جواد  اصیلی
خلاصه عملکرد جواد  اصیلی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

جواد اصیلی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): جواد اصیلی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکوگنوزی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : asilij@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970935استخراج، خالص سازی و شناسایی متابولیت های ثانویه ریشه گیاه Onosma dichroanthum و بررسی اثرات ضد میکروبی آنهامجریدر دست اجرابلي
2961039مقایسه اثر آنتی اکسیدانی، سیتوتوکسیک و آپپتوز سلولی اسانس و هیدرولا(عرق) حاصل از گیاه نعناء، آویشن شیرازی، میوه گیاه زیره سیاه کرمانی و زیره سبز و ارزیابی کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی با استفاده از گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرمیمجریدر دست اجرابلي
3960960بررسی اثر سمیت سلولی و آنتی اکسیدانی و شناسایی متابولیت های ثانویه (Metabolic profiling) بر اساس LC/ESIMSMS عصاره های چهارگیاه ترخون، تره، بادرشبو و شاهی و تعیین میزان کل ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی آنها به روش اسپکتروسکوپی و HPLCمجریدر دست اجرابلي
4950763استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات دو گونه از جنس Salvia و بررسی خواص سمیت سلولی آن هامجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
5941749بررسی اثرات ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی و سمیت سلولی فراکسیون‌های مختلف عصاره متانولی ریشه گیاه Onosma longilobumمجریپایان یافتهبلي
6941418تهیه و تعیین ویژگیهای نانوذرات لیپیدی جامد حاوی عصاره تام و فراکسیون های گیاه Platycladus orientalisمجریپایان یافتهبلي
7931663مقایسه اثر آنتی اکسیدانی، سیتوتوکسیک و آپپتوز سلولی اسانس و هیدرولا(عرق) حاصل از میوه گیاه رازیانه و ارزیابی کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی با استفاده از گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرمیمجریپایان یافتهبلي
8930705استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات گونه های جنس Helichrysum و بررسی سمیت سلولی آن هامجریپایان یافتهبلي
9930160تهیه و تعیین خصوصیات ذره ای پراکندگی های جامد کورکومین و ترانس - رزوراترول در پلیمر پلی وینیل پیرولیدون با هدف افزایش قابلیت انحلالمجریپایان یافتهخير
10921271بررسی سمیت سلولی و القای آپپتوز توسط اسانس حاصل از اندامهای هوایی گونه های Nepeta شامل N. cataria، N.binaludensis و N. glomerulosa، بر رده های سلولی سرطان، پروستات (PC3)، (DU-145) و پستان (MCF-7) مجریپایان یافتهبلي
11911004جداسازی خالص سازی و تعیین ساختمان آلکالوئیدهایdrug-like از چند گونه گیاه از خانوادهFumariaceae و بررسی رابطه ساختمان اثر سمیت سلولی آنهامجریپایان یافتهبلي
12900966بررسی مکانیسم اثرات محافظتی taxodione بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهبلي
13900962بررسی ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس ریشه گیاه گیچو (Ferula hezarlalehzarica Y.Ajani ) و اثرات سایتوتوکسیک فراکشن های مختلف عصاره ی متانولی ریشه آنمجریپایان یافتهبلي
14900852بررسی سمیت سلولی و القای آپوپتوز عصاره تام و ترکیبات دی ترپن کینونی جداسازی شده از perovskia abrotanoides بر رده های سلولی MCF-7 و TCC 5637مجریپایان یافتهخير
15900652بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه موجود در گیاه Cynomorium coccineumمجریپایان یافتهبلي
16900645بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه موجود در اندامهای زیرزمینی Meristotropis xanthoidesمجریپایان یافتهبلي
17900482بررسی فیتوشیمیایی برخی متابولیتهای ثانویه موجود در ریشه های گیاه Salvia pachystachys و جداسازی ترکیبات ضد میکروبی موجود در اسانس اندام های هواییمجریپایان یافتهبلي
18900105بررسی اثرات محافظتی عصاره ریشه گیاه Scutellaria lindbergii در برابر آسیب سلولی و آسیب DNA القا شده توسط استرس اکسیداتیو در فیبروبلاست های موشیمجریپایان یافتهبلي
1989681بررسی تاثیر ضد سرطان عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جدا شده از دو گونه آرتمیزیای بومی ایران (Artemisia armeniaca, Artemisia incana) بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولیمجریپایان یافتهبلي
2088633بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه موجود در اندامهای زیرزمینی دو گونه Salvia chorassanica و Salvia chloroleucaمجریپایان یافتهبلي
2187887استخراج،خالص سازی و تعیین ساختار ترکیبات شیمیایی موجود در ریشه گیاه Scutellaria litwanowiiمجریپایان یافتهبلي
2287311بررسی فیتوشیمیایی ریشه گیاه نوروزک Salvia leriifoliaمجریپایان یافتهبلي
2387310استخراج، خالص سازی و تعیین ساختار ترکیبات شیمیایی موجود در ریشه گیاه سنبل بیابانی غده ای Eremostachys labiosa Bungeمجریپایان یافتهبلي
2486708بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس های حاصل از اندامهای مختلف گیاه لمبیر(Juniperus communis subsp.hemisphaerica) در محیط لیپیدیمجریپایان یافتهخير
2586670تهیه و تعیین ویژگیهای نانولیپوزوم های موضعی حاوی عصاره تام و فراکسیون های گیاه Platycladus orientalis مجریپایان یافتهبلي
2686574بررسی سمیت سلولی ناشی از دو گونه Scutellaria بومی خراسان بر رده های سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیمجریپایان یافتهخير
2786268جداسازی، خالص سازی و تعیین ساختار ترکیبات موجود در گیاه درمنه خراسانی Artemisa khorassanica مجریپایان یافتهخير
2886167بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس های حاصل از اندامهای مختلف دوگیاه آردوش (Juniperus foetidissima) و مای مرز (Juniperus sabina) در محیط لیپیدیمجریپایان یافتهخير
2985400بررسی اثرات ضد میکروب و آنتی اکسیدان عصاره‌های متانولی، دی کلرومتانی و اتیل استاتی اندامهای هوایی Scutellaria lindbergii و Scutellaria littvinowiiمجریپایان یافتهخير
3085337بررسی اثر ضد میکروبی اسانس کامل از گونه های درمنه بومی خراسان (متعلق به سکسیون Serephidium ) و بررسی اثر ضد میکروب اجزاء گونه برتر به روش بیواتوگرافیمجریپایان یافتهخير
3185202اندازه گیری کمی و کیفی ترکیبات فرار و معطر موجود در تعدادی از انواع عرق نعناع سنتی موجود در بازار مشهدمجریپایان یافتهخير
3285165آنالیز اسانس میوه Ferula badrakema به دو روش GC/MS و 13C-NMR و بررسی اثرات ضد میکروبی آنمجریپایان یافتهخير
3385084استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان آلکالوییدهای موجود در ریشه‌گیاه تلخه بیان (Sophora pachycarpa )مجریپایان یافتهخير
3484255استخراج ، خالص سازی و تعیین ساختمان در ترپنوییدهای موجود در گیاه برازمبیل (Perovskia abrotanoides kar.) به عنوان منبع جدیدی از تان شین ها (tanshines)مجریپایان یافتهخير
35970687مقایسۀ میزان تأثیر کرم حاوی عصاره چای سبز با و بدون ترکیبات مؤثره ریزپوشانی شده با محلول پدوفیلین بر درمان زگیل تناسلی زنانهمکاردر دست اجرابلي
36960892استاندارد سازی و بررسی فیتوشیمیایی گیاهان Rheum turkestanicum Janisch. و Rheum ribes L.همکاردر دست اجرابلي
37951610بررسی مقایسه ای تأثیر رایحه اسانس پرتقال با مکمل امگا 3 بر پیشگیری از افسردگی پس از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
38950789بررسی تاثیر فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت(G-CSF) بر سمیت قلبی و عصبی ناشی از مونوکسید کربن در بیماران مبتلا به مسمومیت با مونوکسیدکربنهمکاردر دست اجرابلي
39950286مقایسه اثر کرم مهبلی درمنه و کلوتریمازول بر عفونت کاندیدیایی مهبلهمکارپایان یافتهبلي
40941828بررسی تاثیر عصاره گیاه بادرنجبویه بر سطح اضطراب بیماران مبتلا به لوکمی : یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور کنترل شده با دارونماهمکاردر دست اجراخير
41941786تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری زئین تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی اسانس آویشن شیرازیهمکارپایان یافتهبلي
42941280بررسی اثر حرارت بر میزان ترکیبات هیدروکربن معطر چند حلقه ای در طی فرآیند تولید فرآورده های غذایی نوزاد موجود در ایران: برآورد میزان دریافت و ارزیابی خطرهمکارپایان یافتهبلي
43940737 بررسی تاثیر پماد آلفا( فاندرمول) بر بهبود زخم و درد اپی زیاتومی در زنان نخست زا همکارپایان یافتهبلي
44931390خالص سازی و تعیین ساختمان مطلق فضایی اپیمرهای آلوپکورون از گیاه تلخه بیان (Sophora pachycarpa) و بررسی قدرت اثر و مسیرهای سیگنالینگ سلولیهمکارپایان یافتهبلي
45931202بررسی اثر تقویت کشندگی ماکروفاژ های موش با عصاره گیاهان آلوئه ورا و اوکالیپتوس وتاثیرآنها روی باسیل BCG در شرایط برون تنی.همکارپایان یافتهخير
46930806بررسی تاثیر شربت زوفا در کاهش علایم مبتلایان به آسم از منظر طب ایرانی و مقایسه آن با طب رایجهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
47930775بررسی تاثیر سیتوتوکسیک و آپوپتوز عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جدا شده از Salvia chloroleuca Rech.f. & Aellen بر سلولهای سرطانی پستان و پروستاتهمکارپایان یافتهبلي
48930272مقایسه تاثیر کپسول بابونه و مفنامیک اسید بر شدت درد و خونریزی پس از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
49921077استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان سزکوئی ترپن لاکتون های جنس Centaurea ، و بررسی سمیت سلولی آنهاهمکارپایان یافتهبلي
50910882بررسی اثر کاهندگی فشار خونی عصاره روغنی سیاه دانه در بیماران مبتلا به ازدیاد فشار خون : آزمایش بالینی رندوم دو سویه کورهمکارپایان یافتهبلي
51910801بررسی اثر افزوده آویشن بر علایم بالینی وبالانس Th1 وTh2 دربیماران مبتلا به رینیت آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
52910789استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان سزکوئی ترپن لاکتون های چند گونه از جنس Cousinia ، سنتز مشتقات آمین آنها و بررسی سمیت سلولی آنهاهمکارپایان یافتهبلي
53900745شناسایی و تعیین ساختمان مواد مؤثره سایتوتوکسیک 20 نمونه بیولوژیک ایران بر اساس استراتژی غربالگری و جداسازی هدفمند (Bio-guided fractionation)همکارپایان یافتهخير
54900229بررسی اثرات محافظتی عصاره متانولی گیاهان Emblica officinalis، Terminalia chebula و Terminalia bellerica بر آسیب سلول های PC12ناشی از محرومیت سرم/گلوکز: نقش گونه های فعال اکسیژنهمکارپایان یافتهخير
55900106بررسی اثرات محافظتی عصاره ریشه گیاه Scutellaria litwinowii در برابر آسیب سلولی و آسیب DNA القا شده توسط استرس اکسیداتیو در فیبروبلاست های موشیهمکارپایان یافتهبلي
5689719بررسی سمیت سلولی ناشی از Vincetoxicum pumilum بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
5789694بررسی تاثیر ضد سرطان عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جدا شده از Salvia chorassanica Bunge بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولیهمکارپایان یافتهبلي
5889514بررسی سمیت سلولی ناشی از Salvia chlorleucea بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
5989193بررسی اثر آنتی اکسیدان فراکسیون های مختلف حاصل از اندامهای هوایی سه گونه درمنه بومی ایرانهمکارپایان یافتهبلي
6089185استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست بنههمکارپایان یافتهخير
6188589بررسی سمیت سلولی ناشی از Salvia chorassanica Bunge بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
6288446بررسی تأثیر بذر گیاه خرفه بر میزان هموگلوبین دختران دانش آموز مبتلا به کم خونی فقرآهن شهر سیرجانهمکارپایان یافتهبلي
6388398تعیین مقدار فلاونوئید(های) شاخص موجود در نمونه های مختلف لیمو ترش ایران به منظور تدوین روش کمی برای تعیین تقلبات در آب لیمو همکارپایان یافتهبلي
6488163بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس ها، عصاره های حاصل از دوگیاه مرزه (Satureja horttensis) و ترخون (Artemisia dracunculus)همکارپایان یافتهبلي
6587878مقایسه اثر ژل آلوورا و پماد لانولین بر درمان شقاق نوک پستانهمکارپایان یافتهخير
6687657بررسی تنوع ژنتیکی و تنوع اجزاء اسانس گونه‌های افدرای بومی ایران با استفاده از تکنیکهای RAPD و GCMSهمکارپایان یافتهخير
6787655بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس های حاصل از اندامهای مختلف گونه های ایرانی Cupressaceae در دو سیستم لیپیدی متفاوتهمکارپایان یافتهبلي
6887147مقایسه اثر کرم مبهلی آویشن شیرازی باقرص خوراکی مترونیدازول در درمان عفونت تریکومونایی مهبلهمکارپایان یافتهبلي
6987131بررسی ترکیب شیمیایی و خواص ضد میکروبی اسانس حاصل از چند گونه از گیاه Artemisia (درمنه) بر باکتری های روده ایESBL مثبت مقاوم به چند دارو و بیواتوگرافی گونه برتر اسانس همکارپایان یافتهبلي
7085446بررسی مقایسه ای تاثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر شدت پس درد در زنان چندزای زایمان کرده در بیمارستان 17 شهریور مشهد 1385-1384همکارپایان یافتهخير
7185232بررسی اثرکرم زردچوبه بر بهبود اپی زیاتومی در خانمهای نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین مشهدهمکارپایان یافتهخير
7285199تاثیر عصاره متانولی ریشه گیاه ویتانیا سامنیفرا بر تولید نیتریک اکساید و فعالیت لیشمانیسیدالی ماکروفاژهای موشی رده J774A.1همکارپایان یافتهخير
7385102بررسی اثر آنتی اکسیدان عصاره های متانولی گونه های مختلف آرتمیزیا (بومی خراسان)همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981532An investigation into the Effect of Alpha Ointment (Fundermol) on Perineal Pain relief following Episiotomy in Nulliparous Women'. Journal of Midwifery and Reproductive HealthCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396سوم
2981351Sesquiterpene lactones from Centaurea rhizantha C.A. MeyerISINatural product research1398چهارم
3981136Absolute configuration and anti-cancer effect of prenylated flavonoids and flavonostilbenes from Sophora pachycarpa: Possible involvement of Wnt signaling pathwayISIBioorganic chemistry1398پنجم به بعد
4981059Analysis of the essential oils of five Artemisia species and evaluation of their cytotoxic and proapoptotic effects.ISIMini reviews in medicinal chemistry1398پنجم
5981058A comparative study of the cytotoxic and pro-apoptotic properties of Nepeta binaloudensisISILETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY1398سوم
6980664Cytotoxic and Apoptotic Effects of Scrophularia Umbrosa Dumort Extract on MCF-7 Breast Cancer and 3T3 CellsPMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1398سوم
7980528Antimicrobial and cytotoxic activity of extracts from Salvia tebesana Bunge and Salvia sclareopsis Bornm cultivated in IranISIPhysiology and Molecular Biology of Plants چهارم
8980525LC-ESI/LTQOrbitrap/MS/MS and GC–MS profiling of Stachys parvifloraL. and evaluation of its biological activitiesISIJournal of pharmaceutical and biomedical analysis1398پنجم به بعد
9980435Comparison of the Effects of Artemisia Vaginal Cream and Clotrimazole on Vaginal Candidiasis InfectionISIACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS1397چهارم
10980204HPLC-Based Activity Profiling for Antiprotozoal Compounds in the Endemic Iranian Medicinal Plant Helichrysum oocephalumISIJournal of natural products چهارم
11980019A new tricyclic abietane diterpenoid from Salvia chloroleuca and evaluation of cytotoxic and apoptotic activitiesISIBRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY1397چهارم
12974252Effect of Orange Scent on Preventing of Postpartum Depression: A Randomized Clinical Trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم
13973405Safranal protects against beta-amyloid peptide-induced cell toxicity in PC12 cells via MAPK and PI3 K pathwaysISIMetabolic brain disease چهارم
14973339Anti-melanogenesis and anti-tyrosinase properties of Pistacia atlantica subsp. mutica extracts on B16F10 murine melanoma cellsPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1397پنجم به بعد
15972106Growth inhibition and apoptosis induction by vincetoxicum pumilum Decne. On HL-60 and K562 leukemic cell linesISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1395چهارم
16971920chemical composition, antibacterial, antioxidant and cytotoxic evaluation of the essential oil from pistachio hullISIMicrobial Pathogenesis1397سوم
17971737Cytotoxic diterpene quinones from Salvia tebesana Bunge.ISIFitoterapia1397مسئول
18971722Bioautography detection of antimicrobial compounds from the essential oil of salvia pachystachysscopusCurrent Bioactive Compounds1396مسئول
19971607Phenolic profile and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solventsISIJournal of Food Measurement and Characterization1397مسئول
20970920Risk assessment of exposure to aflatoxin B1 and ochratoxin A through consumption of different Pistachio (Pistacia vera L.) cultivars collected from four geographical regions of IranISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1397چهارم
21970602Equisetum telmateia extracts: Chemical compositions, antioxidant activity and antimicrobial effect on the growth of some pathogenic strain causing poisoning and infectionISIMICROBIAL PATHOGENESIS1396چهارم
22970339Rupestrines A-D, alkaloids from the aerial parts of Corydalis rupestrisISIBIOORGANIC CHEMISTRY1396سوم
23963606Assessment of phenolic profile and antioxidant power of five pistachio (Pistacia vera) cultivars collected from four geographical regions of IranPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396سوم
24963434Oral Administration of Zataria multiflora Extract Decreases IL-17 Expression in Perennial Allergic RhinitisPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397پنجم
25963338Cytotoxic and apoptotic effects of root extract and tanshinones isolated from Perovskia abrotanoides KarISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396دوم
26962935Phytochemical evaluation and antioxidant activity of essential oil, and aqueous and organic extracts of Artemisia dracunculusISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1395مسئول
27962897Effect of alpha ointment (Fundermol) on episiotomy wound healing in primiparous womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396سوم
28961173Essential oil diversity and molecular characterization of Ephedra species using RAPD analysisISIRESEARCH JOURNAL OF PHARMACOGNOSY1396پنجم
29961109Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of five pistachio (Pistaciavera L.) cultivars collected from different geographical sites of IranISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1396سوم
30961099In-vitro Pro Apoptotic Effect of Crude Saponin from Ophiocoma erinaceus against Cervical CancerISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395پنجم
31961046Identification and biological activity of the volatile compounds of Glycyrrhiza triphylla Fisch. & C.A.Mey.ISIMicrobial Pathogenesis1396مسئول
32960727Antioxidant, cytotoxic and DNA protective properties of Achillea eriophora DC. and Achillea biebersteinii Afan. extracts: A comparative studyPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396چهارم
33960226Antioxidative and free radical scavenging activities of some extracts from ripe friuts of Phoenix dactylifera LscopusInternational Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research1395دوم
34960085Volatile composition, antimicrobial, cytotoxic and antioxidant evaluation of the essential oil from Nepeta sintenisii Bornm.ISIINDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS1395مسئول
35960081The effect of Portulaca oleracea (purslane) seeds on hemoglobin levels in adolescent girls with iron deficiency anemia: a randomized comparative trialscopusComparative Clinical Pathology1395سوم
36953355Putative mechanism for apoptosis-inducing properties of crude saponin isolated from sea cucumber (Holothuria leucospilota) as an antioxidant compound.ISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1393پنجم
37953354Hemolytic and cytotoxic properties of saponin purified from Holothuria leucospilota sea cucumberPMCReports of biochemistry & molecular biology1393پنجم
38953338Sulphur-containing compounds in the essential oil of Ferula alliacea roots and their mass spectral fragmentation patternsISIPHARMACEUTICAL BIOLOGY1395دوم
39953271Comparison of the Effect of Chamomile Matricaria and Mefenamic Acid capsules on postpartum hemorrhage in women with postpartum Painscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395سوم
40952262Growth Inhibition and Apoptosis Induction of Essential Oils and Extracts of Nepeta cataria L. on Human Prostatic and Breast Cancer Cell Lines.MedlineASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395دوم
41952113Evaluation of Total Phenolic Content and Antioxidant Activity in Ten Selected Mahaleb (Prunus mahaleb L.) GenotypesISCInternational Journal of Horticultural Science and Technology1394سوم
42951012Transcriptional analysis of VEGF-D and TGFβ genes in MCF7 cells exposed to saponin isolated from Holothuria leucospilota (sea cucumber).PMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1394پنجم
43943265THE EFFECT OF COLD APPLICATION AND LAVENDER OIL INHALATION IN CARDIAC SURGERY PATIENTS UNDERGOING CHEST TUBE REMOVALISIEXCLI JOURNAL1394چهارم
44943211Cytotoxic evaluation of different fractions of Salvia chorassanica Bunge on MCF-7 and DU 145 cell linesPMCRes Pharm Sci.1394چهارم
45943155Highly Oxygenated Sesquiterpene Lactones from Cousinia aitchisonii and their Cytotoxic Properties: Rhaserolide Induces poptosis in Human T Lymphocyte (Jurkat) Cells via the Activation of c-Jun N-terminal Kinase PhosphorylationISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1394پنجم به بعد
46943085Comparison of cumin and Mefenamic acid on pain intensity after birth in multiparous womenscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1392سوم
47942728Phenanthroindolizidine alkaloids from Vincetoxicum pumilumPMCBiochemical Systematics and Ecology1384سوم
48942727Chemical and Antimicrobial Studies of Cupressus sempervirens L. and C. horizentalis Mill. Essential OilsPMCIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1385دوم
49940513Simultaneous determination of rosmarinic acid, salvianolic acid B and caffeic acid in Salvia leriifolia Benth. root, leaf and callus extracts using a high-performance liquid chromatography with diode-array detection techniqueISIJournal of Liquid Chromatography & Related Technologies1393دوم
50935554Metastatic inhibitory and radical scavenging efficacies of saponins extracted from the brittle star (Ophiocoma erinaceus)MedlineAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1394پنجم
51935251Effects of chemical and Biological Fertilizers on Morpho-physiological Traits ao Marigold (Calendula officinalis L.)سایر سایت‏های تخصصیEuropean Journal of medicinal plants1394چهارم
52934771Chemical composition and in vitro efficacy of essential oil of seven Artemisia species against ESBL producing multidrug-resistant Escherichia coliISIJournal of Essential Oil-Bearing Plants1394اول
53934712Effects of some elicitors on tanshinone production in adventitious root cultures of Perovskia abrotanoides KarelISIIndustrial Crops and Products1393پنجم
54934530Chemical composition, antioxidant and antibacterial properties of Bene (Pistacia atlantica subsp. mutica) hull essential oilISIJournal of Food Science and Technology1394چهارم
55934169Effect of Ginger (Zingiber officinale) on Heavy Menstrual Bleeding: A Placebo-Controlled, Randomized Clinical TrialISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1393پنجم
56933961Growth inhibition and apoptosis induction by Scutellaria pinnatifida A. Ham. on HL-60 and K562 leukemic cell linesISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1393سوم
57933846Comparison of the effect of ginger and zinc sulfate on primary dysmenorrhea: A placebo-controlled randomized trialISIPain Management Nursing1393پنجم
58932921Chemical composition, antibacterial activity, and cytotoxicity of essential oil from Nepeta ucrainica L. spp. kopetdaghensisISIIndustrial Crops and Products1393مسئول
59932920Identification of volatile oil components from aerial parts of trigonella torbatjamensis ranjbar by GC-FID and GC-MS methodsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
60932918Composition of essential oil of oxytropis kuchanensis from IranISIChemistry of Natural Compounds1392دوم
61932912Identification of volatile oil Components of Nepeta binaludensis Jamzad by GC-MS and 13C-NMR methods and evaluation of its antimicrobial activityISIJournal of Essential oil Bearing Plants1391مسئول
62932848Study of micropropagation of Salvia leriifolia Benth using shoot tipISCزیست شناسی گیاهی1391چهارم
63932744Anti-apoptotic Effect of Taxodione on Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells DeathISICell Mol Neurobiol1393سوم
64932725In vitro anti-proliferative and apoptotic activity of different fractions of Artemisia armeniacaISIBrazilian Journal of Pharmacognosy1392چهارم
65932199Protective effects of Scutellaria lindbergii root extract against oxidative-induced cell and DNA damage in mouse fibroblast-like cellsISIDrug Chem Toxicol1393چهارم
66931013The Antioxidant Activity of the Essential Oil of Different Parts of Juniperus foetidissima Willd. in Lipid System.سایر سایت‏های تخصصیAnalytical Chemistry Letters1392اول
67930890In vitro protective effects of Scutellaria litwinowii root extract against H2O2-induced DNA damage and cytotoxicityPMCJournal of Complementary and Integrative Medicine1393پنجم
68930641Comparative Studies of Cytotoxic and Apoptotic Properties of Different Extracts and the Essential Oil of Lavandula angustifolia on Malignant and Normal CellsISINutrition and Cancer1392پنجم
6992887Cytotoxic and apoptogenic properties of three isolated diterpenoids from Salvia chorassanica through bioassay-guided fractionationISIFood and Chemical Toxicology1392چهارم
70925038مقایسه تأثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر شدت پس درد در زنان چندزای زایمان کردهscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1392سوم
71924222Synergistic Antibacterial Activity of Capsella bursa-pastoris and Glycyrrhiza glabra Against Oral PathogensISIJundishapur Journal ofMicrobiology1392پنجم
72923289Growth inhibition and apoptosis induction of Salvia chloroleuca on MCF-7 breast cancer cell lineISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391دوم
73922613Essential Oil Composition of Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss. Growing in IranISIJournal of Essential Oil Bearing Plants1392اول و مسئول
7492233Apoptosis induction of Salvia chorassanica root extract on human cervical cancer cell lineISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391دوم
7591305antimicrobia and antioxidant activities of methanol dichloromethane and ethyl acetates of scutellaria lindbergii rech lISIchiang mia j sci1391چهارم
7691239Antibacterial activity of Glycyrrhiza glabra against oral pathogens: an in vitro studyChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1391پنجم
7791206Wogonin and neobaicalein from Scutellaria litwinowii roots are apoptotic for HeLa cellsISIRevista Brasileira de Farmacognosia1391دوم
7890672Preparation and characterization of liposomes containing methanol extract of aerial parts of Platycladus orientalis (L.) Francoindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390اول
7990654Antioxidant and antimicrobial activity of methanol, dichloromethane, and ethyl acetate extracts of Scutellaria litwinowiiISIScienceAsia1390چهارم
8090583Antioxidant Effects of the Essential Oils of Different Parts of Platycladus orientalis L. (Franco) and Their ComponentsISIJournal of Essential oil Bearing plants1390دوم
8190321Chemical Composition of the Essential Oil from Aerial Parts of Haplophyllum acutifolium (DC.) G. Don from IranISIJournal of Essential Oil Bearing Plants1390اول
8290202Analyzing cytotoxic and apoptogenic properties of scutellaria litwinowii root extract on cancer cell linesISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1390سوم
8389772The potential inhibitory effect of cuminum cyminum, ziziphora clinopodioides and nigella sativa essential oils on the growth of Aspergillus fumigatus and Aspergillus flavusISIBrazilian Journal of Microbiology1389پنجم به بعد
8489400Chemical Composition of the Essential Oils from Iranian Conifers. Part I: Aroma Profiles of Leaves and Fruits of Juniperus polycarpos var. polycarpos (Cupressaceae)ISIJournal of Essential Oil Research 1389سوم
8589252Review of the Essential Oil Composition of Iranian LamiaceaeISIJournal of Essential Oil Research 1389سوم
8689245Genetic diversity of Persian shallot (Allium hirtifolium) ecotypes based on morphological traits, allicin content and RAPD markersscopusOpen Access Journal of Medicinal and Aromatic Plants1389چهارم
8788679Compare the Effect of Zataria Multiflora Vaginal Cream with Metronidazole Oral Pill in the Treatment of Trichomonas Vaginitisعلمی پژوهشی ایندکس نشده مجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388سوم
8888640Identification of volatile oil componenets from aerial parts of chamaecyparis lawsoniana by GC-MS and C-13-NMR methods scopusjournal of essential oil bearing plants1388مسئول
8988200Chemical and antimicrobial studies of juniperus sabina L. and juniperus foetidissima WILLD. essential oilsISIjournal of essential oil bearing plants1388اول
9088165growth inhibitory effect of scutellaria lindbergii in human cancer cell linesISIFood and Chemical Toxicology1388سوم
9188020Accelerated dereplication of crude extracts using HPLC-PDA-MS-SPE-NMR: Quinolinone alkaloids of Haplophyllum acutifoliumISIPHYTOCHEMISTRY1388پنجم
9287706بررسی اثر پماد زردچوبه بر بهبود زخم ناشی از اپی زیاتومی در زنان نخست زاسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1387چهارم
9387664Chemical and antimicrobial studies of Juniperus communis subsp. hemisphaerica and Juniperus oblonga essential oilsscopusJournal of Essential Oil-Bearing Plants1387اول
9487438بررسی اثرپمادزردچوبه بر بهبودزخم ناشی از اپی زیاتومی در زنان نخست زاindex copernicusمجله زنان، مامایی و نازائی ایران1387چهارم
9587256Identification of Essential Oil Components of Ferula badrakema Fruits by GC-MS and C-13-NMR Methods and Evaluation of its Antimicrobial Activity ISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1388اول
9687244Autecology, Ethnomedicinal and Phytochemical Studies of Nepeta binaludensis Jamzad a Highly Endangered Medicinal Plant of Iran ISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1388چهارم
9787073Chemical and antimicrobial studies of Juniperus excelsa subsp. excelsa and Juniperus excelsa subsp. polycarpos essential oilsISIJournal of Essential Oils Bearing Plants1387اول
9886669Evaluation of ISO method in saffron qualificationscopusActa Horticulturae1386پنجم به بعد
9986474Antioxidant activity of leaves and fruits of Iranian conifersISIEvid Based Complement Alternat Med1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981615In vitro protective effects of Scutellaria Litwinowii root extract agaunst H2O2 induced DNA damage and cytotoxicityچهارمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1394خير
2972724بررسی ترکیبات موجود در اسانس سه گونه درمنه و مطالعه اثرات سمیت سلولی آنها روی رده های سلولی سرطانینوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشورشیرازسخنرانی1394خير
3972701استخراج و خالص سازی ترکیبات فعال حاصل از گیاه Helichrysum oocephalum با خاصیت ضد انگلی به کمک روش مبتنی بر کروماتوگرافی با کارکرد بالابیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشوراهوازسخنرانی1396خير
4962964مقایسه تاثیر کرم داخلی کلوتریمازول و درمنه بر عفونت کاندیایی مهبلششمین سمینار بین المللی سلامت زنان در ایران با محوریت بهداشت باروریشیرازپوستر1396خير
5952786Efficacy of Extract Zataria multiflora on clinical signs and symptoms in Allergic Rhinitis3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395خير
6950393Growth Inhibition and Apoptosis Induction of Essential Oils and Extracts of Nepeta cataria on Human Prostatic and Breast Cancer Cell LinesThe 8th APOCP regional conferenceتهرانپوستر1395خير
7950177بررسی اثر آنتی اکسیدان و آنتی ملانوژنز عصاره های مختلف اندام های هوایی N. binaludensis از طریق مهار آنزیم تیروزیناز در رده سلولی ملانومای موشیچهارمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11011کاربرد بالینی طب گیاهی، جلد سوم: درمان سرطان1394ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
190تولید اسید های فنولیک به روش کشت بافت و سلول از گیاه نوروزک1391/04/1875846nf>, جواد اصیلی
2288تولید ترکیبات تانشینونی در کشت ریشه های نوپدید گیاه برازمبیل1393/06/3183891nf>, جواد اصیلی , سیدهادی موسوی , آرزو ذاکر

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه