حسن  غلامی
خلاصه عملکرد حسن  غلامی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حسن غلامی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسن غلامی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : gholamih@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971671بررسی رعایت اخلاق حرفه ای ازطریق خود سنجی در بین کار آموزان پزشکی عمومی در گروه داخلی بیمارستان امام رضا(ع)مشهد درسال تحصیلی 98- 1397مجریعقد قراردادبلي
2971616رابطه بین استعداد خستگی شغلی و میل به ماندن بهورزان مراکز بهداشتی مشهد در سال 1397مجریدر دست اجرابلي
3970343بررسی رابطه هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
4960931مقایسه تاثیر دو روش آموزش سنتی و آموزش الکترونیکی بر میزان آگاهی داوطلبان سلامت شهر قوچان در خصوص بهداشت مواد غذایی در سال 1396مجریپایان یافتهبلي
5951018بررسی تاثیر آموزش به سه روش سنتی، الکترونیکی و همراه بر میزان یادگیری بخشی از درس مدیریت دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده پرستاری -مامایی در سال93-1392مجریپایان یافتهبلي
6950021بررسی تطبیقی برنامه آموزشی (کوریکولوم) مقطع تخصصی طب اورژانس در ایران و دانشگاه های منتخب جهانمجریپایان یافتهبلي
7941046مقایسه چهار روش کوهن، رگرسیون مرزی، گروه مرزی و هافستی با روش مرسوم تعیین حد نصاب قبولی در آزمون آسکی درس نشانه شناسی یک دانشجویان پزشکی مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
8931435بررسی تأثیر تعداد گزینه های سؤال در ویژگیهای روان سنجی آزمون دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت کارکنان شاغل در مشهد طی سال 1393.مجریپایان یافتهبلي
9922400بررسی ضریب پایائی دومین آزمون صلاحیت‌های بالینی دانشجویان پزشکی مشهد با استفاده از تئوری تعمیم پذیریمجریپایان یافتهبلي
10900687بررسی تأثیر رفع موانع قابل اصلاح در آموزشهای بالینی بر عملکرد دانشجویان کارآموز در بخش های مراقبت های ویژه آی سی یومجریپایان یافتهبلي
11900530بررسی سبک های ترجیحی یادگیری دانشجویان و سبک های ترجیحی یاددهی اساتید رشته رادیولوژی دوره لیسانس در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 90-91مجریپایان یافتهبلي
12900007بررسی ارزش تشخیصی 18F-FDG-PET در تشخیص درگیری غدد لنفی اینگوینال در سرطان آلت: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهخير
1389613بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در سرطان آلتمجریپایان یافتهخير
1483121بررسی خودپنداره و افسردگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان های منتخب شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
15961694بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک فردی و نتایج ارزشیابی پایان دوره تحصیلی دانش آموزان مراکز آموزش بهورزی استان خراسان رضوی در سال1396همکارپایان یافتهبلي
16961047تعیین تاثیر مشاوره گروهی بر آگاهی از باروری سالم و گرایش به فرزندآوری در زنان متاهل (بی فرزندی و تک فرزندی) مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان سبزوارهمکارپایان یافتهبلي
17950947بررسی رابطه بین نتایج آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی به روش آسکی و نمرات پایان بخش مرحله بالینی دانشجویان مقطع پزشکی عمومیهمکارپایان یافتهبلي
18931490بررسی تاثیر آموزش به شیوه الکترونیک برمهارت برقراری ارتباط با مراجعین در ماماهای شاغل درمراکز بهداشتی درمانی شهری مشهد 2.همکارپایان یافتهبلي
19930555تأثیر دمیار انگیزشی با دمیار معمولی بر استفاده صحیح از اسپری استنشاقی و کنترل آسم در کودکان 10-5 سالههمکارپایان یافتهبلي
20930514 طراحی و روان سنجی ابزار پاسخگویی اجتماعی در حیطه آموزش در دانشکده پرستاری و ماماییهمکارپایان یافتهبلي
21921960بررسی میزان تاثیر آموزش ریزمهارتهای تدریس در محیط سرپایی بر کیفیت تدریس اساتید داخلی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندهمکارپایان یافتهبلي
22911243طراحی، روانسنجی و آزمون ابزار پیشگویی باروری واقعی زوجین در شهر مشهد با تاکید بر انگیزه های باروری، ترجیحات باروری، شبکه اجتماعی، شرایط درک شده، تصمیمات و رفتار باروریهمکارپایان یافتهخير
23910757رابطه فرهنگ سازمانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان گروههای مختلف آموزشی دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
24910369بررسی وضعیت پاسخگویی اجتماعی (social accountability) دانشکده پزشکی مشهد در حیطه آموزش در دوره پزشکی عمومی در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
25910287طراحی چارچوب برای سنجش حرفه ای گری (پروفشنالیسم) در دانشجویان پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
26910263بررسی وضعیت موجود آموزش طب سنتی و مکمل در دانشگاههای علوم پزشکی ایرانهمکارپایان یافتهبلي
27910090بررسی تاثیرآموزش به روش مجازی بر پیروی از رژیم درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2همکارپایان یافتهبلي
28910044بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در سرطان غیر سلول کوچک ریه: مرور نظام مند و متا آنالیز متونهمکارپایان یافتهخير
29900924بررسی ارزش تشخیصی هپاتوسینتی گرافی در تشخیص افتراقی آترزی صفراوی و هپاتیت نوزادان : مرور نظام مند و متا آنالیز متونهمکارپایان یافتهخير
30900529بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در مراحل اولیه سرطان اندومتر: مرور نظام مند و متا آنالیز متونهمکارپایان یافتهبلي
31900025تأثیر وضعیت جنینی بر درد ناشی از نمونه گیری وریدی در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
3289755ارزیابی وضعیت ارجاع بیماران به بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) در شهرستان مشهد در سالهای 90-89همکارپایان یافتهبلي
3389749بررسی آگاهی و نگرش والدین در خصوص نحوه نگهداری اطفال در خودروهای شخصی در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
3489612مقایسه ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در بیماران با و بدون سابقه جراحی قبلی بر روی ضایعه اولیه پستان: مرور نظام مند و متا آنالیز متونهمکارپایان یافتهخير
3588749بررسی هوش معنوی و ارتباط آن با صلاحیت بالینی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر مشهد در سال1390- 1389همکارپایان یافتهبلي
3688525مقایسه تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
3788332بررسی تاثیر عوامل مختلف بر استحکام شکست دندانهای پره مولر درمان ریشه شده به روش متا آنالیزهمکارپایان یافتهبلي
3886287مقایسه محلول الکلی، صابون آنتی سپتیک و صابون معمولی بر کلونیزاسیون میکروارگانیسمهای دست پرسنل پرستاریهمکارپایان یافتهخير
3984310تجربه یادگیری بالینی دانشجویان پزشکیهمکارپایان یافتهخير
4082097بررسی سطح لیپوپروتئین a در بیماران مبتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت بیماریهمکارپایان یافتهخير
4182076بررسی سبکها ، عادتها و مهارتهای کاری در اعضای هیئت علمی ، فارغ التحصیلان و دانشجویان علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
4281125یک مطالعه کنترل شده از تغییرات دانسیته استخوان در بیماران با کولیت اولسروز در بیمارستان قائم (عج) در شهر مشهد در طی سالهای 1380-1381همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971029The Effect of Web-based Education on Anger Management in Guidance School Girls of MashhadCinahlمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392دوم
2962106بررسی حدنصاب در درس نشانه شناسی در آزمون بالینی ساختارمند عینی دانشجویان پزشکی مشهد درسال 1394ISCگامهای توسعه در آموزش پزشکی1396سوم
3961745the effect of electronic training on the midwives' communication skills with client in the city health centersISCFuture of Medical Education Journal1395چهارم
4954228Determinants of Social Accountability in Iranian Nursing and Midwifery Schools: A Delphi StudyPMCInternational journal of community based nursing and midwifery1396چهارم
5954093Comparison of Celox powder and conventional dressing on hemostasis of vascular access site in hemodialysis patientsCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1393چهارم
6951467Investigating the Status of Training Quality of Ophthalmologic Residents in Khatam-Ol-Anbia Hospital in Mashhad, Based on the Standards of EFQM Organizational Excellence Model in the Academic Year 2012-2013SID/Iranmedex/Magiranjournal of medical education1394چهارم
7950670The effect of social class on the amount of salt intake in patients with hypertensionISIBLOOD PRESSURE1395چهارم
8943312Knowledge and attitudes of educated parents about carrying children in private carsindex copernicusمجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها1394پنجم به بعد
9941372Relation between spiritual intelligence and clinical competency of nurses in IranPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1394چهارم
10934035Impact of online education on adolescent anger management schools for girls in MashhadISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392دوم
11933879Development of a framework for assessing professionalism in medical studentsISCFuture of Medical Education1392سوم
12932215Comparing the Effects of Cooperative Learning to Lecture Trainings on the Motivational Beliefs and Self-Regulating Learning StrategiesISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1393چهارم
13924134Sentinel node biopsy in endometrial cancer: systematic review and meta-analysis of the literatureISIEuropean Journal of Gynaecological Oncology1392چهارم
14923097An investigation of The Effect of E-learning Education Method on Dietary Regimen in Type 2 Diabetic PatientsCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد (Journal of Evidence Based Care)1392چهارم
15922445Accuracy of sentinel node biopsy in esophageal carcinoma: a systematic review and meta-analysis of the pertinent literature.ISISurgery Today1392پنجم
1691624not haveindex copernicusفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1390چهارم
1791236The effect of Facilitated Tucking during Venipuncture on pain and physiological parameters in preterm infantsSID/Iranmedex/MagiranEvidence Based Care1391چهارم
1891014Accuracy of 18F-FDG PET/CT for Diagnosing Inguinal Lymph Node Involvement in Penile Squamous Cell Carcinoma: Systematic Review and Meta-Analysis of the LiteratureISIClinical nuclear medicine1391دوم
1990585The accuracy of sentinel node biopsy in breast cancer patients with the history of previous surgical biopsy of the primary lesion: Systematic review and meta-analysis of the literatureISIEuropean journal of surgical oncology1390دوم
2090535Accuracy of Sentinel Lymph Node Biopsy for Inguinal Lymph Node Staging of Penile Squamous Cell Carcinoma: Systematic Review and Meta-Analysis of the LiteratureISIThe Journal of urology1390دوم
2190304Relationship between Spiritual Intelligence and Nurses’ Clinical Competency(Emro (IMEMRJournal of Sabzevar University of Medical Sciences1390چهارم
2290027Sentinel node mapping in the prostate cancer: Meta-analysisISINuklearmedizin1390پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972117بررسی تاثیر آموزش به سه روش سنتی، الکترونیکی و همراه بر میزان یادگیری بخشی از درس مدیریت دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده پرستاری-ماماییهمایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگودانشگاه علوم پزشکی تبریزپوستر1397خير
2933950پورت فولیو الکترونیک: ابزاری برای سنجش یادگیری مهارتهای ارتباطی دانشجویان پزشکیدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدسخنرانی1390خير
3933881طراحی چارچوبی برای سنجش حرفه ای گری در دانشجویان پزشکیپانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393خير
4933880وضعیت پاسخگویی اجتماعی در یکی از دانشکده های پزشکی تیپ یک کشوردر حوزه آموزش پزشکی عمومیInternation Seminar on quality & affordable educationکوآلالامپورسخنرانی1393خير
5921911ترجمه نداردسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین همایش سالانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانسخنرانی1390خير
6921908ترجمه نداردسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین همایش سالانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانسخنرانی1390خير
7921906ترجمه ندارددهمین کنگره آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژیتهرانسخنرانی1391خير
8921208Accurecy of sentinel lymph node mapping for lymph node staging in oesophageal cancer using intraoperative subserosal injection of TC-99 antimony sulfide colloid and blue dye26th intractive Cardiovascular and thoracic surgerybarcelon- بارسلون، اسپانیاپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1813ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه