روند بهبود بینایی بعد از عمل جراحی کاتارکت در مرکز آموزشی درمانی خاتم النبیاء مشهد طی سال های 92 تا 93همکارپایان یافتهخير
41940612تشخیص کراتیت های اکانتامیبایی با استفاده از ژن 18S rRNA به روشPCR در بیماران مشکوک مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا مشهد در سال1396همکاردر دست اجرابلي
42931467بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژن LOXL1 و سطح بیان آن در بیماران گلوکوم اکسفولیاتیو استان خراسانهمکارپایان یافتهخير
43920609بررسی نتایج( AGV(Ahmed glaucoma valveدر بیمارستان خاتم الانبیاء مشهدهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971660Changes in the ABCD Keratoconus Grade After Intracorneal Ring Segment Implantation Cornea اول
2971506Dysfunctional lens syndromeISIInternational ophthalmology1397اول
3971409Effects of Ramadan Fasting on Micronutrients and Their Correlations with the Ocular Axial Length and Anterior Chamber DepthISCjournal of Fasting and Health1396سوم
4971406Diagnostic Ability of Corneal Shape and Biomechanical Parameters for Detecting Frank Keratoconus.ISICORNEA1397اول
5971283Comparative Evaluation of Ocular Wavefront Characteristics in Bilateral Keratoconus Patients with Unilateral Corneal Vogt’s StriaeISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1397دوم
6970621A Contralateral Eye Study Comparing Corneal Biomechanics in Subjects with Bilateral Keratoconus with Unilateral Vogt's StriaePMCMedical Hypothesis, Discovery and Innovation Ophthalmology Journal1396دوم
7970144Comparison between Pentacam HR and Orbscan II after Hyperopic Photorefractive KeratectomyPMCJournal of ophthalmic & vision research1396سوم
8970130Corneal hysteresis and corneal resistance factor in pellucid marginal degenerationPMCJournal of current ophthalmology1396اول
9963605Investigation of the effects of Islamic fasting on ocular parametersPMCJournal of current ophthalmology1396اول
10963149The Effect of Ramadan Fasting on Intra Ocular Pressure Changes in Healthy Subjectsindex copernicusjournal of Fasting and Health1396سوم
11962842Femtosecond laser implantation of a 340-degree intrastromal corneal ring segment in keratoconus: Short-term outcomesISIJOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY1396پنجم
12961538Study of Corneal Hysteresis and Corneal Resistance Factor in Pellucid Marginal Corneal Degeneration by Ocular Response AnalyzerISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1395اول
13961520The effects of Islamic fasting on blood hematological-biochemical parametersindex copernicusjournal of Fasting and Health1396اول
14960560Normative values and contralateral comparison of anterior chamber parameters measured by Pentacam and its correlation with corneal biomechanical factorsPMCSAUDI JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1395اول
15960329Accommodative amplitude using the minus lens at different near distancesISIindian journal of ophthalmology1395پنجم
16960110Visual Field Abnormalities among Adolescent Boys with Hearing ImpairmentsPMCMedical hypothesis, discovery and innovation in ophthalmology1395سوم
17951711The Determinants of Macular and Peripapillary Retinal Thickness Using Optical Coherence TomographyPMCGlobal Journal of Health Science1395دوم
18942735Effect of Ramadan Fasting on Blood Pressure and Lipid Profilesindex copernicusJournal of fasting and health1394مسئول
19935557Comparison of amplitudes of fusional vergence in patients with asthenopic and asymptomatic near exophoriascopusIranian Journal of Ophthalmology1394اول
20934869Comparison of visual performance with photochromic, yellow and clear intraocular lensesscopusIranian Journal of Ophthalmology1393دوم
21934677Changes in corneal topography and biomechanical properties after collagen cross linking for keratoconus: 1-year resultsPMCMiddle East African Journal of Ophthalmology1394اول
2292536LASER IN SITU KERATOMILEUSIS FOR CORRECTION OF MYOPIA, HYPEROPIA AND ASTIGMATISM AFTER PENETRATING KERATOPLASTYscopusIranian Journal of Ophthalmology1383اول
23922421Anterior segment changes following short-term reading and its correlation with corneal biomechanical characteristicsISIophthalmic and physiological optics1392سوم
2491107Evaluation of sterile uveitis after iris-fixated phakic intraocular lens implantationPMCMiddle East African journal of ophthalmology1391اول
2590921The correlation between biomechanical properties of normal cornea with tomographic parameters of pentacamscopusIranian Journal of Ophthalmology1391دوم
2690920Corneal bee sting causing serious visual complications: A case reportISIIranian Journal of Ophthalmology1390اول
2790732The corneal volume and biomechanical corneal factors: Is there any correlation?ISIJournal of Research in Medical Sciences1390اول
2890379Artisan iris-supported phakic IOL implantation in patients with keratoconus: a review of 16 eyesISIJournal of refractive surgery1390اول
2990363Pseudoexfoliation Syndrome and Sensorineural Hearing Lossindex copernicusIranian Journal of Otorhinolaryngology1390سوم
3089449Mycotic Keratitis, A Study on Etiologic Agents, Predisposing Factors and the Result of Treatment among 44 Patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389چهارم
3189233Neurotrophic corneal ulcer after topical tetracaine abuse: Management guidelinesISIIranian Red Crescent Medical Journal 1389اول
3289130Acute Klebsiella pneumoniae interface keratitis after deep anterior lamellar keratoplastyISIJpn J Ophthalmol1389دوم
3389109Biomechanical parameters of the cornea after collagen crosslinking measured by waveform analysisISIJ Cataract Refract Surg1389اول
3489096Comparison of central corneal thickness measurement using ultrasonic pachymetry, rotating Scheimpflug camera, and scanning-slit topographyISIAm J Ophthalmol1389اول
3589079Vertical versus oblique implantation of intrastromal corneal ring segments for keratoconusISIJ Cataract Refract Surg1389اول
3688444چشم پزشکی از کتاب الحاوی رازی و مقایسه آن با دانش نوین پزشکیindex copernicusپژوهش در پزشکی( محله پژوهشی دانشکده پزشکی)1388سوم
3787644Silent sinus syndrome: report of a caseISIOral surg oral Med oral pathology oral radiology and endodontics 1387دوم
3886440Panuveitis and dermal vasculitis following MMR vaccinationISIEast Mediterr Health J1386اول
3986271Silent sinus syndrome: report of a case :Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology ISIoral surg oral med o1386دوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971449اثرات روزه داری اسلامی بر فاکتورهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی خونNLRCS International Congressمشهدپوستر1396خير
2971038Comparison of Intraocular Pressure with Different Tonometers in Normal SubjectsPula 2018 Optometry and Optics for Better VisionPulaپوستر1397خير
3970598توانایی تشخیصی پارامترهای شکل و بیومکانیکی قرنیه در تشخیص کراتوکونوسهجدهمین کنگره اپتومتری خراسانمشهدپوستر1397خير
4964390جراحی انکساری لیزری قرنیه ای بعنوان روشی برای اصلاح آمبلیوپی انایزومتروپی میوپی در بالغینهفتمین سمینار سراسری سالیانه دانشجویی اپتومتری ایرانمشهدسخنرانی1396خير
5964164نقش لنزهای داخل چشمی فاکیک (PIOL) در اصلاح آمبلیوپی ثانوی به میوپی بالا در بالغینهفتمین سمینار سراسری سالیانه دانشجویی اپتومتری ایرانمشهدسخنرانی1396خير
6963394Effect of Ramadan Fasting on Intra Ocular Pressure Changes in Healthy SubjectsThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
7962281مقایسه ی خصوصیات بیومکانیک قرنیه در افراد کراتوکونوس با برآمدگی غیر طبیعی تنها در سطح خلفی یا هر دو سطح قرنیهبیستمین کنگره سالیانه انجمن علمی اپتومتری ایرانتهرانپوستر1396خير
8961967بررسی رفرکشن محیطی بعد از عمل فتورفرکتیوکراتکتومی در میوپی16th International Myopia Conferenceبیرمنگامپوستر1396خير
9961054مقایسه ی وضعیت ریفرکشن قبل و بعد از سیکلوپلژی در بیماران کراتوکونوسیششمین سمینار سراسری سالیانه دانشجویی اپتومتری ایرانتهرانسخنرانی1396خير
10960799اهمیت ارزیابی رفلکس رتینوسکوپی به ویژه در بیماران مشکوک به کراتوکونوسهفدهمین کنگره اپتومتری خراسانمشهدپوستر1396خير
11940212کراتیت های قارچی در مشهد، ایرانمایکوزیسبرلینپوستر1391خير
12933512Mycotic Keratitis, in Mashhad, IranThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyبرلینپوستر1391خير
13932699The Relation between peripapillary and macular thickness with refractive errorsEVER 2014, the european Association for vision and eye researchنیسپوستر1393خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه