مهین  قربان صباغ
خلاصه عملکرد مهین  قربان صباغ
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهین قربان صباغ

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهین قربان صباغ رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : نفرولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Sabbaghm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941635رجیستری بیماران پیوند کلیه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد پایان یافتهخير
2980182طراحی و اجرای سامانه ثبت اطلاعات بیماران دیالیز خونی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریعقد قراردادخير
3961608بررسی میزان رسوب گلومرولی آنتی بادی IgG4 و آنتی بادی علیه فسفولیپاز A2 رسپتور در نوع اولیه و ثانویه نفروپاتی مامبرانومجریدر دست اجرابلي
4960351سنجش سواد سلامت شهروندان حاشیه شهر مشهدمجریدر دست اجراخير
5951538بررسی میزان پاسخ واکسن هپاتیت ب در بیماران همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان منتصریه در سالهای 1390 تا 1395مجریپایان یافتهبلي
6951530بررسی میزان بقای بیمار و گرفت پیوندی در گیرندگان پیوند کلیه از اهدا کننده زنده و اهدا کننده کاداور در مرکز منتصریهمجریپایان یافتهبلي
7951426بررسی شیوع بیماری CMV در گیرندگان پیوند کلیه در مرکز منتصریه از انتهای سال 1390 تا انتهای 13951395مجریپایان یافتهبلي
8931615بررسی پارامترهای فارماکوکینتیک تاکرولیموس در فاز اولیه بعد از پیوند کلیه در بیماران پیوند کلیهمجریپایان یافتهبلي
9921557بررسی تاثیر دی پیریدامول در درمان هیپوفسفاتمی در بیماران تحت پیوند کلیه طی سالهای 1393-1392مجریپایان یافتهبلي
10910490میزان فراوانی سندرم متابولیک پس از پیوند کلیه و تاثیر آن بر عملکرد کلیه پیوندیمجریپایان یافتهبلي
1189238بررسی همبستگی بین لپتین و تراکم مینرال استخوانی در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهبلي
12980114بررسی رابطه بین یافته های بیوپسی زمان صفر کاداوریک و KDPI دهنده با عملکرد و بقاء یکساله کلیه پیوندیهمکاردر دست اجرابلي
13970806ثبت اطلاعات Vascular Access بیماران دیالیزی و بالقوه دیالیزی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
14970349بررسی طیف بیماریهای گلومرولی بر اساس نتایج بیوپسی کلیه در بیماران شهر مشهد در سالهای 1395-1397همکاردر دست اجرابلي
15961948برآورد مدت اقامت بیماران گیرنده کلیه و کشف عوامل مرتبط با آن با استفاده از تکنیک‌های داده ‌کاوی: رویکرد مبتنی بر درخت تصمیم و ماشین‌های بردار پشتیبانهمکارپایان یافتهخير
16961488بررسی فراوانی بستری مجدد و علل مرتبط با آن در بیماران پیوند کلیه در یک بازه زمانی 7 ساله (1396-1390)همکارپایان یافتهبلي
17960212ارزیابی اثر Eculizumab در درمان سندرم همولیتیک اورمیک آتیپیک (مرور سیستماتیک)همکارپایان یافتهبلي
18951645طراحی و ارزیابی سامانه تلفن گویا و مدیریت مراقبت جهت بهبود خود مراقبتی بیماران تحت عمل پیوند کلیه یک مطالعه ترکیبیهمکارپایان یافتهبلي
19951083مقایسه هزینه فرصت سمت های مشابه در پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد( مهر 1393 الی شهریور 1394)همکارپایان یافتهخير
20950393طراحی و ارزیابی مدل توصیه گر سنجش میزان آمادگی پیوند در بیماران نارسایی مزمن کلیویهمکارپایان یافتهبلي
21941835تحلیل بقای پیوند کلیه و بررسی عوامل موثر بر بقای پیوند کلیه دربیماران پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
22941067ارزیابی وضعیت تغذیه ای و دریافت غذایی در بیماران پیوند کلیه، قبل و 6 ماه پس از پیوندهمکاردر دست اجرابلي
23930223بررسی ارتباط بین سطح FGF21 و سندرم متابولیک در بیماران پیوند کلیههمکارپایان یافتهبلي
24921935مقایسه تاثیر 'ایزوفلوران' در مقابل 'پروپوفول ' بر عملکرد گرافت کلیه در اعمال جراحی پیوند از اهداء کننده زندة کلیههمکارپایان یافتهخير
25921833طراحی و ارزیابی مدلی برای ایجاد پایگاه دانش بومی بیماران پیوند کلیه به روش چند صافیهمکارپایان یافتهبلي
26921673ارزیابی عملکرد اتاق عمل بیمارستان منتصریه با رویکرد کارت امتیازی متوازن در سال93همکارپایان یافتهخير
27921495بررسی ارتباط کمبود ویتامین D و سندرم متابولیک در بیماران پیوند کلیههمکارپایان یافتهخير
28911290بررسی ارتباط سرولوژی هپاتیت E با آزمونهای عملکرد کلیه وکبد دربیماران با کلیه پیوندیهمکارپایان یافتهبلي
29911153بررسی فراوانی کمبود ویتامین D در بیماران پیوند کلیه در مشهدهمکارپایان یافتهبلي
30900703بررسی روایی و پایایی و عوامل موثردر ارزیابی رزیدنت های گروه آموشی داخلی از اعضای هیئت علمی گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دو سال متوالی 1389 و 1390همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982398Factors Associated With Adherence To Immunosuppressive Therapy And Barriers In Asian Kidney Transplant RecipientsPMCImmunoTargets and Therapy1398دوم
2981832Determination of identifier factors for prioritization of kidney transplantation candidates in patients with chronic renal diseaseISIClinical nephrology1398دوم
3981572TAFRO syndrome with skin manifestations treated with bortezomib and tocilizumab; a case reportISIImmunopathologia Persa1398پنجم به بعد
4980494INVESTIGATING THE EFFECT OF DIPYRIDAMOLE ON HYPOPHOSPHATEMIA TREATMENT IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS.Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396اول
5980493Prediction Models to Measure Transplant Readiness of Patients with Renal Failure: A Systematic ReviewMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1397سوم
6980164Effect of an interactive voice response system on self-management in kidney transplant recipients:Protocol for a randomized controlled trialISIMEDICINE1397سوم
7973966A systematic review on the efficacy and safety of eculizumab for atypical hemolytic uremic syndromeISIJournal of Renal Injury Prevention1398دوم
8971166Study of Bacterial Infections Among Patients Receiving Kidney Transplant in Mashhad, IranISIExperimental and clinical transplantation1397چهارم
9960524Assessment of Circannual Rhythm in Plasma Level of Vitamin D Among Kidney Transplant Recipients in Mashhad.ISIIranian journal of kidney diseases1395دوم
10960186Comparison of Blended and Lecture Teaching Methods on Satisfaction in Introduction to Clinical Medical Students (Pathophysiology Level)ISCFuture of Medical Education Journal1395پنجم
11960123prevalence of the metabolic syndrome in kidney transplant recipients:a single-center studyMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1396دوم
12952293Correlation between serum leptin and bone mineral density in hemodialysis patientsPMCJournal of renal injury prevention1395اول
13950990Association of metabolic syndrome with serum fibroblast growth factor 21 in kidney transplanted patientsPMCjournal of renal injury prevention1395چهارم
14950989The effect of cytomegalovirus infection on acute rejection in kidney transplanted patientsPMCjournal of renal injury prevention1395پنجم
15943244Investigation on the validity of fasting blood glucose and glucose tolerance test in fifth days after kidney transplantation for anticipating diabetes mellitusChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی1394اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973236مقایسه کیفیت خواب در بیماران قبل و بعد از پیوند کلیهICNU2018تهرانپوستر1397خير
2973036TAFRO syndrome with Glomerulonephritis; The first case from IranThe 4th International congress of Nephrology & Urologyتهرانپوستر1397خير
3973002Castleman's disease with TAFRO syndrome; The first case from Iranهفدهمین کنگره سالانه انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایراناصفهانپوستر1397خير
4971301P bacterial urinary tract infection and antibiotic susceptibility pattern in renal transplant reciepients55th ERA-EDTA CONGRESS FACTS AND FIGURESکپنهاگپوستر1397خير
5971156Survey of immunosuppressive therapy medication adherence in kidney transplant recipientThe 1st Euro-Asian Congress of Pharmacoepidemiology, EAPEC 2018SHIRAZپوستر1396خير
6971155Barriers to immunosuppressive medication non-adherence kidney transplant recipientThe 1st Euro-Asian Congress of Pharmacoepidemiology, EAPEC 2018SHIRAZپوستر1396خير
7963741The Relationship between the amount of proteinuria and fibrosis in kidney transplant recipientsسومین کنگره اورولوژِی ونفرولوژیکیشپوستر1396بله
8963722Prevalence and Antibiotic Susceptibility Pattern of bacterial Urinary Tract Infection in Renal Transplant Recipientsسومین کنگره نفرولوژی واورولوژیکیشپوستر1396خير
9963720The relationship between the type of rejection and fibrosis in kidney transplant reciepientsسومین کنگره نفرولوژی واورولوژیکیشپوستر1396خير
10963717Evaluation of pharmacokinetics parameters of tacrolimus in the early phase in adult renal transplant recipientsسومین کنگره نفرولوژی واورولوژیکیشسخنرانی1396خير
11960733Prevalencea nd Risk Factors of Proteinuria After Kidney Transplantation3rd International Congress of Organ Transplantation and 16th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantationشیرازپوستر1396خير
12943219Study of bacterial infections in patients receiving kidney transplant- Mashhad,Iranکنگره بین المللی پیوندمشهدسخنرانی1394خير
13942767عفونت سل خارج ریوی در بیماران پیوند کلیه: گزارش مشاهده ایکنگره بین المللی پیوند اعضا و کنگره جراحی خراسانمشهدپوستر1394خير
14942616بررسی ارتباط کمبود ویتامین D و سندرم متابولیک در بیماران پیوند کلیهکنگره بین المللی پیوند اعضاءمشهدسخنرانی1394خير
15942613کمبود ویتامین دی در بیماران پیوند کلیهپانزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوندمشهدپوستر1394خير
16941938بررسی ارتباط بین عفونت سیتومگالوویروس و رد پیوند حاد در بیماران پیوندکلیهکنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحی خراسانمشهدسخنرانی1394خير
17932900CAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESS IN PATIENTS WHO CANDIDATE FOR KIDNEY TRANSPLANTSThe 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation and the 5th Middle East Transplant Gamesاستانبولپوستر1393خير
18932550Association of Uric Acid and Metabolic syndrome in renal transplant recipients-single center studyThe 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation and the 5th Middle East Transplant Gamesاستانبولسخنرانی1393خير
19932545Prevalence of Metabolic Syndrome in Renal Transplant Recipients, A Single Center Study14th International Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantationاصفهانپوستر1392خير
20932541prevalence of CMV infection in kidney transplant pationts of Montaserie Hospital14th intrnational congress of nephrology, dialysis and transplantationاصفهانپوستر1392بله
21932532pneumocystis jirovecii (carini) pneumonia (PCP) and cytomegalovirus co-infection in renal transplant recipient: a case report14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393بله
22932526the validity of evaluation of previous exposure with cmv virus in kidney transplant candidates and deceased donors14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393بله
23932525safety and effectivness of ezetimibe in kidney transplant recipients with hypercholesterolemla14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393خير
24930568Prevalence Of CMV Infection In Kidney Transplant Patients of Montaserie HospitalInternational Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantation Isfahan 2014 th- انجنمن نفرولوژی ایراناصفهانپوستر1392خير
25921232ندارددوازدهمین سمینار انجمن علمی پیوند اعضا ایرانتهرانسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1685راهکارهای پیشگیری از عوارض پیوند کلیه1394تالیف
21352راهکارهای درمانی دربیماری مزمن کلیه1395تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19735فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29590فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه