نوریه  شریفی سیستانی

 فعالیت های پژوهشی

 

نوریه شریفی سیستانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): نوریه شریفی سیستانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : SharifiN@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1920347بررسی نقش کورتاژ اندوسرویکس در کلپوسکوپی استانداردمجریپایان یافتهبلي
2920036بررسی مقایسه ای ویژگی های ماکروسکپی و میکروسکپی بلوغ جفت درحاملگی های با ابتلا به دیابت قبل از بارداریمجریپایان یافتهبلي
3911312بررسی اهمیت کلینیکی ki-67 به عنوان یک شاخص پیشگوئی کننده میزان حساسیت تومور به شیمی درمانی وتعیین کننده پروگنوزدرزنان مبتلا به سرطان اولیه پستان قبل وبعد از نئوادجوانت کمو تراپی بین سالهای ۱۳۸٥ تا تا ۱۳۹٠مجریپایان یافتهبلي
4911229بررسی ارتباط بین میزان آنژیوژنز و بیان انکوپروتئین گانکیرین در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و پروستاتمجریدر دست اجراخير
5911053بررسی بیان ژن های خودبازسازی Nanog، OCT4، Sox2/3 و انکوژن Gankyrin در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و پروستاتمجریدر دست اجرابلي
6910108بررسی ارزش تشخیصی سیستم نمره دهی هیستولوژیک درافتراق آترزی مجاری صفراوی از سایر علل کلستاز دوره نوزادیمجریپایان یافتهبلي
7900180بررسی رابطه شاخص توده بدنی (BMI) با جنبه های کلینیکوپاتولوژیک در بیماران مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
888231تعیین فراوانی آلودگی لنفومای غیرهوچکین دهان و فک توسط وروس اپشتاین بار (EBV) به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) مجریپایان یافتهبلي
988154بررسی ظهور پروتئینهای P53 ، Ki-67 ، MMP-2 وMMP-9 در لبه مهاجم کارسینوم سلول سنگفرشی و کارسینوم زگیلی حفره دهان به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
1087727بررسی الگوی رنگ پذیری با مارکر کالرتینین به روش ایمنوهیستوشیمی در بیماری هیرشپرونگمجریپایان یافتهبلي
1187677بررسی بیان پروتئین p16 در ضایعات اسکواموس سل کارسینوما و لیکن پلان دهانی به روش ایمونوهیستوشیمی مجریپایان یافتهخير
1287358بررسی بیان Ki-67 و p63 در مول هیداتیدیفرم(کامل و ناقص) و کوریوکارسینومامجریپایان یافتهبلي
1387246بررسی فراوانی گروه های خونی ماژور در بیماران مبتلا به سرطان پستان و مقایسه آن با افراد سالم اهدا کننده خون در بیمارستان قائم (عج) از تاریخ 1377 لغایت 1387مجریپایان یافتهبلي
1487163بررسی فراوانی فاکتور پرولیفراتیو ki67 در بیماران مبتلا به سرطان پستان بدون درگیری غدد لنفاوی زیربغلی و ارتباط آن با بقاء بدون بیماری مجریپایان یافتهبلي
1587108بررسی ارتباط یافته های کلینیکو پاتولوژیک سرطان پستان با نمای ماموگرافی زنان قبل از یائسگی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(ج) طی سال های80-88 مجریپایان یافتهبلي
1686621ارزیابی کارایی فروزن سکشن ضمن کونیزاسیون سرویکس در ضایعات اینترااپیتلیال با درجه بالا مجریپایان یافتهبلي
1786490بررسی ارزش تشخیصی موتاسیون انکوژن ki67 در حاملگی مولار در تشخیص تومور تومورترفوبلاستیک جفتی در بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهخير
1886174بررسی رابطه مول هیداتیدیفرم با بروز نشانگرایمینوهیستوشیمی P57مجریپایان یافتهخير
1986102بررسی وجود پاپیلومای انسانی در بافت های سرطانی پستان در 50 نمونه به روش PCRمجریپایان یافتهخير
2085414بررسی مقایسه ای تعداد ماست سلها در استرومای اپی تلیوم دیسپلاستیک و کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان و رابطه آن با آنژیوژنر به روش ایمو نو هیستو شیمیمجریپایان یافتهخير
2184356بررسی آنژیوژنر در لوسمی های حاد و مقایسه آن با بافت نرمال مغز استخوانمجریپایان یافتهخير
2284235بررسی ارتباط بین بارویروس HTLV-1 سطح پلاسمایی فاکتورهای آنژیو ژنیک و تراکم عروق کوچک در بیماران مبتلا به ATLمجریپایان یافتهخير
2384122بررسی فراوانی P63 در انواع هیستولوژیک و درجات منتژیوما مجریپایان یافتهخير
2483311بررسی فرآوانی ژن جهش یافته P53 در نمونه های بافتی بیماران مبتلا به بدخیمی های غیر ملانوسیتی پوست و ارتباط آن با شاخص های کلینکوپاتوژیکمجریپایان یافتهخير
2583228بررسی میزا ن فراوانی رسپتورهای استروژن و پروژسترون (ERو PR) در نمونه های بافتی مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به بخشهای انکولوژی بیمارستانهای امید و قائم (عج) مشهد و رابطه آن با وضعیت قاعدگی بیمارانمجریپایان یافتهخير
2683222بررسی فراوانی بروز P53 در تومورهای ویلمز با هیستولوژی مطلوبمجریپایان یافتهخير
2783210بررسی وضعیت گیرنده های هورمون های استروئیدی در آنژیوفیبروم فازوفارنکسمجریپایان یافتهخير
2883157بررسی بروز سیکلین d1 در کارسینوم داکتال پستان و ارتباط آن با شاخص های کلینیکوپاتولوژیکمجریپایان یافتهخير
2983136بررسی رابطه آنتی ژن اسکو آموس سل کارسینوما در سرم خون بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم و پاسخ درمانی بیماران به رادیو تراپیمجریپایان یافتهخير
3083127بررسی فراوانی نسبی ویروس ابشتاین بار در انواع هیستولوژیک بیماری هوجکینمجریپایان یافتهخير
3183041مقایسه درمان سرطان داخل پیتیلومی سدویکس با روش لوپ الکتروسرجیکال و کرایوسرجیکالمجریپایان یافتهخير
3282118بررسی مقایسه ای سیتولوژی سرویکس با روش مرسوم پاپ اسمیر و روش liquid-bassedمجریپایان یافتهخير
3382077آنژیوژنز در کانسر پستان و بررسی مقایسه ای آن با بافت نرمالمجریپایان یافتهخير
3482025بررسی تکثیر انواع کارسینوم پستان و رابطه آن با وضعیت گیرنده های استروژن و پروژسترون با متد ایمنو هیستوشیمی مارکرهای K1-ER-PRمجریپایان یافتهخير
3582012ارزیابی کمی Agnor برای شناسایی سلولهای تومورال در مایعت سروزی بدنمجریپایان یافتهخير
3681020کشف و تشخیص متاستازهای نهفته غده لنفاوی با متد ایمنوهیستوشیمی و استفاده از مارکر Cytokeratinمجریپایان یافتهخير
37960696بررسی ارزش پروگنوستیک فاکتور ki67 (به روش ایمنوهیستوشیمی(IHC)) در بیماران مبتلا به ضایعات پیش سرطانی سرویکس (lSIL) همراه با یا بدون آلودگی به ویروس HPVهمکارعقد قراردادبلي
38960518مقایسه ی یافته های حاصل از کولپوسکوپی و یافته های هیستولوژیک در نمونه های بیوپسی سرویکس در بیماران با پاپ اسمیر غیرطبیعیهمکاردر دست اجرابلي
39960214مزایای استفاده از هایپرگلیکوزیلیته h.C.G (hCG-H) در بیماران تروفوبلاستیک بدخیم حاملگیهمکارعقد قراردادبلي
40951653بررسی ظهور ژنهای toll like restorers 2,9(TLR2,9) در لیکن پلانهای دهانی و پوستی به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز qRT-PCR) (و ارتباط آن با تعداد گلبول سفید خون محیطیهمکاردر دست اجرابلي
41950057بررسی تاثیر مصرف زنجبیل بر هیستولوژی بیضه، اسپرماتوژنز و هورمون های جنسی در رتهمکاردر دست اجرابلي
42941474بررسی ایمنی زایی واکسن سلول دندریتیک بارگیری شده با mRNA Total ی سلول بنیادین توموری در ایمونو ژن تراپی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجرابلي
43940378بررسی میزان تغییر در رویکرد درمانی بیماران با سرطان اندومتر با ریسک پائین بوسیله تعیین نقشه لنفاویهمکارپایان یافتهبلي
44940217بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN ) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از رادیو داروی Tc-99m-antimony sulfide colloid تحت هدایت گاما پروب با تزریق ماده رادیواکتیو در سرویکس و تزریق بلومتیلن در سروز رحمهمکاردر دست اجرابلي
45931410بررسي ارتباط بين يافته هاي آندومتر در سونوگرافي واژينال و پاتولوژي کورتاژَ در بيماران پري مونوپوز با خونريزي واژينال غير طبيعيهمکارپایان یافتهبلي
46930536بررسی الگو ومیزان عود در بیماران مبتلا به سرطان پستان ایرانی پس از عمل جراحی حفظ پستان بر اساس زیرگروه ایمنوفنوتایپینگ طی سال های 1393-1383همکارپایان یافتهبلي
47922566ایدیوپاتیک تعیین ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک,رادیولوژیک و نتایج درمان در مبتلایان به ماستیت گرانولوماتوز همکارپایان یافتهخير
48922060بررسی یافته های کلینیکوپاتولوژیک سرطان پستان برمبنای تقسیم بندی جدید پاتولوژیک با توجه به انواع لومینال A و B، HER2+ ، Triple Negative در بیماران شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهخير
49921505بررسی سطح پروکلسیتونین سرم در ارزیابی اتیولوژیک بیماران FUOهمکارپایان یافتهبلي
50920259بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN ) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از تزریق قبل از عمل جراحی رادیو داروی Tc-99m-Phytate سرویکال تحت هدایت گاما پروب و متیلن بلومیومتریالهمکارپایان یافتهبلي
51920118بررسی تاثیر مصرف رویال ژلی بر هیستولوژی بیضه،اسپرماتوژنژ و هورمون های جنسی در رت همکارپایان یافتهبلي
52911186مقایسه اثر شیاف مهبلی ویتامین E با کرم مهبلی استروژن کونژوگه در درمان آتروفی مهبلی زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان قائم (عج)مشهدهمکارپایان یافتهبلي
53910477مقایسه سرطان پستان در زنان زیر 40 سال و بالای 40 سال در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بین سال های 81-91همکارپایان یافتهبلي
54900971بررسی بیان ژن Gankyrin به عنوان مارکرمولکولی در سرطانهای پروستات و تخمدانهمکارپایان یافتهخير
55900375بررسی فراوانی ویروسهای HPV،CMV، EBV و HSV-2 در بیماران مبتلا به سرطان vulvar مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهبلي
56900247بررسی کوتاه مدت تاثیر مصرف مزمن مورفین بر سطح سرمی هورمونهای جنسی واسپرماتوژنز در رتهمکارپایان یافتهبلي
5789706بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از رادیو داروی Tc-99m-antimony sulfide colloid تحت هدایت گاما پروب و بلومتیلنهمکارپایان یافتهبلي
5888183بررسی بیان Osteopontin و CD44v6در ضایعات سیستیک ادنتوژنیک به روش ایمنوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهبلي
5987838بررسی ارتباط میان لیکن پلان و عفونتHTLV-1همکارپایان یافتهبلي
6087691بررسي اثر پماد موضعي Indigo Naturalis در درمان پسوريازيس نوع پلاک و مقايسه دو پماد تهيه شده از دو گياه چيني و ايراني با پماد بتامتازونهمکارپایان یافتهخير
6187571مطالعه فراوانی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان ریه بیمارستان های قائم(عج) و امام رضا(ع) مشهد همکارپایان یافتهبلي
6287558بررسی بیان تنظیم کننده های آپوپتوز در سرطان سلول سنگفرشی دهانه رحم و همراهی آنها با پاپیلوما ویروس انسانی تیپ 16یا18همکارپایان یافتهبلي
6387517بررسی عفونت بورلیا در نمونه های بیوپسی پوست بیماران مبتلا به مورفه آهمکارپایان یافتهبلي
6487253بررسی رابطه ابتلا به سرطان سلول سنگفرشی پوست و عفونت با ویروس پاپیلومای انسانیهمکارپایان یافتهبلي
6587024بررسی ارزش تشخیصی موتاسیون تومور ساپرسور P53 و C-erb-2 انکوژن در حاملگی مولار در تشخیص تومور تروفوبلاستیک جفتی در بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهخير
6686682بررسی تاثیر سلنیوم در کاهش ریسک بروز پره اکلامپسی (مارکرهای بیوشیمیایی)همکارپایان یافتهخير
6786188بررسی مقایسه ای نتایج بیوپسی حاصل از کورتاژ آندومتربا پیپل وکورت معمولی در تشخیص هیپرپلازی و کانسر آندومتر درحول وحوش منوپوزهمکارپایان یافتهخير
6886014بررسی عفونت Human Papilloma Virus) HPV ) به روش Polymerase Chain Reaction) PCR ) در موارد زبری واژن به همراه سوزش و خارش واژن ، سوزش ادراری یا درد هنگام مقاربتهمکارپایان یافتهخير
6985374بررسی سطح گیرنده استروژنی و پروژسترونی و P53 در بیماران با بی اختیاری ادراری و پرولاپس ارگانهای لگنیهمکارپایان یافتهبلي
7083212بررسی نتایج پاپ اسمیر در سه ماهه اول پس از پایان پرتو درمانی در بیماران با سرطان دهانه رحم بعنوان عامل پیش بینی کننده پاسخ به پرتو درمانیهمکارپایان یافتهخير
7183156بررسی آنژیوژنز در آدنوکارسینوم کولون با مارکر CD34 به روش ایمنوهیستوشیمی و ارتباط آن با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک در 70 نمونه بین سالهای 1376 و 1382 در بیمارستان امیدهمکارپایان یافتهخير
7283151بررسی پروتئین های آپوپتوزیس Bax و Bc12 در سمینومای بیضه و ارتباط آن با شاخصهای کلینیکوپاتولوژیک در 10 سال در بیمارستان قائم (عج) مشهدهمکارپایان یافتهخير
7382105بررسی بروز انکولوژی HER2/nen در آدنوکارسینوم کولون و ارتباط آن با شاخص های کلینبکو پاتولوژیکهمکارپایان یافتهخير
7482028تشخیص DNA ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در دیسپلازی و کاسینوم سلول سنگفرشی حنجره به روش PCRهمکارپایان یافتهخير
7581042افتراق کارسینوم با سلول کوچک و انفیلترای لنفوسیتی در بیوپسیهای برونش با استفاده از رنگ آمیزی AgNORهمکارپایان یافتهخير
7680021بررسی رنگ آمیزی AgNor در ضایعات غیر پرولیفراتیو و پرولیفراتیو غده تیروئیدهمکارپایان یافتهخير
77940473مقایسه تعداد کل لنف نود یافت شده با دو فیکساتیو کارنوی و فرمالین 10% در دم آگزیلری نمونه های ماستکتومی مدیفیه رادیکالناظردر دست اجراخير
78931373تعیین بیان ژن Ergدربیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدحاددرمقایسه باگروه کنترلناظرپایان یافتهبلي
79921937بررسی میزان بیان CD133 در کارسینوم سلول غیر کوچک ریه و ارتباط آنها با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیکناظرپایان یافتهبلي
80921316ارزیابی یافته های بالینی و آسیب شناسی تومورهای بیضه قبل از سن بلوغ در بیمارستان کودکان دکتر شیخ طی سالهای 1376-1392ناظرپایان یافتهبلي
81921107بررسی فراوانی افزایش تومورمارکر های CEA و CA15-3 در ساب تایپ ها ی مختلف بیماران مبتلا به سرطان پستان متاستاتیکناظرپایان یافتهخير
82920452بررسی ایمونوهیستولوژیک بیانHER2 و P53 در مننژیوم و ارتباط آنها با درجه تومور (بین سالهای 1380 تا 1392، بیمارستانهای قائم (عج) و موسی بن جعفر (ع) مشهد)ناظرپایان یافتهبلي
83920290بررسی همراهی سایتومگالوویروس(CMV) ومورفه آناظرپایان یافتهبلي
84900848بررسی میزان بیان cox2 در تومور ویلمز و ارتباط آن با فاکتورهای پیش بینی کننده پیش اگهی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ بین سالهای1378-1390ناظرپایان یافتهبلي
85900384بررسی میزان بیان COX2 در نوروبلاستوم و ارتباط ان با فاکتورهای کلینکوپاتولوژیکناظرپایان یافتهبلي
8689882بررسی همراهی DNA ویروس های هرپس انسانی تیپ 8 و پاپیلومای انسانی با ریسک بالا در کارسینوم حنجرهناظرپایان یافتهبلي
8789864مقایسه نتایج درمان در مبتلایان به سرطان پستان triple negative با سایر بیماران مبتلا به کانسر پستانناظرپایان یافتهبلي
8889730بررسی ویژگی های بالینی و هیستو پاتولوژیک تراتوم های خارج گنادی کودکان تشخیص داده شده در بیمارستان های دکتر شیخ و قائم مشهد در سال های 76-89ناظرپایان یافتهبلي
8989598بررسی ایمونوهیستوشیمیایی میزان بیان فاکتور های رونویسی MAML1، TWIST1 و PYGO2 در مبتلایان به کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریناظرپایان یافتهخير
90891018بررسی بیان فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) در تومورهای نوروبلاستیک محیطی کودکانناظرپایان یافتهبلي
9188519بررسی ارزش یافته‌های آنالیز تصویری در تشخیص سایتولوژیک اسمیر سرویکوواژینالناظرپایان یافتهبلي
9288422بررسی صحت تشخیصی فروزن سکشن حین عمل در بیماری هیرشپرونگناظرپایان یافتهبلي
9388081بررسی فراوانی وجود شاخص Her2/neu در تومورهای بدخیم ریهناظرپایان یافتهبلي
9487707ارزیابی آسیب شناسی رگرسیون تومور بعد از شیمی درمانی-اشعه تراپی قبل از عمل جراحی در بیماران با سرطان مری ناظرپایان یافتهبلي
9587641ارزیابی ارزش تشخیصی ایمپرینت سیتولوژی کبد در تشخیص ضایعات نئوپلازیک و غیر نئوپلازیک کبدناظرپایان یافتهخير
9687254یافته های کلینکوپاتولوژیک و فراوانی در گیری مغز استخوان در انواع مختلف لنفوم در مراجعین به بیمارستان قائم (عج) از سال 1377 لغایت 1387ناظرپایان یافتهبلي
9786732بررسی رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی با p504s,p63 در سرطان سلول ترانزیشنال مثانه با درجه بدخیمی بالا ناظرپایان یافتهخير
9886628بررسی مقایسه ای وجود ویروس پاپیلومای انسانی در مبتلایان به کارسینوم برونکوژنیک و بیماران ریوی غیر سرطانیناظرپایان یافتهبلي
9986306بررسی میزان کارآیی پردازش نرم افزاری تصویر دیجیتال برای تعیین وضعیت Her2/neu در کارسینوم داکتال پستانناظرپایان یافتهخير
10086303بررسی میزان کارآیی آنالیز تصویری در تعیین کمی رسپتورهای هورمونی کارسینوم پستانناظرپایان یافتهخير
10186195بررسی اثر فراکسیونهای مختلف عصاره ی سیاه دانه بر پیشگیری از تشکیل سنگ اگزالات کلسیم کلیه در رت نر نژاد ویستارناظرپایان یافتهخير
10285292بررسی میزان بروز P53 و Ki 67 در تومور آدنوئید سیستیک کارسینومای(ACC) غدد بزاقی با استفاده از رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمیناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963260Case Report: Iatrogenic Seeding of Tumor Cells inThigh Soft Tissue Upon Surgical Removal of Intracranial MeningiomaPMCBasic and Clinical Neuroscience1395چهارم
2961983The Role of Endocervical Curettage in Standard ColposcopyscopusCurrent Women Health Reviews1396چهارم
3961748Correlation of Gankyrin oncoprotein overexpression with histopathological grade in prostate cancerISINeoplasma1396دوم
4960596Contribution of MAML1 in esophageal squamous cell carcinoma tumorigenesisISIANNALS OF DIAGNOSTIC PATHOLOGY1396سوم
5960546Ductal Carcinoma in Situ within a Benign Phyllodes Tumor of Breast: Report of a CasePMCIRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395دوم
6954400Comparing Two Treatment Methods of Vitamin E Suppository and Conjugated Estrogen Vaginal Cream on the Quality of Life in Menopausal Women with Vaginal AtrophyCinahlThe Journal of Midwifery & Reproductive health1393سوم
7953036A survey of the therapeutic effects of Vitamin E suppositories on vaginal atrophy in postmenopausal women.PMCIranian journal of nursing and midwifery research1395پنجم
8952163Immunohistochemistry Study of P53 and C-erbB-2 Expression in Trophoblastic Tissue and Their Predictive Values in Diagnosing Malignant Progression of Simple Molar PregnancyPMCIRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395دوم
9951333Short-Period Influence of Chronic Morphine Exposure on Serum Levels of Sexual Hormones and Spermatogenesis in RatsPMCnephro-urology monthly1395چهارم
10950230Ki67 Frequency in Breast Cancers without Axillary Lymph Node Involvement and its Relation with Disease-free SurvivalMedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1395چهارم
11942902گزارش دو مورد کیست اپیدرموئید بیضهسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پزشکی مشهد1382دوم
12941699Immunohistochemical expression of apoptosis regulators in squamous cell carcinoma of the cervix and their association with Human papillomavirus 16/18 subtypes.ISIBALKAN MEDICAL JOURNAL1393دوم
13941554Primary Small Cell Carcinoma of the Esophagus (PSCEC) Associated with Paraneoplastic Sweating Syndrome: A Case Report and Literature ReviewscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1394دوم
14940960Prolonged survival of a patient with pelvic recurrence of ovarian malignant mixed mullerian tumor after chemoradiotherapyISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393پنجم
15940958Leiomyosarcoma with Unusual Macroscopic Features: A Case Report.CinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1394چهارم
16940778Evaluation of related factors of remained dysplasia after treatment of cervical intraepithelial neoplasia by cold knife conization (longitudinal study)scopusمجله علمی، تخصصی و پژوهشی زنان، مامایی و نازایی1393چهارم
17940217Frequency of Borrelia in Morphea Lesion by Polymerase Chain Reaction in Northeast of IranISIJundishapur Journal of Microbiology1394دوم
18935113Immunohistochemical expression of p16 protein in oral squamous cell carcinoma and lichen planusISIAnnals of Diagnostic Pathology1393دوم
19935055Autoimmune Hemolytic Anemia preceding the Diagnosis of Primary Central Nervous System LymphomaPMCIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology1394دوم
20934927Primary ovarian non-Hodgkin lymphoma, a case reportscopusمجله زنان مامايي و نازايي ايران1393چهارم
21934520Pap Smear In The Third Month After Radiotherapy A Predictive Factor Of Response In Cervical Cancerscopusمجله زنان ،مامایی و نازایی ایران1393چهارم
22934443A 36 Year Old woman with Angiomyofibroblastoma of the Vagina: A Case Reportscopusمجله زنان مامایی و نازائی ایران1392چهارم
23934430Gestational throphoblastic diseases in North East of Iran: 10 years (2001‑2010) prospective epidemiological and clinicopathological studyPMCAdvanced Biomedical Research1392اول
24934198Hormone receptor expression and clinicopathologic features in male and female breast cancerMedlineAsian Pacific journal of cancer prevention : APJCP1393سوم
25933021The Comparison of Clinical and Laboratory Indexes for Diagnosis of Vaginal Atrophy in Postmenopausal WomenscopusIJOGI1393پنجم
26932856The prevalence of Epstein-Barr virus infection in head and neck non-Hodgkin's lymphomas in Khorasan, northeast of Iran.ISIJ Pak Med Assoc1392دوم
27932782Comparing Two Treatment Methods of Vitamin E Suppository and Conjugated Estrogen Vaginal Cream on the Quality of Life in Menopausal Women with Vaginal Atrophy Midwifery Reprod HealthSID/Iranmedex/MagiranMidwifery Reprod Health1393سوم
28932688Primary non-Hodgkin ovarian lymphoma: a case reportscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1393چهارم
29932161Spontaneous Uterine Perforation Caused by Pyometra: A Case ReportISIIranian Red Crescent Medical Journal1393سوم
30931212Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor of the PelvisPMCIranian journal of medical sciences1392مسئول
31931145Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in endometrial cancer — a feasibility study using cervical injection of radiotracer and blue dyeMedlineNuclear medicine review. Central & Eastern Europe1393چهارم
32930835The value of lateral lymphoscintigraphy images of the pelvis for gynecological cancers: Are they necessaryscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1393پنجم
33924252Sentinel node mapping in vulvar cancers: report of two cases and literature reviewscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392پنجم به بعد
34923885Cytodiagnosis of cutaneous basal and squamous cell carcinomascopusIranian Journal of pathology1386اول و مسئول
35922643Gasteroesophageal LeomyomatosisPMCMedical Journal of the Islamic Republic of IRAN1382سوم
36922640Mucormycosis of the lung, a rare case for lung cavitationscopusThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1385چهارم
37921406Study of the Association Between Human T-cell Lymphotropic Virus Type I Infection and Lichen PlanusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391چهارم
38921144Granulosa cell-stromal tumors: an immunohistochemical study including comparison of calretinin and inhibinscopusIranian journal of pathology1388دوم
39921034Immunohistochemical expression of proliferative marker, Ki67 in Hydatidiform mole and diagnostic value of progression to gestational trophoblastic neoplasiaISIJ Obstet Gynaecol Res1391دوم
4091533Calretinin Immunohistochemistery: An Aid in the Diagnosis of Hirschsprung’s DiseaseISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391دوم
4191185Evaluation of osteopontin and CD44v6 expression in odontogenic cystic lesions by immunohistochemistryISIPathology, research and practice1391سوم
4290763Evaluation of Expression Estrogen Receptor and Progesterone Receptor and P53 in Patients with Stress Urinary Incontinence and Pelvic Organ ProlapsescopusJournal of Babol University of Medical Sciences1390اول
4390428Immunohistochemical Comparison of the Expression of p53 and MDM2 Proteins in Ameloblastomas and Keratocystic Odontogenic TumorsISIThe Journal of craniofacial surgery1390اول
4489722Placental Site Trophoblastic Tumor: Clinical and Pathological Report of Two Casesindex copernicusIranian Journal of Pathology1389دوم
4589309Endobronchial leiomyoma; report of a case successfully treated by bronchoscopic resectionISIJournal of Research in Medical Sciences 1389مسئول
4689306Role of Frozen Sections in the Evaluation of Moderate to Severe Dysplasia during Uterine Cervix ConizationISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1389دوم
4789152Mast cell density and angiogenesis in oral dysplastic epithelium and low- and high-grade oral squamous cell carcinomaISIActa Odontol Scand1389مسئول
4889118Case study of a large, rare interatrial septum lipomascopusInternet Journal of Cardiology1389پنجم
4989022The correlation between Ki67 proliferative marker and the reactivity and site of cervical intraepithelial lesionsسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1389اول
5088798بررسی بروز آنتی ژن هایP53 و PCNAدر لکوپلاکیای مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمنو هیستو شیمیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388سوم
5188732Comparison of two score systems in Bcl-2 and Bax protein expression in invasive ductal carcinoma of breast and relation with oestrogen and progestrone receptorsPMCThe breast journal1388سوم
5288565P63 and Ki-67 expression in trophoblastic disease and spontaneous abortion ISIJournal of Research in Medical Sciences 1388مسئول
5388517بررسی کارایی فروزن سکشن ضمن کونیزاسیون سویکس در ارزیابی ضایعات اینترااپیتلیال با درجه بالا (Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان1388سوم
5488476ازتباط بین گیرنده استروژن و پروژسترون با وضعیت قاعدگی در بیماران مبتلا به سزطان پستان مراحعه کننده به بیمارستان قائم و امید مشهدindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرحند1388سوم
5588393وجود عفونت ویروس پاپیلومای انسانی دربافتهای سرطانی پستان وارتباط آن با شاخص های بالینیسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1388مسئول
5688373بررسی بروز آنتی ژن‏های P53 و PCNA در لکوپلاکیای مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمی(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388سوم
5788108evaluation of angiogenesis in colorectal carcinoma by CD34 immunohisto-chemestry metod and its correlation with clinicopathologic parametersscopusacta medicin iranica1388اول
5887701Grading در کارسینوم موکواپی درموئید غدد بزاقی و ارتباط آن با TP بررسی بروز انکو پروتئین 53سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387دوم
5987633Increased microvessel density in involved organs from patients with HTLV-I associated adult T cell leukemia lymphomaISI LEUKEMIA & LYMPHOMA 1387سوم
6087619Validity of P57kip2 immunohistochemical marker in differential diagnosis of molar pregnancyscopusurkish-German Gynecological Education and Research1388اول
6187450بررسی آنژیوژنز در لوسمی‌های حاد و مقایسه آن با بافت طبیعی مغز استخوانindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387دوم
6287398بررسی بروز انکوپروتئین TP53در کارسینوم موکواپی درموئید غدد بزاقی و ارتباط آن با Gradingindex copernicusمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387دوم
6387368بررسی فراوانی آنتی ژن اسکواموسل کارسینوما در نمونه خون مبتلایان به سرطان سلولهای سنگفرشی دهانه رحم قبل از درمانindex copernicusپژوهش در پزشکی1387سوم
6487365An Immunohistochemical Study of P63 Protein Expression inMeningiomaindex copernicusIranian journal of pathology1387مسئول
6587363Prognostic Values of Estrogen and Progesterone Expression Receptorsin Ovarian Papillary Serous Carcinomaindex copernicusIranian journal of pathology1387اول
6687215brooke-spiegler syndromeISIindian journal of dermatology venerology & ieprology1387دوم
6787036Frequency of Epstein-Barr virus expression in various histological subtypes of Hodgkin's lymphomaISIHistopathology1387دوم
6886385گزارش یک مورد پولیپ حنجره همراه با کم کاری تیروئیدSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پزشکی1386سوم
6986330بررسی وضعیت گیرنده های هورمون های استروئیدی در آنژیوفیبروم نازوفارنکسسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386اول و مسئول
7086198گزارش یک مورد سندرم Brooke-Spiegler index copernicusفصلنامه بیماریهای پوست ایران 1386دوم
7186032درمان سرطان داخل اپیتلیومی سرویکس با دو روش لوپ الکتروسرجبکال وکرایوسرجریindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1386دوم
7285382ارزش بیوپسی آندوبرونشیال (داخل برونشی) در تشخیص سارکوئیدوز ریویسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران،1385چهارم
7385378Study on the association between squamous cell carcinoma ofسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو وبینی وحنجره ایران1385اول
7485275Preservation of facial nerve in surgery of first branchial cleft anomaly: Five cases of duplicated external ear canalscopusIranian Journal of Medical Sciences1385دوم
7585200Malakoplakia of colon in a child with celiac disease and chronic granulomatous diseaseISIIndian Journal of Gastroenterology1385دوم
7685178Evaluation of bcl-2 and Bax in Invasive-Ductal breast carcinoma and its correlation with steroidal receptors and cellular proliferative markers using Immunohistochemistryindex copernicus Journal of Army University of Medical Sciences of The I.r.iran1385اول
7785063Telecytology in the diagnosis of pleural effusion smearsChemical AbstractIJBMS1385سوم
7884053 Diagnostic value of Ag nor staining in the differentiation between Hodgkin s/non-hodgkin s loymphoma and reactive Lymphoid lesions index copernicusJournal of Isfahan Medical School 1384سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963707Gankyrin expression in ovarian cancer and its correlation with clinicopathological parametersInternational congress of biomedicineتهرانپوستر1396خير
2962698Influence of chronic morphine exposure on serum level of sexual hormons and spermatogenesis in rat37th congress of the societe international D’Urologie - SIU 2017لیسبونپوستر1396خير
3960171p16 protein immunoexpression in oral squamous cell carcinoma and lichen planusچهاردهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایرانمشهدپوستر1394خير
4925160بررسی کوتاه مدت تاثیر مصرف مزمن مورفین بر سطح سرمی هورمون های جنسی و اسپرماتوژنز در رتنهمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشوربیرجندپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه