کیارش  قزوینی

 فعالیت های پژوهشی

 

کیارش قزوینی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): کیارش قزوینی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : میکروبیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ghazvinik@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951551بررسی میزان یادداری(ماندگاری) دانش دانشجویان پزشکی در مورد درس میکروب شناسی علوم پایه در دانشجویان سال 3 و کارآموز و کارورز پزشکیمجریپایان یافتهبلي
2951416بررسی میزان شیوع عفونتهای باکتریایی استرپتوکک گروه B، مایکوپلاسما هومینیس، مایکوپلاسما ژنیتالیوم در اقایان و خانمهای نابارور مشهد در بازه زمانی یکساله با روش کشت و multiplex PCR و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و نیز تعیین تایپ ایزوله ها با روش MLST و PFGEمجریدر دست اجرابلي
3951408تولید پپتید آنتی میکروبیال فیوژن با استفاده از Pexiganan و Tilapia piscidin 4 و بررسی اثرات ضد هلیکوباکتر پیلوری آن در شرایط in vitro وin vivo و بررسی برروی گروه های دیگر باکتری ها بویژه مایکوباکتریایی و سایر پاتوژنهای رایجمجریدر دست اجرابلي
4951247ارزیابی تنوع و مقاومت دارویی پاتوتایپ های اشرشیا کلی مولد گاستروانتریت در نمونه مدفوع بیماران در بیمارستان های منتخب شهر مشهد در سال 1395مجریدر دست اجرابلي
5950691راه اندازی سازوکار و ارزیابی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس نسبت به فلوروکینولون ها بعنوان یکی از داروهای اصلی خط دوم درمان سل در شمال شرق ایرانمجریدر دست اجرابلي
6950690راه اندازی ساز وکار و ارزیابی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت مایکوباکتریوم های مقاوم به چند دارو نسبت به آمینوگلیکوزید های تزریقی در شمال شرق ایرانمجریدر دست اجرابلي
7950262سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاهان Pistacia lentiscus و Ferula gumosa و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آنمجریدر دست اجرابلي
8950033احصاء عوامل بیماریزای انسانی که دارای پتانسیل کاربرد به عنوان تهدیدات زیستی هستند.مجریپایان یافتهبلي
9941808وضعیت بیماری سل و شناسایی الگو و ارتباط اپیدمیولوژی جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در انسان و دام در منطقه خراسان رضوی با استفاده از روشهای تایپینگ از قبیل Spoligotyping و PFGE و Whole genome sequencing و مشخص کردن راه های انتقال شایع در خراسان رضوی (مطالعه کوهورت)مجریدر دست اجرابلي
10941470استفاده از روش Real-Time PCR به منظور تشخیص کلستریدیوم دیفیسیل توکسیژنیک در نمونه مدفوع بیماران مبتلا به اسهالمجریدر دست اجرابلي
11941165بررسی میان کنش میزبان و میکروب مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بروز بیماری سل با بررسی بیان ژن های MMP3 و MMP9 از میزبان و ژن ویرولانس ESAT-6 از میکروب در افراد مبتلا به بیماری سلمجریپایان یافتهبلي
12940792بررسی ایمنی زایی پروتئین ژن فیوژن cagA- hPaA نوترکیب علیه هلیکوباکتر پیلوری و کلیرانس آنها در مدل موشی BALB/cمجریپایان یافتهبلي
13940356بررسی بیان میکرو RNAهای mir- 181-b،mir-34 وmir-16 در بیماران مبتلا به ویروس HIV و مقایسه با افراد سالممجریپایان یافتهبلي
14940338طراحی و راه اندازی multiplex PCRبه منظور شناسایی campylobacter spp,salmonella spp,shigella spp, producing E.coli , clostridium difficile vero toxin در نمونه های مدفوعمجریپایان یافتهبلي
15940130طراحی و جداسازی DNA آپتامر بر علیه آنتی ژن Ag85A مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و ارزیابی آن برای تشخیص سل در نمونه سرم بیمارانمجریپایان یافتهبلي
16940112ارزیابی ارتباط نتایج روش های مختلف فنوتیپک وژنوتپیک شناسایی مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به متی سیلین با پاسخ به درمان در بیماران بستریمجریپایان یافتهبلي
17940061بررسی شیوع اشرشیا کلی ST131 و ژنهای مقاومت بتالاکتامازی در نمونه های جدا شده از بیماران در مشهدمجریپایان یافتهبلي
18931494تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات کیتوزان با روکش آلژینات حاوی پروتئین PPE17 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و بررسی ایمنی زائی آن در موش با دو روش زیر جلدی و درون بینیمجریپایان یافتهبلي
19931295ارزیابی آنتی بادی علیه ریکتزیا ریکتزی و ریکتزیا تیفی در سرم مبتلایان به بیماری بورگرمجریپایان یافتهخير
20931202بررسی اثر تقویت کشندگی ماکروفاژ های موش با عصاره گیاهان آلوئه ورا و اوکالیپتوس وتاثیرآنها روی باسیل BCG در شرایط برون تنی.مجریدر دست اجراخير
21931200پیش بینی بیماری سل با استفاده از مدل سازی و روش های آماریمجریپایان یافتهبلي
22930884تولید و تخلیص پروتئین HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به همراه Fcγ2α از IgG موشی به صورت یک فیوژن پروتئین نوترکیب (HspX:Fc) در مخمر Pichia pastoris به منظور طراحی واکسنمجریدر دست اجرابلي
23930690بررسی میزان بیان ژن هایCCR1 و CCR2 از میزبان و ژن ویرولانس CFP-10 ازمایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران مبتلا به سلمجریپایان یافتهبلي
24930635بررسی ارتباط بیان ژن ویرولانس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (ESAT-6) با بیان ژن های IDO و TGF-β انسانی در افراد مبتلا به بیماری سلمجریپایان یافتهبلي
25930634بررسی میان کنش میزبان و میکروب مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بروز بیماری سل با بررسی بیان ژن های iNOS و Tbetاز میزبان و ژن ویرولانس Ag85B از میکروب در افراد مبتلا به بیماری سلمجریپایان یافتهبلي
26930600بررسی قضاوت اخلاقی (ethical judgement ) کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94مجریپایان یافتهبلي
27930504تعیین الگوی ژنتیکی جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در منطقه با استفاده از روش تایپینگ MIRU-VNTRمجریپایان یافتهبلي
28930327بررسی روشها و راههای ارزیابی اعضای هیئت علمی بالینی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص برنامه ارزیابی عملکرد ایشان در سال 93 مجریپایان یافتهخير
29930135تدوین برنامه اموزشی مبتنی بر صلاحیت برای دوره دستیاری بیماری های عفونیمجریپایان یافتهبلي
30930122بررسی فراوانی مایکوپلاسما پنومونیه در نمونه های خلط بیماران با تشدید بیماری انسداد مزمن راه های هوایی ریه (COPD Exacerbation) مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
31930079بررسی تاثیرمیکروبیوتای مهم سیستم تنفسی تحتانی در نوع پاسخ ایمنی بر علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و شدت بروز بیماری سلمجریپایان یافتهخير
32930022بررسی الگوی کلونیزاسیون باکتریایی سیستم ژنیتال در زنان حامله با پارگی زودرس کیسه آب و ارتباط آن با عوارض مادری و نوزادی در بیمارستان قائم (عج) و ام البنین(س)1393-1395مجریپایان یافتهبلي
33922895شناسایی مقاومت به ریفامپین در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با تعیین توالی ژن rpoB وبررسی پولی مورفیسم ان روی نمونه های خلط بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماری های ریوی بیمارستان دکتر شریعتی مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
34922894شناسایی ارتباط فیلوژنیک سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به ریفامپین جدا شده از نمونه خلط بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماری های ریوی بیمارستان شریعتی مشهد درسال 1393مجریپایان یافتهبلي
35922737ارزیابی جامع اپیدمیولوژی مقاومت باکتری های شایع در مراکز درمانی(MRSA, VRE, ESBL, CRE, MRAB ) در شمال شرق ایرانمجریدر دست اجراخير
36922349تبیین تجربیات دستیار های دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره تاثیرات طرح یک ماهه تبیین تجربیات دستیار های دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره تاثیرات طرح یک ماهه دوره دستیاری بر کیفیت آموزشمجریپایان یافتهخير
37921723بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی مقاطع بالینی در مورد آموزش دورة علوم پایهمجریپایان یافتهخير
38921456دیدگاه دانشجویان مقاطع مختلف دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آینده حرفه ای خود، یک مطالعه کیفیمجریپایان یافتهبلي
39921330تشخیص ، جداسازی وبررسی راهکارهای حذف مایکوباکتری ها و باکتری های خورنده آهن و گوگرد شایع در آب شرب شبکه توزیع آب شرب شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
40921250مقایسه تاثیر دو روش آموزش عادی و آموزش مبتنی بر ارائه مقاله بر یادگیری درس فیزیولوژی دانشجویان بینایی سنجی و تکنولوژی رادیولوژیمجریپایان یافتهخير
41920956تعیین کارایی و ارزیابی ژل ضد عفونی کننده بهداشتی دست حاوی ذرات نانو نقرهمجریعقد قراردادبلي
42910963بررسی تعیین مقاومت مایکوباکتریوم توبرکولوزیس به داروهای ریفامپین و ایزونیازید و عوامل موثر بر آن در نمونه های ارجاع شده به بیمارستان شریعتی مشهد در سال92مجریپایان یافتهبلي
43910662تعیین فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به دیسپپسی مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد درسال 1391-1392مجریپایان یافتهبلي
44910616بررسی وجود و میزان آلودگی سیستم آبی بخشهای بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) با لژیونلا در سال 91مجریپایان یافتهخير
45910073کلونینگ و تولید پروتئین CFP10از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موشمجریپایان یافتهبلي
46910069کلونینگ و تولید پروتئین ESAT-6 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موشمجریپایان یافتهبلي
47910057بررسی سیر تغییر الگوی مقاومت آسینتوباکتر بومانی نسبت به ایمیپنم در بیمارستان امام رضا (ع) و مرکز آموزشی , پژوهشی و درمانی قائم (عج) از سال 1388 تا سال 1390مجریپایان یافتهبلي
48910045کلونینگ و تولید پروتئین های Esat-6، HspX و Cfp-10 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشی در دو سیستم یوکاریوتی جانوری و مخمری به منظور ایجاد سیستم هدفمند عرضه آنتی ژن (Selective delivery and processing)و بررسی قدرت ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلیمجریدر دست اجراخير
49901155ارزیابی مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران سل ریوی اسمیر مثبت تازه تشخیص داده شده درخراسان رضوی ازخرداد 1390 تاخرداد 1391مجریپایان یافتهخير
50901135بررسی پلی مورفیسم ژن rpoB درسویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به ریفامپین درنمونه های ارجاع شده به آزمایشگاه رفرانس منطقه ای سل در مشهدمجریپایان یافتهبلي
51901106ژنوتایپینگ ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
52901037بررسی ارزش تشخیصی میکرو RNA های mir-483-5p، mir-146a و mir-29a در افتراق بیماران مبتلا به سل فعال از افراد سالممجریپایان یافتهبلي
53900602ارزیابی عملکرد و ویژگی های آنتی باکتریال ماده ضد عفونی کنندهسطح بالای Umoniumمجریپایان یافتهخير
54900423بررسی پایداری فیزیکی و بیولوژیک شیمیایی و استریلیتی قطره های فورت ذخیره شده در دماهای 24 ، 4 درجه سانتیگراد برای 0 و 4 و 7 و 14 و 28 روز پس از تهیه در محلولهای مختلفمجریپایان یافتهبلي
55900292تعیین کارایی ماده ضد عفونی کننده بهداشتی دست" درموسپت"مجریپایان یافتهخير
56900278بررسی فراوانی DNA لیشمانیا در درماتیت های مزمن گرانولوماتو با علت ناشناخته با روش PCRمجریپایان یافتهبلي
57900144بررسی فراوانی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده TSST1 و همولیزین آلفا در کلنیزاسیون باکتریال درماتیت آتوپیک کودکان و ارتباط آن با شدت بیماریمجریپایان یافتهبلي
5889989بررسی بیان ژنهای IL-17و IL-23 در سلولهای Th17 در پاتوژنز بیماری سلمجریپایان یافتهبلي
5989938بررسی ارتباط میان نتیجه ی میکروب شناسی مولکولی توسط واکنش زنجیره پلیمرازِ (PCR) مایع مغزی نخاعی و ویژگی های بالینی و آزمایشگاهی بیماران 6 تا 60 ساله مشکوک به مننژیت باکتریال که کشت CSF منفی داشتندمجریپایان یافتهبلي
6089815ارزیابی ارزش تشخیصی روش PCR ادرار به عنوان روش کمکی در تشخیص سل فعال ریویمجریپایان یافتهبلي
6189742بررسی وجود آلودگی میکربی در محیط بخشهای بیمارستانهای امام رضا(ع) و قائم(عج) مشهدمجریپایان یافتهبلي
6289656.بررسی شیوع HBsAg مثبت و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به آزمایشگاه های قائم (عج) و مرکزی جهاد دانشگاهی شهر مشهد در سال های 1388 و 1389مجریپایان یافتهبلي
6389632بررسی مشتقاتN-آریل - 1،4- دی هیدروپیریدین -3،5- دی کربوکسامید در محیط برون تنی در مهار رشد مایکوباکتریوم توبرکولوزیسمجریپایان یافتهبلي
6489427بررسی ژنهای مسئول مقاومت به بتا-لاکتام ها، در گونه های اسینتو باکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان قائم (عج) مشهد ؛ از اسفند 88 لغایت شهریور 89مجریپایان یافتهخير
6589215بررسی اثر ضدمیکروبی آکریل های جدید حاوی نانوذرات نقره مورد استفاده در پروتزهای دندانیمجریپایان یافتهبلي
6689196تعیین کمترین غلظت مهار کننده(MIC) و کمترین غلظت باکتری کشی(MBC) مواد ضد عفونی کننده, Surfosept1 Surfosept 2 و Surfosept Quick مجریپایان یافتهخير
6788704بررسی اثر ضدمیکروبی سمان های لوتینگ در دندانپزشکیمجریپایان یافتهبلي
6888570مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت میکروبی سه روش پرکردگی ترمافیل، one-step و تراکم جانبیمجریپایان یافتهبلي
6987907ارزیابی عملکرد پاک کنندگی دستگاه شستشوی لگن های مورد استفاده در بیمارستان هامجریپایان یافتهخير
7087906ارزیابی عملکرد ضدعفونی کنندگی دستگاه شستشوی لگن های مورد استفاده در بیمارستان هامجریپایان یافتهخير
7187775بررسی اثرات ضد سل مشتقاتN-آریل - 1،4-دی هیدروپیریدین -3،5- دی کربوکسامید در محیط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
7287720بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی مایکوباکتریوم بوویس ب ث ژ به ایزونیازید با روش استاندارد Proportionalمجریپایان یافتهبلي
7387562ارزیابی عملکرد و ویژگی های آنتی باکتریال ماده ضد عفونی کنندهDISEPTمجریپایان یافتهخير
7487548بررسی فراوانی عفونت هلیکو باکتر پیلوری در آترواسکلروزیس شریان کرونرمجریپایان یافتهبلي
7587547بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه و آترواسکلروزیس شریان کرونرمجریپایان یافتهبلي
7687517بررسی عفونت بورلیا در نمونه های بیوپسی پوست بیماران مبتلا به مورفه آمجریپایان یافتهبلي
7787389بررسی اثرات آنتی مایکوباکتریال مشتقات پرنیله 7-هیدروکسی کومارین مجریپایان یافتهخير
7886642بررسی حضور باکتریهای (هوازی و بی هوازی) در ضایعات لشمانیوز جلدی حاد و تاثیر حذف آن در سیر ضایعه در بیماران مراجعه کننده به کلینیک سالک بیمارستان قائم(عج) در سال های 1389 -1387 مجریپایان یافتهبلي
7986628بررسی مقایسه ای وجود ویروس پاپیلومای انسانی در مبتلایان به کارسینوم برونکوژنیک و بیماران ریوی غیر سرطانیمجریپایان یافتهبلي
8086519بررسی ارزش نمونه های شستشوهای دهان در تشخیص سل ریوی، در بیماران مشکوک به سل مراجعه کننده به درمانگاه عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهدمجریپایان یافتهخير
8186457بررسی بروز انواع پرخطر ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در مخاط طبیعی، لکوپلاکیا و کارسینوم و روکوز حفره دهان بروش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) مجریپایان یافتهخير
8286395بررسی مقایسه میزان کارائی سه محلول ضدعفونی کننده در وسایل ارتدنسی به روش carrier test مجریپایان یافتهبلي
8386332ارزیابی اثرات سیلی مارین بر هپاتوسیت های آلوده به HBV در محیط Invitroمجریپایان یافتهخير
8486305بررسی بروز باکتریمی در بیمارانی که تحت عمل جراحی گوش میانی در بیمارستانهای آموزشی مشهد در سال 1386 قرار گرفته اندمجریپایان یافتهخير
8586163بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره ی متانولی juglans regia leaf بر روی سودوموناس ائروژینوزاو استافیلوکوکوس اورئوس به صورتIn vitroمجریپایان یافتهخير
8686161بررسی آلودگی ابزار معاینه گوش و حلق و بینی در درمانگاه بیمارستان قائم (عج) مشهدمجریپایان یافتهخير
8786160بررسی فراوانی استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیلوس ها در بزاق کودکان مبتلا به پوسیدگیهای دندانی پیش رس شدیدمجریپایان یافتهخير
8885322ارزیابی اثر و ویژگی های آنتی باکتریال سه ماده ضد عفونی کننده Surfosept I , Surfosept II و surfosept quick مجریپایان یافتهخير
8985254بررسی ارتباط بین سرطان سلول های سنگفرشی دهانه رحم و کلامیدیا تراکوماتیسمجریپایان یافتهخير
9085253بررسی ارتباط بین سرطان سلول های سنگفرشی دهانه رحم با ویروس های16&18 HPV& HSV2 مجریپایان یافتهخير
9185189بررسی پلی مورفیسم ویروس HLV1 در شمال شرق ایران(مشهد)توسط روش HMA)Hetro) dublex mobility assyمجریپایان یافتهخير
9285188بررسی پلی مورفیسم ویروس HLV1 در شمال شرق ایران(مشهد)توسط روش Single-Strand Conformation Poymorphismمجریپایان یافتهخير
9385157ارزیابی ویژگیهای آنتی باکتریال محلول های خوشبوکننده و خنثی کننده بوهای نامطبوع حاوی ذرات نانو نقره(Silver Nanoparticle) بعنوان یک ماده ضد عفونی کنندهمجریپایان یافتهخير
9485113ارزیابی کارایی برخی مواد ضدعفونی کننده جدید بر علیه ویروس هپاتیت B به صورت In vitroمجریپایان یافتهخير
9585066بررسی حاملین نازوفارنژیال و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های هموفیلوس آنفلوآنزا در کودکان زیر 6 سال در مهدکودکهای مشهدمجریپایان یافتهخير
9685062بررسی فراوانی ویبریوکلرا در مدفوع کودکان مبتلا به اسهال در جریان شیوع وبا در شهر مشهد در سال 1384مجریپایان یافتهخير
9784158بررسی الگوی مقاومت دارویی در حاملین پنوموکوک بر اساس کشت نازوفارنکس در کودکان زیر 6سال در مهدکودک های مشهدمجریپایان یافتهخير
9884121بررسی نتایج روش واکنش زنجیره پلیمراز PCR روی مایکروباکتریوم توبرکولوزیس در بیوپیسی پلور بیمارا ن مبتلا به سل پلور مراجعه کننده به بیمارستان قائم (ع)مجریپایان یافتهخير
9983095بررسی الودگی باکتریایی مواد ارایشی مورد استفاده در لبه های پلاک در شهر مشهد1382-1383مجریپایان یافتهخير
10080881کاربرد باکتریوفاژ به منظور کنترل باکتری های پاتوژن در محیط بیمارستانی مجریپایان یافتهخير
10180191جداسازی باکتریوفاژهای لیتیک بر ضد کلبسیلاهای مقاوم به آنتی بیوتیک و بررسی اثرات باکتریوسیدال باکتریوفاژهای لیتیک بر ضد این کلبسیلاهای مقاوم به آنتی بیوتیکمجریپایان یافتهبلي
102961215راه اندازی روش شناسایی و تعیین هویت مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزی (Nontuberculous mycobacteria) با استفاده از تعیین سکانس ژنی در آزمایشگاه رفرانس سل شمال شرق کشورهمکاردر دست اجرابلي
103961016مقایسه عملکرد و نگرش مسئولین فنی و نظارت بر عملکرد آنها درباره کنترل عفونت در کلینیک های عمومی و دندانپزشکی مشهد در سال 1396همکارعقد قراردادبلي
104960767بررسی اثر تکنیک اسکراب و پرپ بر رفع آلودگی پوستی دست اعضاء تیم جراحی و موضع عمل در جراحی های پا و مچ پا: کارآزمائی بالینیهمکارعقد قراردادبلي
105960509ارزیابی کیفیت استریلیزاسیون با بخار در مراکز دندانپزشکی شهر مشهد در سال 96همکارپایان یافتهبلي
106960374بررسی بیان میکرو RNAهایmiR-155 و miR-150 در بیماران مبتلا به ویروس HIV و مقایسه با افراد سالمهمکاردر دست اجرابلي
107960216بررسی نگرش مدیران گروه های آموزشی ، اساتید و دستیاران تخصصی پوست درباره وضعیت آموزش درماتولوژی زیبایی در سیستم آموزشی دستیاری تخصصی پوست ایرانهمکاردر دست اجرابلي
108951822تعیین فراوانی گونه های انتروباکتر جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای امام رضا(ع)، قائم(عج) و شیخ مشهد در سال 96 و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها به صورت فنوتیپی و ژنوتیپیهمکاردر دست اجراخير
109951729تعیین ژنوتایپ HCV با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز در سرم بیماران آلوده با ژنوتایپ نامشخصهمکارعقد قراردادبلي
110951635اثر عصاره‌ی گیاه کما (Ferula ovina) و سس‌کوئی‌ترپن فروتینین مستخرج از آن بر روی سویه استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سویه های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به درمان (MDR-TB) و یک مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزی (NTM)همکاردر دست اجراخير
111951634کلونینگ و تولید پروتئین UreA:VacA باکتری Helicobacter pylori بصورت مولکول نوترکیب با Fcγ2a از IgG2a موشـی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آن در موشهمکاردر دست اجراخير
112951414تولید پروتئین Ag85B-HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشهمکاردر دست اجرابلي
113951063ارزیابی تاثیر مهارکنندگی بادرنجبویه بر پمپ های افلاکس ایجاد کننده مقاومت به ایمی پنم در اسینتوباکتر بومانیهمکاردر دست اجرابلي
114950877کلونینگ و تولید پروتئین NAP:HpaAباکتری هلیکوباکتر پیلوری بصورت مولکول نوترکیب با Fcγ2a از IgG موشـی در پیشیا پاستوریس و بررسی ایمنی زایی آن در موشهمکاردر دست اجراخير
115950839مطالعة ژنهاي مسئول مقاومت به سفالوسپورين هاي نسل سوم و کارباپنم ها، در گونه هاي اشرشيا کلي و کلبسيلا پنومونيه جدا شده از نمونه هاي باليني در بيمارستان شيخ مشهد، از اسفند 94 لغايت شهريور 95همکارعقد قراردادخير
116950815بررسی انتقال سازه ی ژنی حامل توالی کدکننده ی دو آنزیم موشی a1,3-galactosyltransferase و CMP-Neu5Ac hydroxylase به وسیله ی فرآیند کونژوگاسیون از باکتری مایکوباکتریوم اِسمگماتیس به باکتری مایکوباکتریوم توبرکولوزیس برای بیان دو اپی توپ گلیکوزیلاسیونی (alpha-Gal) Gala1,3-Gal و N-glycolylneuraminic acid (Neu5Gc) بر روی پروتئین های مایکوباکتریوم توبرکولوزیسهمکاردر دست اجرابلي
117950421بررسی مقاومت باکتری آسینتوباکتر بومانی به فلوروکینولون ها(سیپروفلوکساسین ن ولووفلوکساسین)همکاردر دست اجرابلي
118950294شناسایی و بررسی فرآوانی کرونوباکتر ساکازاکی در شیر خشک و غذای نوزادان با روشPCRهمکاردر دست اجرابلي
119950225بررسي تاثير مصرف آدامس هاي حاوي CPP-ACP و Xylitol و ماست پروبيوتيک بر ميزان باکتري هاي استرپتوکوک موتانس بزاق انسان .و پلاک ميکروبي دندانهمکاردر دست اجرابلي
120950178تهیه و تعیین ویژگیهای فرمولاسیون های لیپوزومی حاوی پروتیئن های فیوژنی HspX,PPE44 وEsxV مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جهت طراحی واکسن زیرواحدی وبررسی ایمنی زایی آن بعد از تزریق به موشهمکاردر دست اجرابلي
121950109بررسی سطح سرمی اینترلوکین 33 و گیرنده ST2 در بیماران مبتلا به توبرکلوزیسهمکاردر دست اجرابلي
122950108بررسی سطوح سرمی سلنیوم، مس و روی در بیماران مبتلا به سل ریویهمکاردر دست اجرابلي
123941161بررسی فراوانی و شدت علایم در عفونتهای آمیزشی (STD) با روشmultiplex Real-Time PCRهمکارپایان یافتهبلي
124941071تشخیص افتراقی مایکوباکتریوم از نوکاردیا و لژیونلا در بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی به روش Real Time PCRهمکاردر دست اجرابلي
125941034بررسی اثرات ویتامین ث بر روی سمیت ایزونیازید و پیرازینامید در سلول های HepG2 و اثر ضد میکوباکتریایی پیرازینامید و اتامبوتولهمکارپایان یافتهبلي
126940964طراحی نانو واکسن زیرواحدی حاوی پروتئین های فیوژن EsxS و HspX مایکوباکتریوم توبرکلوزیس محصور شده در نانو ذره ی PLGA:DDA و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز از طریق بینی و زیر جلدی در موشهمکاردر دست اجراخير
127940878بررسی فراوانی و تعیین تایپهای مولکولی بوکا ویروس و متاپنوموویروس در عفونتهای حاد تنفسی کودکان در بجنوردهمکارپایان یافتهبلي
128940838راه اندازی و بکارگیری In-house Multiplex Real Time PCR به منظور شناسائی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از سویه های غیر توبرکلوزیس و همچنین تشخیص افتراقی سویه های کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم، کانزاسی، گزنوپی و ابسسوس در بیماران مشکوک به سلهمکاردر دست اجرابلي
129940543بررسی اثر ضد میکروبی و خواص فیزیکی ماده ی قالبگیری آلژینات حاوی نانوسیلورهمکارپایان یافتهبلي
130940471تاثیر ید 131 بر استریل کردن ادرار افراد مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید تحت ید درمانیهمکاردر دست اجرابلي
131940438بررسی فراوانی آنتی بادی ضد بروسلا ، توکسوپلاسما گوندی، اکینوکوکوس و کوکسیلا بورنتی در کارکنان کشتارگاه صنعتی مشهد سال 1394همکارپایان یافتهخير
132940140بررسی شبکه انتقال و توزیع آب بیمارستان های قائم و امام رضا شهر مشهد از نظر کلر باقیمانده و وجود آلودگی لژیونلا پنوموفیلا در سال 1394همکاردر دست اجرابلي
133940012بررسی موتاسیونهای مقاومت دارویی در ژن RT بیماران آلوده به HIV-1 مشهدهمکارپایان یافتهبلي
134931642بررسی فراوانی آلودگی به گونه های پسودوموناس در سیستم های آبی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
135931640بررسی فراوانی آلودگی میکروبی سطوح محیط کار کلینیکی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
136931426ارزیابی ریزنشت میکروبی کامپوزیت های قابل جریان و گلاس یونومر نوری به عنوان لایه حدواسط در زیر ترمیم های کامپوزیت کلاس V : یک مطالعه ی آزمایشگاهی همکارپایان یافتهبلي
137931233مقایسه کلونیزاسیون استرپتوکوک گروهB (GBS)به روش PCRدر دستگاه تناسلی زنان با زایمان ترم و زایمان زود رس و ارتباط ان با عوارض نوزادی و مادرهمکارپایان یافتهبلي
138931217بررسی اپیدمیولوژی بیماری سل در خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
139930798شناسائی ملکولی گونه های لیشمانیا و مایکوباکتریوم جداشده از ضایعات جلدی بیماران با تشخیص نادرست مراجعه کننده به آزمایشگاه های بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد( 94-1393)همکارپایان یافتهبلي
140930597بررسی فاکتورهای استرس اکسیداتیو در افراد آلوده به HTLV-1همکاردر دست اجراخير
141930512ارزیابی ریزنشت باکتریال یک سمان دندانی جدید در درمان پالپوتومی دندانهای شیریهمکارپایان یافتهبلي
142930489 بررسی تأثیر ضد میکروبی دارودرمانی داخل کانال ریشه در پالپکتومی دوجلسه ای دندان های شیری نکروزه : یک مطالعه In vivo همکارپایان یافتهبلي
143921931بررسی کارکردآموزش مقطع علوم پایه از دیدگاه دانشجویان مقاطع بالینی رشته دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
144921755بررسی مقایسه ای فعالیت ضد میکروبی خمیر آنتی بیوتیک سه گا نه با ترکیب های متفاوت آنتی بیوتیک های سفاکلور، مترونیدازول، سیپروفلوکسازین ، و EDTAهمکارپایان یافتهخير
145920387بررسی فراوانی آلودگی میکروبی کامپیوترها و موبایل های مورد استفاده توسط پرسنل آموزشی درمانی دانشکده دندانپزشکی و پرسنل غیر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر سال 1392همکارپایان یافتهبلي
146920161بررسی ضرورت ارائه مباحث اخلاق حرفه ای در دوره آموزشی علوم آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهخير
147911250بررسی اثر آنتی میکروبیال فتوداینامیک تراپی روی استرپتوکوک موتانس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به صورت آزمایشگاهی و بالینیهمکارپایان یافتهبلي
148910920بررسی مقاومت پنوموکوک به سفتریاکسون به روش E-test از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد طی مهر 91 لغایت اسفند ماه 92همکارپایان یافتهبلي
149910796بررسی فراوانی عفونت ل‍‍ژیونلایی در بیماران مراجعه کننده با علائم پنومونی به بیمارستانهای قائم(عج) و امام رضا(ع)مشهدهمکارپایان یافتهبلي
150910604 بررسی استفاده موضعی از پماد تتراسیکلین بر روی فلور میکروبی داخل و اطراف ایمپلنتهای کاشته شده در بیماران با بی دندانی کاملهمکارپایان یافتهبلي
151910211بررسی ریزنشت باکتریال سیلرهای MTA-fill apex و iRoot-SPهمکارپایان یافتهبلي
152901017بررسی ارتباط کلونیزاسیون باکتریال نازوفارنکس ( همو فیلوس – برانهاملا – بنوموکوک ) با نوع تغذیه دوران شیرخوارگی در کودکان کودکان زیر 6 سال شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
153900964بررسی تاثیر رعایت بهداشت دست بر اساس راهنمای سازمان جهانی بهداشت بر فراوانی عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار در بیمارستان امام رضا(ع ) مشهد:1391 – 1393همکاردر دست اجرابلي
154900730بررسی اثر ضد باکتریایی لیزر دیود در مقایسه با کلسیم هیدروکساید بر روی باکتری انتروکوک فکالیسهمکارپایان یافتهبلي
155900637بررسی تاثیر درمان ترکیبی با والپروات سدیم، اینترفرون آلفا و کورتیکواستروئید بر علایم بالینی، بار ویروسی و تیتر آنتی بادی در مبتلایان به پاراپارزی اسپاستیک ناشی از ویروس HTLV-1 به درمانگاه نورولوژی بیمارستان قائم از تاریخ 15/1/90 الی 1/7/91همکارپایان یافتهبلي
156900619ارزیابی ریزنشت در کامپوزیت نانوفیلد و کامپوزیت با پایه silorane در روشهای قرارگیری لایه ای و snowplow و توده ایهمکارپایان یافتهخير
157900145بررسی ارزش تشخیصی پروکلسیتونین سرم در افتراق مننژیت ویرال از باکتریال در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اطفال همکاردر دست اجرابلي
158900070بررسی اثر ضدمیکروبی چند محلول کلوئیدال حاوی ذرات نانو همکارپایان یافتهبلي
15989882بررسی همراهی DNA ویروس های هرپس انسانی تیپ 8 و پاپیلومای انسانی با ریسک بالا در کارسینوم حنجرههمکارپایان یافتهبلي
16089881بررسی ارتباط DNA ویروس های اپشتین بار و هرپس انسانی تیپ 8 با فیبروز ایدیوپاتیک ریههمکارپایان یافتهبلي
16189788مقایسه فلور میکروبی مدفوع بیماران مبتلا به کانسر کولون با افراد کنترلهمکارپایان یافتهبلي
16289530مقایسه تاثیر آنتی میکروبیال خمیرکلسیم هیدروکساید با مخلوط کلسیم هیدروکساید و سوسپانسیون نانو سیلور به عنوان داروی داخل کانال علیه انتروکوک فکالیسهمکارپایان یافتهبلي
16389497بررسی اثر اتوکلاوهای موجود در دانشکده دندانپزشکی مشهد در استریل کردن اتاقک توربین: 1389 همکارپایان یافتهبلي
16489422مطالعة ژنهای مسئول مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و تتراسیکلین ها، در گونه های اسینتوباکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان قائم(عج) مشهد، از اسفند 88 لغایت اردیبهشت 90همکارپایان یافتهخير
16589155بررسی همراهی لیکن پلان با ویروس هرپس انسانی 7همکارپایان یافتهبلي
16688846مقایسه اثر ضد میکروبی براکتهای پوشش داده شده با نانو ذرات اکسید روی و مس بر باکتری استرپتوکوکوس موتانسهمکارپایان یافتهبلي
16788828بررسی همراهی DNA ویروس اپشتین بار با کارسینومهای ریههمکارپایان یافتهبلي
16888664بررسی بروز جابجایی باکتریها از روده به خون و حفره صفاق در انسداد حاد مکانیکال روده در موشهمکارپایان یافتهبلي
16988659ارزیابی کمی mRNA مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به روش Real Time RT-PCR در طول درمان اختصاصی ضد سلهمکارپایان یافتهبلي
17088643مقایسة سه روش(tuberculin skin test) TST، (QuantiFERON-TB GOLD In Tube test) GFT-GIT، و (ELISpot) T-SPOT.TB در تعیین عفونت نهفته با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در پرسنلِ بیمارستانیِ در تماس با سل فعالهمکارپایان یافتهخير
17188458بررسی همراهی ویروس اپشتین بار با مایکوزیس فانگوئید همکارپایان یافتهبلي
17288384بررسی میزان آلودگی سیستم آبی یونیت های دانشکده دندانپزشکی مشهد با لژیونلاهمکارپایان یافتهخير
17388263بررسی فراوانی گروه ب استرپتوکوک در شیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهد طی سال 1388همکارپایان یافتهبلي
17488199بررسی مقایسه ای فعالیت ضد میکروبی ProRootMTA و NEC مخلوط شده با غلظتهای متفاوت کلرهگزیدینهمکارپایان یافتهبلي
17588160مقایسه سیل اپیکالی MTA ،NEC بصورت ارتوگراید و رتروگراید در ریشه های قطع شدههمکارپایان یافتهبلي
17688160مقایسه سیل اپیکالی MTA ،NEC بصورت ارتوگراید و رتروگراید در ریشه های قطع شدههمکارپایان یافتهبلي
17787717بررسی ارتباط بین پاپیلوما ویروس های انسانی کم خطر (تیپ 6و11) و پر خطر (تیپ 16و18) و آویزه پوستی (Skin tag) به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)همکارپایان یافتهبلي
17887704بررسی همراهی مایکوزیس فانگوئید با HHV-8همکارپایان یافتهخير
17987635بررسی کارائی ترکیبات ضد عفونی کننده چهار ظرفیتی مورد استفاده در دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
18087602مقایسه ارگانیسم های شایع عامل پنومونی بدون تب( کلامیدیا تراکوماتیس) و برونشیت(ویروس سنسیشیال تنفسی) در شیرخواران کوچکتر از یکسال بستری در بیمارستان های دکتر شیخ از آذر ماه 1387 لغایت اردیبهشت 1388همکارپایان یافتهبلي
18187277مقایسه نسبت فراوانی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL) در کلبسیلاپنومونیه و اشرشیاکلی جدا شده از نمونه های بیمارستانی و خارج بیمارستانی به روش دابل دیسک دیفیوژن و PCRهمکارپایان یافتهخير
18287250بررسی تاثیر درمان نئواجوانت بر روی کلونیزاسیون راههای هوایی و عوارض تنفسی بعد از عمل در افراد مبتلا به سرطان مری عمل شدههمکارپایان یافتهبلي
18386412بررسی ارزش تشخیصی معیارهای بالینی آمسل در تشخیص واژینوز باکتریالهمکارپایان یافتهخير
18486345کلونینگ ،بیان و تخلیص پروتئین CFP-10 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهخير
18586287مقایسه محلول الکلی، صابون آنتی سپتیک و صابون معمولی بر کلونیزاسیون میکروارگانیسمهای دست پرسنل پرستاریهمکارپایان یافتهخير
18686281بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و عملکرد پزشکان و پرستاران در خصوص رعایت بهداشت دست و عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی- 1386همکارپایان یافتهخير
18786278بررسی نقش و فعالیت سلولهای Treg در پاتوژنز بیماری سلهمکارپایان یافتهخير
18886277کلونینگ وتولید مولکولهای ESAT-6و Ag85B از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول رکومبینانت با Fc?1از IgG1 انسانی به منظورتولید پروتئینهای رکومبینانت Ag85B:Fc و ESAT-6:Fc جهت طراحی واکسن وراه اندازی روشهای نوین تشخیصیهمکارپایان یافتهخير
18985377تعیین فراوانی حساسیت به سفتریاکسون در 100 مورد پنوموکوک جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستانهای امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد به روش E-test طی یک دوره دوساله (1387-1385)همکارپایان یافتهخير
19085256بررسی همراهی میان کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) دهانه رحم و ویروس CMVهمکارپایان یافتهخير
19185255بررسی ارتباط میان کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) دهانه رحم و ویروس Epstein-Barrهمکارپایان یافتهخير
19285236بررسی مقایسه ای مصرف موضعی شیرمادر و خشک نگه داشتن بند ناف روی کلونیزیشن بندناف و زمان افتادن آن در نوزادان متولدشده در بیمارستان ام البنین شهر مشهد درسال 1385همکارپایان یافتهخير
19385060بررسی فراوانی E-coli های پاتوژن در مدفوع کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد در سال 84همکارپایان یافتهخير
19485012بررسی علت شناسی انسفالیت کودکان 2 ماه تا 15 سال در شمال شرق ایران(استانهای خراسان رضوی،شمالی و جنوبی) از تاریخ 84/10/1 لغایت 86/3/30همکارپایان یافتهخير
19584242بررسی میزان شیوع عفونتهای زخم و ریسک فاکتورهای همراه در بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونر قلب در یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر مشهد در سال 1384همکارپایان یافتهخير
19684159بررسی الگوی مقاومت دارویی در حاملین موراکسلا کاتارالیس بر اساس کشت نازوفارنکس در کودکان زیر 6 سال مشهدهمکارپایان یافتهخير
19782251مقایسه فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه در بیماران آسمی و جمعیت عادیهمکارپایان یافتهخير
19882053کشت و آنتی بیوگرام ترشحات سینوس ماگزیلری از لحاظ میکروارگانیسمهای هوازی - بی هوازی در بیمارانی که کاندید عمل جراحی FESS می شوند در بیمارستان قائم در طی یک سال همکارپایان یافتهخير
19981043راه اندازی آزمایش PCR-RFLP برای تشخیص سریع کلامیدیا تراکوماتیس در بیمارستان قائمهمکارپایان یافتهخير
20080020جدا سازی باکتریوفاژهای لیتیک بر ضد پسودوموناس های مقاوم به آنتی بیوتیک وبررسی اثرات باکتریوسیدال باکتریوفاژهای لیتیک بر روی آنهاهمکارپایان یافتهبلي
201961214بررسی مقاومت به ریفامپین و ایزونیازید در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بوسیله تکنیک Real-time PCR به منظور راه اندازی این روش در آزمایشگاه رفرانس سلناظردر دست اجراخير
202961213بررسی میزان سل نهفته با روشTuberculin Skin Test (TST) و QuantiFERON-TB Gold In tube (QFT) در کارکنان بهداشتی بخش های مربوط به سل و آزمایشگاه رفرانس سل شمال شرق کشور در بیمارستان شریعتی مشهدناظردر دست اجرابلي
203961013بررسی ژنوتایپینگ ویروس JC در نمونه های بالینی مشهدناظردر دست اجرابلي
204960665بررسی سرمی ویروس HTLV-I/II در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)ناظرعقد قراردادبلي
205960662بررسی سرواپیدمیولوژیک ویروس های هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 2 در بیماران قلبی عروقی: یک مطالعه مورد-شاهدیناظردر دست اجرابلي
206951859ارزیابی مالاشیت گرین و مقایسه حساسیت آن با هیدروکسی نفتول بلو در تشخیص سریع و چشمی مایکوباکتریوم توبرکلوزیسناظردر دست اجراخير
207951708مطالعة ژنهای مسئول مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و فلوروکینولونها، در گونه های انتروباکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان قائم (عج) مشهد، از اسفند 95 لغایت اسفند 96ناظردر دست اجراخير
208951627ارزیابی نقش القا و مهار اتوفاژی در روند تکثیر ویروس هپاتیت C در رده سلولی Huh-7.5ناظردر دست اجرابلي
209950363بررسی اثر نانوذرات اسپیون با پوشش کورکومین بر روی ویروس هپاتیت C در کشت سلولناظردر دست اجرابلي
210950026بررسی موتاسیون های مقاومت به داروهای مهار کننده پروتئاز بیماران HIVمثبتناظردر دست اجرابلي
211941795بومی سازی و طراحی روشی بر مبنای Reverse-hybridization line probe assay (LiPA) به منظور تشخیص، شناسایی و افتراق سریع گونه های شایع مایکوباکتریومی جداشده از بیماران با هدف منطقی کردن شیوه درمانناظردر دست اجرابلي
212941323بررسی اثر تیموکینون بر تکثیر ویروس هپاتیت C در کشت ویروسناظرپایان یافتهخير
213941322بررسی اثر تیموکینون بر ویروس هپاتیت B در کشت ویروسناظرپایان یافتهخير
214940329بررسی تاثیر عصاره آبی سیاه دانه بر تکثیر ویروس هپاتیت B در کشت سلولناظرپایان یافتهخير
215931665بررسی MiR-146a , MiR- 122و MiR-155در سرم بیماران مبتلا به هپاتیت C درمقایسه با گروه کنترلناظرپایان یافتهخير
216931253بررسی میزان بیان ژن HMGB1 و رسپتور غشائی آن RAGE و اندازه گیری سطح سرمی آن در بیماران مبتلا به HAM/TSP و ناقلین سالم HTLV-Iناظردر دست اجراخير
217931066بررسی تاثیر عصاره آبی گیاه خارمریم و عصاره الکلی زردچوبه بر تکثیر ویروس هپاتیت B در کشت سلولناظرپایان یافتهبلي
218930586جداسازی و کلونینگ ژن mpt64 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به منظور ساخت DNA واکسن کایمریک بیان کننده MPT64 و TB10.4ناظرپایان یافتهبلي
219930467بررسی فراوانی مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به ریفامپین با روش PCR (Multiplex Allele Specific) در بیماران مبتلای به سل مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهدناظرپایان یافتهخير
220930204طراحی پرسشنامه و استاندارد سازی پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان ترمی در ارزشیابی الکترونیک اعضای هیات علمیناظرپایان یافتهخير
221921831بررسی وضعیت آمادگی برای تغییر و خودکارآمدی دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی در زمینه رفتار خود ارزیابی صلاحیت های بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392ناظرپایان یافتهخير
222921818طراحی و ساخت DNAواکسن با فیوژن دو ژن Mtb32C و MPB51 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسناظرپایان یافتهبلي
223921054بررسی میزان روایی ساختار سوالات آزمون چهار گزینه ای ارتقای دستیاری سال 92 گروه های بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس چک لیست میلمنناظرپایان یافتهخير
224920691بررسی نقش صفات شخصیتی (پنچ عامل بزرگ شخصیت)، سبک های یادگیری و تاب آوری در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدناظرپایان یافتهخير
225920622بررسی ارتباط شاخص های سرولوژیک وتست های کارکرد کبد با ژنوتیپ، بار ویروسی و شرایط بالینی در افراد آلوده به ویروس هپاتیت C در مراجعه کنندگان به ازمایشگاه جهاد دانشگاهی مشهد سال 91 تا92ناظرپایان یافتهبلي
226911322مقایسه مستقیم IS6110 و mpt64 در تشخیص کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های بالینیناظرپایان یافتهبلي
227910749بررسی اثر هیپوکلریت سدیم و پراکسید هیدروژن در از بین بردن بیوفیلم سودوموناس آئروژینوزاناظرپایان یافتهبلي
228910212مقایسه تاثیر کاربرد محلول های، نرمال سالین، بتادین و کلروهگزیدین برای شستشوی ناحیه پرینه، بر میزان بروز و نوع باکتریوری، در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژهناظرپایان یافتهبلي
229900667ردیابی بروسلوز انسانی با روش PCR در نمونه های سرم و مقایسه با روشهای ELISA و سرولوژی درجنوب شهر مشهدناظرپایان یافتهخير
230900276بررسی فراوانی ژنوتیپ بیجینگ مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های کشت مثبت بیمارستان قائم (عج) در سال های 1390 -1391ناظرپایان یافتهبلي
23189923مقایسه آنتی بیوگرام باکتریهای جدا شده از کشت ادرار بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) و بیماران سرپایی از مهر ماه ١٣٩٠ به مدت ٦ ماهناظرپایان یافتهبلي
23289356بررسی و مقایسه اثرات محلول هیپوکلریت موجود در بازار بر روی باکتری های انتخاب شده بیمارستانیناظرپایان یافتهبلي
23389015مطالعه فراوانی نوع باکتری، فرمول شمارش، سدیمان و یافته های بالینی سپتی سیمی نوزادان با کشت خون مثبتناظرپایان یافتهبلي
23488416بررسی شیوع سرمی ویروس تب نیل غربی در جمعیت شهر مشهدناظرپایان یافتهخير
23588374مطالعه میزان آلودگی باکتریایی روپوش های بیمارستان های امام رضا(ع) و قائم(عج) مشهدناظرپایان یافتهخير
23688373بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از روپوش های پرستاران و پزشکان در بیمارستان های قائم(عج) و امام رضا(ع) مشهد در سال 1389ناظرپایان یافتهخير
23788342بررسی فراوانی وجود انترو ویروس ها در خون بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان های قائم(عج) ناظرپایان یافتهخير
23888195بررسی ارزش تشخیصی لام آماده کشت برای تشخیص باکتریوری بدون علامت درحاملگیناظرپایان یافتهبلي
23988152بررسی آلودگی میکروبی آب سردکن های بیمارستان های امام رضا(ع) و قائم(عج) مشهد در سال 1388ناظرپایان یافتهخير
24087924تشکیل بیوفیلم توسط استافیلوکوکوس اپیدرمیس بر روی لنزهای داخل چشمیناظرپایان یافتهخير
24187922بررسی فراونی و الگوی مقاومت آنتی باکتریایی عفونت با آسینتوباکتر در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در فاصله فروردین 88 تا فروردین 89ناظرپایان یافتهبلي
24287603ارزیابی وضعیت سیتوتوکسین مرتبط با ژن A هلیکو باکتر پیلوری و سطح سرمی پپسینوژن I و II درمبتلایان به آدنوکارسینوم معده و مقایسه ی آن با گروه کنترل غیرتومورالناظرپایان یافتهبلي
24387578تعیین بار ویروسی HIV-1 با مقایسه دو روش Real Time RT-PCR و روش استاندارد COBAS Amplicor Monitor Test و سنجش ایمنی سلولی با فلوسایتومتری به منظور مونیتورینگ وضعیت بالینی و پیگیری درمان بیماران آلودهناظرپایان یافتهخير
24487538راه اندازی روش In-House Real Time PCR به منظور تشخیص دقیق و سنجش کمی HTLV-1 در بیماران آلوده به ویروس در مشهد ناظرپایان یافتهخير
24587489بررسی فراوانی و تعیین بار ویروسی CMV, EBV, Adenovirus و Parvovirus B19 و ارتباط آن با تظاهرات بالینی در بیماران پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تکنیک Real Time PCR روش Taqman ناظرپایان یافتهبلي
24686565ارزیابی اثر عصاره برگ گیاه کلپوره (teucrium polium L) بر عفونت زائی ویروس انفلانزای انسانی in vitro ناظرپایان یافتهخير
24786121بررسی آلودگی میکروبی صابون مایع مصرفی در هفت بیمارستان شهرستان مشهد در سال 86ناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963737Selection of DNA aptamers against Mycobacterium tuberculosis Ag85A, and its application in a graphene oxide-based fluorometric assayISIMicrochimica Acta1396دوم
2963640Cronobacter sakazakii, a New Threat: Characteristic, Molecular Epidemiology and Virulence FactorsscopusAnnual Research & Review in Biology1396سوم
3963510Latent tuberculosis infection in health care workers: review articlescopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396مسئول
4963365Prevalence of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and their antibiotic resistance patterns in patients hospitalized in Birjand-based Imam Reza HospitalISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1396مسئول
5962875Evaluation of antibacterial effect of hand hygiene gel on different concentrations of bacteriaChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395مسئول
6962849Microbial microleakage assessment of class V cavities restored with different materials and techniques: A laboratory studyPMCDental research journal1396سوم
7962775Surveying pinion’s of Faculty Members of Mashhad University of Medical Sciences Regarding the Appropriate Strategy Toward Their Academic Performance EvaluationSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموزش علوم پزشکی1394چهارم
8962705Prevalence of Nontuberculous Mycobacteria (NTM) in Iranian Clinical Specimens: Systematic Review and Meta-Analysisindex copernicusJournal of Medical Bacteriology1395مسئول
9962704Molecular typing methods used in studies of Mycobacterium tuberculosis in Iran: a systematic reviewPMCIranian journal of microbiology1395سوم
10962701Prevalence and Antimicrobial Susceptibility Patterns of Bacteria Isolated from Different Clinical Infections in Hamadan, IranISCInfection, Epidemiology and Microbiology1395چهارم
11962686Prevalence of Nosocomial Infection in Different Wards of Ghaem Hospital, MashhadChemical AbstractAvicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection1396مسئول
12962660Methicillin resistance and selective genetic determinants of Staphylococcus aureus isolates with bovine mastitis milk originPMCIranian journal of microbiology1396پنجم
13962543Evaluation of Sensitivity of Molecular Methods for Detection of Rifampin-Resistant Strains Amongst Drug-resistant Mycobacterium tuberculosis IsolatesISIArchives of Pediatric Infectious Diseases1396چهارم
14962542Neglected antibacterial activity of ethylene glycol as a common solventISIMicrobial Pathogenesis1396سوم
15962541Kinetics and mechanism of antibacterial activity and cytotoxicity of Ag-RGO nanocompositeISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1396سوم
16962540Enteroviral Meningitis in Neonates and Children of Mashhad, IranISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1395دوم
17961968Genetic Diversity of Mycobacterium tuberculosis Complex Isolated from Patients in the Northeast of Iran by MIRU-VNTR and SpoligotypingISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1396مسئول
18961939Evaluation of Frequency of Microbial Contamination in Clinical Setting Surface in Dental School of Mashhad University of Medical SciencesChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396سوم
19961764In vitro bactericidal activities of two novel dihydropyridine derivatives against Mycobacterium tuberculosisISIJournal of Infection in Developing Countries1396مسئول
20961674Aptasensors for quantitative detection of Salmonella TyphimuriumISIANALYTICAL BIOCHEMISTRY1396مسئول
21961586Molecular Characterization and Genetic Relatedness of Clinically Acinetobacter baumanii Isolates Conferring Increased Resistance to the First and Second Generations of Tetracyclines in IRANISIAnnals of clinical microbiology and antimicrobials1396پنجم به بعد
22961369Molecular characterization and genetic relatedness of clinically Acinetobacter baumani  isolates conferring increased resistance to the frst and second generations of tetracyclines in IranISIAnnals of clinical microbiology and antimicrobials1396پنجم به بعد
23960481VanA and MecA Genes in Staphylococcus aureus Isolates in North-Eastern Iranسایر سایت‏های تخصصیActa microbiologica Bulgarica1395سوم
24960308Neonatal Infections: a 5-Year Analysis in a Neonatal Care Unit in North East of Iran‏ISIInternational Journal of Pediatrics1395پنجم به بعد
25960130TB Trifusion Antigen Adsorbed on Calcium Phosphate Nanoparticles Stimulates Strong Cellular Immunity in MiceISIBIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING1395پنجم
26954415Colonization rate of Streptococcus Agalactiae in pregnant women in Iran: A systematic reviewscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395سوم
27954363Improving antibacterial activity of phosphomolybdic acid using grapheneISIMaterials Chemistry and Physics1395مسئول
28954133Factors Affecting Hospital Water System Contamination with Legionella pneumophila in Northeast of Iranindex copernicusJournal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS)1395دوم
29953930CFP10: mFcγ2 as a novel tuberculosis vaccine candidate increases immune response in mouseISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395مسئول
30953669Mycobacterium tuberculosis HspX/EsxS Fusion Protein: Gene Cloning, Protein Expression, and Purification in Escherichia coliPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396پنجم به بعد
31953589Association between mycosis fungoides and human herpes virus 8: A case-control studyscopusIranian journal of dermatology1395سوم
32953577Association of classic lichen planus with human herpesvirus-7 infection.ISIInternational journal of dermatology1395سوم
33953253Cloning, Expression and Purification of HpaA Recombinant Protein of Helicobacter pylori as a Vaccine CandidatescopusJournal of Pure and Applied Microbiology1395مسئول
34953111Evaluation and Comparison of Body Mass Index and Albumin Level in Patients with Active Tuberculosis and Latent Tuberculosis InfectionISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395پنجم به بعد
35953086Evaluation of Interleukin17and Interleukin 23 expression in patients with active and latent tuberculosis infectionISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395پنجم
36952691Medical and Dentistry Students’ Viewpoint about Physician-Scientists as their Basic Science EducatorsISCJournal of Medical Education Development1395سوم
37952052Genetic variation among Escherichia coli isolates from human and calves by using RAPD PCRSID/Iranmedex/Magiraniranian journal of veterinary medicine1394چهارم
38951437Prevalence of nontuberculous mycobacteria isolated from environmental samples in Iran: A meta‑analysisISIJournal of Research in Medical Sciences1395مسئول
39951386Construction and immunogenicity of a new Fc-based subunit vaccine candidate against Mycobacterium tuberculosisISIMolecular Biology Reports1395مسئول
40950967Construction of Mycobacterium tuberculosis ESAT-6 fused to human Fcγ of IgG1: To target FcγR as a delivery system for enhancementof immunogenicityISIGENE1395سوم
41950949Fc-based delivery system enhances immunogenicity of a tuberculosis subunit vaccine candidate consisting of the ESAT-6:CFP-10 complexISIMolecular BioSystems1395پنجم به بعد
42950881Prevalence of staphylococcus aureus with reduced susceptibility against vancomycin in clinical samples isolate from Mashhad hospitalsduring 2014SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394مسئول
43950880Determination of antimicrobial resistance pattern of Acinetobacter baumanii isolated from patients in intensive care unit (ICU)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
44950879Prevalence of Hepatitis B and C among Patients Looking for Hospital Care; Five Years’ Study in Mashhad, IranPMCActa Medica Iranica1394مسئول
45950867Diagnostic accuracy of IP-10 biomarker for Mycobacterium tuberculosis: A systematic reviewscopusDer Pharmacia Lettre1394مسئول
46950737Evaluation of the Effect of Antimicrobial Photodynamic Therapy on Streptococcus Mutans; An In vitro StudyChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395دوم
47950399Comparison of three different sterilization and disinfection methods on orthodontic markersPMCjournal of orthodontic science1394چهارم
48950140Breakthroughs in bacterial resistance mechanisms and the potential ways to combat themISIMICROBIAL PATHOGENESIS1395سوم
49950072Enteroviral Meningitis in adultsindex copernicushealth med1393اول
50950058Screening of the antimycobacterial activity of novel lipophilic agents by the modified broth based methodscopusJournal of Clinical Tuberculosis and Other Mycobacterial Diseases1395دوم
51943150Using paper presentation breaks during didactic lectures improves learning of physiology in undergraduate studentsISIAdvances in physiology education1394دوم
52943012Fused Mycobacterium tuberculosis multi-stage immunogens with an Fc-delivery system as a promising approach for the development of a tuberculosis vaccineISIInfection, genetics and evolution1395پنجم
53942940Association of Epstein Barr virus deoxyribonucleic acid with lung carcinomaISIindian journal of pathology and microbiology1392پنجم
54942319Comparison between Fluconazole and Terbinafine in the treatment of Tinea corporis and Tinea crurisISCJournal of Mycology Research1394پنجم
55941895Lytic bacteriophages enrichment and isolation against Pseudomonas aeruginosa isolates resistant to antibioticsسایر سایت‏های تخصصیمجله میکروب شناسی پزشکی ایرا1388پنجم
56941894Is there any change in the pattern of bacterial translocation with increased time of the obstruction?سایر سایت‏های تخصصیJournal of Surgery and Trauma1393سوم
57941412USE OF CFP-10- ANTIGEN WITH FCΓ2Α IGG FOR VACCINE AGAINST TUBERCULOSIS: EFFECTIVE OR NON-EFFECTIVE?Chemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393مسئول
58941361Comparison of Antibacterial Effects of ZnO and CuO Nanoparticles Coated Brackets against Streptococcus Mutans.PMCJ Dent Shiraz Univ Med Sci1394پنجم
59941209Rickettsia infection could be the missing piece of the Buerger;s disease puzzle.ISIINTERNATIONAL ANGIOLOGY1394مسئول
60940990Frequency of Klebsiella Pneumoniae Producing Carbapenemase KPC in Clinical specimens of Mashhadindex copernicusMEDICAL JOURNAL OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES1394دوم
61940840APC targeting enhances immunogenicity of a novel multistage Fc-fusion tuberculosis vaccine in miceISIAppl Microbiol Biotechnol1394چهارم
62940492Breastfeeding and Nasopharyngeal Colonization With Common Respiratory Pathogens Among ChildrenISCShiraz E-Med J.1394اول
63940303Detection of lytA, pspC, and rrgA genes in Streptococcus pneumoniae isolated from healthy childrenPMCIranian Journal of Microbiology1394چهارم
64940217Frequency of Borrelia in Morphea Lesion by Polymerase Chain Reaction in Northeast of IranISIJundishapur Journal of Microbiology1394مسئول
65935521Which quantitative method in determination of the thyroid hormone levels is more consistent with the clinical symptoms of the thyroid disorders?scopusComparative Clinical Pathology1394دوم
66935296M.Sc. Student as Tutors/Facilitators in Undergraduate Medical Teaching: Educational Outcomes and Students' Attitude.سایر سایت‏های تخصصیGlobal Education Journal1393مسئول
67935243Prevalence of Acinetobacter baumannii harboring ISAba147/blaOXA-23-like family in a burn centerISIBurns1393چهارم
68935242Evaluation of Antimicrobial Resistance of New Cases of Pulmonary Tuberculosis, in Khorasan, IranChemical AbstractJournal of Medical Bacteriology1393دوم
69935241The most common bacteria causing ocular infection in North-East of Iran between 2005-2011 and their antibiotic resistance patternسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Microbiology Research and Reviews1393مسئول
70935240Incidence of Mycobacterium tuberculosis detection in formalin fixed- paraffin embedded granulomatous dermatoses with Multiplex PCR comparing with fluorescent microscopy and acid fast staining in eastern Iran.سایر سایت‏های تخصصیThe Internet Journal of Microbiology1386سوم
71935208Study the prevalence of Brucella Contamination in raw milk distributed in Mashhad ....ISCمجله علمی پژوهشی افق دانش (مجله دانشکده علوم پزشکی گناباد)1382دوم
72935207Surveillance of pattern of Bacterial Contamination in Ghaem Hospital During 10 Years (1370 to 1380scopusمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1383مسئول
73935206Evaluation of Antibacterial Efficiency of Hygienic Hand‌ Rub “Dermosept”ISCمجله دانشکده پزشکی مشهد1394مسئول
74935205Surveillance of Bacterial Contamination in Emam reza Hospital During 1378 to 1380ISCمجله علمی پژوهشی دانشور(دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد)1382مسئول
75935204Comparison of direct antimicrobial susceptibility testing (DST) with standardized disk diffusionISCمجله دانشکده پزشکی مشهد1384دوم
76935203Pneumococal Resistance against penicillin...ISCمجله دانشکده پزشکی مشهد1384سوم
77935202Isolation and Identification of Chryseobacterium meningosepticum in an Infant with Sepsis in MashhadISCمجله علمی پزوهشی دانشور.1384اول
78935201Incidence of nosocomial pneumonia and bacterial agents causing this infection in ICUs in Ghaem hospital....ISCمجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1384اول
79935183Isolation and identification of pasteurella spp. in the upper respiratory tract of healthy and unhealthy Holestein calvesscopusمجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران1385دوم
80935182Bacterial contamination of current banknotes and coinsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی تبریز1385سوم
81935181Bacteriology and antibiotic sensitivity patterns of burn wound infections in Emam Reza Burn Care Center, Mashhadindex copernicusمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی1386اول
82935180Antibacterial susceptibility patterns among E.coli isolated from urinary tract infections in Ghaem University hospital,MashhadChemical Abstractمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)1386مسئول
83935179The Role of H.Pylori in Chronic Rhino SinusitisISCنشریه جراحی ایران1386سوم
84935178Prevalence of Chlamydia trachomatis among women with genital infection in northeast of Iran in 2013scopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1394مسئول
85935175Use of Almar blue assay for drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosisISCمجله علمی پژوهشی افق دانش (مجله دانشکده علوم پزشکی گناباد)1386چهارم
86935163Sequence Analysis of lip R: A Good Method for Molecular Epidemiology of Clinical Isolates of Mycobacterium tuberculosisISICurr Microbiol1394مسئول
87935158Antimicrobial susceptibility testing of Mannheimia haemolytica and Pasteurella multocida isolatedISIJournal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics1385دوم
88935151Trend of antibiotic resistance among Acinetobacter spp. strains isolated from wound infections in Ghaem University Hospital in Northeast of Iran from 2005 to 2011ISCRazavi Int J Med1393مسئول
89935039Evaluation of CD4+ CD25+ FoxP3+ regulatory t cells and FoxP3 and CTLA-4 gene expression in patients wwith newly diagnosed tuberculosis in northeast of IranISIJundishapur Journal of Microbiology1394پنجم
90935018Impact of Short term, Repeated Water Fasting on the Weight of MiceISCJournal of Fasting and Health (JFH)1393مسئول
91935017Retrospective Study on the Prevalence and Antibiotic Resistance Pattern of Staphylococcus Aureus and Staphylococcus Epidermidis Among Patients Suspicious of Bacteremia During 2006 - 2011index copernicusInt J Enteric Pathog1394دوم
92935016Screening of Actinomycetes From Lipar Area of Oman Sea to Investigate the Antibacterial CompoundsISCAvicenna J Clin Microb Infec1393سوم
93935015Introducing Two Novel Target For Multilocus Sequence Analysis Of Mycobacterium TuberculosisChemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393مسئول
94935014ESAT-6 As An Effective Mycobacterium Tuberculosis Subunit VaccineChemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393مسئول
95935013Use Of Bacteriophages For Control Of Drug Resistant Pathogenic Bacteria In Hospitals.Chemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393اول و مسئول
96935005Epidemiology Of Nontuberculosis Mycobacteria (Ntms), In Drinking Water Distribution SystemsChemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393چهارم
97935004MOLECULAR CHARACTERISTICS OF RIFAMPIN RESISTANCE AMONG MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS STRAINS ISOLATED IN NORTHEAST OF IRANChemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393مسئول
98934998Limited genetic diversity and extensive antimicrobial resistance in clinical isolates of Acinetobacter baumannii in northeast-Iran.ISIJournal of medical microbiology1394پنجم به بعد
99934988Evaluation of the association between epstein-barr virus and mycosis fungoidesPMCIndian Journal of Dermatology1394سوم
100934949Treatment with Bacteriophages of Experimentally-Infected Mice Caused by Antibiotic-Resistant Pseudomonas AeruginosaPMCIranian Journal of Medical Sciences1382دوم
101934948Antimicrobial activity of garlic extract against ShigellaPMCIranian Journal of Medical Sciences1382دوم
102934947Rapid and low-cost colorimetric method using 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride for detection of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosisISIJ Med Microbiol1385سوم
103934946Prevalence and Risk Factors for Hepatitis B Virus Infections Among STD Patients in Northeast Region of IranPMCMed Sci Monit1383سوم
104934945In-vitro Susceptibility of Helicobacter pylori to Licorice extractISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1387مسئول
105934944Enteroviral Meningitis in adultsindex copernicusHealthMED1393اول
106934943Antibacterial activity of Tribulus terrestris and its synergistic effect with Capsella bursa-pastoris and Glycyrrhiza glabra against oral pathogens: an in-vitro studyPMCAvicenna J Phytomed1394پنجم
107934807Epidemiological Characterization of Drug Resistance among Mycobacterium tuberculosis Isolated from Patients in Northeast of Iran during 2012-2013ISIBiomed Research Internationa1394مسئول
108934770Evaluation of nasopharyngeal microbial flora and antibiogram and its relation to otitis media with effusion.ISIEuropean Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies1394دوم
109934674Co-infection of long-standing extensively drug-resistant Mycobacterium tuberculosis (XDR-TB) and non-tuberculosis mycobacteria: A case reportscopusRespiratory Medicine Case Reports1394مسئول
110934437Bacterial Contamination in Cutaneous Leishmaniasis: It's Effect on the Lesions’ Healing CoursePMCIndian Journal of Dermatology1393دوم
111934367The antimicrobial sensitivity of Streptococcus mutans and Streptococcus sangius to colloidal solutions of different nanoparticles applied as mouthwashes.PMCDental Research Journal1393چهارم
112934090Determination of Mycobacterium tuberculosis resistance to anti tuberculous drugs and influencing factors on samples referred to Shariati hospital in Mashhad in 2012-2013Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393دوم
113933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
114932950DISINFECTION OF ORTHODONTIC PLIERS USING THREE DIFFERENT DISINFECTANTSscopusJournal of International Dental and Medical Research1393سوم
115932629Bacterial Leakage Assessment for Different Types of Resin-Based Dental Restorations Applied Using Various Placement MethodsISCjournal of Dental Materials and Techniques1393چهارم
116932347Evaluation of blood PCR in the diagnosis of pulmonary tuberculosisSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1391سوم
117932304Urine PCR Evaluation to Diagnose Pulmonary TuberculosisPMCJundishapur J Microbiol1392سوم
118931427Fungal Contamination in Historical Manuscripts at AstanQuds Museum Library, Mashhad, IranISIINTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE & BIOLOGY1385چهارم
119931056Evaluation of the incidence of bacteremia following middle ear operationsISCThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology Vol.20, No.54,Winter -20091387دوم
120931036Endoscopic Management of cerebrospinal fluid rhiorea in 11 casesSID/Iranmedex/MagiranIRANIAN JOURNAL OF SURGERY1386سوم
121930972The Comparison of Alcohol–Hand Rub with Antiseptic Soap and Plain Soap on Colonization of Microorganisms on Hands of NursingISCمجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد1387سوم
122930971Resistent Acinetobacter Wound Infection in Orthopaedics (Report of One Case)ISCجراحی استخوان و مفاصل ایران1388دوم
123930970بررسی ارزش تشخیصی معیارهای بالینی آمسل (Amsel) در تشخیص واژینوز باکتریالscopusمجله زنان‏، مامائی و نازائی ایران1389سوم
124930969مقایسه ی باکتری های سطح و مرکز لوزه در بیماران تونسیلکتومی شدهISCمجله گوش ، گلو، بینی و حنجره ایران1389دوم
125930968Early onset oral squamous cell carcinoma: Report of a case and Review of the literatureindex copernicusIndian Journal of Dental Education1388پنجم
126930964The Impact of the Faculty Development Workshop on Educational Research abilities of Faculties in Mashhad University of Medical SciencesEmbaseFuture of Medical Education Journal1393اول
127930962Frequency of IMP-1 and VIM Genes among Metallo-beta-Lactamase Producing Acinetobacter spp. Isolated from Health Care Associated Infections in Northeast of Iranindex copernicusJ Med Bacteriol1392مسئول
128930961Emerging Trend of Acinetobacter spp. Causing Nosocomial Infection in Northeast of Iranindex copernicusJ Med Bacteriol1392پنجم به بعد
129930958Construction and production of ESAT6: Fcγ1 chimeric protein for designation of new way of prophylaxis and diagnosis in tuberculosisISIClinical Biochemistry1390چهارم
130930957Is there any significant correlation between Chlamydia pneumoniae infection with coronary atherosclerosis?scopusNigerian medical journal1392پنجم
131930956Molecular detection of epstein-barr virus in cervical squamous cell carcinoma in northeast of iran.ISI. IUBMB LIFE1387سوم
132930948Genetic characterization of a Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus isolated from respiratory tract of a hospitalized patient in a university hospital in North East of IRANISIJ. Clin. Microbiol1391مسئول
133930947Comparison of Intestinal Flora and Dietary Habit between Colorectal Cancer and Normal IndividualsISIGastroenterology1391چهارم
134930946Separation of Salmonella Typhimurium Bacteria from Water Using MWCNTs ArraysISCInt. J. Nanosci. Nanotechnol1391مسئول
135930945Efficacy of a combined nanopar ticulate/calcium hydroxide root canal medication on elimination of Enterococcus faecalis.ISIAustralian Endodontic Jour nal1392چهارم
136930587Diagnostic value of PCR for detection of infection group B streptococcal in neonates with sepsisISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1392پنجم
137930345Prevalence of Ceftriaxon-Sensitive Pneumococci Infection and Use of E- Test for Patients Admitted to Ghaem and Imam Reza Hospitals During a Two-Year PeriodscopusArchives of Clinical Infectious Diseases1391سوم
138930195First Report of a Case of Pneumococcal Meningitis Which Did Not Respond to the Ceftriaxone Therapy despite the Isolated Organism Being Sensitive to This Antibiotic In VitroPMCCase reports in pulmonology1390پنجم
139930030Correlation of laryngeal squamous cell carcinoma and infections with either HHV-8 or HPV-16/18ISIPathology, research and practice1393چهارم
14092558ٍEvaluation of educational and research status in microbiology department, Mashhad university of medical sciencesISCFuture of medical education journal1391مسئول
141925086Ethical and Professional Issues Training for Students and Staff of Laboratory MedicineISCFMEJ1392دوم
142924979Bacterial pattern of Chronic Rhino sinusitis FESS Candidates and Their Antibiotic Susceptibility in Northeast of IranSID/Iranmedex/Magiranthe iranian journal of otorhinolaryngoligy1383چهارم
143924715Distribution of handouts in undergraduate class to create more effective educational environmentEmbaseInternational journal of education and research1392سوم
144924584Aerobic microorganisms in dental plaque of 3-5 year old childrenعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله دندانپزشکی کودکان ایران1389سوم
145924275Genetic Analysis of a Vancomycin Resistant Staphylococcus aureus strain isolated in IRANISIMbio1391مسئول
146924223Genetic diversity of Shigella spp. and their integron contentISIFoodborne Pathogens and Disease1391مسئول
147924222Synergistic Antibacterial Activity of Capsella bursa-pastoris and Glycyrrhiza glabra Against Oral PathogensISIJundishapur Journal ofMicrobiology1392مسئول
148924220Isolation of Asian endemic and livestock associated clones of methicillin resistant Staphylococcus aureus from ocular samples in Northeastern IranPMCIranian Journal of Microbiology1392مسئول
149924048Effectiveness of bench top non-vacuum autoclaves on dental turbine chamber sterilizationISCJournal of Dental Materials and Techniques1392پنجم
150924004Antibiotic Resistance Pattern of Hospital Isolates of Staphylococcus aureus in Mashhad-Iran During 2009 - 2011scopusArchives of Clinical Infectious Diseases1391چهارم
151923767Absence of Helicobacter pylori infection in coronary atherosclerosis disease in Northeast of Iran.EmbaseArtery Research1392چهارم
152923755Antifungal Effect of Silver Nanoparticles in Acrylic ResinsEmbaseJournal of Mashhad Dental School1392سوم
15392339Contamination of a Dental Unit Water Line System by Legionella pneumophila in the Mashhad School of Dentistry in 2009ISIIran Red Crescent Med J1391دوم
154923359Sealing Ability of Orthograde MTA and CEM Cement in Apically Resected Roots Using Bacterial Leakage MethodPMCiranian endodontic journal1392سوم
155922814Cloning and Expression of Mycobacterium tuberculosis Major Secreted Protein Antigen 85B (Ag85B) in Escherichia coliISIJundishapur Journal of Microbiology1391پنجم به بعد
156922552Investigating the Rate of Group B Streptococcus in Below 3 Months Year Old Infants with Sepsis Clinical Symptoms Hospitalized in Ghaem Hospital of MashahdEmbaseiranian journal of neonatology1392پنجم
15792236The effects of different concentrations of chlorhexidine gluconate on the antimicrobial properties of mineral trioxide aggregate and calcium enrich mixturePMCdental research journal1391چهارم
158921243Genetic Characterization of Methicillin Resistant and Sensitive, Vancomycin Intermediate Staphylococcus aureus Strains Isolated from Different Iranian Hospitals.PMC 1391پنجم
159921189nosocomial uninary tract infections: etiology, risk factors and antimicrobial pattern in Ghaem University Hospital in MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1392پنجم به بعد
16092111Is there any relationship between Chlamydophila pneumoniae and coronary atherosclerosis among Iranians?PMCNigerian Medical Journal1381پنجم
16191383Synthesis and in vitro Evaluation of the Antimycobacterial Activity of N-aryl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxamidesChemical AbstractJournal of Sciences, Islamic Republic of Iran1391سوم
16291239Antibacterial activity of Glycyrrhiza glabra against oral pathogens: an in vitro studyChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1391مسئول
16391222The effect of neoadjuvant chemoradiotherapy on airway colonization and postoperative respiratory complications in patients undergoing oesophagectomy for oesophageal cancerPMCInteractive cardiovascular and thoracic surgery1391سوم
16491146An Association of Human Papillomaviruses Low Risk and High Risk Subtypes with Skin TagISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391سوم
16591074Passive smoking and nasopharyngeal colonization by Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis in daycare childrenISIEuropean archives of oto-rhino-laryngology1391سوم
16690884In vitro Comparative Study of the Microbial Leakage of One-step, Thermafil and Lateral Condensation TechniquesPMCThe journal of contemporary dental practice1390چهارم
16790846Frequency of Chlamydia trachomatis among male patients with urethritis in northeast of Iran detected by polymerase chain reactionPMCSaudi journal of kidney diseases and transplantation1390مسئول
16890675The Prevalence of TEM and SHV Genes among Extended-Spectrum Beta-Lactamases Producing Escherichia Coli and Klebsiella PneumoniaeISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390پنجم
16990207Low prevalence of high risk genotypes of human papilloma virus in normal oral mucosa, oral leukoplakia and verrucous carcinomaISIActa odontologica Scandinavica1390دوم
17090055Congenital tuberculosis presenting as ascitesISIArchives of Iranian medicine1390چهارم
17189496The comparison between the bacteria flora in tonsils' surface and center in patients undergone tonsillectomy سایر سایت‏های تخصصیThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1389دوم
17289007Diagnostic value of Amsel's clinical criteria for diagnosis of bacterial vaginosisسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1389سوم
17388713Antibacterial activity of a malodor neutralizer containing silver nanoparticlesعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Cell and Molecular Research1388مسئول
17488524غنی سازی و جدا سازی باکتریوفا‍های لیتیک علیه ایزوله های پسودوموناس آئزوژینوزا مقاوم به آنتی بیوتیکSID/Iranmedex/Magiranمیکروب شناسی پزشکی ایران1388چهارم
17588473بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره های آبی و اتانولی حنا علیه استافیلوکوکوس اورئوس . س.د.م.ناس آئروژینوزاindex copernicusافق دانش1388دوم
17688411tissue PCR diagnosis of patients suspicious for tuberculous pleurisyISIiranian journal of basic medical science1388سوم
17788328Investigation for Mycobacterium in Cases of Granuloma(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
17888287PREVALENCE OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN THE SAMPLES REFERRED TO THE TUBERCULOSIS RESEARCH LABORATORY IN MASHHAD GHAEM HOSPITAL DURING 2005-2006scopusIRANIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY1388سوم
17988229بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره های آبی و اتانولی حنا علیه استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئرو ژینوزاSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1388دوم
18088112cloning expression and purification of 10 kd culture filtrared protein (CFP-10) of Mycobacterium tuberculosis AFRICAN JOURNAL OF BIOTECNOLOGY 1388پنجم به بعد
18187674Dose topical application of breast milk affect on bacterial colonization in umbilical cord?scopusKoomesh1387پنجم
18287570بررسی بروز باکتریمی به دنبال اعمال جراحی گوش میانیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387دوم
18387550آیا مصرف موضعی شیر مادر در بندناف نوزادان تازه متولد شده روی استقرار باکتری‌ها تاثیر دارد؟index copernicusکومش1387پنجم
18487490عفونت‌های بیمارستانی و عوامل باکتریایی آنها: بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان دانشگاهی قائم (عج) مشهدEmbaseمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387مسئول
18587196Prevalence of genital Chlamydia in Iranian males with urethritis attending clinics in Mashhad.ISIEastern Mediterranean health journal1387مسئول
18687111عفونت های بیمارستانی وعوامل باکتریایی آنها: بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان دانشگاهی قائم(عج) مشهدChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387مسئول
18786647Nasal and skin colonization of Staphylococcus aureus in hemodialysis patients in Northeast of Iran.ISIIranian journal of kidney diseases1386اول و مسئول
18886601تعیین شیوع هموفیلوس آنفلونزا در نازوفارنکس کودکان سالم والگوی مقاومت این باکتری نسبت به آنتی بیوتیکها در شهر مشهد (Emro (IMEMRمجله گوش گلو بینی و حنجره ایران 1386اول
18986448Role of Chlamydia pneumoniae infection in asthma in Northeast of Iran.PMCIran J Allergy Asthma Immunol1387مسئول
19086401COMPARISON OF MULTIPLEX PCR AND ACID FAST AND AURAMINE-RHODAMINE STAINING FOR DETECTION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS AND NON TUBERCULOSIS MYCOBACTERIA IN PARAFFIN- EMBEDDED PLEURAL AND BRONCHIAL TISSUES WITH GRANULOMATOUS INFLAMMATION AND CASEOUS NECROSIS scopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1386چهارم
19186383بررسی آلودگی های باکتریایی لوازم آرایشی مصرفی در اطراف چشم در قبل و پس از مصرف در ایرانSID/Iranmedex/Magiranپژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی)1386مسئول
19286374تغییر الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های کلینیکی شیگلا در شهر مشهد طی یک دوره 10 سالهSID/Iranmedex/Magiranدوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور پزشکی1386مسئول
19386371فراوانی باکتری های جدا شده در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد (1384)SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی رفسنجان1386دوم
19486343Frequency of chlamydia pneumonia infection in asthmatic patients in northeast of Iranعلمی پژوهشی ایندکس نشدهTurkish Respiratory journal 1386مسئول
19586302تعیین شیوع هموفیلوس آنفلوآنزا در نازوفارنکس ک.دکان سالم و الگوی مقاومت این باکتری نسبت به انتی بیوتیک ها در شهر مشهدسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386اول
19686194معرفی یک مورد مننژیت عود کننده در بیمار دارای شنت ونتریکولر پریتونئال توسط آنتروکوکوس فکالیس مقاوم به درمانindex copernicusفیض1386مسئول
19786172بررسی سطح سرمی آنتی بادی ضد کلامیدیا تراکوماتیس در بیماران دارای عفونت ژنیتال در شهر مشهدindex copernicusمجله میکروب شناسی پزشکی ایران1386چهارم
19886167بررسی قدرت محیط کشت رنگ زای CHROMagar Orientation در شناسایی آنتروکوکوس در نمونه های ادرارindex copernicusپژوهنده1386دوم
19985381شیوع حاملین استرپتوکوکوس پنومونیه در نازوفارنکس کودکان سالم زیر 6 سالدرکودکستان های شهر مشهد و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در پنوموکوک های جدا شدهسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو،بینی و حنجره ایران،1385دوم
20085159Detection of rifampin resistant tuberculosis meiningitis by polymerase chain reaction linked single strand conformation polymorphism analysis of cerebrospinal fluidISINeuroscience 1386اول و مسئول
20185041شیوع حاملین موراکسلاکاتارالیس در نازوفارنکس کودکان سالم زیر 6 سال در کودکستان های شهر مشهد وتعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در موراکسلاکاتارالیس جدا شده سایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو بینی و حنجره ایران 1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963546Evaluation of the existence of leishmania DNA in chronic granulomatous dermatitis with PCRنوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهتهرانپوستر1396خير
2961905THE MOST COMMON SPOLIGOTYPE OF MYCOBACTERIUM BOVIS ISOLATED IN THE WORLD AND THE RECOMMENDED LOCI FOR VNTR TYPING; A SYSTEMATIC REVIEWهیجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیتهرانسخنرانی1396خير
3961904اپیدمیولوژی جذام در شمال ایران در طی 15 سالهیجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیتهرانپوستر1396خير
4954179Frequency Of Q fever Antibodies Among Abattoir Personnel: A Survey In Northeastern Iran9th International Congress of Laboratory and ClinicTehranسخنرانی1395خير
5952365مقایسه سه روش استریلیزاسیون و ضدعفونی بر روی مارکر های ارتودنسیاستراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1394خير
6951985A CLINICAL CASE OF CUTANEOUS ANTHRAX IN NORTHEAST IRAN, OCTOBER 2015کنگره بین المللی میکروبتهرانپوستر1395خير
7951446THE PREVALENCE OF BRUCELLOSIS IN PATIENTS REFERRED TO THE GHAEM HOSPITAL DURING 2015-2016٫ MASHHAD, NORTHEAST IRANهفدهمین کنگره میکروب شناسی ایرانتهرانپوستر1395خير
8951445LATENT TUBERCULOSIS INFECTION IN HEALTH CARE WORKERS ( HCWS) IN IRAN- REVIEW ARTICLEهفدهمین کنگره بین المللی میکروبتهرانپوستر1395خير
9943219Study of bacterial infections in patients receiving kidney transplant- Mashhad,Iranکنگره بین المللی پیوندمشهدسخنرانی1394خير
10940856Investigating bactericidal activities of novel dihydropyridine derivatives against Mycobacterium Tuberculosisthe 9th international congress on clinical microbiologyشیرازپوستر1394خير
11932554Large scale evaluation of an alternative method for in vitro susceptibility testing of new antituberculosis agents against Mycobacterium tuberculosisهشتمین کنگره میکروب شناسی بالینیتبریزپوستر1393خير
12931051بررسی تاثیر آموزش با رویکرد بالینی-کاربردی در مقطع علوم پایه بر میزان رضایت و یادگیری دانشجویان پزشکیروشهای یاددهی و یادگیری در حوزه و دانشگاهبجنوردپوستر1393خير
13930592آموزش مباحث اخلاق حرفه ای جهت دانشجویان و کارکنان آزمایشگاه پزشکیInternational congress of Immunology and allergyTehranپوستر1393خير
14924980استفاده از handout رویکردی در جهت ایجاد محیط موثرتر آموزشیاولین همایش کشوری چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدپوستر1392خير
15924433بررسی سمیت سلولی ان-اریل -1،4-دی هیدروپیریدین-3،5-دی کربوکسامید های ضد سل روی رده های سلولی مختلفهفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینیشیرازپوستر1392خير
16923578The role of feeding during infancy on nasopharyngeal colonization with common respiratory pathogens in childrenAMERICAN RHINOLOGIC SOCIETYالعلبغپوستر1391خير
17923496A survey of bacterial contamination (Anaerobic and aerobic) of acute cutaneous leishmaniasis and effect of its eleimination on course of lesions among patients referring to clinic of leishmaniasis, Ghaem hospital from 1387-1389.6th Iranian congress of clinical microbiologyمشهدپوستر1391خير
18923026بررسی فراوانی گروه ب استرپتوکوک در شیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهداولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391خير
1992069بررسی فعالیت سیتوتوکسی سیتی داروهای جدید ضد سل در ویترو در لاین های سلولی هلا، راجی، Kga-1 و انفوسیت های اولیه موشی6th Iranian Congress of Clinical Microbiology and the First International Congress of Clinical Microbiologyمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1813ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف
2325کلیات باکتری شناسی پزشکی1383تالیف
3324راهنمای جامع کنترل عفونت بیمارستانی (2)، عفونت های بیمارستانی و راه های کنترل آن1391تالیف
4323راهنمای جامع کنترل عفونت بیمارستانی (1)، راهنمای بهداشت و کنترل عفونت در مراکز درمانی1391تالیف
5301ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف
6299درسنامه فشرده باکتری شناسی پزشکی1386تالیف
7298راهنمای سازمان جهانی بهداشت در مورد بهداشت دست در مراکز بهداشتی و درمانی1390ترجمه
8281باکتری شناسی پزشکی در آزمایشگاه 11391تالیف
918ویروس شناسی تشخیصی 1388تالیف
101616آشنایی با بیوتروریسم1382تالیف و گردآوری
111615میکروب شناسی پزشکی - جلد دوم - ویرایش 261393ترجمه
121589باکتری شناسی پزشکی در آزمایشگاه 21396تالیف و گردآوری
131576ضدعفونی و آماده سازی ابزار و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی و بهداشتی1396ترجمه
141548میکروب شناسی پزشکی (جلد دوم - ویروس شناسی)، ویرایش 27 سال 20161396ترجمه
151547استریلیزاسیون، ضدعفونی و گندزدایی در محیط های درمانی و بهداشتی1392تالیف و گردآوری
161546بهداشت دست در مراکز ارائه خدمات درمانی سرپایی، مراقبت در منزل و مراکز نگهداری از سالمندان و بیماران مزمن1394ترجمه
171513میکروبشناسی پزشکی جاوتز (باکتری شناسی)1396ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1130کلونینگ و تولید انبوه پروتئین های Esat-6 و HspX از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ2α از IgG موشی در سیستم مخمری به منظور ایجاد سیستم هدفمند عرضه آنتی ژن و بررسی قدرت ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلی1395/01/2588379nf>, کیارش قزوینی , سید عبدالرحیم رضائی , سامان سلیمان پور

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه