علی  صدری زاده

 فعاليت هاي پژوهشي

 

علی صدری زاده

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): علی صدری زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصي : جراحی توراکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : sadrizadeha@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1931219تاثیر درمان کیمورادیوتراپی نئواجوانت به همراه جراحی در مبتلایان به سرطان مری در مقایسه با روش درمانی کیمورادیوتراپی اجوان بعد از جراحیمجریپایان یافتهبلي
2911313بررسی نقشVATS Thymectomy در بیماران با میاستنی گراویسمجریپایان یافتهخير
3900986طراحی و استفاده از روشهای مولکولی جهت تشخیص آزمایشگاهی مایکوباکتریوم لپرهمجریدر دست اجراخير
4900415ارزیابی نتایج درمانی انواع رویکردهای جراحی در مبتلایان به کیست هیداتیک ریهمجریپایان یافتهبلي
5900240ارزیابی نتیجه درمان و رویکرد جراحی در مبتلایان به گواتر اینتراتوراسیک مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) در طی سال های 82 تا 91مجریپایان یافتهبلي
688760ارزیابی آزمایش اَمپلیفیکاسیون ایزوترمال با واسطة لوپ مبتنی بر IS6110 (IS6110-based LAMP) در تشخیص مستقیم و سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های خارج ریوی و مقایسة آن با تکنیک های متداولمجریپایان یافتهخير
788643مقایسة سه روش(tuberculin skin test) TST، (QuantiFERON-TB GOLD In Tube test) GFT-GIT، و (ELISpot) T-SPOT.TB در تعیین عفونت نهفته با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در پرسنلِ بیمارستانیِ در تماس با سل فعالمجریپایان یافتهخير
887571مطالعه فراوانی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان ریه بیمارستان های قائم(عج) و امام رضا(ع) مشهد مجریپایان یافتهبلي
9941386مقایسه روش جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال بوسیله مدیاستینوسکوپ با روش جراحی ازوفاژکتومی بلانتهمکارپایان یافتهبلي
10931793ارزیابی بیومارکرهای جدید در تشخیص بیماری سلهمکاردر دست اجرابلي
11931288بررسی نتایج رزکسیون ریوی از طریق توراکوسکوپی کم تهاجی در درمان جراحی سرطان ریه در بیمارستان قائم (عج) در سال های 94-1393همکارپایان یافتهبلي
12921170بررسی تاثیر تجویز دوز واحد کورتیکواستروئید در پیشگیری از عوارض تنفسی بعد از عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتالهمکارپایان یافتهبلي
13920073: بررسی یافته های برونکوسکوپی فیبر اپتیک دربیماران مبتلا به کیست هیداتیک ریوی پاره شدههمکارپایان یافتهخير
14910428مقایسه نتایج دو تکنیک سمپاتکتومی توراسیک به روش باز و توراکوسکوپیک در هیپرهیدروز کف دستهمکارپایان یافتهبلي
1589844بررسی نتایج درمانهای جراحی و بازسازی در تومورهای بدخیم اولیه جداره قفسه سینههمکارپایان یافتهبلي
1689735ارزش تشخیصی اسکن اکترتاید در افتراق ندول، منفرد خوش خیم از بدخیم ریههمکارپایان یافتهبلي
1789569تعیین نتایج درمان و عوامل موثر بر پیش آگهی در بیماران مبتلا به بدخیمی تحت متاستازکتومی ریههمکارپایان یافتهبلي
1887814نقش دبریدمان زودرس به کمک توراکوسکوپی در درمان آمپیم حفره پلورال به دنبال پنومونیهمکارپایان یافتهبلي
1987585ایجاد بانک اطلاعات کامپیوتری فعالیت های آموزشی و پژوهشی دستیاران فوق تخصصی جراحی توراکس و رزیدنت های دوره چرخشی جراحی عمومی در بخش جراحی توراکس سال 1390همکاردر دست اجراخير
2086485بررسی الگوی بیان ژن در مبتلایان به سرطان سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهبلي
2186435بررسی اثرآپوپتوتیک مرحله لاروی کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس روی لنفوسیت هاهمکارپایان یافتهخير
2285312بررسی ارزش تشخیصی توراکوسکوپی درآسیب های مخفی دیافراگم در تروماهای نافذ توراکوابدومینال همکارپایان یافتهخير
2385264کشت سلولهای سنگفرشی کارسینومای مری و ایجاد رده های سلولی همکارپایان یافتهخير
2485032بررسی پلی مورفیسم ژن های آنزیمی GSTs در مبتلایان به کانسر مری و ارتباط آن با میزان متیلاسیون ژن P16همکارپایان یافتهخير
2584401بررسی پاسخ لنفوسیتهای T به سلولهای دندریتیک آلوده شده با توتال mRNA توموری جهت ایمونوتراپی سرطان مریهمکارپایان یافتهخير
2683182ارزیابی سطح سایتوکاینهای TNF-a و IL-6 در بیماران مبتلا به کیست هیداتید قبل و یک ماه پس از عمل جراحی و مقایسه آن با تست الایزای اختصاصی بر علیه هیداتیدوزیسهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970622Thymectomy for Nonthymomatous Myasthenia Gravis Comparison of Video-Assisted ThoracoscopicMedlineInnovations1397سوم
2970494Using of Ileucecal Interposition as a Neo-stomach in Dogs with Total Gastrectomy (Presentation of a Novel Technique).ISIINDIAN JOURNAL OF SURGERY1396مسئول
3950699Asymptomatic Diaphragmatic Hernia Diagnosed after Six Years Following Esophagectomy: A Case Report,ISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394مسئول
4943026Delayed Presentation of Traumatic Diaphragmatic Hernia: The Evaluation of Surgical Treatment Resultsindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394اول
5942514Role of Msi1 and PYGO2 in esophageal squamous cell carcinoma depth of invasionISIJOURNAL OF CELL COMMUNICATION AND SIGNALING1394دوم
6941529Evaluations of Factors Predicting the Need for an Extra-Cervical Approach for Intra-Thoracic Goiter اول
7941149Large ectopic interathoracic goiter: A case reportPMCThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1388سوم
8941147The Report of two cases of Mediastinal ParaganglioneSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1378دوم
9941146PROPHYLACTIC BRONCHIAL STUMP COVERAGE FOR PREVENTION OF BRONCHOPLEURAL FISTULA اول
109411446- Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on chest tube removal pain in patients after thoracic surgery in MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله انجمن انستزیو لوژی و مراقبت های ویژه ایران1393چهارم
11941143Role of Conservative Management in Neck Trauma: A Case Series Studyindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393چهارم
12941142The role of ultrasonographic guided transthoracic needle biopsy in diagnosis of peripheral lung massISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388پنجم
13940845Role of Msi1 and MAML1 in Regulation of Notch Signaling Pathway in Patients with Esophageal Squamous Cell CarcinomaPMCJ Gastrointest Canc1394سوم
14940334Cervico mediastinal teratoma in adult: A very rare presentationISILung India1394اول
15934440Evaluation of the effect of pulmonary hydatid cyst location on the surgical technique approachesPMCLung India1393اول
16933372Etiologic evaluation of patients with dysphagia admitted to ENT and thrax surgery wards of ghaem hospitalSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otorhinolaryngology1388دوم
17931825Outcome of repair of bronchial injury in 10 patients with blunt chest traumaPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1393پنجم
18931493Video-assisted mediastinoscopic resection of mediastinal cyst (lymphangioma).PMCAsian Cardiovasc Thorac Ann1393اول
19930688A 52 years old man with Cecal vovulus (A case report)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
20930259Ectopic papillary thyroid carcinoma in the mediastinum without any tumoral involvement in the thyroid glandISCaojnmb1392دوم
21922643Gasteroesophageal LeomyomatosisPMCMedical Journal of the Islamic Republic of IRAN1382چهارم
22922642Manegment of Malignant esophagorespiratory FistulascopusThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1383اول
23922640Mucormycosis of the lung, a rare case for lung cavitationscopusThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1385پنجم به بعد
24922427The role of thoracoscopic debridement in the treatment of parapneumonic empyemaPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1392پنجم
25921259Clinical value of IS6110-based loop-mediated isothermal amplification for detection of Mycobacterium tuberculosis complex in respiratory specimensISIJOURNAL OF INFECTION1392پنجم به بعد
2692042The study of Mycobacterium tuberculosis in Iranian patients with lung cancerISIJundishapur Journal of Microbiology1392دوم
2790152Apoptosis of Human Lymphocytes after Exposure to Hydatid FluidISIIranian Journal of Parasitology1390پنجم به بعد
2889770Tracheobronchopulmonary Carcinoid Tumors: Analysis of 40 PatientsISIAnnals of Thoracic and Cardiovascular Surgery 1389چهارم
2988745A rare case of lumbar vertebral lymphangioma presenting as chylothoraxISISpine Journal 1388اول
3088340بررسی اتیولوژیک دیسفاژی در بیماران بستری در بخشهای گوش، گلو، بینی و جراحی توراکس بیمارستان قائم (عج) مشهد، شمال شرقی ایرانسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388دوم
3188045The role of thoracoscopy for the diagnosis of hidden diaphragmatic injuries in penetrating thoracoabdominal traumaPMCInteractive cardiovascular and thoracic surgery 1388سوم
3287487The role of thoracoscopy in diagnosis of hidden diaphragmatic injuries in penetrating Thoracoabdominal Traumasindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
3386694نقش نمونه برداری ترانس توراسیک با هدایت سونوگرافی در تشخیص تود ه های ریوی محیطی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386پنجم
3486595نتایج توراکوسکوپی در بیماران با ریزش مایع جنبی اگزوداتیو با علت نامعلوم (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1386سوم
3586296نتایج بالینی تیموکتومی در مبتلایان به میاستنی گراوindex copernicusمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386مسئول
3686250نقش نمونه برداری سوزنی از طریق قفسه سینه با هدایت سونوگرافی در تشخیص توده های ریوی محیطیindex copernicusمجله دانشکده پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1386پنجم
3785298Thymectomy by partial sternotomy for the treatment of nonthymomatous scopusTanaffos1385اول و مسئول
3885283Surgical resection: The mainstay of management of type II pulmonary arteriovenous malformationsscopusTanaffos1385چهارم
3985021Thymectomy by Partial Sternotomy for the Treatment of Non Thymomatous Myasthenia Gravis Chemical AbstractTANAFFOS1385مسئول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1931437Surgical management of delayed esophageal pseudodiverticulum after anterior cervical spine fixationکنگره جامعه جراحان ایران 92تهرانسخنرانی1392بله
2931371Surgical Treatment of Pulmonary Hydatid Cysts: Does the location of cyst affect on the choice of surgical technique?کنگره بین المللی جراحی خراسان 92مشهدسخنرانی1392بله
3931368Cervico mediastinal teratoma in adult: It is a very rare presentationکنگره بین المللی جراحی خراسان 1392مشهدسخنرانی1392بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه