سکینه  عموئیان
خلاصه عملکرد سکینه  عموئیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سکینه عموئیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سکینه عموئیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : amouians@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آسیب شناسیپزشک متخصص1376
دوره تکمیلی پاتواوژی بیماریهای گوارش و کبدفلوشیپ1382دانشگاه تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950444مقایسه رنگ آمیزی سودان بلک با رنگ آمیزی هماتکسیلین_ائوزین در تشخیص ماکرواستئاتوز در نمونه های فروزن سکشن بیوپسی های کبد دهندهمجریپایان یافتهبلي
2950417ارزیابی موارد لنفوم هوچکین با استفاده از روش PCR جهت تعیین فراوانی عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیسمجریپایان یافتهبلي
3931551بررسی میزان عفونت ویروس اپشتاین بار در بالغین مبتلا به کانسر معده مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) طی سالهایمجریپایان یافتهبلي
4922562بررسی تغییرات قابل شناسایی به وسیلهDHPLCبر روی وضعیت MSI در بیماران مبتلا به کانسر معدهمجریپایان یافتهبلي
5921432بررسی رضایت شغلی در اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
6910469بررسی ناپایداری میکروستلایت با روش های مولکولی و ارتباط آن با بقا در بیماران مبتلا به کارسینوم معدهمجریپایان یافتهبلي
7900533بررسی میزان سطح سرمی و بافتی HER-2/neu در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معدهمجریپایان یافتهبلي
8900381بررسی همبستگی تکثیر ژن neu HER-2 با استفاده از روش کروموژنیک اینسای تو هیبریدیزاسیون (CISH) در مقایسه باایمونوهیستوشیمی (IHC) در سرطان معدهمجریپایان یافتهبلي
989903بررسی مقایسه ای خصوصیات پاتولوژیک عفونت هپاتیت B با و بدون همراه شدن عفونت هپاتیت Dمجریپایان یافتهبلي
1089817بررسی ارتباط سیستاتین سی و لیپوکالین ادرار بیماران مبتلا به انواع سندرم نفروتیک با میزان آسیب گلومرولی و توبولوانترسیسیل در بررسی آسیب شناسی کلیهمجریپایان یافتهبلي
1189352بررسی ارتباط تعداد سلولهای ایمنی انفیلتره کننده تومور با بقا بیماران مبتلا به کارسینوم معدهمجریپایان یافتهبلي
1289284ارزیابی آمپلیفیکاسیون ژن HER2 neu با استفاده از روش هیبریدیزاسیون کروموژنیک در جا (CISH) در مقایسه با ایمنوهیستوشیمی در کارسینوم پستانمجریپایان یافتهبلي
1389083ارزیابی ارزش تشخیصی مقادیر سرمی گاسترین 17 و پپسینوژن I و II در تشخیص گاستریت آتروفیک در بیماران مبتلا به سوءهاضمهمجریپایان یافتهبلي
1488274بررسی کلینیکوپاتولوژیک بیوپسی های پریتوئن ‌ارسالی به بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا طی بیست سال گذشتهمجریپایان یافتهبلي
1588024بررسی ارتباط وجود سلول های دندرتیک عرضه کننده ی آنتی ژن با عوامل شناخته شده مؤثر در پیش آگهی در آدنوکارسینوم کولورکتال با استفاده از شاخص های ایمنوهیستوشیمی S-100 و CD68مجریپایان یافتهبلي
1687919بررسی ارتباط C-Reactive Protein با شواهد بافت شناسی کوریوآمنیونیت در پارگی زودرس قبل از ترم غشاهامجریپایان یافتهبلي
1787642بررسی ارتباط همودیالیز با سطح تومور مارکرها در بیماران تحت همودیالیز در بخش دیالیز بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
1887641ارزیابی ارزش تشخیصی ایمپرینت سیتولوژی کبد در تشخیص ضایعات نئوپلازیک و غیر نئوپلازیک کبدمجریپایان یافتهخير
1987353تعیین میزان فراوانی انواع ضایعات نئوپلازیک و غیر نئوپلازیک روده باریک در نمونه های آندوسکوپی ارسالی به بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا(ع) طی 10 سال گذشته از فروردین سال 1378 لغایت فروردین 1386 مجریپایان یافتهبلي
2086295مقایسه مرفولوژی و هیستوپاتولوژی جفتهای جنین IUGR با جفتهای جنین طبیعی از اسفندماه 1385 تا اسفندماه 1387 در بیمارستان امام رضامجریپایان یافتهخير
2186233بررسی بروز VEGF,CD31,Ki-67 در پیوژنیک گرانولوما و مقایسه آن با همانژیوما وجنجیویت بوسیله روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
2286101بررسی بروز Bcl-2 و TP53 در کارسینوم زگیلی ، کارسینوم سلول سنگفرشی وهیپرپلازی سودواپیتلیوماتوز در حفره دهان به روش ایمونوهیستوشیمی مجریپایان یافتهخير
2386078ارتباط بین فعالیت پرولیفراتیو سلولهای کانسری با رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی با استفاده از مارکر Ki67 و فاکتورهای کلینیکو پاتولوژیک در بیماران با SCC مری و مقایسه با موارد دیسپلازی در نمونه های موجود در بخش پاتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) طی 5 سال گذشتهمجریپایان یافتهخير
2485442تعیین تراکم عروق کوچک در کارسینوم سلول کبدی و مقایسه آن با ضایعات خوش خیم کبد با استفاده از رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی و مارکر CD34مجریپایان یافتهخير
2585292بررسی میزان بروز P53 و Ki 67 در تومور آدنوئید سیستیک کارسینومای(ACC) غدد بزاقی با استفاده از رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
2685220ارزش تشخیصی تست HpSA در بیماران با دیس پپسی قبل از درمانمجریپایان یافتهخير
2784469بررسی میزان کارآیی و تکرار پذیری سیستم سیدنی در ارزیابی و درجه بندی گاستریت مزمنمجریپایان یافتهخير
2884468مقایسه سطح سرمی ملکول اتصالی بین سلولی ICEM-1 در پلاسمای زنان با حاملگی بدون عارضه و عارضه دارمجریپایان یافتهخير
2984075بررسی ارتباط بین بروز مارکر KI67 به روش ایمنو هیستوشیمی با درجه بندی هسته ای درکارسینوم سلول کلیوی.مجریپایان یافتهخير
3084056بررسی ارتباط نتایج رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی برای P53 , ki67 با درجه بندی هسته ای و نوع هیستولوژیک کارسینوم سلول کلیویمجریپایان یافتهخير
3183155بررسی فراوانی کانسرپستان و تعیین میزان توافق نظر دو پاتولوژیست در درجه بندی میکروسکوپی کارسینوم داکتال بر اساس طبقه بندی Bloom-Richardson در بیمارستان امام رضا(ع) طی سالهای 1373 تا 1383مجریپایان یافتهخير
32971331بررسی میزان فراوانی ازوفاژیت لنفوسیتیک در آندوسکوپی انجام شده در بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی در بیمارستانهای قائم و امام رضا و رضوی طی نیمسال اول 1398همکاردر دست اجرابلي
33970523بررسی هیستوپاتولوژیک جفت در مادران مصرف کننده مواد مخدر مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه در سطح شهر مشهد و ارتباط آن با عوارض نوزادی در سال های 1397 و 1398همکاردر دست اجرابلي
34950435بررسی ارزش پیشگویی کننده نسبت لنف نودهای متاستاتیک به کل لنف نودهای رزکت شده در جراحی ویپل در میزان بقای یکساله بیماران مبتلا به سرطان پانکراسهمکارپایان یافتهبلي
35950070ارتباط سطح سرمی اینترلوکین 6 و 10 با میزان پاسخ به درمان، عود بیماری و بقای یک ساله ی بیماران CLLهمکارپایان یافتهبلي
36941350بررسی میزان فراوانی افزایش PTH , در بیماران سلیاک با تراکم مواد معدنی استخوانی نرمال، استئوپنیک و استئوپوروتیکهمکارپایان یافتهبلي
37941260بررسی توزیع فراوانی ائوزینوفیلی مری و ازوفاژیت ائوزینوفیلیک در بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی :یک مطالعه بررسی مقطعی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال95-1394همکارپایان یافتهبلي
38930650 مقایسه نتایج ایمونوهیستوشیمیایی برداشت اندوسکوپیک ورید با برداشت باز ورید در اپیتلیوم ورید سافنهمکارپایان یافتهبلي
39910293بررسی تاثیر حملات تنگی نفس بیماران با انسداد مزمن ریوی بر میزان پروتئین S100B سرمهمکارپایان یافتهبلي
40900993نقش کالپروتکتین بعنوان یک نشانگر غیر تهاجمی در ارزیابی میزان فعالیت کولیت اولسروهمکارپایان یافتهبلي
41900248بررسی فراوانی انتروکولیت ماستوسیتیک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال و ارزیابی پاسخ آنها به اضافه نمودن سیتیریزین و رانیتیدین به درمان استانداردهمکارپایان یافتهبلي
4289023بررسی Gross Anatomy و میکرو آناتومی عروق و اعصاب کاورنوس در کاداورهای با ترومای مجرای خلفی ادراری و شکستگی لگنهمکارپایان یافتهخير
4387740بررسی مقایسه ای سطح CA125 , CA19-9 , CA15-3 , CEA در پلورال افیوژن های اگزوداتیو بدخیم و خوش خیمهمکارپایان یافتهبلي
4487722بررسی ادراری لیپوکالین IIدر بیماران مبتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت نفریت لوپوسیهمکارپایان یافتهبلي
4585462مقایسه روشهای ارزیابی عفونت در زخم ناشی از سوختگیهمکارپایان یافتهبلي
4684381مقایسه سطح سرمی مولکول اتصالی عروقی (VCAM-1) در پلاسمای زناتن با حاملگی بدون عارضه و عارضه دارهمکارپایان یافتهخير
4784337ارزیابی سطح سرمی انکوپروتئین c-erb B2(HER2/neu) و فاکتورهای مرتبط با آن در زنان مبتلا به کارسینوم پستانهمکارپایان یافتهخير
4884291جستجوی عفونت مایکوباکتریوم ها در 50 نمونه مورد گرانولوم آنولر با رنگ آمیزی زیل نیلسون و به روش PCR در نمونه های پارافینی بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا همکارپایان یافتهخير
4984168بررسی تغییرات هیستولوژیک و اندازه بیضه طرف مقابل و سطوح هورمونی پس از بلوغ در خرگوشهایی که قبل از بلوغ ارکیدکتومی یکطرفه شده اندهمکارپایان یافتهخير
5083231بررسی مقایسه ای برس دهانه رحم با اسپاچولا و سوآپ پنبه ای بر کیفیت پاپ اسمیرهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983416Neuroprotective effects of clavulanic acid following permanent bilateral common carotid artery occlusion in rats.ISIDrug Development Research1398پنجم
2981273Histological and Serological Epidemiology of Hepatitis Delta Virus Coinfection among Patients with Chronic Active Hepatitis B Virus in Razavi Khorasan Province, Northeastern IranISIIranian Journal of Public Health1397اول
3972002Afibrinogenemia Acquired by Liver Transplant EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION سوم
4971410Assessment the of Amplification HER-2/neu Gene by Chromogenic In Situ Hybridization (CISH) Compared to Immunohistochemistry (IHC) Method in Gastric CancerEmbaserazavi international journal of medicine1396اول
5970343Epstein-Barr Virus Infection in Adult Patients with Gastric Cancer in Northeast of IranISIINDIAN JOURNAL OF MEDICAL AND PAEDIATRIC ONCOLOGY1397اول
6950497Neuroprotective and memory enhancing effects of auraptene in a rat model of vascular dementia: Experimental study and histopathological evaluationISINeuroscience Letters1395سوم
7941835Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis with colon ulceration and fetal progressive multi-organ involvement: A case reportChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394چهارم
8935067ATYPICAL PRESENTATION OF LARGE CARDIAC LYMPHANGIOMA ENCASING PULMONARY ARTERY AND RIGHT CORONARY ARTERY IN A YOUNG FEMALE, A CASE REPORTindex copernicusInternational Journal of Bioassays1394پنجم به بعد
9934637Intratumoral CD68-, CD117-, CD56-, and CD1a-positive immune cells and the survival of iranian patients with non-metastatic intestinal-type gastric carcinomaISIPathology Research and Practice1394اول
10934241The prognostic role of tumor marker CA-125 in B-cell non-Hodgkin’s lymphomaPMCIranian Journal of Cancer Prevention1393پنجم به بعد
11932872Immunohistochemistry comparing endoscopic vein harvesting vs. open vein harvesting on saphenous vein endotheliumISIJournal of Cardiothoracic Surgery1393سوم
12932116Serum gastrin 17, pepsinogen I and pepsinogen II in atrophic gastritis patients living in North East of IranISIJournal of Research in Medical Sciences1391دوم
13930666Comparison of Placental Morphology and Histopathology of Intrauterine Growth Restriction and Normal Infantsscopusiranian journal of pathology1392دوم
14921409Serum Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1 in Normal Pregnant Women and Those with Pre-eclampsiaindex copernicusIranian Journal of Pathology1386چهارم
1591364بررسی ارتباط پروتئین واکنشی c با شواهد بافت شناسی کوریو آمنیوتیت در پارگی زودرس قبل از ترم پرده هاscopusزنان مامائی و نازائی ایران1391
1690918Evaluation of Microvessel Density of Hepatocellular Carcinoma and Comparison with Benign Lesions of Liver: An Immunohistochemical StudyISIIranian Red Crescent Medical Journal1390اول
1790172Primary glomus tumor of the liverISIArch Iran Med1390اول
1890131A Case Report of Acute Gouty Arthritis in a Young Patient with Type 1 Glycogen Storage DiseaseChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390چهارم
1990126Diagnostic Accuracy of Helicobacter Stool Antigen in Dyspeptic Patients before Eradication TherapyChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390مسئول
2090078Assessment of VEGF, CD-31 and Ki-67 Immunohistochemical Markers in Oral Pyogenic Granuloma: A Comparison with Hemangioma and Inflammatory GingivitisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390مسئول
2189667p53 and Bcl-2 Expression in Oral Verrucous Carcinoma and Squamous Cell Carcinoma Chemical AbstractShiraz Univ Dent J 1389دوم
2289656Survey the Association between Tissue Eosinophil Counts and Prognostic Factors of Esophageal SCCindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389مسئول
2389141Evaluation of HER2/neu oncoprotein in serum and tissue samples of women with breast cancer: correlation with clinicopathological parametersISIBreast1389پنجم به بعد
2488494مقایسه سطح سرمی اسید هیالورونیک با میزان فیبروز در بیوپسی کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت های مزمن ویروسی Bو Cindex copernicusمجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز1388دوم
2588093Pattern of compensatory hypertrophy in contralateral testis after unilateral orchiectomy in immature rabbitsISIurology journal1388دوم
2687712مقایسه برس دهانه ی رحم با اسپاچولا و سوآب پنبه ای بر کیفیت پاپ اسمیرعلمی پژوهشی ایندکس نشدهدانشکده پرستاری مامایی مشهد 1387سوم
2787618Expression of P53 and Ki67 Proteins in Renal Cell Carcinoma and Its Relationship with Nuclear Gradeindex copernicusIranian Journal of Pathology1387مسئول
2887441بررسی کارایی و تکرار پذیری سیستم سیدنی در ارزیابی و درجه‌بندی گاستریت مزمنindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387مسئول
2986441Renal allograft mucormycosis: report of two cases.ISISurg Infect (Larchmt)1386دوم
3086394IMMUNOHISTOCHEMICAL ASSESSMENT OF KI-67 EXPRESSION IN ADENOID CYSTIC CARCINOMA OF THE SALIVARY GLANDSscopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1386مسئول
3186387لیومیوسارکوم اولیه پستان در یک زن جوان، گزارش یک مورد نادر و مروری بر مقالاتSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1386پنجم به بعد
3286294گزارش یک مورد تومور کیسه زرده اولیه در حفره چشم(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386سوم
3386178ارتباط میزان بیان پروتئین p53 با درجه بافت شناسی کارسینوم سلول ترانزیشنال مثانهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1386سوم
3486160تومور کلسفیه آمورف قلب(CAT قلبی) گزارش یک موردindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1386دوم
3585325مقایسه تعداد ماست سل ها در استرومای کارسینوم سلول بازالپوستو ضایعات غیرالتهابی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
3685323گزارش یک مورد آندومتریوزیس پولیپوئید سیگموئید با شباهت به کانسر کولون (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
3785314گزارش یک مورد مزوتلیوم بدخیم صفاق با نمای شبه دسیدوایی (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952227ارزیابی بیان ژن HER-2/neu با کمک روش CISH در مقایسه با روش IHC در سرطان معدهکنگره بین المللی سرطان رضویمشهدپوستر1395خير
2942104assessment of serum tumor markers p53-ab crp, cea,egfr,her-2, fas-ligand tnf,scc-ag in esophageal carcinoma and it s correlation with histopathological findings and prognosisiranian congress of gastroenterolgoy and hepatologyشیرازپوستر1394خير
3942100the role of fecal calprotect in as anon invasive marker in the evaluation of ulcerative colitis activityiranian congress of gastroenterologoy and hepatologyشیرازپوستر1394خير
4933951Assessment of serum tumor markers EGFR , SCC-Ag , CEA in esophageal carcinoma and it s correlation with histopathological findings and prognosisشانزدهمین همایش سالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاهتهرانپوستر1393خير
5932926مقایسه ایمونوهیستوشیمیایی اندوتلیوم ورید صافن در برداشت اندوسکوپیک با برداشت باز2nd Iranian Cardiovascular Joint CongressTehranسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1882عناوینی در بیوپسی و پاتولوژی کلیه1391تالیف بخشی از کتاب
2849میکروب شناسی،قارچ شناسی و انگل شناسی1391ترجمه بخشی از کتاب
3834اصول رنگ آمیزی و تکنیک های آسیب شناسی1390تالیف
469اصول رنگ‌آمیزی و تکنیک‌های آسیب‌شناسی1390ترجمه
51655ادراد و دیگر مایعات بدن-مک فرسون.پینکوس1396ترجمه
61391ایمنوهیستوشیمی تشخیصی1382تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه