فرهاد  حیدریان
خلاصه عملکرد فرهاد  حیدریان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فرهاد حیدریان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فرهاد حیدریان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : heydarianf@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971291بررسی سطح سرمی اسید فولیک درکودکان مبتلا به تب و تشنج در مقایسه با بیماران تب دار بدون تشنج بیمارستان قائم (عج) مشهد در سالهای 1397 الی 139۸مجریعقد قراردادبلي
2971227بررسی سطح کلسیم, منیزیم و قند در بیماران مبتلا به تب و تشنج در مقایسه با بیماران تب دار بدون تشنجمجریدر دست اجرابلي
3961064بررسی عوامل مرتبط با تکرار تشنج در طی بستری در کودکان60-6 ماه با اولین حمله تب و تشنجمجریپایان یافتهبلي
4960888بررسی تاثیر تجویز ویتامین Cدر بهبود پنومونی در کودکان 12-2 سالمجریدر دست اجراخير
5960878بررسی مقایسه ای پارامترهای آزمایشگاهی شامل نسبت نوتروفیل ها به لنفوسیت های خون محیطی در کودکان 60-6 ماه مبتلا به تب و تشنج از نوع ساده و کمپلکسمجریدر دست اجراخير
6960799بررسی فراوانی مننژیت و انواع آن (باکتریال و آسپتیک) در کودکان60-6 ماه با اولین حمله تشنج و و تبمجریدر دست اجراخير
7960698بررسی و مقایسه سه روش مصاحبه، نمای شماتیک و پخش فیلم بر رضایت والدین به انجام LP در کودکان مبتلا به تب و تشنجمجریدر دست اجرابلي
8960073بررسی اثر ویتامینDدر بیماران مبتلا به پنومونیمجریپایان یافتهبلي
9951826بررسی سطح سرمی ویتامین سی در بیماران مبتلا به تب و تشنج در مقایسه با بیماران تب دار بدون تشنجمجریپایان یافتهبلي
10950898بررسی سطح Vitamin D در بیماران مبتلا به تب و تشنج در مقایسه با بیماران تب دار بدون تشنجمجریپایان یافتهبلي
11930162تأثیر روش های آرامبخشی غیر دارویی (اسباب بازی و موسیقی) بر درد و علائم حیاتی کودکان حین کولونوسکوپیمجریپایان یافتهبلي
12921751بررسی ریسک فاکتور های بروز تشنج بدون تب در کودکان مبتلا به تب و تشنجمجریپایان یافتهبلي
13921524بررسی مقایسه ای سطح سرمی یون پتاسیم در کودکان تبدار با و بدون تشنج در سنین 6 ماه تا 60 ماههمجریپایان یافتهبلي
14920809تعیین مقایسه ای عوامل خطر ایجاد تشنج در کودکان تب داربا یا بدون تشنج سنین 6 ماه تا 5 سالمجریپایان یافتهبلي
15920339بررسی تاثیر تجویز ویتامین C بر بهبود علایم آسم در اطفال 2 تا 12 ساله بستری در بخش اطفال بیمارستان قایم( عج) و دکتر شیخ مشهدمجریپایان یافتهبلي
16920221تحلیل محتوایی مطالعات ایمنی بیمار گامی جهت مدیریت دانشمجریپایان یافتهخير
17920006ارتباط بین دانش، نگرش و عملکرد مترون بیمارستان های شهر مشهد درباره حاکمیت بالینی و عملکرد بیمارستان ها در زمینه حاکمیت بالینی در سال 1391مجریپایان یافتهخير
18910098بررسی سطح پلاسمائیsHLA-G در کودکان دچار آسم سنین 2 تا 14 ساله در بدو بستری و در زمان ترخیص از بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهخير
19901069بررسی تجویز ویتامین A در علایم بالینی پتومونی در کودکان 3ماهه تا 12 سالهمجریپایان یافتهبلي
20900812بررسی شمارش گلبولی و سدیمانتاسیون و پروتیین فاز حاد در کودکان تب دار با یا بدون تشنج در سنین 6 ماه تا 5 سالمجریپایان یافتهبلي
21900811بررسی مقایسه ای علایم بالینی و سطح سرمی یون سدیم در گاستروانتریت همراه تشنج در کودکان با و بدون تب 6 ماهه تا 5 ساله طی سالهای 1386تا 1391مجریپایان یافتهبلي
22900775بررسی میزان شیوع و فاکتورهای پیش بینی کننده وجود مننژیت درکودکان 6 ماه تا 18 ماهه با اولین حمله تشنج و تب طی سال های 1384 تا1391مجریپایان یافتهبلي
23900403مقایسه سطح پروکلسیتونین سرم در کودکان 4 ماهه تا 16 ساله بستری با پنومونی لوبر و پنومونی غیرلوبردر بخش اطفالمجریپایان یافتهبلي
24900273بررسی تاثیر سولفات روی بربهبود علائم آسم درکودکان2-12ساله بستری در بخش های اطفال بیمارستان قائم(عج) و دکتر شیخ مشهد طی یک سال (1390تا 1391)مجریپایان یافتهبلي
2589674بررسی ارتباط بین تغییرات سطح سرمی یون سدیم با بروز تشنج در کودکان دو ماهه تا پنج ساله مبتلا به کم آبی هیپرناترمیکمجریپایان یافتهبلي
2689654بررسی تاثیر سولفات روی بر بهبود علائم بالینی پنومونی در کودکان 59 -2 ماههمجریپایان یافتهبلي
2789162بررسی مقایسه ای آنمی در کودکان تب دار با و بدون تشنجمجریپایان یافتهبلي
28891025بررسی تجویز پروبیوتیک در پنومونی در کودکان 6 ماه تا 12 سال بستری در بخشهای اطفالمجریپایان یافتهبلي
2987825بررسی تاثیرماست پروبیوتیک در مقایسه با ماست معمولی در بهبودی اسهال کودکان مبتلا به گاستروآنتریت حاد غیر التهابیمجریپایان یافتهبلي
3087448مقایسه سطح سرمی روی در کودکان مبتلا به تشنج ناشی ازتب از نوع ساده با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
3186229بررسی تأثیر روی بر درمان برونشیولیت حاد در کودکان 2 تا 23 ماهه مجریپایان یافتهخير
32970646بررسی ارتباط بین سطح سرمی روی و وقوع تشنج در کودکان تبدار با و بدون تشنج (مرور سیستماتیک)همکارپایان یافتهخير
33951802بررسی تاثیر مقیم نمودن پرستار بر کاهش زمان انجام کاتتریسم قلب بیمارستان قائم(عج) درآبان تا اسفند1396همکارپایان یافتهخير
34951423بررسی مقایسه ای گراند راندهای برگزار شده در بخشهای اطفال بیمارستانهای مشهد سال96همکارپایان یافتهبلي
35951216بررسی سطح سرمی سرب در تشنج ناشی از تب کودکانهمکارپایان یافتهبلي
36950805بررسی نحوه اندازه گیری تب واقدامات انجام شده توسط والدین در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ.همکارپایان یافتهبلي
37950429بررسی یافته های بالینی ، پاراکلنیکی و روش های درمانی در کودکان مبتلا به انواژناسیونهمکارعقد قراردادبلي
38941663بررسی میزان رضایت بیمار ان بستری و همراها نشان در بخشهای بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد در سال 95-96همکارپایان یافتهبلي
39941550بررسی سطح سرمی سلنیوم در تشنج ناشی از تب کودکانهمکارپایان یافتهبلي
40940264تاثیر اجرای نظارت بالینی گروهی بر کیفیت آموزش به بیمار و انگیزه شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4188023بررسی اثر پروبیوتیک بر کولیک شیر خواران و چگونگی(پروفایل) سیتوکین های این بیماران (IL4-IL10-ﻻINF )همکارپایان یافتهبلي
4280104بررسی سطح سرمی اینترلوکین 2 و بروز اینترلوکین 4 در سلولهای مونونوکلئر خون محیطی و میزان نیتریک اکساید در هوای بازدمی در حمله حاد آسمهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981072Developing a National Guideline for Diagnosis, Treatment and Follow-up of Strokescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397پنجم به بعد
2980112Gastroenteritis Related Seizure with or without Fever: Comparison Clinical Features and Serum Sodium LevelPMCIRANIAN JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY1398اول و مسئول
3973349The First Febrile Seizure: An Updated Study for Clinical Risk FactorsISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1397اول و مسئول
4972571Convulsion Associated with Gastroenteritisindex copernicusreviews in clinical medicine1397دوم
5971977A 10 Year Survey of Neonatal Kidney Mass in North-East of Iran (Khorasn)SID/Iranmedex/MagiranIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1386مسئول
6971316Impact of Group Clinical Supervision on Patient Education Process: A Comprehensive Assessment of Patients, Staff, and Organization DimensionsscopusEvidence based Care Journal1397پنجم
7951941The effect of serum levels of vitamin C on asthmatic children: a systematic reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395اول
8951940Evaluation of Plasma Soluble Human Leukocyte Antigen-G Level in Asthmatic Children Aged 2 to 14 Years Old in Ghaem HospitalISCjournal of patient safety and quality improvement1395اول و مسئول
9950982Role of intravenous extra fluid therapy in icteric neonates receiving phototherapyISISAUDI MEDICAL JOURNAL1388دوم
10934363surgical causes in lower respiratory tract infection in children(Emro (IMEMRjournal of patient safety & quality improvement1393مسئول
11934362meckles diverticulum prevalence in 1000 laparatomies(Emro (IMEMRjournal of patient safety & quality improvement1392مسئول
12934361esophageal stricture in children(Emro (IMEMRjournal of patient safety &quality improvment1393مسئول
13934359the role of anemia in first simple febrile seizure in children aged 6 months to 5 years oldISIneurosciences1391اول و مسئول
14934356Relationship between changes in serum sodium level and seizure occurrence in children with hypernatremic dehydrationPMCiranian journal of child neurology1392اول و مسئول
15933933Predicting factors and prevalence of meningitis in patients with first seizure and fever aged 6 to 18 monthsISINeurosciences (Riyadh, Saudi Arabia)1393اول و مسئول
16932065Acute Hemorrhagic Edema of Infancy: Report of Two Cases ReportISCIranian Journal of Blood and Cancer1391دوم
17931449Effects of Amphotericin B versus glucantime as first line of treatment in Visceral LeishmaniasisISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391مسئول
18930991Clinical Aspects of Patients with Febrile Convulsion: A survey in Mashhad(Emro (IMEMRPatient Saf Qual Improv1392اول و مسئول
1990887Postdural Puncture Headache: Incidence and Risk Factors in Children Following Intrathecal ChemotherapyscopusIranian Journal of Child Neurology1390مسئول
2090409Zinc in Acute Bronchiolitis: Is It Really Ineffective? Author’s ReplyISIIranian Journal OF Pediatrics1390مسئول
2190259The role of zinc sulfate in acute bronchiolitis in patients aged 2 to 23 monthsISIIranian Journal of Pediatrics1390اول
2289719Role of intravenous extra fluid therapy in icteric neonates receiving phototherapy ReplyISISaudi Medical Journal 1389اول
2389718Comparison between traditional yogurt and probiotic yogurt in non-inflammatory acute gastroenteritisISISaudi Medical Journal 1389اول
2489564PRoteus syndrome: A case reportscopusIranian Journal of Child Neurology1389اول
2589555Serum zinc level in patients with simple febrile seizurescopusIranian Journal of Child Neurology 1389اول
2689033Severe neonatal hyperbilirubinemia; causes and contributing factors leading to exchange transfusion at ghaem hospital in mashhadPMCActa Med Iran1389مسئول
2788742Simple febrile seizure; The role of serum sodium levels in prediction of seizure recurrence during the first 24 hoursscopusIranian journal of child neurology1388مسئول
2888546the effects of L-asparaginase on blood triglycerides,glucose and albumin levels and coagulation state in ALL patients in pediatric wardscopusActa Medica Iranica1388دوم
2988479تاثیر ایبوپروفن بر حملات صرع مقاوم به درمان در کودکانindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی 1388دوم
3088292A comparison between traditional yogurt and probiotic yogurt in non-inflammatory acute gastroenteritisISISaudi Medical Journal 1388اول
3187246Chronic Childhood ITP: High Dose Parenteral Dexamethasone Therapy ISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1387مسئول
3287234Harlequin ichthyosisscopusACTA MEDICA IRANICA1388دوم
3386620Maternal and other risk factors including bovine IgG in developing infantile colicindex copernicusمجله بیماریهای کودکان ایران1386مسئول
3486444association of the expression of IL-4 and IL-13 Genes, IL-4 and IgE Serum Levels with allergic asthmascopusIranian journal of Allergy ,Asthma and immunology1386چهارم
3586163تاثیر فاکتورهای مادری و سایر فاکتورها از جمله ایمونوگلوبولین G گاوی در ایجاد کولیک شیر خوارگیindex copernicusمجله بیماریهای کودکان ایران1386مسئول
3686153مطالعه 10 ساله توده های کلیوی نوزادان در شمال شرق ایران(خراسان)index copernicusمجله بیماریهای کودکان ایران1386مسئول
3785064predictive factors of pediatric intractable seizuresISIArch Iranian Med1385دوم
3884074پیامد تشنج درنوزادان ترم درسن سه ماهگیSID/Iranmedex/Magiranمجله افق دانش 1384سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1932644Acute Hemorrhagic Edema od Infancy: A case Report (codec 56)5th Annals Congress of Iranian Rheumatology Association & the First International Rheumatology Congress of Iranمشهدپوستر1390خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11492مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1393تجدید چاپ
21218مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1389تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه