محمدرضا  عباس زادگان

 فعالیت های پژوهشی

 

محمدرضا عباس زادگان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدرضا عباس زادگان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AbbaszadeganMR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951218تاثیر بیان القا شده ژن TWIST-1 بر بیان ژنهای کلیدی مسیرپیامرسانی hippo در رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری KYSE-30مجریدر دست اجراخير
2951171ایمنو تراپی سرطان با آنتی ژن های انگلیمجریعقد قراردادخير
3950969بررسی میزان بیان ژن lncRNA ROR در بیماران مبتلا به سرطان معدهمجریدر دست اجراخير
4950413تاثیر بیان القا شده ژن TWIST-1 بر بیان ژنهای کلیدی مسیرپیامرسانی Hedgehog در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری (ESCC)مجریعقد قراردادخير
5941474بررسی ایمنی زایی RNA واکسن کایمر نوترکیب در ایمونو ژن تراپی بیماران مبتلا به کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریمجریدر دست اجراخير
6941473بررسی عملکردی اثر فاکتور رونویسیTwist1 در بیان مارکرهای سلولهای بنیادی در رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریمجریدر دست اجراخير
7941449بررسی فعالیت زیستی و اختصاصیت ترکیبات مهار کننده پروتوانکوژن انتقال مزانشیمی-اپیتلیالی (MET ) در رده سلولی KYSE-30مجریپایان یافتهخير
8941448بررسی ارتباط مولکولی MAML1و Twist1در فرایندEMTدر رده سلولی سرطان سینهمجریدر دست اجراخير
9941435بررسی بیان ژن MMP13 در بیماران مبتلا به کارسینومای سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
10941434بررسی ارتباط بین حضور Helicobacter pylori و بیان ژن MMP-13 در سرطان معدهمجریپایان یافتهخير
11941433بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژن CD44 و سرطان معده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای امام رضا(ع) و امید در مشهدمجریپایان یافتهخير
12940942بررسی کامل اگزونی وجهش یابی ژن KCNQ1 در بیماران مبتلا به سندرم جرول و لانگ-نیلسنمجریدر دست اجراخير
13940941بررسی جهش ها در مسیرهای پیام رسانی& Apoptosis Notch در بیماران مبتلا به سرطان فامیلی سلول های سنگفرشی مری با روش Exome Sequencingمجریدر دست اجراخير
14940820بررسی پلی مورفیسم SNP G870Aدر ژنCCND1 در مبتلایان به سرطان سینه با روش مولکولی PCR-RFLPمجریعقد قراردادخير
15940728ناميرا ساختن لنفوسيت هاي B بيماران داراي جهش هاي ژنتيکي نادر جهت تهيه بانک سلوليمجریدر دست اجراخير
16940725انالیز جهش های شایع ژن های KCNQ1,KCNE1 در بیماران مبتلا به سندرم جرول و لانگ-نیلسنمجریدر دست اجرابلي
17940720ارزیابی ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری با تغییر بیان ژن SALL4 در بیماران مبتلا به سرطان معدهمجریپایان یافتهبلي
18940009بررسی جهش ‍‍ژن های ABCC8.KCNJ11.HNF4A در بیماران مبتلا به هایوگلیسیمی هایپر انسولینمی و بررسی میزان پاسخ به درمان با داروی سیریلیموس در بیماران مبتلا به هایپوگلیسیم هایپرانسولینمی مقاوم به درمان های طبی روتین بسته به وجود جهش یا عدم وجود جهش ABCC8.KCNJ11.HNF4Aمجریپایان یافتهبلي
19931714 تعیین ارتباط پلی مورفیسم ژن های NRXN1,SLC6A4با پاسخ به درمان با ریسپریدون در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسممجریپایان یافتهبلي
20931356آنالیز جهش ژن های مسیر EMT در بیماران مبتلا به سرطان فامیلی سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهبلي
21931355بررسی موتاسیون های ژن HSD17β3در بیماران مشکوک به نقص آنزیم 17-β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type3 در ایرانمجریدر دست اجراخير
22931291بررسی ارتباط بیان ژن COX-2 باعلایم کلینیکی در بیماران مبتلا به کانسر معدهمجریدر دست اجرابلي
23931197طراحی کاست ژنیSleeping Beauty با استفاده از پروموتر اختصاصی سلولهای سنگفرشی مری و بررسی کارایی آن به منظور استفاده در تولید موشهای تراریخته مدل سرطان مریمجریدر دست اجراخير
24931094آنالیز جهش ژن های کاندید در مسیر بیماری زایی هیپرکلسترولمی فامیلی در جمعیت ایرانمجریدر دست اجراخير
25930669 بررسی ارتباط بین حضور هلیکو باکتر پیلوری (H.pylori) واسترس سلولی (مسیر UPR) و بیان مارکر CD44 در بیماران مبتلا به سرطان معدهمجریپایان یافتهخير
26930645آنالیز سگریگیشن (( segregation در بیماران مبتلا به سرطان فامیلی سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
27930643ارزیابی ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری با تغییر بیان ژن های MAML1 و TWIST1 در بیماران مبتلا به سرطان معدهمجریپایان یافتهبلي
28930565بررسی پاسخ سلول های T به سلول های دندریتیک بارگیری شده با توتال mRNA سلول های بنیادی سرطانی (CSC) اتولوگ جهت ایمونوتراپی سرطان معدهمجریدر دست اجرابلي
29922700بررسی کمی میزان بیان ژن SALL4 در نمونه سرم بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهخير
30922297برآورد پروفایل ریسک نئوپلازیک و میزان نفوذ در بیماری نئوپلازی اندوکرین چندگانه نوع 2A ناشی از جهش در پروتوانکوژن RETمجریعقد قراردادخير
31922015تهیه بانک اطلاعاتی ( فلوچارت مشخصات بالینی و کلینیکال ، نمونه DNA و آنالیز ژنتیکی ) مربوط به بیماران دارای سندرم نونان در جمعیت ایرانیمجریپایان یافتهخير
32921706تولید موش ترا ریخته مدل سرطان مری (ESCC Transgenic Mouse, ESCC-TM) با استفاده از سیستم ترانسپوزونی غیر ویروسیمجریدر دست اجرابلي
33921391آنالیز موتاسیونی ژن BCKDHA در بیماران مبتلا به بیماری ادرار شربت افرامجریپایان یافتهبلي
34921202جداسازی سلولهای بنیادی سرطانی از بافت توموری سلولهای سنگفرشی مری و بررسی اثر مسیر پیام رسانی سلولی NOTCH در ایجاد و حفظ خصوصیات کلیدی آنها.مجریپایان یافتهبلي
35911302ارزیابی بیان ژنTSLP توسط روش Real time دربیماران مبتلا به سرطان معدهمجریدر دست اجراخير
36911284آنالیز جهش های پروتوانکوژن RET در خانواده های ایرانی مبتلا به نئوپلازی چندگانه اندوکرین نوع 2Aمجریپایان یافتهخير
37911253بررسی کمی میزان mRNA ژن SALL4 در نمونه خون بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با روش Real-time PCR مجریپایان یافتهبلي
38910861اثربخشی آزمایشات ژنتیکی بر مدیریت درمان دیابت نوزادی مونوژنیکمجریدر دست اجراخير
39910799بررسي ميزان کارآيي نانوپارتيکلها در مقايسه با روشهاي الکتروپوريشن و ليپوفکشن در انتقال ژن به سلولهاي يوکاريوتي (رده سلولي K562)مجریدر دست اجراخير
40910774آنالیز جهش ژنهای کاندید RAD51C و RAD51D در شجره های مبتلا به سرطان فامیلی سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهبلي
41910772بررسی اثر خاموش سازی ژن MAML1 در میزان مهاجرت سلولی رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری KYSE-30مجریپایان یافتهبلي
42910755تشخیص کمی متیلاسیون ژنهای hMLH1-MGMT و ارتباط آنها با ویژگی های کلینیکوپاتولوژیکی بیماران مبتلا به سرطان معده مجریپایان یافتهبلي
43910523مدل سازی پروتئین کاتپسین C برای جهش R272P در سندرم پاپیلون لفورمجریپایان یافتهخير
44910467بررسی پلی مورفیسم های cdx2، Tru9I و EcoRV در لوکوس رسپتور ویتامین D در بیماران دیابتی تیپ 1مجریپایان یافتهبلي
45910413بررسی نقش ژن هایMAGEA4 وDPPA2 در روند کارسینوژنز کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
46910179بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن ترانسپورتر دوپامین با پاسخ درمانی به متیل فنیدیت در اختلال بیش فعالی – کم توجهیمجریپایان یافتهبلي
47901009بررسی مارکرهای سلول های بنیادی در کشت های اولیه بافت حاصل از بیماران مبتلا به سرطان سنگفرشی مریمجریدر دست اجراخير
48900995سرکوب ژن MAML1 با وکتور بیانی siRNA در رده سلولی KYSE30 سرطان مری ESCCمجریدر دست اجراخير
49900885بررسی ارتباط 4نوع SNPژنوتیپهایIL4(rs2243250) ،IL-13(rs20541) وGATA3(rs1269486,rs2229360) با بیماری رینیت آلرژیکمجریپایان یافتهبلي
50900861بررسی الگوی بیان ژنهای کلیدی مسیر پیام رسانی سلولی NOTCH دخیل در Cancer Stem Cell Reprogramming در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
51900809 بررسی بیان ژنی ایزوفرم های ژن MUC 1 در سرطان مری مجریپایان یافتهخير
52900803طراحی و راه اندازی سیستم ذخیره اطلاعات و نگهداری نمونه های ارجاع شده به بخش ژنتیک انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجریپایان یافتهخير
53900479شناسایی پروتئین های بر هم کنش دهنده با SSAT-X و SSAT-1 در شرایط هیپوکسی و نورموکسی در رده سلول172Aمجریپایان یافتهبلي
54900469بررسی ارتباط بیان همزمانHER1 و HER3 با پروگنوز بیماری در مبتلایان به سرطان معده به روش Real-time PCR و ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
55900370مدل سازی پروتئین کاتپسین C برای جهش جدید در سندرم پاپیلون لفورمجریپایان یافتهخير
56900272تعیین فراوانی موتاسیون BRAF V600E در بیماران مبتلا به کانسر پاپیلری تیروئید و جایگاه آن در پروگنوز و مرحله بندی (Staging) بیمارانمجریپایان یافتهبلي
57900243اثر-2’-deoxycytidine 5’-aza بر پرموتور ژن MEIS1 بر روی رده سلولی سرطان سنگفرشی مری KYSE-30مجریپایان یافتهبلي
58900194بررسی ارتباط پلی مورفیسم پنج نوع SNP (T1,T2,S1,S2,V4) ژن ADAM33 با بیماری آسم آلرژیکمجریپایان یافتهبلي
5989769تعیین فراوانی جهش ارثی جدید در ژن BRCA-2 در اشکال خانوادگی و اسپورادیک سرطان سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهبلي
6089757سرکوب اختصاصی ژن SMARCA4 با استفاده از siRNA و ارزیابی این سرکوب با بررسی بیان ژن های اختصاصی در یک رده سلولی سرطان سنگفرشی مری (ESCC)مجریپایان یافتهبلي
6189751سرکوب ژن Meis1 با استفاده از siRNA در یک رده سلولی سرطان سنگفرشی مری و ارزیابی ژنهای Chromatin Remodeling and Hox clusterمجریپایان یافتهبلي
6289702بررسی پلی مورفیسم ژنهای فاکتورهای 2و5 خونی، متیل تتراهیدروفولات ردوکتاز، عامل مهار کننده ی فعال کننده پلاسمینوژن و فاکتور نکروز کننده ی توموری- آلفا در بیماران مبتلا به سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
6389633بررسی بیان ژن Msi1 در سطح mRNA و پروتئین در نمونه بافت تومور و نرمال مبتلایان به سرطان سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
6489599بررسی بیان ژنهای LAGE1، MAGEA4 و NY-ESO1 در سطح پروتئین، در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری با روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
6589598بررسی ایمونوهیستوشیمیایی میزان بیان فاکتور های رونویسی MAML1، TWIST1 و PYGO2 در مبتلایان به کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
6689516مقایسه میزان بیان ژن INPP5A و بیان پروتئین آن در نمونه بافت تومور و نرمال بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهبلي
67891034بررسی بیان ژنی و پروتئینی آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز در سرطان سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
6888809ساخت و بهینه سازی انتقال وکتور سرکوبگر ژن GAPDH به سلولهای سرطانی سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
6988808آنالیز ژنهای FECH و UROS در خانواده ای با سابقه فامیلی ابتلا به اریتروپئتیک پورفیریمجریپایان یافتهخير
7088780بررسی الگوی ژن های سرکوبگر سیستم ایمنی VEGF,TGF-b,IL-10 در مبتلایان به سرطان سلول های سنگفرشی مری با تکنیک Real-time PCRمجریپایان یافتهخير
7188625بررسی افزایش پاسخ برون تنی لنفوسیت های T تحریک شده با سلولهای دندریتیک بارگیری شده با mRNA توموری غنی شده، جهت ایمونوتراپی سرطان مریمجریپایان یافتهخير
7288622بررسی تغییرات بیان ژنهای HLA-G و XRCC5 در بافت تومور بیماران مبتلا به سرطان سلولهای سنگفرشی مری با استفاده از تکنیک Real-time PCRمجریپایان یافتهخير
7388371بررسی جهش های ژن BRCA-2 در بیماران مبتلا سرطان سلول های سنگفرشی مری و بررسی پیوستگی ژنی در خانواده های ارثی این بیماریمجریپایان یافتهخير
7488098تهیه و بررسی پاسخ برون تنی شاخصهای آنتی ژنی کایمر نوترکیب ‏جهت طراحی واکسن سلولهای دندریتیکی در ایمونو ژن تراپی ‏کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
7588033بررسی فراوانی موتاسیونهای ژن GPR54 در بیماران مبتلا به بلوغ زودرس فامیلیال مراجعه کننده به کلینیک غدد اطفال بیمارستان امام رضا(ع)درسال1387-1388مجریپایان یافتهبلي
7687350آنالیز ژنتیک ملکولی ژن HNF1A در بیماران مشکوک به دیابت جوانان با بروز در بلوغ (MODY) تیپ 3مجریپایان یافتهبلي
7787221شناسایی موتاسیون های فعال سازی KCNJ11 در افراد دیابتی با شروع بیماری در سن کمتر از شش ماهمجریپایان یافتهبلي
7887089بررسی آسیب های DNA در سلولهای مخاط دهان بیماران دارای دستگاههای ارتدنسی ثابت به روش Comet assay مجریپایان یافتهخير
7986729بررسی پاسخ برون تنی (in vitro ) لنفوسیت های T به سلولهای دندریک آلوده شده با توتال mRNA تومور مریمجریپایان یافتهخير
8086635بررسی فرکانس آللی(هتروزیگوسیتی) 4 لوکوس STR در جمعیت استان خراسانمجریپایان یافتهبلي
8186537بررسی پیوستگی ژنتیکی (Linkage Analysis) بیماران هیپر پلازی مادرزادی آدرنال (CAH) از نوع کمبود آنزیم 21 هیدروکسیلاز با استفاده از مارکرهای میکروستلایت و توالی های کوتاه تکراری (STR) مجریپایان یافتهخير
8286526آنالیز ژنتیک مولکولی در بیماران مبتلا به سندرم ولفرام (wolfram syndrome)مجریپایان یافتهخير
8386485بررسی الگوی بیان ژن در مبتلایان به سرطان سلولهای سنگفرشی مریمجریپایان یافتهبلي
8486426آنالیز مولکولی ژنCYP11B1(آنزیم 11- بتاهیدروکسیلاز) در بیماران مبتلا به هیپرپلازی مادرزادی آدرنالمجریپایان یافتهخير
8586343بررسی جهش های ژنی کاتپسین C در افراد مبتلا به سندرم پاپیلون لفور در خراسان رضوی مجریپایان یافتهخير
8685493بررسی پلی مورفیسم ‍ژنتیکی انگل لیشمانیا در انواع مختلف بالینی سالک جلدی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا(ع) و قائم (عج) مشهدمجریپایان یافتهخير
8785366بررسی Microsatellite Instability در سرم و بافت بیماران مبتلا به سرطان معده و ارتباط آن با متیلاسیون و میزان بیان ژن hMLH1مجریپایان یافتهخير
8885266آنالیز مولکولی ژن CYP21 به روش تعیین توالی مستقیم در 10 بیمار مبتلا به اشکال کلاسیک کمبود آنزیم 21-هیدروکسیلاز با موتاسیون نامشخص در شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهخير
8985264کشت سلولهای سنگفرشی کارسینومای مری و ایجاد رده های سلولی مجریپایان یافتهخير
9085080بررسی ایمونوهیستوشیمی بروز E-Cadherin در مبتلایان به کارسینوم سلول سنگفرشی زبانمجریپایان یافتهخير
9185032بررسی پلی مورفیسم ژن های آنزیمی GSTs در مبتلایان به کانسر مری و ارتباط آن با میزان متیلاسیون ژن P16مجریپایان یافتهخير
9285031بررسی فراوانی متیلاسیون ژن های RASSF1A,E-Cadherin,MGMT,DAP-Kinase,hMLH1 در نمونه های خون و بافت تومورال بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده (و مقایسه آن با گروه شاهد)مجریپایان یافتهخير
9384401بررسی پاسخ لنفوسیتهای T به سلولهای دندریتیک آلوده شده با توتال mRNA توموری جهت ایمونوتراپی سرطان مریمجریپایان یافتهخير
9484253تاسیس واحد ثبت بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه گوارشمجریپایان یافتهخير
9584236بررسی پلی مورفیسم ژن رسپتور ویتامین D در بیماران دیابتی تیپ 1 و نقش آن در نحوه شروع دیابت مجریپایان یافتهخير
9684129بررسی متیلاسیون p16 در نمونه های خون و بافت بیماران مبتلا به سرطان معده مجریپایان یافتهخير
9784082ارزیابی مارکرهای Long DNA و BAT-26 در تشخیص کانسر کولون با بررسی این مارکرها در نمونه مدفوع بیماران و مقایسه آن با افراد سالممجریپایان یافتهخير
9883185بررسی رابطه سندرم goldenhar با pericentric inversion در کروموزوم شماره 9مجریپایان یافتهخير
9983090بررسی مارکرهای Microsatellite در بیماران مبتلا به سرطان رحممجریپایان یافتهخير
10083032بررسی مارکرهای Microsatellite در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ مجریپایان یافتهخير
10182109تعیین حذف ها و جهش های ژنتیکی در 30 بیمار مبتلا به کمبود آنزیم 21 هیدروکسیلاز در استان خراسانمجریپایان یافتهخير
10282041تعیین موتاسیون ژن TCIRG1 در خانواده بیمار مبتلا به Osteopetrosis با استفاده از PCR و RT-PCRمجریپایان یافتهخير
10382004ارزیابی و استفاده از مارکرهای جدید ژنتیکی در غربالگری کارسینوم مریمجریپایان یافتهخير
10481052بررسی تغییرات کروموزومی در تومورهایگروه سارکوم یوئینگ-تومور نورواکتودرمال محیطی اولیه و بهره گیری از آن در جهت تشخیص قطعی تومورمجریپایان یافتهخير
10581010مطالعه سیتوژنیک یک خانواده مبتلا به آتاکسی ارثیمجریپایان یافتهخير
10680093بررسی پلی مورفیسم ژن Tax,Htlv-1 به عنوان ریسک فاکتور احتمالی ذر بیماران Ham/TSp و ATL خراسانمجریپایان یافتهخير
10780039میزان همراهی HPV با SCC مری و بررسی همزمان تغییرات پروتئین p53مجریپایان یافتهخير
10880027تشخیص بیان ژن PML/RARa بوسیله روش RT_PCR در بیماران مبتلا به APLمجریپایان یافتهخير
10979301تشیخص آلفا تالاسمی و بتا تالاسمی توسط روش های مولکولی وابسته به PCRمجریپایان یافتهخير
11079141بررسی ژن bcr-abl به عنوان یک مارکر Minimal residual Disease (M RD) پس از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به لوسمی میلویید مزمن (C M L)مجریپایان یافتهبلي
11178144راه اندازی RT-PCR در بیماران CMLمجریپایان یافتهبلي
11278141تهیه اینتر فرون a-2a به روش مهندسی ژنتیکمجریپایان یافتهخير
113960572رجيستري منطقه‌اي مددجويان تراجنسي داوطلب عمل جراحي تغيير جنسيتهمکارعقد قراردادخير
114951275تاثیر ترکیبات مهارکننده پروتوانکوژن MET بر بیان ژنهای کلیدی مسیرپیامرسانی Wnt در رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری KYSE-30همکاردر دست اجراخير
115950677بررسی نقش ژن Cripto-1 در پیشرفت سرطان سلولهای سنگفرشی مریهمکارعقد قراردادخير
116950580بررسی تغییرات اپی ژنتیکی ناشی از خردل گوگردی در جانبازان شیمیایی خراسان رضویهمکاردر دست اجراخير
117950242بررسی ارتباط سطح سرمی پپتید آیریسین با درگیری کاردیو واسکولار در بیماران دیابت نوع 2همکاردر دست اجرابلي
118941642بررسی سمیت ژنتیکی، اپی ژنتیکی وتغییرات بیان پروتئینی و miRNA مصرف مزمن داروهای ضد افسردگی SSRI در بیماران ایرانی مبتلا به افسردگیهمکاردر دست اجرابلي
119941340جداسازی و بررسی ویژگی های عملکردی سلول های بتای حاصل از پانکراس بیماران مرگ مغزیهمکاردر دست اجراخير
120940984بررسي پلي مورفيسم ژن‌هايِ CYP17، ERbeta و AR در بيماران مبتلا به نارضايتي جنسي مراجعه کننده به بيمارستان ابن‌سيناهمکاردر دست اجراخير
121940449بررسی اثرات القایی داربست¬ طبیعی مری سلول زدایی شده بر برخی ویژگیهای فنوتیپی و رفتاری سلول-های بنیادی سرطانی (CSCs) با منشا سرطان کارسینومای مری انسان.همکارعقد قراردادخير
122931591آنالیز جهش ژن های کاندید در دیابت نوزادی مونوژنیکهمکاردر دست اجراخير
123910930مطالعه و تشخیص اختلالات ارثی پروپیونیک اسیدمی با استفاده از آنالیز مولکولیهمکاردر دست اجراخير
124910527بررسی و آنالیز جهشهای مربوط به ژن های MMAA و MMAB در بیماران مبتلا به متیل مالونیک اسیدمیهمکاردر دست اجراخير
125901105بررسی هویتِ جنسی، گرایشِ جنسی و بازی‌هایِ رفتاری و ارتباطِ آن با موتاسیون هایِ ژنِ SRD5A2 در بیمارانِ مبتلا به نقصِ آنزیمِ 5α alpha reductase تیپ 2همکارپایان یافتهبلي
126901001بررسی و آنالیز جهشهای مربوط به ژن mut در بیماران مبتلا به متیل مالونیک اسیدمیهمکاردر دست اجرابلي
127900493آنالیز موتاسیونی ژن PTPN11 در بیماران مبتلا به سندرم نونانهمکارپایان یافتهخير
128900239بررسی تغییر در میزان بیان و توالی ژن در ماتوپونتین (Dermatopontin) در سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
12989710آنالیز موتاسیونها در 24 اگزون ژن BRCA1 در زنان مبتلا به سرطان سینه و تخمدان ارثیهمکارپایان یافتهخير
13088231تعیین فراوانی آلودگی لنفومای غیرهوچکین دهان و فک توسط وروس اپشتاین بار (EBV) به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) همکارپایان یافتهبلي
13188146بررسی موفقیت ترمیم نقص شکاف آلوئول در موش با استفاده از تزریق استئوبلاستهای بنیادی مشتق از پالپ دندانهای شیری انسانهمکارپایان یافتهخير
13287616آنالیز ژنتیک مولکولی در یک خانواده ایرانی مبتلا به سندروم آنمی مگالوبلاستیک حساس به تیامین همکارپایان یافتهخير
13386682بررسی تاثیر سلنیوم در کاهش ریسک بروز پره اکلامپسی (مارکرهای بیوشیمیایی)همکارپایان یافتهخير
13486277کلونینگ وتولید مولکولهای ESAT-6و Ag85B از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول رکومبینانت با Fc?1از IgG1 انسانی به منظورتولید پروتئینهای رکومبینانت Ag85B:Fc و ESAT-6:Fc جهت طراحی واکسن وراه اندازی روشهای نوین تشخیصیهمکارپایان یافتهخير
13585362بررسی اثرات بالینی و ایمونولوژیک تجویز سیستمیک اینتر فرون آلفا در درمان بیماران مبتلا به پاراپارزی اسپاستیک گرمسیری بهمراه میلوپاتی ناشی از ویروس HTLV-1 ( (HAM/TSP همکارپایان یافتهخير
13681059بررسی اختلالات ژنتیکی و کلنیکی و در صورت امکان تعیین ژن عامل بیماری در بیماران مبتلا به سندرم فیبروزمادر زادهمکارپایان یافتهخير
13780104بررسی سطح سرمی اینترلوکین 2 و بروز اینترلوکین 4 در سلولهای مونونوکلئر خون محیطی و میزان نیتریک اکساید در هوای بازدمی در حمله حاد آسمهمکارپایان یافتهخير
138941122تعیین حساسیت پرتویی کروموزومی زنان مبتلا به سرطان پستان با استفاده از لنفوسیت های محیطیناظردر دست اجرابلي
139931794بررسي تاثيرفرم فعال ويتامينD( (1,25(OH)2 D3 بر سلولهاي Treg ، Th17، بيان ژن ها و سيتوکاين هاي مربوطه در بيماران مبتلا به سقطهاي مکرر با دلايل ناشناخته URSA))ناظردر دست اجرابلي
140931368بررسی اثرات کورکومین ( ماده موثر زرد چوبه ) بر میزان بیان ژن های c-FLIP Caspase 10, Caspase 8, ، TAX ,HBZ و پرو وایرال لود HTLV-I در بیماران میلوپاتی ناشی از HTLV-I / تروپیکال اسپاستیک پاراپرازی HAM/TSP)) قبل و بعد از درمانناظرپایان یافتهخير
141931256تعيين توالي ژنوم کامل ويروس HTLV-I دربيماران مبتلا به HAM/TSP، َATL و ناقلين ويروسي HTLV-I در مشهدناظردر دست اجرابلي
142930513مقایسه سطح بیان microRNA182, microRNA137, microRNA139-5p در بافت های توموری اولیه و بافت های توموری متاستاتیک سرطان پستانناظرپایان یافتهبلي
143922827بررسی میزان کمی متیلاسیون ژن وایمنتین در نمونه بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالناظردر دست اجراخير
144921676بررسی پلی مورفیسم موجود در ژن های مربوط به miroRNA-34a (rs:369892834) و microRNA-106b (rs:367795589) و ارتباط ان با ابتلای به سکته مغزیناظرپایان یافتهبلي
145921675بررسی پلی مورفیسم های موجود در رونوشت اولیه mir-30c و mir-125a و ارتباط آن ها با سکته مغزی در انسانناظرپایان یافتهبلي
146911309بررسی مقایسه ایزوفرم های V3, V6 و فرم استاندارد ژن CD44 در بافت نرمال و تومورال در بیماران مبتلا به کارسینومای سنگفرشی مری ناظرپایان یافتهخير
147911229بررسی ارتباط بین میزان آنژیوژنز و بیان انکوپروتئین گانکیرین در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و پروستاتناظردر دست اجراخير
148911001مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژنی اینترلوکین یک جایگاه 13q2(511ـ) در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلناظرپایان یافتهبلي
149910235بررسی بیان و اپی ژنتیک سایتوکاین های ذاتی دخیل در پاسخ به تداخل پروبیوتیک در موش های حساس شده با آلرژن به عنوان مدلی از آلرژی تجربیناظرپایان یافتهبلي
150910028بررسی مقایسه ای انواع پلی مورفیسم ژنهای آنژیوتنسیوژن(AGT)،فسفودی استراز4 و (PDE4D)اینترلوکین 10 (IL-10)در افراد مبتلا به سکته مغزی و افراد سالمناظرپایان یافتهخير
151901004ارزیابی موتاسیونهای ژنهای PKD1 و PKD2 در افراد مبتلا به بیماری کلیوی پلی کیستیک اتوزومال غالب (ADPKD)ناظرپایان یافتهخير
152900591بررسی ارتباط آلل های ژن HLA-BRB1*01 و ژنHLA-DRB1*15 با بیماری Ulcerative colitis در کرمانناظرپایان یافتهخير
153900309بررسی فراوانی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs12979860 و rs8099917 نزدیک ژن IL28B در بیماران با هپاتیت مزمن و سیروز به علت هپاتیت Cناظرپایان یافتهبلي
15489996بررسی فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهر مشهدناظرپایان یافتهبلي
15589829بررسی اثر هیپوکسی بر تغییرات بیان mRNA با روش cDNA-AFLP در دو رده سلولی گلیوما (U87، A172)ناظرپایان یافتهبلي
15688733تعیین فراوانی ناهنجاریهای سیتوژنتیک و اختلالات ترومبوفیلی در موارد سقط خودبخودی مکرر (RSA) با علت ناشناختهناظرپایان یافتهخير
15788546بررسی تغییرات بیان ژنهای P53, INF-G, TGF-B, XPA, G0S2, PF4در لنفوسیتهای خون محیطی کارکنان پرتوپزشکیناظرپایان یافتهبلي
15888161بررسی ژنتیکی بیماری کبد کله استاتیک در نوزادان و کودکان مبتلا به زردی های ایدیوپاتیک با نقص آنزیمی آلفا 1 آنتی تریپسینناظرپایان یافتهبلي
15987542تولید یک پروتئین هیبرید از آلرژنهای Chenopodium Album و بررسی ایمونوژنیسیته آن در مدل تجربی آلرژیناظرپایان یافتهبلي
16086782کلونینگ و تولید آلرژن cuc m1 آلرژن اصلی خربزهناظرپایان یافتهبلي
16186781کلونینگ و تولید آلرژن Cuc m3، آل‍رژن خربزه cucumis meloناظرپایان یافتهخير
16285085بررسی تأثیر سایتوکاین‌های پیش التهابی (TNF?،? IL-1 و IL-6) بر بیان ژن و عملکرد ترانسپورتر دارویی BCRP (ABCG2) در سلولهای سرطان پستانناظرپایان یافتهخير
16385055همراهی پلی مورفیسم آلل های M1 و M2 ژن سایتوکروم Cytochrome (VYP) P4501A1 با خطر ایجاد سرطان پروستاتناظرپایان یافتهخير
16484305بررسی تاثیر عامل پیش التهابی IL-1B بر بیان ژن ترانسپورتر دارویی ABCBI در سلولهای سرطان پستانناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961943Assessment of Bone Morphogenetic Protein 3 Methylation in Iranian Patients with Colorectal Cancer.PMCMiddle East journal of digestive diseases1396دوم
2961334miRNA-Related Polymorphisms in miR-423 (rs6505162) and PEX6 (rs1129186) and Risk of Esophageal Squamous Cell Carcinoma in an Iranian Cohort.ISIGenetic testing and molecular biomarkers1396پنجم به بعد
3961235Linc-ROR and its spliced variants 2 and 4 are significantly up-regulated in esophageal squamous cell carcinomaISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395پنجم به بعد
4961234Identification of a novel deletion in the MMAA gene in two Iranian siblings with vitamin B12-responsive methylmalonic acidemiaISICELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY LETTERS1395دوم
5961232SOX1 is correlated to stemness state regulator SALL4 through progression and invasiveness of esophageal squamous cell carcinomaISIGENE1395سوم
6961183Guanylyl Cyclase C as a tumor marker for detection of circulating tumor cells in the peripheral blood of colorectal cancer patientsسایر سایت‏های تخصصیInternational journal of cancer therapy and oncology1395مسئول
7960704TWIST1 upregulates the MAGEA4 oncogeneISIMOLECULAR CARCINOGENESIS1395مسئول
8960603Noonan syndrome - a new surveyISIARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE1395مسئول
9960596Contribution of MAML1 in esophageal squamous cell carcinoma tumorigenesisISIANNALS OF DIAGNOSTIC PATHOLOGY1396دوم
10960561Novel candidate genes may be possible predisposing factors revealed by whole exome sequencing in familial esophageal squamous cell carcinomaISITumour biology1396مسئول
11960525Expression analysis of matrix metalloproteinase-13 in human gastric cancer in the presence of Helicobacter Pylori infectionISICANCER BIOMARKERS1396سوم
12960421Isolation, identification, and characterization of cancer stem cells: A review.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
13960420Biological and Clinicopathological Significance of Cripto-1 Expression in the Progression of Human ESCC.PMCReports of biochemistry & molecular biology1396دوم
14960419GATA3 Gene Polymorphisms Associated with Allergic Rhinitis in an Iranian PopulationPMCReports of biochemistry & molecular biology1396سوم
15953702Crosstalk between SHH and stemness state signaling pathways in esophageal squamous cell carcinomaISIJournal of cell communication and signaling1396دوم
16953227Sexual orientation and medical history among Iranian people with Complete Androgen Insensitivity Syndrome and Congenital Adrenal HyperplasiaISIJOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH1395پنجم به بعد
17953142Psychosexual Outcome Among Iranian Individuals With 5α-Reductase Deficiency Type 2 and Its Relationship With Parental SexismISIJOURNAL OF SEXUAL MEDICINE1395پنجم به بعد
18953116Reporting Three Cases of Roger’s Syndrome in ChildrenscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1391چهارم
19951826Loss of heterozygosity and microsatellite instability as predictive markers among Iranian esophageal cancer patientsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395مسئول
20951802Correlation of Wnt and NOTCH pathways in esophageal squamous cell carcinomaISIJOURNAL OF CELL COMMUNICATION AND SIGNALING1395دوم
21951789Disease Biomarkers in Gastrointestinal MalignanciesISIDISEASE MARKERS1395چهارم
22951784Correlation Between Meis1 and Msi1 in Esophageal Squamous Cell CarcinomaPMCJournal of gastrointestinal cancer1395مسئول
23951161Matrix Metalloproteinase-13 - A Potential Biomarker for Detection and Prognostic Assessment of Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma.MedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1395سوم
24951160Applying Subtractive Hybridization Technique to Enrich and Amplify Tumor-Specific Transcripts of Esophageal Squamous Cell Carcinoma.ISIPATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH1396دوم
25950349Contribution of EVX1 in Aggressiveness of Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIPATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH1395دوم
26950348Amplification of Tumor Transcripts from Limited Quantity of Esophageal Squamous Cell CarcinomaTissue Samplesسایر سایت‏های تخصصیAmerican Journal of Cancer Science1394دوم
27942778A Review on the Biology of Cancer Stem CellsChemical AbstractStem Cell Discovery1393دوم
28942514Role of Msi1 and PYGO2 in esophageal squamous cell carcinoma depth of invasionISIJOURNAL OF CELL COMMUNICATION AND SIGNALING1394مسئول
29941403Presence of the RET Cys634Tyr mutation and Gly691Ser functional polymorphism in Iranian families with multiple endocrine neoplasia typeISIHORMONES1394دوم
30940845Role of Msi1 and MAML1 in Regulation of Notch Signaling Pathway in Patients with Esophageal Squamous Cell CarcinomaPMCJ Gastrointest Canc1394مسئول
31940844Predicting the molecular role of MEIS1 in esophageal squamous cell carcinomaISITumour Biol1394مسئول
32935571Identification new angiotansin-1 converting enzyme inhibitory peptide from ostrich egg white protein hydrolysatescopusJournal of Isfahan Medical School1393سوم
33935500Evaluation of thymic stromal lymphopoietin (TSLP) and its correlation with lymphatic metastasis in human gastric cancer.ISIMedical Oncology1394سوم
34935300Notch Signaling Target Genes are Directly Correlated to Esophageal Squamous Cell Carcinoma TumorigenesisISIPathol Oncol Res1392مسئول
35935265An identified antioxidant peptide obtained from ostrich (Struthio camelus) egg white protein hydrolysate shows wound healing propertiesISIPharmaceutical Biology1394سوم
36935261Variation in the miRNA-433 binding site of FGF20 is a risk factor for Parkinson's disease in Iranian populationISIJournal of the Neurological Sciences1394پنجم به بعد
37935011Expression analysis of CD44 isoforms S and V3, in patients with esophageal squamous cell carcinomaISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394سوم
38934751Chromosomal analysis of couples with repeated spontaneous abortions in Northeastern IranISIInternational Journal of Fertility and Sterility1394مسئول
39934258Role of Brg1 in progression of esophageal squamous cell carcinoma.ISIIran J Basic Med Sci1393مسئول
40934252Association of ADAM33 gene polymorphisms with allergic asthma.ISIIranian journal of basic medical sciences1393سوم
41934160SALL4 as a new biomarker for early colorectal cancersISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY1393دوم
42933724HES1 as an Independent Prognostic Marker in Esophageal Squamous Cell CarcinomaPMCJournal of Gastrointestinal Cancer1393دوم
43933698Idiopathic lymphocytopeniaISICurrent Opinion in Hematology1393مسئول
44932686Association of ADAM33 gene single nucleotide polymorphisms with allergic asthma in northeastern of Iranian populationISIIranian journal of Basic Medical Science1393دوم
45932202The expression levels of CD44V6 are correlated with tumor invasion in esophageal squamous cell Carcinoma patientsISIAFINIDAD1393دوم
46932201Neoantigen in esophageal squamous cell carcinoma for dendritic cell-based cancer vaccine developmentISImedical oncology1393مسئول
47932198Cancer stem cell detection and isolationISImedical oncology1393مسئول
48930740The role of BRAF V600E mutation as a potential marker for prognostic stratification of papillary thyroid carcinoma: a long-term follow-up studyISIEndocrine Research1392دوم
49930431Analysis of MRP mRNA in Mitoxantrone-selected, multidrug resistant human tumor cells.ISIBiochemical pharmacology.1373دوم
50930430Analysis of multidrug resistance-associated protein (MRP) messenger RNA in normal and malignant hematopoietic cells.ISICancer research1373اول
51930386Evidence for cytoplasmic P glycoprotein location associated with increased multidrug resistance and resistance to chemosensitizers.ISICancer research1375اول
52930384Genetic Testing in Families With Hereditary Nonpolyposis Colon CancerISIJAMA : the journal of the American Medical Association1378پنجم به بعد
53930383Grosse R.: Detection of BRCA1 and BRCA2 mutations in breast cancer families by a comprehensive two-stage screening procedure.ISIInternational journal of cancer. Journal international du cancer1379مسئول
54930380Protein modeling of cathepsin C mutations found in Papillon-Lefèvre syndromeISIgene1392مسئول
55930373Aberrant expression of DPPA2 and HIWI genes in colorectal cancer and their impacts on poor prognosis.ISITumour biology1393دوم
56930372Identification of Xq22.1-23 as a region linked with hereditary recurrent spontaneous abortion in a familyISIIranian journal of reproductive medicine1392پنجم
57930369Stemness state regulators SALL4 and SOX2 are involved in progression and invasiveness of esophageal squamous cell carcinoma.ISIMedical oncology1393مسئول
58930367Specific MUC1 Splice Variants Are Correlated With Tumor Progression in Esophageal Cancer.ISIWorld journal of surgery1393سوم
59930364Expression of Interleukin-2R chain (CD25) on peripheral blood lymphocytes in HTLV-I associated myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis patients.ISIArchives of Iranian Medicine1380چهارم
60930302Occurrence of NKX3.1 C154T polymorphism M. R. in men with and without prostate cancer and studies of its effect on protein function.ISIcancer research1381پنجم به بعد
61930300Fragile X Syndrome A case report with fingers anomaly.Chemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1382دوم
62930298A novel PHOX2A/ARIX mutation in an Iranian family with Congenital Fibrosis of Extraocular Muscles type 2-CFEOM2.ISIThe American Journal of Ophthalmology1382مسئول
63930297Prevalence of Human T-Lymphotropic Virus Type 1 among blood donors from Mashhad, Iran.ISIJOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY1382اول و مسئول
64930295Prevalence of Human Papilloma Virus type 16 and 18 and expression of mutant p53 in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIIranian journal of basic medical sciences1383مسئول
65930294P16/ INK4a promoter hypermethylation in serum, blood and tumor of patients with esophagel squamous cell carcinoma.ISIIranian journal of basic medical sciences1383اول و مسئول
66930292CORRELATION OF NUCLEAR P53 IMMUNOREACTION WITH THE HISTOPATHOLOGIC FEATURES IN GASTRIC CARCINOMAISIArchives of Iranian medicine.1383مسئول
67930211Association of a novel single nucleotide polymorphism in the human perforin gene with the outcome of HTLV-I infection in patients from northeast IranISIHuman Immunology1383چهارم
68930204Molecular analysis of the CYP21 gene and prenatal diagnosis in families with 21-hydroxylase deficiency in northeastern Iran.ISIhormone research in paediatrics1384مسئول
69930203Aberrant p16 methylation, a possible epigenetic risk factor in familial esophageal squamous cell carcinoma.PMCInternational Journal of Gastrointestinal Cancer1384اول و مسئول
70930201Clinicopathological Sex- related relevance of Musashi1 mRNA expression in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Patients.ISIPATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH1393مسئول
7192982Novel mutation in the SLC19A2 gene in Iranian families with Thiamine- responsive megaloblastic anemiaChemical AbstractIJN1391سوم
72923220DNA Damage in Oral Mucosa Cells of Patients with Fixed Orthodontic AppliancesPMCJournal of dentistry (Tehran, Iran)1392دوم
73923093Role of hMLH1 and E-cadherin promoter methylation in the gastric cancer progressionPMCJ Gastrointestinal cancer1392مسئول
74922867Roger's Syndrome and report of 3 cases in childrenscopusJ Mazandaran Univer Med Sciences1391چهارم
75922862Evaluation of E-cadherin and its correlation with lymphatic metastasis and tumor grade in laryngeal SCCسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1385دوم
76922861Tumoral Cell mtDNA | 8.9 kb Deletion Is More Common than Other Deletions in Gastric CancerISIArchives of Medical Research1386چهارم
77922860Carrier detection of hemophilia A in southern Khorasan using the 3 polymorphic sites of BclI, HindIII, and AlwNIسایر سایت‏های تخصصیفصلنامه پژوهشی خون1385اول
78922773Cancer Stem Cell Markers in Esophageal Cancerعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAmerican Journal of Cancer Science1391مسئول
79922739A Cancer-Array Approach Elucidates the Immune Escape Mechanism and defects in the DNA Repair System in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIArch Iran Med1392مسئول
80922725Novel Mutation in the SLC19A2 Gene in an Iranian Family with Thiamine-Responsive Megaloblastic Anemia: A Series of Three CasesISIJ Clin Res Pediatr Endocrinol1392سوم
81922690Pattern of chromosomal aberrations in patients from Northeastern IranISICell journal1392مسئول
82922160GPR54 Gene Mutations in Iranian Girls with Central Familial Precocious Pubertyscopusمجله زنان و زایمان1391سوم
83922039The impact of Interferon-alpha treatment on clinical and immunovirological aspects of HTLV-1-associated myelopathy in northeast of IranISIJournal of Neuroimmunology1391پنجم به بعد
84921804Expression analysis of histidine decarboxylase in esophageal squamous cell carcinoma patientsISIAnnals of Biological Research1392دوم
85921551Clinical and Molecular Genetic Analysis of Iranian Neonatal Diabetic Cases Demonstrating Mutations in KCNJ11 geneISCiranian Journal of Neonatology1391پنجم به بعد
86921433Two novel mutations in CYP11B1 and modeling the consequent alterations of the translated protein in classic congenital adrenal hyperplasia patientsISIEndocrine1391اول
87921431Role of SALL4 in the progression and metastasis of colorectal cancerISIJ Biomed Sci1391پنجم به بعد
88921430Association of PYGO2 and EGFR in esophageal squamous cell carcinomaISIMedical Oncology1392دوم
8991540Informative STR markers for Marfan Syndromes in Birjand, iranISIIranian journal of basic medical sciences1391مسئول
9091539In silico analysis of chimeric polytope of cancer/testis antigens for dendritic cell-based immune-gene therapy applicationsISIGene Therapy and Molecular Biology1391مسئول
9191374Vitamin D receptor gene polymorphisms in type 1 diabetes mellitus: a new pattern from Khorasan Province, Islamic Republic of Iran.PMCEast Mediterr Health J1391دوم
9291229Two Novel Familial Balanced Trans locations t(8;11)(p23;q21) and t(6;16)(q26;p12) Implicated in Recurrent Spontaneous AbortionISIArchives of Iranian medicine1391مسئول
9391163Mutational analysis of uroporphyrinogen III cosynthase gene in Iranian families with congenital erythropoietic porphyriaISIMolecular biology reports1391مسئول
9490618High frequency of microsatellite instability in sporadic colorectal cancer patients in IranISIGenetics and Molecular Research1390مسئول
9590487Expression Analysis Elucidates the Roles of MAML1 and Twist1 in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Aggressiveness and MetastasisISIAnnals of Surgical Oncology1390پنجم به بعد
9690199Gene Dosage Analysis of Proximal Spinal Muscular Atrophy Carriers using Real-Time PCRISIArchives of Iranian medicine1390مسئول
9790058Cancer-testis gene expression profiling in esophageal squamous cell carcinoma: Identification of specific tumor marker and potential targets for immunotherapyISICANCER BIOLOGY & THERAPY1390مسئول
9890057Quantitative analysis of TEM-8 and CEA tumor markers indicating free tumor cells in the peripheral blood of colorectal cancer patientsISIInternational journal of colorectal disease1390مسئول
9989742Evaluation of Polymerase Chain Reaction for Diagnosis of “Tuberculous Pleurisy”EmbaseTanaffos1389چهارم
10089563Highly efficient transfection of dendritic cells derived from esophageal squamous cell carcinoma patient: Optimization with green fluorescent protein and validation with tumor RNA as a tool for immuno-genetherapy ISIIranian Journal of Biotechnology 1389مسئول
10189420p16INK4a hypermethylation and p53, p16 and MDM2 protein expression in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIBmc Cancer1389مسئول
10289383P21 ((Waf1/Cip1)) Gene Polymorphisms and Possible Interaction with Cigarette Smoking in Esophageal Squamous Cell Carcinoma in Northeastern Iran: A Preliminary StudyISIarchives of Iranian Medicine1389سوم
10389324Association of p53/p21 expression with cigarette smoking and prognosis in esophageal squamous cell carcinoma patientsISIWorld Journal of Gastroenterology 1389پنجم
10489183Interactions between Glutathione-S-Transferase M1, T1 and P1 polymorphisms and smoking, and increased susceptibility to esophageal squamous cell carcinomaPMCCancer Epidemiol1389مسئول
10589165Induction of cytotoxic T lymphocytes primed with tumor RNA-loaded dendritic cells in esophageal squamous cell carcinoma: preliminary step for DC vaccine designISIBMC cancer1389مسئول
10688238Clinicopathological significance of E-caherin b-catenin and P53expression in index copernicusjournal of research in medical sciences1388مسئول
10788209Five cases of severe vesico-ureteric reflux in a family with an X-linked compatibleISIpediatr nephrol1388چهارم
10888122Microsatellite Instability in young woman with Endometrioid type Endometrial cancerISIIranian Journal of Public Health1388اول و مسئول
10988070Clinicopathological significance of E-cadherin, beta-catenin and p53 expression in gastric adenocarinomaISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES 1388پنجم به بعد
11088030Overexpression and Interactions of Interleukin-10, Transforming Growth Factor beta, and Vascular Endothelial Growth Factor in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIWORLD JOURNAL OF SURGERY1388مسئول
11187330بررسی ارتباط هیپرمتیلاسیون پروموتر ژن های "رتینوئیک اسید رسپتور بتا"" p و " 16در مبتلایان به کانسر پروستات با وضعیت های پروگنوستیک متفاوتindex copernicusپژوهنده1387پنجم به بعد
11287074Rare gross deletion in T-cell immune regulator-1 gene in iranian family with infantile malignant osteopetrosisISIsaudi medical journal1387اول
11387066p16 promoter hypermethylation: a useful serum marker for early detection of gastric cancerISIWorld Journal of Gastroenterology1387اول و مسئول
11487010Truncated MTA-1: A pitfall in ELISA-based immunoassay of HTLV-1 infectionISIJOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY 1387مسئول
11586650Stool-based DNA testing , a new noninvasive method for colorectal cancer screening,the first report from iranISIWorld journal of gastroenterology1386اول و مسئول
11686558Three novel CYP21A2 mutations and their protein modelling in patients with classical 21-hydroxylase deficiency from northeastern IranISICLINICAL ENDOCRINOLOGY1386مسئول
11786457Rapid DNA extraction protocol from stool, suitable for molecular genetic diagnosis of colon cancer.ISIIran Biomed J1386اول و مسئول
11886348IL-4 and interferon gamma in recently diagnosed type I diabetes, a case-control studySID/Iranmedex/MagiranArya atherosclerosis journal1386پنجم
11986143مروری بر نقش ژنتیک در استحاله سنی ماکولاindex copernicusمجله چشم پزشکی بینا1386سوم
12085265Nager's acrofacial dysostosis with hypertrophic cardiomyopathy.PMCSaudi Med J1385مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1951560Five Cases Of Severe Vesico-ureteric Reflux In A Family With An X-linked Compatible Trait(poster number 506)ESPN 2014پورتوپوستر1393خير
2950032Inherited genetic markers for thrombophilia in northeastern Iran.6th international conference on obstetric, fetal medicine and gynacologyDuabiپوستر1394خير
3940948Role of cancer susceptibility genes from DNA repair pathway in familial Esophageal Squamous Cell Carcinomacancer susceptibility and cancer susceptibility syndromessan diegoپوستر1393بله
4935493Inherited genetic markers for thrombophilia in northeastern Iran (a clinical-based report)چهاردهمین کنگره جهانی طب جنینیکرتپوستر1394خير
5932373determination of leishmania species in acute and chronic forms of old world cutaneous leishmaniasis referred to Imam Reza and Qaem clinic in Mashhadدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393خير
6930603The association of -590C/T IL4 single-nucleotide polymorphism and allergic rhinitisThe 9th Biennial congress of Iranian Society of Asthma and AllergyTehranپوستر1392خير
7930601The Association Between Two SNPs GATA3 (rs1269486, rs2229360) Gene and Allergic RhinitisAmerican Academy of Allergy, Asthma and Immunology Annual MeetingSan Diegoسخنرانی1392خير
8922847state of the artcell base cancer gene therapeutic: dendritic cell vaccinesکنگره ملی زیست شناسی و جنبه های کاربردی سلولهای بنیادیمشهدسخنرانی1390خير
9922839Familial Esophageal Squamous Cell Carcinoma and Breast cancer in several Pedigrees with BRCA2 MutationsEuropean Human Genetics Conference 2011Amsterdamپوستر1390خير
10922838New Biomarkers Detected for Esophageal Squamous Cell Carcinoma using Chemiluminescent cDNA Microarray Gene Expression ProfilingEuropean Human Genetics Conference 2011Amsterdamپوستر1390خير
11922779Novel mutation in cathepsin C gene(CTSC) and modeling of mutated protein in three Iranian families with Papillon Lefever SyndromeEuropean Human Genetics Conference 2012Nurnbergپوستر1391خير
12922778Elucidation of SALL4 oncogenic role in colorectal cancer; the first reportEuropean Human Genetics Conference 2012Nurnbergپوستر1391خير
13921523Novel germ line BRCA2 mutations in familial esophageal squamous cell carcinoma12th Iranian Congress of biochemistry& 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biologymashhadسخنرانی1390خير
14921517Impact of cancer testis antigens crosstalk with self renewal cell signaling pathways in esophageal squamous cell carcinomaEuropean Human Genetics Conference 2012Nurnbergپوستر1391خير
15921513Novel mutation in Cathepsin C Gene (CTSC) and the Modeling of Mutated Protein in Three Iranian Families with Papillon Lefèvre SyndromeEuropean Human Genetics Conference 2012Nurnbergپوستر1391خير
16921503اولین گزارش، نقش روشن شدن انکوژن SALL4 در سرطان کلونEuropean Human Genetics Conference 2012Nurnbergپوستر1391خير
17921501HIWI به عنوان مارکر تشخیصی برای مراحل اولیه سرطان کولونEuropean Human Genetics Conference 2012Nurnbergپوستر1391خير
18921500نقش ژن DPPA2 به عنوار یک متاستاتیک مارکر در سرطان کلونEuropean Human Genetics ConferenceNurnbergپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1356سیتوژنتیک بالینی ، کلاسیک و مولکولی1391تالیف
2354اصول و روشهای کاربردی Realtime PCR1389تالیف
3352لوسمی سلولهای T2011تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1146غنی سازی و تکثیر رونوشت های اختصاصی توموری به کمک تکنیک هیبریداسیون کاهشی 1394/09/0987368nf>, مهران غلامین , محمدرضا عباس زادگان
2136کیت اندازه گیری حجم باقیمانده یِ بیماری در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن پس از پیوند مغز استخوان به وسیله تکنیک RT-PCR کمی1394/04/0385985nf>, بهزاد سروری خراشاد , محمدرضا عباس زادگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه