ناصر  طیبی میبدی

 فعالیت های پژوهشی

 

ناصر طیبی میبدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ناصر طیبی میبدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : TayebiN@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950737مقایسه ی ارزش گذاری واژه های مبهم گزارشات پاتولوژی در بین متخصصین و دستیاران رشته های مختلف بالینیمجریدر دست اجرابلي
2940693بررسی سطح سرمی ویتامین3 D در بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا و مقایسه آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
3922311بررسی ایمنوهیستوکمیکال بیان مارکرهای C3d و C4d به عنوان جایگزینی برای تکنیک ایمنوفلورسنس مستقیم در بیماری بولوز پمفیگوئیدمجریپایان یافتهبلي
4920290بررسی همراهی سایتومگالوویروس(CMV) ومورفه آمجریپایان یافتهبلي
5911283بررسی همراهی ویروس EBV با آمیلوئیدوز جلدیمجریپایان یافتهبلي
6910309بررسی و مقایسه رابطه آلودگی به دمودکس و کارسینوم سلول بازال در صورت با افراد سالم فاقد آنمجریپایان یافتهبلي
7910185بررسی پروفایل لیپیدی در بیماران لیکن پلان مراجعه کننده به کلینیک درماتولوژی بیمارستانهای امام رضا(ع)و قائم(عج) در سال های 1390-1392مجریپایان یافتهبلي
8900933مقایسه میزان بروز COX2 در کارسینوم سلول بازال پوست ناشی از رادیوتراپی با کارسینوم سلول بازال در موارد غیر آنمجریپایان یافتهبلي
9900239بررسی تغییر در میزان بیان و توالی ژن در ماتوپونتین (Dermatopontin) در سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
1089928بررسی همراهی پاپیلوما ویروس های انسانی و کارسینوم سلول بازالمجریپایان یافتهبلي
1189155بررسی همراهی لیکن پلان با ویروس هرپس انسانی 7مجریپایان یافتهبلي
1288805ارزیابی بازآرایی ژن رسپتور سلول (TCR) T به منظور بررسی کلونالیته در لنفوم های سلول T پوستمجریدر دست اجراخير
1388781بررسی حضور ژنوم HTLV-1 در ضایعات جلدی بیماران پمفیگوسمجریپایان یافتهخير
1488779بررسی رابطه بین خصوصیات کلینیکو اپیدمیوژیک ملاسما با سطح درگیری در لامپ وودمجریپایان یافتهبلي
1588685بررسی فراوانی حذف ناکامل کارسینوم سلول بازال وبرخی از عوامل موثر بر آن در نمونه های ارسالی به بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد از 1376 تا 1389مجریپایان یافتهبلي
1688458بررسی همراهی ویروس اپشتین بار با مایکوزیس فانگوئید مجریپایان یافتهبلي
1788419بررسی همراهی پاپیلوما ویروس های انسانی و کراتوز سبورئیکمجریپایان یافتهبلي
1887704بررسی همراهی مایکوزیس فانگوئید با HHV-8مجریپایان یافتهخير
1987667بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماران مبتلا به ویتیلیگومجریپایان یافتهخير
2087666مقایسه سطح سرمی هموسیستئین در بیماران مبتلا به پسوریازیس با افراد سالممجریپایان یافتهبلي
2186010بررسی مقایسه ای میزان لنفوسیت های T و B و سلول های کشنده طبیعی (Natural killer) در خون بیماران مبتلا به ویتیلیگو نسبت به افراد سالممجریپایان یافتهخير
2285140شناسایی DNA ویروس HHV-8 در نمونه های پوستی بیماران مبتلا به پمفیگوس و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
2384469بررسی میزان کارآیی و تکرار پذیری سیستم سیدنی در ارزیابی و درجه بندی گاستریت مزمنمجریپایان یافتهخير
2484381مقایسه سطح سرمی مولکول اتصالی عروقی (VCAM-1) در پلاسمای زناتن با حاملگی بدون عارضه و عارضه دارمجریپایان یافتهخير
2584337ارزیابی سطح سرمی انکوپروتئین c-erb B2(HER2/neu) و فاکتورهای مرتبط با آن در زنان مبتلا به کارسینوم پستانمجریپایان یافتهخير
2684044بررسی ارتباط بین وجود پروتئین P53 در سرم و ادرار و افزایش ظهور پروتئین P53 در بافت تومورال بیماران مبتلا به سرطان سلولهای ترانزیشنال مثانه مجریپایان یافتهخير
27941535بررسی سطح سرمی هورمونهای جنسی در مردان مبتلا به پسوریازیس پلاک مزمن و مقایسه آن با گروه کنترل سالمهمکاردر دست اجرابلي
28931345بررسی سطح سرمی ویتامین3 D در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و مقایسه آن با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
29922592بررسی سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران ویتیلیگو قبل و بعد از درمان با NBUVB و ارتباط آن با پاسخ درمانیهمکارپایان یافتهبلي
30922238بررسی اثر محافظتی کرایزین در سمیت ناشی از دیازینون با اثر بر تعادل سیستم ایمنی درموش BALB/cهمکاردر دست اجرابلي
31920605مقایسه فراوانی پاپیلوما ویروس های انسانی در نمونه های کارسینوم سلول بازال پوست با استفاده از پرایمرهای یونیورسال GP5+و GP6+ و پرایمرهای CP65 -CP70 وCP66 -CP69همکارپایان یافتهبلي
32920588بررسی سطح سرمی ویتامین3D در خانمهای دارای آلوپسی با طرح زنانه و مقایسه آن با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
33911295بررسی غلظت سرمی 25 هیدروکسی ویتامین3 Dدر بیماران مبتلا به پسوریازیس و مقایسه آن با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
34910559بررسی اثر عصاره بارهنگ بر زخم پپتیک ایجاد شده با ایندومتاسین در رتهمکاردر دست اجراخير
35910143بررسی ارتباط فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز بافتی با اندکس وسعت و شدت پسوریازیس (PASI)همکارپایان یافتهبلي
36910085نقش هیستوپاتولوژی ورید در میزان موفقیت فیستول شریانی وریدیهمکاردر دست اجرابلي
37901136بررسی اثرات ناشی از اعمال میدانهای الکتریکی رادیوفرکانسی در حضور نانوپوسته های طلا (GGS) در درمان مدل توموری کارسینومای کولون (CT26)همکارپایان یافتهبلي
38900278بررسی فراوانی DNA لیشمانیا در درماتیت های مزمن گرانولوماتو با علت ناشناخته با روش PCRهمکارپایان یافتهبلي
39900016بررسی درون تنی اثرترتیب تابش دهی در درمان سونیک فتوداینامیک(SPDT) همکارپایان یافتهخير
4089580بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ در بیماران مبتلا به زخم مارژولین با استفاده از لفنو سینتی گرافیهمکاردر دست اجراخير
4189529بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
4289205مقایسه برخی از ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در بیماران مبتلا به پسوریازیس با گروه شاهد سالمهمکارپایان یافتهبلي
4388514بررسی فراوانی پاپیلوماویروس های انسانی در بافت پارافینه سرطان های کولون و رکتومهمکارپایان یافتهبلي
4488513بررسی فراوانی ژنوتیپ های 6، 11، 16 ، 18 ، 31 ، 33 و 45 پاپیلوماویروس های انسانی در نمونه های بافت پارافینه کارسینومای مهاجم پستانهمکارپایان یافتهبلي
4588427بررسی تاثیر نانو ذرات طلا در درمانهای سونوداینامیک و فتوترمال در مدل توموری کارسینومای کولون (CT26)همکارپایان یافتهبلي
4688426بررسی فراوانی ضایعات جلدی و مخاطی در نوزادان سالم متولد شده در بخش زنان بیمارستان امام رضا(ع) از مهر 1388 لغایت شهریور 1390همکارپایان یافتهبلي
4788421بررسی هیستوپاتولوژیک انواع تومورهای پلک وملتحمه در بیمارستانهای امام رضا(ع)، قائم (عج) وخاتم النبیاء مشهد در دوره ده سالههمکارپایان یافتهبلي
4888343بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بومادران بر فاکتور های بیوشیمایی زخم معده ناشی از ایندومتا سین در رتهمکارپایان یافتهبلي
4987770ارزیابی سایتوکاین ها و مولکولهای مربوط به لنفوسیتهای Th17 و reg درگلومرولونفریت لوپوسی کلاس IVهمکارپایان یافتهخير
5087689بهینه سازی زیرساخت های مرکز تحقیقات بیماری های پوست و سالکهمکارپایان یافتهخير
5186213بررسی آثار سرم بیماران دچار (Myocardial infraction (MI بر فعالیت قلب ایزوله رت و چسبندگی بستر عروقی آن به سلولهای عبور داده شدههمکارپایان یافتهخير
5286206بررسی ارزش تشخیصــی CRP- hs در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حــاد مراجعــه کننده به اورژانــس جراحــی بیمارســتان امام رضــا(ع)همکارپایان یافتهخير
5386204بررسی ارزش تشخیصی 5 ـ هیدروکسی ایندول استیک اسید (5-HIAA) ادرار در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد مراجعه کننده به اورژانس جراحی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
5486176جستجوی DNA لیشمانیا در 20 مورد ضایعات لوپوئید لیشمانیوز به روش PCR در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد-ایران طی سالهای 86-85همکارپایان یافتهخير
5586155بررسی آثار مایع رویی کشت لنفوسیتی فعال شده با میتوژن یا مختلط (MLR) بر فعالیت قلب جدا شده رت و چسبندگی بستر عروقی آن به سلولهای عبور داده شدههمکارپایان یافتهخير
5685220ارزش تشخیصی تست HpSA در بیماران با دیس پپسی قبل از درمانهمکارپایان یافتهخير
5785206مقایسه سطح خونی روی در بیماران همودیالیزی با وبدون عفونت باکتریال وافراد شاهد سالمهمکارپایان یافتهخير
5885150بررسی امکان درمان لیشمانیوز به روش فتوداینامیک با فتالوسیانین روی در مدل موش Balb/cهمکارپایان یافتهخير
5984291جستجوی عفونت مایکوباکتریوم ها در 50 نمونه مورد گرانولوم آنولر با رنگ آمیزی زیل نیلسون و به روش PCR در نمونه های پارافینی بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا همکارپایان یافتهخير
6083206بررسی شیوع استئومیلیت در پای دیابتی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پای دیابتی و بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع) و رابطه آن با آمپوتاسیون در سال 84-1383همکارپایان یافتهبلي
6183155بررسی فراوانی کانسرپستان و تعیین میزان توافق نظر دو پاتولوژیست در درجه بندی میکروسکوپی کارسینوم داکتال بر اساس طبقه بندی Bloom-Richardson در بیمارستان امام رضا(ع) طی سالهای 1373 تا 1383همکارپایان یافتهخير
6283075بررسی 100 مورد زخم مزمن عروقی منجر به آمپوتاسیون از نظر وجود عفونت و جرم عفونی غالب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضاهمکارپایان یافتهخير
63940286بررسی سیتولوژی ادرار به دو روش اسمیر مستقیم و پایه مایع LBC)) در شناسایی ضایعات مثانهناظرپایان یافتهبلي
64921950بررسی ارتباط میزان بقاء کلیه پیوندی از دهنده مرگ مغزی با نمونه بیوپسی کلیه در زمان انجام پیوندناظرعقد قراردادبلي
65901151مقایسه ی توزیع بافتی و فعالیت آنزیم تیوردوکسین ردوکتاز در کارسینوم سلول پایه ای پوست با پوست سالمناظرپایان یافتهبلي
66900157 بررسی نماهای بالینی و آسیب شناسی لیکن استریاتوس در آرشیو بخش های پوست و آسیب شناسی بیمارستان امام رضا(ع) سال های90-70ناظرپایان یافتهبلي
6789903بررسی مقایسه ای خصوصیات پاتولوژیک عفونت هپاتیت B با و بدون همراه شدن عفونت هپاتیت Dناظرپایان یافتهبلي
6889174بررسی اثر سرب بر پاسخدهی مجاری هوایی، تغییرات پاتولوژیک و شاخص‌های التهابی در خوکچه‌های هندی مبتلا به آسم تجربیناظرپایان یافتهبلي
6989014بررسی ارزش تشخیصی روش ایمونوهیستوشیمی با مارکر آنتی ژن ۱هسته ای ویروس هرپس انسانی ٨ در تشخیص سارکوم کاپوزیناظرپایان یافتهبلي
7088659ارزیابی کمی mRNA مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به روش Real Time RT-PCR در طول درمان اختصاصی ضد سلناظرپایان یافتهبلي
7188625بررسی افزایش پاسخ برون تنی لنفوسیت های T تحریک شده با سلولهای دندریتیک بارگیری شده با mRNA توموری غنی شده، جهت ایمونوتراپی سرطان مریناظرپایان یافتهخير
7288464بررسی ارتباط بین عفونت فعال هلیکوباکتر پیلوری و آنتی ژنهای گروههای خونی لوئیس و ABO در بیماران دیس پپتیکناظرپایان یافتهبلي
7388136بررسی ارتباط بروز آنتی ژنهای گروههای خونی لوئیس و ABO وابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوریناظرپایان یافتهبلي
7487877بررسی فراوانی انواع اختلالات هموگلوبین در نمونه های خون بیماران ارجاعی به آزمایشگاههای مرکزی و کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع).ناظرپایان یافتهبلي
7587727بررسی الگوی رنگ پذیری با مارکر کالرتینین به روش ایمنوهیستوشیمی در بیماری هیرشپرونگناظرپایان یافتهبلي
7687611بررسی سطح سرمی CA125، LDH و اندکس های خونی در مبتلایان به لنفوم غیر هوچکین سلول B و ارتباط آن با یافته‌های بالینی و آسیب‌شناسی ناظرپایان یافتهبلي
7787473بررسی کلنیکو پاتولوژیک تومورهای بیضه در نمونه های بخش پاتولوژی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) طی دوره 10 ساله (1377-1387)ناظرپایان یافتهبلي
7885442تعیین تراکم عروق کوچک در کارسینوم سلول کبدی و مقایسه آن با ضایعات خوش خیم کبد با استفاده از رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی و مارکر CD34ناظرپایان یافتهخير
7985073بررسی اثرات متامفتامین بر مورفولوژی، پرولیفراسیون و آپوپتوزیس در بیضه رتناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1953589Association between mycosis fungoides and human herpes virus 8: A case-control studyscopusIranian journal of dermatology1395مسئول
2953577Association of classic lichen planus with human herpesvirus-7 infection.ISIInternational journal of dermatology1395مسئول
3953066A pink papule on the forehead of a young woman.scopusiranian journal of dermatology1395سوم
4951962Serum Vitamin D3 Level in Patients with Female Pattern Hair LossPMCInternational journal of trichology1395سوم
5950325Macular Amyloidosis and Epstein–Barr VirusPMCDermatology Research and Practice1395مسئول
6942832Rapid-Growing Juvenile Xanthogranuloma on the nose of 16 year -Old boyscopusIran J Dermatol1394دوم
7942725Serum 25-OH Vitamin D Level in Psoriatic Patients and Comparison WithControl SubjectsISIjournal of cutaneous medicine and surgery1395چهارم
8941140The Manifestations of Macrophage Activation Syndrome: A Case Reportسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports1394سوم
9935453Serum homocysteine level in vitiligo patientsscopusIran J Dermatol1393مسئول
10935452No Evidence of Human Papilloma Virus Infection in Basal Cell CarcinomaPMCIndian Journal of Dermatology1394مسئول
11935336Protective effects of the aqueous extract of Crocus sativus against ethylene glycol induced nephrolithiasis in ratsISIEXCLI Journal1394چهارم
12934989Annular erythematous plaques on the face, trunk and extremities of an infantPMCIndian Journal of Dermatology1394مسئول
13934988Evaluation of the association between epstein-barr virus and mycosis fungoidesPMCIndian Journal of Dermatology1394مسئول
14934928Infective Endocarditis Presented as a Right Atrium Mass in a Patient with ULCERATIVE ColitisPMCCase Reports in Cardiology1394چهارم
15934454Sentinel Node Mapping in Marjolin’s Ulcers: Is it Feasible?ISIwounds-a compendium of clinical research and practice1393پنجم
16934241The prognostic role of tumor marker CA-125 in B-cell non-Hodgkin’s lymphomaPMCIranian Journal of Cancer Prevention1393پنجم به بعد
17934191Frequency of Human Papillomavirus Genotypes 6, 11, 16, 18 And 31 in Paraffin-Embedded Tissue Samples of Invasive Breast Carcinoma, North- East of IranscopusIranian Journal of Pathology1394دوم
18933820Antilithiatic effects of crocin on ethylene glycol-induced lithiasis in ratsISIUrolithiasis1393چهارم
19933725Griscelli syndrome: A case reportPMCIranian Journal of Child Neurology1393سوم
20932303Lymphoma presenting as non-responding cellulitisسایر سایت‏های تخصصیMedical Practice and Review1391سوم
21931671Serum Level of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (sVCAM-1) in SerascopusActa Medica Iranica1388چهارم
22931161Gold-gold sulfide nanoshell as a novel intensifier for anti-tumor effects of radiofrequency fieldsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393سوم
23931153Hyperpigmented patches on the back: a clinicopathological study from IranscopusIranian Journal of Dermatology1393دوم
24930994The frequency of human papillomaviruses in colorectal cancer samples in Mashhad,northeastern IranISITurkish Journal of Medical Sciences1393دوم
25924337Trichothiodystrophy: Role of a dermato-trchologistPMCInternational Journal of Trichology1392دوم
26923064A case of primary systemic amyloidosis.ISIInt J Rheum Dis1391پنجم
27923036A patient with reticular pigmentationscopusIran J Dermatol1392سوم
28922900Evaluation of the relationship between clinicoepidemiological features of melasma and the level of involvement on wood’s lamp ExaminationscopusIranian journal of dermatology1392مسئول
29922883Microbial Contamination of Staff’s Hand while Going out of HospitalISCمجله علوم ازمایشگاهی1392دوم
30921556Difference in histological subtypes of basal cell carcinoma according to age, gender, location, mitotic activity and association with solar keratosesSID/Iranmedex/MagiranIranian journal of dermatology1386اول و مسئول
31921481Lichen planopilaris: histopathological study of vertical sections of scalp biopsies in 44 patientsISIIranian Red Crescent Medical Journal1391اول
32921445No Evidence of Human Papillomaviruses in Non-genital Seborrheic KeratosisPMCIndian journal of dermatology1392اول
33921042a clinicopathologic study of precancerous skin lesions.scopusIranian Journal of Dermatology1391اول
34921037Detection of leishmania DNA in paraffin embedded specimens of chronic lupoid leishmaniasis using polymerase chain reactionscopusIranian Journal of dermatology1391چهارم
3591204Is urinary 5-hydroxyindoleacetic acid helpful for early diagnosis of acute appendicitis?ISIThe American journal of emergency medicine1391چهارم
3691042Sonodynamic Therapy Using Protoporphyrin IX Conjugated to Gold Nanoparticles: An In Vivo Study on a Colon Tumor ModelISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391سوم
3790497Congenital folliculosebaceous cystic hamartoma: A case reportscopusIranian Journal of Dermatology1390دوم
3890445A novel nanosonosensitizer for sonodynamic therapy: in vivo study on a colon tumor modelISIJournal of ultrasound in medicine1390سوم
3990423Is C-reactive protein helpful for early diagnosis of acute appendicitis?ISIActa Chirurgica Belgica1390چهارم
4090172Primary glomus tumor of the liverISIArch Iran Med1390مسئول
4190156Epidermolytic hyperkeratosis in inflammatory linear verrucous epidermal nevusPMCIndian journal of dermatology1390اول
4289777The Comparison of Microbial Contamination of Work Desks in Official Building of Mashad University of Medical Sciences with that in Central Laboratory of Imam Reza Hospital of MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گرگان1389اول
4389656Survey the Association between Tissue Eosinophil Counts and Prognostic Factors of Esophageal SCCindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389دوم
4489637Clinicopathologic features of Lichen planus patients in Mashhad-Iran index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1389دوم
4589220Large pelvic cystic mass of mullerian duct origin with involvement of rectal wall: A case reportISIIranian Red Crescent Medical Journal 1389مسئول
4689145Evaluation of coexistence of the Human Herpesvirus type 8 (HHV-8) infection and pemphigusISIInt J Dermatol1389اول
4789141Evaluation of HER2/neu oncoprotein in serum and tissue samples of women with breast cancer: correlation with clinicopathological parametersISIBreast1389مسئول
4889004Evaluation of an Ultrasonic Insulin Delivery System in Hyperglycemic Rabbits(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1389پنجم به بعد
4988333Evaluation of Subtypes of Peripheral Blood Lymphocytes in Patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
5088328Investigation for Mycobacterium in Cases of Granuloma(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
5188107Serum level of vascular cell adhension molecule-1 (sVCAM-1) in sera of normal and preeclamptic pregnanciesscopusacta medica iranica1387پنجم
5287668Clinicopathologic evaluation of mammary Paget's diseasescopusIndian Journal of Dermatology1387اول
5387618Expression of P53 and Ki67 Proteins in Renal Cell Carcinoma and Its Relationship with Nuclear Gradeindex copernicusIranian Journal of Pathology1387پنجم
5487565هایپرپلازی پاپیلاری لنفوئیدی لوزه های کامیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387دوم
5587441بررسی کارایی و تکرار پذیری سیستم سیدنی در ارزیابی و درجه‌بندی گاستریت مزمنindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387دوم
5687320Clinical and Epidemiological Evaluation of Patients with Anogenital Warts Referred to Dermatology Clinic of Imam-Reza Hospital in Mashhad(Emro (IMEMRفصلنامه بیماریهای پوست1387چهارم
5787129بررسی سرولوژیک HIV1 و سیفلیس در مبتلایان به زگیل مقعدی تناسلی بالینی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387چهارم
5887116Clinicopathological evaluation of radiation induced basal cell carcinomaISI Indian Journal of Dermatology 1387اول
5987102Prolactin and macroprolactin in patients with systemic lupus erythematosusscopusinternational journal of rheumatic disease1387دوم
6087100برخورد با زخم های مزمن عروقی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387پنجم
6186600A case of neglected inverted papilloma with invasion to the skin ISIDentomaxillofacial radiology1386سوم
6286488Acute hemorrhagic edema of infancyISIArch Iran Med1386چهارم
6386441Renal allograft mucormycosis: report of two cases.ISISurg Infect (Larchmt)1386اول و مسئول
6486387لیومیوسارکوم اولیه پستان در یک زن جوان، گزارش یک مورد نادر و مروری بر مقالاتSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1386سوم
6586294گزارش یک مورد تومور کیسه زرده اولیه در حفره چشم(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386چهارم
6686278گزارش یک مورد مرکل سل کارسینوما در جوشگاه گاز خردل(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
6786178ارتباط میزان بیان پروتئین p53 با درجه بافت شناسی کارسینوم سلول ترانزیشنال مثانهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1386مسئول
6886161تفاوت انواع هیستوپاتولوژیک کارسینوم سلول بازال بر اساس سن، جنس، جایگزینی فعالیت میتوزی و میزان همراهی با کراتوز افتابیindex copernicusفصلنامه بیماریهای پوست1386مسئول
6986160تومور کلسفیه آمورف قلب(CAT قلبی) گزارش یک موردindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1386مسئول
7086157Mast cells and histopathologic variants of basal cell carcinomaindex copernicusفصلنامه بیماریهای پوست1386اول
7186148بررسی شاخص ناتوانی در بیماران مبتلا به پسوریازیسindex copernicusبیماریهای پوست1386دوم
7286065The effect of Iron Deficiency Anemia on the HbA2 level and Comparison of Hematologic Values Between IDA and Thalassemia Minorscopusinternational Journal of Hematology and oncology1386دوم
7386061Epidemiology of pemphigus in northeast Iran: A 10-year retrospective studyPMCIndian Journal of Dermatology1386مسئول
7486046Serum lipids abnormalities and psoriasis scopusIndian Journal of Dermatology 1386دوم
7585338بررسی ارتباط پروتئین p53 در سرم و ادرار بیماران با سرطان سلولهای ترانزیشنال مثانه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
7685325مقایسه تعداد ماست سل ها در استرومای کارسینوم سلول بازالپوستو ضایعات غیرالتهابی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
7785323گزارش یک مورد آندومتریوزیس پولیپوئید سیگموئید با شباهت به کانسر کولون (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
7885314گزارش یک مورد مزوتلیوم بدخیم صفاق با نمای شبه دسیدوایی (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
7985212p53 protein in serum and urine samples of patients with bladder transitional cell carcinoma and its overexpression in tumoral tissueISIUrology journal 1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1933316Rapid-Growing Juvenile Xanthogranuloma on the nose of 16 year -Old boy23rd EADV congressآمستردامپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1834اصول رنگ آمیزی و تکنیک های آسیب شناسی1390تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه