کیارش  قزوینی
خلاصه عملکرد کیارش  قزوینی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

کیارش قزوینی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): کیارش قزوینی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : میکروبیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ghazvinik@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980425بررسی الگوی مقاومت انتروکوک فکالیس به آمپی سیلین در عفونتهای بیمارستانی بیماران بستری بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم در سال های 1397و 1398مجریدر دست اجرابلي
2980424بررسی الگوی مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس به سیپروفلوکسازین در عفونتهای بیمارستانی بیماران بستری بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم در سال های 1397و 1398مجریدر دست اجرابلي
3971595فرمولاسیون و ارزیابی اثربخشی درمانی پپتیدهای ضد میکروبی تولید شده در گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر روی عفونت های پوست و بافت نرممجریدر دست اجرابلي
4971593شناسایی الگوی مقاومت کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت های بیمارستانی نسبت به سفالوسپورین ها در سال های 96 و 97مجریدر دست اجرابلي
5971591شناسایی الگوی مقاومت پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت های بیمارستانی در سال های 96 و 97 نسبت به آمینوگلیکوزید در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)مجریدر دست اجرابلي
6971590شناسایی الگوی مقاومت پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت های بیمارستانی در سال های 96 و 97 نسبت به کارباپنم ها در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)مجریدر دست اجرابلي
7971118بررسی میزان مقاومت باکتری اشریشیا کلی به کارباپنم ها در نمونه های جمع آوری شده در بیمارستان قائم مشهد در سال 1396مجریپایان یافتهبلي
8970784تولید دو پپتید آنتی میکروبیال melittin وnisin و بررسی اثرات ضدباکتریایی آنها بر علیه مایکوپلاسماها و سایر پاتوژنهای رایجمجریدر دست اجرابلي
9970724بررسی نحوه تجویز داروی کلیندامایسین در بیمارستان قائم، اندیکاسیون ها و انطباق تجویز آن بر اساس الگوی آنتی بیوگراممجریدر دست اجرابلي
10970535ارزیابی بیماری سل و شناسایی ارتباط اپیدمیولوژی جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس دربیماران مسلول افغانستان با استفاده از روشهای تایپینگ از قبیل Spoligotyping و MIRU-VNTR و مقایسه این جدایه ها با جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس خراسان رضوی ومشخص کردن منبع انتقالمجریدر دست اجراخير
11961737شناسایی الگوی باکتری های ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی و مقاومت آن در مرکز قائم(عج) و ارزیابی تاثیر بخشی از اقدامات مرتبط با Antibiotic Stewardship در میزان مصرف و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکیمجریدر دست اجراخير
12961171مقایسه پروفایل بیان ژن های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران با سل ارزنی و سل فعال با استفاده از تکنیک RNA-Seq و بررسی تغییرات بیان ژن های میزبان را در دو گروه از بیمارمجریدر دست اجرابلي
13951551بررسی میزان یادداری(ماندگاری) دانش دانشجویان پزشکی در مورد درس میکروب شناسی علوم پایه در دانشجویان سال 3 و کارآموز و کارورز پزشکیمجریپایان یافتهبلي
14951416بررسی میزان شیوع عفونتهای باکتریایی استرپتوکک گروه B، مایکوپلاسما هومینیس، مایکوپلاسما ژنیتالیوم در اقایان و خانمهای نابارور مشهد در بازه زمانی یکساله با روش کشت و multiplex PCR و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و نیز تعیین تایپ ایزوله ها با روش MLST و PFGEمجریدر دست اجراخير
15951408تولید پپتید آنتی میکروبیال فیوژن با استفاده از Pexiganan و Tilapia piscidin 4 و بررسی اثرات ضد هلیکوباکتر پیلوری آن در شرایط in vitro وin vivo و بررسی برروی گروه های دیگر باکتری ها بویژه مایکوباکتریایی و سایر پاتوژنهای رایجمجریپایان یافتهبلي
16951247ارزیابی تنوع و مقاومت دارویی پاتوتایپ های اشرشیا کلی مولد گاستروانتریت در نمونه مدفوع بیماران در بیمارستان های منتخب شهر مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
17950691راه اندازی سازوکار و ارزیابی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس نسبت به فلوروکینولون ها بعنوان یکی از داروهای اصلی خط دوم درمان سل در شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهبلي
18950690راه اندازی ساز وکار و ارزیابی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت مایکوباکتریوم های مقاوم به چند دارو نسبت به آمینوگلیکوزید های تزریقی در شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهبلي
19950262سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاهان Pistacia lentiscus و Ferula gumosa و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آنمجریپایان یافتهبلي
20950033احصاء عوامل بیماریزای انسانی که دارای پتانسیل کاربرد به عنوان تهدیدات زیستی هستند.مجریپایان یافتهبلي
21941808وضعیت بیماری سل و شناسایی الگو و ارتباط اپیدمیولوژی جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در انسان و دام در منطقه خراسان رضوی با استفاده از روشهای تایپینگ از قبیل Spoligotyping و PFGE و Whole genome sequencing و مشخص کردن راه های انتقال شایع در خراسان رضوی (مطالعه کوهورت)مجریپایان یافتهبلي
22941470استفاده از روش Real-Time PCR به منظور تشخیص کلستریدیوم دیفیسیل توکسیژنیک در نمونه مدفوع بیماران مبتلا به اسهالمجریپایان یافتهبلي
23941165بررسی میان کنش میزبان و میکروب مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بروز بیماری سل با بررسی بیان ژن های MMP3 و MMP9 از میزبان و ژن ویرولانس ESAT-6 از میکروب در افراد مبتلا به بیماری سلمجریپایان یافتهبلي
24940792بررسی ایمنی زایی پروتئین ژن فیوژن cagA- hPaA نوترکیب علیه هلیکوباکتر پیلوری و کلیرانس آنها در مدل موشی BALB/cمجریپایان یافتهبلي
25940356بررسی بیان میکرو RNAهای mir- 181-b،mir-34 وmir-16 در بیماران مبتلا به ویروس HIV و مقایسه با افراد سالممجریپایان یافتهبلي
26940338طراحی و راه اندازی multiplex PCRبه منظور شناسایی campylobacter spp,salmonella spp,shigella spp, producing E.coli , clostridium difficile vero toxin در نمونه های مدفوعمجریپایان یافتهبلي
27940130طراحی و جداسازی DNA آپتامر بر علیه آنتی ژن Ag85A مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و ارزیابی آن برای تشخیص سل در نمونه سرم بیمارانمجریپایان یافتهبلي
28940112ارزیابی ارتباط نتایج روش های مختلف فنوتیپک وژنوتپیک شناسایی مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به متی سیلین با پاسخ به درمان در بیماران بستریمجریپایان یافتهبلي
29940061بررسی شیوع اشرشیا کلی ST131 و ژنهای مقاومت بتالاکتامازی در نمونه های جدا شده از بیماران در مشهدمجریپایان یافتهبلي
30931494تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات کیتوزان با روکش آلژینات حاوی پروتئین PPE17 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و بررسی ایمنی زائی آن در موش با دو روش زیر جلدی و درون بینیمجریپایان یافتهبلي
31931295ارزیابی آنتی بادی علیه ریکتزیا ریکتزی و ریکتزیا تیفی در سرم مبتلایان به بیماری بورگرمجریپایان یافتهخير
32931202بررسی اثر تقویت کشندگی ماکروفاژ های موش با عصاره گیاهان آلوئه ورا و اوکالیپتوس وتاثیرآنها روی باسیل BCG در شرایط برون تنی.مجریپایان یافتهخير
33931200پیش بینی بیماری سل با استفاده از مدل سازی و روش های آماریمجریپایان یافتهبلي
34930884تولید و تخلیص پروتئین HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به همراه Fcγ2α از IgG موشی به صورت یک فیوژن پروتئین نوترکیب (HspX:Fc) در مخمر Pichia pastoris به منظور طراحی واکسنمجریپایان یافتهبلي
35930690بررسی میزان بیان ژن هایCCR1 و CCR2 از میزبان و ژن ویرولانس CFP-10 ازمایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران مبتلا به سلمجریپایان یافتهبلي
36930635بررسی ارتباط بیان ژن ویرولانس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (ESAT-6) با بیان ژن های IDO و TGF-β انسانی در افراد مبتلا به بیماری سلمجریپایان یافتهبلي
37930634بررسی میان کنش میزبان و میکروب مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بروز بیماری سل با بررسی بیان ژن های iNOS و Tbetاز میزبان و ژن ویرولانس Ag85B از میکروب در افراد مبتلا به بیماری سلمجریپایان یافتهبلي
38930600بررسی قضاوت اخلاقی (ethical judgement ) کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94مجریپایان یافتهبلي
39930504تعیین الگوی ژنتیکی جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در منطقه با استفاده از روش تایپینگ MIRU-VNTRمجریپایان یافتهبلي
40930327بررسی روشها و راههای ارزیابی اعضای هیئت علمی بالینی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص برنامه ارزیابی عملکرد ایشان در سال 93 مجریپایان یافتهخير
41930135تدوین برنامه اموزشی مبتنی بر صلاحیت برای دوره دستیاری بیماری های عفونیمجریپایان یافتهبلي
42930122بررسی فراوانی مایکوپلاسما پنومونیه در نمونه های خلط بیماران با تشدید بیماری انسداد مزمن راه های هوایی ریه (COPD Exacerbation) مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
43930079بررسی تاثیرمیکروبیوتای مهم سیستم تنفسی تحتانی در نوع پاسخ ایمنی بر علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و شدت بروز بیماری سلمجریپایان یافتهخير
44930022بررسی الگوی کلونیزاسیون باکتریایی سیستم ژنیتال در زنان حامله با پارگی زودرس کیسه آب و ارتباط آن با عوارض مادری و نوزادی در بیمارستان قائم (عج) و ام البنین(س)1393-1395مجریپایان یافتهبلي
45922895شناسایی مقاومت به ریفامپین در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با تعیین توالی ژن rpoB وبررسی پولی مورفیسم ان روی نمونه های خلط بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماری های ریوی بیمارستان دکتر شریعتی مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
46922894شناسایی ارتباط فیلوژنیک سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به ریفامپین جدا شده از نمونه خلط بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماری های ریوی بیمارستان شریعتی مشهد درسال 1393مجریپایان یافتهبلي
47922737ارزیابی جامع اپیدمیولوژی مقاومت باکتری های شایع در مراکز درمانی(MRSA, VRE, ESBL, CRE, MRAB ) در شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهخير
48922349تبیین تجربیات دستیار های دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره تاثیرات طرح یک ماهه تبیین تجربیات دستیار های دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره تاثیرات طرح یک ماهه دوره دستیاری بر کیفیت آموزشمجریپایان یافتهخير
49921723بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی مقاطع بالینی در مورد آموزش دورة علوم پایهمجریپایان یافتهخير
50921456دیدگاه دانشجویان مقاطع مختلف دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آینده حرفه ای خود، یک مطالعه کیفیمجریپایان یافتهبلي
51921330تشخیص ، جداسازی وبررسی راهکارهای حذف مایکوباکتری ها و باکتری های خورنده آهن و گوگرد شایع در آب شرب شبکه توزیع آب شرب شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
52921250مقایسه تاثیر دو روش آموزش عادی و آموزش مبتنی بر ارائه مقاله بر یادگیری درس فیزیولوژی دانشجویان بینایی سنجی و تکنولوژی رادیولوژیمجریپایان یافتهخير
53920956تعیین کارایی و ارزیابی ژل ضد عفونی کننده بهداشتی دست حاوی ذرات نانو نقرهمجریپایان یافتهبلي
54910963بررسی تعیین مقاومت مایکوباکتریوم توبرکولوزیس به داروهای ریفامپین و ایزونیازید و عوامل موثر بر آن در نمونه های ارجاع شده به بیمارستان شریعتی مشهد در سال92مجریپایان یافتهبلي
55910767ارزیابی تاثیر بکارگیری ('Contract Activity Packages') در آموزش درس بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک دانشجویان دکتری در مقایسه با روش سنتیمجریپایان یافتهخير
56910662تعیین فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به دیسپپسی مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد درسال 1391-1392مجریپایان یافتهبلي
57910616بررسی وجود و میزان آلودگی سیستم آبی بخشهای بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) با لژیونلا در سال 91مجریپایان یافتهخير
58910073کلونینگ و تولید پروتئین CFP10از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موشمجریپایان یافتهبلي
59910069کلونینگ و تولید پروتئین ESAT-6 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موشمجریپایان یافتهبلي
60910057بررسی سیر تغییر الگوی مقاومت آسینتوباکتر بومانی نسبت به ایمیپنم در بیمارستان امام رضا (ع) و مرکز آموزشی , پژوهشی و درمانی قائم (عج) از سال 1388 تا سال 1390مجریپایان یافتهبلي
61910045کلونینگ و تولید پروتئین های Esat-6، HspX و Cfp-10 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشی در دو سیستم یوکاریوتی جانوری و مخمری به منظور ایجاد سیستم هدفمند عرضه آنتی ژن (Selective delivery and processing)و بررسی قدرت ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلیمجریپایان یافتهخير
62901155ارزیابی مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران سل ریوی اسمیر مثبت تازه تشخیص داده شده درخراسان رضوی ازخرداد 1390 تاخرداد 1391مجریپایان یافتهخير
63901135بررسی پلی مورفیسم ژن rpoB درسویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به ریفامپین درنمونه های ارجاع شده به آزمایشگاه رفرانس منطقه ای سل در مشهدمجریپایان یافتهبلي
64901106ژنوتایپینگ ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
65901037بررسی ارزش تشخیصی میکرو RNA های mir-483-5p، mir-146a و mir-29a در افتراق بیماران مبتلا به سل فعال از افراد سالممجریپایان یافتهبلي
66900602ارزیابی عملکرد و ویژگی های آنتی باکتریال ماده ضد عفونی کنندهسطح بالای Umoniumمجریپایان یافتهخير
67900423بررسی پایداری فیزیکی و بیولوژیک شیمیایی و استریلیتی قطره های فورت ذخیره شده در دماهای 24 ، 4 درجه سانتیگراد برای 0 و 4 و 7 و 14 و 28 روز پس از تهیه در محلولهای مختلفمجریپایان یافتهبلي
68900292تعیین کارایی ماده ضد عفونی کننده بهداشتی دست" درموسپت"مجریپایان یافتهخير
69900278بررسی فراوانی DNA لیشمانیا در درماتیت های مزمن گرانولوماتو با علت ناشناخته با روش PCRمجریپایان یافتهبلي
70900199بررسی ارتباط فلور میکروبی نازوفارنکس و آنتی بیوگرام آنها با اتیت مدیای همراه افیوژن در شهر مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهبلي
71900144بررسی فراوانی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده TSST1 و همولیزین آلفا در کلنیزاسیون باکتریال درماتیت آتوپیک کودکان و ارتباط آن با شدت بیماریمجریپایان یافتهبلي
7289989بررسی بیان ژنهای IL-17و IL-23 در سلولهای Th17 در پاتوژنز بیماری سلمجریپایان یافتهبلي
7389938بررسی ارتباط میان نتیجه ی میکروب شناسی مولکولی توسط واکنش زنجیره پلیمرازِ (PCR) مایع مغزی نخاعی و ویژگی های بالینی و آزمایشگاهی بیماران 6 تا 60 ساله مشکوک به مننژیت باکتریال که کشت CSF منفی داشتندمجریپایان یافتهبلي
7489815ارزیابی ارزش تشخیصی روش PCR ادرار به عنوان روش کمکی در تشخیص سل فعال ریویمجریپایان یافتهبلي
7589742بررسی وجود آلودگی میکربی در محیط بخشهای بیمارستانهای امام رضا(ع) و قائم(عج) مشهدمجریپایان یافتهبلي
7689656.بررسی شیوع HBsAg مثبت و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به آزمایشگاه های قائم (عج) و مرکزی جهاد دانشگاهی شهر مشهد در سال های 1388 و 1389مجریپایان یافتهبلي
7789632بررسی مشتقاتN-آریل - 1،4- دی هیدروپیریدین -3،5- دی کربوکسامید در محیط برون تنی در مهار رشد مایکوباکتریوم توبرکولوزیسمجریپایان یافتهبلي
7889427بررسی ژنهای مسئول مقاومت به بتا-لاکتام ها، در گونه های اسینتو باکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان قائم (عج) مشهد ؛ از اسفند 88 لغایت شهریور 89مجریپایان یافتهخير
7989215بررسی اثر ضدمیکروبی آکریل های جدید حاوی نانوذرات نقره مورد استفاده در پروتزهای دندانیمجریپایان یافتهبلي
8089196تعیین کمترین غلظت مهار کننده(MIC) و کمترین غلظت باکتری کشی(MBC) مواد ضد عفونی کننده, Surfosept1 Surfosept 2 و Surfosept Quick مجریپایان یافتهخير
8188704بررسی اثر ضدمیکروبی سمان های لوتینگ در دندانپزشکیمجریپایان یافتهبلي
8288570مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت میکروبی سه روش پرکردگی ترمافیل، one-step و تراکم جانبیمجریپایان یافتهبلي
8387907ارزیابی عملکرد پاک کنندگی دستگاه شستشوی لگن های مورد استفاده در بیمارستان هامجریپایان یافتهخير
8487906ارزیابی عملکرد ضدعفونی کنندگی دستگاه شستشوی لگن های مورد استفاده در بیمارستان هامجریپایان یافتهخير
8587775بررسی اثرات ضد سل مشتقاتN-آریل - 1،4-دی هیدروپیریدین -3،5- دی کربوکسامید در محیط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
8687720بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی مایکوباکتریوم بوویس ب ث ژ به ایزونیازید با روش استاندارد Proportionalمجریپایان یافتهبلي
8787562ارزیابی عملکرد و ویژگی های آنتی باکتریال ماده ضد عفونی کنندهDISEPTمجریپایان یافتهخير
8887548بررسی فراوانی عفونت هلیکو باکتر پیلوری در آترواسکلروزیس شریان کرونرمجریپایان یافتهبلي
8987547بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه و آترواسکلروزیس شریان کرونرمجریپایان یافتهبلي
9087517بررسی عفونت بورلیا در نمونه های بیوپسی پوست بیماران مبتلا به مورفه آمجریپایان یافتهبلي
9187389بررسی اثرات آنتی مایکوباکتریال مشتقات پرنیله 7-هیدروکسی کومارین مجریپایان یافتهخير
9286642بررسی حضور باکتریهای (هوازی و بی هوازی) در ضایعات لشمانیوز جلدی حاد و تاثیر حذف آن در سیر ضایعه در بیماران مراجعه کننده به کلینیک سالک بیمارستان قائم(عج) در سال های 1389 -1387 مجریپایان یافتهبلي
9386628بررسی مقایسه ای وجود ویروس پاپیلومای انسانی در مبتلایان به کارسینوم برونکوژنیک و بیماران ریوی غیر سرطانیمجریپایان یافتهبلي
9486519بررسی ارزش نمونه های شستشوهای دهان در تشخیص سل ریوی، در بیماران مشکوک به سل مراجعه کننده به درمانگاه عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهدمجریپایان یافتهخير
9586457بررسی بروز انواع پرخطر ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در مخاط طبیعی، لکوپلاکیا و کارسینوم و روکوز حفره دهان بروش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) مجریپایان یافتهخير
9686395بررسی مقایسه میزان کارائی سه محلول ضدعفونی کننده در وسایل ارتدنسی به روش carrier test مجریپایان یافتهبلي
9786332ارزیابی اثرات سیلی مارین بر هپاتوسیت های آلوده به HBV در محیط Invitroمجریپایان یافتهخير
9886305بررسی بروز باکتریمی در بیمارانی که تحت عمل جراحی گوش میانی در بیمارستانهای آموزشی مشهد در سال 1386 قرار گرفته اندمجریپایان یافتهخير
9986163بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره ی متانولی juglans regia leaf بر روی سودوموناس ائروژینوزاو استافیلوکوکوس اورئوس به صورتIn vitroمجریپایان یافتهخير
10086161بررسی آلودگی ابزار معاینه گوش و حلق و بینی در درمانگاه بیمارستان قائم (عج) مشهدمجریپایان یافتهخير
10186160بررسی فراوانی استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیلوس ها در بزاق کودکان مبتلا به پوسیدگیهای دندانی پیش رس شدیدمجریپایان یافتهخير
10285403راه اندازی Multiplex PCR برای شناسائی و افتراق همزمان گونه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم غیرتوبرکلوزیس در نمونه های کلینیکیمجریپایان یافتهخير
10385341بررسی شیوع و اپیدمیولوژی سل ریوی در کودکان خانواده های دارای عضو مسلولمجریپایان یافتهخير
10485322ارزیابی اثر و ویژگی های آنتی باکتریال سه ماده ضد عفونی کننده Surfosept I , Surfosept II و surfosept quick مجریپایان یافتهخير
10585254بررسی ارتباط بین سرطان سلول های سنگفرشی دهانه رحم و کلامیدیا تراکوماتیسمجریپایان یافتهخير
10685253بررسی ارتباط بین سرطان سلول های سنگفرشی دهانه رحم با ویروس های16&18 HPV& HSV2 مجریپایان یافتهخير
10785189بررسی پلی مورفیسم ویروس HLV1 در شمال شرق ایران(مشهد)توسط روش HMA)Hetro) dublex mobility assyمجریپایان یافتهخير
10885188بررسی پلی مورفیسم ویروس HLV1 در شمال شرق ایران(مشهد)توسط روش Single-Strand Conformation Poymorphismمجریپایان یافتهخير
10985157ارزیابی ویژگیهای آنتی باکتریال محلول های خوشبوکننده و خنثی کننده بوهای نامطبوع حاوی ذرات نانو نقره(Silver Nanoparticle) بعنوان یک ماده ضد عفونی کنندهمجریپایان یافتهخير
11085113ارزیابی کارایی برخی مواد ضدعفونی کننده جدید بر علیه ویروس هپاتیت B به صورت In vitroمجریپایان یافتهخير
11185066بررسی حاملین نازوفارنژیال و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های هموفیلوس آنفلوآنزا در کودکان زیر 6 سال در مهدکودکهای مشهدمجریپایان یافتهخير
11285062بررسی فراوانی ویبریوکلرا در مدفوع کودکان مبتلا به اسهال در جریان شیوع وبا در شهر مشهد در سال 1384مجریپایان یافتهخير
11384158بررسی الگوی مقاومت دارویی در حاملین پنوموکوک بر اساس کشت نازوفارنکس در کودکان زیر 6سال در مهدکودک های مشهدمجریپایان یافتهخير
11484121بررسی نتایج روش واکنش زنجیره پلیمراز PCR روی مایکروباکتریوم توبرکولوزیس در بیوپیسی پلور بیمارا ن مبتلا به سل پلور مراجعه کننده به بیمارستان قائم (ع)مجریپایان یافتهخير
11583095بررسی الودگی باکتریایی مواد ارایشی مورد استفاده در لبه های پلاک در شهر مشهد1382-1383مجریپایان یافتهخير
11680881کاربرد باکتریوفاژ به منظور کنترل باکتری های پاتوژن در محیط بیمارستانی مجریپایان یافتهخير
11780191جداسازی باکتریوفاژهای لیتیک بر ضد کلبسیلاهای مقاوم به آنتی بیوتیک و بررسی اثرات باکتریوسیدال باکتریوفاژهای لیتیک بر ضد این کلبسیلاهای مقاوم به آنتی بیوتیکمجریپایان یافتهبلي
118980511بررسی مقایسه ای کشت لوزه های کامی به روش های سطحی و عمقی و بررسی مقاومت میکروبی در بیماران تونسیلیت مکرر مراجعه کننده جهت تونسیلکتومیهمکاردر دست اجرابلي
119971776طراحی مولتی پلکس PCR برای افتراق عفونت های قارچی تنفسی شایع از توبرکلوزیس در نمونه های ریویهمکاردر دست اجراخير
120971575تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مقاوم به چند داروی جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان اکبر مشهد طی سالهای 96تا 97همکاردر دست اجرابلي
121971526تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های سراشیا مارسسنس و پروتئوسهای جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان های آموزشی مشهد طی سالهای 94-97همکاردر دست اجرابلي
122971523بررسی فراوانی استرپتوکوک پایوژن و استرپتوکوک آگالاکتیه و استپتوکوک ویریدنس در بیماران بستری بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج)همکاردر دست اجرابلي
123971430بررسی فراوانی Stenotrophomonas maltophilia در بیماران بستری بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج)همکاردر دست اجرابلي
124971384بررسی تاثیر نانو کورکومین بر هلیکوباکتری پیلوری در شرایط آزمایشگاهیهمکاردر دست اجرابلي
125971316بررسی اپیدمیولوژیک سل ریوی، سل خارج ریوی، سل مقاوم به دارو و عفونت با گونه های گونه های های غیرتوبرکلوزی مایکوباکتریوم در سال های 92 تا 97 در آزمایشگاه رفرانس شمال شرق ایرانهمکاردر دست اجراخير
126971282بررسیBK ویروس درسرطان پروستاتهمکاردر دست اجرابلي
127971259طراحی و ارزیابی نانو زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر هیبریداسیونDNA برای تشخیص مایکوباکتریوم سیمیه در نمونه های بالینیهمکاردر دست اجرابلي
128971258طراحی و ارزیابی روشی جهت شناسایی کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از نانوزیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر هیبریداسیون DNAهمکاردر دست اجرابلي
129971106بررسی اثر آنتی مایکوباکتریال نانو ذرات سلنیوم سنتز شده با عصاره گیاهان ریحان (Ocimum basilicum) و رزماری (Rosmarinus officinalis) بر روی سویه استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سویه های مقاوم به درمان (XDR-TB و MDR-TB) و مایکوباکتریوم سیمیههمکاردر دست اجرابلي
130971009بررسی اثر عصاره Crinitaria grimmii و Linum album بر روی سویه استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سویه های مقاوم به درمان مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (MDR-TB و XDR-TB) و مایکوباکتریوم سیمیههمکاردر دست اجراخير
131971008بررسی اثر آنتی مایکوباکتریایی 20 گونه گیاهی اختصاصی استان خراسان بر سویه ی H37Rv مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به درمان (MDR و XDR) و مایکوباکتریوم سیمیه بعنوان شایع‌ترین مایکوباکتریوم‌ آتیپیک در عفونت های انسانیهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
132970837بررسی تاثیر مدت زمان نگهداری چربی ساکشن شده در دمای اتاق در میزان زنده ماندن سلولهای چربیهمکارعقد قراردادبلي
133970823بررسی ارتباط عوامل محیطی با چگونگی بروز علائم بالینی مرتبط با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان قائم مشهدهمکاردر دست اجرابلي
134970758بررسی جرمهای عامل عفونت همراه آسیت در بیماران بستری بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجرابلي
135970730بررسی میزان آلودگی میکروبی دستان پرسنل درمانی شاغل در بخش های مختلف بیمارستان شیخهمکاردر دست اجرابلي
136970079بررسی جرمهای عامل عفونت سیستم ادراری در بیماران بستری بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجرابلي
137970078بررسی جرمهای عامل کشت خون مثبت در بیماران بستری بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجرابلي
138961911آنالیز فیلوژنتیک شیوع مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل سل درمشهد بر پایه سکانس ژن rpoBهمکاردر دست اجراخير
139961838تعیین فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های بالینی شیگلاجدا شده از کودکان مبتلا به اسهال التهابی در بیمارستان شیخ مشهدهمکاردر دست اجراخير
140961661یافتن چند توالی اختصاصی(حداقل دو تا) با روش GENOME COMPARISON به منظور طراحی یک تست PCR برای تشخیص کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مقایسه ی آن با MPB64-pcr، IS6110-PCR و sdaA PCR بر روی نمونه های بالینیهمکارپایان یافتهخير
141961610ارزیابی پروسه سانتریفوژکردن بر میزان رسوب مایکوباکتریوم ها در نمونه خلط به منظور تشخیص سل ریویهمکاردر دست اجراخير
142961533بررسی اثر آنتی باکتریال و ضدقارچی محلول حاوی نانوذرات سلنیوم-کیتوزانهمکاردر دست اجراخير
143961329بررسی اثر ضد باکتری دستمالهای نانو تکس و مقایسه آن با صابون و هندراب های موجود در بیمارستانهاهمکاردر دست اجرابلي
144961324بررسی الگوی مقاومت دارویی مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس سیمیه با استفاده از روش های فنوتیپی و ژنوتیپیهمکارپایان یافتهبلي
145961215راه اندازی روش شناسایی و تعیین هویت مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزی (Nontuberculous mycobacteria) با استفاده از تعیین سکانس ژنی در آزمایشگاه رفرانس سل شمال شرق کشورهمکاردر دست اجرابلي
146961186بررسی ارتباط بین ژنوتیپ ژنهای iceA، babAو oipA هلیکوباکتر پیلوری و پلی مورفیسم ژن IL-8 میزبان با نوع عارضه بالینی در افراد عفونت یافته با باکتریهمکارپایان یافتهبلي
147960767بررسی اثر تکنیک اسکراب و پرپ بر رفع آلودگی پوستی دست اعضاء تیم جراحی و موضع عمل در جراحی های پا و مچ پا: کارآزمائی بالینیهمکارپایان یافتهبلي
148960509ارزیابی کیفیت استریلیزاسیون با بخار در مراکز دندانپزشکی شهر مشهد در سال 96همکارپایان یافتهبلي
149960374بررسی بیان میکرو RNAهایmiR-155 و miR-150 در بیماران مبتلا به ویروس HIV و مقایسه با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
150960216بررسی نگرش مدیران گروه های آموزشی ، اساتید و دستیاران تخصصی پوست درباره وضعیت آموزش درماتولوژی زیبایی در سیستم آموزشی دستیاری تخصصی پوست ایرانهمکارپایان یافتهبلي
151951822تعیین فراوانی گونه های انتروباکتر جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای امام رضا(ع)، قائم(عج) و شیخ مشهد در سال 96 و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها به صورت فنوتیپی و ژنوتیپیهمکاردر دست اجراخير
152951729تعیین ژنوتایپ HCV با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز در سرم بیماران آلوده با ژنوتایپ نامشخصهمکارپایان یافتهبلي
153951635اثر عصاره‌ی گیاه کما (Ferula ovina) و سس‌کوئی‌ترپن فروتینین مستخرج از آن بر روی سویه استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سویه های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به درمان (MDR-TB) و یک مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزی (NTM)همکارپایان یافتهخير
154951634کلونینگ و تولید پروتئین UreA:VacA باکتری Helicobacter pylori بصورت مولکول نوترکیب با Fcγ2a از IgG2a موشـی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آن در موشهمکاردر دست اجراخير
155951568بررسی عوامل مرتبط با انگیزه ی ادامه تحصیل در دانشجویان مقطع پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
156951414تولید پروتئین Ag85B-HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشهمکارپایان یافتهبلي
157951063ارزیابی تاثیر مهارکنندگی بادرنجبویه بر پمپ های افلاکس ایجاد کننده مقاومت به ایمی پنم در اسینتوباکتر بومانیهمکارپایان یافتهبلي
158950877کلونینگ و تولید پروتئین NAP:HpaAباکتری هلیکوباکتر پیلوری بصورت مولکول نوترکیب با Fcγ2a از IgG موشـی در پیشیا پاستوریس و بررسی ایمنی زایی آن در موشهمکاردر دست اجرابلي
159950839مطالعة ژنهای مسئول مقاومت به سفالوسپورین های نسل سوم و کارباپنم ها، در گونه های اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان شیخ مشهد، از اسفند 94 لغایت شهریور 95همکارپایان یافتهخير
160950815بررسی انتقال سازه ی ژنی حامل توالی کدکننده ی دو آنزیم موشی a1,3-galactosyltransferase و CMP-Neu5Ac hydroxylase به وسیله ی فرآیند کونژوگاسیون از باکتری مایکوباکتریوم اِسمگماتیس به باکتری مایکوباکتریوم توبرکولوزیس برای بیان دو اپی توپ گلیکوزیلاسیونی (alpha-Gal) Gala1,3-Gal و N-glycolylneuraminic acid (Neu5Gc) بر روی پروتئین های مایکوباکتریوم توبرکولوزیسهمکاردر دست اجرابلي
161950582بررسی اثر ضد میکروبی غلظت¬های مختلف صمغ بنه(Pistacia atlantica subsp.mutica)در روغن زیتون و همچنین امولسیون¬آبی آن بر باکتری هلیکوباکتر پیلوری (Helicobacter pylori) در شرایط آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهخير
162950421بررسی مقاومت باکتری آسینتوباکتر بومانی به فلوروکینولون ها(سیپروفلوکساسین ن ولووفلوکساسین)همکارپایان یافتهبلي
163950294شناسایی و بررسی فرآوانی کرونوباکتر ساکازاکی در شیر خشک و غذای نوزادان با روشPCRهمکارپایان یافتهبلي
164950225بررسی تاثیر مصرف آدامس های حاوی CPP-ACP و Xylitol و ماست پروبیوتیک بر میزان باکتری های استرپتوکوک موتانس بزاق انسان .و پلاک میکروبی دندانهمکارپایان یافتهبلي
165950178تهیه و تعیین ویژگیهای فرمولاسیون های لیپوزومی حاوی پروتیئن های فیوژنی HspX,PPE44 وEsxV مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جهت طراحی واکسن زیرواحدی وبررسی ایمنی زایی آن بعد از تزریق به موشهمکارپایان یافتهبلي
166950109بررسی سطح سرمی اینترلوکین 33 و گیرنده ST2 در بیماران مبتلا به توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
167941161بررسی فراوانی و شدت علایم در عفونتهای آمیزشی (STD) با روشmultiplex Real-Time PCRهمکارپایان یافتهبلي
168941071تشخیص افتراقی مایکوباکتریوم از نوکاردیا و لژیونلا در بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی به روش Real Time PCRهمکارپایان یافتهبلي
169941034بررسی اثرات ویتامین ث بر روی سمیت ایزونیازید و پیرازینامید در سلول های HepG2 و اثر ضد میکوباکتریایی پیرازینامید و اتامبوتولهمکارپایان یافتهبلي
170940964طراحی نانو واکسن زیرواحدی حاوی پروتئین های فیوژن EsxS و HspX مایکوباکتریوم توبرکلوزیس محصور شده در نانو ذره ی PLGA:DDA و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز از طریق بینی و زیر جلدی در موشهمکاردر دست اجراخير
171940878بررسی فراوانی و تعیین تایپهای مولکولی بوکا ویروس و متاپنوموویروس در عفونتهای حاد تنفسی کودکان در بجنوردهمکارپایان یافتهبلي
172940838راه اندازی و بکارگیری In-house Multiplex Real Time PCR به منظور شناسائی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از سویه های غیر توبرکلوزیس و همچنین تشخیص افتراقی سویه های کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم، کانزاسی، گزنوپی و ابسسوس در بیماران مشکوک به سلهمکارپایان یافتهبلي
173940543بررسی اثر ضد میکروبی و خواص فیزیکی ماده ی قالبگیری آلژینات حاوی نانوسیلورهمکارپایان یافتهبلي
174940471تاثیر ید 131 بر استریل کردن ادرار افراد مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید تحت ید درمانیهمکارپایان یافتهبلي
175940438بررسی فراوانی آنتی بادی ضد بروسلا ، توکسوپلاسما گوندی، اکینوکوکوس و کوکسیلا بورنتی در کارکنان کشتارگاه صنعتی مشهد سال 1394همکارپایان یافتهخير
176940140بررسی شبکه انتقال و توزیع آب بیمارستان های قائم و امام رضا شهر مشهد از نظر کلر باقیمانده و وجود آلودگی لژیونلا پنوموفیلا در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
177940012بررسی موتاسیونهای مقاومت دارویی در ژن RT بیماران آلوده به HIV-1 مشهدهمکارپایان یافتهبلي
178931642بررسی فراوانی آلودگی به گونه های پسودوموناس در سیستم های آبی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
179931640بررسی فراوانی آلودگی میکروبی سطوح محیط کار کلینیکی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
180931426ارزیابی ریزنشت میکروبی کامپوزیت های قابل جریان و گلاس یونومر نوری به عنوان لایه حدواسط در زیر ترمیم های کامپوزیت کلاس V : یک مطالعه ی آزمایشگاهی همکارپایان یافتهبلي
181931233مقایسه کلونیزاسیون استرپتوکوک گروهB (GBS)به روش PCRدر دستگاه تناسلی زنان با زایمان ترم و زایمان زود رس و ارتباط ان با عوارض نوزادی و مادرهمکارپایان یافتهبلي
182931217بررسی اپیدمیولوژی بیماری سل در خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
183930798شناسائی ملکولی گونه های لیشمانیا و مایکوباکتریوم جداشده از ضایعات جلدی بیماران با تشخیص نادرست مراجعه کننده به آزمایشگاه های بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد( 94-1393)همکارپایان یافتهبلي
184930597بررسی فاکتورهای استرس اکسیداتیو در افراد آلوده به HTLV-1همکارپایان یافتهخير
185930512ارزیابی ریزنشت باکتریال یک سمان دندانی جدید در درمان پالپوتومی دندانهای شیریهمکارپایان یافتهبلي
186930489 بررسی تأثیر ضد میکروبی دارودرمانی داخل کانال ریشه در پالپکتومی دوجلسه ای دندان های شیری نکروزه : یک مطالعه In vivo همکارپایان یافتهبلي
187921931بررسی کارکردآموزش مقطع علوم پایه از دیدگاه دانشجویان مقاطع بالینی رشته دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
188921755بررسی مقایسه ای فعالیت ضد میکروبی خمیر آنتی بیوتیک سه گا نه با ترکیب های متفاوت آنتی بیوتیک های سفاکلور، مترونیدازول، سیپروفلوکسازین ، و EDTAهمکارپایان یافتهخير
189920387بررسی فراوانی آلودگی میکروبی کامپیوترها و موبایل های مورد استفاده توسط پرسنل آموزشی درمانی دانشکده دندانپزشکی و پرسنل غیر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر سال 1392همکارپایان یافتهبلي
190920161بررسی ضرورت ارائه مباحث اخلاق حرفه ای در دوره آموزشی علوم آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهخير
191911250بررسی اثر آنتی میکروبیال فتوداینامیک تراپی روی استرپتوکوک موتانس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به صورت آزمایشگاهی و بالینیهمکارپایان یافتهبلي
192910920بررسی مقاومت پنوموکوک به سفتریاکسون به روش E-test از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد طی مهر 91 لغایت اسفند ماه 92همکارپایان یافتهبلي
193910796بررسی فراوانی عفونت ل‍‍ژیونلایی در بیماران مراجعه کننده با علائم پنومونی به بیمارستانهای قائم(عج) و امام رضا(ع)مشهدهمکارپایان یافتهبلي
194910604 بررسی استفاده موضعی از پماد تتراسیکلین بر روی فلور میکروبی داخل و اطراف ایمپلنتهای کاشته شده در بیماران با بی دندانی کاملهمکارپایان یافتهبلي
195910211بررسی ریزنشت باکتریال سیلرهای MTA-fill apex و iRoot-SPهمکارپایان یافتهبلي
196901017بررسی ارتباط کلونیزاسیون باکتریال نازوفارنکس ( همو فیلوس – برانهاملا – بنوموکوک ) با نوع تغذیه دوران شیرخوارگی در کودکان کودکان زیر 6 سال شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
197900730بررسی اثر ضد باکتریایی لیزر دیود در مقایسه با کلسیم هیدروکساید بر روی باکتری انتروکوک فکالیسهمکارپایان یافتهبلي
198900637بررسی تاثیر درمان ترکیبی با والپروات سدیم، اینترفرون آلفا و کورتیکواستروئید بر علایم بالینی، بار ویروسی و تیتر آنتی بادی در مبتلایان به پاراپارزی اسپاستیک ناشی از ویروس HTLV-1 به درمانگاه نورولوژی بیمارستان قائم از تاریخ 15/1/90 الی 1/7/91همکارپایان یافتهبلي
199900619ارزیابی ریزنشت در کامپوزیت نانوفیلد و کامپوزیت با پایه silorane در روشهای قرارگیری لایه ای و snowplow و توده ایهمکارپایان یافتهخير
200900070بررسی اثر ضدمیکروبی چند محلول کلوئیدال حاوی ذرات نانو همکارپایان یافتهبلي
20189882بررسی همراهی DNA ویروس های هرپس انسانی تیپ 8 و پاپیلومای انسانی با ریسک بالا در کارسینوم حنجرههمکارپایان یافتهبلي
20289881بررسی ارتباط DNA ویروس های اپشتین بار و هرپس انسانی تیپ 8 با فیبروز ایدیوپاتیک ریههمکارپایان یافتهبلي
20389788مقایسه فلور میکروبی مدفوع بیماران مبتلا به کانسر کولون با افراد کنترلهمکارپایان یافتهبلي
20489530مقایسه تاثیر آنتی میکروبیال خمیرکلسیم هیدروکساید با مخلوط کلسیم هیدروکساید و سوسپانسیون نانو سیلور به عنوان داروی داخل کانال علیه انتروکوک فکالیسهمکارپایان یافتهبلي
20589497بررسی اثر اتوکلاوهای موجود در دانشکده دندانپزشکی مشهد در استریل کردن اتاقک توربین: 1389 همکارپایان یافتهبلي
20689422مطالعة ژنهای مسئول مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و تتراسیکلین ها، در گونه های اسینتوباکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان قائم(عج) مشهد، از اسفند 88 لغایت اردیبهشت 90همکارپایان یافتهخير
20789155بررسی همراهی لیکن پلان با ویروس هرپس انسانی 7همکارپایان یافتهبلي
20889061بررسی اثر سوسپانسیون Nanosilver بر فعالیت ضد میکروبی ProRootMTA و NECهمکارپایان یافتهبلي
20988846مقایسه اثر ضد میکروبی براکتهای پوشش داده شده با نانو ذرات اکسید روی و مس بر باکتری استرپتوکوکوس موتانسهمکارپایان یافتهبلي
21088828بررسی همراهی DNA ویروس اپشتین بار با کارسینومهای ریههمکارپایان یافتهبلي
21188664بررسی بروز جابجایی باکتریها از روده به خون و حفره صفاق در انسداد حاد مکانیکال روده در موشهمکارپایان یافتهبلي
21288659ارزیابی کمی mRNA مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به روش Real Time RT-PCR در طول درمان اختصاصی ضد سلهمکارپایان یافتهبلي
21388643مقایسة سه روش(tuberculin skin test) TST، (QuantiFERON-TB GOLD In Tube test) GFT-GIT، و (ELISpot) T-SPOT.TB در تعیین عفونت نهفته با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در پرسنلِ بیمارستانیِ در تماس با سل فعالهمکارپایان یافتهخير
21488458بررسی همراهی ویروس اپشتین بار با مایکوزیس فانگوئید همکارپایان یافتهبلي
21588384بررسی میزان آلودگی سیستم آبی یونیت های دانشکده دندانپزشکی مشهد با لژیونلاهمکارپایان یافتهخير
21688263بررسی فراوانی گروه ب استرپتوکوک در شیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهد طی سال 1388همکارپایان یافتهبلي
21788199بررسی مقایسه ای فعالیت ضد میکروبی ProRootMTA و NEC مخلوط شده با غلظتهای متفاوت کلرهگزیدینهمکارپایان یافتهبلي
21888160مقایسه سیل اپیکالی MTA ،NEC بصورت ارتوگراید و رتروگراید در ریشه های قطع شدههمکارپایان یافتهبلي
21988160مقایسه سیل اپیکالی MTA ،NEC بصورت ارتوگراید و رتروگراید در ریشه های قطع شدههمکارپایان یافتهبلي
22087717بررسی ارتباط بین پاپیلوما ویروس های انسانی کم خطر (تیپ 6و11) و پر خطر (تیپ 16و18) و آویزه پوستی (Skin tag) به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)همکارپایان یافتهبلي
22187704بررسی همراهی مایکوزیس فانگوئید با HHV-8همکارپایان یافتهخير
22287635بررسی کارائی ترکیبات ضد عفونی کننده چهار ظرفیتی مورد استفاده در دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
22387602مقایسه ارگانیسم های شایع عامل پنومونی بدون تب( کلامیدیا تراکوماتیس) و برونشیت(ویروس سنسیشیال تنفسی) در شیرخواران کوچکتر از یکسال بستری در بیمارستان های دکتر شیخ از آذر ماه 1387 لغایت اردیبهشت 1388همکارپایان یافتهبلي
22487277مقایسه نسبت فراوانی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL) در کلبسیلاپنومونیه و اشرشیاکلی جدا شده از نمونه های بیمارستانی و خارج بیمارستانی به روش دابل دیسک دیفیوژن و PCRهمکارپایان یافتهخير
22587250بررسی تاثیر درمان نئواجوانت بر روی کلونیزاسیون راههای هوایی و عوارض تنفسی بعد از عمل در افراد مبتلا به سرطان مری عمل شدههمکارپایان یافتهبلي
22686412بررسی ارزش تشخیصی معیارهای بالینی آمسل در تشخیص واژینوز باکتریالهمکارپایان یافتهخير
22786345کلونینگ ،بیان و تخلیص پروتئین CFP-10 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهخير
22886287مقایسه محلول الکلی، صابون آنتی سپتیک و صابون معمولی بر کلونیزاسیون میکروارگانیسمهای دست پرسنل پرستاریهمکارپایان یافتهخير
22986281بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و عملکرد پزشکان و پرستاران در خصوص رعایت بهداشت دست و عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی- 1386همکارپایان یافتهخير
23086278بررسی نقش و فعالیت سلولهای Treg در پاتوژنز بیماری سلهمکارپایان یافتهخير
23186277کلونینگ وتولید مولکولهای ESAT-6و Ag85B از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول رکومبینانت با Fc?1از IgG1 انسانی به منظورتولید پروتئینهای رکومبینانت Ag85B:Fc و ESAT-6:Fc جهت طراحی واکسن وراه اندازی روشهای نوین تشخیصیهمکارپایان یافتهخير
23285377تعیین فراوانی حساسیت به سفتریاکسون در 100 مورد پنوموکوک جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستانهای امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد به روش E-test طی یک دوره دوساله (1387-1385)همکارپایان یافتهخير
23385256بررسی همراهی میان کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) دهانه رحم و ویروس CMVهمکارپایان یافتهخير
23485255بررسی ارتباط میان کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) دهانه رحم و ویروس Epstein-Barrهمکارپایان یافتهخير
23585236بررسی مقایسه ای مصرف موضعی شیرمادر و خشک نگه داشتن بند ناف روی کلونیزیشن بندناف و زمان افتادن آن در نوزادان متولدشده در بیمارستان ام البنین شهر مشهد درسال 1385همکارپایان یافتهخير
23685060بررسی فراوانی E-coli های پاتوژن در مدفوع کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد در سال 84همکارپایان یافتهخير
23785012بررسی علت شناسی انسفالیت کودکان 2 ماه تا 15 سال در شمال شرق ایران(استانهای خراسان رضوی،شمالی و جنوبی) از تاریخ 84/10/1 لغایت 86/3/30همکارپایان یافتهخير
23884242بررسی میزان شیوع عفونتهای زخم و ریسک فاکتورهای همراه در بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونر قلب در یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر مشهد در سال 1384همکارپایان یافتهخير
23984159بررسی الگوی مقاومت دارویی در حاملین موراکسلا کاتارالیس بر اساس کشت نازوفارنکس در کودکان زیر 6 سال مشهدهمکارپایان یافتهخير
24082251مقایسه فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه در بیماران آسمی و جمعیت عادیهمکارپایان یافتهخير
24182053کشت و آنتی بیوگرام ترشحات سینوس ماگزیلری از لحاظ میکروارگانیسمهای هوازی - بی هوازی در بیمارانی که کاندید عمل جراحی FESS می شوند در بیمارستان قائم در طی یک سال همکارپایان یافتهخير
24281043راه اندازی آزمایش PCR-RFLP برای تشخیص سریع کلامیدیا تراکوماتیس در بیمارستان قائمهمکارپایان یافتهخير
24380020جدا سازی باکتریوفاژهای لیتیک بر ضد پسودوموناس های مقاوم به آنتی بیوتیک وبررسی اثرات باکتریوسیدال باکتریوفاژهای لیتیک بر روی آنهاهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983448Synthesis and antibacterial activity of colloidal selenium nanoparticles in chitosan solution: a new antibacterial agent Materials Research Express سوم
2983424Comment on “Rhodococcus equi Pneumonia in Kidney Transplant Recipient Affected by Acute Intermittent Porphyria: A Case Report” Transplantation proceedings اول
3983035Prevalence and molecular characterization of Mycobacterium tuberculosis resistance to aminoglycosides in the Northeast of IranscopusACTA Microbiologica Hellenica1398مسئول
4982876Prediction of Tuberculosis Using a Logistic Regression Modelindex copernicusreviews in clinical medicine1398اول و مسئول
5982873Do We Make Bacteria More Aggressive?Chemical AbstractAvicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection1398مسئول
6982860Comparison of sensitivity and specificity of PCR and sputum smearcompared to culture in diagnosis of tuberculosisscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1398چهارم
7982820Epidemiology of efflux pumps genes mediating resistance among Staphylococcus aureus; A systematic reviewISIMicrobial Pathogenesis1398مسئول
8982818The prevalence of genes encoding ESBL among clinical isolates of Escherichia coli in Iran: A systematic review and meta-analysisISIGene Reports1398مسئول
9982817Determination of imipenem efflux-mediated resistance in Acinetobacter spp., using an efflux pump inhibitorPMCIranian journal of microbiology1398پنجم
10982766Prevalence of Listeria monocytogenes in cerebrospinal fluid obtained from hospitalized patientsscopusComparative Clinical Pathology1396سوم
11982765Study of the role of efflux pumps in amikacin-resistant acinetobacter isolates from teaching hospitals of Mashhad, IranISIJundishapur Journal of Microbiology1397چهارم
12982764Evaluation of the Effect of Promoter Type on the Immunogenicity of the Live Recombinant Salmonella Vaccines Expressing Escherichia Coli Heatlabile Enterotoxins (LTB)ISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1397سوم
13982762Molecular Epidemiology of Panton-Valentine Leukocidin Harboring Hospital-Associated Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Septicemic Children, Northeastern Iran, BojnurdISIJundishapur Journal of Microbiology1397پنجم
14982744Can Curcumin be Used as an Anti-HIV Therapeutic Option?ISCIranian Journal of Virology1397مسئول
15982740Comment on “nontuberculous mycobacterial infection after lung transplantation: a report of four cases”PMCSurgical case reports1398مسئول
16982719The New Insight for Novel Antimicrobial Peptides Designing by Computational Design and Improvement of an Antimicrobial Peptide Derivate of LL-37Chemical AbstractAvicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection1397مسئول
17982716Comment on “Other causes of intestinal obstruction actino-mycetoma—A case report and literature reviewscopusJournal of Coloproctology1398اول
18982654Autophagy as one of the most important strategies for the treatment of tuberculosis; Mini-reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1398پنجم
19982284LL-37: Review of antimicrobial profile against sensitive and antibioticresistant human bacterial pathogensISIGene Reports1398مسئول
20981992Electrochemical-based biosensors for detection of Mycobacterium tuberculosis and tuberculosis biomarkersISICritical Reviews in Biotechnology1398پنجم به بعد
21981893Preparation and evaluation of a new biopesticide solution candidate for plant disease control using pexiganan gene and Pichia pastoris expression systemISIGene Reports1398مسئول
22981860Fish tank granuloma: An emerging skin disease in Iran mimicking Cutaneous LeishmaniasisISIPLOS ONE1398پنجم
23981769Host and Mycobacterium tuberculosis interaction; expression of iNOS and Tbet genes from the host and virulence factors of the bacteriaISIGene Reports1398مسئول
24981659The first report of Streptococcus pluranimalium infection from Iran: A case report and literature reviewPMCCLINICAL CASE REPORTS1398اول
25981483Diagnostic, Prognostic, and Therapeutic Potencies of Circulating miRNAs in Acute Myocardial InfarctionISICritical reviews in eukaryotic gene expression1398سوم
26981401Isolation and identification of Nontuberculous mycobacteria from environmental water samples in the northeast of IranISIMediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials1398مسئول
27980738Epinecidin-1, a highly potent marine antimicrobial peptide with anticancer and immunomodulatory activitiesISIBMC Pharmacology and Toxicology1398مسئول
28980627Characterization of efflux pump-mediated resistance against fluoroquinolones among clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa in the northeast of Iran and its association with mortality of infected patientsscopusActa Microbiologica Hellenica1397مسئول
29980235Peritonitis Due to Rothia dentocariosa in Iran: A Case Reportindex copernicusreviews in clinical medicine1397سوم
30974285Compliance of Healthcare Workers with Hand Hygiene Practices in the Northeast of Iran: An Overt Observationسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Public Health Science1397مسئول
31973917Enhancement of the effect of BCG vaccine against tuberculosis using DDA/TDB liposomes containing a fusion protein of HspX, PPE44, and EsxVISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1397مسئول
32973701The short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) gene: A new specific target for rapid detection of Mycobacterium tuberculosis complex by modified comparative genomic analysisISIInfection, genetics and evolution1398چهارم
33973627Expression in eukaryotic cells and purifcation of synthetic gene encoding enterocin P: a bacteriocin with broad antimicrobial spectrumISIAMB EXPRESS1397مسئول
34973529A National Survey: Desire of Dermatology Residents to Train in Cosmetic Dermatology and Its Association With Learning Medical Dermatologyscopusacta medica iranica1397پنجم به بعد
35973359Herbal Medicine in Oral Lichen PlanusISIPhytotherapy research1397سوم
36973325A novel primer targeted gyrB gene for the identification of Cronobacter sakazakii in powdered infant formulas (PIF) and baby foods in IranISIjournal of food safety1398دوم
37973152PD-1/ PD-L1 blockade as a novel treatment for colorectal cancerISIBiomedicine & pharmacotherapy1397سوم
38972914Review of antimicrobial peptides with anti‐Helicobacter pylori activityISIHelicobacter1397مسئول
39972879Extended-Spectrum Antimicrobial Activity of the Low Cost Produced Tilapia Piscidin 4 (TP4) Marine Antimicrobial PeptideISIJournal of Research in Medical and Dental Science1397مسئول
40972498Modified genome comparison method: a new approach for identification of specific targets in molecular diagnostic tests using Mycobacterium tuberculosis complex as an exampleISIBMC infectious diseases1397مسئول
41972357Antimicrobial photodynamic therapy of Lactobacillus acidophilus by indocyanine green and 810-nm diode laserISIPhotodiagnosis and Photodynamic Therapy1397پنجم به بعد
42972326Antimicrobial photodynamic therapy of Lactobacillus acidophilus by indocyanine green and 810-nm diode laserISIPhotodiagnosis and photodynamic therapy1397پنجم به بعد
43972294Characterization of New Leprosy Cases in Northeast of Iran within the Last 15 YearsPMCIranian journal of medical sciences1397مسئول
44972131High prevalence of sequence type 131 isolates producing CTX-M-15 among extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli strains in northeast IranISIJournal of Global Antimicrobial Resistance1397دوم
45972120Frequency and Molecular Typing of Human Metapneumovirus in Children with Acute Respiratory Tract Infection in Bojnurd, Northeastern IranISIArchives of Pediatric Infectious Diseases1397چهارم
46972094Increasing cellular immune response in liposomal formulations of DOTAP encapsulated by fusion protein HspX, PPE44 and EsxV, as a potential Tuberculosis Vaccine CandidatePMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397مسئول
47971749Warning: spread of NDM-1 in two border towns of IranISICELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY1397پنجم
48971651Prevalence of Mycobacterium tuberculosis Infection in Suspected Patients in a Teaching Hospital in Northeastern Iran: A Cross-Sectional Studyسایر سایت‏های تخصصیJournal of Molecular Biology Research1397دوم
49971605Cutaneous anthrax in the northeast of Iran: A case report and review of the literatureindex copernicusreviews in clinical medicine1396مسئول
50971558Cervical bacterial colonization in women with preterm premature rupture of membrane and pregnancy outcomes: A cohort studyPMCInternational Journal of Reproductive Biomedicine1397سوم
51971471Moderate Genetic Diversity with Extensive Antimicrobial Resistance Among Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii in a Referral Hospital in Northeast IranISIJundishapur Journal of Microbiology1397مسئول
52971205Cloning, Expression, and Refolding of PPE17 Protein of Mycobacterium Tuberculosis as a Promising Vaccine CandidatePMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1397مسئول
53971202Relation between lower respiratory tract microbiota and type of immune response against tuberculosisISIMicrobial pathogenesis1397مسئول
54971166Study of Bacterial Infections Among Patients Receiving Kidney Transplant in Mashhad, IranISIExperimental and clinical transplantation1397مسئول
55970753Reports of Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureusfrom Middle East CountriesISIARCHIVES OF CLINICAL INFECTIOUS DISEASES1397دوم
56970751Detection of Porcine Bocavirus from a Child with Acute Respiratory Tract Infection.ISIThe Pediatric infectious disease journal1397چهارم
57970448Mutations of rpob Gene Associated with Rifampin Resistance among Mycobacterium Tuberculosis Isolated in Tuberculosis Regional Reference Laboratory in Northeast of Iran during 2015-2016MedlineEthiopian Journal of Health Sciences1397مسئول
58970408Prevalence of Mycoplasma Pneumoniae Infection in Patients with COPD Exacerbation; a Letter to the EditorPMCEmergency1396دوم
59970089The most common spoligotype of Mycobacterium bovis isolated in the world and the recommended loci for VNTR typing; A systematic reviewISIMicrobial pathogenesis1397مسئول
60964218Review of antibiotic resistance of Helicobacter pylori in Iran and the worldChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396مسئول
61963737Selection of DNA aptamers against Mycobacterium tuberculosis Ag85A, and its application in a graphene oxide-based fluorometric assayISIMicrochimica Acta1396دوم
62963640Cronobacter sakazakii, a New Threat: Characteristic, Molecular Epidemiology and Virulence FactorsscopusAnnual Research & Review in Biology1396سوم
63963510Latent tuberculosis infection in health care workers: review articlescopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396مسئول
64963365Prevalence of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and their antibiotic resistance patterns in patients hospitalized in Birjand-based Imam Reza HospitalISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1396مسئول
65962875Evaluation of antibacterial effect of hand hygiene gel on different concentrations of bacteriaChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395مسئول
66962849Microbial microleakage assessment of class V cavities restored with different materials and techniques: A laboratory studyPMCDental research journal1396سوم
67962775Surveying pinion’s of Faculty Members of Mashhad University of Medical Sciences Regarding the Appropriate Strategy Toward Their Academic Performance EvaluationSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموزش علوم پزشکی1394چهارم
68962705Prevalence of Nontuberculous Mycobacteria (NTM) in Iranian Clinical Specimens: Systematic Review and Meta-Analysisindex copernicusJournal of Medical Bacteriology1395مسئول
69962704Molecular typing methods used in studies of Mycobacterium tuberculosis in Iran: a systematic reviewPMCIranian journal of microbiology1395سوم
70962701Prevalence and Antimicrobial Susceptibility Patterns of Bacteria Isolated from Different Clinical Infections in Hamadan, IranISCInfection, Epidemiology and Microbiology1395چهارم
71962686Prevalence of Nosocomial Infection in Different Wards of Ghaem Hospital, MashhadChemical AbstractAvicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection1396مسئول
72962660Methicillin resistance and selective genetic determinants of Staphylococcus aureus isolates with bovine mastitis milk originPMCIranian journal of microbiology1396پنجم
73962543Evaluation of Sensitivity of Molecular Methods for Detection of Rifampin-Resistant Strains Amongst Drug-resistant Mycobacterium tuberculosis IsolatesISIArchives of Pediatric Infectious Diseases1396چهارم
74962542Neglected antibacterial activity of ethylene glycol as a common solventISIMicrobial Pathogenesis1396سوم
75962541Kinetics and mechanism of antibacterial activity and cytotoxicity of Ag-RGO nanocompositeISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1396سوم
76962540Enteroviral Meningitis in Neonates and Children of Mashhad, IranISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1395دوم
77961968Genetic Diversity of Mycobacterium tuberculosis Complex Isolated from Patients in the Northeast of Iran by MIRU-VNTR and SpoligotypingISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1396مسئول
78961939Evaluation of Frequency of Microbial Contamination in Clinical Setting Surface in Dental School of Mashhad University of Medical SciencesChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396سوم
79961764In vitro bactericidal activities of two novel dihydropyridine derivatives against Mycobacterium tuberculosisISIJournal of Infection in Developing Countries1396مسئول
80961674Aptasensors for quantitative detection of Salmonella TyphimuriumISIANALYTICAL BIOCHEMISTRY1396مسئول
81961369Molecular Characterization and Genetic Relatedness of Clinically Acinetobacter baumanii Isolates Conferring Increased Resistance to the First and Second Generations of Tetracyclines in IRANISIAnnals of clinical microbiology and antimicrobials1396پنجم به بعد
82960481VanA and MecA Genes in Staphylococcus aureus Isolates in North-Eastern Iranسایر سایت‏های تخصصیActa microbiologica Bulgarica1395سوم
83960308Neonatal Infections: a 5-Year Analysis in a Neonatal Care Unit in North East of Iran‏ISIInternational Journal of Pediatrics1395پنجم به بعد
84960130TB Trifusion Antigen Adsorbed on Calcium Phosphate Nanoparticles Stimulates Strong Cellular Immunity in MiceISIBIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING1395پنجم
85954415Colonization rate of Streptococcus Agalactiae in pregnant women in Iran: A systematic reviewscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395سوم
86954363Improving antibacterial activity of phosphomolybdic acid using grapheneISIMaterials Chemistry and Physics1395مسئول
87954133Factors Affecting Hospital Water System Contamination with Legionella pneumophila in Northeast of Iranindex copernicusJournal of Applied Environmental and Biological Sciences1395دوم
88953930CFP10: mFcγ2 as a novel tuberculosis vaccine candidate increases immune response in mouseISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395مسئول
89953669Mycobacterium tuberculosis HspX/EsxS Fusion Protein: Gene Cloning, Protein Expression, and Purification in Escherichia coliPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396پنجم به بعد
90953589Association between mycosis fungoides and human herpes virus 8: A case-control studyscopusIranian journal of dermatology1395سوم
91953577Association of classic lichen planus with human herpesvirus-7 infection.ISIInternational journal of dermatology1395سوم
92953253Cloning, Expression and Purification of HpaA Recombinant Protein of Helicobacter pylori as a Vaccine CandidatescopusJournal of Pure and Applied Microbiology1395مسئول
93953111Evaluation and Comparison of Body Mass Index and Albumin Level in Patients with Active Tuberculosis and Latent Tuberculosis InfectionISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395پنجم به بعد
94953086Evaluation of Interleukin17and Interleukin 23 expression in patients with active and latent tuberculosis infectionISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395پنجم
95952691Medical and Dentistry Students’ Viewpoint about Physician-Scientists as their Basic Science EducatorsISCJournal of Medical Education Development1395سوم
96952052Genetic variation among Escherichia coli isolates from human and calves by using RAPD PCRSID/Iranmedex/Magiraniranian journal of veterinary medicine1394چهارم
97951437Prevalence of nontuberculous mycobacteria isolated from environmental samples in Iran: A meta‑analysisISIJournal of Research in Medical Sciences1395مسئول
98951386Construction and immunogenicity of a new Fc-based subunit vaccine candidate against Mycobacterium tuberculosisISIMolecular Biology Reports1395مسئول
99950967Construction of Mycobacterium tuberculosis ESAT-6 fused to human Fcγ of IgG1: To target FcγR as a delivery system for enhancementof immunogenicityISIGENE1395سوم
100950949Fc-based delivery system enhances immunogenicity of a tuberculosis subunit vaccine candidate consisting of the ESAT-6:CFP-10 complexISIMolecular BioSystems1395پنجم به بعد
101950881Prevalence of staphylococcus aureus with reduced susceptibility against vancomycin in clinical samples isolate from Mashhad hospitalsduring 2014SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394مسئول
102950880Determination of antimicrobial resistance pattern of Acinetobacter baumanii isolated from patients in intensive care unit (ICU)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
103950879Prevalence of Hepatitis B and C among Patients Looking for Hospital Care; Five Years’ Study in Mashhad, IranPMCActa Medica Iranica1394مسئول
104950867Diagnostic accuracy of IP-10 biomarker for Mycobacterium tuberculosis: A systematic reviewscopusDer Pharmacia Lettre1394مسئول
105950737Evaluation of the Effect of Antimicrobial Photodynamic Therapy on Streptococcus Mutans; An In vitro StudyChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395دوم
106950399Comparison of three different sterilization and disinfection methods on orthodontic markersPMCjournal of orthodontic science1394چهارم
107950140Breakthroughs in bacterial resistance mechanisms and the potential ways to combat themISIMICROBIAL PATHOGENESIS1395سوم
108950072Enteroviral Meningitis in adultsindex copernicushealth med1393اول
109950058Screening of the antimycobacterial activity of novel lipophilic agents by the modified broth based methodscopusJournal of Clinical Tuberculosis and Other Mycobacterial Diseases1395دوم
110943150Using paper presentation breaks during didactic lectures improves learning of physiology in undergraduate studentsISIAdvances in physiology education1394دوم
111943012Fused Mycobacterium tuberculosis multi-stage immunogens with an Fc-delivery system as a promising approach for the development of a tuberculosis vaccineISIInfection, genetics and evolution1395پنجم
112942940Association of Epstein Barr virus deoxyribonucleic acid with lung carcinomaISIindian journal of pathology and microbiology1392پنجم
113942319Comparison between Fluconazole and Terbinafine in the treatment of Tinea corporis and Tinea crurisISCJournal of Mycology Research1394پنجم
114941895Lytic bacteriophages enrichment and isolation against Pseudomonas aeruginosa isolates resistant to antibioticsسایر سایت‏های تخصصیمجله میکروب شناسی پزشکی ایرا1388پنجم
115941894Is there any change in the pattern of bacterial translocation with increased time of the obstruction?ISCJournal of Surgery and Trauma1393سوم
116941412USE OF CFP-10- ANTIGEN WITH FCΓ2Α IGG FOR VACCINE AGAINST TUBERCULOSIS: EFFECTIVE OR NON-EFFECTIVE?Chemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393مسئول
117941361Comparison of Antibacterial Effects of ZnO and CuO Nanoparticles Coated Brackets against Streptococcus Mutans.PMCJ Dent Shiraz Univ Med Sci1394پنجم
118941209Rickettsia infection could be the missing piece of the Buerger;s disease puzzle.ISIINTERNATIONAL ANGIOLOGY1396مسئول
119940990Frequency of Klebsiella Pneumoniae Producing Carbapenemase KPC in Clinical specimens of Mashhadindex copernicusMEDICAL JOURNAL OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES1394دوم
120940840APC targeting enhances immunogenicity of a novel multistage Fc-fusion tuberculosis vaccine in miceISIAppl Microbiol Biotechnol1394چهارم
121940492Breastfeeding and Nasopharyngeal Colonization With Common Respiratory Pathogens Among ChildrenISCShiraz E-Med J.1394اول
122940303Detection of lytA, pspC, and rrgA genes in Streptococcus pneumoniae isolated from healthy childrenPMCIranian Journal of Microbiology1394چهارم
123940217Frequency of Borrelia in Morphea Lesion by Polymerase Chain Reaction in Northeast of IranISIJundishapur Journal of Microbiology1394مسئول
124935521Which quantitative method in determination of the thyroid hormone levels is more consistent with the clinical symptoms of the thyroid disorders?scopusComparative Clinical Pathology1394دوم
125935296M.Sc. Student as Tutors/Facilitators in Undergraduate Medical Teaching: Educational Outcomes and Students' Attitude.سایر سایت‏های تخصصیGlobal Education Journal1393مسئول
126935243Prevalence of Acinetobacter baumannii harboring ISAba147/blaOXA-23-like family in a burn centerISIBurns1393چهارم
127935242Evaluation of Antimicrobial Resistance of New Cases of Pulmonary Tuberculosis, in Khorasan, Iranindex copernicusJournal of Medical Bacteriology1393دوم
128935241The most common bacteria causing ocular infection in North-East of Iran between 2005-2011 and their antibiotic resistance patternسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Microbiology Research and Reviews1393مسئول
129935240Incidence of Mycobacterium tuberculosis detection in formalin fixed- paraffin embedded granulomatous dermatoses with Multiplex PCR comparing with fluorescent microscopy and acid fast staining in eastern Iran.سایر سایت‏های تخصصیThe Internet Journal of Microbiology1386سوم
130935208Study the prevalence of Brucella Contamination in raw milk distributed in Mashhad ....ISCمجله علمی پژوهشی افق دانش (مجله دانشکده علوم پزشکی گناباد)1382دوم
131935207Surveillance of pattern of Bacterial Contamination in Ghaem Hospital During 10 Years (1370 to 1380scopusمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1383مسئول
132935206Evaluation of Antibacterial Efficiency of Hygienic Hand‌ Rub “Dermosept”ISCمجله دانشکده پزشکی مشهد1394مسئول
133935205Surveillance of Bacterial Contamination in Emam reza Hospital During 1378 to 1380ISCمجله علمی پژوهشی دانشور(دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد)1382مسئول
134935204Comparison of direct antimicrobial susceptibility testing (DST) with standardized disk diffusionISCمجله دانشکده پزشکی مشهد1384دوم
135935203Pneumococal Resistance against penicillin...ISCمجله دانشکده پزشکی مشهد1384سوم
136935202Isolation and Identification of Chryseobacterium meningosepticum in an Infant with Sepsis in MashhadISCمجله علمی پزوهشی دانشور.1384اول
137935201Incidence of nosocomial pneumonia and bacterial agents causing this infection in ICUs in Ghaem hospital....ISCمجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1384اول
138935183Isolation and identification of pasteurella spp. in the upper respiratory tract of healthy and unhealthy Holestein calvesscopusمجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران1385دوم
139935182Bacterial contamination of current banknotes and coinsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی تبریز1385سوم
140935181Bacteriology and antibiotic sensitivity patterns of burn wound infections in Emam Reza Burn Care Center, Mashhadindex copernicusمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی1386اول
141935180Antibacterial susceptibility patterns among E.coli isolated from urinary tract infections in Ghaem University hospital,MashhadChemical Abstractمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)1386مسئول
142935179The Role of H.Pylori in Chronic Rhino SinusitisISCنشریه جراحی ایران1386سوم
143935178Prevalence of Chlamydia trachomatis among women with genital infection in northeast of Iran in 2013scopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1394مسئول
144935175Use of Almar blue assay for drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosisISCمجله علمی پژوهشی افق دانش (مجله دانشکده علوم پزشکی گناباد)1386چهارم
145935163Sequence Analysis of lip R: A Good Method for Molecular Epidemiology of Clinical Isolates of Mycobacterium tuberculosisISICurr Microbiol1394مسئول
146935158Antimicrobial susceptibility testing of Mannheimia haemolytica and Pasteurella multocida isolatedISIJournal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics1385دوم
147935151Trend of antibiotic resistance among Acinetobacter spp. strains isolated from wound infections in Ghaem University Hospital in Northeast of Iran from 2005 to 2011Embaserazavi international journal of medicine1393مسئول
148935039Evaluation of CD4+ CD25+ FoxP3+ regulatory t cells and FoxP3 and CTLA-4 gene expression in patients wwith newly diagnosed tuberculosis in northeast of IranISIJundishapur Journal of Microbiology1394پنجم
149935018Impact of Short term, Repeated Water Fasting on the Weight of MiceISCJournal of Fasting and Health1393مسئول
150935017Retrospective Study on the Prevalence and Antibiotic Resistance Pattern of Staphylococcus Aureus and Staphylococcus Epidermidis Among Patients Suspicious of Bacteremia During 2006 - 2011index copernicusInt J Enteric Pathog1394دوم
151935016Screening of Actinomycetes From Lipar Area of Oman Sea to Investigate the Antibacterial CompoundsISCAvicenna J Clin Microb Infec1393سوم
152935015Introducing Two Novel Target For Multilocus Sequence Analysis Of Mycobacterium TuberculosisChemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393مسئول
153935014ESAT-6 As An Effective Mycobacterium Tuberculosis Subunit VaccineChemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393مسئول
154935013Use Of Bacteriophages For Control Of Drug Resistant Pathogenic Bacteria In Hospitals.Chemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393اول و مسئول
155935005Epidemiology Of Nontuberculosis Mycobacteria (Ntms), In Drinking Water Distribution SystemsChemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393چهارم
156935004MOLECULAR CHARACTERISTICS OF RIFAMPIN RESISTANCE AMONG MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS STRAINS ISOLATED IN NORTHEAST OF IRANChemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393مسئول
157934998Limited genetic diversity and extensive antimicrobial resistance in clinical isolates of Acinetobacter baumannii in northeast-Iran.ISIJournal of medical microbiology1394پنجم به بعد
158934988Evaluation of the association between epstein-barr virus and mycosis fungoidesPMCIndian Journal of Dermatology1394سوم
159934949Treatment with Bacteriophages of Experimentally-Infected Mice Caused by Antibiotic-Resistant Pseudomonas AeruginosaPMCIranian Journal of Medical Sciences1382دوم
160934948Antimicrobial activity of garlic extract against ShigellaPMCIranian Journal of Medical Sciences1382دوم
161934947Rapid and low-cost colorimetric method using 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride for detection of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosisISIJ Med Microbiol1385سوم
162934946Prevalence and Risk Factors for Hepatitis B Virus Infections Among STD Patients in Northeast Region of IranPMCMed Sci Monit1383سوم
163934945In-vitro Susceptibility of Helicobacter pylori to Licorice extractISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1387مسئول
164934944Enteroviral Meningitis in adultsindex copernicusHealthMED1393اول
165934943Antibacterial activity of Tribulus terrestris and its synergistic effect with Capsella bursa-pastoris and Glycyrrhiza glabra against oral pathogens: an in-vitro studyPMCAvicenna J Phytomed1394پنجم
166934807Epidemiological Characterization of Drug Resistance among Mycobacterium tuberculosis Isolated from Patients in Northeast of Iran during 2012-2013ISIBiomed Research Internationa1394مسئول
167934770Evaluation of nasopharyngeal microbial flora and antibiogram and its relation to otitis media with effusion.ISIEuropean Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies1394دوم
168934674Co-infection of long-standing extensively drug-resistant Mycobacterium tuberculosis (XDR-TB) and non-tuberculosis mycobacteria: A case reportscopusRespiratory Medicine Case Reports1394مسئول
169934437Bacterial Contamination in Cutaneous Leishmaniasis: It's Effect on the Lesions’ Healing CoursePMCIndian Journal of Dermatology1393دوم
170934367The antimicrobial sensitivity of Streptococcus mutans and Streptococcus sangius to colloidal solutions of different nanoparticles applied as mouthwashes.PMCDental Research Journal1393چهارم
171934090Determination of Mycobacterium tuberculosis resistance to anti tuberculous drugs and influencing factors on samples referred to Shariati hospital in Mashhad in 2012-2013Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393دوم
172933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
173932950DISINFECTION OF ORTHODONTIC PLIERS USING THREE DIFFERENT DISINFECTANTSscopusJournal of International Dental and Medical Research1393سوم
174932629Bacterial Leakage Assessment for Different Types of Resin-Based Dental Restorations Applied Using Various Placement MethodsISCjournal of Dental Materials and Techniques1393چهارم
175932347Evaluation of blood PCR in the diagnosis of pulmonary tuberculosisSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1391سوم
176932304Urine PCR Evaluation to Diagnose Pulmonary TuberculosisPMCJundishapur J Microbiol1392سوم
177931427Fungal Contamination in Historical Manuscripts at AstanQuds Museum Library, Mashhad, IranISIINTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE & BIOLOGY1385چهارم
178931056Evaluation of the incidence of bacteremia following middle ear operationsISCThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology Vol.20, No.54,Winter -20091387دوم
179931036Endoscopic Management of cerebrospinal fluid rhiorea in 11 casesSID/Iranmedex/MagiranIRANIAN JOURNAL OF SURGERY1386سوم
180930972The Comparison of Alcohol–Hand Rub with Antiseptic Soap and Plain Soap on Colonization of Microorganisms on Hands of NursingISCمجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد1387سوم
181930971Resistent Acinetobacter Wound Infection in Orthopaedics (Report of One Case)ISCجراحی استخوان و مفاصل ایران1388دوم
182930970بررسی ارزش تشخیصی معیارهای بالینی آمسل (Amsel) در تشخیص واژینوز باکتریالscopusمجله زنان‏، مامائی و نازائی ایران1389سوم
183930969مقایسه ی باکتری های سطح و مرکز لوزه در بیماران تونسیلکتومی شدهISCمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1389دوم
184930968Early onset oral squamous cell carcinoma: Report of a case and Review of the literatureindex copernicusIndian Journal of Dental Education1388پنجم
185930964The Impact of the Faculty Development Workshop on Educational Research abilities of Faculties in Mashhad University of Medical SciencesEmbaseFuture of Medical Education Journal1393اول
186930962Frequency of IMP-1 and VIM Genes among Metallo-beta-Lactamase Producing Acinetobacter spp. Isolated from Health Care Associated Infections in Northeast of Iranindex copernicusJ Med Bacteriol1392مسئول
187930961Emerging Trend of Acinetobacter spp. Causing Nosocomial Infection in Northeast of Iranindex copernicusJ Med Bacteriol1392پنجم به بعد
188930958Construction and production of ESAT6: Fcγ1 chimeric protein for designation of new way of prophylaxis and diagnosis in tuberculosisISIClinical Biochemistry1390چهارم
189930957Is there any significant correlation between Chlamydia pneumoniae infection with coronary atherosclerosis?scopusNigerian medical journal1392پنجم
190930956Molecular detection of epstein-barr virus in cervical squamous cell carcinoma in northeast of iran.ISI. IUBMB LIFE1387سوم
191930948Genetic characterization of a Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus isolated from respiratory tract of a hospitalized patient in a university hospital in North East of IRANISIJ. Clin. Microbiol1391مسئول
192930947Comparison of Intestinal Flora and Dietary Habit between Colorectal Cancer and Normal IndividualsISIGastroenterology1391چهارم
193930946Separation of Salmonella Typhimurium Bacteria from Water Using MWCNTs ArraysISCInt. J. Nanosci. Nanotechnol1391مسئول
194930945Efficacy of a combined nanopar ticulate/calcium hydroxide root canal medication on elimination of Enterococcus faecalis.ISIAustralian Endodontic Jour nal1392چهارم
195930587Diagnostic value of PCR for detection of infection group B streptococcal in neonates with sepsisISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1392پنجم
196930345Prevalence of Ceftriaxon-Sensitive Pneumococci Infection and Use of E- Test for Patients Admitted to Ghaem and Imam Reza Hospitals During a Two-Year PeriodscopusArchives of Clinical Infectious Diseases1391سوم
197930195First Report of a Case of Pneumococcal Meningitis Which Did Not Respond to the Ceftriaxone Therapy despite the Isolated Organism Being Sensitive to This Antibiotic In VitroPMCCase reports in pulmonology1390پنجم
198930030Correlation of laryngeal squamous cell carcinoma and infections with either HHV-8 or HPV-16/18ISIPathology, research and practice1393چهارم
19992558ٍEvaluation of educational and research status in microbiology department, Mashhad university of medical sciencesISCFuture of medical education journal1391مسئول
200925086Ethical and Professional Issues Training for Students and Staff of Laboratory MedicineISCFMEJ1392دوم
201924979Bacterial pattern of Chronic Rhino sinusitis FESS Candidates and Their Antibiotic Susceptibility in Northeast of IranSID/Iranmedex/Magiranthe iranian journal of otorhinolaryngoligy1383چهارم
202924715Distribution of handouts in undergraduate class to create more effective educational environmentEmbaseInternational journal of education and research1392سوم
203924584Aerobic microorganisms in dental plaque of 3-5 year old childrenعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله دندانپزشکی کودکان ایران1389سوم
204924275Genetic Analysis of a Vancomycin Resistant Staphylococcus aureus strain isolated in IRANISIMbio1391مسئول
205924223Genetic diversity of Shigella spp. and their integron contentISIFoodborne Pathogens and Disease1391مسئول
206924222Synergistic Antibacterial Activity of Capsella bursa-pastoris and Glycyrrhiza glabra Against Oral PathogensISIJundishapur Journal ofMicrobiology1392مسئول
207924220Isolation of Asian endemic and livestock associated clones of methicillin resistant Staphylococcus aureus from ocular samples in Northeastern IranPMCIranian Journal of Microbiology1392مسئول
208924048Effectiveness of bench top non-vacuum autoclaves on dental turbine chamber sterilizationISCJournal of Dental Materials and Techniques1392پنجم
209924004Antibiotic Resistance Pattern of Hospital Isolates of Staphylococcus aureus in Mashhad-Iran During 2009 - 2011scopusArchives of Clinical Infectious Diseases1391چهارم
210923767Absence of Helicobacter pylori infection in coronary atherosclerosis disease in Northeast of Iran.EmbaseArtery Research1392چهارم
211923755Antifungal Effect of Silver Nanoparticles in Acrylic ResinsEmbaseJournal of Mashhad Dental School1392سوم
21292339Contamination of a Dental Unit Water Line System by Legionella pneumophila in the Mashhad School of Dentistry in 2009ISIIran Red Crescent Med J1391دوم
213923359Sealing Ability of Orthograde MTA and CEM Cement in Apically Resected Roots Using Bacterial Leakage MethodPMCiranian endodontic journal1392سوم
214922814Cloning and Expression of Mycobacterium tuberculosis Major Secreted Protein Antigen 85B (Ag85B) in Escherichia coliISIJundishapur Journal of Microbiology1391پنجم به بعد
215922552Investigating the Rate of Group B Streptococcus in Below 3 Months Year Old Infants with Sepsis Clinical Symptoms Hospitalized in Ghaem Hospital of MashahdEmbaseiranian journal of neonatology1392پنجم
21692236The effects of different concentrations of chlorhexidine gluconate on the antimicrobial properties of mineral trioxide aggregate and calcium enrich mixturePMCdental research journal1391چهارم
217921243Genetic Characterization of Methicillin Resistant and Sensitive, Vancomycin Intermediate Staphylococcus aureus Strains Isolated from Different Iranian Hospitals.PMC 1391پنجم
218921189nosocomial uninary tract infections: etiology, risk factors and antimicrobial pattern in Ghaem University Hospital in MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1392پنجم به بعد
21992111Is there any relationship between Chlamydophila pneumoniae and coronary atherosclerosis among Iranians?PMCNigerian Medical Journal1381پنجم
22091383Synthesis and in vitro Evaluation of the Antimycobacterial Activity of N-aryl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxamidesChemical AbstractJournal of Sciences, Islamic Republic of Iran1391سوم
22191239Antibacterial activity of Glycyrrhiza glabra against oral pathogens: an in vitro studyChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1391مسئول
22291222The effect of neoadjuvant chemoradiotherapy on airway colonization and postoperative respiratory complications in patients undergoing oesophagectomy for oesophageal cancerPMCInteractive cardiovascular and thoracic surgery1391سوم
22391146An Association of Human Papillomaviruses Low Risk and High Risk Subtypes with Skin TagISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391سوم
22491074Passive smoking and nasopharyngeal colonization by Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis in daycare childrenISIEuropean archives of oto-rhino-laryngology1391سوم
22590884In vitro Comparative Study of the Microbial Leakage of One-step, Thermafil and Lateral Condensation TechniquesPMCThe journal of contemporary dental practice1390چهارم
22690846Frequency of Chlamydia trachomatis among male patients with urethritis in northeast of Iran detected by polymerase chain reactionPMCSaudi journal of kidney diseases and transplantation1390مسئول
22790675The Prevalence of TEM and SHV Genes among Extended-Spectrum Beta-Lactamases Producing Escherichia Coli and Klebsiella PneumoniaeISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390پنجم
22890207Low prevalence of high risk genotypes of human papilloma virus in normal oral mucosa, oral leukoplakia and verrucous carcinomaISIActa odontologica Scandinavica1390دوم
22990055Congenital tuberculosis presenting as ascitesISIArchives of Iranian medicine1390چهارم
23089496The comparison between the bacteria flora in tonsils' surface and center in patients undergone tonsillectomy سایر سایت‏های تخصصیThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1389دوم
23189007Diagnostic value of Amsel's clinical criteria for diagnosis of bacterial vaginosisسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1389سوم
23288713Antibacterial activity of a malodor neutralizer containing silver nanoparticlesعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Cell and Molecular Research1388مسئول
23388524غنی سازی و جدا سازی باکتریوفا‍های لیتیک علیه ایزوله های پسودوموناس آئزوژینوزا مقاوم به آنتی بیوتیکSID/Iranmedex/Magiranمیکروب شناسی پزشکی ایران1388چهارم
23488473بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره های آبی و اتانولی حنا علیه استافیلوکوکوس اورئوس . س.د.م.ناس آئروژینوزاindex copernicusافق دانش1388دوم
23588411tissue PCR diagnosis of patients suspicious for tuberculous pleurisyISIiranian journal of basic medical science1388سوم
23688328Investigation for Mycobacterium in Cases of Granuloma(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
23788287PREVALENCE OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN THE SAMPLES REFERRED TO THE TUBERCULOSIS RESEARCH LABORATORY IN MASHHAD GHAEM HOSPITAL DURING 2005-2006scopusIRANIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY1388سوم
23888229بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره های آبی و اتانولی حنا علیه استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئرو ژینوزاSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1388دوم
23988112cloning expression and purification of 10 kd culture filtrared protein (CFP-10) of Mycobacterium tuberculosis AFRICAN JOURNAL OF BIOTECNOLOGY 1388پنجم به بعد
24087674Dose topical application of breast milk affect on bacterial colonization in umbilical cord?scopusKoomesh1387پنجم
24187570بررسی بروز باکتریمی به دنبال اعمال جراحی گوش میانیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387دوم
24287550آیا مصرف موضعی شیر مادر در بندناف نوزادان تازه متولد شده روی استقرار باکتری‌ها تاثیر دارد؟index copernicusکومش1387پنجم
24387490عفونت‌های بیمارستانی و عوامل باکتریایی آنها: بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان دانشگاهی قائم (عج) مشهدEmbaseمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387مسئول
24487196Prevalence of genital Chlamydia in Iranian males with urethritis attending clinics in Mashhad.ISIEastern Mediterranean health journal1387مسئول
24587111عفونت های بیمارستانی وعوامل باکتریایی آنها: بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان دانشگاهی قائم(عج) مشهدChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387مسئول
24686647Nasal and skin colonization of Staphylococcus aureus in hemodialysis patients in Northeast of Iran.ISIIranian journal of kidney diseases1386اول و مسئول
24786601Prevalence and Antimicrobial susceptibility of Haemophilus influenza among healthy children in Mashhad(Emro (IMEMRمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386اول
24886448Role of Chlamydia pneumoniae infection in asthma in Northeast of Iran.PMCIran J Allergy Asthma Immunol1387مسئول
24986401COMPARISON OF MULTIPLEX PCR AND ACID FAST AND AURAMINE-RHODAMINE STAINING FOR DETECTION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS AND NON TUBERCULOSIS MYCOBACTERIA IN PARAFFIN- EMBEDDED PLEURAL AND BRONCHIAL TISSUES WITH GRANULOMATOUS INFLAMMATION AND CASEOUS NECROSIS scopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1386چهارم
25086383بررسی آلودگی های باکتریایی لوازم آرایشی مصرفی در اطراف چشم در قبل و پس از مصرف در ایرانSID/Iranmedex/Magiranپژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی)1386مسئول
25186374تغییر الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های کلینیکی شیگلا در شهر مشهد طی یک دوره 10 سالهSID/Iranmedex/Magiranدوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور پزشکی1386مسئول
25286371فراوانی باکتری های جدا شده در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد (1384)SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی رفسنجان1386دوم
25386343Frequency of chlamydia pneumonia infection in asthmatic patients in northeast of Iranعلمی پژوهشی ایندکس نشدهTurkish Respiratory journal 1386مسئول
25486302تعیین شیوع هموفیلوس آنفلوآنزا در نازوفارنکس ک.دکان سالم و الگوی مقاومت این باکتری نسبت به انتی بیوتیک ها در شهر مشهدسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386اول
25586194معرفی یک مورد مننژیت عود کننده در بیمار دارای شنت ونتریکولر پریتونئال توسط آنتروکوکوس فکالیس مقاوم به درمانindex copernicusفیض1386مسئول
25686172بررسی سطح سرمی آنتی بادی ضد کلامیدیا تراکوماتیس در بیماران دارای عفونت ژنیتال در شهر مشهدindex copernicusمجله میکروب شناسی پزشکی ایران1386چهارم
25786167بررسی قدرت محیط کشت رنگ زای CHROMagar Orientation در شناسایی آنتروکوکوس در نمونه های ادرارindex copernicusپژوهنده1386دوم
25885381شیوع حاملین استرپتوکوکوس پنومونیه در نازوفارنکس کودکان سالم زیر 6 سالدرکودکستان های شهر مشهد و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در پنوموکوک های جدا شدهسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو،بینی و حنجره ایران،1385دوم
25985159Detection of rifampin resistant tuberculosis meiningitis by polymerase chain reaction linked single strand conformation polymorphism analysis of cerebrospinal fluidISINeuroscience 1386اول و مسئول
26085041شیوع حاملین موراکسلاکاتارالیس در نازوفارنکس کودکان سالم زیر 6 سال در کودکستان های شهر مشهد وتعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در موراکسلاکاتارالیس جدا شده سایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو بینی و حنجره ایران 1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1974286Compliance of Healthcare Workers with Hand Hygiene Practices in the Northeast of Iran: An Overt ObservationThe Second International Congress on Prevention Strategies for Healthcare-associated Infectionsمشهدپوستر1397خير
2972944Using novel DNA target for the rapid detection of Mycobacterium tuberculosis from clinical samplesthe 39th annual congress of the European Society of MycobacteriologyDresdenپوستر1397خير
3972730همراهی عفونت باکتریال کم تهاجمی در بیماران تحت جراحی هرنیاسیون دیسک کمری در یک سطحکنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغزواعصاب و ستون فقرات ایرانبابلپوستر1397خير
4972175ارزیابی ماندگاری اثر کلرهگزیدین در قالب شامپو روی پوست انسان به منظور استفاده بیماران قبل از جراحی2nd international congress on prevention strategies for healthcare-associated infectionsمشهدسخنرانی1397خير
5971012ارزیابی اثربخشی ضدعفونی کنندگی اشعه ماورابنفش تحت شرایط واقعی در بیمارستان ها2nd International Congress on prevention Strategies for Healthcare-associated Infectionsخراسان رضوی-مشهدسخنرانی1397خير
6963546Evaluation of the existence of leishmania DNA in chronic granulomatous dermatitis with PCRنوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهتهرانپوستر1396خير
7961905THE MOST COMMON SPOLIGOTYPE OF MYCOBACTERIUM BOVIS ISOLATED IN THE WORLD AND THE RECOMMENDED LOCI FOR VNTR TYPING; A SYSTEMATIC REVIEWهیجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیتهرانسخنرانی1396خير
8961904اپیدمیولوژی جذام در شمال ایران در طی 15 سالهیجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیتهرانپوستر1396خير
9954179Frequency Of Q fever Antibodies Among Abattoir Personnel: A Survey In Northeastern Iran9th International Congress of Laboratory and ClinicTehranسخنرانی1395خير
10952365مقایسه سه روش استریلیزاسیون و ضدعفونی بر روی مارکر های ارتودنسیاستراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1394خير
11951985A CLINICAL CASE OF CUTANEOUS ANTHRAX IN NORTHEAST IRAN, OCTOBER 2015کنگره بین المللی میکروبتهرانپوستر1395خير
12951446THE PREVALENCE OF BRUCELLOSIS IN PATIENTS REFERRED TO THE GHAEM HOSPITAL DURING 2015-2016٫ MASHHAD, NORTHEAST IRANهفدهمین کنگره میکروب شناسی ایرانتهرانپوستر1395خير
13951445LATENT TUBERCULOSIS INFECTION IN HEALTH CARE WORKERS ( HCWS) IN IRAN- REVIEW ARTICLEهفدهمین کنگره بین المللی میکروبتهرانپوستر1395خير
14943219Study of bacterial infections in patients receiving kidney transplant- Mashhad,Iranکنگره بین المللی پیوندمشهدسخنرانی1394خير
15940856Investigating bactericidal activities of novel dihydropyridine derivatives against Mycobacterium Tuberculosisthe 9th international congress on clinical microbiologyشیرازپوستر1394خير
16932554Large scale evaluation of an alternative method for in vitro susceptibility testing of new antituberculosis agents against Mycobacterium tuberculosisهشتمین کنگره میکروب شناسی بالینیتبریزپوستر1393خير
17931051بررسی تاثیر آموزش با رویکرد بالینی-کاربردی در مقطع علوم پایه بر میزان رضایت و یادگیری دانشجویان پزشکیروشهای یاددهی و یادگیری در حوزه و دانشگاهبجنوردپوستر1393خير
18930592آموزش مباحث اخلاق حرفه ای جهت دانشجویان و کارکنان آزمایشگاه پزشکیInternational congress of Immunology and allergyTehranپوستر1393خير
19924980استفاده از handout رویکردی در جهت ایجاد محیط موثرتر آموزشیاولین همایش کشوری چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدپوستر1392خير
20924433بررسی سمیت سلولی ان-اریل -1،4-دی هیدروپیریدین-3،5-دی کربوکسامید های ضد سل روی رده های سلولی مختلفهفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینیشیرازپوستر1392خير
21923578The role of feeding during infancy on nasopharyngeal colonization with common respiratory pathogens in childrenAMERICAN RHINOLOGIC SOCIETYالعلبغپوستر1391خير
22923496A survey of bacterial contamination (Anaerobic and aerobic) of acute cutaneous leishmaniasis and effect of its eleimination on course of lesions among patients referring to clinic of leishmaniasis, Ghaem hospital from 1387-1389.6th Iranian congress of clinical microbiologyمشهدپوستر1391خير
23923026بررسی فراوانی گروه ب استرپتوکوک در شیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهداولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391خير
2492069بررسی فعالیت سیتوتوکسی سیتی داروهای جدید ضد سل در ویترو در لاین های سلولی هلا، راجی، Kga-1 و انفوسیت های اولیه موشی6th Iranian Congress of Clinical Microbiology and the First International Congress of Clinical Microbiologyمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1813ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف
2325کلیات باکتری شناسی پزشکی1383تالیف
3324راهنمای جامع کنترل عفونت بیمارستانی (2)، عفونت های بیمارستانی و راه های کنترل آن1391تالیف
4323راهنمای جامع کنترل عفونت بیمارستانی (1)، راهنمای بهداشت و کنترل عفونت در مراکز درمانی1391تالیف
5301ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف
6299درسنامه فشرده باکتری شناسی پزشکی1386تالیف
7298راهنمای سازمان جهانی بهداشت در مورد بهداشت دست در مراکز بهداشتی و درمانی1390ترجمه
8281باکتری شناسی پزشکی در آزمایشگاه 11391تالیف
92131راهنمای نگهداری باکتری‌ها و دیگر میکروارگانیسم‌ها1398تالیف و گردآوری
101885بیماری مولتیپل اسکلروزیس و ویروسها1393تالیف
111879باکتری شناسی عملی(ویرایش دوم)1397تالیف
1218ویروس شناسی تشخیصی1388تالیف
131616آشنایی با بیوتروریسم1382تالیف و گردآوری
141615میکروب شناسی پزشکی - جلد دوم - ویرایش 261393ترجمه
151589باکتری شناسی پزشکی در آزمایشگاه 21396تالیف و گردآوری
161576ضدعفونی و آماده سازی ابزار و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی و بهداشتی1396ترجمه
171548میکروب شناسی پزشکی (جلد دوم - ویروس شناسی)، ویرایش 27 سال 20161396ترجمه
181547استریلیزاسیون، ضدعفونی و گندزدایی در محیط های درمانی و بهداشتی1392تالیف و گردآوری
191546بهداشت دست در مراکز ارائه خدمات درمانی سرپایی، مراقبت در منزل و مراکز نگهداری از سالمندان و بیماران مزمن1394ترجمه
201513میکروبشناسی پزشکی جاوتز (باکتری شناسی)1396ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1408ثبت ژن Synthetic construct clone GS115 piscidin 4 gene در پایگاه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI)1398/03/20MK515149nf>, علیرضا نشانی درخت بیدی , کیارش قزوینی , محمدرضا اکبری عیدگاهی , حسنا زارع
2402ثبت ژن CRISPR type III-associated RAMP protein Csm4 (rv2820c) gene در پایگاه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI)1398/03/20MK131397nf>, مجتبی سنکیان , امین هوشیار چچکلو , مهسا صیادی , علیرضا نشانی درخت بیدی , کیارش قزوینی , حسنا زارع , رضا کمالی کاخکی
3398کیت تشخیص و افتراق همزمان بیماری سل از نوکاردیوزیس به کمک تکنیک مولتی پلکس PCR1398/02/0898440nf>, علیرضا نشانی درخت بیدی , رضا کمالی کاخکی , کیارش قزوینی , امین هوشیار چچکلو
4376ثبت ژن short chain dehydrogenase/reductase (SDR) در پایگاه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI)1397/11/15MK369742-MK369746nf>, رضا کمالی کاخکی , علیرضا نشانی درخت بیدی , مجتبی سنکیان , کیارش قزوینی , امین هوشیار چچکلو , مهسا صیادی
5366ثبت ژن ESAT-6:CFP-10:Fc در پایگاه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI)1394/11/11KT366443.1nf>, هادی فارسیانی , سید آرمان مساوات , کیارش قزوینی , سامان سلیمان پور , سید عبدالرحیم رضائی
6336فرایند جداسازی DNA آپتامر به منظور شناسایی پروتئین ترشحی Ag85A مایکوباکتریوم توبرکلوزیس1396/11/1594906nf>, کیارش قزوینی , سیدمحمد تقدیسی حیدریان , نجمه انصاری , محمد رمضانی , مهین شاهدردی زاده , خلیل آبنوس
7130کلونینگ و تولید انبوه پروتئین های Esat-6 و HspX از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ2α از IgG موشی در سیستم مخمری به منظور ایجاد سیستم هدفمند عرضه آنتی ژن و بررسی قدرت ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلی1395/01/2588379nf>, کیارش قزوینی , سید عبدالرحیم رضائی , سامان سلیمان پور

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110044فلوشیپ پژوهشی سطح 31397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19792کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
29187کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394
310183کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1398

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه