محمدرضا  عباس زادگان
خلاصه عملکرد محمدرضا  عباس زادگان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدرضا عباس زادگان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدرضا عباس زادگان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ژنتیک انسانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AbbaszadeganMR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980606طراحی فیلتر پیش اماده ساز اسپرممجریدر دست اجراخير
2961734بررسی کارایی تصحیح ژنی با استفاده از سیستم CRISPR/Cas9در سلول های بنیادی خون ساز جدا شده از بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژورمجریدر دست اجرابلي
3961092بررسی ارتباط میزان بیان Meis1با ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک سرطان معدهمجریپایان یافتهبلي
4960950تهیه پروفایل ژنتیکی بیماران مبتلا به سرطان افتراق یافته تیروئید (نیماد)مجریدر دست اجراخير
5951760بررسی اثر miR-92a-3p بر بیان ژن MAML1 در سرطان سلول های سنگ فرشی مریمجریپایان یافتهبلي
6951565شناسایی و گسترش سلول های بنیادی سرطانی بدست آمده از بافت توموری بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و بررسی بیان ژن Maml1 و سرکوب بیان این ژن توسط سیستم shRNAمجریدر دست اجرابلي
7951218تاثیر بیان القا شده ژن TWIST-1 بر بیان ژنهای کلیدی مسیرپیامرسانی hippo در رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری KYSE-30مجریپایان یافتهخير
8951171ایمنو تراپی سرطان با آنتی ژن های انگلیمجریدر دست اجراخير
9950969بررسی میزان بیان ژن lncRNA ROR در بیماران مبتلا به سرطان معدهمجریپایان یافتهخير
10950413تاثیر بیان القا شده ژن TWIST-1 بر بیان ژنهای کلیدی مسیرپیامرسانی Hedgehog در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری (ESCC)مجریپایان یافتهخير
11941474بررسی ایمنی زایی واکسن سلول دندریتیک بارگیری شده با mRNA Total ی سلول بنیادین توموری در ایمونو ژن تراپی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالمجریدر دست اجرابلي
12941473بررسی عملکردی اثر فاکتور رونویسیTwist1 در بیان مارکرهای سلولهای بنیادی در رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
13941449بررسی فعالیت زیستی و اختصاصیت ترکیبات مهار کننده پروتوانکوژن انتقال مزانشیمی-اپیتلیالی (MET ) در رده سلولی KYSE-30مجریپایان یافتهخير
14941448بررسی ارتباط مولکولی MAML1و Twist1در فرایندEMTدر رده سلولی سرطان سینهمجریپایان یافتهخير
15941435بررسی بیان ژن MMP13 در بیماران مبتلا به کارسینومای سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
16941434بررسی ارتباط بین حضور Helicobacter pylori و بیان ژن MMP-13 در سرطان معدهمجریپایان یافتهخير
17941433بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژن CD44 و سرطان معده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای امام رضا(ع) و امید در مشهدمجریپایان یافتهخير
18940942بررسی کامل اگزونی وجهش یابی ژن KCNQ1 در بیماران مبتلا به سندرم جرول و لانگ-نیلسنمجریپایان یافتهخير
19940941بررسی جهش ها در مسیرهای پیام رسانی& Apoptosis Notch در بیماران مبتلا به سرطان فامیلی سلول های سنگفرشی مری با روش Exome Sequencingمجریپایان یافتهخير
20940820بررسی پلی مورفیسم SNP G870Aدر ژنCCND1 در مبتلایان به سرطان سینه با روش مولکولی PCR-RFLPمجریپایان یافتهخير
21940728نامیرا ساختن لنفوسیت های B بیماران دارای جهش های ژنتیکی نادر جهت تهیه بانک سلولیمجریدر دست اجراخير
22940725انالیز جهش های شایع ژن های KCNQ1,KCNE1 در بیماران مبتلا به سندرم جرول و لانگ-نیلسنمجریپایان یافتهبلي
23940720ارزیابی ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری با تغییر بیان ژن SALL4 در بیماران مبتلا به سرطان معدهمجریپایان یافتهبلي
24940009بررسی جهش ‍‍ژن های ABCC8.KCNJ11.HNF4A در بیماران مبتلا به هایوگلیسیمی هایپر انسولینمی و بررسی میزان پاسخ به درمان با داروی سیریلیموس در بیماران مبتلا به هایپوگلیسیم هایپرانسولینمی مقاوم به درمان های طبی روتین بسته به وجود جهش یا عدم وجود جهش ABCC8.KCNJ11.HNF4Aمجریپایان یافتهبلي
25931714 تعیین ارتباط پلی مورفیسم ژن های NRXN1,SLC6A4با پاسخ به درمان با ریسپریدون در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسممجریپایان یافتهبلي
26931356آنالیز جهش ژن های مسیر EMT در بیماران مبتلا به سرطان فامیلی سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهبلي
27931355بررسی موتاسیون های ژن HSD17β3در بیماران مشکوک به نقص آنزیم 17-β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type3 در ایرانمجریپایان یافتهبلي
28931291بررسی ارتباط بیان ژن COX-2 باعلایم کلینیکی در بیماران مبتلا به کانسر معدهمجریپایان یافتهبلي
29931197طراحی کاست ژنیSleeping Beauty با استفاده از پروموتر اختصاصی سلولهای سنگفرشی مری و بررسی کارایی آن به منظور استفاده در تولید موشهای تراریخته مدل سرطان مریمجریپایان یافتهخير
30930669 بررسی ارتباط بین حضور هلیکو باکتر پیلوری (H.pylori) واسترس سلولی (مسیر UPR) و بیان مارکر CD44 در بیماران مبتلا به سرطان معدهمجریپایان یافتهخير
31930645آنالیز سگریگیشن (( segregation در بیماران مبتلا به سرطان فامیلی سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
32930643ارزیابی ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری با تغییر بیان ژن های MAML1 و TWIST1 در بیماران مبتلا به سرطان معدهمجریپایان یافتهبلي
33930565بررسی پاسخ سلول های T به سلول های دندریتیک بارگیری شده با توتال mRNA سلول های بنیادی سرطانی (CSC) اتولوگ جهت ایمونوتراپی سرطان معدهمجریپایان یافتهبلي
34922700بررسی کمی میزان بیان ژن SALL4 در نمونه سرم بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهخير
35922015تهیه بانک اطلاعاتی ( فلوچارت مشخصات بالینی و کلینیکال ، نمونه DNA و آنالیز ژنتیکی ) مربوط به بیماران دارای سندرم نونان در جمعیت ایرانیمجریپایان یافتهخير
36921706تولید موش ترا ریخته مدل سرطان مری (ESCC Transgenic Mouse, ESCC-TM) با استفاده از سیستم ترانسپوزونی غیر ویروسیمجریدر دست اجرابلي
37921391آنالیز موتاسیونی ژن BCKDHA در بیماران مبتلا به بیماری ادرار شربت افرامجریپایان یافتهبلي
38921202جداسازی سلولهای بنیادی سرطانی از بافت توموری سلولهای سنگفرشی مری و بررسی اثر مسیر پیام رسانی سلولی NOTCH در ایجاد و حفظ خصوصیات کلیدی آنها.مجریپایان یافتهبلي
39911302ارزیابی بیان ژنTSLP توسط روش Real time دربیماران مبتلا به سرطان معدهمجریپایان یافتهخير
40911284آنالیز جهش های پروتوانکوژن RET در خانواده های ایرانی مبتلا به نئوپلازی چندگانه اندوکرین نوع 2Aمجریپایان یافتهخير
41911253بررسی کمی میزان mRNA ژن SALL4 در نمونه خون بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با روش Real-time PCR مجریپایان یافتهبلي
42910861اثربخشی آزمایشات ژنتیکی بر مدیریت درمان دیابت نوزادی مونوژنیکمجریپایان یافتهخير
43910774آنالیز جهش ژنهای کاندید RAD51C و RAD51D در شجره های مبتلا به سرطان فامیلی سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهبلي
44910772بررسی اثر خاموش سازی ژن MAML1 در میزان مهاجرت سلولی رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری KYSE-30مجریپایان یافتهبلي
45910755تشخیص کمی متیلاسیون ژنهای hMLH1-MGMT و ارتباط آنها با ویژگی های کلینیکوپاتولوژیکی بیماران مبتلا به سرطان معده مجریپایان یافتهبلي
46910523مدل سازی پروتئین کاتپسین C برای جهش R272P در سندرم پاپیلون لفورمجریپایان یافتهخير
47910467بررسی پلی مورفیسم های cdx2، Tru9I و EcoRV در لوکوس رسپتور ویتامین D در بیماران دیابتی تیپ 1مجریپایان یافتهخير
48910413بررسی نقش ژن هایMAGEA4 وDPPA2 در روند کارسینوژنز کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
49910179بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن ترانسپورتر دوپامین با پاسخ درمانی به متیل فنیدیت در اختلال بیش فعالی – کم توجهیمجریپایان یافتهبلي
50901009بررسی مارکرهای سلول های بنیادی در کشت های اولیه بافت حاصل از بیماران مبتلا به سرطان سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
51900885بررسی ارتباط 4نوع SNPژنوتیپهایIL4(rs2243250) ،IL-13(rs20541) وGATA3(rs1269486,rs2229360) با بیماری رینیت آلرژیکمجریپایان یافتهبلي
52900861بررسی الگوی بیان ژنهای کلیدی مسیر پیام رسانی سلولی NOTCH دخیل در Cancer Stem Cell Reprogramming در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
53900809 بررسی بیان ژنی ایزوفرم های ژن MUC 1 در سرطان مری مجریپایان یافتهخير
54900803طراحی و راه اندازی سیستم ذخیره اطلاعات و نگهداری نمونه های ارجاع شده به بخش ژنتیک انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجریپایان یافتهخير
55900479شناسایی پروتئین های بر هم کنش دهنده با SSAT-X و SSAT-1 در شرایط هیپوکسی و نورموکسی در رده سلول172Aمجریپایان یافتهبلي
56900469بررسی ارتباط بیان همزمانHER1 و HER3 با پروگنوز بیماری در مبتلایان به سرطان معده به روش Real-time PCR و ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
57900370مدل سازی پروتئین کاتپسین C برای جهش جدید در سندرم پاپیلون لفورمجریپایان یافتهخير
58900272تعیین فراوانی موتاسیون BRAF V600E در بیماران مبتلا به کانسر پاپیلری تیروئید و جایگاه آن در پروگنوز و مرحله بندی (Staging) بیمارانمجریپایان یافتهبلي
59900243اثر-2’-deoxycytidine 5’-aza بر پرموتور ژن MEIS1 بر روی رده سلولی سرطان سنگفرشی مری KYSE-30مجریپایان یافتهبلي
60900194بررسی ارتباط پلی مورفیسم پنج نوع SNP (T1,T2,S1,S2,V4) ژن ADAM33 با بیماری آسم آلرژیکمجریپایان یافتهبلي
6189769تعیین فراوانی جهش ارثی جدید در ژن BRCA-2 در اشکال خانوادگی و اسپورادیک سرطان سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهبلي
6289757سرکوب اختصاصی ژن SMARCA4 با استفاده از siRNA و ارزیابی این سرکوب با بررسی بیان ژن های اختصاصی در یک رده سلولی سرطان سنگفرشی مری (ESCC)مجریپایان یافتهبلي
6389751سرکوب ژن Meis1 با استفاده از siRNA در یک رده سلولی سرطان سنگفرشی مری و ارزیابی ژنهای Chromatin Remodeling and Hox clusterمجریپایان یافتهبلي
6489702بررسی پلی مورفیسم ژنهای فاکتورهای 2و5 خونی، متیل تتراهیدروفولات ردوکتاز، عامل مهار کننده ی فعال کننده پلاسمینوژن و فاکتور نکروز کننده ی توموری- آلفا در بیماران مبتلا به سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
6589633بررسی بیان ژن Msi1 در سطح mRNA و پروتئین در نمونه بافت تومور و نرمال مبتلایان به سرطان سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
6689599بررسی بیان ژنهای LAGE1، MAGEA4 و NY-ESO1 در سطح پروتئین، در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری با روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
6789598بررسی ایمونوهیستوشیمیایی میزان بیان فاکتور های رونویسی MAML1، TWIST1 و PYGO2 در مبتلایان به کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
6889516مقایسه میزان بیان ژن INPP5A و بیان پروتئین آن در نمونه بافت تومور و نرمال بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهبلي
69891034بررسی بیان ژنی و پروتئینی آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز در سرطان سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
7088809ساخت و بهینه سازی انتقال وکتور سرکوبگر ژن GAPDH به سلولهای سرطانی سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
7188808آنالیز ژنهای FECH و UROS در خانواده ای با سابقه فامیلی ابتلا به اریتروپئتیک پورفیریمجریپایان یافتهخير
7288780بررسی الگوی ژن های سرکوبگر سیستم ایمنی VEGF,TGF-b,IL-10 در مبتلایان به سرطان سلول های سنگفرشی مری با تکنیک Real-time PCRمجریپایان یافتهخير
7388625بررسی افزایش پاسخ برون تنی لنفوسیت های T تحریک شده با سلولهای دندریتیک بارگیری شده با mRNA توموری غنی شده، جهت ایمونوتراپی سرطان مریمجریپایان یافتهخير
7488622بررسی تغییرات بیان ژنهای HLA-G و XRCC5 در بافت تومور بیماران مبتلا به سرطان سلولهای سنگفرشی مری با استفاده از تکنیک Real-time PCRمجریپایان یافتهخير
7588371بررسی جهش های ژن BRCA-2 در بیماران مبتلا سرطان سلول های سنگفرشی مری و بررسی پیوستگی ژنی در خانواده های ارثی این بیماریمجریپایان یافتهخير
7688098تهیه و بررسی پاسخ برون تنی شاخصهای آنتی ژنی کایمر نوترکیب ‏جهت طراحی واکسن سلولهای دندریتیکی در ایمونو ژن تراپی ‏کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
7788033بررسی فراوانی موتاسیونهای ژن GPR54 در بیماران مبتلا به بلوغ زودرس فامیلیال مراجعه کننده به کلینیک غدد اطفال بیمارستان امام رضا(ع)درسال1387-1388مجریپایان یافتهبلي
7887350آنالیز ژنتیک ملکولی ژن HNF1A در بیماران مشکوک به دیابت جوانان با بروز در بلوغ (MODY) تیپ 3مجریپایان یافتهبلي
7987221شناسایی موتاسیون های فعال سازی KCNJ11 در افراد دیابتی با شروع بیماری در سن کمتر از شش ماهمجریپایان یافتهبلي
8087089بررسی آسیب های DNA در سلولهای مخاط دهان بیماران دارای دستگاههای ارتدنسی ثابت به روش Comet assay مجریپایان یافتهخير
8186729بررسی پاسخ برون تنی (in vitro ) لنفوسیت های T به سلولهای دندریک آلوده شده با توتال mRNA تومور مریمجریپایان یافتهخير
8286635بررسی فرکانس آللی(هتروزیگوسیتی) 4 لوکوس STR در جمعیت استان خراسانمجریپایان یافتهبلي
8386537بررسی پیوستگی ژنتیکی (Linkage Analysis) بیماران هیپر پلازی مادرزادی آدرنال (CAH) از نوع کمبود آنزیم 21 هیدروکسیلاز با استفاده از مارکرهای میکروستلایت و توالی های کوتاه تکراری (STR) مجریپایان یافتهخير
8486526آنالیز ژنتیک مولکولی در بیماران مبتلا به سندرم ولفرام (wolfram syndrome)مجریپایان یافتهخير
8586485بررسی الگوی بیان ژن در مبتلایان به سرطان سلولهای سنگفرشی مریمجریپایان یافتهبلي
8686426آنالیز مولکولی ژنCYP11B1(آنزیم 11- بتاهیدروکسیلاز) در بیماران مبتلا به هیپرپلازی مادرزادی آدرنالمجریپایان یافتهخير
8786343بررسی جهش های ژنی کاتپسین C در افراد مبتلا به سندرم پاپیلون لفور در خراسان رضوی مجریپایان یافتهخير
8885493بررسی پلی مورفیسم ‍ژنتیکی انگل لیشمانیا در انواع مختلف بالینی سالک جلدی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا(ع) و قائم (عج) مشهدمجریپایان یافتهخير
8985366بررسی Microsatellite Instability در سرم و بافت بیماران مبتلا به سرطان معده و ارتباط آن با متیلاسیون و میزان بیان ژن hMLH1مجریپایان یافتهخير
9085266آنالیز مولکولی ژن CYP21 به روش تعیین توالی مستقیم در 10 بیمار مبتلا به اشکال کلاسیک کمبود آنزیم 21-هیدروکسیلاز با موتاسیون نامشخص در شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهخير
9185264کشت سلولهای سنگفرشی کارسینومای مری و ایجاد رده های سلولی مجریپایان یافتهخير
9285080بررسی ایمونوهیستوشیمی بروز E-Cadherin در مبتلایان به کارسینوم سلول سنگفرشی زبانمجریپایان یافتهخير
9385032بررسی پلی مورفیسم ژن های آنزیمی GSTs در مبتلایان به کانسر مری و ارتباط آن با میزان متیلاسیون ژن P16مجریپایان یافتهخير
9485031بررسی فراوانی متیلاسیون ژن های RASSF1A,E-Cadherin,MGMT,DAP-Kinase,hMLH1 در نمونه های خون و بافت تومورال بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده (و مقایسه آن با گروه شاهد)مجریپایان یافتهخير
9584401بررسی پاسخ لنفوسیتهای T به سلولهای دندریتیک آلوده شده با توتال mRNA توموری جهت ایمونوتراپی سرطان مریمجریپایان یافتهخير
9684253تاسیس واحد ثبت بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه گوارشمجریپایان یافتهخير
9784236بررسی پلی مورفیسم ژن رسپتور ویتامین D در بیماران دیابتی تیپ 1 و نقش آن در نحوه شروع دیابت مجریپایان یافتهخير
9884129بررسی متیلاسیون p16 در نمونه های خون و بافت بیماران مبتلا به سرطان معده مجریپایان یافتهخير
9984082ارزیابی مارکرهای Long DNA و BAT-26 در تشخیص کانسر کولون با بررسی این مارکرها در نمونه مدفوع بیماران و مقایسه آن با افراد سالممجریپایان یافتهخير
10083185بررسی رابطه سندرم goldenhar با pericentric inversion در کروموزوم شماره 9مجریپایان یافتهخير
10183090بررسی مارکرهای Microsatellite در بیماران مبتلا به سرطان رحممجریپایان یافتهخير
10283032بررسی مارکرهای Microsatellite در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ مجریپایان یافتهخير
10382109تعیین حذف ها و جهش های ژنتیکی در 30 بیمار مبتلا به کمبود آنزیم 21 هیدروکسیلاز در استان خراسانمجریپایان یافتهخير
10482041تعیین موتاسیون ژن TCIRG1 در خانواده بیمار مبتلا به Osteopetrosis با استفاده از PCR و RT-PCRمجریپایان یافتهخير
10582004ارزیابی و استفاده از مارکرهای جدید ژنتیکی در غربالگری کارسینوم مریمجریپایان یافتهخير
10681052بررسی تغییرات کروموزومی در تومورهایگروه سارکوم یوئینگ-تومور نورواکتودرمال محیطی اولیه و بهره گیری از آن در جهت تشخیص قطعی تومورمجریپایان یافتهخير
10781010مطالعه سیتوژنیک یک خانواده مبتلا به آتاکسی ارثیمجریپایان یافتهخير
10880093بررسی پلی مورفیسم ژن Tax,Htlv-1 به عنوان ریسک فاکتور احتمالی ذر بیماران Ham/TSp و ATL خراسانمجریپایان یافتهخير
10980039میزان همراهی HPV با SCC مری و بررسی همزمان تغییرات پروتئین p53مجریپایان یافتهخير
11080027تشخیص بیان ژن PML/RARa بوسیله روش RT_PCR در بیماران مبتلا به APLمجریپایان یافتهخير
11179301تشیخص آلفا تالاسمی و بتا تالاسمی توسط روش های مولکولی وابسته به PCRمجریپایان یافتهخير
11279141بررسی ژن bcr-abl به عنوان یک مارکر Minimal residual Disease (M RD) پس از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به لوسمی میلویید مزمن (C M L)مجریپایان یافتهبلي
11378144راه اندازی RT-PCR در بیماران CMLمجریپایان یافتهبلي
11478141تهیه اینتر فرون a-2a به روش مهندسی ژنتیکمجریپایان یافتهخير
115980745ارزیابی بالینی و ژنتیکی سندرم های ارثی کولورکتال (سندرم لینچ وپولیپوز آدنوماتوز فامیلیال و پولیپوز وابسته به mutyh )در ایران:مطالعه مقطعی چند مرکزی(طرح مصوب نیماد)همکاردر دست اجراخير
116971838بررسی میزان بیان ژن MAEL در نمونه بافت توموری و ارتباط آن با خصوصیات بالینی و پاتولوژیک در بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی مریهمکاردر دست اجراخير
117971812بررسی جهش‌های ژن CTSK در افراد مبتلاء بهPycnodysostosis در استان خراسان رضویهمکاردر دست اجراخير
118971292بررسی میزان بیان ژن FERMT1 در نمونه بافت توموری و ارتباط آن با خصوصیات بالینی و پاتولوژیک در بیماران مبتلا به سرطان معدههمکاردر دست اجرابلي
119970977بررسی نقش ژن miR-506 بر مسیر پیام رسانی NOTCHو متاستاز و مقاومت دارویی در سرطان تیروئیدهمکاردر دست اجراخير
120970674تولید مدل موشی بیماری دیستروفی عضلانی دوشن با استفاده از تکنولوژی Crisper Cas9همکاردر دست اجرابلي
121970213توالی یابی کل اگزونهای 10 بیمار مبتلا به سرطان سلول سنگفرشی مری و بررسی پروفایل پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی مرتبط با miRNAهمکارپایان یافتهخير
122961919ارزیابی اثر مهاری ژن Meis1 بر بیان ژنهای کلیدی مسیرپیام رسانی BMP در رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری KYSE-30همکاردر دست اجراخير
123960858اثرات ژنتیکی دراز مدت گاز خردل بر جانبازان شیمیایی خراسان رضوی(طرح نیماد)همکاردر دست اجراخير
124960741بررسی بیان ژن های بازرسی کننده سیستم ایمنی immune checkpoints (PD-1،PD-L1 ،CTLA-4 ،LAG-3 ،TIM-3 )دربافت بیماران مبتلا به سرطان مری و تعیین نقش آنها به جهت بکارگیری در ایمونوتراپیهمکارپایان یافتهبلي
125960572رجیستری منطقه‌ای مددجویان تراجنسی داوطلب عمل جراحی تغییر جنسیتهمکاردر دست اجراخير
126960375بررسی سرعت متابولیسم در مسیر آنزیم های Cyp450 2D6 در بیماران بستری در بیمارستان ابن سیناهمکارپایان یافتهبلي
127951275تاثیر ترکیبات مهارکننده پروتوانکوژن MET بر بیان ژنهای کلیدی مسیرپیامرسانی Wnt در رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری KYSE-30همکارپایان یافتهخير
128951213بررسی ویژگی های بالینی و قلبی عروقی بیماران مبتلا به هموزیگوت هایپرکلسترولمی فامیلیال مراجعه کننده به کلینیک غدد و متابولیسم کودکان بیمارستان امام رضا (ع)همکاردر دست اجرابلي
129950677بررسی نقش ژن Cripto-1 در پیشرفت سرطان سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
130950580بررسی تغییرات اپی ژنتیکی ناشی از خردل گوگردی در جانبازان شیمیایی خراسان رضویهمکاردر دست اجراخير
131950495بررسی پلیمورفیسم های ژنتیکی حاصل از genome-wide association study بر روی بیماران گلوکوم زاویه بسته اولیه در مراجعین مرکز چشم پزشکی خاتم الانبیاء (ص)همکارپایان یافتهبلي
132950242بررسی ارتباط سطح سرمی پپتید آیریسین با درگیری کاردیو واسکولار در بیماران دیابت نوع 2همکارپایان یافتهبلي
133941642بررسی سمیت ژنتیکی، اپی ژنتیکی وتغییرات بیان پروتئینی و miRNA مصرف مزمن داروهای ضد افسردگی SSRI در بیماران ایرانی مبتلا به افسردگیهمکاردر دست اجرابلي
134941340جداسازی و بررسی ویژگی های عملکردی سلول های بتای حاصل از پانکراس بیماران مرگ مغزیهمکاردر دست اجراخير
135940984بررسی پلی مورفیسم ژن‌هایِ CYP17، ERbeta و AR در بیماران مبتلا به نارضایتی جنسی مراجعه کننده به بیمارستان ابن‌سیناهمکاردر دست اجراخير
136940449بررسی اثرات القایی داربست¬ طبیعی مری سلول زدایی شده بر برخی ویژگیهای فنوتیپی و رفتاری سلول-های بنیادی سرطانی (CSCs) با منشا سرطان کارسینومای مری انسان.همکاردر دست اجراخير
137910527بررسی و آنالیز جهشهای مربوط به ژن های MMAA و MMAB در بیماران مبتلا به متیل مالونیک اسیدمیهمکارپایان یافتهخير
138901105بررسی هویتِ جنسی، گرایشِ جنسی و بازی‌هایِ رفتاری و ارتباطِ آن با موتاسیون هایِ ژنِ SRD5A2 در بیمارانِ مبتلا به نقصِ آنزیمِ 5α alpha reductase تیپ 2همکارپایان یافتهبلي
139901001بررسی و آنالیز جهشهای مربوط به ژن mut در بیماران مبتلا به متیل مالونیک اسیدمیهمکارپایان یافتهبلي
140900493آنالیز موتاسیونی ژن PTPN11 در بیماران مبتلا به سندرم نونانهمکارپایان یافتهخير
141900239بررسی تغییر در میزان بیان و توالی ژن در ماتوپونتین (Dermatopontin) در سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
14289710آنالیز موتاسیونها در 24 اگزون ژن BRCA1 در زنان مبتلا به سرطان سینه و تخمدان ارثیهمکارپایان یافتهخير
14388231تعیین فراوانی آلودگی لنفومای غیرهوچکین دهان و فک توسط وروس اپشتاین بار (EBV) به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) همکارپایان یافتهبلي
14488146بررسی موفقیت ترمیم نقص شکاف آلوئول در موش با استفاده از تزریق استئوبلاستهای بنیادی مشتق از پالپ دندانهای شیری انسانهمکارپایان یافتهخير
14587616آنالیز ژنتیک مولکولی در یک خانواده ایرانی مبتلا به سندروم آنمی مگالوبلاستیک حساس به تیامین همکارپایان یافتهخير
14686682بررسی تاثیر سلنیوم در کاهش ریسک بروز پره اکلامپسی (مارکرهای بیوشیمیایی)همکارپایان یافتهخير
14786277کلونینگ وتولید مولکولهای ESAT-6و Ag85B از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول رکومبینانت با Fc?1از IgG1 انسانی به منظورتولید پروتئینهای رکومبینانت Ag85B:Fc و ESAT-6:Fc جهت طراحی واکسن وراه اندازی روشهای نوین تشخیصیهمکارپایان یافتهخير
14885362بررسی اثرات بالینی و ایمونولوژیک تجویز سیستمیک اینتر فرون آلفا در درمان بیماران مبتلا به پاراپارزی اسپاستیک گرمسیری بهمراه میلوپاتی ناشی از ویروس HTLV-1 ( (HAM/TSP همکارپایان یافتهخير
14981059بررسی اختلالات ژنتیکی و کلنیکی و در صورت امکان تعیین ژن عامل بیماری در بیماران مبتلا به سندرم فیبروزمادر زادهمکارپایان یافتهخير
15080104بررسی سطح سرمی اینترلوکین 2 و بروز اینترلوکین 4 در سلولهای مونونوکلئر خون محیطی و میزان نیتریک اکساید در هوای بازدمی در حمله حاد آسمهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983426Ovarian cancer stem cells and targeted therapyISIJournal of ovarian research1398مسئول
2982682Novel mutation in AIRE gene with autoimmune polyendocrine syndrome type 1ISIImmunobiology1398سوم
3982078Effects of selective serotonin reuptake inhibitors on DNA damage in patients with depressionISIJournal of psychopharmacology1398دوم
4981657Genetic and molecular bases of esophageal Cancer among Iranians: an updateISIDiagnostic pathology1398اول
5981622MAML1 regulates EMT marker s expression through NOT CH- independent pathway in breast cance r cell line MCF7ISIBiochemical and biophysical research communications1398مسئول
6981376In silico evidence of high frequency of miRNA‐related SNPs in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIJournal of cellular physiology1398مسئول
7981140Analysis of Interleukin 4 and 13 Gene Polymorphisms in Allergic Rhinitis: A Case Control StudyPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1398مسئول
8980888Thyroxin-binding globulin deficiency in a boy with fragile X syndrome: a case reportindex copernicusreviews in clinical medicine1395سوم
9980219Role of MAML1 in targeted therapy against the esophageal cancer stem cellsISIJournal of translational medicine1398مسئول
10974383Predicting the Correlation of EZH2 and Cancer Stem Cell Markers in Esophageal Squamous Cell Carcinoma.MedlineJournal of gastrointestinal cancer1397پنجم
11974380Familial Esophageal Squamous Cell Carcinoma with damaging rare/germline mutations in KCNJ12/KCNJ18 and GPRIN2 genes.ISICancer genetics1396مسئول
12974156Isolation and identification of chemotherapy-enriched sphere-forming cells from a patient with gastric cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
13974093Role of DIDO1 in Progression of Esophageal Squamous Cell CarcinomaMedlineJournal of gastrointestinal cancer سوم
14973933Induction of T cell-mediated immune response by dendritic cells pulsed with mRNA of sphere-forming cells isolated from patients with gastric cancerISILife sciences1397مسئول
15973811Role of SIZN1 in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIMiddle East Journal of Cancer1397دوم
16973727Novel DNA variation of GPR54 gene in familial central precocious pubertyISIItalian journal of pediatrics1397مسئول
17973692ErbB1 and ErbB3 co-over expression as a prognostic factor in gastric cancerISIBIOLOGICAL RESEARCH1397مسئول
18973515The association between serum irisin levels and cardiovascular disease in diabetic patientsMedlineDiabetes and metabolic syndrome1397پنجم به بعد
19973471Genetic and molecular origins of colorectal Cancer among the Iranians: an updateISIDiagnostic pathology1397اول
20973139MAEL Cancer-Testis Antigen as a Diagnostic Marker in Primary Stages of Gastric Cancer with Helicobacter pylori InfectionMedlineJournal of gastrointestinal cancer اول
21972077WNT and NOTCH signaling pathways as activators for epidermal growth factor receptor in esophageal squamous cell carcinomaISICellular & Molecular Biology Letters1397اول
22971990Childhood Sex-Typed Behavior and Gender Change in Individuals with 46, XY and 46, XX Disorders of Sex Development: An Iranian Multicenter Study ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR پنجم به بعد
23971940Contribution of KCTD12 to esophageal squamous cell carcinomaISIBMC cancer1397اول
24971828Ectopic Expression of Human DPPA2 Gene in ESCC Cell Line Using Retroviral SystemPMCAvicenna Journal of Medical Biotechnology1397مسئول
25971691Molecular Signaling in Tumorigenesis of Gastric CancerPMCIranian Biomedical Journal1397مسئول
26970950Association of Two CD44 Polymorphisms with Clinical Outcomes of Gastric Cancer PatientsMedlineAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1397سوم
27970685Suppression of dsRNA response genes and innate immunity following Oct4, Stella, and Nanos2 overexpression in mouse embryonic fibroblastsISICytokine1397پنجم به بعد
28970628Mutations in HNF1A Gene are not a Common Cause of Familial Young-Onset Diabetes in IranPMCIndian journal of clinical biochemistry1396مسئول
29970573Four novel mutations of the BCKDHA, BCKDHB and DBT genes in Iranian patients with maple syrup urine diseaseISIJOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM1396مسئول
30970568Ectopic expression of TWIST1 upregulates the stemness marker OCT4 in the esophageal squamous cell carcinoma cell line KYSE30ISICELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS1396دوم
31970540B3GALNT2 mutations associated with non-syndromic autosomal recessive intellectual disability reveal a lack of genotype-phenotype associations in the muscular dystrophy-dystroglycanopathiesISIGENOME MEDICINE1396پنجم به بعد
32970366Cytokine networks and their association with Helicobacter pylori infection in gastric carcinomaISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
33970359Role of MAML1 and MEIS1 in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Depth of InvasionISIPATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH1397اول
34964328Identification of four novel mutations of the WFS1 gene in Iranian Wolfram syndrome pedigreesISIACTA DIABETOLOGICA1395دوم
35964063Promoter Hypermethylation of the Eyes Absent 4 Gene is a Tumor-Specific Epigenetic Biomarker in Iranian Colorectal Cancer PatientsMedlineacta medica iranica1396سوم
36963157The Genetic Spectrum of Familial Hypercholesterolemia (FH) in the Iranian Population.ISIScientific reports1396چهارم
37962862Identification of novel missense HEXB gene mutation in Iranian-child with juvenile Sandhoff diseaseISIMeta Gene1396مسئول
38962784Novel mutations and their genotype-phenotype correlations in patients with Noonan syndrome, using next-generation sequencingISIAdvances in Medical Sciences1396مسئول
39962400Negative Regulatory Role of TWIST1 on SNAIL Gene ExpressionISIPATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH1395مسئول
40961943Assessment of Bone Morphogenetic Protein 3 Methylation in Iranian Patients with Colorectal Cancer.PMCMiddle East journal of digestive diseases1396دوم
41961334miRNA-Related Polymorphisms in miR-423 (rs6505162) and PEX6 (rs1129186) and Risk of Esophageal Squamous Cell Carcinoma in an Iranian Cohort.ISIGenetic testing and molecular biomarkers1396پنجم به بعد
42961235Linc-ROR and its spliced variants 2 and 4 are significantly up-regulated in esophageal squamous cell carcinomaISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395پنجم به بعد
43961234Identification of a novel deletion in the MMAA gene in two Iranian siblings with vitamin B12-responsive methylmalonic acidemiaISICELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY LETTERS1395دوم
44961232SOX1 is correlated to stemness state regulator SALL4 through progression and invasiveness of esophageal squamous cell carcinomaISIGENE1395سوم
45961183Guanylyl Cyclase C as a tumor marker for detection of circulating tumor cells in the peripheral blood of colorectal cancer patientsسایر سایت‏های تخصصیInternational journal of cancer therapy and oncology1395مسئول
46960704TWIST1 upregulates the MAGEA4 oncogeneISIMOLECULAR CARCINOGENESIS1395مسئول
47960603Noonan syndrome - a new surveyISIARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE1395مسئول
48960596Contribution of MAML1 in esophageal squamous cell carcinoma tumorigenesisISIANNALS OF DIAGNOSTIC PATHOLOGY1396دوم
49960561Novel candidate genes may be possible predisposing factors revealed by whole exome sequencing in familial esophageal squamous cell carcinomaISITumour biology1396مسئول
50960525Expression analysis of matrix metalloproteinase-13 in human gastric cancer in the presence of Helicobacter Pylori infectionISICANCER BIOMARKERS1396سوم
51960421Isolation, identification, and characterization of cancer stem cells: A review.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
52960420Biological and Clinicopathological Significance of Cripto-1 Expression in the Progression of Human ESCC.PMCReports of biochemistry & molecular biology1396دوم
53960419GATA3 Gene Polymorphisms Associated with Allergic Rhinitis in an Iranian PopulationPMCReports of biochemistry & molecular biology1396سوم
54953702Crosstalk between SHH and stemness state signaling pathways in esophageal squamous cell carcinomaISIJournal of cell communication and signaling1396دوم
55953227Sexual orientation and medical history among Iranian people with Complete Androgen Insensitivity Syndrome and Congenital Adrenal HyperplasiaISIJOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH1395پنجم به بعد
56953142Psychosexual Outcome Among Iranian Individuals With 5α-Reductase Deficiency Type 2 and Its Relationship With Parental SexismISIJOURNAL OF SEXUAL MEDICINE1395پنجم به بعد
57953116Reporting Three Cases of Roger’s Syndrome in ChildrenscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1391چهارم
58951826Loss of heterozygosity and microsatellite instability as predictive markers among Iranian esophageal cancer patientsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395مسئول
59951802Correlation of Wnt and NOTCH pathways in esophageal squamous cell carcinomaISIJOURNAL OF CELL COMMUNICATION AND SIGNALING1395دوم
60951789Disease Biomarkers in Gastrointestinal MalignanciesISIDISEASE MARKERS1395چهارم
61951784Correlation Between Meis1 and Msi1 in Esophageal Squamous Cell CarcinomaPMCJournal of gastrointestinal cancer1395مسئول
62951161Matrix Metalloproteinase-13 - A Potential Biomarker for Detection and Prognostic Assessment of Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma.MedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1395سوم
63951160Applying Subtractive Hybridization Technique to Enrich and Amplify Tumor-Specific Transcripts of Esophageal Squamous Cell Carcinoma.ISIPATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH1396دوم
64950349Contribution of EVX1 in Aggressiveness of Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIPATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH1395دوم
65950348Amplification of Tumor Transcripts from Limited Quantity of Esophageal Squamous Cell CarcinomaTissue Samplesسایر سایت‏های تخصصیAmerican Journal of Cancer Science1394دوم
66942778A Review on the Biology of Cancer Stem CellsChemical AbstractStem Cell Discovery1393دوم
67942514Role of Msi1 and PYGO2 in esophageal squamous cell carcinoma depth of invasionISIJOURNAL OF CELL COMMUNICATION AND SIGNALING1394مسئول
68941403Presence of the RET Cys634Tyr mutation and Gly691Ser functional polymorphism in Iranian families with multiple endocrine neoplasia typeISIHORMONES1394دوم
69940845Role of Msi1 and MAML1 in Regulation of Notch Signaling Pathway in Patients with Esophageal Squamous Cell CarcinomaPMCJ Gastrointest Canc1394مسئول
70940844Predicting the molecular role of MEIS1 in esophageal squamous cell carcinomaISITumour Biol1394مسئول
71935571Identification new angiotansin-1 converting enzyme inhibitory peptide from ostrich egg white protein hydrolysatescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393سوم
72935500Evaluation of thymic stromal lymphopoietin (TSLP) and its correlation with lymphatic metastasis in human gastric cancer.ISIMedical Oncology1394سوم
73935300Notch Signaling Target Genes are Directly Correlated to Esophageal Squamous Cell Carcinoma TumorigenesisISIPathol Oncol Res1392مسئول
74935265An identified antioxidant peptide obtained from ostrich (Struthio camelus) egg white protein hydrolysate shows wound healing propertiesISIPharmaceutical Biology1394سوم
75935261Variation in the miRNA-433 binding site of FGF20 is a risk factor for Parkinson's disease in Iranian populationISIJournal of the Neurological Sciences1394پنجم به بعد
76935011Expression analysis of CD44 isoforms S and V3, in patients with esophageal squamous cell carcinomaISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394سوم
77934751Chromosomal analysis of couples with repeated spontaneous abortions in Northeastern IranISIInternational Journal of Fertility and Sterility1394مسئول
78934258Role of Brg1 in progression of esophageal squamous cell carcinoma.ISIIran J Basic Med Sci1393مسئول
79934252Association of ADAM33 gene polymorphisms with allergic asthma.ISIIranian journal of basic medical sciences1393سوم
80934160SALL4 as a new biomarker for early colorectal cancersISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY1393دوم
81933724HES1 as an Independent Prognostic Marker in Esophageal Squamous Cell CarcinomaPMCJournal of Gastrointestinal Cancer1393دوم
82933698Idiopathic lymphocytopeniaISICurrent Opinion in Hematology1393مسئول
83932686Association of ADAM33 gene single nucleotide polymorphisms with allergic asthma in northeastern of Iranian populationISIIranian journal of Basic Medical Science1393دوم
84932202The expression levels of CD44V6 are correlated with tumor invasion in esophageal squamous cell Carcinoma patientsISIAFINIDAD1393دوم
85932201Neoantigen in esophageal squamous cell carcinoma for dendritic cell-based cancer vaccine developmentISImedical oncology1393مسئول
86932198Cancer stem cell detection and isolationISImedical oncology1393مسئول
87930740The role of BRAF V600E mutation as a potential marker for prognostic stratification of papillary thyroid carcinoma: a long-term follow-up studyISIEndocrine Research1392دوم
88930431Analysis of MRP mRNA in Mitoxantrone-selected, multidrug resistant human tumor cells.ISIBiochemical pharmacology.1373دوم
89930430Analysis of multidrug resistance-associated protein (MRP) messenger RNA in normal and malignant hematopoietic cells.ISICancer research1373اول
90930386Evidence for cytoplasmic P glycoprotein location associated with increased multidrug resistance and resistance to chemosensitizers.ISICancer research1375اول
91930384Genetic Testing in Families With Hereditary Nonpolyposis Colon CancerISIJAMA : the journal of the American Medical Association1378پنجم به بعد
92930383Grosse R.: Detection of BRCA1 and BRCA2 mutations in breast cancer families by a comprehensive two-stage screening procedure.ISIInternational journal of cancer. Journal international du cancer1379مسئول
93930380Protein modeling of cathepsin C mutations found in Papillon-Lefèvre syndromeISIgene1392مسئول
94930373Aberrant expression of DPPA2 and HIWI genes in colorectal cancer and their impacts on poor prognosis.ISITumour biology1393دوم
95930372Identification of Xq22.1-23 as a region linked with hereditary recurrent spontaneous abortion in a familyISIIranian journal of reproductive medicine1392پنجم
96930369Stemness state regulators SALL4 and SOX2 are involved in progression and invasiveness of esophageal squamous cell carcinoma.ISIMedical oncology1393مسئول
97930367Specific MUC1 Splice Variants Are Correlated With Tumor Progression in Esophageal Cancer.ISIWorld journal of surgery1393سوم
98930364Expression of Interleukin-2R chain (CD25) on peripheral blood lymphocytes in HTLV-I associated myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis patients.ISIArchives of Iranian Medicine1380چهارم
99930302Occurrence of NKX3.1 C154T polymorphism M. R. in men with and without prostate cancer and studies of its effect on protein function.ISIcancer research1381پنجم به بعد
100930300Fragile X Syndrome A case report with fingers anomaly.Chemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1382دوم
101930298A novel PHOX2A/ARIX mutation in an Iranian family with Congenital Fibrosis of Extraocular Muscles type 2-CFEOM2.ISIThe American Journal of Ophthalmology1382مسئول
102930297Prevalence of Human T-Lymphotropic Virus Type 1 among blood donors from Mashhad, Iran.ISIJOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY1382اول و مسئول
103930295Prevalence of Human Papilloma Virus type 16 and 18 and expression of mutant p53 in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIIranian journal of basic medical sciences1383مسئول
104930294P16/ INK4a promoter hypermethylation in serum, blood and tumor of patients with esophagel squamous cell carcinoma.ISIIranian journal of basic medical sciences1383اول و مسئول
105930292CORRELATION OF NUCLEAR P53 IMMUNOREACTION WITH THE HISTOPATHOLOGIC FEATURES IN GASTRIC CARCINOMAISIArchives of Iranian medicine.1383مسئول
106930211Association of a novel single nucleotide polymorphism in the human perforin gene with the outcome of HTLV-I infection in patients from northeast IranISIHuman Immunology1383چهارم
107930204Molecular analysis of the CYP21 gene and prenatal diagnosis in families with 21-hydroxylase deficiency in northeastern Iran.ISIhormone research in paediatrics1384مسئول
108930203Aberrant p16 methylation, a possible epigenetic risk factor in familial esophageal squamous cell carcinoma.PMCInternational Journal of Gastrointestinal Cancer1384اول و مسئول
109930201Clinicopathological Sex- related relevance of Musashi1 mRNA expression in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Patients.ISIPATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH1393مسئول
11092982Novel mutation in the SLC19A2 gene in Iranian families with Thiamine- responsive megaloblastic anemiaChemical AbstractIJN1391سوم
111923220DNA Damage in Oral Mucosa Cells of Patients with Fixed Orthodontic AppliancesPMCJournal of dentistry (Tehran, Iran)1392دوم
112923093Role of hMLH1 and E-cadherin promoter methylation in the gastric cancer progressionPMCJ Gastrointestinal cancer1392مسئول
113922867Roger's Syndrome and report of 3 cases in childrenscopusJ Mazandaran Univer Med Sciences1391چهارم
114922862Evaluation of E-cadherin and its correlation with lymphatic metastasis and tumor grade in laryngeal SCCسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1385دوم
115922861Tumoral Cell mtDNA | 8.9 kb Deletion Is More Common than Other Deletions in Gastric CancerISIArchives of Medical Research1386چهارم
116922860Carrier detection of hemophilia A in southern Khorasan using the 3 polymorphic sites of BclI, HindIII, and AlwNIسایر سایت‏های تخصصیفصلنامه پژوهشی خون1385اول
117922773Cancer Stem Cell Markers in Esophageal Cancerعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAmerican Journal of Cancer Science1391مسئول
118922739A Cancer-Array Approach Elucidates the Immune Escape Mechanism and defects in the DNA Repair System in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIArch Iran Med1392مسئول
119922725Novel Mutation in the SLC19A2 Gene in an Iranian Family with Thiamine-Responsive Megaloblastic Anemia: A Series of Three CasesISIJ Clin Res Pediatr Endocrinol1392سوم
120922690Pattern of chromosomal aberrations in patients from Northeastern IranISICell journal1392مسئول
121922160GPR54 Gene Mutations in Iranian Girls with Central Familial Precocious Pubertyscopusمجله زنان و زایمان1391سوم
122922039The impact of Interferon-alpha treatment on clinical and immunovirological aspects of HTLV-1-associated myelopathy in northeast of IranISIJournal of Neuroimmunology1391پنجم به بعد
123921804Expression analysis of histidine decarboxylase in esophageal squamous cell carcinoma patientsISIAnnals of Biological Research1392دوم
124921551Clinical and Molecular Genetic Analysis of Iranian Neonatal Diabetic Cases Demonstrating Mutations in KCNJ11 geneISCiranian Journal of Neonatology1391پنجم به بعد
125921433Two novel mutations in CYP11B1 and modeling the consequent alterations of the translated protein in classic congenital adrenal hyperplasia patientsISIEndocrine1391اول
126921431Role of SALL4 in the progression and metastasis of colorectal cancerISIJ Biomed Sci1391پنجم به بعد
127921430Association of PYGO2 and EGFR in esophageal squamous cell carcinomaISIMedical Oncology1392دوم
12891540Informative STR markers for Marfan Syndromes in Birjand, iranISIIranian journal of basic medical sciences1391مسئول
12991539In silico analysis of chimeric polytope of cancer/testis antigens for dendritic cell-based immune-gene therapy applicationsISIGene Therapy and Molecular Biology1391مسئول
13091374Vitamin D receptor gene polymorphisms in type 1 diabetes mellitus: a new pattern from Khorasan Province, Islamic Republic of Iran.PMCEast Mediterr Health J1391دوم
13191229Two Novel Familial Balanced Trans locations t(8;11)(p23;q21) and t(6;16)(q26;p12) Implicated in Recurrent Spontaneous AbortionISIArchives of Iranian medicine1391مسئول
13291163Mutational analysis of uroporphyrinogen III cosynthase gene in Iranian families with congenital erythropoietic porphyriaISIMolecular biology reports1391مسئول
13390618High frequency of microsatellite instability in sporadic colorectal cancer patients in IranISIGenetics and Molecular Research1390مسئول
13490487Expression Analysis Elucidates the Roles of MAML1 and Twist1 in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Aggressiveness and MetastasisISIAnnals of Surgical Oncology1390پنجم به بعد
13590199Gene Dosage Analysis of Proximal Spinal Muscular Atrophy Carriers using Real-Time PCRISIArchives of Iranian medicine1390مسئول
13690058Cancer-testis gene expression profiling in esophageal squamous cell carcinoma: Identification of specific tumor marker and potential targets for immunotherapyISICANCER BIOLOGY & THERAPY1390مسئول
13790057Quantitative analysis of TEM-8 and CEA tumor markers indicating free tumor cells in the peripheral blood of colorectal cancer patientsISIInternational journal of colorectal disease1390مسئول
13889742Evaluation of Polymerase Chain Reaction for Diagnosis of “Tuberculous Pleurisy”EmbaseTanaffos1389چهارم
13989563Highly efficient transfection of dendritic cells derived from esophageal squamous cell carcinoma patient: Optimization with green fluorescent protein and validation with tumor RNA as a tool for immuno-genetherapy ISIIranian Journal of Biotechnology 1389مسئول
14089420p16INK4a hypermethylation and p53, p16 and MDM2 protein expression in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIBmc Cancer1389مسئول
14189383P21 ((Waf1/Cip1)) Gene Polymorphisms and Possible Interaction with Cigarette Smoking in Esophageal Squamous Cell Carcinoma in Northeastern Iran: A Preliminary StudyISIarchives of Iranian Medicine1389سوم
14289324Association of p53/p21 expression with cigarette smoking and prognosis in esophageal squamous cell carcinoma patientsISIWorld Journal of Gastroenterology 1389پنجم
14389183Interactions between Glutathione-S-Transferase M1, T1 and P1 polymorphisms and smoking, and increased susceptibility to esophageal squamous cell carcinomaPMCCancer Epidemiol1389مسئول
14489165Induction of cytotoxic T lymphocytes primed with tumor RNA-loaded dendritic cells in esophageal squamous cell carcinoma: preliminary step for DC vaccine designISIBMC cancer1389مسئول
14588238Clinicopathological significance of E-caherin b-catenin and P53expression in index copernicusjournal of research in medical sciences1388مسئول
14688209Five cases of severe vesico-ureteric reflux in a family with an X-linked compatibleISIpediatr nephrol1388چهارم
14788122Microsatellite Instability in young woman with Endometrioid type Endometrial cancerISIIranian Journal of Public Health1388اول و مسئول
14888070Clinicopathological significance of E-cadherin, beta-catenin and p53 expression in gastric adenocarinomaISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES 1388پنجم به بعد
14988030Overexpression and Interactions of Interleukin-10, Transforming Growth Factor beta, and Vascular Endothelial Growth Factor in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIWORLD JOURNAL OF SURGERY1388مسئول
15087330بررسی ارتباط هیپرمتیلاسیون پروموتر ژن های "رتینوئیک اسید رسپتور بتا"" p و " 16در مبتلایان به کانسر پروستات با وضعیت های پروگنوستیک متفاوتindex copernicusپژوهنده1387پنجم به بعد
15187074Rare gross deletion in T-cell immune regulator-1 gene in iranian family with infantile malignant osteopetrosisISIsaudi medical journal1387اول
15287066p16 promoter hypermethylation: a useful serum marker for early detection of gastric cancerISIWorld Journal of Gastroenterology1387اول و مسئول
15387010Truncated MTA-1: A pitfall in ELISA-based immunoassay of HTLV-1 infectionISIJOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY 1387مسئول
15486650Stool-based DNA testing , a new noninvasive method for colorectal cancer screening,the first report from iranISIWorld journal of gastroenterology1386اول و مسئول
15586558Three novel CYP21A2 mutations and their protein modelling in patients with classical 21-hydroxylase deficiency from northeastern IranISICLINICAL ENDOCRINOLOGY1386مسئول
15686457Rapid DNA extraction protocol from stool, suitable for molecular genetic diagnosis of colon cancer.ISIIran Biomed J1386اول و مسئول
15786348IL-4 and interferon gamma in recently diagnosed type I diabetes, a case-control studySID/Iranmedex/MagiranArya atherosclerosis journal1386پنجم
15886143مروری بر نقش ژنتیک در استحاله سنی ماکولاindex copernicusمجله چشم پزشکی بینا1386سوم
15985265Nager's acrofacial dysostosis with hypertrophic cardiomyopathy.PMCSaudi Med J1385مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983454Expression of immune checkpoints (PD-1،PD-L1 ،CTLA-4 ، LAG3 ، TIM-3) in patients with esophageal cancer and determine their role for use in immunotherapyکنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1398خير
2970825Role of epigenetics factor (miRNA) in diagnose and treatment of depressionدومین کنگره بین المللی نوروژنتیکمشهدپوستر1396خير
3970823Pharmacogenomics and toxicogenomics mechanisms of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs): a review of the existing evidencesچهاردهمین کنگره سم شناسی ایرانشیرازسخنرانی1396خير
4951560Five Cases Of Severe Vesico-ureteric Reflux In A Family With An X-linked Compatible Trait(poster number 506)ESPN 2014پورتوپوستر1393خير
5950032Inherited genetic markers for thrombophilia in northeastern Iran.6th international conference on obstetric, fetal medicine and gynacologyDuabiپوستر1394خير
6940948Role of cancer susceptibility genes from DNA repair pathway in familial Esophageal Squamous Cell Carcinomacancer susceptibility and cancer susceptibility syndromessan diegoپوستر1393بله
7935493Inherited genetic markers for thrombophilia in northeastern Iran (a clinical-based report)چهاردهمین کنگره جهانی طب جنینیکرتپوستر1394خير
8932373determination of leishmania species in acute and chronic forms of old world cutaneous leishmaniasis referred to Imam Reza and Qaem clinic in Mashhadدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393خير
9930603The association of -590C/T IL4 single-nucleotide polymorphism and allergic rhinitisThe 9th Biennial congress of Iranian Society of Asthma and AllergyTehranپوستر1392خير
10930601The Association Between Two SNPs GATA3 (rs1269486, rs2229360) Gene and Allergic RhinitisAmerican Academy of Allergy, Asthma and Immunology Annual MeetingSan Diegoسخنرانی1392خير
11922847state of the artcell base cancer gene therapeutic: dendritic cell vaccinesکنگره ملی زیست شناسی و جنبه های کاربردی سلولهای بنیادیمشهدسخنرانی1390خير
12922839Familial Esophageal Squamous Cell Carcinoma and Breast cancer in several Pedigrees with BRCA2 MutationsEuropean Human Genetics Conference 2011Amsterdamپوستر1390خير
13922838New Biomarkers Detected for Esophageal Squamous Cell Carcinoma using Chemiluminescent cDNA Microarray Gene Expression ProfilingEuropean Human Genetics Conference 2011Amsterdamپوستر1390خير
14922779Novel mutation in cathepsin C gene(CTSC) and modeling of mutated protein in three Iranian families with Papillon Lefever SyndromeEuropean Human Genetics Conference 2012Nurnbergپوستر1391خير
15922778Elucidation of SALL4 oncogenic role in colorectal cancer; the first reportEuropean Human Genetics Conference 2012Nurnbergپوستر1391خير
16921523Novel germ line BRCA2 mutations in familial esophageal squamous cell carcinoma12th Iranian Congress of biochemistry& 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biologymashhadسخنرانی1390خير
17921517Impact of cancer testis antigens crosstalk with self renewal cell signaling pathways in esophageal squamous cell carcinomaEuropean Human Genetics Conference 2012Nurnbergپوستر1391خير
18921513Novel mutation in Cathepsin C Gene (CTSC) and the Modeling of Mutated Protein in Three Iranian Families with Papillon Lefèvre SyndromeEuropean Human Genetics Conference 2012Nurnbergپوستر1391خير
19921503اولین گزارش، نقش روشن شدن انکوژن SALL4 در سرطان کلونEuropean Human Genetics Conference 2012Nurnbergپوستر1391خير
20921501HIWI به عنوان مارکر تشخیصی برای مراحل اولیه سرطان کولونEuropean Human Genetics Conference 2012Nurnbergپوستر1391خير
21921500نقش ژن DPPA2 به عنوار یک متاستاتیک مارکر در سرطان کلونEuropean Human Genetics ConferenceNurnbergپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1356سیتوژنتیک بالینی ، کلاسیک و مولکولی1391تالیف
2354اصول و روشهای کاربردی Realtime PCR1389تالیف
3352لوسمی سلولهای T1390تالیف
41582تکنولوژی های توالی یابی نسل آینده در ژنتیک پزشکی1396ترجمه و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1467فرایند حذف سلولهای بنیادی سرطانی در سرطان سلول های سنگفرشی مری با استفاده از مسیر پیام رسانی NOTCH1398/06/1299282nf>, محمدرضا عباس زادگان , میثم مقبلی
2146غنی سازی و تکثیر رونوشت های اختصاصی توموری به کمک تکنیک هیبریداسیون کاهشی 1394/09/0987368nf>, مهران غلامین , محمدرضا عباس زادگان
3136کیت اندازه گیری حجم باقیمانده یِ بیماری در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن پس از پیوند مغز استخوان به وسیله تکنیک RT-PCR کمی1394/04/0385985nf>, بهزاد سروری خراشاد , محمدرضا عباس زادگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19796کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
29211کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1393
39100کسب رتبه در جشنواره رازیسوم1392
49064کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهسوم1390

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه