رضا  حکمت

 فعالیت های پژوهشی

 

رضا حکمت

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رضا حکمت رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : نفرولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : hekmatr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1900703بررسی روایی و پایایی و عوامل موثردر ارزیابی رزیدنت های گروه آموشی داخلی از اعضای هیئت علمی گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دو سال متوالی 1389 و 1390مجریپایان یافتهخير
2900038بررسی دوز دیالیز بر حسب حجم کبد (Kt/LV) و توده اعضای با سرعت متابولیک بالا (Kt/HMRO Mass) و ارتباط آنها با دوز دیالیز برحسب حجم توزیع اوره (Kt/V) در بیماران دیالیز خونیمجریپایان یافتهبلي
389066مقایسه سطوح سرمی سیستاتین c، NGAL و کراتینین قبل و در روزهای اول، دوم و سوم پس از اهدا در اهدا کنندگان زنده کلیهمجریپایان یافتهبلي
487728تعیین بار ویروسی در بیماران HTLV1 مثبت همودیالیزی مزمن استان خراسان رضوی و مقایسه آن با ناقلین سالم آلوده به ویروسHTLV1مجریپایان یافتهبلي
587359مقایسه SAN-Kt/V و spKt/V در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهبلي
687020تعیین اثر پیوند کلیه بر سطح هورمون های تیروئیدی در بیماران همودیالیزی مزمن و ارتباط آن با عملکرد تاخیری کلیه پیوندیمجریپایان یافتهبلي
786725مقایسه کاتترهای دیالیز صفاقی تنکوف راست و خمیده در بیماران دیالیز صفاقی مزمن در بیمارستان قائم مشهدمجریپایان یافتهبلي
886508مقایسه میزان مقاومت به انسولین و ترشح مختل شده انسولین قبل و در یک ماهه اول پس از پیوند کلیه و رابطه آنها با ایجاد انواع اختلالات متابولیسم گلوکزمجریپایان یافتهخير
9930876پیش‌بینی رد پیوند کلیه براساس اندازه¬گیری مکرر شاخص‌های عملکرد کلیه همراه با داده‌های گمشده به روش تحلیل ممیزیهمکارپایان یافتهبلي
10930305بررسی کاربرد مدل آمیخته خطی در پیش بینی بهبودی بعد از پیوند کلیه همراه با داده های گمشدههمکارپایان یافتهبلي
11921543 بررسی عملکرد جنسی، کیفیت زندگی و کیفیت خواب در مردان مبتلا به سوءمصرف مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده و همسرانشان همکاردر دست اجراخير
12901161بررسی ارتباط بین بالانس پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت بامیکروآلبومینوری در بیماران دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
13901138مقایسه سطح اسید اوریک سرم ونسبت اسیداوریک به کراتینین ادرار بین بیماران لوپوسی باوبدون نفریتهمکارپایان یافتهبلي
14900881بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D واندکس مقاومت اریتروپویتین در بیماران دیالیز خونیهمکارپایان یافتهبلي
1586560بررسی ارتباط ایندکس اریتروپویتین با معیارهای آزمایشگاهی سوءتغذیه والتهاب در بیماران دیالیزی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
1686532بررسی فراوانی هپاتیت Gدر ساکنین و اهداکنندگان خون در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1960153Kinetic Glomerular Filtration Rate Estimation Compared With Other Formulas for Evaluating Acute Kidney Injury Stage Early After Kidney DonationISIEXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION1395اول و مسئول
2953543Active CMV and EBV infections in renal transplant recipients with unexplained fever and elevated serum creatinineISIRENAL FAILURE1395پنجم
3953465Joubert syndrome; misleading presentation of two cases as pseudo-tumor cerebri and literature reviewPMCJournal of Renal Injury Prevention1396چهارم
4952015'A study of the main determinants of sexual dysfunction in women aged15-45 years on chronic hemodialysis'MedlineSAUDI JOURNAL OF KIDNEY DISEASES AND TRANSPLANTATION1395اول و مسئول
5951032Comparison of serum creatinine, cystatin C, and neutrophil gelatinase-associated lipocalin for acute kidney injury occurrence according to risk, injury, failure, loss, and end-stage criteria classification system in early after living kidney donationMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1395اول و مسئول
6935085Which CMV Viral Load Threshold Should Be Defined as CMV Infection in Kidney Transplant Patients?ISITransplantation proceedings1394مسئول
7934671Oncogenic virus infections in the general population and end-stage renal disease patients with special emphasis on Kaposi’s Sarcoma Associated Herpes Virus (KSHV) in Northeast of IranISIJundishapur Journal of Microbiology1393چهارم
892984Serum human T-lymphotropic virus 1 proviral load in patients on hemodialysis.ISIDepartment of Nephrology1391اول و مسئول
9924204Should Guidelines For Conventional Hemodialysis Initiation In Acute Methanol Poisoning , Be Revised ,When no Fomepizole is Used ?PMCIranian Red Cresent Medical Journal1391اول
10922303Reliability and Validity of Residents’’ Evaluation of the Mashhad University of Medical Sciences Faculty Members, in Different Clinical and Para-Clinical GroupsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392اول و مسئول
1190912Correlation Between Serum Magnesium and Serum PTH Levels in Patients with Peritoneal Dialysis index copernicusJournal of Birjand University of Medical Sciences1390پنجم
1290534The prevalence of tuberculosis in recipients of renal transplantationPMCSaudi journal of kidney diseases and transplantation1390چهارم
1389512Protective effect of low serum thyroid hormone concentration on occurrence of functional delayed kidney allograft function early after transplantationISITransplant Proc 1389مسئول
1489267Correlation between asymptomatic intradialytic hypotension and regional left ventricular dysfunction in hemodialysis patientsISIIranian Journal of Kidney Diseases1389اول
1589185Correlation of pretransplant hyperglycemia and delayed graft function in kidney transplantationPMCIran J Kidney Dis1389مسئول
1688542Thyroid hormone changes in early kidney transplantation and its correlation with delayed graft functionISIUrology journal1388اول
1788130insulin residtance and insulin secretion changes in kindney transplant recipients with normal graft function compared those with delayed graft function early after transplantationISItransplant Proc.1388اول
1888053Comparison of serum cystatin C and creatinine levels to evaluate early renal function after kidney transplantationscopusIranian journal of medical sciences1388اول و مسئول
1987485The Effect of the Type of Hemodialysis Buffer on the QTc Interval in Patients on Chronic Hemodialysis scopusIJMS1388اول و مسئول
2087359An Outbreak of High Fever and Chills, Increased Blood Pressure, and Pruritus in a Hemodialysis Unit ISIiranian journal of kidney disease1387مسئول
2187077a comparative study on using coiled versus straight swan_neck tenckhoff catheters in patients undergoing peritoneal dialysisscopusIran j med1387اول و مسئول
2287076خصوصیات اپیدمیولوژیک و جمعیت شناسی بیماران همودیالیزی ودیالیزصفاقیChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی_دانشگاه علوم پذشکی تهران_دوره 661387مسئول
2386647Nasal and skin colonization of Staphylococcus aureus in hemodialysis patients in Northeast of Iran.ISIIranian journal of kidney diseases1386دوم
2486645Influence of dialysis duration, peritoneal transport parameters, and gender on effluent CA125 concentration in patients on peritoneal dialysis.ISIIranian journal of kidney diseases1386چهارم
2586551The effect of hoemodialysis on pulmonary function tests and respiratory symptoms in patients with chronic renal failurescopusPakistan Journal of Medical Sciences 1386اول
2686452Kidney transplantation in patients with alport syndrome.ISIUrol J1386دوم
2786350بررسی اثر کاهش حجم بر روی پارامتر های دیاستولیک اکوکاردیوگرافی در بیماران همودیالیزی Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1386اول
2886104Outcome of second pancreas transplantation in patients with previous simultaneouskidney and pancreas transplantation compared to patients with previous kidney alone transplantation scopusActa Medica Iranica 1386مسئول
2986014بررسی اثر کاهش حجم برروی پارامترهای دیاستولیک اکوکاردیوگرافی دربیماران همودیالیزیChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1386مسئول
3086006اثر نوع محلول بافر همودیالیز در کنترل فشارخون وکفایت دیالیز بیماران همودیالیزی مزمنChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1386مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952529Should guidelines for conventional hemodialysis initiation in acute methanol poisoning be revised?10th Annual Congress of the Asia-Pacific Association of Medical Toxicology (APAMT)پنانگپوستر1390خير
2951033ارتباط ضریب اولترافیلتراسیون (LPA) و میزان جذب موثر لنفاوی (ELAR) در بیماران صفاقی دیالیز مزمن؛یک تغییر پارادایم؟EDTA-ERAوینپوستر1395بله
3932816which CMV viral load threshold should be defined as CMV infection in kidney transplant patients?14th congress of the middle East society for organ transplantationIstanbulسخنرانی1393بله
4932571evaluation of free water excertion capacity of renal transplant patients with clearance methoodsThe 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation and the 5th Middle East Transplant Gamesاستانبولپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه