سکینه  عموئیان

 فعاليت هاي پژوهشي

 

سکینه عموئیان

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): سکینه عموئیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : amouians@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آسیب شناسیپزشک متخصص1376
دوره تکمیلی پاتواوژی بیماریهای گوارش و کبدفلوشیپ1382دانشگاه تهران

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1950444مقایسه رنگ آمیزی سودان بلک با رنگ آمیزی هماتکسیلین_ائوزین در تشخیص ماکرواستئاتوز در نمونه های فروزن سکشن بیوپسی های کبد دهندهمجریدر دست اجرابلي
2950417ارزیابی موارد لنفوم هوچکین با استفاده از روش PCR جهت تعیین فراوانی عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیسمجریدر دست اجرابلي
3931551بررسی میزان عفونت ویروس اپشتاین بار در بالغین مبتلا به کانسر معده مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) طی سالهایمجریپایان یافتهبلي
4922562بررسی تغییرات قابل شناسایی به وسیلهDHPLCبر روی وضعیت MSI در بیماران مبتلا به کانسر معدهمجریپایان یافتهبلي
5921432بررسی رضایت شغلی در اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
6910469بررسی ناپایداری میکروستلایت با روش های مولکولی و ارتباط آن با بقا در بیماران مبتلا به کارسینوم معدهمجریپایان یافتهبلي
7900533بررسی میزان سطح سرمی و بافتی HER-2/neu در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معدهمجریپایان یافتهبلي
8900381بررسی همبستگی تکثیر ژن neu HER-2 با استفاده از روش کروموژنیک اینسای تو هیبریدیزاسیون (CISH) در مقایسه باایمونوهیستوشیمی (IHC) در سرطان معدهمجریپایان یافتهبلي
989903بررسی مقایسه ای خصوصیات پاتولوژیک عفونت هپاتیت B با و بدون همراه شدن عفونت هپاتیت Dمجریپایان یافتهبلي
1089817بررسی ارتباط سیستاتین سی و لیپوکالین ادرار بیماران مبتلا به انواع سندرم نفروتیک با میزان آسیب گلومرولی و توبولوانترسیسیل در بررسی آسیب شناسی کلیهمجریپایان یافتهبلي
1189352بررسی ارتباط تعداد سلولهای ایمنی انفیلتره کننده تومور با بقا بیماران مبتلا به کارسینوم معدهمجریپایان یافتهبلي
1289284ارزیابی آمپلیفیکاسیون ژن HER2 neu با استفاده از روش هیبریدیزاسیون کروموژنیک در جا (CISH) در مقایسه با ایمنوهیستوشیمی در کارسینوم پستانمجریپایان یافتهبلي
1389083ارزیابی ارزش تشخیصی مقادیر سرمی گاسترین 17 و پپسینوژن I و II در تشخیص گاستریت آتروفیک در بیماران مبتلا به سوءهاضمهمجریپایان یافتهبلي
1488274بررسی کلینیکوپاتولوژیک بیوپسی های پریتوئن ‌ارسالی به بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا طی بیست سال گذشتهمجریپایان یافتهبلي
1588024بررسی ارتباط وجود سلول های دندرتیک عرضه کننده ی آنتی ژن با عوامل شناخته شده مؤثر در پیش آگهی در آدنوکارسینوم کولورکتال با استفاده از شاخص های ایمنوهیستوشیمی S-100 و CD68مجریپایان یافتهبلي
1687919بررسی ارتباط C-Reactive Protein با شواهد بافت شناسی کوریوآمنیونیت در پارگی زودرس قبل از ترم غشاهامجریپایان یافتهبلي
1787642بررسی ارتباط همودیالیز با سطح تومور مارکرها در بیماران تحت همودیالیز در بخش دیالیز بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
1887641ارزیابی ارزش تشخیصی ایمپرینت سیتولوژی کبد در تشخیص ضایعات نئوپلازیک و غیر نئوپلازیک کبدمجریپایان یافتهخير
1987353تعیین میزان فراوانی انواع ضایعات نئوپلازیک و غیر نئوپلازیک روده باریک در نمونه های آندوسکوپی ارسالی به بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا(ع) طی 10 سال گذشته از فروردین سال 1378 لغایت فروردین 1386 مجریپایان یافتهبلي
2086295مقایسه مرفولوژی و هیستوپاتولوژی جفتهای جنین IUGR با جفتهای جنین طبیعی از اسفندماه 1385 تا اسفندماه 1387 در بیمارستان امام رضامجریپایان یافتهخير
2186233بررسی بروز VEGF,CD31,Ki-67 در پیوژنیک گرانولوما و مقایسه آن با همانژیوما وجنجیویت بوسیله روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
2286101بررسی بروز Bcl-2 و TP53 در کارسینوم زگیلی ، کارسینوم سلول سنگفرشی وهیپرپلازی سودواپیتلیوماتوز در حفره دهان به روش ایمونوهیستوشیمی مجریپایان یافتهخير
2386078ارتباط بین فعالیت پرولیفراتیو سلولهای کانسری با رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی با استفاده از مارکر Ki67 و فاکتورهای کلینیکو پاتولوژیک در بیماران با SCC مری و مقایسه با موارد دیسپلازی در نمونه های موجود در بخش پاتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) طی 5 سال گذشتهمجریپایان یافتهخير
2485442تعیین تراکم عروق کوچک در کارسینوم سلول کبدی و مقایسه آن با ضایعات خوش خیم کبد با استفاده از رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی و مارکر CD34مجریپایان یافتهخير
2585292بررسی میزان بروز P53 و Ki 67 در تومور آدنوئید سیستیک کارسینومای(ACC) غدد بزاقی با استفاده از رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
2685220ارزش تشخیصی تست HpSA در بیماران با دیس پپسی قبل از درمانمجریپایان یافتهخير
2784469بررسی میزان کارآیی و تکرار پذیری سیستم سیدنی در ارزیابی و درجه بندی گاستریت مزمنمجریپایان یافتهخير
2884468مقایسه سطح سرمی ملکول اتصالی بین سلولی ICEM-1 در پلاسمای زنان با حاملگی بدون عارضه و عارضه دارمجریپایان یافتهخير
2984075بررسی ارتباط بین بروز مارکر KI67 به روش ایمنو هیستوشیمی با درجه بندی هسته ای درکارسینوم سلول کلیوی.مجریپایان یافتهخير
3084056بررسی ارتباط نتایج رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی برای P53 , ki67 با درجه بندی هسته ای و نوع هیستولوژیک کارسینوم سلول کلیویمجریپایان یافتهخير
3183155بررسی فراوانی کانسرپستان و تعیین میزان توافق نظر دو پاتولوژیست در درجه بندی میکروسکوپی کارسینوم داکتال بر اساس طبقه بندی Bloom-Richardson در بیمارستان امام رضا(ع) طی سالهای 1373 تا 1383مجریپایان یافتهخير
32950435بررسی ارزش پیشگویی کننده نسبت لنف نودهای متاستاتیک به کل لنف نودهای رزکت شده در جراحی ویپل در میزان بقای یکساله بیماران مبتلا به سرطان پانکراسهمکاردر دست اجرابلي
33950070ارتباط سطح سرمی اینترلوکین 6 و 10 با میزان پاسخ به درمان، عود بیماری و بقای یک ساله ی بیماران CLLهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
34941350بررسی میزان فراوانی افزایش PTH , در بیماران سلیاک با تراکم مواد معدنی استخوانی نرمال، استئوپنیک و استئوپوروتیکهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
35941260بررسی توزیع فراوانی ائوزینوفیلی مری و ازوفاژیت ائوزینوفیلیک در بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی :یک مطالعه بررسی مقطعی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال95-1394همکارپایان یافتهبلي
36930650 مقایسه نتایج ایمونوهیستوشیمیایی برداشت اندوسکوپیک ورید با برداشت باز ورید در اپیتلیوم ورید سافنهمکارپایان یافتهبلي
37910293بررسی تاثیر حملات تنگی نفس بیماران با انسداد مزمن ریوی بر میزان پروتئین S100B سرمهمکارپایان یافتهبلي
38900993نقش کالپروتکتین بعنوان یک نشانگر غیر تهاجمی در ارزیابی میزان فعالیت کولیت اولسروهمکارپایان یافتهبلي
39900248بررسی فراوانی انتروکولیت ماستوسیتیک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال و ارزیابی پاسخ آنها به اضافه نمودن سیتیریزین و رانیتیدین به درمان استانداردهمکارپایان یافتهبلي
4089023بررسی Gross Anatomy و میکرو آناتومی عروق و اعصاب کاورنوس در کاداورهای با ترومای مجرای خلفی ادراری و شکستگی لگنهمکارپایان یافتهخير
4187740بررسی مقایسه ای سطح CA125 , CA19-9 , CA15-3 , CEA در پلورال افیوژن های اگزوداتیو بدخیم و خوش خیمهمکارپایان یافتهبلي
4287722بررسی ادراری لیپوکالین IIدر بیماران مبتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت نفریت لوپوسیهمکارپایان یافتهبلي
4385462مقایسه روشهای ارزیابی عفونت در زخم ناشی از سوختگیهمکارپایان یافتهبلي
4484381مقایسه سطح سرمی مولکول اتصالی عروقی (VCAM-1) در پلاسمای زناتن با حاملگی بدون عارضه و عارضه دارهمکارپایان یافتهخير
4584337ارزیابی سطح سرمی انکوپروتئین c-erb B2(HER2/neu) و فاکتورهای مرتبط با آن در زنان مبتلا به کارسینوم پستانهمکارپایان یافتهخير
4684291جستجوی عفونت مایکوباکتریوم ها در 50 نمونه مورد گرانولوم آنولر با رنگ آمیزی زیل نیلسون و به روش PCR در نمونه های پارافینی بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا همکارپایان یافتهخير
4784168بررسی تغییرات هیستولوژیک و اندازه بیضه طرف مقابل و سطوح هورمونی پس از بلوغ در خرگوشهایی که قبل از بلوغ ارکیدکتومی یکطرفه شده اندهمکارپایان یافتهخير
4883231بررسی مقایسه ای برس دهانه رحم با اسپاچولا و سوآپ پنبه ای بر کیفیت پاپ اسمیرهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970343Epstein-Barr Virus Infection in Adult Patients with Gastric Cancer in Northeast of IranISIINDIAN JOURNAL OF MEDICAL AND PAEDIATRIC ONCOLOGY1397اول
2950497Neuroprotective and memory enhancing effects of auraptene in a rat model of vascular dementia: Experimental study and histopathological evaluationISINeuroscience Letters1395سوم
3941835Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis with colon ulceration and fetal progressive multi-organ involvement: A case reportChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394چهارم
4935067ATYPICAL PRESENTATION OF LARGE CARDIAC LYMPHANGIOMA ENCASING PULMONARY ARTERY AND RIGHT CORONARY ARTERY IN A YOUNG FEMALE, A CASE REPORTindex copernicusInternational Journal of Bioassays1394پنجم به بعد
5934637Intratumoral CD68-, CD117-, CD56-, and CD1a-positive immune cells and the survival of iranian patients with non-metastatic intestinal-type gastric carcinomaISIPathology Research and Practice1394اول
6934241The prognostic role of tumor marker CA-125 in B-cell non-Hodgkin’s lymphomaPMCIranian Journal of Cancer Prevention1393پنجم به بعد
7932872Immunohistochemistry comparing endoscopic vein harvesting vs. open vein harvesting on saphenous vein endotheliumISIJournal of Cardiothoracic Surgery1393سوم
8932116Serum gastrin 17, pepsinogen I and pepsinogen II in atrophic gastritis patients living in North East of IranISIJournal of Research in Medical Sciences1391دوم
9930666Comparison of Placental Morphology and Histopathology of Intrauterine Growth Restriction and Normal Infantsscopusiranian journal of pathology1392دوم
10921409Serum Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1 in Normal Pregnant Women and Those with Pre-eclampsiaindex copernicusIranian Journal of Pathology1386چهارم
1191364بررسی ارتباط پروتئین واکنشی c با شواهد بافت شناسی کوریو آمنیوتیت در پارگی زودرس قبل از ترم پرده هاscopusزنان مامائی و نازائی ایران1391
1290918Evaluation of Microvessel Density of Hepatocellular Carcinoma and Comparison with Benign Lesions of Liver: An Immunohistochemical StudyISIIranian Red Crescent Medical Journal1390اول
1390172Primary glomus tumor of the liverISIArch Iran Med1390اول
1490131A Case Report of Acute Gouty Arthritis in a Young Patient with Type 1 Glycogen Storage DiseaseChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390چهارم
1590126Diagnostic Accuracy of Helicobacter Stool Antigen in Dyspeptic Patients before Eradication TherapyChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390مسئول
1690078Assessment of VEGF, CD-31 and Ki-67 Immunohistochemical Markers in Oral Pyogenic Granuloma: A Comparison with Hemangioma and Inflammatory GingivitisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390مسئول
1789667p53 and Bcl-2 Expression in Oral Verrucous Carcinoma and Squamous Cell Carcinoma Chemical AbstractShiraz Univ Dent J 1389دوم
1889656Survey the Association between Tissue Eosinophil Counts and Prognostic Factors of Esophageal SCCindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389مسئول
1989141Evaluation of HER2/neu oncoprotein in serum and tissue samples of women with breast cancer: correlation with clinicopathological parametersISIBreast1389پنجم به بعد
2088494مقایسه سطح سرمی اسید هیالورونیک با میزان فیبروز در بیوپسی کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت های مزمن ویروسی Bو Cindex copernicusمجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز1388دوم
2188093Pattern of compensatory hypertrophy in contralateral testis after unilateral orchiectomy in immature rabbitsISIurology journal1388دوم
2287712مقایسه برس دهانه ی رحم با اسپاچولا و سوآب پنبه ای بر کیفیت پاپ اسمیرعلمی پژوهشی ایندکس نشدهدانشکده پرستاری مامایی مشهد 1387سوم
2387618Expression of P53 and Ki67 Proteins in Renal Cell Carcinoma and Its Relationship with Nuclear Gradeindex copernicusIranian Journal of Pathology1387مسئول
2487441بررسی کارایی و تکرار پذیری سیستم سیدنی در ارزیابی و درجه‌بندی گاستریت مزمنindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387مسئول
2586441Renal allograft mucormycosis: report of two cases.ISISurg Infect (Larchmt)1386دوم
2686394IMMUNOHISTOCHEMICAL ASSESSMENT OF KI-67 EXPRESSION IN ADENOID CYSTIC CARCINOMA OF THE SALIVARY GLANDSscopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1386مسئول
2786387لیومیوسارکوم اولیه پستان در یک زن جوان، گزارش یک مورد نادر و مروری بر مقالاتSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1386پنجم به بعد
2886294گزارش یک مورد تومور کیسه زرده اولیه در حفره چشم(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386سوم
2986178ارتباط میزان بیان پروتئین p53 با درجه بافت شناسی کارسینوم سلول ترانزیشنال مثانهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1386سوم
3086160تومور کلسفیه آمورف قلب(CAT قلبی) گزارش یک موردindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1386دوم
3185325مقایسه تعداد ماست سل ها در استرومای کارسینوم سلول بازالپوستو ضایعات غیرالتهابی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
3285323گزارش یک مورد آندومتریوزیس پولیپوئید سیگموئید با شباهت به کانسر کولون (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
3385314گزارش یک مورد مزوتلیوم بدخیم صفاق با نمای شبه دسیدوایی (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952227ارزیابی بیان ژن HER-2/neu با کمک روش CISH در مقایسه با روش IHC در سرطان معدهکنگره بین المللی سرطان رضویمشهدپوستر1395خير
2942104assessment of serum tumor markers p53-ab crp, cea,egfr,her-2, fas-ligand tnf,scc-ag in esophageal carcinoma and it s correlation with histopathological findings and prognosisiranian congress of gastroenterolgoy and hepatologyشیرازپوستر1394خير
3942100the role of fecal calprotect in as anon invasive marker in the evaluation of ulcerative colitis activityiranian congress of gastroenterologoy and hepatologyشیرازپوستر1394خير
4933951Assessment of serum tumor markers EGFR , SCC-Ag , CEA in esophageal carcinoma and it s correlation with histopathological findings and prognosisشانزدهمین همایش سالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاهتهرانپوستر1393خير
5932926مقایسه ایمونوهیستوشیمیایی اندوتلیوم ورید صافن در برداشت اندوسکوپیک با برداشت باز2nd Iranian Cardiovascular Joint CongressTehranسخنرانی1392خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1882عناوینی در بیوپسی و پاتولوژی کلیه2012تالیف بخشی از کتاب
2849میکروب شناسی،قارچ شناسی و انگل شناسی1391ترجمه بخشی از کتاب
3834اصول رنگ آمیزی و تکنیک های آسیب شناسی1390تالیف
41655ادراد و دیگر مایعات بدن-مک فرسون.پینکوس1396ترجمه
51391ایمنوهیستوشیمی تشخیصی1382تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه