حسین  آیت الهی
خلاصه عملکرد حسین  آیت الهی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حسین آیت الهی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسین آیت الهی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AyatollahiH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961383بررسی فراوانی موتاسیون های FLT3-ITD و FLT3-TKD در بیماران مبتلا به AML-M3 با t(15;17)مجریدر دست اجرابلي
2960565بررسی ارتباط امپلیفیکاسیون و موتاسیون ژن Anaplastic lymphoma kinase (ALK) با فاکتور های کلینیکوپاتولوژیک در کودکان مبتلا به نوروبلاستومای مراجعه کننده به بیمارستان دکترشیخ مشهدمجریپایان یافتهبلي
3960176بررسی تاثیر داروی selumetinib در ژن های bcl2 و bax در مسیر Mek-Erkمجریدر دست اجرابلي
4960039بررسی موتاسیون ژنDNA متیل ترانسفراز A3(DNMT3A) در افراد مبتلا به لوسمی حادمجریپایان یافتهبلي
5951288بررسی فراوانی جهش های ژن TET2 و ارتباط آن با بیان ژن MDR-1 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادمجریپایان یافتهبلي
6951120بررسی میزان بیان ژن MDR1در بیماران مبتلا به ALL مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد(عج)مجریپایان یافتهبلي
7951119بررسی میزان بیان ژن هپسیدین لکوسیتی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و ارتباط آن با سایر فاکتورهای پیش آگهی دهندهمجریدر دست اجرابلي
8941333ارتباط موتاسیون NPM1 با میزان بیان ژن BCRP در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حادمجریپایان یافتهبلي
9941038بررسی موتاسیون های FLT3-ITD در بیماران مبتلا به AML و ارتباط آن با میزان سطوح بیان ژن MDR1مجریپایان یافتهبلي
10940429بررسی رابطه کایمریسم مولکولی به روشSTR-PCR با بیماری پیوند علیه میزبان، عود بیماری و بقا پس از پیوند مغز استخوان آلوژن در لوسمی حاد کودکانمجریپایان یافتهبلي
11940392مقایسه فراوانی موتاسیون ژن BRAF در بیماران مبتلا به تومورهای اپی تلیال سروز و موسینوز بدخیم تخمدان و بافت نرمال تخمدانمجریپایان یافتهبلي
12940117مقایسه فراوانی موتاسیون ژن BRAF در بیماران مبتلا به سرطان پروستات و هایپرپلازی خوش خیم پروستاتمجریپایان یافتهبلي
13931389بررسی بیان SOX17 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد مجریپایان یافتهخير
14931373تعیین بیان ژن Ergدربیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدحاددرمقایسه باگروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
15931261بررسی بیان ژن BAALCدربیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدحاددرمقایسه باگروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
16931208بررسی فراوانی t(15;17)در بیماران ارجاعی به بیمارستان قائم(عج) مشهد از سال 1392 تا1394مجریپایان یافتهبلي
17931119 بررسی فراوانی موتاسیون در ژن فاکتور انعقادی 5 لیدنG1691A) در بیماران دارای سقط توسط روش PCR-RFLPمجریپایان یافتهبلي
18930986بررسی تاثیر t(8;21) در بیماران مبتلا به AML در میزان رمیشن در رژیم القایی و پیش آگهی 6 ماهه در بیماران بیمارستان قائممجریپایان یافتهبلي
19930768بررسی فراوانی inv(16) در مبتلایان به لوسمی میلوئیدی حاد مراجعه کننده به بیمارستان قائم در سالهای 1392 تا 1394مجریپایان یافتهبلي
20930566بررسی شیوع جهش N542-E543del در بیماران مبتلا به اریتروسیتوز که JAK2V617f منفی دارندمجریپایان یافتهبلي
21930242بررسی میزان فراوانی موتاسیون T315I در بیماران مبتلا به لوکمی میلوئید مزمن قبل از درمان،مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج)مشهدمجریپایان یافتهبلي
22922654بررسی میزان فراوانی ترانسلوکاسیون t(12;21)(p13;q22) در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد( ALL) در شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهبلي
23922440بررسی سطح آنتی بادی محافظت کننده دیفتری و کزاز در افراد بالای 40 سال بدون نقص ایمنی در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال های 93 و 94مجریپایان یافتهبلي
24921821بررسی مقایسه ای سطح سرمی 25(oH) vit D دربیماران مبتلا به تومور تروفوبلاستیک جفتی وزنان نرمالمجریپایان یافتهبلي
25921644بررسی بیان پروتئین های (High mobility group box1 ) HMGB1 و ) LDH (Lactate Dehydrogenase در کارسینوم سلول سنگفرشی سروگردن به روشهای ایمونوهیستوشیمی ، ELISA ، Real time RT-PCR و ارتباط آنها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیکمجریپایان یافتهبلي
26921585بررسی فراوانی وارونگی اینترون 22 ژن فاکتورVIII در بیماران مبتلا به هموفیلی A شدید مراجعه کننده به مرکزهموفیلی- تالاسمی مشهد (کلینیک سرور)مجریپایان یافتهبلي
27920790بیان ژن KIBRA در لوسمی لنفوبلاستیک حاد در مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
28911268بررسی بیان ژنMSI2 موسا شی ۲، در بیماران لوسمی میلوئید حاد و ارتباط آن با میزان سلولهای تمایز نیافته CD38-, CD34+مجریپایان یافتهخير
29911207همراهی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13)، BRAF (V599E) و PIK3CA با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به سرطان معدهمجریپایان یافتهبلي
30911056بررسی فراوانی موتاسیون ژن BRAF (V599E) در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوماهای شایع غدد بزاقی در شهر مشهد به روش Restriction fragment length polymorphism(RFLP-PCR)مجریپایان یافتهبلي
31910806بررسی بیان ژن DUSP6 (Dual-specifity Phosphatase 6) در CML و AML ، و همچنین ارتباط آن با جهش FLT3-ITD و NRAS در AMLمجریپایان یافتهبلي
32910531بررسی فراوانی افزایش بیان ژن WT1 در بیماران مبتلا به لوکمی حاد میلوئید با روش Real timePCR و مقایسه آن با یک کیت تجاریمجریپایان یافتهخير
33901137مقایسه بیان ژن wwox در بیماران مبتلا به لوسمی ها ی حاد با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
34901108بررسی بیان ژن PP2R5C در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئید ولنفوئید ولوسمی میلوسیتیک مزمن ومقایسه ان با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
35900970مقایسه دو روشReal-Time PCR و CISH (هیبریداسیون درجا کروموژنیک) در بررسی تقویت ژن HER2/neu در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای مهاجم پستانمجریپایان یافتهخير
36900938مقایسه دو روشReal-Time PCR و FISH در بررسی تقویت ژن HER2/neu در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای مهاجم پستانمجریپایان یافتهخير
37900904بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_ITD) و FLT3_TKD) در افراد مبتلا به مالتیپل میلومامجریپایان یافتهبلي
38900883بررسی موتاسیون ژن FLT3 (ITD, D835) در مسمومیت با گازسولفور موستارد در جانبازان شیمیایی ایرانمجریپایان یافتهخير
39900649بر رسی فراوانی پلی مورفیسم CYP2C19*3 و CYP2C19*2 در بیماران مبتلا به آترو اسکلروز عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهدمجریپایان یافتهبلي
40900626بررسی پلی مورفیسم های ( C3435T ,G2677TوT129C) ژن MDR1 (Multidrug resistance gene) با استفاده از روش PCR-RFLP در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن و مقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
41900449بررسی فراوانی موتاسیون JAK2(V617F) در مسمومیت با گازسولفور موستارد در جانبازان شیمیایی ایرانمجریپایان یافتهخير
42900391بررسی فراوانی موتاسیون های ژن FLT3 (ITD, D835) در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادمجریپایان یافتهخير
43900390بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6- methyl guanine methyl transferase) به روش(methylation specific quantitative polymerase chain reaction) MSQP در بیماری گلیوبلاستوم مولتی فورم و رابطه آن با نتایج درمانمجریپایان یافتهبلي
4489996بررسی فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
4589820بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6- methyl guanine methyl transferase) در تومورهای اسپورادیک کولونمجریپایان یافتهبلي
4689671فراوانی انواع فیوژن‌های ژنیBCR-ABL در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمنمجریپایان یافتهبلي
4789570بررسی مقایسه ای تاثیر درمان دوزهای متعدد استروئید در تغییرات سطوح سرمی IL-6 و IL-10 در جراحی قلب باز کودکانمجریپایان یافتهبلي
4889507بررسی اثر چهار نوع فیکساتیو و روشهای استخراج بافتی بر روی خلوص-محتوا و قابلیت تقویت پذیری مولکول اسید ریبو نوکلئیک (RNA) از بافت لنفاویمجریپایان یافتهبلي
4989476بررسی موتاسیون JAK2 (V617F) در لنفوم منتشر سلول بزرگ B به روش ARMS-PCRمجریپایان یافتهبلي
5089071بررسی اثر پنج نوع فیکساتیو وروش استخراج بافتی برروی خلوص ،محتوا وقابلیت تقویت پذیری مولکول اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک از بافت لنفاوی مجریپایان یافتهبلي
5188741بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_TKD(D835) در افراد مبتلا به لنفوم-لوسمی سلول T بالغینمجریپایان یافتهخير
5288740بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_ITD)) در افراد مبتلا به نوع حاد لنفوم-لوسمی سلول T بالغینمجریپایان یافتهخير
5388484بررسی فراوانی موتاسیون JAK2(V617F) در افراد مبتلا به لنفوم-لوسمی سلول T بالغین، یک مطالعه پایلوت در شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهبلي
5487558بررسی بیان تنظیم کننده های آپوپتوز در سرطان سلول سنگفرشی دهانه رحم و همراهی آنها با پاپیلوما ویروس انسانی تیپ 16یا18مجریپایان یافتهبلي
5587106بررسی مقایسه ای سطح سرمی استئوپنتین در بیماران مبتلا به سرطان اپیتلیال تخمدان و زنان نرمال و بیماران با توده لگنی خوش خیممجریپایان یافتهبلي
5687030اثر قرص های کلاله زعفران برپروتئین های C و S ، فیبرینوژن ، PT و aPTT جهت ارزیابی سیستم های انعقادی و ضد انعقادی در داوطلبان سالممجریپایان یافتهبلي
5786614بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درسالمندان وتعیین ارزش تشخیصی آن در کمبود V.B12 و اسید فولیک در شهر مشهد سال 1385مجریپایان یافتهخير
5886441بررسی مقدار IL6 وhsCRP درسرم و مایع مغزی نخاعی کودکان مشکوک به مننژیت مراجعه کننده به اورژانس اطفالمجریپایان یافتهخير
5986306بررسی میزان کارآیی پردازش نرم افزاری تصویر دیجیتال برای تعیین وضعیت Her2/neu در کارسینوم داکتال پستانمجریپایان یافتهخير
6086303بررسی میزان کارآیی آنالیز تصویری در تعیین کمی رسپتورهای هورمونی کارسینوم پستانمجریپایان یافتهخير
6185509مقایسه سطح سرمی E. selectin در مبتلایان به پره اکلامپسی با حاملگی طبیعیمجریپایان یافتهخير
6285317بررسی سطح سرمی hsCRP) Highly sensitive C-Reactive Protein) در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینیمجریپایان یافتهخير
6385256بررسی همراهی میان کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) دهانه رحم و ویروس CMVمجریپایان یافتهخير
6485255بررسی ارتباط میان کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) دهانه رحم و ویروس Epstein-Barrمجریپایان یافتهخير
6585254بررسی ارتباط بین سرطان سلول های سنگفرشی دهانه رحم و کلامیدیا تراکوماتیسمجریپایان یافتهخير
6685253بررسی ارتباط بین سرطان سلول های سنگفرشی دهانه رحم با ویروس های16&18 HPV& HSV2 مجریپایان یافتهخير
6785178اهمیت پیشگویی کننده سطح تروپونین I سرم در زمان بستری در اولین نوبت سکته های ایسکمیک مغزیمجریپایان یافتهخير
6885177اهمیت پیشگویی کننده سطح hsCRP سرم در زمان بستری در اولین نوبت سکته های ایسکمیک مغزیمجریپایان یافتهخير
6984248بررسی رابطه سطح سرمی هموسیستئین با دیابت تیپ 2 و عوارض آنمجریپایان یافتهخير
7080021بررسی رنگ آمیزی AgNor در ضایعات غیر پرولیفراتیو و پرولیفراتیو غده تیروئیدمجریپایان یافتهخير
71980200بررسی بیان مارکرهای CD200وCD160 در بیماران مبتلا به لوکمی لنفوسیتی مزمن و ارتباط آنها با فاکتورهای پیش آگهی کلینیکوپاتولوژیکهمکاردر دست اجرابلي
72980191ارزیابی بیان ژن های دخیل در سیگنالینگ تکثیر و بقا تحت تاثیر ترکیبcombretastatin A-4 بر روی سلول های سرطانی لوسمی میلوییدی حادهمکاردر دست اجرابلي
73970694ارزیابی بیان ژن رسپتور فعال کننده پروتئاز-1 (PAR-1) و لیگاند آن ترومبین در تکثیر سلولهای بدخیم لوسمی میلوییدی حاد.همکاردر دست اجرابلي
74970422بررسی پلی مورفیسم‌ RANK [(rs1805034(+34694 C>T)] و سطح سرمی RANK به عنوان مارکرهای پیش گویی کننده اختلالات عملکردی قلب در بیماران بتا تالاسمی ماژورهمکاردر دست اجرابلي
75970363بررسی میزان بیان ژن SETMAR (Metnase) در لوسمی های حاد اطفال و ارتباط آن با ویژگی های بالینی بیماریهمکاردر دست اجرابلي
76970362بررسی بیان ژن پروتئین انتی اپوپتوتیک DDIAS بیماران AMLهمکارپایان یافتهبلي
77961755بررسی میزان بقا بیماران لوسمی میلویید حاد(AML ) با جهش ژنتیکی وارونگی کروموزوم16 (inv16 ) که تا پایان سال 1397به آزمایشگاه پاتولوژی مولکولی بیمارستان قایم (عج)، مراجعه کرده اند.همکاردر دست اجرابلي
78960801بررسی پلی مورفیسم های(rs 2277438 , rs 9594782) ژن RANKL و سطح سرمی RANKL به عنوان مارکرهای پیش گویی کننده اختلالات عملکردی قلب در بیماران بتا تالاسمی ماژورهمکاردر دست اجرابلي
79960800بررسی پلی مورفیسم های(rs 2073617 (950T>C), rs 2073618 (1118 G>C))ژن استئوپروتگرین و سطح سرمی استئوپروتگرین به عنوان فاکتور پیش گویی کننده ی اختلالات عملکردی قلب در بیماران بتا تالاسمی ماژورهمکاردر دست اجرابلي
80960709بررسی فراوانی جهش های ژن TET2 در اگزون 3 و ارتباط آن با ژن MDR-1 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادهمکارپایان یافتهبلي
81960689ارزیابی اثرات مصرف خوراکی سلنیوم بر سطح خونی Anti-TG antibody در بیماران مبتلا به هایپو تیروئیدی اتوایمیونهمکاردر دست اجرابلي
82960688ارزیابی سطح خونی IGG-4 در بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی اتوایمیون و ارتباط آن با تغییرات Anti-TPOهمکارپایان یافتهبلي
83960611بررسی سطح سرمی دوپامین در بیماران دارای پارافانکشن شبانههمکارپایان یافتهبلي
84960593بررسی سطح سرمی کورتیزول در بیماران دارای پارافانکشن شبانههمکارپایان یافتهبلي
85960260بررسی دقت و تکرارپذیری آنالیز تصویری اسلایدهای ایمنوهیستوشیمی Her2 ومقایسه آ ن با روش FISHهمکارپایان یافتهبلي
86951091بررسی بیان ژن BMI1 در بیماران مبتلا به لوسمی های میلوییدی حاد و مزمن بهمراه گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
87950935بررسی اثر داروی اسموپرازول درافزایش طول دوره درمان انتظاری در پره اکلامپسی با با شروع زودرسهمکارپایان یافتهبلي
88950872بررسی بیان ژن EVI-1 در بیماران لوسمی میلوییدی حاد در مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
89950474بررسی شیوع آمپلیفیکاسیون ژنFGFR1 در کانسرهای NSCL ریه به روش Real-time PCRهمکارپایان یافتهبلي
90950445بررسی شیوع امپلیفیکاسیون فاکتور رشد فیبروبلاستی-یک(FGFR1) در کارسینوم پستان تریپل نگاتیو و ارتباط آن با فاکتورهای پیش آگهی کلینیکوپاتولوژیک با روش real time PCR و ایمونوهیستوشیمی(IHC)همکاردر دست اجرابلي
91941172بررسی تغییرات ژنتیکی اگزون های Hotspot (23و25) در ژن Anaplastic lymphoma kinase(ALK) در کودکان مبتلا به نوروبلاستومای مراجعه کننده به بیمارستان دکترشیخ مشهد و ارتباط آن با افزایش ژنی MYCNهمکارپایان یافتهخير
92941052بررسی هم افزایی اثرداروی پارتنولید و آرسنیک تری اکساید بر لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط in vitroهمکارپایان یافتهبلي
93941051بررسی هم افزایی اثر داروی ملفالان بر آرسنیک تری اکساید بر لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط in vitroهمکارپایان یافتهبلي
94922883بررسی و تطبیق موارد پر خطر تست های غربالگری سه ماهه دوم بارداری با نتایج آمنیوسنتز جهت تشخیص سندرم داونهمکارپایان یافتهبلي
95922831بررسی کمی متیلاسیون ژن وایمنتین در نمونه مدفوع به منظور غربالگری سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
96921494جداسازی سلول های بنیادی مزانکیمال از بافت چربی وجفت انسان وتمایز آن به سلول اندوتلیالهمکارپایان یافتهخير
97920569بیان ژن RSK4 در لوسمی میلوئیدی حاد و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
98920492ارزیابی بیان مارکرهای ایمونوهیستوشیمی نوکلئوفسمین و P27 در لوسمی میلوئیدی حاد و ارتباط آن با یافته های کلینیکو پاتولوژیکهمکارپایان یافتهبلي
99911222تاثیر طب سوزنی بدن بر سطح گلوکز خون در افراد چاق و دارای اضافه وزنهمکارپایان یافتهبلي
100910776بررسی تاثیر القا همزمان استرس اکسیداتیو و استرس شبکه آندوپلاسمی بر هموستاز کلسیم شبکه آندوپلاسمی و فعالیت مسیر پیام رسانی درون سلولی UPRهمکارپایان یافتهبلي
101910763مقایسه بیان ژن ROR1 در بیماران مبتلا به لوسمی ها ی حاد میلوئید ولنفوئید با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
102910736تغییرات بیان microRNAها در سلول های بنیادی خونساز تیمار شده با بوتیرات سدیم به منظور افزایش میزان بیان هموگلوبین جنینیهمکارپایان یافتهبلي
103910347بررسی ارتباط سیتوزنتیک و ایمونوفنوتایپ در پروگنوز کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حادهمکارپایان یافتهبلي
104900810بررسی بیان ژن های BCL2L12و GRAFدر بیماران مبتلا به لوسمی حاد ومقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
105900633بررسی فراوانی موتاسیون JAK2(V617F) و کروموزوم فیلادلفیا در افراد مبتلا به لوسمی حادهمکارپایان یافتهبلي
106900519بررسی اثر ملاتونین بر تشنج مقاوم به درمان در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
107900189بررسی مقایسه ای سطح سرمی (Heat Shock Protein70) HSP 70 و(Heat Shock Protein90) HSP 90 و اندازه گیری مارکرسرمیCA125 در بیماران مبتلا به سرطان اپیتلیال تخمدان و بیماران با توده خوش خیم تخمدانیهمکارپایان یافتهبلي
108900040بررسی فراوانی موتاسیون های ژن K-RAS (کدون های 12و 13) در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمنهمکارپایان یافتهخير
10989918بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال رگی در بیماران مبتلا به کانسر سرویکسهمکارپایان یافتهبلي
11089894بررسی اثرات بیماری تخمدان پلی کیستیک بر میزان عملکرد ریههمکارپایان یافتهبلي
11189882بررسی همراهی DNA ویروس های هرپس انسانی تیپ 8 و پاپیلومای انسانی با ریسک بالا در کارسینوم حنجرههمکارپایان یافتهبلي
11289881بررسی ارتباط DNA ویروس های اپشتین بار و هرپس انسانی تیپ 8 با فیبروز ایدیوپاتیک ریههمکارپایان یافتهبلي
11389851فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
11489456بررسی فراوانی سندرم متابولیک درجانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض تاخیری ریوی ناشی از گاز خردل و ارتباط آن با عوامل التهابی سرمیهمکارپایان یافتهبلي
11589413بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین با یافته های اسپیرومتری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه در وضعیت پایدارهمکارپایان یافتهبلي
11689156بررسی همزمانی عفونتهای HPV ، CMV و EBV در بیماران مبتلا به سرطان سرویکسهمکارپایان یافتهبلي
117891015تعیین نوع اختلال مولکولی درمبتلایان به کمبود فاکتور V و کمبود توام فاکتور V و VIII انعقاد در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
11888677بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با عوامل التهابی سرمهمکارپایان یافتهبلي
11988475بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6- methyl guanine methyl transferase) به روش(methylation specific quantitative polymerase chain reaction) MSQPدر تومورهای مننژیوما رابطه آن با پارامترهای تشخیصی پاتولوژی همکارپایان یافتهبلي
12087557بررسی همراهی DNA ویروس های اپشتین بار و هرپس انسانی تیپ 8 در میلوم متعدد همکارپایان یافتهبلي
12187548بررسی فراوانی عفونت هلیکو باکتر پیلوری در آترواسکلروزیس شریان کرونرهمکارپایان یافتهبلي
12287547بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه و آترواسکلروزیس شریان کرونرهمکارپایان یافتهبلي
12387469بررسی همزمانی عفونتهای HPV و HSV-2 در خون و بافت درگیر در بیماران مبتلا به سرطان سرویکسهمکارپایان یافتهخير
12487385بررسی فراوانی گروههای خونی فرعی در افراد آلوده به ویروسHTLV-1 همکارپایان یافتهخير
12587254یافته های کلینکوپاتولوژیک و فراوانی در گیری مغز استخوان در انواع مختلف لنفوم در مراجعین به بیمارستان قائم (عج) از سال 1377 لغایت 1387همکارپایان یافتهبلي
12687246بررسی فراوانی گروه های خونی ماژور در بیماران مبتلا به سرطان پستان و مقایسه آن با افراد سالم اهدا کننده خون در بیمارستان قائم (عج) از تاریخ 1377 لغایت 1387همکارپایان یافتهبلي
12787186تعیین فراوانی آنتی ژنهای گروههای خونی مینور درمراجعین پایگاههای انتقال خون مشهدهمکارپایان یافتهخير
12887184بررسی تفاوت سطح هورمون گرلین (Ghrelin) در بیماران با عمل جراحی عروق کرونری با پمپ قلبی-ریوی و بدون پمپهمکارپایان یافتهخير
12987075بررسی سطح سرمی T4 و T3 و TSH در زنان مبتلا به مسمومیت حاملگی در مقایسه با زنان حامله طبیعیهمکارپایان یافتهبلي
13087058بررسی نتایج تغذیه زودرس روده ای در بیماران با کانسر مری عمل شدههمکارپایان یافتهبلي
13186756تعیین ارتباط بین سطح سرب خون در کودکان 1-10 سال بدون آنمی فقر آهن، مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهد همکارپایان یافتهخير
13286607بررسی ارتباط سطح hs - CRP و انترلوکین 6 سرمی با شدت بیماری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریههمکارپایان یافتهبلي
13386195بررسی اثر فراکسیونهای مختلف عصاره ی سیاه دانه بر پیشگیری از تشکیل سنگ اگزالات کلسیم کلیه در رت نر نژاد ویستارهمکارپایان یافتهخير
13486174بررسی رابطه مول هیداتیدیفرم با بروز نشانگرایمینوهیستوشیمی P57همکارپایان یافتهخير
13586119بررسی مقایسه ای عفونت هلیکوباکترپیلوری در زنان مبتلا به تهوع استفراغ شدید حاملگی و گروه کنترل سال1387-1386بیمارستان قائم ، بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
13686105مقایسه سطح سرمی سرولوپلاسمین در حاملگی طبیعی و پره اکلامپسیهمکارپایان یافتهخير
13786084بررسی اثرات عصاره آبی- الکلی گیاه پنجه مرغی بر سنگ اگزالات کلسیم در کلیه رت همکارپایان یافتهخير
13886020بررسی ارتباط نوزادان با وزن تولدکمتر از2500 گرم و سطح سرمی روی و مس مادران همکارپایان یافتهخير
13986019بررسی اثر انبه بر نارسایی کلیه ناشی از جنتاماسین در رتهمکارپایان یافتهخير
14086003بررسی رابطه High Sensitive - CRP و میکروآلبومینوری در بیماران دیابت تیپ II غیر وابسته به انسولین همکارپایان یافتهخير
14185433مقایسه میزان IL10 IL2, وTNF alpha در پره اکلامپسی با حاملگی طبیعیهمکارپایان یافتهخير
14285407بررسی مارکرهای اتوایمیون و عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به میلوپاتی و لنفوم ناشی از HTLV1همکارپایان یافتهخير
14385361بررسی رابطه کاهش سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D3 باشاخص های خطر بیماریهای قلبی عروقی در بیماران تیپ 2 دیابتی همکارپایان یافتهخير
14485345بررسی مارکرهای بیوشیمیائی در آسفیکسی پری ناتالهمکارپایان یافتهخير
14585226فراوانی هیپوگنادیسم در مردان مبتلا به دیابت تیپ 2همکارپایان یافتهخير
14685076بررسی شیوع تیروئیدیت پس از زایمان در شهر مشهد در سال 1385همکارپایان یافتهخير
14784448ارزیابی سطح سرمی هموسیستین در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی واکلامپسیهمکارپایان یافتهخير
14884356بررسی آنژیوژنر در لوسمی های حاد و مقایسه آن با بافت نرمال مغز استخوانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982592Evaluation of Tissue and Serum Expression Levels of Lactate Dehydrogenase Isoenzymes in Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. دوم
2982045Evaluating the expression of ERG gene in acute myeloblastic leukemia in north east of IranISCJournal of Basic Research in Medical Sciences1397اول
3981948Analysis of EVI1 Gene Expression in Acute Myeloid Leukemia Patients in the Northeast of IranISIMiddle East Journal of Cancer1398دوم
4981731G-quadruplex forming region within WT1 promotor is selectively targeted by daunorubicin and mitoxantrone: A possible mechanism for anti-lukemic effect of drugsISIJournal of Biosciences1397سوم
5981730Assessing the frequency of t(12;21) (p13;q22) in patient with acute lymphoblastic Lykemia in northeastern of Iranعلمی پژوهشی ایندکس نشدهHealth Biotechnology and Biopharma1397پنجم به بعد
6981728Evaluation of Cyclooxygenase-2 Expression in Association with Clinical-Pathological Factors in Malignant MelanomaPMCIranian Journal of Pathology1398مسئول
7981726Expression of ROR1 Gene in Patients with Acute Lymphoblastic LeukemiascopusIranian Journal of Blood and cancer1398دوم
8981610A Retrospective Survey of Molecular, Cytogenetic, and Immunophenotype Data of Patients with Acute Lymphoblastic Leukemia in Northeast IranISIMiddle East Journal of Cancer1398دوم
9981165Quantitative study of vimentin gene methylation in stool samples for colorectal cancer screeningPMCJournal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research1398چهارم
10981164Analysis of Kras gene mutation associated with Helicobacter pylori infection in patients with gastric cancerISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398سوم
11974377CYP2C19 Genetic Polymorphism in the East of Iran: Its Association with the Severity and Pattern of Coronary Artery DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397سوم
12973124Prevalence of MPL (W515K/L) Mutations in Patients with Negative-JAK2 (V617F) Myeloproliferative Neoplasm in North-East of IranPMCIranian Journal of Pathology1397دوم
13972781Overexpression of High-Mobility Motor Box 1 in the Blood and Tissues of Patients with Head and Neck Squamous Cell CarcinomaPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397دوم
14972718Overexpression of Lactate Dehydrogenase in the Saliva and Tissues of Patients with Head and Neck Squamous Cell CarcinomaPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397دوم
15972231Correlation of BCRP Expression to NPM1 Mutations in Acute Myeloid LeukemiaISIInternational Journal of Hematology and Oncology1397دوم
16971988KRAS Codon 12 and 13 Mutations in Gastric Cancer in the Northeast IranPMCIranian Journal of Pathology1397اول
17971914Maternal and Neonatal Zinc and Copper Levels and Birth Weightindex copernicusIranian Journal of Neonatology1390چهارم
18971573Effect of Sulfur Mustard Toxicity on FLT3-ITD Gene Mutation in Sulfur Mustard VeteransChemical Abstractiranian journal of toxicology1397اول
19970818Prognostic significance of SRSF2 mutations in myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia: a meta-analysisISIHematology1397دوم
20970309Relationship Between SOX17 Gene Expression and Prognosis in Acute Myeloid LeukemiaISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1396اول
21970008Serum E-selectin in Preeclampsia: A Case – Control StudyChemical AbstractJournal of Biology and Today s World1397اول
22964007Assessment of BAALC Gene Expression in Acute Myeloid Leukemia Patients Compared to Control Group in North-East of IranISIUHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI1396اول
23964005BCR-ABL fusion genes and laboratory findings in patients with chronic myeloid leukemia in northeast IranPMCCaspian journal of internal medicine1396اول
24964004Cytogenetic Abnormalities with Interphase FISH Method and Clinical Manifestation in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients in North-East of IranPMCInternational Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research1396مسئول
25962240Analysis of BAALC gene Expression as prognosis factor in Pediatric Acute Myeloid Leukemia in IranISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1396دوم
26962096Evaluation of Immature Neutrophil Ratio and Calprotectin Level for the Diagnosis of Neonatal SepsisISIIranian Journal of Neonatology1396چهارم
27961639Quantitative Assessment of WT1 Expression by Real Time Quantitative PCR in Pediatric Patients with Acute Myeloblastic LeukemiaISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395اول
28960821Quantitative assessment of Wilms tumor 1 expression by real-time quantitative polymerase chain reaction in patients with acute myeloblastic leukemiaISIJournal of research in medical sciences1396اول
29960405Chromogenic in situ Hybridization Compared with Real Time Quantitative Polymerase Chain Reaction to Evaluate HER2/neu Status in Breast CancerPMCIranian journal of pathology1395اول
30960180Fluorescent in Situ Hybridization and Real-Time Quantitative Polymerase Chain Reaction to Evaluate HER-2/neu Status in Breast CancerPMCIranian Journal of Pathology1395مسئول
31960172Consistent absence of BRAF mutations in salivary gland carcinomasISCJournal of Dental Materials and Techniques1396دوم
32960125Downregulation of the WT1 gene expression via TMPyP4 stabilization of promoter G-quadruplexes in leukemia cellsISITUMOR BIOLOGY1395سوم
33954377Evaluation of BAALC gene expression in normal cytogenetic acute myeloid leukemia patients in north-east of IranPMCMedical journal of the Islamic Republic of Iran1395دوم
34953139Frequency of FLT3 (ITD, D835) Gene Mutations in Acute Myelogenous Leukemia: a Report from Northeastern IranMedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1395مسئول
35953028Evaluation of JAK2 (V617F) Mutation in Iranian Veterans with Delayed Complications of Sulphur Mustard PoisoningChemical Abstractiranian journal of toxicology1395مسئول
36952982JAK2 V617F Mutation in Adult T Cell Leukemia-Lymphoma.ISIINDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION1395اول
37952806Prognostic importance of c-kit mutations in core binding factor acute myeloid leukemia: A systematic reviewPMCHematology/oncology and stem cell therapy1395اول
38952793Comparison of serum vitamin D levels in women with gestational trophoblastic neoplasia and healthy womenscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395دوم
39952734Expression of BCL2L12 in acute leukemia patients: Potential association with clinical and prognostic factorsISCjournal of basic research in medical sciences1395دوم
40951308Down-Regulation of Ribosomal S6 kinase RPS6KA6 in Acute Myeloid Leukemia PatientsISIcell journal(yakhteh)1395سوم
41951288Prognostic Value of BAALC Expression in Pediatric Acute MyeloidLeukemia: A Systematic ReviewISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395اول
42951286The effect of deoxyribonucleic acid extraction methods from lymphoid tissue on the purity content, and amplifying abilityindex copernicusNigerian Medical Journal1395اول
43950990Association of metabolic syndrome with serum fibroblast growth factor 21 in kidney transplanted patientsPMCjournal of renal injury prevention1395پنجم
44941705Frequency of FLT3 ITD and FLT3 TKD Mutations in Multiple Myeloma Patients (A Case Control Study)سایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Medical Laboratory1393مسئول
45941704DE NOVO CHROMOSOMAL ABNORMALITIES IN ACUTE LEUKEMIA PATIENTS IN NORTHEAST OF IRANعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences1394اول
46941699Immunohistochemical expression of apoptosis regulators in squamous cell carcinoma of the cervix and their association with Human papillomavirus 16/18 subtypes.ISIBALKAN MEDICAL JOURNAL1393اول
47941479Down regulation of GTPase regulator associated with the focal adhesion kinase (GRAF) gene expression in patients with acute myeloblastic leukemiaسایر سایت‏های تخصصیJBRMS1394سوم
48941333Metabolic Syndrome in Chemical Warfare Patients with Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393پنجم به بعد
49940737Lack of FLT3‐TKD835 gene mutation in toxicity of sulfur mustard in Iranian veteransISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394اول
50935549In Vitro Gluten Challenge Test for Celiac Disease Diagnosis.ISIJournal of pediatric gastroenterology and nutrition1394پنجم به بعد
51935240Incidence of Mycobacterium tuberculosis detection in formalin fixed- paraffin embedded granulomatous dermatoses with Multiplex PCR comparing with fluorescent microscopy and acid fast staining in eastern Iran.سایر سایت‏های تخصصیThe Internet Journal of Microbiology1386چهارم
52935088Correlation of helicobacter pylori infection seropositivity and hyperemesis gravidarumscopusمجله زنان نازایی و مامایی ایران1394سوم
53933388Human papilloma virus 16/18 genotypes in patients with squamous cell carcinoma of cervix in northeast IranPMCNigerian Medical Journal1393اول
54933343Nasal Chondromesanchimal Hamartoma in an adolescent a report of case and review literatureSID/Iranmedex/MagiranThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology Vol.17, No.42,Winter-20061384چهارم
55932783Comparison of Serum Levels of HSP70 and CA125 in Patients with Epithelial Ovarian Cancer and Patients with Benign Ovarian Massesscopusمجله زنان و مامایی ایران1393چهارم
56931671Serum Level of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (sVCAM-1) in SerascopusActa Medica Iranica1388دوم
57931010Study of Osteopontin as the “CA125” Adjunct for Detection of Ovarian Carcinoma in Patients with Pelvic Mass.Chemical AbstractReports of Radiotherapy and Oncology1392دوم
58930957Is there any significant correlation between Chlamydia pneumoniae infection with coronary atherosclerosis?scopusNigerian medical journal1392سوم
59930956Molecular detection of epstein-barr virus in cervical squamous cell carcinoma in northeast of iran.ISI. IUBMB LIFE1387اول
60930128Pathodiagnostic parameters and evaluation of O⁶- methyl guanine methyl transferase gene promoter methylation in meningiomas.ISIGene1393چهارم
61930030Correlation of laryngeal squamous cell carcinoma and infections with either HHV-8 or HPV-16/18ISIPathology, research and practice1393سوم
6292751Comparison between preoperative administration of methylprednisolone with its administration before and during congenital heart surgery on serum levels of IL-6 and IL-10ISIIranian Red Crescent Medical Journal1391چهارم
63924700Lipid Profile Status in Mustard Lung Patients and Its Relation to Severity of Airflow ObstructionSID/Iranmedex/MagiranJCTM1392چهارم
64924486Lack of KRAS Gene Mutations in Chronic Myeloid Leukemia in Iran.ISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1392دوم
65923767Absence of Helicobacter pylori infection in coronary atherosclerosis disease in Northeast of Iran.EmbaseArtery Research1392مسئول
66922894The serum levels of adiponectin and leptin in mustard lung patients.ISIHum Exp Toxicol1392چهارم
67922484Screening of hemoglobin disorders in referral cases to the hospital’s laboratory in Northeast IranISIInternational Journal of Hematology and Oncology1392سوم
68922394Comparison of Ghrelin Level between On and Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting PatientsISILife Science Journal1392سوم
69921674Effect of Crocus sativus L. (Saffron) on Coagulation and Anticoagulation Systems in Healthy VolunteersISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1393اول
70921409Serum Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1 in Normal Pregnant Women and Those with Pre-eclampsiaindex copernicusIranian Journal of Pathology1386دوم
71921237A Comparative Study of Serum Level of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (sVCAM-1), Intercellular Adhesion Molecule-1(ICAM-1) and High Sensitive C - reactive protein (hs-CRP) in Normal and Pre-eclamptic PregnanciesISIIranian journal of basic medical sciences1392مسئول
72921210A study of neutrophil hyper segmentation in the elderly and its diagnostic value for cobalamin and folic acid defciency in Mashhad, IranSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1391سوم
7392116Is There Any Relationship between Human Herpesvirus-8 and Multiple Myeloma?EmbaseLymphoma1392سوم
74921128Evaluation of Methylation of MGMT (O6-Methyl Guanine Methyltransferase) Gene Promoter in Sporadic Colorectal CancerISIDNA and Cell Biology1392مسئول
7592111Is there any relationship between Chlamydophila pneumoniae and coronary atherosclerosis among Iranians?PMCNigerian Medical Journal1381سوم
7691850Maternal and neonatal serum concentrations of zinc and copper in preterm delivery: an observational studyISITrace Elements and Electrolytes1391پنجم
7791742A Comparative Study of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 and High Sensitive C-reactive protein in Normal and Pre-eclamptic PregnanciesPMCInterventional medicine and applied sciences1391مسئول
7891571Expression of Rhesus Blood Group Antigens in HTLV-I Infection in Northeast IranISIClin. Lab1391سوم
7991328Role of the lewis and ABO Blood Group Antigens in Helicobacter pylori infectionPMCMalays J Med Sci1391سوم
8091314Is there any relationship between expressions of minor blood group antigens with HTLV-I infectionISITransfusion and Apheresis Science1391سوم
8191134Protein/Creatinine Ratio on Random Urine Samples for Prediction of Proteinuria in PreeclampsiaISIHypertension in pregnancy1391سوم
8290936Prevalence of Postpartum Thyroiditis in the Eastern Regions of IranscopusEndocrinology and Metabolism1390سوم
8390609Comparison of serum levels of Tri-iodothyronine (T3), Thyroxine (T4), and Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) in preeclampsia and normal pregnancyISIIranian Journal of Reproductive Medicine1390دوم
8490524The association of Epstein-Barr Virus infection with multiple myelomaISIIndian journal of pathology & microbiology1390مسئول
8590277Blood group antigens frequencies in the northeast of IranISITransfusion and apheresis science1390چهارم
8690251C3 and C4 complement levels in iron deficiency anemiascopusIranian Journal of Pathology1390سوم
8789724Evaluation of Serum PSA in Different Storage Environmentsindex copernicusIranian Journal of Pathology1389دوم
8889723Cytogenetic Analysis of Patients with Primary Amenorrhea in Southwest of Iranindex copernicusIranian Journal of Pathology1389مسئول
8989450Association of HTLV-I with Autoimmune Thyroiditis in Patients withMyelopathy/tropical Spastic Paraparesisand in HTLV-I Carriers(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389سوم
9089437Interleukin-6 and airflow limitation in chemical warfare patients with chronic obstructive pulmonary diseasePMCInt J Chron Obstruct Pulmon Dis 1389پنجم
9189414Serum immunoglobulins in patients with iron deficiency anemiaISIIndian Journal of Hematology and Blood Transfusion1389سوم
9289399Clinical and laboratory features in adult T-cell leukemia/lymphoma in Khrasan, IranISILeukemia & Lymphoma 1389سوم
9389394Case of erythrophagocytosis in a patient with mantle cell lymphoma and cold agglutinin diseaseISILeukemia Research1389سوم
9489235Peripheral blood lymphocyte subset counts in pre-menopausal women with iron-deficiency anaemiaPMCMalaysian Journal of Medical Sciences 1389سوم
9588732Comparison of two score systems in Bcl-2 and Bax protein expression in invasive ductal carcinoma of breast and relation with oestrogen and progestrone receptorsPMCThe breast journal1388مسئول
9688715مقایسه سطح سرمی سرولوپلاسمین در حاملگی طبیعی و پره اکلامپسیSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران1388سوم
9788564Pathologic significance of the "dural tail sign" PMCEuropean Journal of Radiology 1388پنجم به بعد
9888519استفاده از نسبت پروتئین به کراتینین در یک نمونه تصادفی ادراری بزای تشخیص پروتئینوری در پره اکلامپسی (Emro (IMEMRمجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران1388سوم
9988335The Relationship of Level of Maternal Serum Copper and Zinc with Neonatal Birth Weight(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
10088311Alloimmunization among transfusion-dependent thalassemia patientsISIAsian Journal of Transfusion Science1388پنجم
10188181Highly sensitive C-reactive protein levels in Iranian patients with pulmonary complication of sulfur mustard poisoning and its correlation with severity of airway diseasesISIhuman and experimental toxicology1388چهارم
10288143Comparison of maternal serum tumor necrosis factor-alpha in severe and mild preeclampsia versus normal pregnancyscopusIranian journal of reproductive medicine1388سوم
10388108evaluation of angiogenesis in colorectal carcinoma by CD34 immunohisto-chemestry metod and its correlation with clinicopathologic parametersscopusacta medicin iranica1388مسئول
10488107Serum level of vascular cell adhension molecule-1 (sVCAM-1) in sera of normal and preeclamptic pregnanciesscopusacta medica iranica1387مسئول
10588106Association between ABO and rhesus blood group system among confirmed human T lymphotropic virus type 1-infe patients in northeast Iran.ISIU.S National Library of Medicine National Institutes of Health1387مسئول
10688028بررسی میزان ذخایر آهن سرم در زنان بدون اضافه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و رابطه ی آن با مقاومت به انسولینChemical Abstractمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1387سوم
10787619Validity of P57kip2 immunohistochemical marker in differential diagnosis of molar pregnancyscopusurkish-German Gynecological Education and Research1388سوم
10887492بررسی ارتباط بین سطح سرمی و بزاقی هورمون‌های تستوسترون و استرادیولindex copernicusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1387سوم
10987450بررسی آنژیوژنز در لوسمی‌های حاد و مقایسه آن با بافت طبیعی مغز استخوانindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387سوم
11087264Elevated serum C-reactive protein level and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus ISIIran J Kidney Dis1388پنجم به بعد
11187088impact of treatment with oral calcitriol on glucose intolerance and dyslipidemia in: hemodialysis patientsISIsaudi journal kidney dis transplant1387دوم
11287082immunohistochemical study association between human herpesvirus 8 and multiple myelomaISIinternational journal of hematology1387سوم
11387081correlation between hyperlipemia and erythrocytes indexesISIinternational journal of hematology and oncology1387دوم
11487018Elevated plasma total homocysteine in preeclampsiaISISAUDI MEDICAL JOURNAL1387دوم
11586587ratios of Free to Total Prostate-Specific Antigen and Total Prostate-specific Antigen to protein concentrations in saliva and serum of healthy MenISIUrology Journal1386اول و مسئول
11686550Telemedicine in diagnostic pleural cytology: a feasibility study between universities in Iran and the USA ISIjournal of telemedicine and telecare1386اول و مسئول
11786401COMPARISON OF MULTIPLEX PCR AND ACID FAST AND AURAMINE-RHODAMINE STAINING FOR DETECTION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS AND NON TUBERCULOSIS MYCOBACTERIA IN PARAFFIN- EMBEDDED PLEURAL AND BRONCHIAL TISSUES WITH GRANULOMATOUS INFLAMMATION AND CASEOUS NECROSIS scopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1386پنجم
11886168بررسی فراوانی ماکروپرولاکتینمی و مقایسه علائم بالینی و رادیولوژیک آن با هیپروپرولاکتینمی واقعی در خانم های نابارورindex copernicusباروری و ناباروری1386دوم
11986133serum level of high sensitive C-Reactive protein in normal and preeclamptic pregnancies index copernicus 1386مسئول
12085063Telecytology in the diagnosis of pleural effusion smearsChemical AbstractIJBMS1385مسئول
12185062Evaluation of the total analytical error in the flame photometry methodPMCIranian Journal of Pathology1385مسئول
12284031Effect of high doses of sodium bicarbonate in acute organophosphorous pesticide poisoningISIclinical toxicology1384دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982824ارزیابی سطح خونی IGG-4 در بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی اتوایمیون و ارتباط آن با تغییرات Anti-TPOپنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم 5th International and 7th Iranian Congress of Endocrinology and Metabolism Updatesاصفهانپوستر1398خير
2952983Prognostic significance of MGMT promoter methylation in glioblastoma, a retrospective study in the North-East of IranESMO Asia Congressکوالالامپورپوستر1394خير
3942007prognostic significance of MGMT promoter methylation in Glioblastoma, A restrospective study in the botrh-east of IRanthe 10th annual Clinical oncology congressشیرازپوستر1394خير
4933128بررسی رابطه هیپرلیپیدمی(هیپرتری گلیسیدمی و هیپرکلسترمی) و اندکس های گلبول قرمزنهمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشوربیرجندپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
187دسترسی سریع پرستاران به تست های تشخیصی1390ترجمه
272لنفوم و ضایعات بافت‌های لنفاوی1390ترجمه
3420لتفوم و ضایعات بافت های لنفاوی1390ترجمه
4259دسترسی سریع پرستاران به تست های تشخیصی1390ترجمه
52053روشهای آزمایشگاهی برای کارکنان آزمایشگاه تشخیص طبی1387ترجمه
613تومور مارکرها1388تالیف
71258پاتولوژی مولکولی سرطان1396تالیف
81145کاربردهای سیتوژنتیک در پاتولوژی مدرن1396تالیف
91137سایتوژنتیک و پاتولوژی مولکولی در بدخیمی های هماتولوژی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه