محمد  تاج فرد
خلاصه عملکرد محمد  تاج فرد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمد تاج فرد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد تاج فرد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بهداشت عمومی دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : TajfardM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
سلامت جامعهدکترا (Ph.D.)0

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
استاد یاردانشکده بهداشت- دانشگاه 18

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950139بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت، خودکارآمدی و کنترل فشار خون در معلمین مرد مدارس شهرستان قاینات سال تحصیلی-96 95مجریپایان یافتهبلي
2940306بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل ارتقاء سلامت بر رفتارهای خودمراقبتی جسمی(تغذیه ، تحرک بدنی) در جمعیت زنان60-18 ساله شهر بجنورد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
386506بررسی استرس های شغلی و برخی عوامل موثر بر آن در کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک شهرستان مشهد-1386مجریپایان یافتهخير
4980598بررسی تأثیر آموزش براساس تئوری شناختی اجتماعی در سفیران سلامت بر رفتارهای پیشگیرانه لیشمانیوز جلدی در سفیران و خانوارهای تحت پوشش در مناطق روستایی مرکز بهداشت شماره یک مشهد درسال 1398همکاردر دست اجرابلي
5980267بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر رفتارهای خودمراقبتی گروه های خودیارفشارخون در مراکزخدمات جامع سلامت شهر مشهد درسال 1398همکاردر دست اجرابلي
6971029مقایسه دو مدل دوجمله‌ای منفی با صفرانباشته و دوجمله ای منفی بریده شده با صفر انباشته در پیش بینی نتایج منفی آنژیوگرافی قلب براساس عوامل‌خطر مشاهده‌ایهمکاردر دست اجراخير
7961406ارزیابی ریسک سلامت انسان در مواجهه با برخی از ترکیبات سمی ارگانوکلره، پلی کلرو بیفنیل ها و فلزات سنگین ناشی از مصرف صیفی جات پرورشی در گلخانه های شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
8960776بررسی تاثیر آموزش زوجین بر اساس نظریه خودکارآمدی بر ارتقاء کیفیت زندگی، خودکارآمدی و سواد سلامت زنان یائسه تحت پوشش مراکزجامع سلامت شهرستان مشهدهمکارپایان یافتهبلي
9960762بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده و خودکارآمدی بر سطح سواد سلامت زنان یائسه ومیزان استفاده آنها از خدمات بهداشتی ودرمانی در مراکز جامع سلامت شهر مشهد در سال1396همکارپایان یافتهبلي
10951750بررسی و مقایسه الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان ، بیزین ساده و رگرسیون لوجستیک در تعیین فاکتورهای تشخیصی ضرورت آنژیوگرافیهمکارپایان یافتهبلي
11951132بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت ، خودکارآمدی و رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به واحدهای دیابت شهر مشهد سال 95همکارپایان یافتهبلي
12940872بررسی سواد سلامت اینترنتی و میزان رضایت مندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد از اطلاعات موجود در تارنماهای بهداشتی در سال ۹۵-۱۳۹۴همکارپایان یافتهبلي
13940865مقایسه دومدل رگرسیون لجستیک ودوجمله ای منفی با صفرانباشته در پیش بینی نتایج منفی آنژیوگرافی براساس عوامل خطر مشاهده ای وپنهانهمکارپایان یافتهبلي
14900671بررسی ارتباط سایتوکاین ها ، سی راکتیو پروتئین با حساسیت بالا، با درگیری عروق کرونری در بیمارا ن مراجعه کننده جهت آنژیوگرافی به بیمارستان قائم(عج) درسال 91-90همکارپایان یافتهخير
1585259بررسی رابطه عوامل موثر بر وقوع و شدت صدمات جانی در حوادث رانندگی جاده مشهد-تربت حیدریه در سال 1385همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981866Associated Factors with the Use of Health Services among Postmenopausal Women in Mashhad Based on the Theory of Planned Behavior: The Role of Health LiteracyISCمجله آموزش و سلامت جامعه1398چهارم
2973270Relationship between serum high sensitivity C‐reactive protein with angiographic severity of coronary artery disease and traditional cardiovascular risk factorsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398اول
3973184The Relationship of Health Literacy with Hypertension Self-Efficacy and General Self-Efficacy Among SchoolteachersISCModern Care Journal1397مسئول
4972268The Response of Macrobenthic Communities to Environmental Variability in Tropical Coastal WatersISIEstuaries and Coasts1397دوم
5972149Application of water quality indices for evaluating water quality and anthropogenic impact assessmentISIInternational Journal of Environmental Science and Technology1398چهارم
6972147Assessing the ecological health status using macrobenthic communities of tropical coastal waterISIHUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT1397مسئول
7971225Serum C‐reactive protein in the prediction of cardiovascular diseases: Overview of the latest clinical studies and public health practiceISIJournal of cellular physiology1397مسئول
8963591The Impact of Education Based on Self-efficacy Theory on Health Literacy, Self-efficacy and Self-care Behaviors in Patients With Type 2 DiabetesISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران1396سوم
9963287Factors Affecting Correct Nutrition Behavior in Women: A Study Based on Pender's Health Promotion Model: 1395scopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396اول
10962590Serum concentrations of MCP-1 and IL-6 in combination predict the presence of coronary artery disease and mortality in subjects undergoing coronary angiographyISIMOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY1396دوم
11962475Relationship between serum cytokines receptors and matrix metalloproteinase 9 levels and coronary artery diseaseISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1396اول
12961577The Status and Characteristics of Eutrophication in the Tropical Coastal WaterISIEnvironmental science: Processes & impacts1396مسئول
13961287Impact of Cigarette Smoking on Serum Pro- and Anti-Inflammatory Cytokines and Growth FactorsISIAMERICAN JOURNAL OF MENS HEALTH1396پنجم به بعد
14960764hs-CRP is strongly associated with coronary heart disease (CHD): A data mining approach using decision tree algorithmISICOMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE1396اول
15960294E-Health literacy ofmedical andhealthsciencesuniversity students in Mashhad, Iran in 2016:apilot studyPMCelectronic physician1395سوم
16950162Association between serum cytokine concentrations and the presence of hypertriglyceridemiaISIClinical Biochemistry1395دوم
17935021Relationship between serum cytokine and growth factor concentrations and coronary artery diseaseISIClinical Biochemistry1394پنجم به بعد
18933812Association of heat shock protein70-2 (HSP70-2) gene polymorphism with coronary artery disease in an Iranian population.ISIGene1393پنجم به بعد
19932008Anxiety, Depression, Coronary Artery Disease and Diabetes Mellitus; An Association Study in Ghaem Hospital, IranISIIran Red Crescent Med J1393اول
20931101Serum Inflammatory Cytokines and Depression in Coronary Artery DiseaseISIIranian Red Crescent medical journal1393اول
21930622Anxiety, Depression and Coronary Artery Disease among Patients Undergoing Angiography in Ghaem Hospital, Mashhad, IranChemical AbstractHealth1393اول
22923892Dietary intake of patients with angiographically defined coronary artery disease and that of healthy controls in IranISIEuropean Journal of Clinical Nutrition1392دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973385ارزیابی سواد سلامت و ارتباط آن با خودکارآمدی درک شده در بیماران مبتلا به دیابت نوع دونهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
2973379تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر استراتژیهای سواد سلامت بر رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دونهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
3971159سوادسلامت الکترونیک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد و میزان رضایت مندی آن ها از اطلاعات موجود در تارنماهای بهداشتی در سال 95-1394نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکیمشهدپوستر1396خير
4961858health literacy and womens problems about breast cancer in health centers of mashhad (iran)the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
5961665health literacy and womens problems about breast cancer in newly diagnosed with breast cancer in health centers of mashhad (iran)the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
6953082پیشگویی گرفتگی عروق کرونر و مرگ زودرس با استفاده از اندازه گیری سطح سایتوکاینهای التهابیچهارمین کنگره فناوریهای نوین آزمایشگاهیتهرانسخنرانی1395خير
7952135تعیین نسبت شانس گرفتگی عروق در بیماران دیابتی به غیردیابتی کاندید آنژیوگرافی با تعدیل روی سطوح لیپید پروفایل با استفاده از مدل رگرسیون لجستیکهفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورکاشانسخنرانی1395خير
8950382بررسی ارتباط قندخون ناشتا و سطوح لیپیدپروفایل برنتایج آنژیوگرافی با استفاده از مدل رگرسیون دو جمله ای منفیششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
9932993Association between circulating cytokines level and diabetes: a case-control study6th International Congress of Laboratory & Clinicتهران ایرانپوستر1392خير
10932987Effect of smoking on changes of serum cytokines profile6th International Congress of Laboratory & Clinicتهران ایرانسخنرانی1392خير
11923855بررسی سایتوکاین ها در بیماران عروق کرونری در بیمارانی که آنژیوگرافی شده انددومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای عروق کرونر قلبشیرازپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11857World Seas: an Environmental Evaluation (Second Edition)1397تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه