شکوفه  بنکداران

 فعالیت های پژوهشی

 

شکوفه بنکداران

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): شکوفه بنکداران رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : غدد داخلی و متابولیسم دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : BonakdaranSh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950102بررسی ارتباط سطح سرمی fibroblast growth factor 21 با رتینوپاتی دیابتیمجریپایان یافتهبلي
2941073ارزیابی غلظت سرمی فاکتور رشد فیبروبلاست 21 (FGF21) در دیابت ملیتوس حاملگی (GDM) ومقایسه ی آن با گروه کنترل سالم مجریپایان یافتهبلي
3931153بررسی تاثیر کروسین و زعفران در کنترل گلیسمی بیماران دیابتی نوع دو به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما مجریدر دست اجرابلي
4930604بررسی رابطه سطح FGF21 با مقاومت به انسولین و اجزای سندرم متابولیک در بیماران دیابتی نوع 2 در مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
5930211بررسی ارتباط کمبود ویتامین D و مقاومت به انسولین در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداریGDM ) )مجریپایان یافتهبلي
6930096بررسی ارزش تشخیصی گیرنده پرورنین محلول در خون در تریمستر اول حاملگی در تشخیص دیابت بارداریمجریپایان یافتهبلي
7921975بررسی تغییرات مختصات الکتروگاردیوگرافی (شامل QT و P-R و QRS) و رابطه ی آن با تغییرات سیستم اندوکرین در معتادان تحت ترک با حداقل 6 ماه مصرف متادون خوراکی و مقایسه ی آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
8921495بررسی ارتباط کمبود ویتامین D و سندرم متابولیک در بیماران پیوند کلیهمجریپایان یافتهخير
9920959ارتباط سطح هورمون محرک تیروئیدی ) TSH) و نفروپاتی دیابتیمجریپایان یافتهبلي
10911291بررسی اثرات درمانی آتورواستاتین بر سطح سرمی OHD25 در بیماران دیابتی تیپ2مجریدر دست اجرابلي
11900994بررسی مقایسه ای بین سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالممجریپایان یافتهبلي
12900975بررسی رابطه سطح منیزیوم و رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع دومجریپایان یافتهبلي
13900693بررسی رابطه بین سطح 25 هیدروکسی ویتامین D با سطوح سرمی PAI1 در بیماران دیابتی تیپ IIمجریپایان یافتهبلي
14900399بررسی وجود ارتباط بین مقاومت به انسولین و هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در مقایسه با گروه بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOS و افراد سالممجریپایان یافتهبلي
15900269بررسی ارتباط High sensivity c-reactive protein و مقاومت به انسولین با شدت رتینوپاتی دیابتیمجریپایان یافتهبلي
1689790بررسی عوامل موثر بر درگیری کلیوی در بیماران دیابتیمجریپایان یافتهبلي
1789707بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین دی و رابطه آن با وجود سندروم متابولیک در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
1889665رابطه سطح سرمی CRP فوق حساس (hs-CRP) با بیماری مزمن کلیوی در بیماران دیابتی نوع 2 مجریپایان یافتهبلي
1989398بررسی رابطه سطح سرمی پرولاکتین وTSH با رتینوپاتی دیابتی در مبتلایان به دیابت نوع 2مجریپایان یافتهخير
2089154مقایسه نقش درمانی ویتامین D3 فعال (کلستیریول) بامتفورمین در بهبود متابولیک در بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیکمجریپایان یافتهبلي
2189005بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D با مراحل رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی نوع 2مجریپایان یافتهخير
2288041بررسی اثر سلولهای بنیادی و فاکتورهای رشد پلاکتی در درمان زخم های مزمن پای دیابتیمجریپایان یافتهبلي
2387923بررسی فراوانی سندروم متابولیک در بیماران تیپ 2 دیابتی و رابطه آن با سطح اسیداوریک، میکروآلبومینوری و Non HDL Cholesterol در بیماران تحت مطالعهمجریپایان یافتهبلي
2487355بررسی عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی عروقی در بیماران دیابت قندی تیپ 2 بررسی عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی عروقی در بیماران دیابت قندی تیپ 2 مجریپایان یافتهبلي
2587064بررسی اثرات قلبی و عروقی کمبود ویتامین دی در بیماران دیابتی تیپ دو قبل و پس از درمان با ویتامین دی فعال خوراکیمجریپایان یافتهبلي
2685479بررسی اثرات روزه داری بر تغییرات قند خون در افراد دیابتی تیپ 2 تحت درمان با استفاده از روش مونیتورینگ مداوم قندخون(CGMS)مجریپایان یافتهخير
2785443بررسی شیوع و دامنه تغییرات قند در بیماران دیابتی تیپ 2 تحت کنترل با استفاده از مانیتور مداوم قند(CGMS)مجریپایان یافتهخير
2885439بررسی ارتباط آنمی در دیابت تیپ2 با میزان آلبومینوریمجریپایان یافتهخير
2985361بررسی رابطه کاهش سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D3 باشاخص های خطر بیماریهای قلبی عروقی در بیماران تیپ 2 دیابتی مجریپایان یافتهخير
3085354بررسی سطح سرمی روی و رابطه آن با اختلال تحمل قند ومقاومت به انسولین در بیماران تالاسمی ماژورمجریپایان یافتهخير
3184355اثرات دوز جایگزینی لووتیروکسین بر میزان تراکم استخوان در بیماران هیپوتیروئیدمجریپایان یافتهخير
3284236بررسی پلی مورفیسم ژن رسپتور ویتامین D در بیماران دیابتی تیپ 1 و نقش آن در نحوه شروع دیابت مجریپایان یافتهخير
3384163بررسی اثرات کلسیتریول (1.25(OH( 2 D3) در کنترل اختلالات تحمل قند در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهخير
34951263بررسی سیتولوژی شیوع بدخیمی در توده های سالید تیروئید با نمای سونوگرافیک خوش خیم یا قویا خوش خیم(TI-RADSII or III)همکارعقد قراردادبلي
35950520غربالگری اعضا درجه یک خانواده یک مبتلایان به کانسر تمایزیافته ی تیروئید در جهت بررسی شیوع بیماریهای خوش خیم و بدخیم تیروئیدهمکاردر دست اجرابلي
36950101بررسی سندرم متابولیک (Metabolic Syndrom)از دیدگاه طب ایرانی و کارآزمایی بالینی فراورده سکنجبین کبری (Oxymel of Caper) بر شاخص های تشخیصی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت تیب 2همکاردر دست اجرابلي
37941299تعیین اثر نان جو غنی سازی شده با میکروکپسول های حاوی ویتامین D بر سطح ویتامین D سرم، شاخص های کاردیومتابولیک و عملکرد کلیوی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکورهمکاردر دست اجراخير
38940532بررسی ارتباط افزایش قند خون ناشی از استرس در بیماران غیر دیابتی مبتلا به سپسیس شدید با پیامد نهاییهمکارپایان یافتهبلي
39931433 بررسی ارتباط سطح سرمی تستوسترون با ابتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
40930223بررسی ارتباط بین سطح FGF21 و سندرم متابولیک در بیماران پیوند کلیههمکارپایان یافتهبلي
41922896مقایسه تاثیر دو دوز مختلف ید رادیواکتیو جهت درمان پرکاری تیرویید بر افتالموپاتی ناشی از گریوزهمکارپایان یافتهبلي
42921821بررسی مقایسه ای سطح سرمی 25(oH) vit D دربیماران مبتلا به تومور تروفوبلاستیک جفتی وزنان نرمالهمکارپایان یافتهبلي
43920937بررسی اثر نمایه گلایسمی رژیم غذایی بر فشار خون 24 ساعته در افراد با فشار خون نرمالهمکارپایان یافتهبلي
44920852مقایسه دوز بالا و دوز پایین ید رادیواکتیو در درمان بیماران مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید با ریسک متوسط به دنبال تیروئیدکتومی ، در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تیروئید بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قائم در سالهای 91 تا95همکارپایان یافتهبلي
45911153بررسی فراوانی کمبود ویتامین D در بیماران پیوند کلیه در مشهدهمکارپایان یافتهبلي
46911015بررسی اثر افزودن ویتامین D به رژیم درمانی استاندارد هپاتیت c ( پگ اینترفرون به همراه ریباویرین) برپاسخ ویرولوژیک زودرس ( EVR )همکارپایان یافتهبلي
47910467بررسی پلی مورفیسم های cdx2، Tru9I و EcoRV در لوکوس رسپتور ویتامین D در بیماران دیابتی تیپ 1همکارپایان یافتهبلي
48910299بررسی ارتباط کیفیت خواب و نتایج تست چالش گلوکز در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شماره سه شهر مشهد در سال 1391 همکارپایان یافتهبلي
49901065بررسی ارتباط تغییرات میل جنسی با سطح سرمی پرولاکتین و هورمون های جنسی شامل: LH, FSH, Testosterone در مردان معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادونهمکارپایان یافتهخير
50900944بررسی اثر سلولهای بنیادی وفاکتور رشد پلاکتی در درمان زخمهای مزمن پای دیابتی (فاز دو)همکاردر دست اجرابلي
51900412بررسی اثر لووتیروکسین در بروز سرطان تمایز یافته تیروئید در بیماران مبتلا به گواتر یک و چند گره ای و مقایسه با گروه کنترل همکارعقد قراردادخير
5289956بررسی اختلالات پتانسیل برانگیخته بینایی در بیماران با کم کاری تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
5389927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
5489459مقایسه برنامه آموزشی مرسوم با برنامه آموزشی مصوب شورای آموزش پزشکی عمومی در کارآموزان بخش داخلیهمکارپایان یافتهخير
5589341مقایسه نتایج درمانی دو روش کنترل قند خون به روش کنترل حاد و روش معمول در بیماران تغذیه وریدی بستری در بخش مراقبت های ویژههمکارپایان یافتهبلي
5689222بررسی زمان بهینه قطع متی مازول قبل از ید درمانی برای درمان بیماران گریوز با پرکاری تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
5788131بررسی تاثیر سولفات روی بر عملکرد تیروئید در مبتلایان به هیپوتیروئیدی تحت بالینی دارای کمبود رویهمکارپایان یافتهبلي
5888062مطالعه تغییرات صدا در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید در مراحل مختلف درمان از طریق آنالیز صوتی همکارپایان یافتهبلي
5987930بررسی فراوانی هایپوتیروئیدی (علامتدار و سابکلینیکال) در بیماران مبتلا به سنگ و شن ریزه های کیسه صفراهمکارپایان یافتهبلي
6087920بررسی تاثیر گلوکز امین خوراکی بر روی سطح گلوکز و انسولین خون بیماران مبتلا به استئوارتریت در حین انجام تست تحمل گلوکزهمکارپایان یافتهبلي
6187815ارتباط سطح سرمی ویتامین D 25(OH) با فعالیت بیماری التهابی روده(IBD)همکارپایان یافتهبلي
6287363بررسی سطح سرمی بالانس پرواکسیدان - آنتی اکسیدان، ویتامین D و oxi-LDL و هموسیستئین در بیماران دیابتی تیپ II با کنترل مطلوب و نامطلوبهمکارپایان یافتهبلي
6387020تعیین اثر پیوند کلیه بر سطح هورمون های تیروئیدی در بیماران همودیالیزی مزمن و ارتباط آن با عملکرد تاخیری کلیه پیوندیهمکارپایان یافتهبلي
6486508مقایسه میزان مقاومت به انسولین و ترشح مختل شده انسولین قبل و در یک ماهه اول پس از پیوند کلیه و رابطه آنها با ایجاد انواع اختلالات متابولیسم گلوکزهمکارپایان یافتهخير
6586003بررسی رابطه High Sensitive - CRP و میکروآلبومینوری در بیماران دیابت تیپ II غیر وابسته به انسولین همکارپایان یافتهخير
6685317بررسی سطح سرمی hsCRP) Highly sensitive C-Reactive Protein) در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینیهمکارپایان یافتهخير
6785146مطالعه ملکولی اثرات ال_اسیداسکوربیک، پپتید شبه گلوکاگونی_I و انسولین در پیشگیری از آپوپتوز ناحیه هیپوکامپ رتهای دیابتی نوع_Iهمکارپایان یافتهخير
6884248بررسی رابطه سطح سرمی هموسیستئین با دیابت تیپ 2 و عوارض آنهمکارپایان یافتهخير
69950242بررسی ارتباط سطح سرمی پپتید آیریسین با درگیری کاردیو واسکولار در بیماران دیابت نوع 2ناظردر دست اجرابلي
70940690بررسی درصد طبیعی شدن تستهای عملکرد تیروئید در کم کاری تحت بالینی تیروئید بدون درمان ناظردر دست اجرابلي
71940668بررسی شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 در مشهدناظرپایان یافتهبلي
72940603اثر سلنیم بر گواتر و سطح آنتی پراکسیداز آنتی بادیAb TPO Anti در بیماران هیپوتیروئیدی اتو ایمیونناظردر دست اجرابلي
73931350بررسی ارتباط سطح سرمی روی با شاخصهای کنترل قند خون در بیماران دیابت نوع دوناظردر دست اجراخير
74931348بررسی مقایسه ای فراوانی گواتر و بیماری ندولر تیرویید در بیماران چاق(BMI≥30)و افراد با وزن طبیعیناظرپایان یافتهخير
75930988بررسی اثرات درمان جایگزینی با آنزیم در بیماران موکوپلی ساکاریدوز تیپ یک در بیمارستان امام رضا (ع):1393ناظرپایان یافتهبلي
76930345تاثیر درمان هلیکوباکترپیلوری بر مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیناظرپایان یافتهبلي
77930157بررسی تاثیر مصرف مواد مخدر در مادر بر تست های تیروئید نوزادانناظردر دست اجراخير
78922334نتایج بارداری بیماران سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت درمان IVF با دو پروتکل آگونیست و آنتاکونیست GnRH در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان منتصریه مشهد در سالهای 1392 تا1394ناظرپایان یافتهبلي
79920734بررسی تست بارگیری تتراهیدروبیوپترین در بیماران فنیل کتونوری وپاسخ به درمانناظرپایان یافتهبلي
80920386بررسی سطح سرمی ویتامین ب 12 در بیماران دیابتی تیپ 2 و ارتباط آن بامصرف متفورمینناظرپایان یافتهبلي
81910030اندازه گیری سطح سرمی 25هیدروکسی ویتامین D در کودکان تازه مبتلا شده به دیابت نوع 1 ومقایسه آن با گروه کنترلناظرپایان یافتهبلي
82901104بررسی پلی مورفیسم ژن TRPV1در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 1 و مقایسه آن با افراد سالمناظرپایان یافتهبلي
8389966بررسی رابطه هیپوتیروئیدی اتوایمیون تحت بالینی و یافته های سرمی و اکو کاردیوگرافی آترواسکلروزناظرپایان یافتهبلي
8489839بررسی همبستگی بین هورمون تحریک کننده تیرویید وکانسر تیرویید در بیماران مبتلا به گره نئوپلاسم فولیکولرناظرپایان یافتهبلي
8589676بررسی تراکم معدنی استخوان در خانمهای یائسه طی دوره 5 سال اول بعد یائسگی مراجعه کننده به مرکز آموزشی- پژوهشی- درمانی بیمارستان امام رضا(ع) در سالهای1391-1389ناظرپایان یافتهبلي
8689287بررسی اثر پروپولیس (بره موم) بر بهبود زخم در پای دیابتی ناظرپایان یافتهخير
8789254مقایسه تیروتروپین سرم قبل و بعد از تجویز متفورمین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و کم کاری تحت بالینی تیروئید همزمانناظرپایان یافتهبلي
8889195بررسی تاثیر "آموزش حل مسأله" بر عملکرد خانواده و خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یکناظرپایان یافتهبلي
8988824تاثیر دارچین درمیزان قند خون بیماران دیابتی نوع 2ناظرپایان یافتهبلي
9088109بررسی تاثیر داروی antiagingcoQ10 در درمان پلی نوروپاتی دیابتیکناظرپایان یافتهخير
9186059مقایسه فراوانی مقاومت به انسولین و پیامد های آندوکرین و متابولیک ناشی از آن در بیماران مبتلا به سندرم تخمدانهای پلی کیستیک باشاخص توده بدنی طبیعی و بیشتر از طبیعیناظرپایان یافتهخير
9286032ارزیابی بالینی کرم ضد چاقی موضعی هوتنناظرپایان یافتهخير
9386026بررسی ارزش پیشگوئی GH و IGF 1 در ارزیابی نتیجه درمان آکرومگالی ناظرپایان یافتهخير
9485410تعیین نمایه گلیسمی(Glycaemic Index) انواع نان در شهر مشهدناظرپایان یافتهخير
9585357تأثیر تمرینات ورزشی هوازی بر پارامترهای فیزیولوژیکی و روانی بیماران دیابتی نوع IIناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962450INCREASED SERUM LEVEL OF FGF21 IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUSISIACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST1396اول و مسئول
2961690?Is There any Correlation Between Diabetic Retinopathy and Risk of Cardiovascular DiseaseMedlineCurrent diabetes reviews1395مسئول
3960427بررسی عوامل موثر بر درگیری کلیوی در بیماران دیابتی نوع دوChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395اول و مسئول
4960084Serum levels of fibroblast growth factor 21 in type 2 diabetic patientsISIACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST1395دوم
5954237Oral Glucosamine Effect on Blood Glucose and Insulin Levels in Patients With Non-Diabetic Osteoarthritis: A Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical TrialISIArchives of Rheumatology1395مسئول
6953696Effect of oral methadone on ECG characteristics and endocrine hormonal changes and their inter-relationship.ISIEndocrine, metabolic & immune disorders drug targets1395اول
7951456Serum level of Vitamin B12 and its relation to dose and duration of metformin consumption in type 2 diabetic patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395مسئول
8950727Is Plasminogen activator inhibitor-1 associated with diabetic retinopathy and its severity in type 2 diabetic patients?Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394اول و مسئول
9943247Association between Serum 25-hydroxyvitamin D concentrations and prevalence of metabolic syndromeISIAdvances in medical sciences1394اول
10942535Comparison of FGF21 level in type 2 diabetic patients with healthy subjects and correlation of its with metabolic syndrome componentsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394مسئول
11941396Methimazole discontinuation before radioiodine therapy in patients with Graves' disease.ISINucl Med Commun1394پنجم به بعد
12940885Assessment of 25 hydroxyvitamin D level and its correlation with metabolic syndrome in Mashhad(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394اول و مسئول
13940883Relation between serum magnesium and diabetic retinopathy in type 2 diabetic patientsindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394اول و مسئول
14940853Relation between vitamin D deficiency and metabolic disturbance in PCOS(Emro (IMEMRmedical journal of mashhad university of medical sciences1393مسئول
15940850Low-Glycemic-Index Foods Can Decrease Systolic and Diastolic Blood Pressure in the Short TermPMCInternational Journal of Hypertension1393چهارم
16940848Study on KAL1 Gene Mutations in Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism Patients with X-Linked Recessive InheritancePMCInt J Mol Cell Med1394پنجم به بعد
17934808Is there any correlation between vitamin D insufficiency and diabetic retinopathy?ISIInternational Journal of Ophthalmology1394اول و مسئول
18933900Evaluation of insulin resistance in idiopathic hirsutism compared with polycystic ovary syndrome patients and healthy individualsISIAustralasian Journal of Dermatology1394اول و مسئول
19933591Relationship between hsCRP Levels with the Presence and Severity of Diabetic RetinopathyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
20931445Comparative Study on Serum Level of Vitamin D in Women with Gestational Diabetes and Normal Pregnant WomenChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393دوم
21931066Association of serum Uric Acid and Metabolic Syndrome in Type 2 Diabetes.PMCCurrent Diabetes Reviews1392اول و مسئول
22930096Assessment of insulin resistance in idiopathic hirsutism in comparison with polycystic ovary syndrome (PCOS) patients and healthy individualsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1392اول و مسئول
23930095The Comparison of Metabolic Parameters in Patients with Polycystic Ovary Syndrome with and without Hyperandrogenemiascopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1392اول
24930093Impact of oral 1,25-dihydroxy vitamin d (calcitriol) replacement therapy on coronary artery risk factors in type 2 diabetic patientsPMCEndocr Metab Immune Disord Drug Targets.1392اول و مسئول
25930091Is insulin resistance a contributor risk factor for diabetic retinopathy in type 2 diabetes?EmbaseIranian Journal of Endocrinology and Metabolism1392اول
26923546The Relationship between Sleep Duration and Glucose Challenge Test Results in Pregnant Women without Risk Factors of Diabetesscopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1392پنجم
27923541Comparison of Glycemic Excursion in Patients with New Onset Type 2 Diabetes Mellitus before and after Treatment with RepaglinidePMCOpen Biochem J.1391دوم
28923537Correlation between Serum 25 hydroxy vitamin D level and plasminogen activator inhibitor 1 in type 2 diabetic patients.PMCendocrine, matabolic and immune disorders-drug targets1392مسئول
2991515The effects of calcitriol on albuminuria in patients with type-2 diabetes mellitusPMCSaudi journal of kidney diseases and transplantation1391اول
3091456The effects of calcitriol on improvement of insulin resistance, ovulation and comparison with metformin therapy in PCOS patients: a randomized placebo-controlled clinical trial ISIThe Iranian Journal of Reproductive Medicine (IJRM)1391اول و مسئول
3191374Vitamin D receptor gene polymorphisms in type 1 diabetes mellitus: a new pattern from Khorasan Province, Islamic Republic of Iran.PMCEast Mediterr Health J1391اول
3291373Diabetic CVD--focus on vitamin D.PMCCardiovasc Hematol Agents Med Chem1391اول
3390852Comparison of Calcitriol and Metformin Effects on Clinical and Metabolic Consequences of Polycystic Ovary SyndromescopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390مسئول
3490797The Effects of Fasting during Ramadan on Glycemic Excursions Detected by Continuous Glucose Monitoring System (CGMS) in Patients with Type 2 DiabetesPMCThe Medical journal of Malaysia1390مسئول
3590693THE EFFECT OF LEVOTHYROXINE REPLACEMENT THERAPY ON BONE MINERAL DENSITY IN PREMENOPAUSAL WOMEN WITH HYPOTHYROIDISMChemical AbstractUrmia Medical Journal1390مسئول
3690452Cardiovascular disease and risk factors in patients with type 2 diabetes mellitus in Mashhad, Islamic Republic of IranPMCEastern Mediterranean Health Journal1390مسئول
3790311Serum Prolactin Level and Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetesindex copernicusJournal of diabetes & metabolism1390اول
3890026Treatment of non-healing wounds with autologous bone marrow cells, platelets, fibrin glue and collagen matrixISICytotherapy1390چهارم
3989597RE: Reply fromthe authorscopusSaudi Medical Journal 1389اول
4089562Cardiovascular risk factors in type 2 diabetic patients in Mashhad CityscopusIranian Journal of Endocrinology and Metabolism1389اول
4189514Prevalence of anemia in type 2 diabetes and role of renal involvementPMCSaudi J Kidney Dis Transpl1389اول
4289512Protective effect of low serum thyroid hormone concentration on occurrence of functional delayed kidney allograft function early after transplantationISITransplant Proc 1389چهارم
4389328Vitamin supplements and cardiovascular diseases ReplyISISaudi Medical Journal 1389مسئول
4489254Effect of calcitriol on glycemic and lipid control in type 2 diabetesscopusIranian Journal of Endocrinology and Metabolism1389اول
4589049Hyperuricemia and albuminuria in patients with type 2 diabetes mellitusPMCIran J Kidney Dis1389اول
4688521کم خونی در بیماران دیابتی نوع 2 و رابطه ی آن با درجه های مختلف درگیری کلیوی(Emro (IMEMRمجله غدد درون ریز1388مسئول
4788465serum 25 hydroxy vitamin D3 and laboratory risk markerrs of cardiovascular diseases in type 2 diabetic patientsChemical Abstractiranian journal of endocrinology and metabolism1388مسئول
4888429سطح سرمی25 هیدروکسی ویتامین D و عوامل خطر ساز بیماری قلبی- عروقی در بیماران دیابتی نوع 2Embaseمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1388مسئول
4988428رابطه غلظت روی سرم با اختلال تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژورEmbaseمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1388مسئول
5088054Correlation between serum 25 hydroxy vitamin D3 and laboratory risk markers of cardiovascular diseases in type 2 diabetic patientsISISaudi med j1388اول و مسئول
5187610Minor changes in haemoglobin concentration significantly correlate with oxidative stressscopusGazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche1388چهارم
5287289Prevalence and extent of glycemic excursions in well-controlled patients with type 2 diabetes mellitus using continuous glucose-monitoring system PMCIndian J Med Sci 1387مسئول
5387264Elevated serum C-reactive protein level and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus ISIIran J Kidney Dis1388دوم
5487088impact of treatment with oral calcitriol on glucose intolerance and dyslipidemia in: hemodialysis patientsISIsaudi journal kidney dis transplant1387اول و مسئول
5587053Evaluation of Insulin and Ascorbic Acid Effects on Expression of Bcl-2 Family Proteins and Caspase-3 Activity in Hippocampus of STZ-Induced Diabetic RatsISICell Mol Neurobiol1388چهارم
5686279گزارش یک مورد بیماری گرانولوماتوز مزمن در سن 23 سالگی با تشخیص و درمان مکرر بیماری سلindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
5786177بررسی اثرات انسولین و اسید اسکوربیک بر بیان ژنهای خانواده ی Bcl-2 دی ناحیه ی هیپوکامپ موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسینindex copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1386پنجم
5885310 بررسی هیپوگنادیسم در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1953200The relationship between vitamin D defficiency and insulin resistance in pregnant women with gestational diabetesThe 11th International Congress of Endocrine Disorders.تهرانپوستر1395خير
2952114بررسی سطح فاکتور رشد فیبروبلاستی 21در بیماران دیابت نوع 23th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergy Mashhad , Iran, 3-6 May 2016مشهدپوستر1395بله
3941223Are Serum Levels of Vitamin B۱۲ Related to the Dose and Duration of Metformin Consumption in Type ۲ Diabetic Patients?10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393خير
4941217Is Vitamin D Deficiency Associated with Metabolic Disturbances in PCOS?10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393خير
5940606بررسی اثر کنترل گلایسمیک بر بالانس پرواکسیدانت- آنتی اکسیدانت ، هموسیستئین، ox-LDL و ویتامین D در افراد مبتلا به دیابت نوع دو.The first Razavi Congress in clinical nutrition and the 2nd international symposium on nutritionمشهدپوستر1393خير
6932420Is thyrotropin as a risk factor for diabetic nephropathy?Asia & Oceania Thyroid AssociationLe Meridien Convention Center, Kochi, Kerala, India.سخنرانی1393بله
7930340Comparison Of Calcitriol And Metformin Treatment On Improvement Of Clinical And Metabolic Complications Of Polycystic Ovary Syndromeنهمین کنگره بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم (?? الی ?? آبان ماه 1390 تهران)تهرانسخنرانی1390بله
8923417بررسی رابطه اسید اوریک و سندروم متابولیک در بیماران دیابتی نوع دوAOCO 2013Bandungسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1170دیابت و نحوه برخورد با مشکلات شایع در آن1391

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه