علی  اشراقی
خلاصه عملکرد علی  اشراقی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علی اشراقی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علی اشراقی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : EshraghiA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970414بررسی عوامل موثر بر بروز پدیده no-Reflow در بیماران مبتلا سندرم حاد کرونری که تحت PCI قبل از ترخیص قرار گرفته اندمجریعقد قراردادبلي
2951178نقش نسبت پلاکت به لنفوسیت در پیش‌آگهی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد: مرور نظام مند و متاآنالیزمجریپایان یافتهبلي
3941390بررسی تغییرات peak to end t-wave در الکتروکاردیوگرام بیماران مبتلا به coronary slow flow مراجعه کننده به مرکز آنژیوگرافی بیمارستان امام رضا در سال 1394-95مجریپایان یافتهبلي
4940153پیشگویی آتروسکلروزیس بر اساس الگوهای بالینی در بیماران مراجعه کننده به بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
5931780بررسی ارزش تشخیصی تست غیر تهاجمی کاردیوگونومتری در |پدیده جریان خون آهسته کرونریمجریپایان یافتهبلي
6931754بررسی تاثیر نیکوراندیل در کاهش پراکندگی طول QTدر بیماران با آن‍ژین صدری پایدار در جریان آنژیو پلاستی انتخابیمجریپایان یافتهبلي
7931580بررسی ارتباط پاسخ بیش از حد فشار خون در تست ورزش و ارتباط آن بافشار خون مخفی در بیماران با حد بالای فشارخون نرمالمجریپایان یافتهبلي
8931019ارزیابی تغییرات پراکندگی QT در بیماران با مسمومیت با فسفید آلومینیوم در بیمارستان امام رضا(ع) ازفروردین 91 تا اسفند 93مجریپایان یافتهبلي
9930815بررسی اثربخشی تکرار اتساع بالون استنت در ضایعات مقاوم در بیمارانی که تحت آنژیو پلاستی عروق کرونر قرار می گیرند )مطالعه پایلوت)مجریپایان یافتهبلي
10930191بررسی شیوع و عوامل موثر در کنتراست نفروپاتی پس از آنژیوپلاستی اولیهمجریپایان یافتهبلي
11930132بررسی میزان سطح خونی سرب در بیماران مبتلا به جریان خون آهسته کرونریمجریپایان یافتهخير
12922806بررسی اثر پس حفاظتی مورفین روی تغییرات QT در بیمارانی که تحت PCI اولیه قرار گرفته اندمجریپایان یافتهبلي
13922744استفاده از کاردیوگنومتری برای تشخیص غیر تهاجمی بیماریهای کرونریمجریپایان یافتهبلي
14922730بررسی ارتباط بین پراکندگی QTو فشار خون تشدید یافته در پاسخ به تست استرس ورزشمجریپایان یافتهبلي
15922589ارزیابی ارتباط سفتی شریان آئورت و strain میوکاردباوسعت بیماری عروق کرونر در آنژیوگرافیمجریپایان یافتهبلي
16922111تعیین نقش الکتروکاردیوگرام سطحی درپیشگوییviability میوکارد درتصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)مجریپایان یافتهبلي
17922096ارزیابی سفتی شریانی و ارتباط آن باوسعت بیماری عروق کرونر در آنژیوگرافیمجریپایان یافتهبلي
18921814بررسی تاثیر نیکوراندیل بر وضعیت پرفیوژن میوکارد با ستفاده از اسکن پرفیوژن میوکارد در بیماران قلبی مبتلا به پدیده جریان خون آهسته کرونری در آنژیوگرافی عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
19921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیمجریپایان یافتهبلي
20921155بررسی تغییرات ECGو شیوع پراکندگیQT وموج P در بیماران مبتلا به پدیده جریان خون آهسته کرونری در بیماران ارجاع شده جهت آنژیوگرافی عروق کرونر به بیمارستان امام رضا :1391 مجریپایان یافتهبلي
21920447تعیین رابطه بین پراکندگیQT در لیدهای الکتروکاردیوگرام و مقدار قابلیت حیات میوکارد در MRIمجریپایان یافتهبلي
22920446تعیین ارتباط TIMI Frame Count (TFC) با viability میوکارد : مقایسه آنژیوگرافی کرونر و تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)مجریپایان یافتهبلي
23920321بررسی اثر پنتوکسی فیلین خوراکی در پیشگیری از نارسایی کلیه ناشی از ماده حاجب به دنبال آنژیوپلاستی اورژانس در بیماران مبتلا به آنفارکتوس میوکارد همراه با بالا رفتن قطعه STمجریپایان یافتهبلي
24900628مقایسه اثر استرپتوکیناز با آنژیوپلاستی اولیه بر پراکندگیQT در بیماران سکته قلبی حاد با صعود قطعه STمجریپایان یافتهبلي
25900517بررسی مقایسه ای اثر پنتوکسی فیلین خوراکی و ان استیل سیستئن در پیشگیری از نارسایی کلیه ناشی از ماده حاجب بدنبال آنژیوپلاستی عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
2682045بررسی ارتباط بین سطح سرمی مس و یافته های اکوکاردیو گرافی پس از انفارکتوس حاد میوکاردمجریپایان یافتهخير
27980272بررسی تاثیر میزان آلودگی هوا بر بروز آریتمی قلبی بیماران دارای ICD در شهر مشهدهمکارعقد قراردادبلي
28971948بررسی ارتباط نسبت سطح نوتروفیل به لنفوسیت و پلاکت به لنفوسیت با TIMI frame count پس از آنژیوپلاستی ضایعه culprit در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بدون صعود قطعه STهمکاردر دست اجرابلي
29970521بررسی درگیری عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر (Coronary artery disease) CAD با سابقه فامیلیهمکارعقد قراردادبلي
30970374بررسی یافته های بالینی، تصویر برداری و نتایج کوتاه مدت در تعویض پره کوتانه دریچه های قلبهمکارعقد قراردادبلي
31970162بررسی تاثیر آماده سازی از طریق القای ایسکمی غیر منطقه ای بر پیامدهای قلبی عروقی در بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه STهمکاردر دست اجراخير
32970026تاثیر آدنوزین داخل کرونری در پیشگیری از پدیده no-reflow در بیماران با انفارکتوس حاد میوکاردهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
33961433بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافیک در بیماران دچار عقرب زدگی مراجعه کننده به مرکز سم شناسی بالینی امام رضا (ع) طی پنج سالهمکاردر دست اجرابلي
34961345بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با میزان شیوع و شدت درگیری عروق کرونر در مبتلایان به بیماری عروق کرونر زودرسهمکارعقد قراردادبلي
35961273تاثیر برنامه خودمدیریتی زمان و نوع مصرف داروها بر میزان خودکارآمدی وتبعیت دارویی در بیماران ایسکمیک قلبی بستری در بخش قلبهمکارپایان یافتهبلي
36960923تاثیر مراقبت مبتنی برتئوری پرستاری جانسون درحفظ تعادل سیستم های رفتاری بیماران مبتلا به نارسایی قلبیهمکارپایان یافتهبلي
37960830بررسی ارتباط یافته های کاردیوگونومتری با یافته های اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک در بیمارن مبتلا به انفارکتوس میوکارد پس از انجام مداخله ی اولیه کرونری از طریق پوستهمکارپایان یافتهبلي
38960744بررسی تاثیر کاربرد توام کیسه شن و یخ بر خونریزی، هماتوم و درد موضعی پس از مداخله کرونری از راه پوست (PCI)همکارپایان یافتهبلي
39960448تعیین ارزش تشخیصی کاردیوگنومتری در پیش گویی حوادث آریتمیک در بیمارانی که جهت پیشگیری اولیه تحت تعبیه ICD قرار گرفته اندهمکاردر دست اجرابلي
40960403بررسی ارتباط بازگشت به کار و درک فرد از بیماری خود در مبتلایان به سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به مراکز آموزشی-درمانی مشهدهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
41960135تعیین یافته های کاردیوگنومتری قبل از ترخیص از بیمارستان در بیماران مبتلا به STEMI در پیش بینی نیاز به ICDهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
42950490بررسی شیوع افسردگی و اضطراب در نجات یافتگان از ایست قلبی ناگهانی متعاقب عملیات احیاء تا یک ماه بعد از ایست قلبیهمکارپایان یافتهبلي
43950389بررسی اثرات کلشی سین بر روی شمارش اصلاح شدهTIMI frame در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد قدامی همراه با بالا رفتن قطعهST تحت مداخله اولیه پرکوتانئوس کرونریهمکارپایان یافتهبلي
44950328تعیین ارزش پیشگویی کننده صعود قطعه ST در لید aVR طی تست ورزش جهت تعیین ضایعات Left main یا isease3Vessel Dهمکارپایان یافتهبلي
45950170طراحی مقیاس تریاژ بیماران نارسائی قلبی باشکایت تنگی نفس و تاثیر بکارگیری آن بر شاخص های زمانی و خطاهای تریاژ در مراجعین اورژانس بیمارستان فارابیهمکارپایان یافتهبلي
46950060مقایسه‏ی تأثیر آتورواستاتین و روزاواستاتین در جلوگیری از آسیب حاد کلیه ناشی از ماده حاجب در بیماران دچار سکته‏ی قلبی که تحت درمان آنژیوپلاستی اولیه‏ی پوستی کرونرقرارگرفته‏اند.همکارپایان یافتهبلي
47950044ارزیابی نقش strain دهلیز چپ در پیش گویی انسداد پروگزیمال شریان سیرکمفلکس چپهمکارپایان یافتهخير
48941843اثر پنتوکسی فیلین خوراکی بر QT-dispersion بیماران تحت درمان primary PCIهمکارپایان یافتهبلي
49941656بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری از بروز کنتراست نفروپاتی در بیماران با نارسایی متوسط تا شدیدکلیه به دنبال آنژیوگرافی و یا آن‍‍ژیوپلاستی کرونریهمکارپایان یافتهبلي
50941606بررسی اثر کورکومین بر روی فاکتورهای التهابی و لیپید پروفایل بیماران سندرم حاد کرونری بدون صعود قطعه ST (NSTE-ACS)همکارپایان یافتهبلي
51941363بررسی پیش اگهی بیمارستانی بیماران انفارکتوس میوکارد و نارسایی سیستولیک با سایز بطن نرمالهمکارپایان یافتهبلي
52941239بررسی اثر کورکومین بر سطح تری گلیسرید ناشتا در مبتلایان هیپرتری گلیسریدمیهمکاردر دست اجراخير
53940596بررسی اثر پس حفاظتی مورفین سولفات بر شمارش اصلاح شده فریم های آنژیوگرافیک در بیماران سکته حاد قدامی قلبی که تحت مداخله آنژیوگرافیک اولیه قرار گرفته اند.همکارپایان یافتهبلي
54940549QT Dispersion در بیماران مبتلا به مسمومیت با متادون بستری در بخش مسمومین از مهر 94 لغایت فروردین 95همکارپایان یافتهبلي
55940206بررسی اندکس های اکوکاردیوگرافیک داپلر بافتی عملکرد سیستولیک و دیاستولیک بطن چپ در بیماران با پاسخ بیش از حد فشار خون در تست ورزشهمکارپایان یافتهبلي
56931778بررسی ارتباط سرعت حرکت جریان خون در شریان آئورت به روشDoppler Color M-Mode اکوکاردیوگرافی با وجود و شدت بیماری عروق کرونر در بیماران کاندید آنژیوگرافی الکتیو در بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
57920581بررسی آماده سازی از طریق القای ایسکمی غیر منطقه ای در پیشگیری از نفروپاتی ماده حاجب در بیمارانی که تحت آنژیوگرافی و / یا آنژیوپلاستی کرونر قرار می گیرندهمکارپایان یافتهبلي
58911294بررسی ارزش تشخیصی سطح پلاسمایی پپتید ناتریورتیک نوع Bدر تعیین موفقیت کمیشوروتومی دریچه میترال ازراه پوستهمکارپایان یافتهبلي
59900570بررسی عملکرد سیستولی و دیاستولی بطن چپ و سیستول بطن راست توسط اکوکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به جریان خون اهسته عروق کرونری (slow flow ) در بیماران ارجاع شده جهت انژیوگرافی عروق کرونر به بیمارستان قائم در سال های 1390-1392همکارپایان یافتهبلي
60900266بررسی تاثیر جریان خون آهسته کرونری بر روی پراکندگی QT در بیماران ارجاع شده جهت آنژیوگرافی عروق کرونر به بیمارستان امام رضا در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
6185134مطالعه اختلالات آترواسکلروتیک قلبی –مغزی عروقی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982031Clinical outcomes and complications of treatment with supraflex stent in patients with coronary artery disease: One-year follow-upPMCEuropean journal of translational myology1398سوم
2981802Platelet-To-Lymphocyte Ratio as a Predictor of No-Reflow after Primary Percutaneous Coronary Intervention in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction: A Systematic Review and Meta-AnalysisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1398مسئول
3980876Effect of remote ischemic Pre-conditioning on primary percutaneous coronary intervention outcomes: a randomized clinical trialCinahlElectronic Physician1398پنجم
4974266Electrocardiographic Changes Following Acute Hydralazine OverdoseISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1397دوم
5974117The effect of Heart Failure Triage Scale on used resources among heart failure patients with Dyspnea in the emergency department: a randomized clinical trialChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397سوم
6973602Importance of myocardial strain versus aortic stiffness in echocardiography in estimating the extent of coronary stenosis in angiographyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397اول
7973366QT interval and P wave dispersion in slow coronary flow phenomenonPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1397اول
8973365Value of pathologic Q wave in surface electrocardiography in the prediction of myocardial nonviability: A cardiac magnetic resonance imaging‑based studyPMCJournal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research1397دوم
9973202Immediate Results of Percutaneous Mitral Balloon Valvuloplasty in Patients with Mitral StenosisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397سوم
10971190Arterial Stiffness and Its Correlation with the Extent of Coronary Artery DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397مسئول
11970949The study of the protective effect of morphine sulfate on the corrected TIMI frame count in patients with acute myocardial infarction, which were under intervention on LADChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396دوم
12961098Nicorandil effect on myocardial perfusion in patients with slow coronary flow phenomenon assessment by gated myocardial perfusion SPECTISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1395دوم
13954304Pentoxifylline and prevention of contrast-induced nephropathy: Is it efficient in patients with myocardial infarction undergoing coronary angioplasty?PMCARYA Atherosclerosis1395اول
14953985Correlation between Serum Lead Level and Coronary Slow Flow PhenomenonISCPatient Safety and Quality Improvement1395اول
15953984Morphine Post-Conditioning Effect on QT Dispersion in Patients Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention on Anterior Descending Cardiac Artery: A Cohort StudyPMCElectronic Physician1395اول
16953059Cardiogoniometry in non-invasive diagnosis of coronary artery diseaseChemical Abstractadvances in bioresearch1395اول و مسئول
17952116Dabigatran in Heparin Induced Thrombocytapemia Report of Two Casesscopusiranian heart journal1393اول
18950352Effect of Intracoronary Sodium Nitroprusside Before Percutaneous Coronary Intervention on Periprocedural Myonecrosis : A Prospective Randomized StudyChemical AbstractBIOMEDICAL & PHARMACOLOGY JOURNAL1394سوم
19943314The Correlation between Left and Right Ventricular Ejection Fractions in Patients with Ischemic Heart Disease, Documented by Cardiac Magnetic Resonance Imagingindex copernicusjournal of cardio- thoracic medicine1394اول
20942666Epicardial adipose tissue and coronary artery disease:review of literatureChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393سوم
21942665Contrast induced nephropathy:review of literatureChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394دوم
22942489The Impact of Remote Ischemic Pre-Conditioning on Contrast-Induced Nephropathy in Patients Undergoing Coronary Angiography and Angioplasty: A Double-Blind Randomized Clinical TrialPMCElectronic Physician1394چهارم
23942046Autologous Stem Cell in CHF(When is more effective?) Intracoronary Administration of Autologous Bone Marrow Stem Cell in Chronic Heart FailureISIInternational Journal of Pediatrics1393چهارم
24940890Identifying the priorities of intervention to change the lifestyle of patients with hypertension: using of Q methodISIWulfenia1393پنجم
25940789Oral Selenium: Can It Prevent Contrast-Induced Nephropathy Following Coronary Angiography and Angioplasty(Emro (IMEMRInternational Cardiovascular Research Journal1394مسئول
26940344Optimal Stent Expansion by Stent Balloon Multiple Inflation at Nominal Pressure in Resistant Lesions: A New TechniqueISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394سوم
27940291An interested case with chest pain and family history for sudden cardiac deathindex copernicusjokull journal1392مسئول
28935351Nicorandil Versus Nitroglycerin for Symptomatic Relief of Angina in Patients with Slow Coronary Flow Phenomenon: A Randomized Clinical TrialISIJournal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics1394دوم
29934538Dabigatran in heparin induced thrombocytapenia; report of two casesscopusIranian Heart journal1393اول
30934226Epicardial adipose tissue and coronary artery disease: an article reviewChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394سوم
31933737Percutaneus Mitral Balloon Valvulotomy Using Left Femoral Vein; an Unusual CasePMCInternational cardiovascular research journal1392مسئول
32933480No reflow phenomenon in patients with acute ST elevation MIindex copernicusJournal of cardiothoracic medicine1393دوم
33931260M-Guard Stent in Stemi Patients with High Thrombus Burden Lesions: A Prospective, Single Arm StudyISCJournal of Patient Safety & Quality Improvement1393چهارم
34922850Fistulous connection of left circumflex coronary artery to coronary sinus presenting with massive pericardial effusionPMCAnadolu Kardiyol Derg1392سوم
3591354Changes in anti-heat shock protein 27 antibody and C-reactive protein levels following cardiac surgery and their association with cardiac function in patients with cardiovascular diseaseISICell Stress and Chaperones1391
3690724Anti-Heat Shock Protein 27 Titers and Oxidative Stress Levels are Elevated in Patients With Valvular Heart DiseaseISIAngiology1390پنجم به بعد
3790137Influence of various factors on Response to Streptokinase therapy for acute myocardial InfarctionChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1974116Comparison between heart failure triage scale and emergency severity index to triage heart failure patientsESC Congress 2018مونیخپوستر1397خير
2963114A CASE OF HEPARIN INDUCED THROMBOCYTOPENIA MANAGED BY RIVAROXABAN10th Middle East Cardiovascular Congressکیشپوستر1396خير
3963111COMPARISON OF ATORVASTATIN VERSUS ROSUVASTATIN ON PREVENTION CONTRAST INDUCED NEPHROPATHY IN PATIENTS UNDERGOING PRIMARY PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION10th Middle East Cardiovascular Congressکیشپوستر1396خير
4951737The Impact of Remote Ischemic Pre-Conditioning on Contrast-Induced Nephropathy in Patients Undergoing Coronary Angiography and Angioplasty: A Double-Blind Randomized Clinical Trial8th International Razavi Cardiovascular Congressمشهدپوستر1395خير
5933697ترومبوز حاد استنت به علت مقاومت به کلوپیدوگرلEndovascular cardiac complications(ECC()Dusseldorfسخنرانی1393بله
6933696انفارکتوس میوکارد به علت شکستگی استنتEuroPCR 2014parisسخنرانی1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19901فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29777فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه