شکوفه  بنکداران
خلاصه عملکرد شکوفه  بنکداران
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

شکوفه بنکداران

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): شکوفه بنکداران رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : غدد داخلی و متابولیسم دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : BonakdaranSh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970855بررسی رابطه سندرم متابولیک با کانسر های تمایز یافته ی تیروئیدمجریپایان یافتهبلي
2960035بررسی اختلالات تیروئید و رابطه ی آن با پارامترهای متابولیک در خانمهای مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیکمجریپایان یافتهخير
3950102بررسی ارتباط سطح سرمی fibroblast growth factor 21 با رتینوپاتی دیابتیمجریپایان یافتهبلي
4941073ارزیابی غلظت سرمی فاکتور رشد فیبروبلاست 21 (FGF21) در دیابت ملیتوس حاملگی (GDM) ومقایسه ی آن با گروه کنترل سالم مجریپایان یافتهبلي
5931153بررسی تاثیر کروسین و زعفران در کنترل گلیسمی بیماران دیابتی نوع دو به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونمامجریپایان یافتهبلي
6930604بررسی رابطه سطح FGF21 با مقاومت به انسولین و اجزای سندرم متابولیک در بیماران دیابتی نوع 2 در مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
7930211بررسی ارتباط کمبود ویتامین D و مقاومت به انسولین در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداریGDM ) )مجریپایان یافتهبلي
8930096بررسی ارزش تشخیصی گیرنده پرورنین محلول در خون در تریمستر اول حاملگی در تشخیص دیابت بارداریمجریپایان یافتهبلي
9921975بررسی تغییرات مختصات الکتروگاردیوگرافی (شامل QT و P-R و QRS) و رابطه ی آن با تغییرات سیستم اندوکرین در معتادان تحت ترک با حداقل 6 ماه مصرف متادون خوراکی و مقایسه ی آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
10921495بررسی ارتباط کمبود ویتامین D و سندرم متابولیک در بیماران پیوند کلیهمجریپایان یافتهخير
11920959ارتباط سطح هورمون محرک تیروئیدی ) TSH) و نفروپاتی دیابتیمجریپایان یافتهبلي
12900994بررسی مقایسه ای بین سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالممجریپایان یافتهبلي
13900975بررسی رابطه سطح منیزیوم و رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع دومجریپایان یافتهبلي
14900693بررسی رابطه بین سطح 25 هیدروکسی ویتامین D با سطوح سرمی PAI1 در بیماران دیابتی تیپ IIمجریپایان یافتهبلي
15900399بررسی وجود ارتباط بین مقاومت به انسولین و هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در مقایسه با گروه بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOS و افراد سالممجریپایان یافتهبلي
16900269بررسی ارتباط High sensivity c-reactive protein و مقاومت به انسولین با شدت رتینوپاتی دیابتیمجریپایان یافتهبلي
1789790بررسی عوامل موثر بر درگیری کلیوی در بیماران دیابتیمجریپایان یافتهبلي
1889707بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین دی و رابطه آن با وجود سندروم متابولیک در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
1989665رابطه سطح سرمی CRP فوق حساس (hs-CRP) با بیماری مزمن کلیوی در بیماران دیابتی نوع 2 مجریپایان یافتهبلي
2089398بررسی رابطه سطح سرمی پرولاکتین وTSH با رتینوپاتی دیابتی در مبتلایان به دیابت نوع 2مجریپایان یافتهخير
2189154مقایسه نقش درمانی ویتامین D3 فعال (کلستیریول) بامتفورمین در بهبود متابولیک در بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیکمجریپایان یافتهبلي
2289005بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D با مراحل رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی نوع 2مجریپایان یافتهخير
2388041بررسی اثر سلولهای بنیادی و فاکتورهای رشد پلاکتی در درمان زخم های مزمن پای دیابتیمجریپایان یافتهبلي
2487923بررسی فراوانی سندروم متابولیک در بیماران تیپ 2 دیابتی و رابطه آن با سطح اسیداوریک، میکروآلبومینوری و Non HDL Cholesterol در بیماران تحت مطالعهمجریپایان یافتهبلي
2587355بررسی عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی عروقی در بیماران دیابت قندی تیپ 2 بررسی عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی عروقی در بیماران دیابت قندی تیپ 2 مجریپایان یافتهبلي
2687064بررسی اثرات قلبی و عروقی کمبود ویتامین دی در بیماران دیابتی تیپ دو قبل و پس از درمان با ویتامین دی فعال خوراکیمجریپایان یافتهبلي
2785479بررسی اثرات روزه داری بر تغییرات قند خون در افراد دیابتی تیپ 2 تحت درمان با استفاده از روش مونیتورینگ مداوم قندخون(CGMS)مجریپایان یافتهخير
2885443بررسی شیوع و دامنه تغییرات قند در بیماران دیابتی تیپ 2 تحت کنترل با استفاده از مانیتور مداوم قند(CGMS)مجریپایان یافتهخير
2985439بررسی ارتباط آنمی در دیابت تیپ2 با میزان آلبومینوریمجریپایان یافتهخير
3085361بررسی رابطه کاهش سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D3 باشاخص های خطر بیماریهای قلبی عروقی در بیماران تیپ 2 دیابتی مجریپایان یافتهخير
3185354بررسی سطح سرمی روی و رابطه آن با اختلال تحمل قند ومقاومت به انسولین در بیماران تالاسمی ماژورمجریپایان یافتهخير
3284355اثرات دوز جایگزینی لووتیروکسین بر میزان تراکم استخوان در بیماران هیپوتیروئیدمجریپایان یافتهخير
3384236بررسی پلی مورفیسم ژن رسپتور ویتامین D در بیماران دیابتی تیپ 1 و نقش آن در نحوه شروع دیابت مجریپایان یافتهخير
3484163بررسی اثرات کلسیتریول (1.25(OH( 2 D3) در کنترل اختلالات تحمل قند در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهخير
35980788بررسی اثر درمان ترکیبی مکمل های ویتامین E وC بر فاکتورهای بیوشیمیایی و مارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع2 در مقایسه با گروه کنترلهمکاردر دست اجراخير
36971788بررسی مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به هیپرپاراتیروئیدی اولیه قبل و بعد ازپاراتیروئیدکتومیهمکاردر دست اجرابلي
37971693بررسی فراوانی عوارض و نتایج عمل جراحی تیروئیدکتومی در بیماران بیمارستان قائم و بیمارستان رضوی در سال های 1390 تا 1397همکارعقد قراردادبلي
38971636بررسی اثر درمان ترکیبی مکمل های ویتامین E وC به همراه Platelet-Rich Plasma-Fibrin Glue بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سرم بیماران مبتلا به زخم های پای دیابتیهمکاردر دست اجراخير
39971193بررسی اثر درمان ترکیبی مکمل های ویتامین E وC به همراه Platelet-Rich Plasma-Fibrin Glue بر فاکتورهای بیوشیمیایی، مارکرهای استرس اکسیداتیو و میزان ترمیم زخم در بیماران دیابتیهمکاردر دست اجرابلي
40951263بررسی سیتولوژی شیوع بدخیمی در توده های سالید تیروئید با نمای سونوگرافیک خوش خیم یا قویا خوش خیم(TI-RADSII or III)همکارپایان یافتهبلي
41951257بررسی میزان شیوع بدخیمی در نماهای مختلف سونوگرافیک توده¬های تیروئید با توجه به طبقه¬بندی TI-RADSهمکارپایان یافتهبلي
42950978بررسی ارتباط سطح سرمی آدیپونکتین با رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع 2همکارپایان یافتهبلي
43950520غربالگری اعضا درجه یک خانواده ی مبتلایان به کانسر تمایزیافته ی تیروئید در جهت بررسی شیوع بیماریهای خوش خیم و بدخیم تیروئید و مقایسه آن با افراد نرمال جامعههمکارپایان یافتهبلي
44950316بررسی اثرات یک ترکیب گیاهی شامل خارخاسک، تخم خار مریم، تخم شنبلیله و دارچین بر میزان قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2همکاردر دست اجراخير
45950101بررسی سندرم متابولیک (Metabolic Syndrom)از دیدگاه طب ایرانی و کارآزمایی بالینی فراورده سکنجبین کبری (Oxymel of Caper) بر شاخص های تشخیصی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت تیب 2همکارپایان یافتهبلي
46941299تعیین اثر نان جو غنی سازی شده با میکروکپسول های حاوی ویتامین D بر سطح ویتامین D سرم، شاخص های کاردیومتابولیک و عملکرد کلیوی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکورهمکاردر دست اجراخير
47940532بررسی ارتباط افزایش قند خون ناشی از استرس در بیماران غیر دیابتی مبتلا به سپسیس شدید با پیامد نهاییهمکارپایان یافتهبلي
48930223بررسی ارتباط بین سطح FGF21 و سندرم متابولیک در بیماران پیوند کلیههمکارپایان یافتهبلي
49922896مقایسه تاثیر دو دوز مختلف ید رادیواکتیو جهت درمان پرکاری تیرویید بر افتالموپاتی ناشی از گریوزهمکارپایان یافتهبلي
50921821بررسی مقایسه ای سطح سرمی 25(oH) vit D دربیماران مبتلا به تومور تروفوبلاستیک جفتی وزنان نرمالهمکارپایان یافتهبلي
51920937بررسی اثر نمایه گلایسمی رژیم غذایی بر فشار خون 24 ساعته در افراد با فشار خون نرمالهمکارپایان یافتهبلي
52920852مقایسه دوز بالا و دوز پایین ید رادیواکتیو در درمان بیماران مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید با ریسک متوسط به دنبال تیروئیدکتومی ، در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تیروئید بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قائم در سالهای 91 تا95همکارپایان یافتهبلي
53911153بررسی فراوانی کمبود ویتامین D در بیماران پیوند کلیه در مشهدهمکارپایان یافتهبلي
54911015بررسی اثر افزودن ویتامین D به رژیم درمانی استاندارد هپاتیت c ( پگ اینترفرون به همراه ریباویرین) برپاسخ ویرولوژیک زودرس ( EVR )همکارپایان یافتهبلي
55910467بررسی پلی مورفیسم های cdx2، Tru9I و EcoRV در لوکوس رسپتور ویتامین D در بیماران دیابتی تیپ 1همکارپایان یافتهخير
56910299بررسی ارتباط کیفیت خواب و نتایج تست چالش گلوکز در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شماره سه شهر مشهد در سال 1391 همکارپایان یافتهبلي
57901065بررسی ارتباط تغییرات میل جنسی با سطح سرمی پرولاکتین و هورمون های جنسی شامل: LH, FSH, Testosterone در مردان معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادونهمکارپایان یافتهخير
58900944بررسی اثر سلولهای بنیادی وفاکتور رشد پلاکتی در درمان زخمهای مزمن پای دیابتی (فاز دو)همکارپایان یافتهبلي
59900412بررسی اثر لووتیروکسین در بروز سرطان تمایز یافته تیروئید در بیماران مبتلا به گواتر یک و چند گره ای و مقایسه با گروه کنترل همکارعقد قراردادخير
6089956بررسی اختلالات پتانسیل برانگیخته بینایی در بیماران با کم کاری تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
6189927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
6289917بررسی تاثیر درمان با لوتیروکسین بر تیتر آنتی بادی ضد تیروئید پراکسیداز و یافته های سونوگرافی تیروئید در بیماران مبتلا به کم کاری اتوایمیون تحت بالینی تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
6389459مقایسه برنامه آموزشی مرسوم با برنامه آموزشی مصوب شورای آموزش پزشکی عمومی در کارآموزان بخش داخلیهمکارپایان یافتهخير
6489341مقایسه نتایج درمانی دو روش کنترل قند خون به روش کنترل حاد و روش معمول در بیماران تغذیه وریدی بستری در بخش مراقبت های ویژههمکارپایان یافتهبلي
6589222بررسی زمان بهینه قطع متی مازول قبل از ید درمانی برای درمان بیماران گریوز با پرکاری تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
6688131بررسی تاثیر سولفات روی بر عملکرد تیروئید در مبتلایان به هیپوتیروئیدی تحت بالینی دارای کمبود رویهمکارپایان یافتهبلي
6788062مطالعه تغییرات صدا در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید در مراحل مختلف درمان از طریق آنالیز صوتی همکارپایان یافتهبلي
6887930بررسی فراوانی هایپوتیروئیدی (علامتدار و سابکلینیکال) در بیماران مبتلا به سنگ و شن ریزه های کیسه صفراهمکارپایان یافتهبلي
6987920بررسی تاثیر گلوکز امین خوراکی بر روی سطح گلوکز و انسولین خون بیماران مبتلا به استئوارتریت در حین انجام تست تحمل گلوکزهمکارپایان یافتهبلي
7087815ارتباط سطح سرمی ویتامین D 25(OH) با فعالیت بیماری التهابی روده(IBD)همکارپایان یافتهبلي
7187363بررسی سطح سرمی بالانس پرواکسیدان - آنتی اکسیدان، ویتامین D و oxi-LDL و هموسیستئین در بیماران دیابتی تیپ II با کنترل مطلوب و نامطلوبهمکارپایان یافتهبلي
7287020تعیین اثر پیوند کلیه بر سطح هورمون های تیروئیدی در بیماران همودیالیزی مزمن و ارتباط آن با عملکرد تاخیری کلیه پیوندیهمکارپایان یافتهبلي
7386508مقایسه میزان مقاومت به انسولین و ترشح مختل شده انسولین قبل و در یک ماهه اول پس از پیوند کلیه و رابطه آنها با ایجاد انواع اختلالات متابولیسم گلوکزهمکارپایان یافتهخير
7486003بررسی رابطه High Sensitive - CRP و میکروآلبومینوری در بیماران دیابت تیپ II غیر وابسته به انسولین همکارپایان یافتهخير
7585317بررسی سطح سرمی hsCRP) Highly sensitive C-Reactive Protein) در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینیهمکارپایان یافتهخير
7685146مطالعه ملکولی اثرات ال_اسیداسکوربیک، پپتید شبه گلوکاگونی_I و انسولین در پیشگیری از آپوپتوز ناحیه هیپوکامپ رتهای دیابتی نوع_Iهمکارپایان یافتهخير
7784248بررسی رابطه سطح سرمی هموسیستئین با دیابت تیپ 2 و عوارض آنهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980302Correlation Between White Blood Cell Count and Insulin Resistance in Type 2 Diabetes.MedlineCurrent diabetes reviews1397مسئول
2974428Effect of Capparis spinosa Extract on Metabolic Parameters in Patients with Type-2 Diabetes: A Randomized Controlled TrialISIEndocrine, metabolic & immune disorders drug targets1397دوم
3973911pattern visual evoked potential in hypothyroid patientsISIDocumenta ophthalmologica1398دوم
4971748Is there Correlation between Subclinical Hypothyroidism and Diabetic Nephropathy?علمی پژوهشی ایندکس نشدهAustin Journal of Nephrology and Hypertension1396اول و مسئول
5971374. A study of difference in serum 25-hydroxyvitamin D concentrations in patients with angiographically-defined coronary disease and healthy subjects. Diabetes & Metabolic SyndromeMedlineDiabetes & metabolic syndrome1397پنجم به بعد
6964157relationship between corrected-QT intervals and other ECG Characteristics with Methadone Dose in Methadone Maintenance Treatment(MMT) patients and healthy subjects: A case -control studyEmbaserazavi international journal of medicine1396پنجم
7963459Soluble (Pro) Renin Receptor is a Predictor of Gestational Diabetes MellitusMedlineCURRENT DIABETES REVIEWS1396اول و مسئول
8962972THE RELATIONSHIP BETWEEN SERUM LEVELS OF FIBROBLAST GROWTH FACTOR 21 AND DIABETIC RETINOPATHYISIEXCLI JOURNAL1396دوم
9962450INCREASED SERUM LEVEL OF FGF21 IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUSISIACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST1396اول و مسئول
10961690?Is There any Correlation Between Diabetic Retinopathy and Risk of Cardiovascular DiseaseMedlineCurrent diabetes reviews1395مسئول
11960427Evaluation of risk factors of renal involvement in patients with type 2 diabetesChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395اول و مسئول
12960084Serum levels of fibroblast growth factor 21 in type 2 diabetic patientsISIACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST1395دوم
13954237Oral Glucosamine Effect on Blood Glucose and Insulin Levels in Patients With Non-Diabetic Osteoarthritis: A Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical TrialISIArchives of Rheumatology1395مسئول
14953696Effect of oral methadone on ECG characteristics and endocrine hormonal changes and their inter-relationship.ISIEndocrine, metabolic & immune disorders drug targets1395اول و مسئول
15951456Serum level of Vitamin B12 and its relation to dose and duration of metformin consumption in type 2 diabetic patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395مسئول
16950727Is Plasminogen activator inhibitor-1 associated with diabetic retinopathy and its severity in type 2 diabetic patients?Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394اول و مسئول
17943247Association between Serum 25-hydroxyvitamin D concentrations and prevalence of metabolic syndromeISIAdvances in medical sciences1394اول
18942535Comparison of FGF21 level in type 2 diabetic patients with healthy subjects and correlation of its with metabolic syndrome componentsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394مسئول
19941396Methimazole discontinuation before radioiodine therapy in patients with Graves' disease.ISINucl Med Commun1394پنجم به بعد
20940885Assessment of 25 hydroxyvitamin D level and its correlation with metabolic syndrome in Mashhad(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394اول و مسئول
21940883Relation between serum magnesium and diabetic retinopathy in type 2 diabetic patientsindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394اول و مسئول
22940853Relation between vitamin D deficiency and metabolic disturbance in PCOSChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
23940850Low-Glycemic-Index Foods Can Decrease Systolic and Diastolic Blood Pressure in the Short TermPMCInternational Journal of Hypertension1393چهارم
24940848Study on KAL1 Gene Mutations in Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism Patients with X-Linked Recessive InheritancePMCInt J Mol Cell Med1394پنجم به بعد
25934808Is there any correlation between vitamin D insufficiency and diabetic retinopathy?ISIInternational Journal of Ophthalmology1394اول و مسئول
26933900Evaluation of insulin resistance in idiopathic hirsutism compared with polycystic ovary syndrome patients and healthy individualsISIAustralasian Journal of Dermatology1394اول و مسئول
27933591Relationship between hsCRP Levels with the Presence and Severity of Diabetic RetinopathyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
28931445Comparative Study on Serum Level of Vitamin D in Women with Gestational Diabetes and Normal Pregnant WomenChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393دوم
29931066Association of serum Uric Acid and Metabolic Syndrome in Type 2 Diabetes.PMCCurrent Diabetes Reviews1392اول و مسئول
30930096Assessment of insulin resistance in idiopathic hirsutism in comparison with polycystic ovary syndrome (PCOS) patients and healthy individualsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1392اول و مسئول
31930095The Comparison of Metabolic Parameters in Patients with Polycystic Ovary Syndrome with and without Hyperandrogenemiascopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1392اول
32930093Impact of oral 1,25-dihydroxy vitamin d (calcitriol) replacement therapy on coronary artery risk factors in type 2 diabetic patientsPMCEndocr Metab Immune Disord Drug Targets.1392اول و مسئول
33930091Is insulin resistance a contributor risk factor for diabetic retinopathy in type 2 diabetes?EmbaseIranian Journal of Endocrinology and Metabolism1392اول
34923546The Relationship between Sleep Duration and Glucose Challenge Test Results in Pregnant Women without Risk Factors of Diabetesscopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1392پنجم
35923541Comparison of Glycemic Excursion in Patients with New Onset Type 2 Diabetes Mellitus before and after Treatment with RepaglinidePMCOpen Biochem J.1391دوم
36923537Correlation between Serum 25 hydroxy vitamin D level and plasminogen activator inhibitor 1 in type 2 diabetic patients.PMCendocrine, matabolic and immune disorders-drug targets1392مسئول
3791515The effects of calcitriol on albuminuria in patients with type-2 diabetes mellitusPMCSaudi journal of kidney diseases and transplantation1391اول
3891456The effects of calcitriol on improvement of insulin resistance, ovulation and comparison with metformin therapy in PCOS patients: a randomized placebo-controlled clinical trialISIThe Iranian Journal of Reproductive Medicine1391اول و مسئول
3991374Vitamin D receptor gene polymorphisms in type 1 diabetes mellitus: a new pattern from Khorasan Province, Islamic Republic of Iran.PMCEast Mediterr Health J1391اول
4091373Diabetic CVD--focus on vitamin D.PMCCardiovasc Hematol Agents Med Chem1391اول
4190852Comparison of Calcitriol and Metformin Effects on Clinical and Metabolic Consequences of Polycystic Ovary SyndromescopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390مسئول
4290797The Effects of Fasting during Ramadan on Glycemic Excursions Detected by Continuous Glucose Monitoring System (CGMS) in Patients with Type 2 DiabetesPMCThe Medical journal of Malaysia1390مسئول
4390693THE EFFECT OF LEVOTHYROXINE REPLACEMENT THERAPY ON BONE MINERAL DENSITY IN PREMENOPAUSAL WOMEN WITH HYPOTHYROIDISMChemical AbstractUrmia Medical Journal1390مسئول
4490452Cardiovascular disease and risk factors in patients with type 2 diabetes mellitus in Mashhad, Islamic Republic of IranPMCEastern Mediterranean Health Journal1390مسئول
4590311Serum Prolactin Level and Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetesindex copernicusJournal of diabetes & metabolism1390اول
4690026Treatment of non-healing wounds with autologous bone marrow cells, platelets, fibrin glue and collagen matrixISICytotherapy1390چهارم
4789597RE: Reply fromthe authorscopusSaudi Medical Journal 1389اول
4889562Cardiovascular risk factors in type 2 diabetic patients in Mashhad CityscopusIranian Journal of Endocrinology and Metabolism1389اول
4989514Prevalence of anemia in type 2 diabetes and role of renal involvementPMCSaudi J Kidney Dis Transpl1389اول
5089512Protective effect of low serum thyroid hormone concentration on occurrence of functional delayed kidney allograft function early after transplantationISITransplant Proc 1389چهارم
5189328Vitamin supplements and cardiovascular diseases ReplyISISaudi Medical Journal 1389مسئول
5289254Effect of calcitriol on glycemic and lipid control in type 2 diabetesscopusIranian Journal of Endocrinology and Metabolism1389اول
5389049Hyperuricemia and albuminuria in patients with type 2 diabetes mellitusPMCIran J Kidney Dis1389اول
5488521.(Emro (IMEMRمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1388مسئول
5588465serum 25 hydroxy vitamin D3 and laboratory risk markerrs of cardiovascular diseases in type 2 diabetic patientsChemical Abstractiranian journal of endocrinology and metabolism1388مسئول
5688429سطح سرمی25 هیدروکسی ویتامین D و عوامل خطر ساز بیماری قلبی- عروقی در بیماران دیابتی نوع 2Embaseمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1388مسئول
5788428رابطه غلظت روی سرم با اختلال تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژورEmbaseمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1388مسئول
5888054Correlation between serum 25 hydroxy vitamin D3 and laboratory risk markers of cardiovascular diseases in type 2 diabetic patientsISISaudi med j1388اول و مسئول
5987610Minor changes in haemoglobin concentration significantly correlate with oxidative stressscopusGazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche1388چهارم
6087289Prevalence and extent of glycemic excursions in well-controlled patients with type 2 diabetes mellitus using continuous glucose-monitoring system PMCIndian J Med Sci 1387مسئول
6187264Elevated serum C-reactive protein level and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus ISIIran J Kidney Dis1388دوم
6287088impact of treatment with oral calcitriol on glucose intolerance and dyslipidemia in: hemodialysis patientsISIsaudi journal kidney dis transplant1387اول و مسئول
6387053Evaluation of Insulin and Ascorbic Acid Effects on Expression of Bcl-2 Family Proteins and Caspase-3 Activity in Hippocampus of STZ-Induced Diabetic RatsISICell Mol Neurobiol1388چهارم
6486279گزارش یک مورد بیماری گرانولوماتوز مزمن در سن 23 سالگی با تشخیص و درمان مکرر بیماری سلindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
6586177بررسی اثرات انسولین و اسید اسکوربیک بر بیان ژنهای خانواده ی Bcl-2 دی ناحیه ی هیپوکامپ موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسینindex copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1386پنجم
6685310 بررسی هیپوگنادیسم در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981549رابطه بین hs-CRP و بیماری مزمن کلیه در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2IDF 2013 melbourn world diabetis congressملبورنپوستر1392بله
2972950آیا بین هیپوتیروئیدی تحت بالینی و نفروپاتی دیابتی رابطه ای وجود دارد؟همایش سراسری تازه های تیروئیدی و سندرم متابولیکمشهدپوستر1397بله
3972437رابطه بین فاصله ی اصلاح شده ی QT و دیگر مختصات ECG با دور متادون در بیماران تحت ترک با داروی متادون در مقایسه با افراد سالمبیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروقتهرانسخنرانی1397خير
4953200The relationship between vitamin D defficiency and insulin resistance in pregnant women with gestational diabetesThe 11th International Congress of Endocrine Disorders.تهرانپوستر1395خير
5952114بررسی سطح فاکتور رشد فیبروبلاستی 21در بیماران دیابت نوع 23th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergy Mashhad , Iran, 3-6 May 2016مشهدپوستر1395بله
6941223Are Serum Levels of Vitamin B۱۲ Related to the Dose and Duration of Metformin Consumption in Type ۲ Diabetic Patients?10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393خير
7941217Is Vitamin D Deficiency Associated with Metabolic Disturbances in PCOS?10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393خير
8940606بررسی اثر کنترل گلایسمیک بر بالانس پرواکسیدانت- آنتی اکسیدانت ، هموسیستئین، ox-LDL و ویتامین D در افراد مبتلا به دیابت نوع دو.The first Razavi Congress in clinical nutrition and the 2nd international symposium on nutritionمشهدپوستر1393خير
9932420Is thyrotropin as a risk factor for diabetic nephropathy?Asia & Oceania Thyroid AssociationLe Meridien Convention Center, Kochi, Kerala, India.سخنرانی1393بله
10930340Comparison Of Calcitriol And Metformin Treatment On Improvement Of Clinical And Metabolic Complications Of Polycystic Ovary Syndromeنهمین کنگره بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم (?? الی ?? آبان ماه 1390 تهران)تهرانسخنرانی1390بله
11923417بررسی رابطه اسید اوریک و سندروم متابولیک در بیماران دیابتی نوع دوAOCO 2013Bandungسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1170دیابت و نحوه برخورد با مشکلات شایع در آن1392تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19273فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19231کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395
29153کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
39067کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهسوم1390
49042کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاه1391
5108کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه