محمدهادی  صادقیان

 فعالیت های پژوهشی

 

محمدهادی صادقیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدهادی صادقیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : sadeghianmh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960709بررسی فراوانی جهش های ژن TET2 در اگزون 3 و ارتباط آن با ژن MDR-1 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادمجریدر دست اجراخير
2950872بررسی بیان ژن EVI-1 در بیماران لوسمی میلوییدی حاد در مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
3941052بررسي هم افزايي اثرداروي پارتنوليد و آرسنيک تري اکسايد بر لوسمي / لنفوم سلول T بزرگسال در شرايط in vitroمجریپایان یافتهبلي
4941051بررسی هم افزایی اثر داروی ملفالان بر آرسنیک تری اکساید بر لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط in vitroمجریدر دست اجرابلي
5940756بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنی آنتی ژنهای (HPA(2-3-4 با مقاومت به پلاکت درمانی در بیماران ترومباستنی گلانزمنمجریپایان یافتهبلي
6931264بررسی ذخیزه آهن و پروتئین Dickkopf-1 در بیماران تالاسمی ماژورمجریپایان یافتهبلي
7930606بررسی ارزش نسبت نوتروفیل های نابالغ و سطح کالپروتکتین در تشخیص سپسیس نوزادیمجریپایان یافتهبلي
8920492ارزیابی بیان مارکرهای ایمونوهیستوشیمی نوکلئوفسمین و P27 در لوسمی میلوئیدی حاد و ارتباط آن با یافته های کلینیکو پاتولوژیکمجریپایان یافتهبلي
9910763مقایسه بیان ژن ROR1 در بیماران مبتلا به لوسمی ها ی حاد میلوئید ولنفوئید با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
10910740بررسی وضعیت ذخیره آهن و پروتئین اسکلروستین در بیماران تالاسمی ماژورمجریپایان یافتهبلي
11910735مقایسه پروفایل miRNA سلول بنیادی خون بند ناف در دوقلو های همسان و نا همسانمجریپایان یافتهبلي
12900810بررسی بیان ژن های BCL2L12و GRAFدر بیماران مبتلا به لوسمی حاد ومقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
13900633بررسی فراوانی موتاسیون JAK2(V617F) و کروموزوم فیلادلفیا در افراد مبتلا به لوسمی حادمجریپایان یافتهبلي
1489851فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
1589671فراوانی انواع فیوژن‌های ژنیBCR-ABL در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمنمجریپایان یافتهبلي
1688484بررسی فراوانی موتاسیون JAK2(V617F) در افراد مبتلا به لنفوم-لوسمی سلول T بالغین، یک مطالعه پایلوت در شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهبلي
1787877بررسی فراوانی انواع اختلالات هموگلوبین در نمونه های خون بیماران ارجاعی به آزمایشگاههای مرکزی و کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع).مجریپایان یافتهبلي
1887613بررسی رابطه آنمی فقر آهن با مقدار کمپلمان های C3و C4سرممجریپایان یافتهبلي
1987557بررسی همراهی DNA ویروس های اپشتین بار و هرپس انسانی تیپ 8 در میلوم متعدد مجریپایان یافتهبلي
2087548بررسی فراوانی عفونت هلیکو باکتر پیلوری در آترواسکلروزیس شریان کرونرمجریپایان یافتهبلي
2187547بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه و آترواسکلروزیس شریان کرونرمجریپایان یافتهبلي
2287385بررسی فراوانی گروههای خونی فرعی در افراد آلوده به ویروسHTLV-1 مجریپایان یافتهخير
2387254یافته های کلینکوپاتولوژیک و فراوانی در گیری مغز استخوان در انواع مختلف لنفوم در مراجعین به بیمارستان قائم (عج) از سال 1377 لغایت 1387مجریپایان یافتهبلي
2487246بررسی فراوانی گروه های خونی ماژور در بیماران مبتلا به سرطان پستان و مقایسه آن با افراد سالم اهدا کننده خون در بیمارستان قائم (عج) از تاریخ 1377 لغایت 1387مجریپایان یافتهبلي
2586502بررسی رابطه آنمی فقر آهن با شمارش زیر گروه های لنفوسیت های Tمجریپایان یافتهبلي
2686443بررسی رابطه آنمی فقر آهن با مقدار ایمونوگلوبولین های سرممجریپایان یافتهخير
2786174بررسی رابطه مول هیداتیدیفرم با بروز نشانگرایمینوهیستوشیمی P57مجریپایان یافتهخير
2885233بررسی ارتباط آلودگی ویروس هرپس انسانی تیپ 8 با ابتلا به میلوم متعدد در نمونه های بیوپسی موجود در بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهخير
2985215بررسی فراوانی آلوآنتی بادیهای موجود در بیماران تالاسمی ماژورمجریپایان یافتهخير
3084356بررسی آنژیوژنر در لوسمی های حاد و مقایسه آن با بافت نرمال مغز استخوانمجریپایان یافتهخير
3183210بررسی وضعیت گیرنده های هورمون های استروئیدی در آنژیوفیبروم فازوفارنکسمجریپایان یافتهخير
3282077آنژیوژنز در کانسر پستان و بررسی مقایسه ای آن با بافت نرمالمجریپایان یافتهخير
3382025بررسی تکثیر انواع کارسینوم پستان و رابطه آن با وضعیت گیرنده های استروژن و پروژسترون با متد ایمنو هیستوشیمی مارکرهای K1-ER-PRمجریپایان یافتهخير
34960801بررسی پلی مورفیسم های(rs 2277438 , rs 9594782) ژن RANKL و سطح سرمی RANKL به عنوان مارکرهای پیش گویی کننده اختلالات عملکردی قلب در بیماران بتا تالاسمی ماژورهمکاردر دست اجراخير
35960505تولید پروتئین ترومبوپلاستین نوترکیب انسانی در مخمر پیشیاپاستوریس گلیکوسوییچهمکاردر دست اجرابلي
36960039بررسی موتاسیون ژنDNA متیل ترانسفراز A3(DNMT3A) در افراد مبتلا به لوسمی حادهمکاردر دست اجرابلي
37951288بررسی فراوانی جهش های ژن TET2 و ارتباط آن با بیان ژن MDR-1 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادهمکاردر دست اجرابلي
38951120بررسی میزان بیان ژن MDR1در بیماران مبتلا به ALL مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد(عج)همکاردر دست اجرابلي
39941333ارتباط موتاسيون NPM1 با ميزان بيان ژن BCRP در بيماران مبتلا به لوسمي ميلوئيد حادهمکارپایان یافتهبلي
40941038بررسی موتاسیون های FLT3-ITD در بیماران مبتلا به AML و ارتباط آن با میزان سطوح بیان ژن MDR1همکارپایان یافتهبلي
41940326بررسی آلوایمونوزاسیون گلبول قرمز متعاقب تزریق خون در بیماران تالاسمی ماژور جنوب کشور ایرانهمکارپایان یافتهبلي
42940205تعیین فراوانی هپاتیت E در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و مقایسه با گروه کنترل درشمال شرق ایران همکارپایان یافتهبلي
43931669بررسی تغییرات گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW) مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارسهمکاردر دست اجراخير
44931636اثر افزودن منیزیم در مقایسه با گلوتاتیون به واحدهای خون بر ضایعات ناشی از نگه داری فراورده ی گلبول قرمز متراکمهمکارپایان یافتهبلي
45931594بررسی تاثیر جهش های factor 2 rs1799963 و factor 5 rs6025در ایجاد مهارکننده فاکتور VIII در بیماران مبتلا به هموفیلی Aشدید و متوسط.همکارپایان یافتهبلي
46931505بررسي فراواني آنتي فسفوليپيد آنتي بادي ، لوپوس آنتي کوآگولانت و سطوح پروتئين Cو S در بيماران داراي سقط مکررهمکارپایان یافتهبلي
47931485بررسی اثر ریز جلبک اسپیرولینا بر فقر آهن در دانشجویان داوطلب دختر دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
48931389بررسی بیان SOX17 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد همکارپایان یافتهخير
49931274بررسی اثر درمانی افزودن عصاره گیاه کاراگینان در رینیت های آلرژیک و غیر آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
50931112بررسی شیوع و الگوی سوء مصرف مواد در جمعیت شهر مشهد در سال 1392همکاردر دست اجراخير
51922670بررسی تاثیرمکمل خوراکی گلوتامین بر روی پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
52922654بررسی میزان فراوانی ترانسلوکاسیون t(12;21)(p13;q22) در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد( ALL) در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
53922150بررسی پارامترهای خون شناسی و نمای الکتروفورتیک در بیماران مبتلا به تالاسمی مینور و بیماران مبتلا به اختلالال هموگلوبین Dهمکارپایان یافتهبلي
54921945مقایسه نسبت درصد گلبولهای قرمز هسته دار به گلبولهای سفید در خون محیطی در نوزادان با وزن تولد خیلی کم مبتلا به خونریزی مغزی با نوزادان گروه شاهد بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکاردر دست اجرابلي
55921911بررسی تغییرات تعداد گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان مبتلا به سپسیس نوزادیهمکارپایان یافتهبلي
56921787اپیدمیولوژی ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی (HTLV-I) بین داوطلبین اهداکننده خون در خراسان رضوی طی یازده سال اخیر (از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1392)همکارپایان یافتهبلي
57921585بررسی فراوانی وارونگی اینترون 22 ژن فاکتورVIII در بیماران مبتلا به هموفیلی A شدید مراجعه کننده به مرکزهموفیلی- تالاسمی مشهد (کلینیک سرور)همکارپایان یافتهبلي
58901108بررسی بیان ژن PP2R5C در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئید ولنفوئید ولوسمی میلوسیتیک مزمن ومقایسه ان با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
59900970مقایسه دو روشReal-Time PCR و CISH (هیبریداسیون درجا کروموژنیک) در بررسی تقویت ژن HER2/neu در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای مهاجم پستانهمکارپایان یافتهخير
60900938مقایسه دو روشReal-Time PCR و FISH در بررسی تقویت ژن HER2/neu در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای مهاجم پستانهمکارپایان یافتهخير
61900626بررسی پلی مورفیسم های ( C3435T ,G2677TوT129C) ژن MDR1 (Multidrug resistance gene) با استفاده از روش PCR-RFLP در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
62900391بررسی فراوانی موتاسیون های ژن FLT3 (ITD, D835) در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادهمکارپایان یافتهخير
6389996بررسی فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
6489507بررسی اثر چهار نوع فیکساتیو و روشهای استخراج بافتی بر روی خلوص-محتوا و قابلیت تقویت پذیری مولکول اسید ریبو نوکلئیک (RNA) از بافت لنفاویهمکارپایان یافتهبلي
6589476بررسی موتاسیون JAK2 (V617F) در لنفوم منتشر سلول بزرگ B به روش ARMS-PCRهمکارپایان یافتهبلي
6689071بررسی اثر پنج نوع فیکساتیو وروش استخراج بافتی برروی خلوص ،محتوا وقابلیت تقویت پذیری مولکول اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک از بافت لنفاوی همکارپایان یافتهبلي
6788741بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_TKD(D835) در افراد مبتلا به لنفوم-لوسمی سلول T بالغینهمکارپایان یافتهخير
6888740بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_ITD)) در افراد مبتلا به نوع حاد لنفوم-لوسمی سلول T بالغینهمکارپایان یافتهخير
6988464بررسی ارتباط بین عفونت فعال هلیکوباکتر پیلوری و آنتی ژنهای گروههای خونی لوئیس و ABO در بیماران دیس پپتیکهمکارپایان یافتهبلي
7088136بررسی ارتباط بروز آنتی ژنهای گروههای خونی لوئیس و ABO وابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوریهمکارپایان یافتهبلي
7187881کاربرد تشخیصی رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی با TTf1 ، p63 CK7،( Hmwk (34BE12 درطبقه بندی کارسینومهای ریههمکارپایان یافتهخير
7287558بررسی بیان تنظیم کننده های آپوپتوز در سرطان سلول سنگفرشی دهانه رحم و همراهی آنها با پاپیلوما ویروس انسانی تیپ 16یا18همکارپایان یافتهبلي
7387454بررسی اثر افزوده سیلی مارین در درمان رینیت آلرژیک دائمی همکارپایان یافتهبلي
7487186تعیین فراوانی آنتی ژنهای گروههای خونی مینور درمراجعین پایگاههای انتقال خون مشهدهمکارپایان یافتهخير
7587160بررسی میزان درگیری مغزاستخوان در بیماران جراحی شده مبتلا به کانسر مریهمکارپایان یافتهبلي
7687111بررسی تناسب میزان درخواست و مصرف خون و فراورده های آن در مراکز درمانی استان خراسان رضوی در 6 ماه اول سال 87همکارپایان یافتهبلي
7787030اثر قرص های کلاله زعفران برپروتئین های C و S ، فیبرینوژن ، PT و aPTT جهت ارزیابی سیستم های انعقادی و ضد انعقادی در داوطلبان سالمهمکارپایان یافتهبلي
7886756تعیین ارتباط بین سطح سرب خون در کودکان 1-10 سال بدون آنمی فقر آهن، مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهد همکارپایان یافتهخير
7986565ارزیابی اثر عصاره برگ گیاه کلپوره (teucrium polium L) بر عفونت زائی ویروس انفلانزای انسانی in vitro همکارپایان یافتهخير
8086408بررسی و تعیین فراوانی اسهال آدنوویروسی در کودکان زیر 6سال مراجعه کننده به اوژانس و کلینیک اطفال بیمارستان قائم (عج) مشهد همکارپایان یافتهخير
8186084بررسی اثرات عصاره آبی- الکلی گیاه پنجه مرغی بر سنگ اگزالات کلسیم در کلیه رت همکارپایان یافتهخير
8285345بررسی مارکرهای بیوشیمیائی در آسفیکسی پری ناتالهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964007Assessment of BAALC Gene Expression in Acute Myeloid Leukemia Patients Compared to Control Group in North-East of IranISIUHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI1396پنجم
2964005BCR-ABL fusion genes and laboratory findings in patients with chronic myeloid leukemia in northeast IranPMCCaspian journal of internal medicine1396مسئول
3964004Cytogenetic Abnormalities with Interphase FISH Method and Clinical Manifestation in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients in North-East of IranPMCInternational Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research1396دوم
4962240Analysis of BAALC gene Expression as prognosis factor in Pediatric Acute Myeloid Leukemia in IranISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1396سوم
5962097Evaluation of GRAF gene expression in patients with B-ALL referred to mashhad hospitals and its relationship with clinical and laboratory findingsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان1396پنجم
6962096Evaluation of Immature Neutrophil Ratio and Calprotectin Level for the Diagnosis of Neonatal SepsisISIIranian Journal of Neonatology1396مسئول
7961639Quantitative Assessment of WT1 Expression by Real Time Quantitative PCR in Pediatric Patients with Acute Myeloblastic LeukemiaCinahlIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395دوم
8960821Quantitative assessment of Wilms tumor 1 expression by real-time quantitative polymerase chain reaction in patients with acute myeloblastic leukemiaISIJournal of research in medical sciences1396دوم
9953028Evaluation of JAK2 (V617F) Mutation in Iranian Veterans with Delayed Complications of Sulphur Mustard PoisoningChemical Abstractiranian journal of toxicology1395دوم
10952982JAK2 V617F Mutation in Adult T Cell Leukemia-Lymphoma.ISIINDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION1395مسئول
11952806Prognostic importance of c-kit mutations in core binding factor acute myeloid leukemia: A systematic reviewPMCHematology/oncology and stem cell therapy1395سوم
12952734Expression of BCL2L12 in acute leukemia patients: Potential association with clinical and prognostic factorsISCjournal of basic research in medical sciences1395مسئول
13951308Down-Regulation of Ribosomal S6 kinase RPS6KA6 in Acute Myeloid Leukemia PatientsISIcell journal(yakhteh)1395چهارم
14951288Prognostic Value of BAALC Expression in Pediatric Acute MyeloidLeukemia: A Systematic ReviewISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395چهارم
15951286The effect of deoxyribonucleic acid extraction methods from lymphoid tissue on the purity content, and amplifying abilityindex copernicusNigerian Medical Journal1395دوم
16941705Frequency of FLT3 ITD and FLT3 TKD Mutations in Multiple Myeloma Patients (A Case Control Study)سایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Medical Laboratory1393دوم
17941704DE NOVO CHROMOSOMAL ABNORMALITIES IN ACUTE LEUKEMIA PATIENTS IN NORTHEAST OF IRANعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences1394سوم
18941699Immunohistochemical expression of apoptosis regulators in squamous cell carcinoma of the cervix and their association with Human papillomavirus 16/18 subtypes.ISIBALKAN MEDICAL JOURNAL1393مسئول
19941479Down regulation of GTPase regulator associated with the focal adhesion kinase (GRAF) gene expression in patients with acute myeloblastic leukemiaسایر سایت‏های تخصصیJBRMS1394اول
20940812Diagnostic clinical relevance of developmental pluripotency-associated 2 (DPPA2) in colorectal cancer.ISIInternational journal of surgery1393چهارم
21940737Lack of FLT3‐TKD835 gene mutation in toxicity of sulfur mustard in Iranian veteransISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394پنجم به بعد
22934638Differentiation of adipocytes and osteocytes from human adipose and placental mesenchymal stem cellsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394پنجم به بعد
23933388Human papilloma virus 16/18 genotypes in patients with squamous cell carcinoma of cervix in northeast IranPMCNigerian Medical Journal1393پنجم به بعد
24932664Frequency of antibodies against blood group antigens in patient of Ghaem hospital-Mashhad.سایر سایت‏های تخصصیتحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی1391اول
25930957Is there any significant correlation between Chlamydia pneumoniae infection with coronary atherosclerosis?scopusNigerian medical journal1392اول
26930956Molecular detection of epstein-barr virus in cervical squamous cell carcinoma in northeast of iran.ISI. IUBMB LIFE1387چهارم
27924486Lack of KRAS Gene Mutations in Chronic Myeloid Leukemia in Iran.ISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1392چهارم
28924128Correlation between blood lead concentration and iron deficiency in Iranian childrenPMCNigerian Medical Journal1392مسئول
29923767Absence of Helicobacter pylori infection in coronary atherosclerosis disease in Northeast of Iran.EmbaseArtery Research1392اول
3092269Incidence of rotavirus diarrhea in children under 6 years referred to the pediatric emergency and clinic of Ghaem Hospital Mashad IranPMCActa Medica Iranica1389سوم
31922484Screening of hemoglobin disorders in referral cases to the hospital’s laboratory in Northeast IranISIInternational Journal of Hematology and Oncology1392مسئول
32922404Association of Helicobacter pylori infection with the Lewis and ABO blood groups in dyspeptic patientsPMCNigerian Medical Journal1392چهارم
3392116Is There Any Relationship between Human Herpesvirus-8 and Multiple Myeloma?EmbaseLymphoma1392اول
3492111Is there any relationship between Chlamydophila pneumoniae and coronary atherosclerosis among Iranians?PMCNigerian Medical Journal1381اول
3591571Expression of Rhesus Blood Group Antigens in HTLV-I Infection in Northeast IranISIClin. Lab1391اول
3691328Role of the lewis and ABO Blood Group Antigens in Helicobacter pylori infectionPMCMalays J Med Sci1391مسئول
3791314Is there any relationship between expressions of minor blood group antigens with HTLV-I infectionISITransfusion and Apheresis Science1391اول
3890524The association of Epstein-Barr Virus infection with multiple myelomaISIIndian journal of pathology & microbiology1390اول
3990426Effect of Silymarin in the Treatment of Allergic RhinitisISIOtolaryngology -- Head and Neck Surgery1390پنجم
4090305Frequency of ABO and Rh blood groups in patients with acute leukemiaindex copernicusJournal of Gorgan University of Medical Sciences1390مسئول
4190277Blood group antigens frequencies in the northeast of IranISITransfusion and apheresis science1390پنجم به بعد
4290251C3 and C4 complement levels in iron deficiency anemiascopusIranian Journal of Pathology1390اول
4390218Preventive effect of Cynodon dactylon against ethylene glycol-induced nephrolithiasis in male ratsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390چهارم
4490116Bone marrow involvement in esophageal cancer patients who underwent surgical resectionISIEuropean Journal of Cardio-Thoracic Surgery 1390چهارم
4589414Serum immunoglobulins in patients with iron deficiency anemiaISIIndian Journal of Hematology and Blood Transfusion1389اول
4689399Clinical and laboratory features in adult T-cell leukemia/lymphoma in Khrasan, IranISILeukemia & Lymphoma 1389مسئول
4789394Case of erythrophagocytosis in a patient with mantle cell lymphoma and cold agglutinin diseaseISILeukemia Research1389دوم
4889332Correlation between iron deficiency and lead intoxication in the workers of a car battery plantISIUhod-Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi 1389دوم
4989235Peripheral blood lymphocyte subset counts in pre-menopausal women with iron-deficiency anaemiaPMCMalaysian Journal of Medical Sciences 1389دوم
5089148Early diagnosis of perinatal asphyxia by nucleated red blood cell count: a case-control studyISIArch Iran Med1389سوم
5188484بررسی میزان درگیری مغز استخوان در بیماران جراحی شده سرطان مریindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکس گیلان1388پنجم
5288311Alloimmunization among transfusion-dependent thalassemia patientsISIAsian Journal of Transfusion Science1388اول
5388108evaluation of angiogenesis in colorectal carcinoma by CD34 immunohisto-chemestry metod and its correlation with clinicopathologic parametersscopusacta medicin iranica1388پنجم
5488107Serum level of vascular cell adhension molecule-1 (sVCAM-1) in sera of normal and preeclamptic pregnanciesscopusacta medica iranica1387چهارم
5588106Association between ABO and rhesus blood group system among confirmed human T lymphotropic virus type 1-infe patients in northeast Iran.ISIU.S National Library of Medicine National Institutes of Health1387پنجم به بعد
5687619Validity of P57kip2 immunohistochemical marker in differential diagnosis of molar pregnancyscopusurkish-German Gynecological Education and Research1388مسئول
5787450بررسی آنژیوژنز در لوسمی‌های حاد و مقایسه آن با بافت طبیعی مغز استخوانindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387مسئول
5887333پیش گویی چند متغیره نیاز به انتقال خون در بیماران با جراحی بای پس شریان کرونرindex copernicusخون1387سوم
5987183Association between the level of HbA1c and serum lipids profile in type 2 diabetic patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
6087082immunohistochemical study association between human herpesvirus 8 and multiple myelomaISIinternational journal of hematology1387مسئول
6187081correlation between hyperlipemia and erythrocytes indexesISIinternational journal of hematology and oncology1387مسئول
6286550Telemedicine in diagnostic pleural cytology: a feasibility study between universities in Iran and the USA ISIjournal of telemedicine and telecare1386چهارم
6386330بررسی وضعیت گیرنده های هورمون های استروئیدی در آنژیوفیبروم نازوفارنکسسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386دوم
6485063Telecytology in the diagnosis of pleural effusion smearsChemical AbstractIJBMS1385چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1933128بررسی رابطه هیپرلیپیدمی(هیپرتری گلیسیدمی و هیپرکلسترمی) و اندکس های گلبول قرمزنهمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشوربیرجندپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه