کامران  غفارزادگان
خلاصه عملکرد کامران  غفارزادگان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

کامران غفارزادگان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): کامران غفارزادگان رسته پژوهشگر : کارمند سایر موسسات
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت :
پست الکترونیک : Kghafarzadegan@hotmail.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1931637بررسی فراوانی سندرم ارثی غیر پولیپوز کولون(HNPCC) دربیماران مبتلا به کا نسر کولورکتال در مشهد از سال 1393مجریپایان یافتهخير
288052بررسی بیان بافتی ماتریکس متالوپروتئینازهای 2،9 و مهارکننده های ماتریکس متالوپروتئینازهای بافتی 1 ،2 در مبتلایان به آدنوکارسینوم معده و ارتباط آن با سوروایوال (میزان بقاء)، پیش اگهی (Prognosis) و دانسیته عروق کوچک (MVD)مجریپایان یافتهخير
388051بررسی سطوح سرمی ماتریکس متالوپروتئینازهای 2،9 ،10 و مهارکننده های ماتریکس متالوپروتئینازهای 1 ،2 در مبتلایان به آدنوکارسینوم معده و گروه کنترل غیر تومورال و ارزیابی ارتباط آن با مرحله ی پیشرفت و درجه ی آسیب شناسی تومورمجریپایان یافتهخير
487603ارزیابی وضعیت سیتوتوکسین مرتبط با ژن A هلیکو باکتر پیلوری و سطح سرمی پپسینوژن I و II درمبتلایان به آدنوکارسینوم معده و مقایسه ی آن با گروه کنترل غیرتومورالمجریپایان یافتهبلي
586449بررسی فراوانی عفونت همزمان ویروس HIV در بیماران مبتلا به ویروس هپاتیت B و C و رابطه آن با رفتارهای پرخطر در مراجعه کنندگان به واحد پژوهشی گوارش و کبد بیمارستان امام رضا (ع)، سال 87 -84 مجریپایان یافتهبلي
686397بررسی رابطه بین متیلاسیون پروموتر ژن MGMT (به روش MSP) و تاثیر آن بر پیش آگهی بیماران مبتلا به گلایوبلاستومامجریپایان یافتهخير
786030بررسی انواع لنفومای دهان و فک در دانشکده دندانپزشکی و بیمارستان امید مشهد به روش ایمنوهیستوشیمی مجریپایان یافتهخير
886024بررسی ارتباط بین بیان فاکتور مهار مهاجرت ماکروفاژ با میزان رگ زایی و مراحل پیشرفته سرطان معدهمجریپایان یافتهخير
985284بررسی فراوانی سرطان منتشر معده در مبتلایان به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان های امام رضا(ع)،قائم(عج) و امید مشهد در سال های 1380 الی 1384مجریپایان یافتهخير
1085239بررسی مقایسه ای سطح سرمی اینترلوکین های 6، 8، 10 و 18 در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده با گروه کنترل غیر تومورالمجریپایان یافتهخير
1185017بررسی بروز مارکر چسبندگی سلولی CD 44 در کارسینوم معده تایپ منتشر و روده ای و ارتباط آن با متاستاز به غدد لنفاویمجریپایان یافتهخير
1284466بررسی میزان بروز فاکتور رشد عروقی اندوتلیال (VEGF) در بافت تومورال و سرم بیماران مبتلا به کانسر معدهمجریپایان یافتهخير
1383156بررسی آنژیوژنز در آدنوکارسینوم کولون با مارکر CD34 به روش ایمنوهیستوشیمی و ارتباط آن با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک در 70 نمونه بین سالهای 1376 و 1382 در بیمارستان امیدمجریپایان یافتهخير
1483007بررسی بروز مارکر پرو لیفراسیون سلولی Ki-67 به روش ایمینو هیستو شیمی و ارزیابی کمی نقاط Agnor و ارتباط آن با شاخص های سیتولوژیک کارسینوم موکواپیدرموئید غدد بزاقیمجریپایان یافتهخير
1583004بررسی ارتباط بین میزان آنژیوژنز و پروزانکو پروتئین ki-67 با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک کارسینوم نازوفارنژیال مجریپایان یافتهخير
1682141بررسی بروز پروتئین های آپوپتوزیس bel-2bax در داکتال کارسینوم انوازیو پستان با مارکرهای گیرنده استروژن، پروژسترون و پرولیفرانسیون سلولیمجریپایان یافتهخير
1782105بررسی بروز انکولوژی HER2/nen در آدنوکارسینوم کولون و ارتباط آن با شاخص های کلینبکو پاتولوژیکمجریپایان یافتهخير
1881060بررسی سطح لیپوپروتوتئین a در بیماران مبتلا به حوادث حاد کرونری و مقایسه آن با افراد سالممجریپایان یافتهخير
1981037کاربرد نشانگر E-Cadherin در افتراق دیسپلازی اپی تلیال، کارسنوم این سایتو و کارسینوم مهاجم مخاط دندانمجریپایان یافتهخير
2081020کشف و تشخیص متاستازهای نهفته غده لنفاوی با متد ایمنوهیستوشیمی و استفاده از مارکر Cytokeratinمجریپایان یافتهخير
21971331بررسی میزان فراوانی ازوفاژیت لنفوسیتیک در آندوسکوپی انجام شده در بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی در بیمارستانهای قائم و امام رضا و رضوی طی نیمسال اول 1398همکارعقد قراردادبلي
22961807نتایج اسکرینینگ کولونوسکوپی در فامیل درجه اول بیماران با ژرم لاین موتاسیون برای لینچهمکاردر دست اجرابلي
23961228شیمی درمانی قبل از جراحی در سرطان روده بزرگ پیشرفته در موضع در مقایسه با روش استانداردهمکاردر دست اجرابلي
24951746مقایسه پیش اگهی در بیماران کانسر کولون STAGE 2 که در جراحی لنف نود کافی نداشته اند در دو گروه با و بدون میکرو متاستاز لنف نودهمکاردر دست اجرابلي
25951586بررسی وضعیت عملکرد،استئاتوزو فیبروز کبدی در بیماران دارای چاقی مرضی به دنبال جراحی بای پس معدههمکارپایان یافتهبلي
26951211مدل سازی جغرافیایی سرطان کولون با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GISs) در سطح استان خراسان رضوی به تفکیک شهرهاهمکارپایان یافتهبلي
27951047بررسی فراوانی بروز موتاسیون MMR پروتئین در پولیپهای کولون زیر 50 سالهمکاردر دست اجرابلي
28950878شیوع بیماری های استخوانی در بیماران سیروزی در انتظار پیوندوارتباط آن با شدت بیماری کبدی بر اساس معیار بالینیهمکارپایان یافتهبلي
29950239تعیین میزان انطباق بین نتایج پاتولوژیک حاصل از TTNB ( بیوپسی سوزنی از طریق قفسه سینه) و بیوپسی جراحی در بیماری های پارانشیمال تومورال و غیر تومورال ریههمکاردر دست اجرابلي
30941583تعیین کمی مقادیر ریبونوکلئیک اسید های بلند غیر کد کننده در سرطان کولون پولیپ های کولونهمکاردر دست اجراخير
31941364طراحی و اجرای ایجاد بیوبانک کانسر کولورکتال ومری و معده وپولیپ کولونهمکاردر دست اجراخير
32941320بررسی بقا بیماران مبتلا به سرطان معده و برخی عوامل پیشگویی کننده آن در بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
33941260بررسی توزیع فراوانی ائوزینوفیلی مری و ازوفاژیت ائوزینوفیلیک در بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی :یک مطالعه بررسی مقطعی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال95-1394همکارپایان یافتهبلي
34940749بررسی ارزش تشخیصی تیتر آنتی بادیترانس گلوتامیناز بافتی در تشخیص آتروفی مخاطی دئودنوم در بیماران بزرگسال به سلیاکهمکارپایان یافتهبلي
35931277بررسی ویژگی های دموگرافیک و پاتولوژیک تومورهای استرومال دستگاه گوارش در بیمارستان قائم ،رضوی و آزمایشگاه موید مشهد طی سال 1391-1382 همکارپایان یافتهبلي
36922566ایدیوپاتیک تعیین ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک,رادیولوژیک و نتایج درمان در مبتلایان به ماستیت گرانولوماتوز همکارپایان یافتهخير
37922353بررسی ارزش تشخیصی روش لوکالیزه کردن ضایعات غیر قابل لمس پستان باروش تزریق رادیو دارو تحت گایدهمکارپایان یافتهبلي
38922296بررسی اثر ضدخونریزی" ثامن ایستا" در موش و خرگوشهمکارپایان یافتهخير
39900895بررسی فراوانی بیان بافتی گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال (EGFR) در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی مری و ارتباط آن با پاسخ به کمورادیوتراپی قبل از جراحی و بقای بیمارهمکارپایان یافتهبلي
40900469بررسی ارتباط بیان همزمانHER1 و HER3 با پروگنوز بیماری در مبتلایان به سرطان معده به روش Real-time PCR و ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
41900248بررسی فراوانی انتروکولیت ماستوسیتیک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال و ارزیابی پاسخ آنها به اضافه نمودن سیتیریزین و رانیتیدین به درمان استانداردهمکارپایان یافتهبلي
4289930مقایسه پاسخ دو رژیم درمانی استروئید به تنهائی و ترکیبی استروئید و آزاتیوپرین در بیماران مبتلا به هپاتیت اتوایمیون بر اساس staging پاتولوژیهمکارپایان یافتهبلي
4389855ارزیابی یافته‌های بالینی،آزمایشگاهی و آسیب شناختی‌ شیرخواران مبتلا به کلستاز نوزادی بستری شده در بخش گوارش بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهبلي
4489846بررسی میزان شیوع سلیاک در بالغین در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4589820بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6- methyl guanine methyl transferase) در تومورهای اسپورادیک کولونهمکارپایان یافتهبلي
4689792بررسی ارتباط بین سطح ویسفاتین و کبد چرب در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
4789788مقایسه فلور میکروبی مدفوع بیماران مبتلا به کانسر کولون با افراد کنترلهمکارپایان یافتهبلي
4889675بررسی ارتباط پلی مورفیسم پروموتر ژن اینترلوکین 18 در موقعیت G/C137 با آدنوکارسینوم معده و درجه تمایز بافتی و مرحله پیشرفت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
4989474مقایسه ی گیرنده های استروژن، پروژسترون و Her2 در تومور اولیه بیماران سرطان پستان و لنف نودهای متاستاتیک رژیونال مرتبطهمکارپایان یافتهخير
5089457بررسی ارزش تشخیصی تست های سرولوژی در تشخیص افتراقی بیماریهای التهابی روده (IBD)همکارپایان یافتهبلي
5189373بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی وریدهای کبدی در تشخیص زودرس سیروز کبدیهمکارپایان یافتهبلي
5289123تاثیر متفورمین بر روی مهار تیروتروپین در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیروئیدی تحت درمان با داروی لوتیروکسینهمکارپایان یافتهبلي
53891024مقایسه بیان پروتئین های شوک حرارتی27، 70و 90 در بافت تومورال و غیر تومورال بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده و بررسی ارتباط آن با آنژیوژنوزیس، میزان تمایز و درجه پیشرفت تومور و پیش آگهی بیماریهمکارپایان یافتهبلي
5489025بررسی فراوانی موفقیت و عوارض ناشی از بیوپسی های کبد از طریق ترانس ژوگولار با هدایت سونوگرافی همزمان در بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
5588699بررسی ارزش تشخیصی core needle biopsy بر اساس فاکتورهای پروگنوستیک کا نسر پستان در مقایسه با نمونه های بافتی حاصل از جراحی همکارپایان یافتهبلي
5688681بررسی ارتباط یافته های هیستوپاتولوژی با بار DNA هپاتیت ویروسی B و سطح آمینوترانسفرازهای سرم در مبتلایان به هپاتیت Bمزمن با آنتی ژن E منفیهمکارپایان یافتهبلي
5788277بررسی فراوانی هلیکوباکتر پیلوری در پلاک های آترواسکلروتیک شریان ایلیاک در بیماران پیوند کلیه در مرکز پزشکی قائم(عج) در سالهای 1388 تا 1389همکارپایان یافتهبلي
5888204مقایسه سطح سرمی HBSAg با سطح کمی HBVDNA در مبتلایان به هپاتیت مزمن ویروسی Bهمکارپایان یافتهخير
5988113تعیین فراوانی ژنوتیپ های ویروس هپاتیتc در مبتلایان آلوده به ویروس در استان خراسان در سالهای 86-88همکارپایان یافتهخير
6088042بررسی سطح سرمی CCL5/RANTES در مبتلایان به آدنوکارسینوم معده و ارتباط آن با درجه تمایز پاتولوژیک تومور و مرحله جراحی آنهمکارپایان یافتهبلي
6187933بررسی علائم بالینی و بیوشیمیائی و آسیب شناسی در کودکان مبتلا به هپاتیت خود ایمن قبل و 2 سال پس از درمانهمکارپایان یافتهبلي
6287921ارتباط سطح سرمی HBSAg با درجه نکروز و التهاب در بیوپسی کبد بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن ویروسیBهمکارپایان یافتهبلي
6387564بررسی میزان بیان CD10 در استرومای کارسینوم مهاجم پستان و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیک بیماریهمکارپایان یافتهبلي
6487543بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی معمولی و یافته های داپلر در فیبروز کبد در بیمار با هپاتیت مزمن ویروسیهمکارپایان یافتهبلي
6587230بررسی تغییرات هماتولوژیک در بیماران مبتلا به استوماتیت آفتی عود کننده مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهددر سال 88-1387همکارپایان یافتهبلي
6687141بررسی فراوانی و نیز پیش آگهی فنوتیپ بازالوئید کارسینوم پستانهمکارپایان یافتهخير
6787025بررسی اهمیت بالینی افزایش بیان پروتئین HER2/neu در بیماران مبتلا به نان - سمینوما ژرم سل تومور بیضه مراجعه کننده به بیمارستان امید مشهد طی سالهای 1386- 1380همکارپایان یافتهبلي
6886675بررسی عوامل زمینه ساز بروز سرطان در زندانیان مشهد در سال 1387همکارپایان یافتهخير
6986175بررسی رابطه عفونت با هرپس ویروس تیپ 6 و ابتلاء به بیماری پیتریازیس روزههمکارپایان یافتهخير
7086157بررسی میزان بروزمارکرهای پروتئینی P16, HER-2/neu درتومورهای اپیتلیال تخمدان ورابطه آن باشاخص های کلینکوپاتولوژیک طی سالهای 84-1379همکارپایان یافتهخير
7186083بررسی سطح پپتید ناتریورتیک B در انفارکتوس حاد میوکارد و ارتباط آن با عوارض داخل بیمارستانیهمکارپایان یافتهخير
7286040تعیین میزان بیان ژن HER-2/neu در بیماران مبتلا به کانسر معده قابل رزکسیون و ارتباط آن با تمایز، ساب تایپ هیستوپاتولوژیک و Stage بیماریهمکارپایان یافتهخير
7386026بررسی ارزش پیشگوئی GH و IGF 1 در ارزیابی نتیجه درمان آکرومگالی همکارپایان یافتهخير
7486015بررسی شیوع عفونت هپاتیت ویروسی C در مبتلایان به لنفوم غیر هوچکین از نوع سلول B.همکارپایان یافتهخير
7586014بررسی عفونت Human Papilloma Virus) HPV ) به روش Polymerase Chain Reaction) PCR ) در موارد زبری واژن به همراه سوزش و خارش واژن ، سوزش ادراری یا درد هنگام مقاربتهمکارپایان یافتهخير
7685457بررسی سطح Fas و Fas Ligand محلول در سرم و بیان سلولی Fasو Fas Ligand در آدنوکارسینوم معده و ارتباط آن باStaging جراحی و grading پاتولوژیک تومورهمکارپایان یافتهخير
7785451بررسی گذشته نگر موارد لنفوم هوچکین و مرور آسیب شناسی آنها در بیماران بیمارستانهای امام رضا (ع) ، قائم (عج) ، امید و دکتر شیخ مشهد در فاصله سالهای 1379- 1385 همکارپایان یافتهخير
7885392بررسی میزان بیانcyclin D1 در SCC مری و تاثیر آن در پاسخ به درمان کمورادیوتراپی نئو ادجوانت در مراجعین به مرکز انکولوژی امید مشهد طی سالهای 84-1379همکارپایان یافتهخير
7985366بررسی Microsatellite Instability در سرم و بافت بیماران مبتلا به سرطان معده و ارتباط آن با متیلاسیون و میزان بیان ژن hMLH1همکارپایان یافتهخير
8085216بررسی فراوانی عفونت HIV در مبتلایان به هپاتیت B و هپاتیت C مراجعه کننده به واحد پژوهشی گوارش و کبد بیمارستان امام رضا(ع) در سال 84-83همکارپایان یافتهخير
8185080بررسی ایمونوهیستوشیمی بروز E-Cadherin در مبتلایان به کارسینوم سلول سنگفرشی زبانهمکارپایان یافتهخير
8285031بررسی فراوانی متیلاسیون ژن های RASSF1A,E-Cadherin,MGMT,DAP-Kinase,hMLH1 در نمونه های خون و بافت تومورال بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده (و مقایسه آن با گروه شاهد)همکارپایان یافتهخير
8385016بررسی آنمی وسطح سرمی اریتروپویتین در بیماران آنمیک با بیماریهای انسدادی مزمن ریههمکارپایان یافتهخير
8484354بررسی اثرات HCG بر روی بافت بیضه نرمال در rat همکارپایان یافتهخير
8584247بررسی فراوانی آنتی ژن اسکوآموسل کارسینوما در سرم خون بیماران مبتلا به سرطان اسکوآموسل کارسینومامریهمکارپایان یافتهخير
8684235بررسی ارتباط بین بارویروس HTLV-1 سطح پلاسمایی فاکتورهای آنژیو ژنیک و تراکم عروق کوچک در بیماران مبتلا به ATLهمکارپایان یافتهخير
8784184بررسی شیوع ماکروپرولاکتینما در بیماران هیپرپرولاکتینمی و ارزیابی علائم بالینی و رادیولوژیک انهاهمکارپایان یافتهخير
8884162بررسی اثر احتمالی H.pylori در سینوزیت مزمنهمکارپایان یافتهخير
8984129بررسی متیلاسیون p16 در نمونه های خون و بافت بیماران مبتلا به سرطان معده همکارپایان یافتهخير
9084109توزیع آلل های HLA-DQB1 در مبتلایان به سرطان معدههمکارپایان یافتهخير
9184101بررسی بروز گیرنده های استروژن و پروژسترون در ضایعات گرانولومای پیوژنتیک مخاطی دندان بروش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
9283220بررسی فراوانی آنتی بادیهای بیماری سلیاک در مبتلایان به هپاتیت مزمن Bهمکارپایان یافتهخير
9383157بررسی بروز سیکلین d1 در کارسینوم داکتال پستان و ارتباط آن با شاخص های کلینیکوپاتولوژیکهمکارپایان یافتهخير
9483090بررسی مارکرهای Microsatellite در بیماران مبتلا به سرطان رحمهمکارپایان یافتهخير
9583059بررسی اثر فیناستراید،فلوتاماید، سیپروترون استات و عقیم سازی بر روی واسکولاریته پروستاتهمکارپایان یافتهخير
9683056بررسی اسپروی سلیاک در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 1 مراجعه کننده به مرکز بیمارستان قائم (عج) شهرستان مشهد سال 1383همکارپایان یافتهخير
9783032بررسی مارکرهای Microsatellite در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ همکارپایان یافتهخير
9882118بررسی مقایسه ای سیتولوژی سرویکس با روش مرسوم پاپ اسمیر و روش liquid-bassedهمکارپایان یافتهخير
9982045بررسی ارتباط بین سطح سرمی مس و یافته های اکوکاردیو گرافی پس از انفارکتوس حاد میوکاردهمکارپایان یافتهخير
10082025بررسی تکثیر انواع کارسینوم پستان و رابطه آن با وضعیت گیرنده های استروژن و پروژسترون با متد ایمنو هیستوشیمی مارکرهای K1-ER-PRهمکارپایان یافتهخير
10182004ارزیابی و استفاده از مارکرهای جدید ژنتیکی در غربالگری کارسینوم مریهمکارپایان یافتهخير
10281042افتراق کارسینوم با سلول کوچک و انفیلترای لنفوسیتی در بیوپسیهای برونش با استفاده از رنگ آمیزی AgNORهمکارپایان یافتهخير
10380082بررسی موتاسیون ژن P53 در 100 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال در بیمارستان امید مشهد در طی سالهای 1375 تا 1380همکارپایان یافتهخير
10480039میزان همراهی HPV با SCC مری و بررسی همزمان تغییرات پروتئین p53همکارپایان یافتهخير
10580021بررسی رنگ آمیزی AgNor در ضایعات غیر پرولیفراتیو و پرولیفراتیو غده تیروئیدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982384Expression profile analysis of two antisense lncRNAs to improve prognosis prediction of colorectal adenocarcinomaISICancer Cell International1398پنجم به بعد
2981524Trefoil Factor Family in Pre-neoplastic Lesions and Gastric Cancerindex copernicusMultidisciplinary Journal of Cancer Pathophysiology1397مسئول
3981163Pancreatic Head Hydatid cyst: An Unusual CaseEmbaserazavi international journal of medicine1396سوم
4981160Evaluation of human serum S100B protein as a prognostic factor in nonmetastatic breast cancer patientsISIBREAST CANCER MANAGEMENT1397دوم
5980718Measurement of Liver Stiffness with 2D-Shear Wave Elastography (2D-SWE) in Bariatric Surgery Candidates Reveals Acceptable Diagnostic Yield Compared to Liver BiopsyISIObesity surgery1398پنجم به بعد
6974074Genetics and Epigenetics of Celiac disease: Heads or Tails?index copernicusJournal of Genes and Cells1397مسئول
7973070Epidemiology of Nervous System Tumors According to WHO 2007 Classification: A Report of 1,164 Cases from a Single HospitalISIInternational Journal of Cancer Management1397مسئول
8972332Knowledge and attitude of women regarding breast cancer screening tests in Eastern IranPMCECANCERMEDICALSCIENCE1396مسئول
9972229A Novel Large Germline Deletion in Adenomatous Polyposis Coli (APC) gene Associated with FamilialAdenomatous PolyposisISIMolecular genetics & genomic medicine1397سوم
10971917Prevalence and clinicopathological characteristics of mismatch repairdeficient colorectal carcinoma in early onset cases as compared with late-onset cases: a retrospective cross-sectional study in Northeastern IranISIBMJ open1397دوم
11971818Study of hs-CRP Level in Prisoners in Mashhad and Their Relation to Demographic FactorsEmbaserazavi international journal of medicine1397پنجم
12964409Evaluation of serum levels of 8-oxo-2′-deoxyguanosine as a prognostic factor in nonmetastatic breast cancer patientsISIBreast Cancer Management1396دوم
13963838Which common test should be used to assess spleen autotransplant effect?ISITurkish journal of trauma & emergency surgery1396سوم
14961146Screening for Lynch Syndrome in Cases with Colorectal Carcinoma from MashhadISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1396سوم
15960599EGFR Expression in Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma and its Association with Pathologic Response to Preoperative Chemoradiotherapy: A Study in Northeastern IranISIArchives of Iranian medicine1396پنجم به بعد
16960547A Survey in the Basal Like Breast Carcinoma Phenotype in North East of IranPMCIRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395سوم
17954378Evaluation of serum HBV viral load, transaminases and histological features in chronic HBeAg-negative hepatitis B patientsPMCGastroenterology and hepatology from bed to bench1395پنجم به بعد
18953513Resolution of Bile Duct Adenoma over Follow-up Period; A Case ReportPMCMiddle East journal of digestive diseases1395پنجم به بعد
19953106Adult Celiac Disease: Patients Are Shorter Compared with Their Peers in the General PopulationPMCMiddle East Journal of Digestive Diseases1395چهارم
20953105Correlation Between Cut-off Level of Tissue Transglutaminase Antibody and Marsh Classi cationPMCMiddle East Journal of Digestive Diseases1395چهارم
21952635Efficacy and toxicity of Samen-ista emulsion on treatment of cutaneous and mucosal bleedingISIBLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS1395پنجم
22952405Diagnostic value of ASCA and atypical p-ANCA in differential diagnosis of inflammatory bowel diseasePMCMiddle East journal of digestive diseases1392پنجم به بعد
23951572Non-polyposis Colorectal Cancers in Northeastern Iran: A Familial Approachscopusگوارش1395پنجم به بعد
24950757Vitamin D in Standard HCV Regimen (PEG-Interferon Plus Ribavirin) Its Effect on the Early Virologic Response Rate: A Clinical TrialEmbaseRazavi International Journal of Medicine1395پنجم به بعد
25941597Evaluation of the frequency of BCL2 and P53 and angiogenesis in endometrial cancer and its relationship with clinicopathological characteristicsscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1394سوم
26941594Expression of HER-2/neu and P16 in epithelial ovarian tumors and its correlation with clinicopathologic variablesscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1393دوم
27941394Autoimmune Hepatitis Induced by Interferon Beta Therapy in a Patient with Multiple SclerosisSID/Iranmedex/Magiranmedical journal of mashhad university of medical sciences1394پنجم
28941280Association of Pityriasis Rosea with human herpes virus-6.scopusIran J Dermatol1393پنجم
29941124Triple Negative Breast Cancer: Molecular Classification, Prognostic Markers and Targeted Therapiesindex copernicusRazavi Int J Med1394مسئول
30940343Screening for celiac disease using anti tissue transglutaminase in patients with esophageal scc between 2004-2009ISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393سوم
31940275Gastrointestinal Stromal Tumors in Northeastern Iran: 46 Cases During 2003-2012PMCMiddle East Journal of Digestive Diseases1394پنجم
32935018Impact of Short term, Repeated Water Fasting on the Weight of MiceISCJournal of Fasting and Health1393چهارم
33933727Diagnosis of a Case of Celiac Disease Based on Oral ManifestationsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393پنجم به بعد
34933723Serum Chemokine Ligand 5 (CCL5/RANTES) Level Might be Utilized as a Predictive Marker of Tumor Behavior and Disease Prognosis in Patients with Gastric AdenocarcinomaPMCJournal of Gastrointestinal Cancer1393پنجم
35933085The Prevalence of HIV and Transmission Risk Factors among Hepatitis B and C Patients Referred to Emam Reza Hospital, Mashhad, Iran from 2005-2008ISCgovaresh1393چهارم
36933079Cholestasis and Seizure Due to Lead Toxicity: A Case ReportISIhepatitis monthly1392پنجم به بعد
37933078the clinical presentation of celiac disease : expreriences from northeastern IranPMCmiddle east journal of digestive diseases1393پنجم
38932052Hepatitis-C Infection Incidence Among the non-Hodgkin’s B-cell Lymphoma Patients in the Northeast of IranPMCIranian Journal of Cancer Prevention1393سوم
39930652Evaluation of Frequency of Mastocytic Enterocolitis in Patients with Diarrhea Predominant Irritable Bowel Syndrome and Assessment of Their Response to Mast Cell Inhibitor TherapyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393سوم
40930295Prevalence of Human Papilloma Virus type 16 and 18 and expression of mutant p53 in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIIranian journal of basic medical sciences1383پنجم به بعد
41930294P16/ INK4a promoter hypermethylation in serum, blood and tumor of patients with esophagel squamous cell carcinoma.ISIIranian journal of basic medical sciences1383چهارم
42930292CORRELATION OF NUCLEAR P53 IMMUNOREACTION WITH THE HISTOPATHOLOGIC FEATURES IN GASTRIC CARCINOMAISIArchives of Iranian medicine.1383اول
43930203Aberrant p16 methylation, a possible epigenetic risk factor in familial esophageal squamous cell carcinoma.PMCInternational Journal of Gastrointestinal Cancer1384سوم
44924037No detection of Helicobacter pylori in atherosclerotic plaques in end stage renal disease patients undergoing kidney transplantationPMCIndian J Nephrol1392چهارم
45922386Preventive Effect of Novel Bacterial Polysaccharide and Animal Splenic Protein as Natural Adjuvants on Animal Model of AsthmaISIIranian journal of basic medical sciences1391چهارم
4691922Primary gastrointestinal lymphomaISIJournal of Research in Medical Sciences1391پنجم به بعد
4791921Clinical Relevance of HER-2/neu Overexpression in Patients With Testicular Nonseminomatous Germ Cell TumorISIUrology Journal1388چهارم
4891765A Case Report of Pegylated Interferon and Bronchiolitis Oblitrans with Organizing PneumoniascopusGovaresh1391چهارم
4991455Prevalence of Hepatitis C Virus Genotypes in Mashhad, Northeast Iran.ISIIranian Journal of Public Health1391پنجم به بعد
5091450Effects of statin therapy on serum trace element status in dyslipidemic patients: results of a randomized placebo-controlled cross-over trialISIclinical laboratory1391چهارم
5191004Effect of verapamil on bronchial goblet cells of asthma: An experimental study on sensitized animalsISIPulmonary Pharmacology and Therapeutics1391چهارم
5290611Postoperative Histological Changes in Polypose RhinosinusitisPMCIndian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery1390سوم
5390592Endoscopic resection of large colonic lipomas assisted by a prototype single-use endoloop deviceISIJournal of research in medical sciences1390سوم
5490384A Case Report of Nodular Regenerative Hyperplasia of the Liver and Coeliac DiseaseChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390سوم
5590118Primary bone lymphoma: a clinicopathological retrospective study of 28 patients in a single institutionISIJournal of Research in Medical Sciences1390پنجم به بعد
5690107Plasma Brain Natriuretic Peptide (BNP) as an Indicator of Left Ventricular Function, Early Outcome and Mechanical Complications after Acute Myocardial InfarctionPMCClinical Medicine Insights. Cardiology1390چهارم
5790102Correlation between HBsAg quantitative assay results and HBV DNA levels in chronic HBVISIHepatitis Monthly 1390سوم
5890043Oral and Jaw Lymphoma in an Iranian PopulationISIJournal of Craniofacial Surgery1390پنجم
5989792Expression of Membranous Epidermal Growth Factor Receptor in Colorectal Adenocarcinoma and It s Correlation with Clinicopathological FeaturesPMCPakistan Journal of Biological Sciences1389چهارم
6089626Correlation between histological findings, activity & choronicity indices and laboratory data in patients with lupus nephritis index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1389سوم
6189462Three Case of IBD or Exacerbation of IBD after Ovulation Induction(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389سوم
6289453A Case Report of Restrictive Cardiomyopathy Due To Secondary Cardiac Amyloidosis(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389سوم
6389244Giant cell ependymoma of the filum terminale: A case reportscopusIranian Journal of Pathology1389چهارم
6489164Soluble Fas might serve as a diagnostic tool for gastric adenocarcinomaISIBMC Cancer1389سوم
6589102Clinicopathological Significance of Macrophage Migration Inhibitory Factor and its Relation with P53 in Gastric CancerPMCJournal of gastrointestinal cancer1389سوم
6688732Comparison of two score systems in Bcl-2 and Bax protein expression in invasive ductal carcinoma of breast and relation with oestrogen and progestrone receptorsPMCThe breast journal1388دوم
6788496تظاهرات نامعمول آدنو کارسینوم معده: گزارش دو موردindex copernicusگوارش1388چهارم
6888359بررسی بروز گیرنده های استروژن و پروژسترون در گرانولومای پیوژنیک و تومور حاملگی مخاط دهان به روش ایمنوهیستوشیمیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388سوم
6988238Clinicopathological significance of E-caherin b-catenin and P53expression in index copernicusjournal of research in medical sciences1388چهارم
7088225Evaluation of Cyclin D1 Expression in Esophageal Squamous Cell Carcinoma and its Effect on Response Rate to Neo- adjuvant Chemoradiotherapyindex copernicusiranian journal of pathology1388پنجم
7188108evaluation of angiogenesis in colorectal carcinoma by CD34 immunohisto-chemestry metod and its correlation with clinicopathologic parametersscopusacta medicin iranica1388دوم
7288070Clinicopathological significance of E-cadherin, beta-catenin and p53 expression in gastric adenocarinomaISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES 1388چهارم
7388055Association between MGMT promoter hypermethylation and p53 mutation in glioblastoma ISICancer Invest1388پنجم به بعد
7487603ارتباط ژن‌های HER2/neu و p53 و گیرنده‌های استروژن و پروژسترون با میزان بقا در زنان ایرانی مبتلا به سرطان‌ پستانSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه بیماری های پستان ایران1387پنجم به بعد
7587195Expression of cell adhesion molecule CD44 in gastric adenocarcinoma and its prognostic importanceISIworld journal of gastroenterology1387اول
7687066p16 promoter hypermethylation: a useful serum marker for early detection of gastric cancerISIWorld Journal of Gastroenterology1387چهارم
7786643Expression of p53 in colorectal carcinoma: Correlation with clinicopathologic featuresISIArchives of Iranian Medicine1386سوم
7886399HER-2/NEU EXPRESSION IN RESECTABLE GASTRIC CANCER AND ITS RELATIONSHIP WITH HISTOPATHOLOGIC SUBTYPE, GRADE, AND STAGEscopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1386سوم
7986305گزارش یک مورد کی کوچیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386چهارم
8085254Evaluation of the relationship between human epidermal growth factor receptor-2/neu (c-erbB-2) amplification and pathologic grading in patients with breast cancerscopusSaudi Medical Journal1385پنجم به بعد
8185178Evaluation of bcl-2 and Bax in Invasive-Ductal breast carcinoma and its correlation with steroidal receptors and cellular proliferative markers using Immunohistochemistryindex copernicus Journal of Army University of Medical Sciences of The I.r.iran1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1950464شروع زودهنگام و ارثی کانسر غیر پولیپوز کولورکتال در شمال شرق ایرانبیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1395خير
2950439ویژگی های پولیپ روده بزرگ در شمال شرقی ایرانبیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1395خير
3942759Distribution of colorectal Polyps :crosssectional study in northeastern iranدومین کنگره بین المللی سرطان های گوارشتهرانسخنرانی1394خير
4942175بررسی شیوع سندرم ارثی غیر پولیپوز کولون و کانسر فامیلیال کولون در شمال شرق ایرانپانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایرانشیرازپوستر1394خير
5941351Diffuse skeletal metastasis and low Thyroglobulin level in asymptomatic patient with papillary thyroid carcinoma18th Iranian Congress of Nuclear Medicine 2014تهرانپوستر1393خير
6933554evaluation of frequency of mastocytis enterocolitis in patients with diarrhea predominant irritable bowel syndromeچهاردهمین کنگره بیماریهای گوارش و کبد ایرانتهرانپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
1178کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه