علی اکبر  حیدری
خلاصه عملکرد علی اکبر  حیدری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علی اکبر حیدری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علی اکبر حیدری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای عفونی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : heydariaa@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980411بررسی مشخصات دموگرافیک، اپیدمیولوژی،فاکتورهای خطر ، علائم بالینی و ازمایشگاهی بیماران بالغ مبتلابه اندوکاردیت بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع ) مشهد از سال 1391 تا 1399مجریدر دست اجرابلي
2961495بررسی اپیدمیولوژی و علایم بالینی و آزمایشگاهی ناشی ازباکتریمی استافیلوکوک طلایی در بیماران دارای کشت مثبت مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 1397مجریدر دست اجرابلي
3922169بررسی اپیدمیولوژی،فاکتورهای خطر و علائم بالینی و ازمایشگاهی ناشی از باکتریمی پسودوموناس ائروژینوزا دربیماران با کشت خون مثبت در بیمارستان امام رضا ع طی سالهای 93-91مجریپایان یافتهبلي
4901155ارزیابی مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران سل ریوی اسمیر مثبت تازه تشخیص داده شده درخراسان رضوی ازخرداد 1390 تاخرداد 1391مجریپایان یافتهخير
5900387مقایسه یافته های بالینی وآزمایشگاهی و اپیدمیولوژی در دو گروه بیماران با تشخیص قطعی و محتمل تب خونریزی دهنده کریمه و کونگو در بیمارستان امام رضا (ع) از فروردین 1385 تا مهر 1390مجریپایان یافتهخير
689815ارزیابی ارزش تشخیصی روش PCR ادرار به عنوان روش کمکی در تشخیص سل فعال ریویمجریپایان یافتهبلي
788657بررسی فراوانی باکتریمی های (کشت خون مثبت) اکتسابی از بیمارستان، اکتسابی از جامعه و مرتبط با حرف پزشکی در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) طی اسفند 88 تا 89مجریپایان یافتهبلي
887688بررسی فراوانی سل نهفته در کارکنان بخش عفونی و سایر بخش هامجریپایان یافتهبلي
986637بررسی عوامل مرتبط با مرگ و میر بیماران بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهدمجریپایان یافتهخير
1086519بررسی ارزش نمونه های شستشوهای دهان در تشخیص سل ریوی، در بیماران مشکوک به سل مراجعه کننده به درمانگاه عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهدمجریپایان یافتهخير
1186507بررسی علل، فاکتورهای همراه و عاقبت تب اکتسابی از بیمارستان در بیماران بستری شده در بخشهای داخلی بیمارستان امام رضا(ع) سال 87- 88مجریپایان یافتهخير
1286328بررسی کلونیزاسیون استافیلوکوکوس آرئوس در بیماران بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1386مجریپایان یافتهبلي
1386152بررسی تاثیر ارزش اندازه‌گیری روزانه محیط اندام تحتانی در حضور ریسک فاکتورهای ترومبوز وریدهای عمقی(DVT )جهت تشخیص زودرس DVT ، در بیماران بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، طی یک دوره 2ساله (1388-1386)مجریپایان یافتهبلي
1486103بررسی فراوانترین عامل گاستروانتریت حاد باکتریال و تعیین الگوی مقاومت انتی بیوتیکی از نمونه های کشت مدفوع بیماران مراجعه کننده به درمانگاه عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد طی یک دوره یک ساله (1387-1386)مجریپایان یافتهخير
1583073بررسی MIC کوتریموکسازول در کشتهای مثبت به روش E-TEST در نمونه های فرستاده شده به آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1383مجریپایان یافتهخير
16970619بررسی اپیدمیولوژی ، تظاهرات بالینی ، آزمایشگاهی و عاقبت درمانی بیماران بستری با تشخیص تب کریمه کونگو در مراکز آموزشی مشهد 97-1388همکارعقد قراردادبلي
17940362بررسی خطاهای تشخیصی بیماران با عفونت سیستم اعصاب مرکزی از بروز علائم تا زمان پذیرش در بیمارستان امام رضا (ع) بر اساس گزارش بیمار و پزشک، در بازه زمانی 96-1394همکارپایان یافتهبلي
18940307بررسی نوع و نتیجه خطای تشخیصی در بیماران بستری با سل دیر تشخیص داده شده ، بر اساس گزارش بیمار و پزشکهمکارپایان یافتهبلي
19930005شناسایی فاکتورهای تعیین کننده در تشخیص بیماری تب مالت انسانی با استفاده از تکنیک های داده کاویهمکارپایان یافتهبلي
20921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
2186114بررسی فراوانی لیستریا مونوسیتوژن در کشت مایع مغزی نخاعی و خون بیماران پرخطر مبتلا به مننژیت در بخش عفونی بیمارستان امام‌رضا(ع) طی فروردین 1386 تا 1390همکارپایان یافتهخير
2283400بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های حاد و مطالعه اعتیاد به مواد مخدر در مسمومین مراجعه کننده به مرکز سم شناسی پزشکی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد (آینده نگر و گذشته نگر) سال 1381 لغایت سال 1385همکارپایان یافتهخير
2383075بررسی 100 مورد زخم مزمن عروقی منجر به آمپوتاسیون از نظر وجود عفونت و جرم عفونی غالب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضاهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982450Acute Complicated Brucellosis Mimicking Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) and Vice VersaISCJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases1398اول و مسئول
2981537Diagnostic Differentiation of Crimean Congo Hemorrhagic Fever, Influenza and Bacterial Meningitis by Classic and Fuzzy MathematicsISCInternational Journal of Infection1398مسئول
3980118A young patient with fever, chills, toxemia and neck painSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموزش علوم پزشکی1397مسئول
4980116prefaceSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموزش علوم پزشکی1396اول و مسئول
5972605A diabetic patient with fever and chillsSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموزش علوم پزشکی1396دوم
6972398Optimal Control of Tuberculosis of tuberculosisسایر سایت‏های تخصصیInternational journal of Applied Mathematics1385سوم
7970924A febrile patient with erythema and edema in the left arm following penetrating traumaSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموزش علوم پزشکی1396مسئول
8963138َA Patient with fever, chills, musculoskeletal pain, weight loss, visual hallucinations, diarrhea, Cutaneous lesions, testicular swelling, pleocytosis, leukopenia, and positive blood cultureSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموزش علوم پزشکی1396مسئول
9963132Detecting Hidden Patterns from Brucellosis Patient Data in Razavi Khorasan Province Using APPRIORI AlgorithmCinahlIranian Journal of Medical Informatics1395دوم
10963022,Evaluation of Blood and Urine Polymerase Chain Reaction for the Diagnosis of Tuberculosis.index copernicusJournal of Medical Microbiology & Diagnosis1393اول و مسئول
11942333The Role of Daily Measurement of Lower Limb Circumference in Early Diagnosis of Deep Vein Thrombosis in the Presence of Other Risk Factors in Patients Admitted to Infectious Diseases Ward of Imam Reza Hospital, Mashhad, during 2012-2013index copernicuspatient safety and quality improvement journal1394اول
12941776Mathematical modeling of infectious disease and designing vaccination law for control of this diseasesسایر سایت‏های تخصصیJOURNAL OF ADVANCES IN MATHEMATICS1393سوم
13940578Investigating Colonization of Staphylococcus aureus among Patients Admitted to the Infectious Diseases Ward of Imam Hospital in Mashhadindex copernicusJournal of Medical Bacteriology1393مسئول
14935242Evaluation of Antimicrobial Resistance of New Cases of Pulmonary Tuberculosis, in Khorasan, Iranindex copernicusJournal of Medical Bacteriology1393مسئول
15935203Pneumococal Resistance against penicillin...ISCمجله دانشکده پزشکی مشهد1384اول
16933808Mathematical modeling of transmission dynamics and optimal control of vaccination and treatment for hepatitis B virusISIComput Math Methods Med1393سوم
17932362An Encephalopathic Adolescent with Pulmonary Round Lesion.index copernicusShiraz E-Medical Journal.1384اول و مسئول
18932348Tetanus in an immunized, healthy adultISIThe Journal of Emergency Medicine1385اول
19932347Evaluation of blood PCR in the diagnosis of pulmonary tuberculosisSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1391اول و مسئول
20932306Mathe matical Modeling of Transmission Dynamics and OptimalControl of Vaccination and Treatment for Hepatitis B VirusPMCComputational and Mathematical Methods in Medicine1393سوم
21932305Chronic Cutaneus Mucormycosis in an Immunocompetent FemalePMCIranian Red Crescent Medical Journal1391اول
22932304Urine PCR Evaluation to Diagnose Pulmonary TuberculosisPMCJundishapur J Microbiol1392اول
23932303Lymphoma presenting as non-responding cellulitisسایر سایت‏های تخصصیMedical Practice and Review1391اول
24932258The Diagnostic Value of H Formula to Predict Mortality in Hospitalized Patients with Infectious DiseasesChemical AbstractAdvances in Infectious Diseases1393اول
25923195. Bacteremia with Cutaneous Nodules, Due to Pseudomonas AeruginosaChemical Abstractadvances in infectious diseases1390اول و مسئول
26922300Crimean Congo hemorrhagic fever in the Razavi Khorasan province of IranChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392اول و مسئول
2791522Disseminated tuberculosis in a kidney transplant patient: Diagnostic significance of reversed circadian temperature rhythmعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Mycobacteriology1391اول و مسئول
2890712Fuzzy Modeling and Control of HIV InfectionISIComputational and Mathematical Methods in Medicine1390سوم
2988315The Causes of Treatment Cessation in the Patients Suffering from Pulmonary Tuberculosis(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
3088150isolated tricuspid valve endocarditisISIinternational journal of infectious diseases1388مسئول
3187100برخورد با زخم های مزمن عروقی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387چهارم
3287063شیوع ویروسهای خونزا در بیماران تحت کاتتریسم قلبی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
3386671Hemophagocytosis and pulmonary involvement in brucellosisscopusInternational Journal of Infectious Diseases1386اول و مسئول
3486290ارتباط شدت سندروم پاسخ التهابی سیستمیک با علل و پیامد بیماری به وجود آورنده آن(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386مسئول
3586246ضرورت انجام سی تی اسکن مغز قبل از بزل مایع نخاع در بیماران بیشتر از 60 سال مشکوک به مننژیت(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
3685328باکتریمی ناشی از کلبسیلاپنومونیه اکتسابی از بیمارستان و جامعه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
3785327همه گیرشناسی بیماران مبتلا به مننژیت و مننگوآنسفالیت تحت حاد بستری در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) 83 - 1382(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
3885307آندوکاردیت دریچه سالم تریکوسپید، بدون اعتیاد وریدی (گزارش دو مورد) (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
3985228A prospective study of 42 consecutive adult patients with sub-acute aseptic meningitis and meningoencephalitisscopusInternational Journal of Neuroprotection and Neuroregeneration1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972488مطالعه آینده نگر 42 بیمار مبتلا به مننگوآنسفالیت حادGlobal College of Neuroprotection and Neuroregeneration and GCNN(2007)upsalaپوستر1384بله
2940896Investigating colonization of Staphylococcus aureus among patients admitted to an infectious diseases wardولین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12015ایدز و کارکنان حرف پزشکی1375تالیف
21053تازه های تب مالت1394تالیف بخشی از کتاب
31تظاهرات رادیو گرافیک سل ریوی1385ترجمه و تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
1140کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه