فریبا  رضائی طلب
خلاصه عملکرد فریبا  رضائی طلب
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فریبا رضائی طلب

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فریبا رضائی طلب رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : بیماریهای ریه دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : RezaitalabF@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971597بررسی سطح سرمی گاما گلوتامیل ترانسفراز(GGT) دربیماران با حمله حاد تشدید بیماری مزمن انسدادی ریه( COPD) و ارتباط ان با گازهای خون شریانی و شدت بیماریمجریدر دست اجرابلي
2971519ارزیابی و تعیین محتوای اکسیژن شریانی( O2 CONTENT) در بیماران با بیماری انسدادی مزمن ریه(COPD) پایدار و ارتباط با فعالیت بدنی بر اساس تست راه رفتن شش دقیقه ایمجریدر دست اجرابلي
3961542بررسی مقایسه ای سندرم همپوشانی خواب در مصدومین شیمیایی ریه و بیماران انسدادی مزمن ریهمجریدر دست اجراخير
4961427بررسی سیر پاسخ به تهویه مکانیکال غیر تهاجمی در مصدومین شیمیایی ریه همراه با آپنه انسدادی خواب وعوامل مرتبط با آنمجریدر دست اجرابلي
5950260بررسی وجود پروکلسی تونین در سرم بیماران با حمله حاد بیماری انسدادی ریهمجریدر دست اجراخير
6941492بررسی حجم متوسط پلاکت در حملات حاد تشدید بیماری مزمن انسدادی ریهمجریپایان یافتهخير
7941368ارتباط سطح سرمی NT pro –BNPبا شدت حمله حاد بیماری انسدادی ریهمجریپایان یافتهبلي
8941215بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D بر اساس شدت حمله حاد بیماری انسدادی ریهمجریپایان یافتهبلي
9941044بررسی مقایسه ا ی سندرم پای بیقرار در مصدومین شیمیایی ریه با گروه کنترل بیماریهای انسدادی مزمن ریه و گروه سالممجریپایان یافتهبلي
10930620تغییرات پارامترهای اسپیرومتری و تست راه رفتن شش دقیقه ای بیماران مبتلا به آسم مزمن و رفلاکس گاستروازوفاژیال درمان نشده پس از درمان با رابپرازولمجریپایان یافتهبلي
11921045فراوانی سندرم پای بیقرار و بررسی عوامل مرتبط در بیماران با بیماری انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهخير
12910317بررسی سرمی تعادل اکسیدان وآنتی اکسیدان در بیماریهای انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
13900658بررسی مقایسه ای سطح پلورال فاکتور رشد اندوتلیال (VEGF) در پلورال افیوژنهای اگزوداتیو و ترانزوداتیومجریپایان یافتهبلي
14900083بررسی تاثیر جراحی ارتوگناتیک دو فک همزمان در بیماران کلاس III بر مقاومت راههای هوایی وحجم های ریوی با استفاده از plethysmography Bodyمجریپایان یافتهبلي
1589651مقایسه متغیرهای اسپیرومتری دربیماران دیالیزخونی وصفاقیمجریپایان یافتهبلي
1689593بررسی ارتباط بین کسر دفعی کلیوی سدیم با متغیرهای اسپیرومتری و گازومتری در بیماران انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
1789354بررسی ارتباط بین اختلال تنفسی حین خواب با مصرف کورتیکواستروئید استنشاقی دربیماران مبتلا به بیماریهای انسدادی مزمن ریویمجریپایان یافتهبلي
1889275بررسی مقایسه ای متغیرهای گاز خون شریانی در بیماران با تشدید بیماری انسدادی مزمن ریه با و بدون ادممجریپایان یافتهبلي
1989146ارزیابی تاثیر اتورواستاتین بر روی سطح hsCRP و عملکرد بطن راست در بیماران COPD مجریپایان یافتهخير
2089089مقایسه اضطراب و افسردگی بیماران با آسم برونشیال، بیماری انسدادی مزمن ریوی و سل ریویمجریپایان یافتهبلي
2188688 تعیین سطح اسید اوریک سرم ونسبت اسیداوریک به کراتینین سرم در بیماران با انسدادمزمن تنفسی درمرحله تشدید بیماریمجریپایان یافتهبلي
2288663بررسی ارتباط بین نسبت آلبومین به کراتی نین ادرار با متغیرهای اسپیرومتری و گازومتری در بیماران بیماری انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
2388516بررسی وجود تروپونینI قلبی در سرم بیماران با حمله حاد بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD)مجریپایان یافتهبلي
2487750بررسی ارزش تشخیصی پروتئین فاز حاد کمی در مایع پلور برای افتراق پلورال افیوژن سلی از بدخیممجریپایان یافتهبلي
2587740بررسی مقایسه ای سطح CA125 , CA19-9 , CA15-3 , CEA در پلورال افیوژن های اگزوداتیو بدخیم و خوش خیممجریپایان یافتهبلي
2687162بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی در بیماران با سندرم ورید اجوف فوقانی بدخیم مراجعه کننده به بیمارستان های قائم(عج) و امید و امام رضا(ع) مشهد در فاصله سال های 1376 تا 1386مجریپایان یافتهبلي
2786653بررسی شیوع تدخین سیگار و علل گرایش به سیگار در دانش اموزان دبیرستانهای مشهد در سال تحصیلی 1387-1386مجریپایان یافتهخير
2886323بررسی ارتباط بین سطح CRP کمی سرم با تغییرات فشار شریان ریوی در بیماریهای انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهخير
2986048بررسی تأثیر سطح سرمی منیزیوم برحملات حاد تنگی نفس در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه مجریپایان یافتهخير
3085463بررسی ارزش تشخیصی پروتئین فاز حاد با حساسیت بالا(hs CRP) در مایع پلور برای افتراق پلورال افوژیون اگزوداتیو از ترانسوداتیومجریپایان یافتهخير
3185453مقایسه تظاهرات رادیولوژیک بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر منفیمجریپایان یافتهخير
32980697مقایسه پارامتر RDW (توزیع دامنه حجم گلبول های قرمز )دربیماران با حمله حاد و پایدار بیماری مزمن انسدادی ریه( COPD) و ارتباط ان با متغیر های گازهای خون شریانی و اسپیرومتریهمکاردر دست اجرابلي
33971522بررسی میزان میکروالبومینوری در نمونه ادرار تصادفی بیماران با بیماری مزمن انسدادی ریه( COPD) پایدار و ارتباط ان با گازهای خون شریانی و شدت بیماریهمکاردر دست اجرابلي
34971414بررسی تغییرات عملکرد دیافراگم از طریق اولتراسونوگرافی حین تهویه مکانیکال غیر تهاجمی در بیماران با حمله حاد تشدید بیماری مزمن انسدادی ریههمکاردر دست اجرابلي
35970335ارزیابی بروز آپنه انسدادی خواب (obstructive sleep apnea) پس از جراحی set back مندیبل در بیماران با دفورمیتی اسکلتال کلاسIII ، توسط ترکیبی از پرسشنامه های Berlin ,STOP-BANG و Epworth.همکاردر دست اجرابلي
36961545بررسی تغییرات اندکس آپنه / هایپوپنه و بهبود آپنه انسدادی خواب (Sleep Apnea)در بیماران شکاف الوئول بعد ازانجام جراحی گرفت استخوانهمکارپایان یافتهبلي
37960898بررسی تغییرات عملکرد ریوی در بیماران با چاقی مرضی که در بیمارستان های مشهد از سال 1396 تحت عمل جراحی بای پس معده لاپاروسکوپیک قرار می گیرند.همکارعقد قراردادخير
38951537فراوانی علل پلورال افیوژن اگزوداتیو ناشناخته با روش پلوروسکوپی مدیکالهمکارپایان یافتهبلي
39951413ارزیابی رابطه اندکس آپنه – هیپوپنه با متغیرهای سفالومتریک در بیماران مذکر آپنه انسدادی خواب مراجعه کننده به کلینیک خواب بیمارستان امام رضا (ع) در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
40941046مقایسه چهار روش کوهن، رگرسیون مرزی، گروه مرزی و هافستی با روش مرسوم تعیین حد نصاب قبولی در آزمون آسکی درس نشانه شناسی یک دانشجویان پزشکی مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
41940899بررسی آنتی بادی IgG بر علیه توکسوکارا کانیس در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیکهای ریه بیمارستان شیخ و امام رضا(ع) در مشهدهمکارپایان یافتهخير
42931717بررسی اثرعصاره آبی-الکلی گیاه زردچوبه (Curcuma longa) ومهم ترین ماده مؤثرآن ، کورکومین (Curcumin)، بر بیماری آسمهمکاردر دست اجراخير
43931461بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی بر بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه و انجام فاز یک کارآزمایی بالینی کارواکرولهمکارپایان یافتهبلي
44931250بررسی اثر مقایسه ای بتادین با بلوئومایسین در پلوروزیس شیمیایی تجمعات مایع بدخیم پلورهمکارپایان یافتهبلي
45930953بررسی انگیزه انتخاب رشته و برنامه شغلی آینده دستیاران بالینی جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 93همکارپایان یافتهخير
46930801تشخیص مولکولی نوموسیستیس جیرووسی در بیماران ریوی با اندیکاسیون برونکو آلوئولار لاواژ در بیمارستان های دانشگاهی مشهد ،94-1393 همکارپایان یافتهبلي
47930366بررسی تأثیر تمرین هوازی برنامه ریزی شده بر عملکرد ریه پس از جراحی قسمت فوقانی شکمهمکارپایان یافتهبلي
48930308بررسی ارتباط فانکشن ریه با ضخامت انتیما مدیای کاروتید در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریههمکارپایان یافتهبلي
49922871تعیین گونه آسپرژیلوس های جدا شده از نمونه های بالینی و بخش های بیمارستانی با استفاده از روش مولکولی PCR-RFLPهمکارپایان یافتهخير
50922726اعتبارسنجی و کالیبراسیون مدل شاخص شدت ترمبوآمبولی ریه (PESI) و پیش بینی مورتالیته و موربیدیته آمبولی 3 ماهه در بیماران بستری مشکوک به ترمبوز وریدی و آمبولی ریههمکارپایان یافتهبلي
51922140بررسی محل انسداد راه هوایی فوقانی در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب به روش اندوسکوپی حین خواب القا شده به وسیله داروهمکارپایان یافتهبلي
52921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
53920537بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی، جوشانده و کارواکرول بر بیماریهای ریوی جانبازان شیمیاییهمکارپایان یافتهبلي
54910759تشخیص نموسیستیس جیرویسی با استفاده از روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلیمراز در بیماران دچار اختلال ایمنی مبتلا به عفونت مزمن تنفسی در بیمارستان های آموزشی مشهد سال 1392همکارپایان یافتهبلي
55910681بررسی اثر پیشگیرنده عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی، جوشانده وکارواکرول بربیماری آسمهمکارپایان یافتهخير
56901068بررسی تاثیر جراحی اندوسکوپیک بینی و سینوس بر کیفیت خواب در بیماران دارای انسداد مزمن بینی ناشی از پولیپوزیس بینیهمکارپایان یافتهبلي
57901067بررسی شاخص های تنفسی در بیماران تحت درمان MMT در کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
58900579مقایسه توالی انتهای آمینی پروتئین NS5A ویروس هپاتیت C ژنوتیپ یک در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن حساس و مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهخير
59900567بررسی رابطه میان شاخص برداشت اکسیژن نسجی ونیاز به تزریق خون فشرده در خونریزیهای حاد گوارشی فوقانیهمکارپایان یافتهبلي
60900513مقایسه پلی مورفیسم T/A874ژن اینترفرون -گاما در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
61900510مقایسه توالی ناحیه ژنی انتهای C پروتئین غیر ساختمانی 5A ویروس هپاتیت سی در بیماران مبتلا به هپاتیت سی مزمن حساس و مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهخير
62900460مقایسه پلی مورفیسم های پروموتر ژن اینترلوکین-10 در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
6389873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
6489735ارزش تشخیصی اسکن اکترتاید در افتراق ندول، منفرد خوش خیم از بدخیم ریههمکارپایان یافتهبلي
6588677بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با عوامل التهابی سرمهمکارپایان یافتهبلي
6687571مطالعه فراوانی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان ریه بیمارستان های قائم(عج) و امام رضا(ع) مشهد همکارپایان یافتهبلي
6787496بررسی سطح مقایسه ای TNFα مایع پلورال در بیماران با مایع پلورال اگزوداتیوهمکارپایان یافتهبلي
6887004میزان مطابقت یافته های HRCT در تعیین اختلال عملکردی ریه در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی سیستمیک با یافته های حاصل از PFT همکارپایان یافتهخير
6983207بررسی فراوانی سندرم هپاتوپولمرنر در مبتلایان به سیروز کبدی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) در سه ماهه دوم سال 83 همکارپایان یافتهخير
7083191بررسی آلودگی های قارچی در نمونه های کسب شده از طریق برونکوسکوپی در بخش داخلی بیمارستان امام رضا مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983074Pulmonary Thromboeembolism as a Complication of an Electrophysiological Study: A Case ReportISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1398مسئول
2981998Molecular diagnosis and genotyping of Pneumocystis jirovecii in bronchoalveolar lavage samples obtained from patients with pulmonary disorderPMCCurrent Medical Mycology1398سوم
3973507Primary breast tuberculosis mimicking carcinoma: A case reportSID/Iranmedex/MagiranARCHIVES OF CLINICAL INFECTIOUS DISEASES1389دوم
4972323obstructive sleep apnea az the initial manifestation of acromegalyعلمی پژوهشی ایندکس نشدهIndian Journal of Sleep Medicine1396مسئول
5971891Response to a letter to the editor by Mohammad Rasoul Ghadami et al.: 'Obstructive sleep apnea in veterans with post-traumatic stress disorder: looking beyond their complaint'.ISISLEEP AND BREATHING1397مسئول
6971857The Effect of Atorvastatin on Right Ventricular Function in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Randomized Controlled TrialChemical AbstractInternational Journal of Respiratory and Pulmonary Medicine1397مسئول
7971773Restless Leg Syndrome is Prevalent in Military Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder and Sleep Disturbancesindex copernicusJournal of Trauma & Treatment1396چهارم
8971772A Comparison of Sleep Apnea Syndrome in Military Veterans with Control Groupعلمی پژوهشی ایندکس نشدهIndian Journal of Sleep Medicine1395چهارم
9971179The effect of iodopovidone versus bleomycin in chemical pleurodesisMedlineAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1397پنجم به بعد
10971178The Relationship between Serum N-terminal Pro B-type Natriuretic Peptide Level and the Severity of Chronic Obstructive Pulmonary Disease ExacerbationISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397مسئول
11964337Different polysomnographic patterns in military veterans with obstructive sleep apnea in those with and without post-traumatic stress disorderISISLEEP AND BREATHING1396مسئول
12964336Indication of Flexible Fiberoptic Bronchoscopy and the Histopathological Examination in 500 PatientsISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396دوم
13964135Predominance of non-fumigatus Aspergillus species among patients suspected to pulmonary aspergillosis in a tropical and subtropical region of the Middle EastISIMicrobial pathogenesis1396سوم
14963567Pulmonary actinomycosis with endobronchial involvement: a case report and literature review.PMCTanaffos1392دوم
15962915Prooxidant - Antioxidant balance in COPD patientsscopusPneumologia1396اول
16962525Isolation of Pneumocystis jirovecii from immunocompetent and immunodeficient patients with pulmonary disorder (A molecular study)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395دوم
17962060Recurrent Venous Thromboembolism as the Initial Clinical Presentation of Gastric Cancer: A Case ReportISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396اول و مسئول
18961202Comparison of Interferon-Gamma (IFNG)+ 874 T/A Single Nucleotide Polymorphism in Hepatitis C Virus Infected Patients and Non-Infected Controls in Mashhad, Iran.PMCIranian Journal of Pathology1396پنجم به بعد
19960850Restless legs syndrome in chronic obstructive pulmonary diseaseindex copernicusreviews in clinical medicine1396اول
20953507Sleep Overlap Syndrome: A Narrative ReviewISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395اول
21952809Endobronchial Tuberculosis in Anthracotic BronchitisPMCPneumologia1394اول و مسئول
22952808Adult Mediastinal Mesenteric Cyst: A Rare Mediastinal Tumorعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAnnals of Clinical Case Reports1395اول و مسئول
23952807The Effect of Arterial PaCO2 in COPD Exacerbations with and without Peripheral EdemaPMCRomanian journal of internal medicine1394اول و مسئول
24942861Use ofbodyplethysmographytomeasureeffectof bimaxillary orthognathicsurgeryonairwayresistanceand lung volumesISIBr J Oral Maxillofac Surg1394اول
25941793Comparing the lung functional tests and high-resolution computed tomography scan’s results in systemic sclerosisChemical Abstractجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394سوم
26940266Molecular detection of Pneumocystis jirovecii using polymerase chain reaction in immunocompromised patients with pulmonary disorders in northeast of IranISCMycology1394چهارم
27940058Molecular Detection of Pneumocystis jirovecii in diabetic Patients with respiratory disorder at Emam Reza Hospitals , Mashhad.Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394سوم
28935224The Evaluation of Diastolic Hypertention in Sleep Overlap SyndromeISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393اول
29935218Spirometric Parameters: Hemodialysis Compared to Peritoneal DialysisISCJournal of Cardio thoracic Medicine1394اول و مسئول
30931424The Role of Octreotate Scan in Discrimination of Solitary Pulmonary NodulePMCWorld Journal of Nuclear Medicine/Vol 13/Issue 1/January 20141392اول
31931354Oxidative stress in COPD, pathogenesis and therapeutic viewsChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393اول
32931353Comparison anexity and depression in bronchial asthma ,/copdand pulmonary tuberculosisISCمجله اصول بهداشت روانی1392دوم
33931351Multiplanar Reconstructed Thoracic CT Bronchoscopy in Endobronchial TuberculosisISIIranian Journal of Radiology1392اول و مسئول
34931348The effect of smoking by family members and friends on the incidence of smoking among high school studentsPMCPneumologia1391اول
35931347Inhaled steroids reduce apnea-hypopnea index in overlap syndromePMCPneumologia1392اول
36931345The correlation of anxiety and depression with obstructive sleep apnea syndromeISIJournal of Research in Medical Sciences1392مسئول
37930638Renal Fractional Excretion of Sodium in Relation to Arterial Blood Gas and Spirometric Parameters in Chronic Obstructive Pulmonary Diseaseindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393اول
38922302Correlation of Urinary Albumin Creatinine Ratio with Gasometric Parameters in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)Chemical Abstract 1392دوم
39922297Evaluation of Serum Cardiac “Troponin I” in Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)Chemical Abstract 1392اول و مسئول
4092042The study of Mycobacterium tuberculosis in Iranian patients with lung cancerISIJundishapur Journal of Microbiology1392پنجم به بعد
4191037Evaluation of Relationship between Apnea-hypopnea Index and Body Mass Index in Chronic Obstructive pulmonary DiseaseChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391مسئول
4290632Tumor necrosis factor alpha and high sensitivity C-reactive protein in diagnosis of exudative pleural effusionISIJournal of Research in Medical Sciences1390مسئول
4390132Investigation of Diagnostic Values of hsCRP in Pleural Fluid for Differentiation Tuberculosis and Malignant Pleural EffusionChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390مسئول
4489770Tracheobronchopulmonary Carcinoid Tumors: Analysis of 40 PatientsISIAnnals of Thoracic and Cardiovascular Surgery 1389پنجم
4588558pulmonary fungal infection in kidney transplant recipients: an 8-year studyISItransplantation proceedings1388مسئول
4688343گزارش یک مورد نادر اکتینومایکوز داخل برونشیال با هموپتیزی شدیدسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388اول و مسئول
4788322Evaluation of Relationship between Serum hs CRP and Pulmonary Hypertension in Chronic Obstructive Pulmonary Disease(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
4888318Adult cystic Intrapulmonary Teratoma(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388مسئول
4988235Anemia in COPD patients and its relation to serum levels of erythropoietinscopustanaffos1388چهارم
5088039Primary pulmunary hemangiopericytoma: A case reportscopustanaffos1388دوم
5188026Malignant superior vena cava syndrome: is this a medical emergency?ISIAnn thorac cardiovasc surg1388سوم
5287561بررسی میزان بهبودی آسم به دنبال عمل جراحی پولیپوز بینی به روش آندوسکوپی سینوسسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387مسئول
5387193Improvement in symptoms and pulmunary function of asthmatic patients due to their treatment according to the global strategy for asthma management(GINA)ISIBMC Pulmunary medicine1387دوم
5487155ارزیابی های بالینی، اقدامات تشخیصی و میزان مرگ و میر در ترومبوآمبولی حاد ریه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387مسئول
5587107تاخیر تشخیص قطعی در بیماران مبتلا به سل ریوی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
5686594Mediastinal Hemangioma: A case Report Chemical AbstractTANAFFOS Journal of respiratory diseases 1386دوم
5786274مقایسه تظاهرات رادیولوژیک در بالغین مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و منفی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
5886245ارتباط سیگار با ابتلا به سل ریوی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
5986176بررسی ارتباط بین آنتراکوز ریه و بیماری سل ریوی در بیماران برونکوسکوپی شدهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1386مسئول
6085312تغییرات اشباع اکسیژن شریانی در حین برونکوسکوپی فیبراپتیک با استفاده از پالس اکسی متری 81-1380(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
6185166study of youths' knowledge,behavior, and attitude towards consanguineus marriagesISIIranian journal of public health1385دوم
6285078بررسی گرادیان آلبومین سرم و مایع پلور در افتراق علل اگزوداتیو از ترانسوداتیو ریزش مایع پلور(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
6385077یافته های رادیوگرافیک قفسه سینه در مبتلایان به سرطان اولیه ریه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
6485076تغییرات اشباع اکسیژن شریانی در حین برونکوسکوپی فیبر اپتیک(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983458سندرم آپنه خواب به عنوان اولین تطاهر آکرومگالیکنگره ملی علم خوابمشهدپوستر1398خير
2972997Restless leg syndrome in chronic obstructive pulmonary diseaseInternational congress of airway & Interstitial Lung Diseasesمشهدپوستر1397بله
3972996Evaluation of serum levels of 25-hydroxy vitamin D with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary diseaseInternational congress of airway & Interstitial Lung Diseasesمشهدپوستر1397بله
4972994A comparative study A comparative study of restless leg syndrome in lung chemical warfare veterans with Chronic obstructive pulmonary disease and healthy groupInternational congress of airway& Interstitial Lung Diseaseمشهدسخنرانی1397بله
5972356Predominance of non-fumigatus Aspergillus species among patients suspected to pulmonary aspergillosis in a tropical and subtropical region20th Congress of the International Society for Human and Animal Mycologyآمستردامپوستر1397خير
6970538Identification of yeast species isolated from bronchoalveolar lavage specimens of high-risk individuals using MALDI-TOF MSدومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری از عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1397خير
7953078شناسایی آسپرژیلوس های جدا شده از بیماران با اختلال ایمنی با علایم ریوی با استفاده از نمونه لاواژ1st IFRC International Conference on Clinical Mycology, Aspergillus and Aspergillosiساریپوستر1395خير
8952088Factors related in prevalence of seizure following acute overdose of tramadolAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392خير
9952044Pulmonary Infections in Intravenous Abusers11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390بله
10952041Opium Inhalation Predisposing Factor for Pulmonary Tuberculosis11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدسخنرانی1390بله
11950825Role of statin on right ventricular function in chronic obstructive pulmonary disease: A randomized,double blinded studyچهارمین کنگره مشترک قلب و روق ایرانتهرانسخنرانی1394خير
12932546assessment of correlation of renal fraction excretion of sodium with spirometric and gasometric parameters in COPD patients14th intrnational congress of nephrology, dialysis and transplantationاصفهانپوستر1392خير
13931732بررسی سطح اسیداوریک در بیماران انسداد مزمن تنفسی در مرحله تشدید بیماریبیست وچهارمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1392خير
14923172بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مری37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392خير
1592172Comparative evaluation of CA-125, CA 19-9, CA 15-3 and CEA in exudative benign and malignant pleural effusionکنگره اروپایی ریهبارسلنا - اپانیا 1389خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19510فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29428فلوشیپ پژوهشی سطح 21394
39278فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه