محمدرضا  کرامتی
خلاصه عملکرد محمدرضا  کرامتی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدرضا کرامتی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدرضا کرامتی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : KeramatiMR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980253بررسی تأثیر سینرژیک آرسنیک تری اکساید و دفروکسامین در بیان CDمارکرهای بلوغ سلولی در سلولهای AML-M3در محیط in vitroمجریدر دست اجرابلي
2980046بررسی اثر نانو ذرات بارگیری شده بامولکول های siRNA ضد IL-6 به همراه داروی BV6 بر روی رشد سلول های سرطانی سینه ی موشی(T14(مجریدر دست اجرابلي
3970422بررسی پلی مورفیسم‌ RANK [(rs1805034(+34694 C>T)] و سطح سرمی RANK به عنوان مارکرهای پیش گویی کننده اختلالات عملکردی قلب در بیماران بتا تالاسمی ماژورمجریدر دست اجرابلي
4970298بررسی اثرات حساس کنندگی به پرتوی توسط اوراپتن بر سلول های لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط برون تنیمجریدر دست اجرابلي
5970297بررسی اثرات حساس کنندگی به پرتوی توسط آمبلی پرنین بر سلول های لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط برون تنیمجریدر دست اجرابلي
6960801بررسی پلی مورفیسم های(rs 2277438 , rs 9594782) ژن RANKL و سطح سرمی RANKL به عنوان مارکرهای پیش گویی کننده اختلالات عملکردی قلب در بیماران بتا تالاسمی ماژورمجریدر دست اجرابلي
7960800بررسی پلی مورفیسم های(rs 2073617 (950T>C), rs 2073618 (1118 G>C))ژن استئوپروتگرین و سطح سرمی استئوپروتگرین به عنوان فاکتور پیش گویی کننده ی اختلالات عملکردی قلب در بیماران بتا تالاسمی ماژورمجریدر دست اجرابلي
8951093بررسی میزان بیان ژن¬های مربوط به فاکتورها و miRNAهای دخیل در مقاومت دارویی به بورتزومیب در سل-لاین¬های میلومایی انسانیمجریپایان یافتهبلي
9951092بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن های IL10 وTNF-α و ایجاد مقاومت به درمان پلاکت و فاکتور 7 نوترکیب در بیماران ترومباستنی گلانزمنمجریپایان یافتهبلي
10951091بررسی بیان ژن BMI1 در بیماران مبتلا به لوسمی های میلوییدی حاد و مزمن بهمراه گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
11941466تعیین فراوانی کمبود ویتامینD و هورمون پاراتیروئید در بیماران تالاسمی وابسته به تزریق خون در جنوب ایرانمجریپایان یافتهخير
12941400بررسی بیان ژن RNASEL و ABCE1 در بیماران لوسمی لنفوم سلول T بالغین (ATLL) و ناقلین HTLV.1مجریپایان یافتهبلي
13941333ارتباط موتاسیون NPM1 با میزان بیان ژن BCRP در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حادمجریپایان یافتهبلي
14940326بررسی آلوایمونوزاسیون گلبول قرمز متعاقب تزریق خون در بیماران تالاسمی ماژور جنوب کشور ایرانمجریپایان یافتهبلي
15931636اثر افزودن منیزیم در مقایسه با گلوتاتیون به واحدهای خون بر ضایعات ناشی از نگه داری فراورده ی گلبول قرمز متراکممجریپایان یافتهبلي
16931594بررسی تاثیر جهش های factor 2 rs1799963 و factor 5 rs6025در ایجاد مهارکننده فاکتور VIII در بیماران مبتلا به هموفیلی Aشدید و متوسط.مجریپایان یافتهبلي
17931505بررسی فراوانی آنتی فسفولیپید آنتی بادی ، لوپوس آنتی کوآگولانت و سطوح پروتئین Cو S در بیماران دارای سقط مکررمجریپایان یافتهبلي
18930765 " تعیین نوع جهش ژنتیکی مبتلایان به هموفیلی A شدید (کمبود فاکتور 8 انعقادی) و هموفیلی B شدید (کمبود فاکتور 9) با هدف فراهم کردن زمینه تشخیص قبل از تولد این بیماریها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد"مجریپایان یافتهبلي
19922150بررسی پارامترهای خون شناسی و نمای الکتروفورتیک در بیماران مبتلا به تالاسمی مینور و بیماران مبتلا به اختلالال هموگلوبین Dمجریپایان یافتهبلي
20921787اپیدمیولوژی ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی (HTLV-I) بین داوطلبین اهداکننده خون در خراسان رضوی طی یازده سال اخیر (از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1392)مجریپایان یافتهبلي
21921494جداسازی سلول های بنیادی مزانکیمال از بافت چربی وجفت انسان وتمایز آن به سلول اندوتلیالمجریپایان یافتهخير
22920773تاثیر افزایشی miR-210 در تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی خون بند ناف انسان به سلولهای استئوبلاستمجریپایان یافتهبلي
23920569بیان ژن RSK4 در لوسمی میلوئیدی حاد و مقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
24911166بررسی تاثیر القا همزمان استرس اکسیداتیو و استرس شبکه آندوپلاسمی بر فعالیت مسیر پیام رسانی درون سلولی UPR وابسته به عملکرد شبکه آنزیمی پروتیین کیناز Cمجریپایان یافتهخير
25910806بررسی بیان ژن DUSP6 (Dual-specifity Phosphatase 6) در CML و AML ، و همچنین ارتباط آن با جهش FLT3-ITD و NRAS در AMLمجریپایان یافتهبلي
26910776بررسی تاثیر القا همزمان استرس اکسیداتیو و استرس شبکه آندوپلاسمی بر هموستاز کلسیم شبکه آندوپلاسمی و فعالیت مسیر پیام رسانی درون سلولی UPRمجریپایان یافتهبلي
27910699بررسی ارتباط بین سطح سرمی مس و روی با غلظت سرب خون در کارگران شاغل در یک کارخانه باطری سازی مجریپایان یافتهخير
28900886جداسازی سلول های بنیادی مزانکیمال از بافت چربی انسان وتمایز آن به سلول اندوتلیالمجریپایان یافتهبلي
29900883بررسی موتاسیون ژن FLT3 (ITD, D835) در مسمومیت با گازسولفور موستارد در جانبازان شیمیایی ایرانمجریپایان یافتهخير
30900449بررسی فراوانی موتاسیون JAK2(V617F) در مسمومیت با گازسولفور موستارد در جانبازان شیمیایی ایرانمجریپایان یافتهخير
31900040بررسی فراوانی موتاسیون های ژن K-RAS (کدون های 12و 13) در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمنمجریپایان یافتهخير
32891015تعیین نوع اختلال مولکولی درمبتلایان به کمبود فاکتور V و کمبود توام فاکتور V و VIII انعقاد در شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهبلي
3388464بررسی ارتباط بین عفونت فعال هلیکوباکتر پیلوری و آنتی ژنهای گروههای خونی لوئیس و ABO در بیماران دیس پپتیکمجریپایان یافتهبلي
3488314مقایسه تاثیر تغذیه با شیرمادر و شیرخشک بر روی زیر مجموعه های لنفوسیت در نوزادان نارس وبا وزن کم تولدمجریپایان یافتهخير
3588136بررسی ارتباط بروز آنتی ژنهای گروههای خونی لوئیس و ABO وابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوریمجریپایان یافتهبلي
3687877بررسی فراوانی انواع اختلالات هموگلوبین در نمونه های خون بیماران ارجاعی به آزمایشگاههای مرکزی و کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع).مجریپایان یافتهبلي
3787613بررسی رابطه آنمی فقر آهن با مقدار کمپلمان های C3و C4سرممجریپایان یافتهبلي
3887385بررسی فراوانی گروههای خونی فرعی در افراد آلوده به ویروسHTLV-1 مجریپایان یافتهخير
3987186تعیین فراوانی آنتی ژنهای گروههای خونی مینور درمراجعین پایگاههای انتقال خون مشهدمجریپایان یافتهخير
4087111بررسی تناسب میزان درخواست و مصرف خون و فراورده های آن در مراکز درمانی استان خراسان رضوی در 6 ماه اول سال 87مجریپایان یافتهبلي
4186756تعیین ارتباط بین سطح سرب خون در کودکان 1-10 سال بدون آنمی فقر آهن، مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهد مجریپایان یافتهخير
4286502بررسی رابطه آنمی فقر آهن با شمارش زیر گروه های لنفوسیت های Tمجریپایان یافتهبلي
4386443بررسی رابطه آنمی فقر آهن با مقدار ایمونوگلوبولین های سرممجریپایان یافتهخير
4485467بررسی ارتباط بین اختلالات خونی و سطح سرب خون در کارگران در معرض تماس با سرب در یک کارخانه باطری سازی اتومبیل در 1385مجریپایان یافتهخير
4585215بررسی فراوانی آلوآنتی بادیهای موجود در بیماران تالاسمی ماژورمجریپایان یافتهخير
4683176بررسی چگونگی مصرف خون و فرآورده های آن در بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
4783106بررسی ارتباط بین میزان HbA1c و معیارهای رشد در کودکان و نوجوانان دیابتیمجریپایان یافتهخير
48980010بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و شمارش و اندیس های پلاکتیهمکاردر دست اجراخير
49971184بیان ژنهایCCR6 وCXCR3 در بیماران لوسمی/لنفوم سلول T بزرگسالان در مقایسه با گروه حامل HTLV-1 و کنترل سالمهمکاردر دست اجرابلي
50970362بررسی بیان ژن پروتئین انتی اپوپتوتیک DDIAS بیماران AMLهمکارپایان یافتهبلي
51970023بررسی میزان استفاده از خون نسبت به میزان درخواست کراس مچ (CT ratio) و عوامل موثر بر این نسبت در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع)درسال های 1395 و 1396همکاردر دست اجراخير
52961250بررسی یافته های بالینی وآزمایشگاهی بیماران مبتلا به ‏BCGitis‏ منتشردر ‏بیمارستان امام رضا(ع)، بین سال های 1396-1382‏ ‏همکارپایان یافتهبلي
53951318بررسی میزان مسمومیت با سرب در بیماران ارجاعی به آزمایشگاه مرکزی بیمارستان امام رضا (ع) و ارتباط بین سطح سرب خون بیماران با نتایج تست های هماتولوژی و بیوشیمیایی آنهاهمکارپایان یافتهبلي
54950131ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن رسپتور ویتامین د(VDR ) با سطح استئوپورزیس در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
55941026بررسی پلی مورفیسم های مستعد کننده آلوایمونیزاسیون HLA-DRB1 در بیماران بتا تالاسمی وابسته به تزریق خون در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
56940756بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنی آنتی ژنهای (HPA(2-3-4 با مقاومت به پلاکت درمانی در بیماران ترومباستنی گلانزمنهمکارپایان یافتهبلي
57931264بررسی ذخیزه آهن و پروتئین Dickkopf-1 در بیماران تالاسمی ماژورهمکارپایان یافتهبلي
58930616بررسی دمای بسته های خون در فرایند نگهداری و جابجایی آنها در بیمارستانهمکارپایان یافتهبلي
59930606بررسی ارزش نسبت نوتروفیل های نابالغ و سطح کالپروتکتین در تشخیص سپسیس نوزادیهمکارپایان یافتهبلي
60922088بررسی ارتباط نوع وسطح خونی مواد مخدر با طول مدت بی حسی نخاعی در بیماران وابسته به مواد افیونیهمکارپایان یافتهبلي
61920790بیان ژن KIBRA در لوسمی لنفوبلاستیک حاد در مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
62920458ارزش تشخیصی شمارش اجسام لاملار (LBC) در مایع آمنیوتیک در تشخیص ابتلا به سندرم دیسترس تنفسی نوزادان (RDS) در ختم حاملگی در هفته های 41-28همکارپایان یافتهبلي
63910740بررسی وضعیت ذخیره آهن و پروتئین اسکلروستین در بیماران تالاسمی ماژورهمکارپایان یافتهبلي
64910735مقایسه پروفایل miRNA سلول بنیادی خون بند ناف در دوقلو های همسان و نا همسانهمکارپایان یافتهبلي
65900438بررسی محدوده طبیعی مارکرهای بیوشیمیایی کبد در جمعیت شهر مشهد و عوامل تاثیرگذار بر آنهاهمکارپایان یافتهبلي
6688767بررسی عوارض دیررس مسمومیت خردل گوگردی، بویژه عوارض قلبی عروقی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
6788400بررسی ارتباط هایپرسگمانتاسیون نوتروفیلی بافقر آهن در زنان 25-16سالههمکارپایان یافتهخير
6885136بررسی شیوع کمبود G6PD در موالید زایشگاه شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
6984275بررسی اثر ویتامین K خوراکی و عضلانی بر فاکتورهای انعقادیهمکارپایان یافتهخير
7083100بررسی میزان مثبت شدن و اهمیت کلینیکی آنتی فسفولیپد آنتی بادیها در بیماران با سقط مکررهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982045Evaluating the expression of ERG gene in acute myeloblastic leukemia in north east of IranISCJournal of Basic Research in Medical Sciences1397چهارم
2981897Assessment of T helper 17-associated cytokines in thromboangiitis obliteransISIJournal of Inflammation Research1398سوم
3981726Expression of ROR1 Gene in Patients with Acute Lymphoblastic LeukemiascopusIranian Journal of Blood and cancer1398سوم
4980049Upregulation of miR-210 promotes differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) into osteoblastsISIBosnian journal of basic medical sciences1397مسئول
5973790Red Blood Cells Alloimmunization and Autoimmunization in Multitransfused Thalassemia Patients in South of IranISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY & ONCOLOGY1397مسئول
6973144Survey of the Status of Iron and Sclerostin in Major Thalassemia PatientsChemical AbstractInternational Journal of Medical Laboratory1397دوم
7972930Monitoring of Storage and Transportation Temperature Conditions in Red Blood Cell Units: A Cross-Sectional StudyISIIndian Journal of Hematology and Blood Transfusion1398سوم
8972496Prooxidant-antioxidant balance in Iranian veterans exposed to mustard gas and its correlation with biochemical and hematological parameters. Drug and chemical toxicology چهارم
9972489Pro-oxidant–antioxidant balance in Iranian veterans with sulfur mustard toxicity and different levels of pulmonary disordersISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1395پنجم به بعد
10972231Correlation of BCRP Expression to NPM1 Mutations in Acute Myeloid LeukemiaISIInternational Journal of Hematology and Oncology1397مسئول
11971986Comparison of miRNA Profiles of Cord Blood Stem Cells in Identical and Fraternal TwinsISICell Journal1397چهارم
12971868Effectiveness of intervention due to feedback on errors arising from inappropriate transportation and storage of blood bags in hospitals: a quasi-experimental studyPMCElectronic Physician1397سوم
13971573Effect of Sulfur Mustard Toxicity on FLT3-ITD Gene Mutation in Sulfur Mustard VeteransChemical Abstractiranian journal of toxicology1397مسئول
14964007Assessment of BAALC Gene Expression in Acute Myeloid Leukemia Patients Compared to Control Group in North-East of IranISIUHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI1396پنجم به بعد
15964005BCR-ABL fusion genes and laboratory findings in patients with chronic myeloid leukemia in northeast IranPMCCaspian journal of internal medicine1396دوم
16964004Cytogenetic Abnormalities with Interphase FISH Method and Clinical Manifestation in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients in North-East of IranPMCInternational Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research1396سوم
17962096Evaluation of Immature Neutrophil Ratio and Calprotectin Level for the Diagnosis of Neonatal SepsisISIIranian Journal of Neonatology1396سوم
18961525Cardiac Hemosiderosis in Transfusion Dependent ThalassemiaISCInternational Journal of Basic Science in Medicine1395دوم
19961265Proinflammatory signaling functions of thrombin in cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم به بعد
20960641Assessment of Heart and Liver Iron Overload in Thalassemia Major Patients Using T2* Magnetic Resonance ImagingISIINDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION1396مسئول
21960422Role of Oxidative Stress in Modulating Unfolded Protein Response Activity in Chronic Myeloid Leukemia Cell LineMedlineIranian biomedical journal1394دوم
22960084Serum levels of fibroblast growth factor 21 in type 2 diabetic patientsISIACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST1395چهارم
23953147Role of Thrombin in the Pathogenesis of Central Nervous System Inflammatory DiseasesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1395پنجم
24953028Evaluation of JAK2 (V617F) Mutation in Iranian Veterans with Delayed Complications of Sulphur Mustard PoisoningChemical Abstractiranian journal of toxicology1395اول
25952982JAK2 V617F Mutation in Adult T Cell Leukemia-Lymphoma.ISIINDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION1395سوم
26951308Down-Regulation of Ribosomal S6 kinase RPS6KA6 in Acute Myeloid Leukemia PatientsISIcell journal(yakhteh)1395مسئول
27951286The effect of deoxyribonucleic acid extraction methods from lymphoid tissue on the purity content, and amplifying abilityindex copernicusNigerian Medical Journal1395سوم
28950847Effects of oxidative stress on modulating unfolded protein response signaling pathway in K562 chronic myeloid cell linescopusDer Pharmacia Lettre1395مسئول
29943114Clinical and Laboratory Findings of Lead Hepatotoxicity in the Workers of a Car Battery Manufacturing FactoryChemical AbstractIranian Journal of Toxicology1395پنجم
30941705Frequency of FLT3 ITD and FLT3 TKD Mutations in Multiple Myeloma Patients (A Case Control Study)سایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Medical Laboratory1393سوم
31941704DE NOVO CHROMOSOMAL ABNORMALITIES IN ACUTE LEUKEMIA PATIENTS IN NORTHEAST OF IRANعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences1394دوم
32941479Down regulation of GTPase regulator associated with the focal adhesion kinase (GRAF) gene expression in patients with acute myeloblastic leukemiaسایر سایت‏های تخصصیJBRMS1394چهارم
33940737Lack of FLT3‐TKD835 gene mutation in toxicity of sulfur mustard in Iranian veteransISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
34934638Differentiation of adipocytes and osteocytes from human adipose and placental mesenchymal stem cellsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394سوم
35934424Blood bag temperature monitoring system.PMCStudies in health technology and informatics1393سوم
36933388Human papilloma virus 16/18 genotypes in patients with squamous cell carcinoma of cervix in northeast IranPMCNigerian Medical Journal1393پنجم به بعد
37931893platelet volume indices in patients with varicocelePMCClinical and experimental reproductive medicine1393سوم
38930957Is there any significant correlation between Chlamydia pneumoniae infection with coronary atherosclerosis?scopusNigerian medical journal1392چهارم
3992830Visceral Leishmaniasis with Massive Hematemesis and Peripheral Blood InvolvementISIClinical Laboratory Journal1392اول و مسئول
40924486Lack of KRAS Gene Mutations in Chronic Myeloid Leukemia in Iran.ISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1392مسئول
41924128Correlation between blood lead concentration and iron deficiency in Iranian childrenPMCNigerian Medical Journal1392اول
42924086Effectiveness of oral Tranexamic acid administration on blood loss after knee artroplasty: A randomized clinical trialISITransfusion and Apheresis Science1392سوم
43923767Absence of Helicobacter pylori infection in coronary atherosclerosis disease in Northeast of Iran.EmbaseArtery Research1392پنجم
44923284Biochemical and hematological findings of Khorasan veterans 23 years after sulfur mustard exposureISIJournal of Research in Medical Sciences1392اول
45922484Screening of hemoglobin disorders in referral cases to the hospital’s laboratory in Northeast IranISIInternational Journal of Hematology and Oncology1392اول
46922404Association of Helicobacter pylori infection with the Lewis and ABO blood groups in dyspeptic patientsPMCNigerian Medical Journal1392مسئول
47922355The Association between Neutrophilic Hypersegmentation and Iron Deficiency with Regard to Folate Status in 16 - 30 Year-Old WomenISIClinical laboratory1392دوم
48922284study on antiphospolipid/ anticardiolipin antibodies in women with recurrent abortionISIIranian Red Crescent Medical Journal1392دوم
4992116Is There Any Relationship between Human Herpesvirus-8 and Multiple Myeloma?EmbaseLymphoma1392چهارم
5092111Is there any relationship between Chlamydophila pneumoniae and coronary atherosclerosis among Iranians?PMCNigerian Medical Journal1381چهارم
5191571Expression of Rhesus Blood Group Antigens in HTLV-I Infection in Northeast IranISIClin. Lab1391مسئول
5291328Role of the lewis and ABO Blood Group Antigens in Helicobacter pylori infectionPMCMalays J Med Sci1391اول
5391314Is there any relationship between expressions of minor blood group antigens with HTLV-I infectionISITransfusion and Apheresis Science1391مسئول
5490524The association of Epstein-Barr Virus infection with multiple myelomaISIIndian journal of pathology & microbiology1390سوم
5590277Blood group antigens frequencies in the northeast of IranISITransfusion and apheresis science1390اول
5690253Determination of hematologic reference values of neonates in mashhad IranISIUHOD - Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi1390اول
5790251C3 and C4 complement levels in iron deficiency anemiascopusIranian Journal of Pathology1390مسئول
5889525The Determination of Hematologic Reference Values in Neonates in Mashhadindex copernicusافق دانش1389اول
5989414Serum immunoglobulins in patients with iron deficiency anemiaISIIndian Journal of Hematology and Blood Transfusion1389مسئول
6089399Clinical and laboratory features in adult T-cell leukemia/lymphoma in Khrasan, IranISILeukemia & Lymphoma 1389اول
6189394Case of erythrophagocytosis in a patient with mantle cell lymphoma and cold agglutinin diseaseISILeukemia Research1389مسئول
6289332Correlation between iron deficiency and lead intoxication in the workers of a car battery plantISIUhod-Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi 1389مسئول
6389235Peripheral blood lymphocyte subset counts in pre-menopausal women with iron-deficiency anaemiaPMCMalaysian Journal of Medical Sciences 1389اول
6488709Occupational Lead Poisoning in Workers of Traditional Tile Factories in Mashhad, Northeast of Iranindex copernicusThe International Journal of Occupational and Environmental Medicine1388پنجم به بعد
6588478ارتباط بین کمبود آهن و مسمومیت با سرب در کارگران یک کارخانه باتری سازی اتوموبیلindex copernicusمحله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرحند1388مسئول
6688311Alloimmunization among transfusion-dependent thalassemia patientsISIAsian Journal of Transfusion Science1388دوم
6788072Prevalence of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in neonates of northeast of iranChemical Abstractjournal of chinese clinical medicine 1388چهارم
6887619Validity of P57kip2 immunohistochemical marker in differential diagnosis of molar pregnancyscopusurkish-German Gynecological Education and Research1388پنجم به بعد
6987360ارتباط بین معیارهای رشد و سطح لیپیدهای سرم با میزان هموگلوبین گلیکه در کودکان و نوجوانان دیابتی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
7087333پیش گویی چند متغیره نیاز به انتقال خون در بیماران با جراحی بای پس شریان کرونرindex copernicusخون1387مسئول
7187277Multivariate predictors of blood transfusion in patients undergoing coronary artery bypass graft in Mashhad, Iran ISIIranian Red Crescent Medical Journal 1387مسئول
7287183Association between the level of HbA1c and serum lipids profile in type 2 diabetic patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
7387082immunohistochemical study association between human herpesvirus 8 and multiple myelomaISIinternational journal of hematology1387چهارم
7487002The Comparison Effect of Oral and Intramuscular Injection vitamin K on PT and APTT in neonatesISIInternational journal of hematology and Oncology1387چهارم
7586598Assessment of various medical groups' knowledge of transfusion medicineindex copernicusHakim reseach journal1386مسئول
7686375تعیین مقادیر مرجع خون شناسی در گروههای مختلف سنی و جنسی در جمعیت عمومی شهرستان مشهد SID/Iranmedex/Magiranافق دانش 1386مسئول
7786265نوروبورلیوز در جریان تب راجعه و گزارش یک مورد(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386چهارم
7886240ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوری با سطح فریتین سرم و کم خونی فقر آهن بیمارستان امام رضا(ع) مشهد(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
7986065The effect of Iron Deficiency Anemia on the HbA2 level and Comparison of Hematologic Values Between IDA and Thalassemia Minorscopusinternational Journal of Hematology and oncology1386مسئول
8085348گزارش کمبود مادرزادی فاکتورVII انعقاد در یک خانواده(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
8185339بررسی عوامل خطر در ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری و ارتباط آن با نوع گروه خونیABO(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
8285320چگونگی مصرف خون و فرآورده های آن در بیمارستان امام رضا (ع)سال 1382(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
8385165The correlation between H . Pylori infection with serum ferritin cocentration and iron deficiency anemiascopusInternational journal of hematology and oncology1385اول
8485110بررسی چگونگی مصرف خون و فرآورده های آن در بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1382(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
8584084تاثیر کم خونی فقر آهن بر میزان هموگلوبین A2 و مقایسه مقادیر خون شناسی در کم خونی فقر آهن با تالاسمی مینورSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1384اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972569Clinical and laboratory findings of disseminated BCGitis patients in Emam Reza hospital,between 1382 and 1396دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتباط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397خير
2972232Frequencies of antiphospholipid antibodies in women with recurrent abortion in Northeast of Iranthe 14th International Congress of Immunology & Allergyتهرانپوستر1397خير
3971348The association between neutrophilic hypersegmentation and iron deficiency with regard to folate status in 16-30 years old women5th International Congress of Biochemistry and Molecular Biologyیزدپوستر1392خير
4931773are they really rare prevalence of rare bleeding disorders (RBDs) in north east of iranXXX international congress of the world federation of hemophiliaپاریسپوستر1391خير
5923251Delayed biochemical and hematological complications of Mustard Gas in Iranian veterans 23 years after the exposureدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير
6921170بررسی رابطه آنمی فقر آهن با مقدار ایمونوگلوبولین های سرمAsthma, Allergy and Immunology Congressمشهدپوستر1389خير
7921168تعیین مقادیر مرجع خون شناسی در نوزادان شهر مشهدFirst Neonatal & Pediatrics Intensive Care Congressمشهدپوستر1389خير
8921164فراوانی اختلالات هموگلوبین در شمال شرق ایران12th International Conference on Thalassaemiaآنتالیا- ترکیهپوستر1390خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12009سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1398تالیف و گردآوری
21288سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1397تالیف
31217ورزش در بیماریهای شایع کودکان1388تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه