حسین  حسن آبادی
خلاصه عملکرد حسین  حسن آبادی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حسین حسن آبادی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسین حسن آبادی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : توانبخشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : HasanabadiH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1910951مقایسه اثر طب سوزنی و درمان طبی بر علایم و تغییرات نوار عصب و عضله در بیماران با دیسک مهره های کمریمجریپایان یافتهخير
2910947مقایسه اثر طب سوزنی و درمان طبی بر علایم و تغییرات نوار عصب و عضله در بیماران با دیسک گردنیمجریپایان یافتهبلي
3910775مقایسه اثر طب سوزنی و درمان طبی بر علایم و تغییرات نوار عصب و عضله در بیماران سندرم تونل کارپال مجریپایان یافتهبلي
483196مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان با و بدون درد قاعدگیمجریپایان یافتهخير
583121بررسی خودپنداره و افسردگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان های منتخب شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
6900605بررسی دردهای ماهیچه ای اسکلتی متخصصین بالینی دندانپزشکی مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
7900061گزارش دردهای بدنی توسط دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال تحصیلی 90-1389همکارپایان یافتهبلي
889086بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی الکترودیاگنوزیس عصب و عضله و MRIدر بیماران با دردهای ریشه ای اندامهای تحتانیهمکارپایان یافتهبلي
988044بررسی میزان شیوع بالینی عوارض حسی و حرکتی و طرح درگیری عصبی ناشی از این عوارض در ا ثر کارگزاری فیستول شریانی وریدی دائمی در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز سطح شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
1085229بررسی عوارض عصبی عوامل شیمیایی جنگی در جانبازان جنگ تحمیلیهمکارپایان یافتهخير
1183162بررسی تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر با جنین بر سلامت روان مادران در سه ماهه سوم بارداریهمکارپایان یافتهخير
1283116بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان علوم پزشکی مشهد در سال 1382همکارپایان یافتهخير
1380150بررسی رابطه بین طرح خواب یا افسردگی در سه ماهه سوم بارداریهمکارپایان یافتهبلي
1480097بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و آگاهی از ماهیت بیماری بر شدت افسردگی در مبتلایان به سکته قلبیهمکارپایان یافتهخير
1580043ارتباط تصویر ذهنی از خود با افسردگی در نوجوانان پسر کانون اصلاح و تربیتهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982796Acupuncture for carpal tunnel syndrome: A Randomized controlled trial study changes in clinical symptoms and electrodiagnostic tests Alternative therapies in health and medicine مسئول
2970974Peripheral Neuropathy in Children and Adolescents with Insulin-dependent Diabetes MellitusPMCIRANIAN JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY1397دوم
3963579The Impact of Dynamic Seating on Classroom Behavior of Students with Autism Spectrum DisorderPMCIRANIAN JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY1395پنجم به بعد
4963578Obstacles facing evidence based medicine in physical medicine and rehabilitation: from opinion and knowledge to practicePMCElectronic Physician1396چهارم
5952848Investigating Effectiveness of Existential and Reality Group-Therapy in Treatment of Body-Image Problem in Women Who Undergo Mastectomyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1391دوم
6951774بررسی آزمونهای بالینی فالن و تینل در تشخیص سندروم تونل کارپ در بیمارستان امام رضا (ع) در مشهد 1382-1383SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
7951473BASIC DIAGNOSIS IN YOUR MIND TO LIMIT TYPE 1 ERRORS: A NEW HYPOTHESIS IN MEDICAL DIAGNOSTIC WORLDindex copernicusEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL RESEARCH1395مسئول
8950329A New Model for Classification of Diagnostic Errors from Ethical & Statistical Perspectives: Electrodiagnostic Approachindex copernicusIOSR Journal of Dental and Medical Sciences1395مسئول
9940669New cause of death in young adults: Association between illicit drug abuse and amyotrophic lateral sclerosisindex copernicusinternational journal of medical research and review1393مسئول
10934012The effects of exercise on back pain during pregnancy: A review articlescopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1393اول
11933616Benign joint hypermobility syndrome in soldiers; what is the effect of military training courses on associated joint instabilities?PMCJournal of Research in Medical Sciences1393چهارم
1292934Assessment of Sonographic Measurement of Carpal Tunnel Diameters with Clinical and Electrodiagnostic Findings in Carpal Tunnel SyndromeChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1391چهارم
1392858Survey of mental health status in nursing and midwifery studentsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد1382چهارم
1492827the usefulness of phalen test & tinel sign in carpal tunnel syndindex copernicusمجله دانشکده پزشکی مشهد1385دوم
15925102A Case Report of Isolated Radial Nerve Palsy physiotherapyISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1393اول
16923455Evaluation of usage of cooling whit cryosurgery in anesthetization of inflammed pulp in catChemical Abstractمجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان1384سوم
17922841Delayed neurological complications of sulphur mustard and tabun poisoning in 43 Iranian veterans.ISIBasic & Clinical Pharmacology & Toxicology1391سوم
18921183Polyneuropathy in gasoline addiction, a report of three casesSID/Iranmedex/Magiranدو فصلنامه علوم پیراپیزشکی و توانبحشی1392اول
1989762The Effectiveness of Anxiety-Reduction Cognitive-Behavioral Techniques in Treating Paranoid Ideation and Persecutory Delusions in Two Patients with Paranoid SchizophreniaSID/Iranmedex/Magiranروان شناسی بالینی 1389چهارم
2089761بررسی اثر بخشی طرح تایم (غنی سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی زوج‌های دانشجو scopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1389چهارم
2187038Pattern visual evoked potential in response to monocular and binocular stimulation in normal and amblyope subjects ISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1387چهارم
2286524Four cases of polyneuropathy due to HTLV1 infection in imam reza hospital north east of iranscopusPAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 1386دوم
2386366مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان علوم پزشکی مشهد با و بدون درد قاعدگی اولیهSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1386سوم
2485313بررسی آزمون های بالینی فالن و تینل در تشخیص سندرم تونل کارپ در بیمارستان امام رضا (ع) در مشهد 1383-1382(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه