وحید  مشایخی قویونلو
خلاصه عملکرد وحید  مشایخی قویونلو
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

وحید مشایخی قویونلو

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): وحید مشایخی قویونلو رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای پوست دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : MashayekhiV@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971289مقایسه رضایت زندگی و زندگی زناشویی، هوش هیجانی، صفات شخصیتی و رفتارهای پرخطر در بیماران مبتلا به زگیل تناسلی و گروه کنترلمجریدر دست اجراخير
2970622طراحی و اجرای رجیستری اطلاعات بیماران مبتلا به سالک در دو بیمارستان قائم(عج) و امام رضا(ع)مجریدر دست اجراخير
3970404ارزیابی پروفایل بیان کل ژنهای موجود در محل ضایعه بیماران آلوده به لیشمانیا تروپیکامجریدر دست اجراخير
4961140مقایسه میزان اثربخشی روش های درمانی انجام شده دربیماران مبتلا به لشمانیوز جلدی حاد مراجعه کننده به مرکز بهداشت آب و برق و بیمارستان امام رضا و قائم مشهدمجریدر دست اجرابلي
5940151طراحی و به کارگیری نرم افزار ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به سالکمجریدر دست اجراخير
6931617بررسی نقش درمانی ترکیب موضعی سدیم کلروزوم (NaClO2) در درمان بیماری سالک لوپوئیدمجریپایان یافتهبلي
7930460بررسی تاثیر استفاده از دستگاه thermomed(ترموتراپی موضعی) در درمان ضایعات سالک آنتروپونوتیک در مقایسه با درمان گلوکانتیم داخل ضایعه هفتگی به صورت مطالعه پایلوت در بیمارستان امام رضا(ع)مشهدمجریپایان یافتهبلي
8922527بررسی اثر درمانی القاء ازدیاد حساسیت موضعی با "دیفن سیپرون" در درمان بیماری سالک لوپوئیدمجریپایان یافتهبلي
9922032بررسی اثرایمونومدولاتوری دیفن سیپرون روی سیر بالینی و پاتولوژیک لیشمانیوزجلدی در موش های BALBL/Cمجریپایان یافتهبلي
10920170بررسی اثرات لیزر ERBIUM GLASS در درمان لشمانیوز جلدی : یک مطالعه پیلوتمجریپایان یافتهبلي
11920104بررسی اثرافزوده سوزن زدن ، به دو روش مختلف(far needling &near needling) ، برای درمان ویتیلیگو با PUVAمجریپایان یافتهبلي
12910562بررسی سیر کلینیکی ضایعات جلدی لیشمانیازیس پس از حساسیت موضعی به ترکیبات آنتی مونیاتمجریپایان یافتهبلي
13900689بررسی اثربخشی داپسون وآنتیموان داخل ضایعه در درمان سالک ومقایسه آن با آنتیموان داخل ضایعه بتنهاییمجریپایان یافتهبلي
14900433بررسی اثربخشی و ایمنی گلوکانتیم لیپوزومال موضعی در درمان سالکمجریپایان یافتهبلي
15900157 بررسی نماهای بالینی و آسیب شناسی لیکن استریاتوس در آرشیو بخش های پوست و آسیب شناسی بیمارستان امام رضا(ع) سال های90-70مجریپایان یافتهبلي
1689841بررسی وضعیت دریافت تغذیه ای در بیماران مبتلا به سالک حاد و مزمن مراجعه کننده به درمانگاههای تخصصی سالک دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجریپایان یافتهبلي
1789801بررسی نتایج و عوارض درمان لیشمانیوز جلدی با گلوکانتیم سیستمیک در بیماران بستری در بخش پوست بیمارستان امام رضا بین سالهای 80 تا 90مجریپایان یافتهبلي
1889390بررسی تاثیر پوشاندن زخم سالک در بروز سالک جلدی مجریپایان یافتهخير
1988092بررسی مقایسه ای ویژگیهای بالینی و دموگرافیک سالک در افراد سالمند با گروههای سنی زیر 20 سال طی سال 88 تا 89 مجریپایان یافتهبلي
2088078تعیین طبقه اقتصادی اجتماعی در بیماران مبتلا به سالک و ارتباط آن با سیر بیماریمجریپایان یافتهبلي
2187833بررسی چاقی در بیماران مبتلا به سوریازیس پلاک مزمن مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان امام رضا طی سالهای 88-1387 در مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
2287689بهینه سازی زیرساخت های مرکز تحقیقات بیماری های پوست و سالکمجریپایان یافتهخير
2387267مقایسه اختلالات سایکولوژیک در بیماران مبتلا به لیکن سیمپلکس کرونیکوس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا (ع) با جمعیت نرمالمجریپایان یافتهبلي
2486605بررسی نمونه های پوستی بیماران مبتلا به میکوزیس فونگویید از نظر آلودگی به ویروس HTLV1 به روش واکنش چند زنجیره ای و مقایسه آن با گروه شاهدمجریپایان یافتهخير
2586176جستجوی DNA لیشمانیا در 20 مورد ضایعات لوپوئید لیشمانیوز به روش PCR در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد-ایران طی سالهای 86-85مجریپایان یافتهخير
2686077بررسی اثر اشعه ماوراء بنفش آفتاب در سیر بیماری لیشمانیوز جلدی در موشهای BALB/Cمجریپایان یافتهخير
2785493بررسی پلی مورفیسم ‍ژنتیکی انگل لیشمانیا در انواع مختلف بالینی سالک جلدی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا(ع) و قائم (عج) مشهدمجریپایان یافتهخير
2884291جستجوی عفونت مایکوباکتریوم ها در 50 نمونه مورد گرانولوم آنولر با رنگ آمیزی زیل نیلسون و به روش PCR در نمونه های پارافینی بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا مجریپایان یافتهخير
2984200مقایسه شکل و الگوی پاسخ سیتوکانیها و مدیاتورهای عصبی در ضایعت پوستی با تست لیشمانین در مبتلایان به لوپوئید لیشمانیوزمجریپایان یافتهخير
30970768ارزیابی پایلوت درمان لیشمانیازیس پوستی با تیمول بارگذاری شده در ژل کیتوزان، به عنوان درمان موضعی مکمل (A RCT study).همکاردر دست اجراخير
31970679رجیستری بیماری بورگر در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
32970611تعیین میزان شکست درمان با مگلومین آنتی مونیات موضعی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به لشمانیوز پوستی در مشهد بر اساس مطالعه کوهورت آینده نگرهمکاردر دست اجرابلي
33970590بررسی ریسک فاکتورهای بالینی شکست درمان با آنتی موان سیستمیک در بیماران مبتلا به سالک جلدی حاد مراجعه کننده به کلینیکهای پوست دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوششهمکاردر دست اجرابلي
34970564بررسی اثر ترموتراپی به روش میکروویو در مقایسه با تزریق داخل ضایعه آنتی مونیال دردرمان بیماران مبتلا به لیشمانیوزیس جلدیهمکاردر دست اجرابلي
35961687بررسی اثر استرومال واسکولار فرکشن (SVF) جدا شده از بافت چربی به صورت اتولوگ در درمان بیماری پسوریازیس پلاکی ژنرالیزههمکاردر دست اجراخير
36961633شناسایی Leishmania RNA virus در زخمهای افراد مبتلا به لیشمانیوز جلدی مقاوم به درمان و یا شکست درمان مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397همکاردر دست اجراخير
37961177بررسی هتروژنیسیتی عوامل لیشمانیوز جلدی جدا شده از بیماران شمال شرق ایرانهمکاردر دست اجراخير
38961139بررسی اثر درمانیIPL با طیف طول موج موثر بر ضایعات عروقی در درمان لشمانیوز جلدی حادهمکاردر دست اجرابلي
39960349بررسی اثر درمانی تزریق داخل ضایعه نیمودیپین در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی مقاوم به درمانهمکاردر دست اجرابلي
40951503همبستگی بین دانش و نگرش داروسازان در سطح شهر مشهد با عملکرد ایشان در مورد داروی ایزوترتینویین در سال 1397همکارپایان یافتهبلي
41951076مقایسه سطح سرمی روی در بیماران سالک مزمن وسالک حادبهبود یافتههمکارپایان یافتهبلي
42950517بررسی اثر افزوده القاء ازدیاد حساسیت موضعی با 'دیفن سیپرون' در درمان سالک حاد شهریهمکارپایان یافتهبلي
43950075بررسی سطح سرمی ویتامین دی در مبتلایان به سالک و مقایسه آن با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
44941564بررسی مقایسه ای اثر کلاریترومایسین خوراکی با گلوکانتیم سیستمیک در درمان لیشمانیوز جلدی حادهمکارپایان یافتهبلي
45940926بررسی اثر و عوارض گلوکوزآمین موضعی در درمان بیماران مبتلا به پسوریازیس نوع پلاکیهمکارپایان یافتهخير
46940705مقایسه ابعاد شخصیتی بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا با گروه کنترل بر طبق مدل 5 عاملیهمکارپایان یافتهبلي
47930798شناسائی ملکولی گونه های لیشمانیا و مایکوباکتریوم جداشده از ضایعات جلدی بیماران با تشخیص نادرست مراجعه کننده به آزمایشگاه های بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد( 94-1393)همکارپایان یافتهبلي
48930092بررسی اثر پلاسمای اتولوگ غنی شده از پلاکتها ((PRP در آلوپسی آندروژنتیک فرم مردانههمکارپایان یافتهبلي
49920322بررسی میزان تغییرپذیری ضربان قلب در بیماران مبتلا به پسوریازیس به روش کاردیوگونومتری و مقایسه ی آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
50920211مقایسه اثر تزریق همزمان گلوکانتیم و اینترفرون گاما در داخل ضایعه با تزریق گلوکانتیم داخل ضایعه به تنهایی در درمان لیشمانیوز جلدیهمکارپایان یافتهبلي
51920123طراحی و بکارگیری یک سیستم نرم افزاری جهت ارزیابی بالینی و مانیتورینگ ضایعات لیشمانیوز جلدیهمکارپایان یافتهبلي
52920119بکار گیری سوسپانسیون سلولی حاوی ملانوسیت اتولوگوس بدست آمده از سقف تاول ایجاد شده با ساکشن، برای درمان ضایعات ویتیلیگو در ترکیب با نور درمانی (NB-UVB) و بدون آنهمکارپایان یافتهبلي
53910309بررسی و مقایسه رابطه آلودگی به دمودکس و کارسینوم سلول بازال در صورت با افراد سالم فاقد آنهمکارپایان یافتهبلي
54910082مقایسه اثر تزریق گلوکانتیم داخل ضایعه با تزریق گلوکانتیم داخل ضایعه به همراه عصاره ریشه زرشک موضعی در درمان سالکهمکارپایان یافتهبلي
55900774بررسی اثر افزوده سیپروفلوکساسین موضعی بر تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز پوستیهمکارپایان یافتهبلي
56900548مطالعه دو سوکور فاز 3 اثربخشی نانولیپوزومهای موضعی حاوی پارومومایسین در درمان ضایعه سالک با عامل L. major. ،دهمکارپایان یافتهخير
57900431بررسی اثر بخشی داکسی سیکلین در درمان لشمانیازیس پوستی حادهمکارپایان یافتهبلي
58900270بررسی اختلالات اکو کاردیوگرافیک در بیماران مبتلا به پسوریازیس ومقایسه آنها با گروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
5989412بررسی نتایج تست پوستی تماسی (patch test) در بیماران مشکوک به درماتیت تماسی آلرژیک مراجعه کننده به بیمارستانهای امام رضا(ع)و قائم(عج) در سال های 1389-90همکارپایان یافتهبلي
6089312فراوانی جداسازی گونه های مختلف لیشمانیا از زخم بهبود نیافته بیماران سالکی پس از یک دوره درمان با گلوکانتیمهمکارپایان یافتهبلي
6189227تعیین سطح کیفیت زندگی، افسردگی واضطراب در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به کلینیک سالک بیمارستان های قائم و امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
6289205مقایسه برخی از ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در بیماران مبتلا به پسوریازیس با گروه شاهد سالمهمکارپایان یافتهبلي
6389163بررسی یافته های درموسکوپی سالک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
6488754بررسی شیوع انواع عفونت های انگلی و قارچی جلدی در بین دانش آموزان شهرستان نیک شهرهمکارپایان یافتهخير
6588647بررسی عوارض بالینی و آزمایشگاهی گلوکانتیم سیستمیک در کودکان مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به کلینیک های سالک بیمارستان های قائم و امام رضاهمکارپایان یافتهبلي
6688458بررسی همراهی ویروس اپشتین بار با مایکوزیس فانگوئید همکارپایان یافتهبلي
6788338تاثیر نالتروکسن و گاباپنتین در خارش های مقاوم به درمان بیماران سوختگیهمکارپایان یافتهخير
6888260مطالعه پیلوت کارآزمایی بالینی نانو لیپوزومهای موضعی پارومومایسین برای درمان سالک با عامل L. tropicaهمکارپایان یافتهخير
6987704بررسی همراهی مایکوزیس فانگوئید با HHV-8همکارپایان یافتهخير
7086783مطالعه پیلوت کارآزمایی بالینی نانو لیپوزومهای موضعی گلوکانتیم برای درمان سالک نوع شهری با عامل L. tropicaهمکارپایان یافتهخير
7186479تعیین شیوع جذام در موارد تماس های نزدیک با بیماران مجذومهمکارپایان یافتهخير
7286016مقایسه سطح پلاسمایی سیتوکینهای Th1,Th2 در مبتلایان به سالک لوپوئید و افراد با سالک بهبود یافتههمکارپایان یافتهخير
7385248بررسی مقایسه ای فراوانی کاندیدا البیکنس و انواع دیگر کاندیدا در ترشحات بزاق و ضایعات پوستی مبتلایان به پسوریازیس ولگاریس و گروه کنترل مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) ازمرداد 1385 تا مرداد 1386همکارپایان یافتهخير
7484245بررسی سرواپیدمیولوژیک از نظر آلودگی به HIV و سیفلیس در مبتلایان به زگیل تناسلی بالینی مراجعه کننده به کلینیک درماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سالهای 1386-1384همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981863Immunomodulatory effects of topical diphencyprone for the treatment of acute urban cutaneous leishmaniasisISIJournal of dermatological treatment1398مسئول
2981773Successful treatment by adding thalidomide to glucantime in a case of refractory anthroponotic mucocutaneous leishmaniasisISIInternational Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance اول
3974415Evaluation and Comparison of Emotional Intelligence Criteria in Patients with and without Genital WartsISCنوید نو1397مسئول
4973116Efficacy of erbium glass laser in the treatment of Old World cutaneous leishmaniasis: A case seriesISIAustralasian journal of dermatology1397اول
5963545Comparison of the Effect of Systemic Glucantime Alone and in Combination with Oral Pentoxifylline in Treatment of Cutaneous LeishmaniasisChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396سوم
6961806Leishmania tropica infected human lesions: Whole genome transcription profilingISIActa Tropica1396چهارم
7961779Psychological disorders in patients with lichen simplex chronicus: A comparative study with normal populationscopusPolish Annals of Medicine1396اول
8961765A novel non-invasive diagnostic sampling technique for cutaneous leishmaniasisISIPLoS Neglected Tropical Diseases1396چهارم
9961224Consecutive occurrence of isotopic and isomorphic response in a patient: Patchy granuloma annulare arising in the site of herpes zoster scar and seborrhoeic dermatitisISIAustralasian Journal of Dermatology1396اول
10943422Lack of efficacy of liposomal glucantime in the treatment of cutaneous leishmaniasisISIIndian J Dermatol Venereol Leprol1395اول
11942619Ocular leishmaniasis treated by intralesional amphotericin BPMCMiddle East African Journal of Ophthalmology1394دوم
12934924Correlation between Socioeconomic Status and Clinical Course in Patients with Cutaneous Leishmaniasis.ISIJournal of cutaneous medicine and surgery1393اول
13934521Interleukin-2 expression in lupoid and usual types of old world cutaneous leishmaniasisISIIran Red Crescent Med J1393اول و مسئول
14933901Clinical features of Old World cutaneous leishmaniasis in elderly patientsISIBritish Journal of Dermatology1393مسئول
15933693Efficacy of Intralesional Amphotericin B for the Treatment of Cutaneous Leishmaniasis.PMCIndian journal of dermatology1393اول
16930575Serotonin transporter protein overexpression and association to Th 17 and T regulatory cells in lupoid leishmaniasisISIArch Dermatol Res1392اول و مسئول
17930551Assessment of Obesity in Chronic Plaque Psoriasis Patients in Comparison with the Control GroupChemical AbstractWorld Journal of Medical Sciences1393اول
18930266Plasma levels of interlukin-4 and Interferon- in patients with chronic or healed cutaneous leishmaniasisISIIran J Basic Med Sci1392دوم
19930265Disseminated Cutaneous Leishmaniasis with Ocular Involvement in An Immunocompromised Patient: A Case ReportscopusIranian Journal of Ophthalmology1392سوم
20924269Dermoscopic features of cutaneous leishmaniasisISIinternational journal of dermatology1392چهارم
21922370PREVALENCE OF PEDICULOSIS CAPITIS IN PRIMARY SHCOOL GIRLS IN MASHHAD CITYSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی مشهد1383دوم
22922369PUNCH GRAFT PUVA THERAPY FOR TREATMENT OF LIMITED AREA OF RESISTANT VITILIGOSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی مشهد1382چهارم
23922364DYSCHROMIA OF CLOFAZIMIN AS AN INDICATOR OF DRUG CONSUMPTION IN MULTI DRUG THERAPY REGIMENSID/Iranmedex/MagiranMedical journal of Mashhad University of Medical Sciences1382اول و مسئول
24921585Hereditary benign telangiectasia: first case in Iran.ISIinternational journal of dermatology1385سوم
25921397Therapeutic effect of direct current electricity on cutaneous LeishmaniasisSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Dermatology1385سوم
26921384Therapeutic effect of cryotherapy in facial lentigo and junctional nevusChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگا1392سوم
27921383Treatment of a Giant Genital Wart in an Infant via Cryotherapy: Report of Case.SID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neonatology1390دوم
28921037Detection of leishmania DNA in paraffin embedded specimens of chronic lupoid leishmaniasis using polymerase chain reactionscopusIranian Journal of dermatology1391اول
2990155Phacomatosis pigmentokeratotica associated with compound melanocytic nevus of the conjunctivaISIInternational journal of dermatology1390سوم
3090076The Effect of Sun Radiation on the Course of Cutaneous Leishmaniasis in BALB/c MiceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390مسئول
3190059Evaluation of the effect of formic acid and sodium formate on hair reduction in ratPMCClinical, Cosmetic and Investigational Dermatology1390پنجم به بعد
3289637Clinicopathologic features of Lichen planus patients in Mashhad-Iran index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1389اول
3389452Accuracy Rate for Clinical Diagnosis of Dermatofibroma in Patients Referred to Dermatology and Pathology Department of Emam Reza Hospital(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389اول
3489344Quality of life in patients with vitiligo: A descriptive study on 83 patients attending a PUVA therapy unit in Imam Reza Hospital, MashadISI Indian Journal of Dermatology Venereology & Leprology1389اول
3588328Investigation for Mycobacterium in Cases of Granuloma(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
3687668Clinicopathologic evaluation of mammary Paget's diseasescopusIndian Journal of Dermatology1387دوم
3787322Serum IgE Level in Chronic Lupoid Leishmaniasisindex copernicusIranian journal of dermatology1387اول
3887320Clinical and Epidemiological Evaluation of Patients with Anogenital Warts Referred to Dermatology Clinic of Imam-Reza Hospital in Mashhad(Emro (IMEMRفصلنامه بیماریهای پوست1387سوم
3987129بررسی سرولوژیک HIV1 و سیفلیس در مبتلایان به زگیل مقعدی تناسلی بالینی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
4087030Evaluation of the relationship between androgenetic alopecia and demodex infestationscopusIndian Journal of Dermatology 1387چهارم
4186488Acute hemorrhagic edema of infancyISIArch Iran Med1386سوم
4286149سطح سرمی روی در مبتلایان به آکنه شدیدindex copernicusبیماریهای پوست1386مسئول
4386113Feaaibility and diagnostic agreement in teledermatopathology using a virtual slide systemISIHuman Pathology1386پنجم به بعد
4484089ادم حاد هموراژیک شیرخوارگی: گزارش یک مورد(Emro (IMEMRفصلنامه بیماری های پوست1384سوم
4584088تلانژیکتازی خوش خیم ارثی: گزارش 6 مورد در یک خانواده(Emro (IMEMRفصلنامه بیماری های پوست1384سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973077comparison of serum zinc level in acute improved and chronic cutaneous leishmaniasisکنگره سالیانه پوست رازیتهرانپوستر1397خير
2961497اثر بخشی لیزر اربیوم گلاس در درمان سالک جلدی : گزارش مجموعه مواردهفدهمین کنگره متخصصین پوست ایرانتهرانسخنرانی1396خير
3952991سوتغذیه بعنوان یک ریسک فاکتور برای ازمان لیشمانیوز پوستی : نقش ویتامین آAnnual International RAZI congress of dermatologyتهرانپوستر1395خير
4952990پوشاندن ضایعات فعال لیشمانیوز پوستی : یک روش پیشگیری ارزان و در دسترس برای کنترل شیوع بیماری در مناطق اندمیکAnnual International RAZI congress of dermatologyتهرانپوستر1395خير
5932374efficacy of thermotherapy for treatment of cutaneous leishmaniasis; a descriptive study of 39 cases in Mashhad-Iran.دومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393بله
6932373determination of leishmania species in acute and chronic forms of old world cutaneous leishmaniasis referred to Imam Reza and Qaem clinic in Mashhadدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393بله
7930423Effect of formic acid and sodium format on hair reduction in rat22th world congress of dermatologyseoulپوستر1390خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19579فلوشیپ پژوهشی سطح 11394

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه