حسین  آیت الهی

 فعالیت های پژوهشی

 

حسین آیت الهی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسین آیت الهی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AyatollahiH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951810تاثير مهار مسير ERK/MEK در لوسمي لنفوبلاستيک حادمجریعقد قراردادخير
2951288بررسی فراوانی جهش های ژن TET2 و ارتباط آن با بیان ژن MDR-1 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادمجریعقد قراردادبلي
3951120بررسی میزان بیان ژن MDR1در بیماران مبتلا به ALL مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد(عج)مجریدر دست اجرابلي
4941333ارتباط موتاسيون NPM1 با ميزان بيان ژن BCRP در بيماران مبتلا به لوسمي ميلوئيد حادمجریپایان یافتهبلي
5941038بررسی موتاسیون های FLT3-ITD در بیماران مبتلا به AML و ارتباط آن با میزان سطوح بیان ژن MDR1مجریپایان یافتهبلي
6940429بررسی رابطه کایمریسم مولکولی به روشSTR-PCR با بیماری پیوند علیه میزبان، عود بیماری و بقا پس از پیوند مغز استخوان آلوژن در لوسمی حاد کودکان مجریدر دست اجرابلي
7940392مقایسه فراوانی موتاسیون ژن BRAF در بیماران مبتلا به تومورهای اپی تلیال سروز و موسینوز بدخیم تخمدان و بافت نرمال تخمدانمجریدر دست اجرابلي
8940117مقایسه فراوانی موتاسیون ژن BRAF در بیماران مبتلا به سرطان پروستات و هایپرپلازی خوش خیم پروستاتمجریدر دست اجرابلي
9931389بررسی بیان SOX17 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد مجریپایان یافتهخير
10931373تعیین بیان ژن Ergدربیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدحاددرمقایسه باگروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
11931261بررسی بیان ژن BAALCدربیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدحاددرمقایسه باگروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
12931208بررسی فراوانی t(15;17)در بیماران ارجاعی به بیمارستان قائم(عج) مشهد از سال 1392 تا1394مجریپایان یافتهبلي
13931119 بررسی فراوانی موتاسیون در ژن فاکتور انعقادی 5 لیدنG1691A) در بیماران دارای سقط توسط روش PCR-RFLPمجریپایان یافتهبلي
14930986بررسی تاثیر t(8;21) در بیماران مبتلا به AML در میزان رمیشن در رژیم القایی و پیش آگهی 6 ماهه در بیماران بیمارستان قائممجریعقد قراردادبلي
15930768بررسی فراوانی inv(16) در مبتلایان به لوسمی میلوئیدی حاد مراجعه کننده به بیمارستان قائم در سالهای 1392 تا 1394مجریپایان یافتهبلي
16930566بررسی شیوع جهش N542-E543del در بیماران مبتلا به اریتروسیتوز که JAK2V617f منفی دارندمجریپایان یافتهبلي
17930242بررسی میزان فراوانی موتاسیون T315I در بیماران مبتلا به لوکمی میلوئید مزمن قبل از درمان،مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج)مشهدمجریپایان یافتهبلي
18922654بررسی میزان فراوانی ترانسلوکاسیون t(12;21)(p13;q22) در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد( ALL) در شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهبلي
19922440بررسی سطح آنتی بادی محافظت کننده دیفتری و کزاز در افراد بالای 40 سال بدون نقص ایمنی در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال های 93 و 94مجریپایان یافتهبلي
20921821بررسی مقایسه ای سطح سرمی 25(oH) vit D دربیماران مبتلا به تومور تروفوبلاستیک جفتی وزنان نرمالمجریپایان یافتهبلي
21921644بررسی بیان پروتئین های (High mobility group box1 ) HMGB1 و ) LDH (Lactate Dehydrogenase در کارسینوم سلول سنگفرشی سروگردن به روشهای ایمونوهیستوشیمی ، ELISA ، Real time RT-PCR و ارتباط آنها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیکمجریدر دست اجرابلي
22921585بررسی فراوانی وارونگی اینترون 22 ژن فاکتورVIII در بیماران مبتلا به هموفیلی A شدید مراجعه کننده به مرکزهموفیلی- تالاسمی مشهد (کلینیک سرور)مجریپایان یافتهبلي
23920790بیان ژن KIBRA در لوسمی لنفوبلاستیک حاد در مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
24911268بررسی بیان ژنMSI2 موسا شی ۲، در بیماران لوسمی میلوئید حاد و ارتباط آن با میزان سلولهای تمایز نیافته CD38-, CD34+مجریپایان یافتهخير
25911207همراهی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13)، BRAF (V599E) و PIK3CA با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به سرطان معدهمجریپایان یافتهبلي
26911056بررسی فراوانی موتاسیون ژن BRAF (V599E) در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوماهای شایع غدد بزاقی در شهر مشهد به روش Restriction fragment length polymorphism(RFLP-PCR)مجریپایان یافتهبلي
27910806بررسی بیان ژن DUSP6 (Dual-specifity Phosphatase 6) در CML و AML ، و همچنین ارتباط آن با جهش FLT3-ITD و NRAS در AMLمجریپایان یافتهبلي
28910700کشت و بررسی قابلیت رشد سلول های گلیوبلاستوم مولتی فرممجریدر دست اجرابلي
29910531بررسی فراوانی افزایش بیان ژن WT1 در بیماران مبتلا به لوکمی حاد میلوئید با روش Real timePCR و مقایسه آن با یک کیت تجاریمجریپایان یافتهخير
30901137مقایسه بیان ژن wwox در بیماران مبتلا به لوسمی ها ی حاد با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
31901108بررسی بیان ژن PP2R5C در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئید ولنفوئید ولوسمی میلوسیتیک مزمن ومقایسه ان با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
32900970مقایسه دو روشReal-Time PCR و CISH (هیبریداسیون درجا کروموژنیک) در بررسی تقویت ژن HER2/neu در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای مهاجم پستانمجریپایان یافتهخير
33900938مقایسه دو روشReal-Time PCR و FISH در بررسی تقویت ژن HER2/neu در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای مهاجم پستانمجریپایان یافتهخير
34900904بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_ITD) و FLT3_TKD) در افراد مبتلا به مالتیپل میلومامجریپایان یافتهبلي
35900883بررسی موتاسیون ژن FLT3 (ITD, D835) در مسمومیت با گازسولفور موستارد در جانبازان شیمیایی ایرانمجریپایان یافتهخير
36900649بر رسي فراواني پلي مورفيسم CYP2C19*3 و CYP2C19*2 در بيماران مبتلا به آترو اسکلروز عروق کرونر مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا(ع) مشهدمجریپایان یافتهبلي
37900626بررسی پلی مورفیسم های ( C3435T ,G2677TوT129C) ژن MDR1 (Multidrug resistance gene) با استفاده از روش PCR-RFLP در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن و مقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
38900449بررسي فراواني موتاسيون JAK2(V617F) در مسموميت با گازسولفور موستارد در جانبازان شيميايي ايرانمجریپایان یافتهخير
39900391بررسی فراوانی موتاسیون های ژن FLT3 (ITD, D835) در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادمجریپایان یافتهخير
40900390بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6- methyl guanine methyl transferase) به روش(methylation specific quantitative polymerase chain reaction) MSQP در بیماری گلیوبلاستوم مولتی فورم و رابطه آن با نتایج درمانمجریپایان یافتهبلي
4189996بررسی فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
4289820بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6- methyl guanine methyl transferase) در تومورهای اسپورادیک کولونمجریپایان یافتهبلي
4389671فراوانی انواع فیوژن‌های ژنیBCR-ABL در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمنمجریپایان یافتهبلي
4489570بررسی مقایسه ای تاثیر درمان دوزهای متعدد استروئید در تغییرات سطوح سرمی IL-6 و IL-10 در جراحی قلب باز کودکانمجریپایان یافتهبلي
4589507بررسی اثر چهار نوع فیکساتیو و روشهای استخراج بافتی بر روی خلوص-محتوا و قابلیت تقویت پذیری مولکول اسید ریبو نوکلئیک (RNA) از بافت لنفاویمجریپایان یافتهبلي
4689476بررسی موتاسیون JAK2 (V617F) در لنفوم منتشر سلول بزرگ B به روش ARMS-PCRمجریپایان یافتهبلي
4789071بررسی اثر پنج نوع فیکساتیو وروش استخراج بافتی برروی خلوص ،محتوا وقابلیت تقویت پذیری مولکول اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک از بافت لنفاوی مجریپایان یافتهبلي
4888741بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_TKD(D835) در افراد مبتلا به لنفوم-لوسمی سلول T بالغینمجریپایان یافتهخير
4988740بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_ITD)) در افراد مبتلا به نوع حاد لنفوم-لوسمی سلول T بالغینمجریپایان یافتهخير
5088484بررسی فراوانی موتاسیون JAK2(V617F) در افراد مبتلا به لنفوم-لوسمی سلول T بالغین، یک مطالعه پایلوت در شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهبلي
5187558بررسی بیان تنظیم کننده های آپوپتوز در سرطان سلول سنگفرشی دهانه رحم و همراهی آنها با پاپیلوما ویروس انسانی تیپ 16یا18مجریپایان یافتهبلي
5287106بررسی مقایسه ای سطح سرمی استئوپنتین در بیماران مبتلا به سرطان اپیتلیال تخمدان و زنان نرمال و بیماران با توده لگنی خوش خیممجریپایان یافتهبلي
5387030اثر قرص های کلاله زعفران برپروتئین های C و S ، فیبرینوژن ، PT و aPTT جهت ارزیابی سیستم های انعقادی و ضد انعقادی در داوطلبان سالممجریپایان یافتهبلي
5486614بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درسالمندان وتعیین ارزش تشخیصی آن در کمبود V.B12 و اسید فولیک در شهر مشهد سال 1385مجریپایان یافتهخير
5586441بررسی مقدار IL6 وhsCRP درسرم و مایع مغزی نخاعی کودکان مشکوک به مننژیت مراجعه کننده به اورژانس اطفالمجریپایان یافتهخير
5686306بررسی میزان کارآیی پردازش نرم افزاری تصویر دیجیتال برای تعیین وضعیت Her2/neu در کارسینوم داکتال پستانمجریپایان یافتهخير
5786303بررسی میزان کارآیی آنالیز تصویری در تعیین کمی رسپتورهای هورمونی کارسینوم پستانمجریپایان یافتهخير
5885509مقایسه سطح سرمی E. selectin در مبتلایان به پره اکلامپسی با حاملگی طبیعیمجریپایان یافتهخير
5985317بررسی سطح سرمی hsCRP) Highly sensitive C-Reactive Protein) در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینیمجریپایان یافتهخير
6085256بررسی همراهی میان کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) دهانه رحم و ویروس CMVمجریپایان یافتهخير
6185255بررسی ارتباط میان کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) دهانه رحم و ویروس Epstein-Barrمجریپایان یافتهخير
6285254بررسی ارتباط بین سرطان سلول های سنگفرشی دهانه رحم و کلامیدیا تراکوماتیسمجریپایان یافتهخير
6385253بررسی ارتباط بین سرطان سلول های سنگفرشی دهانه رحم با ویروس های16&18 HPV& HSV2 مجریپایان یافتهخير
6485178اهمیت پیشگویی کننده سطح تروپونین I سرم در زمان بستری در اولین نوبت سکته های ایسکمیک مغزیمجریپایان یافتهخير
6585177اهمیت پیشگویی کننده سطح hsCRP سرم در زمان بستری در اولین نوبت سکته های ایسکمیک مغزیمجریپایان یافتهخير
6684248بررسی رابطه سطح سرمی هموسیستئین با دیابت تیپ 2 و عوارض آنمجریپایان یافتهخير
6780021بررسی رنگ آمیزی AgNor در ضایعات غیر پرولیفراتیو و پرولیفراتیو غده تیروئیدمجریپایان یافتهخير
68951091بررسي بيان ژن BMI1 در بيماران مبتلا به لوسمي هاي ميلوييدي حاد و مزمن بهمراه گروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
69950935بررسی اثر داروی اسموپرازول درافزایش طول دوره درمان انتظاری در پره اکلامپسی با با شروع زودرسهمکارعقد قراردادبلي
70950872بررسی بیان ژن EVI-1 در بیماران لوسمی میلوییدی حاد در مقایسه با گروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
71950474بررسی شیوع آمپلیفیکاسیون ژنFGFR1 در کانسرهای NSCL ریه به روش Real-time PCRهمکارعقد قراردادبلي
72941173بررسی اپیدمیولوژیک واختلال ژنتیکی N-Myc Amplification در کودکان مبتلا به نوروبلاستوما مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکاردر دست اجراخير
73941172بررسی تغییرات ژنتیکی اگزون های Hotspot (23و25) در ژن Anaplastic lymphoma kinase(ALK) در کودکان مبتلا به نوروبلاستومای مراجعه کننده به بیمارستان دکترشیخ مشهد و ارتباط آن با افزایش ژنی MYCNهمکاردر دست اجراخير
74941052تعیین اثرکنژوگه دارو های پارتنولید و پروکاربازین بر لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط in vitroهمکاردر دست اجرابلي
75941051بررسی هم افزایی اثر داروی ملفالان بر آرسنیک تری اکساید بر لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط in vitroهمکاردر دست اجرابلي
76922883بررسی و تطبیق موارد پر خطر تست های غربالگری سه ماهه دوم بارداری با نتایج آمنیوسنتز جهت تشخیص سندرم داونهمکارپایان یافتهبلي
77922831بررسی کمی متیلاسیون ژن وایمنتین در نمونه مدفوع به منظور غربالگری سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجرابلي
78921494جداسازی سلول های بنیادی مزانکیمال از بافت چربی وجفت انسان وتمایز آن به سلول اندوتلیالهمکارپایان یافتهخير
79920569بیان ژن RSK4 در لوسمی میلوئیدی حاد و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
80920492ارزیابی بیان مارکرهای ایمونوهیستوشیمی نوکلئوفسمین و P27 در لوسمی میلوئیدی حاد و ارتباط آن با یافته های کلینیکو پاتولوژیکهمکارپایان یافتهبلي
81911222تاثیر طب سوزنی بدن بر سطح گلوکز خون در افراد چاق و دارای اضافه وزنهمکاردر دست اجرابلي
82910979 بررسی شیوع هپاتیت E در بیماران مبتلا به بدخیمی های خونی بستری در بخش هماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1392همکاردر دست اجراخير
83910776بررسی تاثیر القا همزمان استرس اکسیداتیو و استرس شبکه آندوپلاسمی بر هموستاز کلسیم شبکه آندوپلاسمی و فعالیت مسیر پیام رسانی درون سلولی UPRهمکارپایان یافتهبلي
84910763مقایسه بیان ژن ROR1 در بیماران مبتلا به لوسمی ها ی حاد میلوئید ولنفوئید با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
85910736تغییرات بیان microRNAها در سلول های بنیادی خونساز تیمار شده با بوتیرات سدیم به منظور افزایش میزان بیان هموگلوبین جنینیهمکارپایان یافتهبلي
86910347بررسی ارتباط سیتوزنتیک و ایمونوفنوتایپ در پروگنوز کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حادهمکارپایان یافتهبلي
87900810بررسی بیان ژن های BCL2L12و GRAFدر بیماران مبتلا به لوسمی حاد ومقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
88900692بررسی اثر بخشی زودرس تهویه مکانیکی غیر تهاجمی بر متغیرهای تهویه ای و سطح سرمی Pro-BNP NT-در نارسایی تنفسی هیپر کاپنیک.همکاردر دست اجرابلي
89900633بررسی فراوانی موتاسیون JAK2(V617F) و کروموزوم فیلادلفیا در افراد مبتلا به لوسمی حادهمکارپایان یافتهبلي
90900519بررسی اثر ملاتونین بر تشنج مقاوم به درمان در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
91900189بررسی مقایسه ای سطح سرمی (Heat Shock Protein70) HSP 70 و(Heat Shock Protein90) HSP 90 و اندازه گیری مارکرسرمیCA125 در بیماران مبتلا به سرطان اپیتلیال تخمدان و بیماران با توده خوش خیم تخمدانیهمکارپایان یافتهبلي
92900040بررسی فراوانی موتاسیون های ژن K-RAS (کدون های 12و 13) در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمنهمکارپایان یافتهخير
9389918بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال رگی در بیماران مبتلا به کانسر سرویکسهمکارپایان یافتهبلي
9489894بررسی اثرات بیماری تخمدان پلی کیستیک بر میزان عملکرد ریههمکارپایان یافتهبلي
9589882بررسی همراهی DNA ویروس های هرپس انسانی تیپ 8 و پاپیلومای انسانی با ریسک بالا در کارسینوم حنجرههمکارپایان یافتهبلي
9689881بررسی ارتباط DNA ویروس های اپشتین بار و هرپس انسانی تیپ 8 با فیبروز ایدیوپاتیک ریههمکارپایان یافتهبلي
9789851فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
9889456بررسی فراوانی سندرم متابولیک درجانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض تاخیری ریوی ناشی از گاز خردل و ارتباط آن با عوامل التهابی سرمیهمکارپایان یافتهبلي
9989413بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین با یافته های اسپیرومتری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه در وضعیت پایدارهمکارپایان یافتهبلي
10089156بررسی همزمانی عفونتهای HPV ، CMV و EBV در بیماران مبتلا به سرطان سرویکسهمکارپایان یافتهبلي
101891015تعیین نوع اختلال مولکولی درمبتلایان به کمبود فاکتور V و کمبود توام فاکتور V و VIII انعقاد در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
10288677بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با عوامل التهابی سرمهمکارپایان یافتهبلي
10388475بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6- methyl guanine methyl transferase) به روش(methylation specific quantitative polymerase chain reaction) MSQPدر تومورهای مننژیوما رابطه آن با پارامترهای تشخیصی پاتولوژی همکارپایان یافتهبلي
10487557بررسی همراهی DNA ویروس های اپشتین بار و هرپس انسانی تیپ 8 در میلوم متعدد همکارپایان یافتهبلي
10587548بررسی فراوانی عفونت هلیکو باکتر پیلوری در آترواسکلروزیس شریان کرونرهمکارپایان یافتهبلي
10687547بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه و آترواسکلروزیس شریان کرونرهمکارپایان یافتهبلي
10787469بررسی همزمانی عفونتهای HPV و HSV-2 در خون و بافت درگیر در بیماران مبتلا به سرطان سرویکسهمکارپایان یافتهخير
10887385بررسی فراوانی گروههای خونی فرعی در افراد آلوده به ویروسHTLV-1 همکارپایان یافتهخير
10987254یافته های کلینکوپاتولوژیک و فراوانی در گیری مغز استخوان در انواع مختلف لنفوم در مراجعین به بیمارستان قائم (عج) از سال 1377 لغایت 1387همکارپایان یافتهبلي
11087246بررسی فراوانی گروه های خونی ماژور در بیماران مبتلا به سرطان پستان و مقایسه آن با افراد سالم اهدا کننده خون در بیمارستان قائم (عج) از تاریخ 1377 لغایت 1387همکارپایان یافتهبلي
11187186تعیین فراوانی آنتی ژنهای گروههای خونی مینور درمراجعین پایگاههای انتقال خون مشهدهمکارپایان یافتهخير
11287184بررسی تفاوت سطح هورمون گرلین (Ghrelin) در بیماران با عمل جراحی عروق کرونری با پمپ قلبی-ریوی و بدون پمپهمکارپایان یافتهخير
11387075بررسی سطح سرمی T4 و T3 و TSH در زنان مبتلا به مسمومیت حاملگی در مقایسه با زنان حامله طبیعیهمکارپایان یافتهبلي
11487058بررسی نتایج تغذیه زودرس روده ای در بیماران با کانسر مری عمل شدههمکارپایان یافتهبلي
11586756تعیین ارتباط بین سطح سرب خون در کودکان 1-10 سال بدون آنمی فقر آهن، مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهد همکارپایان یافتهخير
11686607بررسی ارتباط سطح hs - CRP و انترلوکین 6 سرمی با شدت بیماری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریههمکارپایان یافتهبلي
11786195بررسی اثر فراکسیونهای مختلف عصاره ی سیاه دانه بر پیشگیری از تشکیل سنگ اگزالات کلسیم کلیه در رت نر نژاد ویستارهمکارپایان یافتهخير
11886174بررسی رابطه مول هیداتیدیفرم با بروز نشانگرایمینوهیستوشیمی P57همکارپایان یافتهخير
11986119بررسی مقایسه ای عفونت هلیکوباکترپیلوری در زنان مبتلا به تهوع استفراغ شدید حاملگی و گروه کنترل سال1387-1386بیمارستان قائم ، بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
12086105مقایسه سطح سرمی سرولوپلاسمین در حاملگی طبیعی و پره اکلامپسیهمکارپایان یافتهخير
12186084بررسی اثرات عصاره آبی- الکلی گیاه پنجه مرغی بر سنگ اگزالات کلسیم در کلیه رت همکارپایان یافتهخير
12286020بررسی ارتباط نوزادان با وزن تولدکمتر از2500 گرم و سطح سرمی روی و مس مادران همکارپایان یافتهخير
12386019بررسی اثر انبه بر نارسایی کلیه ناشی از جنتاماسین در رتهمکارپایان یافتهخير
12486003بررسی رابطه High Sensitive - CRP و میکروآلبومینوری در بیماران دیابت تیپ II غیر وابسته به انسولین همکارپایان یافتهخير
12585433مقایسه میزان IL10 IL2, وTNF alpha در پره اکلامپسی با حاملگی طبیعیهمکارپایان یافتهخير
12685407بررسی مارکرهای اتوایمیون و عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به میلوپاتی و لنفوم ناشی از HTLV1همکارپایان یافتهخير
12785361بررسی رابطه کاهش سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D3 باشاخص های خطر بیماریهای قلبی عروقی در بیماران تیپ 2 دیابتی همکارپایان یافتهخير
12885345بررسی مارکرهای بیوشیمیائی در آسفیکسی پری ناتالهمکارپایان یافتهخير
12985226فراوانی هیپوگنادیسم در مردان مبتلا به دیابت تیپ 2همکارپایان یافتهخير
13085076بررسی شیوع تیروئیدیت پس از زایمان در شهر مشهد در سال 1385همکارپایان یافتهخير
13184448ارزیابی سطح سرمی هموسیستین در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی واکلامپسیهمکارپایان یافتهخير
13284356بررسی آنژیوژنر در لوسمی های حاد و مقایسه آن با بافت نرمال مغز استخوانهمکارپایان یافتهخير
133941400بررسی بیان ژن RNASEL و ABCE1 در بیماران لوسمی لنفوم سلول T بالغین (ATLL) و ناقلین HTLV.1ناظرپایان یافتهبلي
134940756بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنی آنتی ژنهای (HPA(2-3-4 با مقاومت به پلاکت درمانی در بیماران ترومباستنی گلانزمنناظرپایان یافتهبلي
135940326بررسی آلوایمونوزاسیون گلبول قرمز متعاقب تزریق خون در بیماران تالاسمی ماژور جنوب کشور ایرانناظرپایان یافتهبلي
136940205تعیین فراوانی هپاتیت E در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و مقایسه با گروه کنترل درشمال شرق ایران ناظرپایان یافتهبلي
137931594بررسی تاثیر جهش های factor 2 rs1799963 و factor 5 rs6025در ایجاد مهارکننده فاکتور VIII در بیماران مبتلا به هموفیلی Aشدید و متوسط.ناظرپایان یافتهبلي
138931189 بررسی واریانت های ژن FGFR2 جهت ارزیابی خطر ابتلا ازطریق آنالیز هاپلوتیپ و ارتباط آن با پروگنوز، پاسخ به درمان و بیان پروتئین در سرطان پستانناظردر دست اجرابلي
139930765 " تعیین نوع جهش ژنتیکی مبتلایان به هموفیلی A شدید (کمبود فاکتور 8 انعقادی) و هموفیلی B شدید (کمبود فاکتور 9) با هدف فراهم کردن زمینه تشخیص قبل از تولد این بیماریها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد"ناظرپایان یافتهبلي
140930432بررسی متیلاسیون ژن MEIS1 در بیوپسی از بافت کولون به منظور غربالگری سرطان کولورکتالناظرپایان یافتهبلي
141921217بررسی میزان بیان ژن ها ی TAX,و PDGF و PDGFR به همراه پرو وایرال لود HTLV-I در افراد مبتلا به ATL و ناقلین ویروس در سال 1392 در مشهدناظردر دست اجرابلي
142920280بررسی میان کنش ویروس HTLV-1 و میزبان با بررسی ژن های HBZ، IFN-?3 , FOXP3 , ROR?t, BAD, AKT1, HTLV-1 proviral load درمبتلایان بهATL و مقایسه با بیماران HAM/TSP و ناقل سالمناظرپایان یافتهبلي
143910822بررسی بیان ژنهای اختصاصی سرطان/بیضه ADAM29 ، FTHL17 و HORMAD1 درگلیوبلاستوما به روش RT-PCRناظردر دست اجراخير
144910413بررسی نقش ژن هایMAGEA4 وDPPA2 در روند کارسینوژنز کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریناظرپایان یافتهخير
145900995سرکوب ژن MAML1 با وکتور بیانی siRNA در رده سلولی KYSE30 سرطان مری ESCCناظردر دست اجراخير
14689284ارزیابی آمپلیفیکاسیون ژن HER2 neu با استفاده از روش هیبریدیزاسیون کروموژنیک در جا (CISH) در مقایسه با ایمنوهیستوشیمی در کارسینوم پستانناظرپایان یافتهبلي
14788087بررسی تاثیر پیوند کلیه بر میزان PSAناظرپایان یافتهبلي
14886719بررسی بیان مارکر ایمونوهیستوشیمی P504S در کارسینوم کلیه و ارتباط آن با درجه بدخیمی تومور بر اساس H-Score و Quick Scoreناظرپایان یافتهخير
14985233بررسی ارتباط آلودگی ویروس هرپس انسانی تیپ 8 با ابتلا به میلوم متعدد در نمونه های بیوپسی موجود در بیمارستان قائم (عج)ناظرپایان یافتهخير
15085062بررسی فراوانی ویبریوکلرا در مدفوع کودکان مبتلا به اسهال در جریان شیوع وبا در شهر مشهد در سال 1384ناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961639Quantitative Assessment of WT1 Expression by Real Time Quantitative PCR in Pediatric Patients with Acute Myeloblastic LeukemiaCinahlIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395اول
2960821Quantitative assessment of Wilms tumor 1 expression by real-time quantitative polymerase chain reaction in patients with acute myeloblastic leukemiaISIJournal of research in medical sciences1396اول
3960405Chromogenic in situ Hybridization Compared with Real Time Quantitative Polymerase Chain Reaction to Evaluate HER2/neu Status in Breast CancerPMCIranian journal of pathology1395اول
4960180Fluorescent in Situ Hybridization and Real-Time Quantitative Polymerase Chain Reaction to Evaluate HER-2/neu Status in Breast CancerPMCIranian Journal of Pathology1395مسئول
5960172Consistent absence of BRAF mutations in salivary gland carcinomasISCJournal of Dental Materials and Techniques (JDMT)1396دوم
6960125Downregulation of the WT1 gene expression via TMPyP4 stabilization of promoter G-quadruplexes in leukemia cellsISITUMOR BIOLOGY1395سوم
7954377Evaluation of BAALC gene expression in normal cytogenetic acute myeloid leukemia patients in north-east of IranPMCMedical journal of the Islamic Republic of Iran1395دوم
8953139Frequency of FLT3 (ITD, D835) Gene Mutations in Acute Myelogenous Leukemia: a Report from Northeastern IranMedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1395مسئول
9953028Evaluation of JAK2 (V617F) Mutation in Iranian Veterans with Delayed Complications of Sulphur Mustard PoisoningChemical Abstractiranian journal of toxicology1395مسئول
10952982JAK2 V617F Mutation in Adult T Cell Leukemia-Lymphoma.ISIINDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION1395اول
11952806Prognostic importance of c-kit mutations in core binding factor acute myeloid leukemia: A systematic reviewPMCHematology/oncology and stem cell therapy1395اول
12952793Comparison of serum vitamin D levels in women with gestational trophoblastic neoplasia and healthy womenscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395دوم
13952734Expression of BCL2L12 in acute leukemia patients: Potential association with clinical and prognostic factorsISCjournal of basic research in medical sciences1395دوم
14951308Down-Regulation of Ribosomal S6 kinase RPS6KA6 in Acute Myeloid Leukemia PatientsISIcell journal(yakhteh)1395سوم
15951288Prognostic Value of BAALC Expression in Pediatric Acute MyeloidLeukemia: A Systematic ReviewISCIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395اول
16951286The effect of deoxyribonucleic acid extraction methods from lymphoid tissue on the purity content, and amplifying abilityindex copernicusNigerian Medical Journal1395اول
17950990Association of metabolic syndrome with serum fibroblast growth factor 21 in kidney transplanted patientsPMCjournal of renal injury prevention1395پنجم
18941705Frequency of FLT3 ITD and FLT3 TKD Mutations in Multiple Myeloma Patients (A Case Control Study)سایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Medical Laboratory1393مسئول
19941704DE NOVO CHROMOSOMAL ABNORMALITIES IN ACUTE LEUKEMIA PATIENTS IN NORTHEAST OF IRANعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences1394اول
20941699Immunohistochemical expression of apoptosis regulators in squamous cell carcinoma of the cervix and their association with Human papillomavirus 16/18 subtypes.ISIBALKAN MEDICAL JOURNAL1393اول
21941479Down regulation of GTPase regulator associated with the focal adhesion kinase (GRAF) gene expression in patients with acute myeloblastic leukemiaسایر سایت‏های تخصصیJBRMS1394سوم
22941333Metabolic Syndrome in Chemical Warfare Patients with Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393پنجم به بعد
23940737Lack of FLT3‐TKD835 gene mutation in toxicity of sulfur mustard in Iranian veteransISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394اول
24935549In Vitro Gluten Challenge Test for Celiac Disease Diagnosis.ISIJournal of pediatric gastroenterology and nutrition1394پنجم به بعد
25935240Incidence of Mycobacterium tuberculosis detection in formalin fixed- paraffin embedded granulomatous dermatoses with Multiplex PCR comparing with fluorescent microscopy and acid fast staining in eastern Iran.سایر سایت‏های تخصصیThe Internet Journal of Microbiology1386چهارم
26935088Correlation of helicobacter pylori infection seropositivity and hyperemesis gravidarumscopusمجله زنان نازایی و مامایی ایران1394سوم
27933388Human papilloma virus 16/18 genotypes in patients with squamous cell carcinoma of cervix in northeast Iranindex copernicusNigerian Medical Journal1393اول
28933343Nasal Chondromesanchimal Hamartoma in an adolescent a report of case and review literatureSID/Iranmedex/MagiranThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology Vol.17, No.42,Winter-20061384چهارم
29932783Comparison of Serum Levels of HSP70 and CA125 in Patients with Epithelial Ovarian Cancer and Patients with Benign Ovarian Massesscopusمجله زنان و مامایی ایران1393چهارم
30931671Serum Level of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (sVCAM-1) in SerascopusActa Medica Iranica1388دوم
31931010Study of Osteopontin as the “CA125” Adjunct for Detection of Ovarian Carcinoma in Patients with Pelvic Mass.Chemical AbstractReports of Radiotherapy and Oncology1392دوم
32930957Is there any significant correlation between Chlamydia pneumoniae infection with coronary atherosclerosis?scopusNigerian medical journal1392سوم
33930956Molecular detection of epstein-barr virus in cervical squamous cell carcinoma in northeast of iran.ISI. IUBMB LIFE1387اول
34930128Pathodiagnostic parameters and evaluation of O⁶- methyl guanine methyl transferase gene promoter methylation in meningiomas.ISIGene1393چهارم
35930030Correlation of laryngeal squamous cell carcinoma and infections with either HHV-8 or HPV-16/18ISIPathology, research and practice1393سوم
3692751Comparison between preoperative administration of methylprednisolone with its administration before and during congenital heart surgery on serum levels of IL-6 and IL-10ISIIranian Red Crescent Medical Journal1391چهارم
37924700Lipid Profile Status in Mustard Lung Patients and Its Relation to Severity of Airflow ObstructionSID/Iranmedex/MagiranJCTM1392چهارم
38924486Lack of KRAS Gene Mutations in Chronic Myeloid Leukemia in Iran.ISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1392دوم
39923767Absence of Helicobacter pylori infection in coronary atherosclerosis disease in Northeast of Iran.EmbaseArtery Research1392مسئول
40922894The serum levels of adiponectin and leptin in mustard lung patients.ISIHum Exp Toxicol1392چهارم
41922484Screening of hemoglobin disorders in referral cases to the hospital’s laboratory in Northeast IranISIInternational Journal of Hematology and Oncology1392سوم
42922394Comparison of Ghrelin Level between On and Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting PatientsISILife Science Journal1392سوم
43921674Effect of Crocus sativus L. (Saffron) on Coagulation and Anticoagulation Systems in Healthy VolunteersISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1393اول
44921409Serum Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1 in Normal Pregnant Women and Those with Pre-eclampsiaindex copernicusIranian Journal of Pathology1386دوم
45921237A Comparative Study of Serum Level of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (sVCAM-1), Intercellular Adhesion Molecule-1(ICAM-1) and High Sensitive C - reactive protein (hs-CRP) in Normal and Pre-eclamptic PregnanciesISIIranian journal of basic medical sciences1392مسئول
46921210A study of neutrophil hyper segmentation in the elderly and its diagnostic value for cobalamin and folic acid defciency in Mashhad, IranSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1391سوم
4792116Is There Any Relationship between Human Herpesvirus-8 and Multiple Myeloma?EmbaseLymphoma1392سوم
48921128Evaluation of Methylation of MGMT (O6-Methyl Guanine Methyltransferase) Gene Promoter in Sporadic Colorectal CancerISIDNA and Cell Biology1392مسئول
4992111Is there any relationship between Chlamydophila pneumoniae and coronary atherosclerosis among Iranians?PMCNigerian Medical Journal1381سوم
5091850Maternal and neonatal serum concentrations of zinc and copper in preterm delivery: an observational studyISITrace Elements and Electrolytes1391پنجم
5191742A Comparative Study of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 and High Sensitive C-reactive protein in Normal and Pre-eclamptic PregnanciesPMCInterventional medicine and applied sciences1391مسئول
5291571Expression of Rhesus Blood Group Antigens in HTLV-I Infection in Northeast IranISIClin. Lab1391سوم
5391328Role of the lewis and ABO Blood Group Antigens in Helicobacter pylori infectionPMCMalays J Med Sci1391سوم
5491314Is there any relationship between expressions of minor blood group antigens with HTLV-I infectionISITransfusion and Apheresis Science1391سوم
5591134Protein/Creatinine Ratio on Random Urine Samples for Prediction of Proteinuria in PreeclampsiaISIHypertension in pregnancy1391سوم
5690936Prevalence of Postpartum Thyroiditis in the Eastern Regions of IranscopusEndocrinology and Metabolism1390سوم
5790609Comparison of serum levels of Tri-iodothyronine (T3), Thyroxine (T4), and Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) in preeclampsia and normal pregnancyISIIranian Journal of Reproductive Medicine1390دوم
5890524The association of Epstein-Barr Virus infection with multiple myelomaISIIndian journal of pathology & microbiology1390مسئول
5990277Blood group antigens frequencies in the northeast of IranISITransfusion and apheresis science1390چهارم
6090251C3 and C4 complement levels in iron deficiency anemiascopusIranian Journal of Pathology1390سوم
6189724Evaluation of Serum PSA in Different Storage Environmentsindex copernicusIranian Journal of Pathology1389دوم
6289723Cytogenetic Analysis of Patients with Primary Amenorrhea in Southwest of Iranindex copernicusIranian Journal of Pathology1389مسئول
6389450Association of HTLV-I with Autoimmune Thyroiditis in Patients withMyelopathy/tropical Spastic Paraparesisand in HTLV-I Carriers(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389سوم
6489437Interleukin-6 and airflow limitation in chemical warfare patients with chronic obstructive pulmonary diseasePMCInt J Chron Obstruct Pulmon Dis 1389پنجم
6589414Serum immunoglobulins in patients with iron deficiency anemiaISIIndian Journal of Hematology and Blood Transfusion1389سوم
6689399Clinical and laboratory features in adult T-cell leukemia/lymphoma in Khrasan, IranISILeukemia & Lymphoma 1389سوم
6789394Case of erythrophagocytosis in a patient with mantle cell lymphoma and cold agglutinin diseaseISILeukemia Research1389سوم
6889235Peripheral blood lymphocyte subset counts in pre-menopausal women with iron-deficiency anaemiaPMCMalaysian Journal of Medical Sciences 1389سوم
6988732Comparison of two score systems in Bcl-2 and Bax protein expression in invasive ductal carcinoma of breast and relation with oestrogen and progestrone receptorsPMCThe breast journal1388مسئول
7088715مقایسه سطح سرمی سرولوپلاسمین در حاملگی طبیعی و پره اکلامپسیSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران1388سوم
7188564Pathologic significance of the "dural tail sign" PMCEuropean Journal of Radiology 1388پنجم به بعد
7288519استفاده از نسبت پروتئین به کراتینین در یک نمونه تصادفی ادراری بزای تشخیص پروتئینوری در پره اکلامپسی (Emro (IMEMRمجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران1388سوم
7388335The Relationship of Level of Maternal Serum Copper and Zinc with Neonatal Birth Weight(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
7488311Alloimmunization among transfusion-dependent thalassemia patientsISIAsian Journal of Transfusion Science1388پنجم
7588181Highly sensitive C-reactive protein levels in Iranian patients with pulmonary complication of sulfur mustard poisoning and its correlation with severity of airway diseasesISIhuman and experimental toxicology1388چهارم
7688143Comparison of maternal serum tumor necrosis factor-alpha in severe and mild preeclampsia versus normal pregnancyscopusIranian journal of reproductive medicine1388سوم
7788108evaluation of angiogenesis in colorectal carcinoma by CD34 immunohisto-chemestry metod and its correlation with clinicopathologic parametersscopusacta medicin iranica1388مسئول
7888107Serum level of vascular cell adhension molecule-1 (sVCAM-1) in sera of normal and preeclamptic pregnanciesscopusacta medica iranica1387مسئول
7988106Association between ABO and rhesus blood group system among confirmed human T lymphotropic virus type 1-infe patients in northeast Iran.ISIU.S National Library of Medicine National Institutes of Health1387مسئول
8088028بررسی میزان ذخایر آهن سرم در زنان بدون اضافه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و رابطه ی آن با مقاومت به انسولینChemical Abstractمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1387سوم
8187619Validity of P57kip2 immunohistochemical marker in differential diagnosis of molar pregnancyscopusurkish-German Gynecological Education and Research1388سوم
8287492بررسی ارتباط بین سطح سرمی و بزاقی هورمون‌های تستوسترون و استرادیولindex copernicusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1387سوم
8387450بررسی آنژیوژنز در لوسمی‌های حاد و مقایسه آن با بافت طبیعی مغز استخوانindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387سوم
8487264Elevated serum C-reactive protein level and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus ISIIran J Kidney Dis1388پنجم به بعد
8587088impact of treatment with oral calcitriol on glucose intolerance and dyslipidemia in: hemodialysis patientsISIsaudi journal kidney dis transplant1387دوم
8687082immunohistochemical study association between human herpesvirus 8 and multiple myelomaISIinternational journal of hematology1387سوم
8787081correlation between hyperlipemia and erythrocytes indexesISIinternational journal of hematology and oncology1387دوم
8887018Elevated plasma total homocysteine in preeclampsiaISISAUDI MEDICAL JOURNAL1387دوم
8986587ratios of Free to Total Prostate-Specific Antigen and Total Prostate-specific Antigen to protein concentrations in saliva and serum of healthy MenISIUrology Journal1386اول و مسئول
9086550Telemedicine in diagnostic pleural cytology: a feasibility study between universities in Iran and the USA ISIjournal of telemedicine and telecare1386اول و مسئول
9186401COMPARISON OF MULTIPLEX PCR AND ACID FAST AND AURAMINE-RHODAMINE STAINING FOR DETECTION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS AND NON TUBERCULOSIS MYCOBACTERIA IN PARAFFIN- EMBEDDED PLEURAL AND BRONCHIAL TISSUES WITH GRANULOMATOUS INFLAMMATION AND CASEOUS NECROSIS scopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1386پنجم
9286168بررسی فراوانی ماکروپرولاکتینمی و مقایسه علائم بالینی و رادیولوژیک آن با هیپروپرولاکتینمی واقعی در خانم های نابارورindex copernicusباروری و ناباروری1386دوم
9386133serum level of high sensitive C-Reactive protein in normal and preeclamptic pregnancies index copernicus 1386مسئول
9485063Telecytology in the diagnosis of pleural effusion smearsChemical AbstractIJBMS1385مسئول
9585062Evaluation of the total analytical error in the flame photometry methodPMCIranian Journal of Pathology1385مسئول
9684031Effect of high doses of sodium bicarbonate in acute organophosphorous pesticide poisoningISIclinical toxicology1384دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952983Prognostic significance of MGMT promoter methylation in glioblastoma, a retrospective study in the North-East of IranESMO Asia Congressکوالالامپورپوستر1394خير
2942007prognostic significance of MGMT promoter methylation in Glioblastoma, A restrospective study in the botrh-east of IRanthe 10th annual Clinical oncology congressشیرازپوستر1394خير
3933128بررسی رابطه هیپرلیپیدمی(هیپرتری گلیسیدمی و هیپرکلسترمی) و اندکس های گلبول قرمزنهمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشوربیرجندپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
187دسترسی سریع پرستاران به تست های تشخیصی 1390
2420لتفوم و ضایعات بافت های لنفاوی1390ترجمه
3259دسترسی سریع پرستاران به تست های تشخیصی1390ترجمه
413تومورمارکرها1388تالیف
51258پاتولوژی مولکولی سرطان1396تالیف
61145کاربردهای سیتوژنتیک در پاتولوژی مدرن و سیستم بین المللی نامگذاری کروموزومها تالیف
71137سایتوژنتیک و پاتولوژی مولکولی در بدخیمی های هماتولوژی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه