محمودرضا  آذرپژوه
خلاصه عملکرد محمودرضا  آذرپژوه
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محمودرضا آذرپژوه

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): محمودرضا آذرپژوه رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : مغز و اعصاب دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : AzarpazhoohMR@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1921676بررسی پلی مورفیسم موجود در ژن های مربوط به miroRNA-34a (rs:369892834) و microRNA-106b (rs:367795589) و ارتباط ان با ابتلای به سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
2910784بررسی میزان و عوامل مؤثر برعود سکته مغزی پس از پنج سال در مطالعه اپیدمیولوژیک سکته های مغزی در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
3910678بررسی میزان و عوامل مؤثر بر مرگ و میر پس از پنج سال در مطالعه اپیدمیولوژیک سکته های مغزی در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
4910385بررسی مقایسه ای فراوانی علائم و اختلالات روانپزشکی در مبتلایان به میلوپاتی مرتبط با 1 HTLV، ناقلین بدون علامت ویروس و گروه کنترل غیرآ لودهمجریپایان یافتهبلي
5910028بررسی مقایسه ای انواع پلی مورفیسم ژنهای آنژیوتنسیوژن(AGT)،فسفودی استراز4 و (PDE4D)اینترلوکین 10 (IL-10)در افراد مبتلا به سکته مغزی و افراد سالممجریپایان یافتهخير
6900980طراحی بانک اطلاعاتی و اجرای نرم افزار پایگاه دادهای ژنتیکی و بالینی سکته مغزی در استان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
7900485بررسی پلی مورفیسم رایج در ژن های APOE ، IL6 ، ACEو eNOSارتباط آن با سکته مغزی در انسانمجریپایان یافتهبلي
8900183تأثیر میزان بیان ژن های HBZ و Tax ویروس HTLV-1 بر روی بار پروویروسی وارتباط مجموعه این عوامل با فراوانی سلول های T تنظیمی و آلل های HLA کلاس I در مبتلایان به HAM/TSPمجریپایان یافتهبلي
989709بررسی پلی مورفیسم ژنهای پارا اکسوناز، فاکتور 13 انعقادی خون، گلیکوپروتئین پلاکتی IIb، گیرنده بتا 2 آدرنرژیک و گیرنده آنژیوتانسین II در بیماران مبتلا به سکته مغزیمجریپایان یافتهخير
1089659مقایسه بیان ژنهای گیرنده کموکاینCXCR1 وCXCR2 و بار ویروس در بیماران HAM/TSP و ناقلین HTLV-I بدون علامتمجریپایان یافتهبلي
1189505بررسی مقایسه ای نتایج درمان بر اساس ایجاد محدودیت در حرکت اندام تحتانی و روشهای معمول درمان فیزیوتراپی بر کینماتیک راه رفتن و آزمونهای عملکردی اندام تحتانی در بیماران همی پارزیمجریپایان یافتهخير
1288134بررسی شاخصهای عملیاتی لنفوسیتهای T تنظیم کننده ایمنی (Treg) در بروز پاراپارزی اسپاستیک گرمسیری به همراه میلوپاتی ناشی از HTLV1 (HAM/TSP)مجریپایان یافتهبلي
1387632بررسی ارتباط ترومبوز سینوس وریدی مغز و مصرف کوتاه مدت OCPمجریپایان یافتهخير
1487381تشکیل بانک اطلاعات نوروسونولوژیک دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
1587062بررسی جریان کولترال مغزتوسط نوروسونولوزی در تنگی شدید یا انسداد شریان کاروتید داخلی در بیماران بستری در بخش اورزانس اعصاب بیمارستان قایم از مهر86 تاخرداد ماه 88مجریپایان یافتهبلي
1686764بررسی رابطه بین سیگنال میکروآمبولی در داپلر ترانس کرانیال با شدت بیماری و عوارض خونریزی ساب آراکوئید در بیماران مبتلامجریپایان یافتهخير
1786446مقایسه فراوانی سیگنالهای میکروامبولی لوپوس اریتماتوز سیستمیک باو بدون تظاهرات عصبیمجریپایان یافتهخير
1886074بررسی و طراحی سیستم خودکار با توانمندی جداسازی آمبولی از آرتیفکت در عروق مغزی با استفاده از سیستمهای هوشمند در دستگاه (TCD) Transcardinal Dopplerمجریپایان یافتهخير
1985469بررسی و تعیین روشی برای بازشناسی اتوماتیک میکروآمبولی مغزی توسط امواج اولتراسوند داپلر با روش سیستم های هوشمندمجریپایان یافتهخير
2085224مطالعه اپیدمیولوژیک (همه گیر شناسی) سکته های مغزی در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
2185186بررسی سرواپیدمیولوژیک عفونت HTLV-1 در شهر سبزوار در سال 1385مجریپایان یافتهخير
2284265بررسی رابطه مصرف کوتاه مدت قرصهای ضدبارداری و اختلالات عروقی مغزی، قلبی و عروق محیطی در بانوان ایرانی مشرف شده به حج تمتع در سال 1384مجریپایان یافتهخير
23951214مطالعه اختلالات آترواسکلروز قلبی-مغزی عروقی فاز دوم در شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
24950560بررسی همراهی پلی مورفیسم PRKCH 1425G/A با سکته مغزی ایسکمیک در جمعیت خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
25950559بررسی پلی مورفیسم rs17222919، مربوط به پروموتر ژن ALOX5AP در بیماران سکته مغزی ایسکمیک مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهدهمکارپایان یافتهبلي
26940631تعیین ارتباط میزان شدت آپنه انسدادی خواب با استفاده از معیار STOP-BANG با میزان ناتوانی ناشی از استروکهمکاردر دست اجراخير
27931753شناسایی بیومارکر های جدید برای بهبود تشخیص زود هنگام بیماران مبتلا به سکته قلبی توسط مارکرهای ژنتیکی و microRNA ها به عنوان مارکرهای پیش آگهی و تشخیصیهمکاردر دست اجرابلي
28930940بررسی نقش پلی¬مورفیسم ژنی و آنتی¬بادی پروت‍‍ئین شوک حرارتی 27 در پیشگویی ناتوانی و مرگ و میر ناشی از حوادث جدید عروق کرونرهمکاردر دست اجرابلي
29930423بررسی ارتباط الگوهای غذایی با بروز سکته قلبی و مغزی در افراد شرکت کننده در مطالعه MASHAD ، پس از 5/2 سال پیگیریهمکارپایان یافتهبلي
30930202بررسی مقایسه ای اکسیداتیو استرس دربیماران Relapsing-Remitting multiple sclerosis (مالتیپل اسکلروز فرم عود و بهبود یابنده ) با گروه کنترل و ارتباط آن با پارامتر های بیوشیمیاییهمکارپایان یافتهبلي
31922197بررسی تاثیر درمان داخل شریانی میلرینون و نیمودیپین در وازواسپاسم مغزی ناشی از خونریزی خودبه خودی تحت عنکبوتیه مغزیهمکارپایان یافتهبلي
32922047راه اندازی ثبت بیماری های التهاب عروقی و خونی و حاصل از التهاب ساب کلینیکال در مرکز التهاب و تحلیل ابتدایی آنهمکارپایان یافتهخير
33921675بررسی پلی مورفیسم های موجود در رونوشت اولیه mir-30c و mir-125a و ارتباط آن ها با سکته مغزی در انسانهمکارپایان یافتهبلي
34911113مدل سازی و بهبود فرایند های مدیریت نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
35910840بررسی اسکور هات و اسکور ام اس اس در درمان ترومبولیز در مبتلایان به سکته مغزی ایسکمیکهمکارپایان یافتهبلي
36910823بررسی ارتباط پلی مورفیسم 11 لوکوس ژنی و سطوح سرمی 12 مارکر التهابی بین افراد مبتلا به سندرم متابولیک و بیماری عروق کرونر با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
37910645بررسی پلی مورفیسم های ژن های PPAP2B،ZC3HC1 و ADAMTS7 در مبتلایان به سکته ی مغزی و سکته ی قلبیهمکارپایان یافتهبلي
38901146بررسی همبستگی آلودگی هوا با بیماریهای تنفسی ، قلبی- عروقی و میزان مرگ و میر در شهر مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهخير
39900637بررسی تاثیر درمان ترکیبی با والپروات سدیم، اینترفرون آلفا و کورتیکواستروئید بر علایم بالینی، بار ویروسی و تیتر آنتی بادی در مبتلایان به پاراپارزی اسپاستیک ناشی از ویروس HTLV-1 به درمانگاه نورولوژی بیمارستان قائم از تاریخ 15/1/90 الی 1/7/91همکارپایان یافتهبلي
40900523بررسی تاثیر سطح فشار خون بر روی بزرگ شدن اندازه هماتوم در خونریزی اینتراسربرال حاد خودبخودیهمکاردر دست اجراخير
41900509بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن TNFα در 3 جایگاه ( 308- و238- و 1032- ) در بیماران آلوده به ویروس HTLV1 در جمعیت خراسانهمکارپایان یافتهخير
42900438بررسی محدوده طبیعی مارکرهای بیوشیمیایی کبد در جمعیت شهر مشهد و عوامل تاثیرگذار بر آنهاهمکارپایان یافتهبلي
43900396بررسی مهارت های تفکر انتقادی دستیاران تخصصی گرایش های داخلی و جراحی دانشکده پزشکی مشهد در سال تحصیلی 91-90همکارپایان یافتهبلي
44900250بررسی ارتباط وضعیت تغذیه ای با عوامل خطرساز قلبی عروقی در مردم مشهد همکارپایان یافتهخير
45900233مقایسه مواد مغذی دریافتی در افراد مبتلا به سندرم متابولیک با افراد غیر مبتلا در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4689931بررسی تاثیر منیزیوم سولفات در پیشگیری از وازواسپاسم در بیماران مبتلا به خونریزی تحت عنکبوتیههمکارپایان یافتهبلي
4789910مقایسه اثر دزیپرامین، سرترالین و ونلافاکسین در افسردگی اساسی بیماران مبتلا به آلزایمرهمکارپایان یافتهخير
4889712بررسی شاخص های ایمنی میزبان و فعالیت ویروس HTLV-1 در ناقلین سالم ویروس در مشهد درسال 1390همکارپایان یافتهخير
4989702بررسی پلی مورفیسم ژنهای فاکتورهای 2و5 خونی، متیل تتراهیدروفولات ردوکتاز، عامل مهار کننده ی فعال کننده پلاسمینوژن و فاکتور نکروز کننده ی توموری- آلفا در بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
5089699مقایسه سطح سرمی و بیان ژن اینتر لوکین (IL-21) در بیماران مبتلا به میلوپاتی وابسته به HTLV-1 (HAM/TSP) و ناقلین ویروسهمکارپایان یافتهبلي
5189479بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف خوراکی مکمل آرژینین و سیترولین بر پیش آگهی بیماران بد حال بستری در بخش مراقبت های ویژه دریافت کننده تغذیه ی روده ایهمکارپایان یافتهبلي
5289437بررسی ارتباط بین سطح سرمی عناصر کمیاب وآنزیم های وابسته وخطرایجاد سکته مغزی ایسکیمیک حادهمکارپایان یافتهبلي
5389341مقایسه نتایج درمانی دو روش کنترل قند خون به روش کنترل حاد و روش معمول در بیماران تغذیه وریدی بستری در بخش مراقبت های ویژههمکارپایان یافتهبلي
5489324مقایسه فراوانی تیپ های شانزده گانه نظریه مایرز-بریگز در بیماران مبتلا به سردرد تنشی با سردرد عروقی همکارپایان یافتهخير
5589097ارتباط سطح سرمی آنکسین V با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در لوپوس اریتماتو سیستمیکهمکارپایان یافتهبلي
5688799بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن های IL-1B, IL-1RN در بیماران آلوده به ویروس HTLV-1 در جمعیت خراسانهمکارپایان یافتهخير
5788700بررسی ارتباط فاکتورهای خطر آترواسکلروزیس در مبتلایان به کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی همکارپایان یافتهبلي
5888278بررسی اثر توکسین بوتولینوم نوع A در اسپاستی سیته ناشی از سکته مغزی در بیماران زیر 45 سالهمکارپایان یافتهبلي
5988259بررسی شیوع عفونت و بررسی فیلوژنی ویروسHTLV-I درمهاجرین افغانی ساکن شهر های مشهد و سمنانهمکارپایان یافتهخير
6088039بررسی رابطه مکانیسمهای تطابقی با افسردگی وخطر خودکشی در بیماران مبتلا به صرع ایدیوپاتیکهمکارپایان یافتهبلي
6187872بررسی مقایسه ای سیگنالهای میکروآمبولی بوسیله داپلر ترانس کرانیال در بیماران مبتلا به بیماری بهجت با و بدون در گیری سیستم عصبیهمکارپایان یافتهبلي
6287747بررسی علائم و شدت افسردگی در بیماران سالمند مبتلا به بیماری های آلزایمر و پارکینسونهمکارپایان یافتهبلي
6387601بررسی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین 18 و آترواسکلروز دربیماران مبتلابه لوپوس اریتماتوس سیستمیک همکارپایان یافتهبلي
6487195بررسی سرمی بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان در بیماران با سکته مغزی و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
6587193بررسی تاثیر استاتین بر تعادل اکسیدان ها و آنتی اکسیدان هاهمکارپایان یافتهخير
6687112بررسی یافته های بالینی و فرا بالینی بیماران مبتلابه میاستنی گراو بستری در بخش اورژانس و داخلی و ICU مغز و اعصاب بیمارستان قائم درسالهای 1383 الی 1387 همکارپایان یافتهبلي
6787085بررسی اثر استاتین ها بر سطح سرمی روی(Zn)، مس(Cu) آنزیم مس و روی سوپر اکسید دیسموتاز(Zn/Cu SoD )، سرولوپلاسمین(Cp )،سلنیوم(Se) و GPx همکارپایان یافتهخير
6886761بررسی مقایسه ای سطح سرمی آنتی بادی پروتئینهای شوک حرارتی 27 در بیماران مبتلا به سکته مغزی(stroke ) و گروه کنترل و ارتباط آن با پیش آگهی 6ماهه در بیمارانهمکارپایان یافتهخير
6986601بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن AT1R (آنژیوتانسین II تیپ یک) با بروز strokeهمکارپایان یافتهخير
7086533بررسی رابطه ابتلا به عفونت HTLV1 و بروز تظاهرات پوستی در اهدا کنندگان خونهمکارپایان یافتهبلي
7186249بررسی ارتباط بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک با ریسک فاکتورهای قلبی و عروقیهمکارپایان یافتهبلي
7286191مقایسه اثر ضد افسردگی نورتریتیلین و بوپروپیون در اختلال افسردگی اساسی سالمندانهمکارپایان یافتهخير
7385372بررسی وضعیت تغذیه ای در بیماران هنگام بستری و هنگام ترخیص در بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
7485362بررسی اثرات بالینی و ایمونولوژیک تجویز سیستمیک اینتر فرون آلفا در درمان بیماران مبتلا به پاراپارزی اسپاستیک گرمسیری بهمراه میلوپاتی ناشی از ویروس HTLV-1 ( (HAM/TSP همکارپایان یافتهخير
7585141بررسی میزان رضایتمندی و برخی عوامل موثر برآن در مراجعه کنندگان به بخشهای اورژانس بیمارستان قائم (عج) مشهد در سال 1385همکارپایان یافتهخير
7685030تعیین اثر سیمواستاتین بر سطح پروتئینهای شوک حرارتی 60 ، 65 و 70 و آنتی بادی ها در افراد دارای ریسک فاکتورهای بیماریهای عروق کرونریهمکارپایان یافتهخير
7784019بررسی تاثیر گاباپنتین در درمان وزوز گوش باعلت ناشناختههمکارپایان یافتهخير
7881010مطالعه سیتوژنیک یک خانواده مبتلا به آتاکسی ارثیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971861Long-term disability after stroke in Iran: Evidence from theMashhad Stroke Incidence Study International Journal of Stroke مسئول
2970654The upgoing thumb sign: An interobserver/intraobserver reliability studyPMCNEUROLOGY-CLINICAL PRACTICE1396دوم
3970065Concomitant vascular and neurodegenerative pathologies double the risk of dementiaISIAlzheimer's & dementia1396اول
4970035Five-Year Case Fatality Following First-Ever Stroke in the Mashhad Stroke Incidence Study: A Population-Based Study of Stroke in the Middle EastISIJOURNAL OF STROKE AND CEREBROVASCULAR DISEASES1397مسئول
5970034Five-Year Recurrence Rate and the Predictors Following Stroke in the Mashhad Stroke Incidence Study: A Population-Based Cohort Study of Stroke in the Middle EastISINeuroepidemiology1397مسئول
6964087Interaction between a variant of CDKN2A/B-gene with lifestyle factors in determining dyslipidemia and estimated cardiovascular risk: A step toward personalized nutritionISICLINICAL NUTRITION1396پنجم به بعد
7964042Evaluating of associated risk factors of metabolic syndrome by using decision treescopusComparative Clinical Pathology1396پنجم به بعد
8963918Evaluation of headache in out patients, Journal of ORL.SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384دوم
9963773Time is brain: An online controlling of traffic lights can save livesISIEMERGENCY MEDICINE JOURNAL1396مسئول
10963382Outcomes of Nonagenarians with Acute Ischemic Stroke Treated with Intravenous ThrombolyticsISIJournal of stroke and cerebrovascular diseases1396پنجم به بعد
11963071Long-term outcomes of Ischemic Stroke of Undetermined Mechanism: A population-based prospective cohortISINeuroepidemiology1396مسئول
12962883La pérdida súbita de la audición, jestá asociada con un mayor riesgo de aterosclerosis?scopusPrensa Medica Argentina1396دوم
13962823Upgoing thumb signISINEUROLOGY1396سوم
14962811Inhibition of the primary motor cortex and the upgoing thumb signscopuseNeurologicalSci1396دوم
15962795Time is brain: Balancing risk in the treatment of presumed cardioembolic strokeISIJournal of the Neurological Sciences1396دوم
16962761The Incidence and Characteristics of Stroke in Urban-Dwelling Iranian WomenISIJOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES1396مسئول
17962726Hypoalbuminemia, systemic inflammatory response syndrome, and functional outcome in intracerebral hemorrhageISIJournal of Critical Care1397پنجم به بعد
18962655Levels of physical activity are correlated with intima media ratio in subjects without but not with metabolic syndrome: A study of Iranians without a history of cardiovascular eventsMedlineDIABETES & METABOLIC SYNDROME1396چهارم
19962591Global, regional, and national burden of neurological disorders during 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015ISILANCET NEUROLOGY1396پنجم به بعد
20962237Prediction and Control of Stroke by Data MiningPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE1392دوم
21962232Incidence, recurrence, and long-term survival of ischemic stroke subtypes: A population-based study in the Middle EastISIInternational journal of stroke1396مسئول
22961823Epidemiology of Intracranial and Extracranial Large Artery Stenosis in a Population-Based Study of Stroke in the Middle EastISINeuroepidemiology1396مسئول
23961517Upgoing thumb sign A sensitive indicator of brain involvement?ISINEUROLOGY1396سوم
24961394Altered expression of CXCR3 and CCR6 and their ligands in HTLV-1 carriers and HAM/TSP patientsISIJOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY1396سوم
25961258Relationship between serum anti-heat shock protein 27 antibody levels and obesityISIClinical Biochemistry1396پنجم
26961254Depression and anxiety symptoms are associated with white blood cell count and red cell distribution width: A sex-stratified analysis in a population-based studyISIPsychoneuroendocrinology1396پنجم به بعد
27960553Optimisation of stroke researchISILANCET NEUROLOGY1396اول
28960233Depression and anxiety both associate with serum level of hs-CRP: a gender-stratified analysis in a population-based study.ISIPsychoneuroendocrinology1396پنجم به بعد
29954258Association of hematocrit with blood pressure and hypertensionISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1396پنجم به بعد
30954014Serum hs-CRP varies with dietary cholesterol, but not dietary fatty acid intake in individuals free of any history of cardiovascular diseaseISIEUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION1395چهارم
31953658Distribution of obesity phenotypes and in a population-based sample of Iranian adultsscopusMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1395چهارم
32953635Evaluation of T Regulatory Lymphocytes Transcription Factors in HTLV-1-Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis (HAM/TSP) PatientsISIApplied biochemistry and biotechnology1396سوم
33953165The effect of HTLV-1 virulence factors (HBZ, Tax, proviral load), HLA class I and plasma neopterin on manifestation of HTLV-1 associated myelopathy tropical spastic paraparesisISIVIRUS RESEARCH1395پنجم
34952905Nutrient patterns and their relationship to metabolic syndrome in Iranian adultsISIEUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION1395پنجم به بعد
35952696Effect of Weight Bearing Symmetry Modification on Balance and Gait Function in Individuals with Chronic StrokeISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1394دوم
36952693Randomized Comparison Trial of Gait Training with and without Compelled weight-shift Therapy in Individuals with Chronic StrokeISICLINICAL REHABILITATION1395دوم
37952389Association of MIR34A Gene Polymorphism rs369892834 with Ischemic and Hemorrhagic stroke risk.Chemical AbstractAdvances in bioresearch1394پنجم به بعد
38952387The Association of Coagulation Factor V (Leiden) and Factor II (Prothrombin) Mutations With Stroke.ISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393پنجم به بعد
39951249Is Sudden Hearing Loss Associated with Atherosclerosis?PMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1395دوم
40951113Doppler Microembolic Signals in Behcet's Disease with Nervous System InvolvementSID/Iranmedex/Magirancaspian journal of neurological sciences1395چهارم
41951060Serum high-sensitivity C-reactive protein as a biomarker in patients with metabolic syndrome: Evidence based study with 7284 subjectsISIEuropean journal of clinical nutrition1395پنجم به بعد
42950420Association of LXRalpha polymorphisms with obesity and obesity-related phenotypes in an Iranian populationISIAnn Hum Biol1393چهارم
43950401Association of Age and Lipid Profiles with Measures of Renal Function in an Iranian PopulationPMCJournal of Dietary Supplements1395پنجم به بعد
44943122Dietary vitamin E and fat intake are related to Beck's depression scorescopusClinical Nutrition ESPEN1394پنجم به بعد
45942598Prevalence of Hypertension, Pre-Hypertension and Undetected hypertension in Mashhad, Iran.سایر سایت‏های تخصصیAcademia Journal of Scientific Research1394پنجم
46941051Renin-Angiotensin A1166C Polymorphism and the Rrisk of StrokeSID/Iranmedex/MagiranJournal of Cell and Molecular Research1394پنجم به بعد
47940734One-year case fatality rate following stroke in the Mashhad Stroke Incidence Study: a population-based study of stroke in IranISIInternational Journal of Stroke1394مسئول
48940614Obesity paradox versus frailty syndrome in first-ever ischemic stroke survivors.ISIInternational journal of stroke1394مسئول
49940329Prevalence of obesity in Iran and its related socio-economic factorsscopusMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1394پنجم
50934863Mashhad stroke and heart atherosclerotic disorder (MASHAD) study: design, baseline characteristics and 10-year cardiovascular risk estimationISIInternational Journal of Public Health1394مسئول
51934753Prevalence of human T-cell lymphotropic virus type 2 infection in general population of Mashhad, IranscopusJournal of Isfahan Medical School1393پنجم به بعد
52934709The therapeutic effect of Avonex, Rebif and Betaferon on quality of life in multiple sclerosis.ISIPsychiatry and clinical neurosciences1394پنجم به بعد
53934524Serum high sensitivity CRP concentrations predict the presence of carotid artery plaque in individuals without a history of cardiovascular eventsISINutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases1394سوم
54934096Metabolic syndrome components as markers to prognosticate the risk of developing chronic kidney disease: evidence-based study with 6492 individuals.ISIthe Journal of Epidemiologythe Journal of Epidemiology1394پنجم به بعد
55933842Gaps and Hurdles Deter Against Following Stroke Guidelines for Thrombolytic Therapy in Iran: Exploring the ProblemISIJournal of Stroke and Cerebrovascular Diseases1393مسئول
56933568Association of LXRa polymorphisms with obesity and obesity-related phenotypes in an Iranian populationISIAnn Hum Biol1393سوم
57932951Cardiovascular Risk Factors and Nutritional Intake are not Associated with Ultrasound-defi ned Increased Carotid Intima Media Thickness in Individuals Without a History of Cardiovascular EventsPMCInternational Journal of Preventive Medicine1393اول
58932637Can HTLV-1 Infection Be a Potential Risk Factor for Atherosclerosis?ISIIntervirology1393مسئول
59931459Guillain-Barré-like Syndrome, as a Rare Presentation of Adult T-cell Leukemia-Lymphoma (ATLL): A Case ReportISIIranian Red Crescent Medical Journal1391دوم
60931320Coping Mechanisms, Depression and Suicidal Risk Among Patients Suffering From Idiopathic EpilepsyPMCInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1391سوم
6192965Association of prothrombin, blood coagulation factor V and TNFα gene polymorphisms with genetic susceptibility to strokeISCژنتیک نوین1391چهارم
6292817New Association of Angiotensin converting enzyme (ACE) I/D Polymorphism with Strokeعلمی پژوهشی ایندکس نشدهژنتیک نوین1391چهارم
63924937Effect of citalopram on depression and cognitive functions of stroke patientsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1392دوم
64924924prevalence of personality disorders among patients with CPSindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1392دوم
65924356Incidence of first ever stroke during Hajj ceremonyISIBMC Neurology1392اول
66923583A magnetic resonance imaging study of adhesio interthalamica in clinical subtypes of schizophreniaPMCIndian Journal of Psychiatry1392سوم
67923063Association of IL-10 gene polymorphisms and Human T lymphotropic virus type I-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis in North-Est Iran(Mash-had).ISIIranian journal of basic medical science1391دوم
68922257Micronutrient Intake and the Presence of the Metabolic SyndromePMCNorth American Journal of Medical Sciences1392پنجم به بعد
69922039The impact of Interferon-alpha treatment on clinical and immunovirological aspects of HTLV-1-associated myelopathy in northeast of IranISIJournal of Neuroimmunology1391مسئول
70921707Human T-lymphotropic virus type 1 prevalence in northeastern Iran, Sabzevar: an epidemiologic-based study and phylogenetic analysis.ISIAIDS Research and Human Retroviruses1391اول
71921612Clinical features of HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) in northeast IranISIActa neurologica belgica1392مسئول
72921393Cutaneous manifestation in HTLV-1 positive blood donorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391پنجم
7392138Cerebral vein thrombosis in women using short course oral contraceptive consumptionISIIranian Journal of Reproductive Medicine1391مسئول
7491916Association between caregiver burn out and clinical state in persons with parkinson disease(Emro (IMEMRjournal of fundamentals of mental health1391دوم
7591450Effects of statin therapy on serum trace element status in dyslipidemic patients: results of a randomized placebo-controlled cross-over trialISIclinical laboratory1391پنجم به بعد
7691040Relationship between Patient Demographic Characteristics, Valproic Acid Dosage and Clearance in Adult Iranian PatientsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391سوم
7790696Avascular necrosis of the femoral head in multiple sclerosis: report of five patientsISINeurological Sciences1390سوم
7890572Nutritional status in intensive care unit patients: a prospective clinical cohort pilot studyscopusMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1390پنجم به بعد
7990521Comparison of Valproic acid Clearance between Epileptic Patients and Patients with Acute ManiaISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390سوم
8090477Prooxidant-antioxidant balance in stroke patients and 6-month prognosisISIClinical Laboratory 1390دوم
8190306Homocysteine and high sensitivity C –reactive protein in patients with systemic lupus erythematosus, and their relation with diseases activity and cardiovascular risk factorsindex copernicusJournal of Gorgan University of Medical Sciences1390پنجم به بعد
8290278High prevalence of HTLV-I infection in Mashhad, Northeast Iran: A population-based seroepidemiology surveyISIJournal of clinical virology1390پنجم به بعد
8390001Simvastatin Therapy Reduces Prooxidant-Antioxidant Balance: Results of a Placebo-Controlled Cross-Over TrialISILipids1390دوم
8489711Comparison of Desipramine and Sertraline in the Treatment of Depression in Patients Suffering from Alzheimer Disease(Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1389دوم
8589349Subcortical organization of languages in bilingual brainISIJournal of Neurolinguistics 1389اول
8689193Serum High-Sensitivity C-Reactive Protein and Heat Shock Protein 27 Antibody Titers in Patients With Stroke and 6-Month PrognosisISIAngiology1389اول
8789172microembolic signals in patients with systemic lupus erythematosusISICan J Neurol Sci1389مسئول
8889161Simvastatin treatment reduces heat shock protein 60, 65, and 70 antibody titers in dyslipidemic patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over trialISIClin Biochem1389سوم
8989137Randomized, single-blind, trial of sertraline and buspirone for treatment of elderly patients with generalized anxiety disorderISIPsychiatry Clin Neurosci1389دوم
9089045A Functional Polymorphism of the Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor is not Associated with the Outcome of HTLV-I InfectionISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389پنجم
9188780Patent foramen ovale in young adults with cryptogenic stroke or transient ischemic attackscopusJournal of Tehran University Heart Center 1388سوم
9288701Therapeutic Drug Monitoring of Valproic Acid in Patients with Monotherapy at Steady StateISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1388پنجم
9388327Brain Venous Thrombosis (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388سوم
9488215Excessive incidence of stroke in Iran: evidence from the Mashhad Stroke Incidence Study (MSIS), a population-based study of stroke in the Middle EastISIstroke1388مسئول
9587592The Relation between Short Course Oral Contraceptive Consumption and Cerebral Vein Thrombosis in RamadanSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neurology1387پنجم
9687494سردرد مزمن به دنبال ضربه به سر: مشکل پزشکی- مشکل قانونی SID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پزشکی قانونی1387مسئول
9787188Microembolic signals in subarachnoid hemorrhagePMCjurnal of clinical neuroscience1388اول و مسئول
9887185Taurodontism: a review of the condition and endodontic treatment challengesISIjournal of Endodontics1387دوم
9987075occurrence of amyotrophic lateral sclerosis among Iran_Iraq war veteransChemical Abstractmedical journal of the islamic republic of iran1387مسئول
10087064Gabapentin effectiveness on the sensation of subjective idiopathic tinnitus: a pilot studyISIEur Arch Otorhinolaryngol1387سوم
10187062The relation between short-term oral contraceptive consumption and cerebrovascular, cardiovascular disorders in Iranian women attending HajjISISaudi Med J1387مسئول
10287014Patterns of stroke recurrence according to subtype of first stroke event: the North East Melbourne Stroke Incidence Study (NEMESIS)ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE 1387اول
10386621Anticonvulsant treatments of dysphoric mania: a trial of gabapentin, lamotrigine and carbamazepine in IranPMCNeuropsychiatric disease and treatment1386سوم
10486582Can mustard gas induce Late onset polyneuropathyChemical AbstractMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1386مسئول
10586388گزارش یک مورد نادر تک گیر از بیماری نروفیبروماتوز تیپ دو همراه با شوانومای نخاع گردنیSID/Iranmedex/Magiranدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار (اسرار)1386اول
10686308مقایسه اثر ریسپریدون والانزاپین در اختلالات رفتاری آلزایمر: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کورسایر سایت‏های تخصصیفصلنامه اصول بهداشت روانی1386دوم
10786298گزارش یک مورد پتروزیت با درگیری اعصاب جمجمه‌ای تحتانیindex copernicusمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386مسئول
10886253تاثیر داپلر ترانس کرانیال در تصمیم گیری درمان بیماران مغز و اعصاب (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
10986197گزارش اولین مورد بیماری نورون محرکه با الگوی مدرس از ایرانindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان1386دوم
11086078Anticonvulasnt treatment of dysphoric mania : A trial of gabapentrin/ lamotrigine and carbamazepine in IranscopusNeuropsychiatric Disease and Treatment1386سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963576ریسک فاکتورهای مرتبط با سندروم متابولیک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیمNutrition: From laboratory Research to clinical studiesمشهدسخنرانی1396خير
2963572شیوع سیگار و قلیان در مطالعه مشهد استادی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی و آنتروپومتریکNutrition: From laboratory Research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
3963569شیوع آنمی و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در مطالعه مشهد استادیNutrition: From laboratory Research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
4961930Five-year recurrence rate following stroke in the Mashhad Stroke Incidence Study: A population-based study of stroke in the Middle EastAAN 2017 Annual meetingبوستنپوستر1396خير
5951669THE LIPOPROTEIN LIPASE S447X GENETIC POLYMORPHISM RELATES TO POLYUNSATURATED FATTY ACID IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE2nd international and 14th iranian nutrition congress in tehran (inc-ir2016)tehranپوستر1395خير
6930049بررسی اثر بخشی کرنیکتومی دکمپرسیو در انفارکتوس بدخیم شریان مغزی میانیاولین کنگره ی بین المللی چالش های نورولوژی بالینیکرمانپوستر1392خير
7924274Is Sudden Hearing Loss Associated with Increased Risk of Atherosclerosis?global otology research meeting-29th politzer society meetingآنتالیاسخنرانی1392خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
148آناتومی سطحی و کاربردی عضلات 1388تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه