ناصر  طیبی میبدی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

ناصر طیبی میبدی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): ناصر طیبی میبدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : TayebiN@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1950737مقایسه ی ارزش گذاری واژه های مبهم گزارشات پاتولوژی در بین متخصصین و دستیاران رشته های مختلف بالینیمجریدر دست اجرابلي
2940693بررسی سطح سرمی ویتامین3 D در بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا و مقایسه آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
3922311بررسی ایمنوهیستوکمیکال بیان مارکرهای C3d و C4d به عنوان جایگزینی برای تکنیک ایمنوفلورسنس مستقیم در بیماری بولوز پمفیگوئیدمجریپایان یافتهبلي
4920290بررسی همراهی سایتومگالوویروس(CMV) ومورفه آمجریپایان یافتهبلي
5911283بررسی همراهی ویروس EBV با آمیلوئیدوز جلدیمجریپایان یافتهبلي
6910309بررسی و مقایسه رابطه آلودگی به دمودکس و کارسینوم سلول بازال در صورت با افراد سالم فاقد آنمجریپایان یافتهبلي
7910185بررسی پروفایل لیپیدی در بیماران لیکن پلان مراجعه کننده به کلینیک درماتولوژی بیمارستانهای امام رضا(ع)و قائم(عج) در سال های 1390-1392مجریپایان یافتهبلي
8900933مقایسه میزان بروز COX2 در کارسینوم سلول بازال پوست ناشی از رادیوتراپی با کارسینوم سلول بازال در موارد غیر آنمجریپایان یافتهبلي
9900239بررسی تغییر در میزان بیان و توالی ژن در ماتوپونتین (Dermatopontin) در سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
1089928بررسی همراهی پاپیلوما ویروس های انسانی و کارسینوم سلول بازالمجریپایان یافتهبلي
1189155بررسی همراهی لیکن پلان با ویروس هرپس انسانی 7مجریپایان یافتهبلي
1288781بررسی حضور ژنوم HTLV-1 در ضایعات جلدی بیماران پمفیگوسمجریپایان یافتهخير
1388779بررسی رابطه بین خصوصیات کلینیکو اپیدمیوژیک ملاسما با سطح درگیری در لامپ وودمجریپایان یافتهبلي
1488685بررسی فراوانی حذف ناکامل کارسینوم سلول بازال وبرخی از عوامل موثر بر آن در نمونه های ارسالی به بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد از 1376 تا 1389مجریپایان یافتهبلي
1588458بررسی همراهی ویروس اپشتین بار با مایکوزیس فانگوئید مجریپایان یافتهبلي
1688419بررسی همراهی پاپیلوما ویروس های انسانی و کراتوز سبورئیکمجریپایان یافتهبلي
1787704بررسی همراهی مایکوزیس فانگوئید با HHV-8مجریپایان یافتهخير
1887667بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماران مبتلا به ویتیلیگومجریپایان یافتهخير
1987666مقایسه سطح سرمی هموسیستئین در بیماران مبتلا به پسوریازیس با افراد سالممجریپایان یافتهبلي
2086010بررسی مقایسه ای میزان لنفوسیت های T و B و سلول های کشنده طبیعی (Natural killer) در خون بیماران مبتلا به ویتیلیگو نسبت به افراد سالممجریپایان یافتهخير
2185140شناسایی DNA ویروس HHV-8 در نمونه های پوستی بیماران مبتلا به پمفیگوس و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
2284469بررسی میزان کارآیی و تکرار پذیری سیستم سیدنی در ارزیابی و درجه بندی گاستریت مزمنمجریپایان یافتهخير
2384381مقایسه سطح سرمی مولکول اتصالی عروقی (VCAM-1) در پلاسمای زناتن با حاملگی بدون عارضه و عارضه دارمجریپایان یافتهخير
2484337ارزیابی سطح سرمی انکوپروتئین c-erb B2(HER2/neu) و فاکتورهای مرتبط با آن در زنان مبتلا به کارسینوم پستانمجریپایان یافتهخير
2584044بررسی ارتباط بین وجود پروتئین P53 در سرم و ادرار و افزایش ظهور پروتئین P53 در بافت تومورال بیماران مبتلا به سرطان سلولهای ترانزیشنال مثانه مجریپایان یافتهخير
26941535بررسی سطح سرمی هورمونهای جنسی در مردان مبتلا به پسوریازیس پلاک مزمن و مقایسه آن با گروه کنترل سالمهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
27931345بررسی سطح سرمی ویتامین3 D در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و مقایسه آن با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
28922592بررسی سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران ویتیلیگو قبل و بعد از درمان با NBUVB و ارتباط آن با پاسخ درمانیهمکارپایان یافتهبلي
29922238بررسی اثر محافظتی کرایزین در سمیت ناشی از دیازینون با اثر بر تعادل سیستم ایمنی درموش BALB/cهمکاردر دست اجرابلي
30920605مقایسه فراوانی پاپیلوما ویروس های انسانی در نمونه های کارسینوم سلول بازال پوست با استفاده از پرایمرهای یونیورسال GP5+و GP6+ و پرایمرهای CP65 -CP70 وCP66 -CP69همکارپایان یافتهبلي
31920588بررسی سطح سرمی ویتامین3D در خانمهای دارای آلوپسی با طرح زنانه و مقایسه آن با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
32911295بررسی غلظت سرمی 25 هیدروکسی ویتامین3 Dدر بیماران مبتلا به پسوریازیس و مقایسه آن با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
33910559بررسی اثر عصاره بارهنگ بر زخم پپتیک ایجاد شده با ایندومتاسین در رتهمکارپایان یافتهخير
34910143بررسي ارتباط فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز بافتي با اندکس وسعت و شدت پسوريازيس (PASI)همکارپایان یافتهبلي
35901136بررسی اثرات ناشی از اعمال میدانهای الکتریکی رادیوفرکانسی در حضور نانوپوسته های طلا (GGS) در درمان مدل توموری کارسینومای کولون (CT26)همکارپایان یافتهبلي
36900278بررسی فراوانی DNA لیشمانیا در درماتیت های مزمن گرانولوماتو با علت ناشناخته با روش PCRهمکارپایان یافتهبلي
37900016بررسی درون تنی اثرترتیب تابش دهی در درمان سونیک فتوداینامیک(SPDT) همکارپایان یافتهخير
3889580بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ در بیماران مبتلا به زخم مارژولین با استفاده از لفنو سینتی گرافیهمکاردر دست اجراخير
3989529بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
4089205مقایسه برخی از ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در بیماران مبتلا به پسوریازیس با گروه شاهد سالمهمکارپایان یافتهبلي
4188514بررسی فراوانی پاپیلوماویروس های انسانی در بافت پارافینه سرطان های کولون و رکتومهمکارپایان یافتهبلي
4288513بررسی فراوانی ژنوتیپ های 6، 11، 16 ، 18 ، 31 ، 33 و 45 پاپیلوماویروس های انسانی در نمونه های بافت پارافینه کارسینومای مهاجم پستانهمکارپایان یافتهبلي
4388427بررسی تاثیر نانو ذرات طلا در درمانهای سونوداینامیک و فتوترمال در مدل توموری کارسینومای کولون (CT26)همکارپایان یافتهبلي
4488426بررسی فراوانی ضایعات جلدی و مخاطی در نوزادان سالم متولد شده در بخش زنان بیمارستان امام رضا(ع) از مهر 1388 لغایت شهریور 1390همکارپایان یافتهبلي
4588421بررسی هیستوپاتولوژیک انواع تومورهای پلک وملتحمه در بیمارستانهای امام رضا(ع)، قائم (عج) وخاتم النبیاء مشهد در دوره ده سالههمکارپایان یافتهبلي
4688343بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بومادران بر فاکتور های بیوشیمایی زخم معده ناشی از ایندومتا سین در رتهمکارپایان یافتهبلي
4787770ارزیابی سایتوکاین ها و مولکولهای مربوط به لنفوسیتهای Th17 و reg درگلومرولونفریت لوپوسی کلاس IVهمکارپایان یافتهخير
4887689بهینه سازی زیرساخت های مرکز تحقیقات بیماری های پوست و سالکهمکارپایان یافتهخير
4986213بررسی آثار سرم بیماران دچار (Myocardial infraction (MI بر فعالیت قلب ایزوله رت و چسبندگی بستر عروقی آن به سلولهای عبور داده شدههمکارپایان یافتهخير
5086206بررسی ارزش تشخیصــی CRP- hs در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حــاد مراجعــه کننده به اورژانــس جراحــی بیمارســتان امام رضــا(ع)همکارپایان یافتهخير
5186204بررسی ارزش تشخیصی 5 ـ هیدروکسی ایندول استیک اسید (5-HIAA) ادرار در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد مراجعه کننده به اورژانس جراحی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
5286176جستجوی DNA لیشمانیا در 20 مورد ضایعات لوپوئید لیشمانیوز به روش PCR در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد-ایران طی سالهای 86-85همکارپایان یافتهخير
5386155بررسی آثار مایع رویی کشت لنفوسیتی فعال شده با میتوژن یا مختلط (MLR) بر فعالیت قلب جدا شده رت و چسبندگی بستر عروقی آن به سلولهای عبور داده شدههمکارپایان یافتهخير
5485220ارزش تشخیصی تست HpSA در بیماران با دیس پپسی قبل از درمانهمکارپایان یافتهخير
5585206مقایسه سطح خونی روی در بیماران همودیالیزی با وبدون عفونت باکتریال وافراد شاهد سالمهمکارپایان یافتهخير
5685150بررسی امکان درمان لیشمانیوز به روش فتوداینامیک با فتالوسیانین روی در مدل موش Balb/cهمکارپایان یافتهخير
5784291جستجوی عفونت مایکوباکتریوم ها در 50 نمونه مورد گرانولوم آنولر با رنگ آمیزی زیل نیلسون و به روش PCR در نمونه های پارافینی بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا همکارپایان یافتهخير
5883206بررسی شیوع استئومیلیت در پای دیابتی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پای دیابتی و بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع) و رابطه آن با آمپوتاسیون در سال 84-1383همکارپایان یافتهبلي
5983155بررسی فراوانی کانسرپستان و تعیین میزان توافق نظر دو پاتولوژیست در درجه بندی میکروسکوپی کارسینوم داکتال بر اساس طبقه بندی Bloom-Richardson در بیمارستان امام رضا(ع) طی سالهای 1373 تا 1383همکارپایان یافتهخير
6083075بررسی 100 مورد زخم مزمن عروقی منجر به آمپوتاسیون از نظر وجود عفونت و جرم عفونی غالب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضاهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963690Evaluation of the association between Morphea and Cytomegalovirus sectional studyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396مسئول
2953589Association between mycosis fungoides and human herpes virus 8: A case-control studyscopusIranian journal of dermatology1395مسئول
3953577Association of classic lichen planus with human herpesvirus-7 infection.ISIInternational journal of dermatology1395مسئول
4953066A pink papule on the forehead of a young woman.scopusiranian journal of dermatology1395سوم
5951962Serum Vitamin D3 Level in Patients with Female Pattern Hair LossPMCInternational journal of trichology1395سوم
6950325Macular Amyloidosis and Epstein–Barr VirusPMCDermatology Research and Practice1395مسئول
7942832Rapid-Growing Juvenile Xanthogranuloma on the nose of 16 year -Old boyscopusIran J Dermatol1394دوم
8942725Serum 25-OH Vitamin D Level in Psoriatic Patients and Comparison WithControl SubjectsISIjournal of cutaneous medicine and surgery1395چهارم
9941140The Manifestations of Macrophage Activation Syndrome: A Case Reportسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports1394سوم
10935453Serum homocysteine level in vitiligo patientsscopusIran J Dermatol1393مسئول
11935452No Evidence of Human Papilloma Virus Infection in Basal Cell CarcinomaPMCIndian Journal of Dermatology1394مسئول
12935336Protective effects of the aqueous extract of Crocus sativus against ethylene glycol induced nephrolithiasis in ratsISIEXCLI Journal1394چهارم
13934989Annular erythematous plaques on the face, trunk and extremities of an infantPMCIndian Journal of Dermatology1394مسئول
14934988Evaluation of the association between epstein-barr virus and mycosis fungoidesPMCIndian Journal of Dermatology1394مسئول
15934928Infective Endocarditis Presented as a Right Atrium Mass in a Patient with ULCERATIVE ColitisPMCCase Reports in Cardiology1394چهارم
16934454Sentinel Node Mapping in Marjolin’s Ulcers: Is it Feasible?ISIwounds-a compendium of clinical research and practice1393پنجم
17934241The prognostic role of tumor marker CA-125 in B-cell non-Hodgkin’s lymphomaPMCIranian Journal of Cancer Prevention1393پنجم به بعد
18934191Frequency of Human Papillomavirus Genotypes 6, 11, 16, 18 And 31 in Paraffin-Embedded Tissue Samples of Invasive Breast Carcinoma, North- East of IranscopusIranian Journal of Pathology1394دوم
19933820Antilithiatic effects of crocin on ethylene glycol-induced lithiasis in ratsISIUrolithiasis1393چهارم
20933725Griscelli syndrome: A case reportPMCIranian Journal of Child Neurology1393سوم
21932303Lymphoma presenting as non-responding cellulitisسایر سایت‏های تخصصیMedical Practice and Review1391سوم
22931671Serum Level of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (sVCAM-1) in SerascopusActa Medica Iranica1388چهارم
23931161Gold-gold sulfide nanoshell as a novel intensifier for anti-tumor effects of radiofrequency fieldsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393سوم
24931153Hyperpigmented patches on the back: a clinicopathological study from IranscopusIranian Journal of Dermatology1393دوم
25930994The frequency of human papillomaviruses in colorectal cancer samples in Mashhad,northeastern IranISITurkish Journal of Medical Sciences1393دوم
26924337Trichothiodystrophy: Role of a dermato-trchologistPMCInternational Journal of Trichology1392دوم
27923064A case of primary systemic amyloidosis.ISIInt J Rheum Dis1391پنجم
28923036A patient with reticular pigmentationscopusIran J Dermatol1392سوم
29922900Evaluation of the relationship between clinicoepidemiological features of melasma and the level of involvement on wood’s lamp ExaminationscopusIranian journal of dermatology1392مسئول
30922883Microbial Contamination of Staff’s Hand while Going out of HospitalISCمجله علوم ازمایشگاهی1392دوم
31921556Difference in histological subtypes of basal cell carcinoma according to age, gender, location, mitotic activity and association with solar keratosesSID/Iranmedex/MagiranIranian journal of dermatology1386اول و مسئول
32921481Lichen planopilaris: histopathological study of vertical sections of scalp biopsies in 44 patientsISIIranian Red Crescent Medical Journal1391اول
33921445No Evidence of Human Papillomaviruses in Non-genital Seborrheic KeratosisPMCIndian journal of dermatology1392اول
34921042a clinicopathologic study of precancerous skin lesions.scopusIranian Journal of Dermatology1391اول
35921037Detection of leishmania DNA in paraffin embedded specimens of chronic lupoid leishmaniasis using polymerase chain reactionscopusIranian Journal of dermatology1391چهارم
3691204Is urinary 5-hydroxyindoleacetic acid helpful for early diagnosis of acute appendicitis?ISIThe American journal of emergency medicine1391چهارم
3791042Sonodynamic Therapy Using Protoporphyrin IX Conjugated to Gold Nanoparticles: An In Vivo Study on a Colon Tumor ModelISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391سوم
3890497Congenital folliculosebaceous cystic hamartoma: A case reportscopusIranian Journal of Dermatology1390دوم
3990445A novel nanosonosensitizer for sonodynamic therapy: in vivo study on a colon tumor modelISIJournal of ultrasound in medicine1390سوم
4090423Is C-reactive protein helpful for early diagnosis of acute appendicitis?ISIActa Chirurgica Belgica1390چهارم
4190172Primary glomus tumor of the liverISIArch Iran Med1390مسئول
4290156Epidermolytic hyperkeratosis in inflammatory linear verrucous epidermal nevusPMCIndian journal of dermatology1390اول
4389777The Comparison of Microbial Contamination of Work Desks in Official Building of Mashad University of Medical Sciences with that in Central Laboratory of Imam Reza Hospital of MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گرگان1389اول
4489656Survey the Association between Tissue Eosinophil Counts and Prognostic Factors of Esophageal SCCindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389دوم
4589637Clinicopathologic features of Lichen planus patients in Mashhad-Iran index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1389دوم
4689220Large pelvic cystic mass of mullerian duct origin with involvement of rectal wall: A case reportISIIranian Red Crescent Medical Journal 1389مسئول
4789145Evaluation of coexistence of the Human Herpesvirus type 8 (HHV-8) infection and pemphigusISIInt J Dermatol1389اول
4889141Evaluation of HER2/neu oncoprotein in serum and tissue samples of women with breast cancer: correlation with clinicopathological parametersISIBreast1389مسئول
4989004Evaluation of an Ultrasonic Insulin Delivery System in Hyperglycemic Rabbits(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1389پنجم به بعد
5088333Evaluation of Subtypes of Peripheral Blood Lymphocytes in Patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
5188328Investigation for Mycobacterium in Cases of Granuloma(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
5288107Serum level of vascular cell adhension molecule-1 (sVCAM-1) in sera of normal and preeclamptic pregnanciesscopusacta medica iranica1387پنجم
5387668Clinicopathologic evaluation of mammary Paget's diseasescopusIndian Journal of Dermatology1387اول
5487618Expression of P53 and Ki67 Proteins in Renal Cell Carcinoma and Its Relationship with Nuclear Gradeindex copernicusIranian Journal of Pathology1387پنجم
5587565هایپرپلازی پاپیلاری لنفوئیدی لوزه های کامیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387دوم
5687441بررسی کارایی و تکرار پذیری سیستم سیدنی در ارزیابی و درجه‌بندی گاستریت مزمنindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387دوم
5787320Clinical and Epidemiological Evaluation of Patients with Anogenital Warts Referred to Dermatology Clinic of Imam-Reza Hospital in Mashhad(Emro (IMEMRفصلنامه بیماریهای پوست1387چهارم
5887129بررسی سرولوژیک HIV1 و سیفلیس در مبتلایان به زگیل مقعدی تناسلی بالینی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387چهارم
5987116Clinicopathological evaluation of radiation induced basal cell carcinomaISI Indian Journal of Dermatology 1387اول
6087102Prolactin and macroprolactin in patients with systemic lupus erythematosusscopusinternational journal of rheumatic disease1387دوم
6187100برخورد با زخم های مزمن عروقی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387پنجم
6286600A case of neglected inverted papilloma with invasion to the skin ISIDentomaxillofacial radiology1386سوم
6386488Acute hemorrhagic edema of infancyISIArch Iran Med1386چهارم
6486441Renal allograft mucormycosis: report of two cases.ISISurg Infect (Larchmt)1386اول و مسئول
6586387لیومیوسارکوم اولیه پستان در یک زن جوان، گزارش یک مورد نادر و مروری بر مقالاتSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1386سوم
6686294گزارش یک مورد تومور کیسه زرده اولیه در حفره چشم(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386چهارم
6786278گزارش یک مورد مرکل سل کارسینوما در جوشگاه گاز خردل(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
6886178ارتباط میزان بیان پروتئین p53 با درجه بافت شناسی کارسینوم سلول ترانزیشنال مثانهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1386مسئول
6986161تفاوت انواع هیستوپاتولوژیک کارسینوم سلول بازال بر اساس سن، جنس، جایگزینی فعالیت میتوزی و میزان همراهی با کراتوز افتابیindex copernicusفصلنامه بیماریهای پوست1386مسئول
7086160تومور کلسفیه آمورف قلب(CAT قلبی) گزارش یک موردindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1386مسئول
7186157Mast cells and histopathologic variants of basal cell carcinomaindex copernicusفصلنامه بیماریهای پوست1386اول
7286148بررسی شاخص ناتوانی در بیماران مبتلا به پسوریازیسindex copernicusبیماریهای پوست1386دوم
7386065The effect of Iron Deficiency Anemia on the HbA2 level and Comparison of Hematologic Values Between IDA and Thalassemia Minorscopusinternational Journal of Hematology and oncology1386دوم
7486061Epidemiology of pemphigus in northeast Iran: A 10-year retrospective studyPMCIndian Journal of Dermatology1386مسئول
7586046Serum lipids abnormalities and psoriasis scopusIndian Journal of Dermatology 1386دوم
7685338بررسی ارتباط پروتئین p53 در سرم و ادرار بیماران با سرطان سلولهای ترانزیشنال مثانه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
7785325مقایسه تعداد ماست سل ها در استرومای کارسینوم سلول بازالپوستو ضایعات غیرالتهابی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
7885323گزارش یک مورد آندومتریوزیس پولیپوئید سیگموئید با شباهت به کانسر کولون (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
7985314گزارش یک مورد مزوتلیوم بدخیم صفاق با نمای شبه دسیدوایی (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
8085212p53 protein in serum and urine samples of patients with bladder transitional cell carcinoma and its overexpression in tumoral tissueISIUrology journal 1385دوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963547Comparison of COX2 expression in radiation induced Basal Cell Carcinom and non radiation induced Basal Cell Carcinomaنوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهمشهدپوستر1396خير
2963546Evaluation of the existence of leishmania DNA in chronic granulomatous dermatitis with PCRنوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهتهرانپوستر1396خير
3933316Rapid-Growing Juvenile Xanthogranuloma on the nose of 16 year -Old boy23rd EADV congressآمستردامپوستر1393خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1834اصول رنگ آمیزی و تکنیک های آسیب شناسی1390تالیف
21391ایمنوهیستوشیمی تشخیصی1382تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه