عباسعلی  زراعتی
خلاصه عملکرد عباسعلی  زراعتی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

عباسعلی زراعتی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): عباسعلی زراعتی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : نفرولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ZeraatiA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941635رجیستری بیماران پیوند کلیه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد پایان یافتهخير
2980559بررسی فراوانی عفونت با ویروس BK در بیماران با کاهش عملکرد کلیه پیوندیمجریعقد قراردادبلي
3950323بررسی شیوع ضایعات گوارشی و عفونت هلیکوباکترپیلوری در نتایج آندوسکوپی فوقانی در بیماران کاندید پیوند کلیه بدون علامت گوارشیمجریپایان یافتهبلي
4931002مقایسه تاثیر سلنیوم ، در پیشگیری از آسیب حاد کلیوی بعد از جراحی قلب با استفاده از پمپ قلبی ریویمجریپایان یافتهبلي
5930212مقایسه کسر دفعی لیتیم وکسردفعی سدیم درافتراق ازوتمی پیش کلیوی ازنکروزحاد لوله ایمجریپایان یافتهبلي
6922820بررسی تاثیر پروپرانولول براندکس مقاومت عروق کلیوی بیماران سیروتیک مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام رضا مشهدمجریپایان یافتهبلي
7922793بررسی ارتباط سطح منیزیم سرم بامیکروآلبومینوری در بیماران دیابتی نوع 2مجریپایان یافتهبلي
8911005بررسی شکاف آنیونی در بیماران باپرفشاری خونمجریپایان یافتهبلي
9910842بررسی ارتباط بین متغیرهای بیوامپدانس با کفایت دیالیز در بیماران دیالیز خونیمجریپایان یافتهبلي
10910346بررسی بالانس پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت در بیماران با نفریت لوپوسیمجریپایان یافتهبلي
11901161بررسی ارتباط بین بالانس پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت بامیکروآلبومینوری در بیماران دیابتیمجریپایان یافتهبلي
12901160بررسی ارتباط بینCRP باحساسیت بالا با متغیرهای امپدانس بیوالکتریکال در بیماران همو دیالیزیمجریپایان یافتهبلي
13901138مقایسه سطح اسید اوریک سرم ونسبت اسیداوریک به کراتینین ادرار بین بیماران لوپوسی باوبدون نفریتمجریپایان یافتهبلي
14900881بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D واندکس مقاومت اریتروپویتین در بیماران دیالیز خونیمجریپایان یافتهبلي
15900566بررسی دوز دیالیزبابیوامپدانس الکتریکی و ارتباط آن با دوز دیالیز برحسب حجم توزیع اوره (Kt/V) در بیماران دیالیز خونیمجریپایان یافتهبلي
16900446بررسی ارتباط بین سطوح تستوسترون تام و ازاد سرم با هماتوکریت و CRP با حساسیت بالا در مردان مبتلا به نارسایی مزمن کلیه در مراحل 3 و 4 و بیماران همو دیالیزیمجریپایان یافتهبلي
17900185بررسی ارتباط بین بیلیروبین سرم با غلظت آلبومین ادرار و میزان تراوش گلومرولی تخمینی در بیماران باهیپربیلی روبینمیمجریپایان یافتهبلي
18900038بررسی دوز دیالیز بر حسب حجم کبد (Kt/LV) و توده اعضای با سرعت متابولیک بالا (Kt/HMRO Mass) و ارتباط آنها با دوز دیالیز برحسب حجم توزیع اوره (Kt/V) در بیماران دیالیز خونیمجریپایان یافتهبلي
1989937بررسی ارتباط معیار فعالیت لوپوس اریتماتوی سیتمیک (SLEDAI) با سطح آلبومین سرم در بیماران لوپوسیمجریپایان یافتهبلي
2089767بررسی کلیرنس آب آزاد فاقد الکترولیت در بیماران پیوند کلیه ومقایسه ان با افراد شاهد سالممجریپایان یافتهبلي
2189651مقایسه متغیرهای اسپیرومتری دربیماران دیالیزخونی وصفاقیمجریپایان یافتهبلي
2289593بررسی ارتباط بین کسر دفعی کلیوی سدیم با متغیرهای اسپیرومتری و گازومتری در بیماران انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
2389406بررسی ارتباط تظاهرات کلیوی بیماری لوپوس اریتماتوی سیستمیک با شاخص فعالیت بیماری لوپوس اریتماتوی سیستمیک (SLEDAI) و شاخص آسیب درمانگاه‌های بین‌المللی هماهنگ لوپوس سیستمیک/کالج روماتولوژی آمریکا (SLICC/ACR Damage Index) و تعیین شاخص‌های فعالیت(AI) و ازمان(CI) بیماری لوپوس بر اساس بررسی میکروسکوپی مجریپایان یافتهبلي
2489275بررسی مقایسه ای متغیرهای گاز خون شریانی در بیماران با تشدید بیماری انسدادی مزمن ریه با و بدون ادممجریپایان یافتهبلي
2589245بررسی ارتباط بین سطح تروپونینI و سطوح سرمی CRP باحساسیت بالا در بیماران پیوند کلیهمجریپایان یافتهبلي
2688663بررسی ارتباط بین نسبت آلبومین به کراتی نین ادرار با متغیرهای اسپیرومتری و گازومتری در بیماران بیماری انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
2788645ارتباط بین سطوح سرمی CRP باحساسیت بالا (hsCRP) با سطوح بیکربنات و حاصل ضرب کلسیم در فسفر سرم (Ca× P) در بیماران دیالیز خونیمجریپایان یافتهبلي
2888087بررسی تاثیر پیوند کلیه بر میزان PSAمجریپایان یافتهبلي
2987781مقایسه سطح مس سرم در بیماران دیالیز خونی با و بدون کم خونی و افراد شاهد سالممجریپایان یافتهبلي
3087710ارتباط بین سطح T3 سرم و سطوح سرمی CRP باحساسیت بالا در بیماران دیالیز خونی و صفاقیمجریپایان یافتهبلي
3187361بررسی ارتباط بین منیزیم سرم و سطوح سرمی PTH در بیماران دیالیز صفاقیمجریپایان یافتهبلي
3287360بررسی عوامل مؤثر بر روی متغیرهای فعالیت فیزیکی در بیماران دیالیز خونی و دیالیز صفاقیمجریپایان یافتهبلي
3387359مقایسه SAN-Kt/V و spKt/V در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهبلي
3486725مقایسه کاتترهای دیالیز صفاقی تنکوف راست و خمیده در بیماران دیالیز صفاقی مزمن در بیمارستان قائم مشهدمجریپایان یافتهبلي
3585206مقایسه سطح خونی روی در بیماران همودیالیزی با وبدون عفونت باکتریال وافراد شاهد سالممجریپایان یافتهخير
36980574تعیین فراوانی، ریسک فاکتورها و پیامدهای آسیب حاد کلیه در بیماران تحت عمل جراحی بیماری مادرزادی قلبهمکارعقد قراردادبلي
37980182طراحی و اجرای سامانه ثبت اطلاعات بیماران دیالیز خونی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادخير
38971458تعیین فراوانی آسیب حاد کلیه و ریسک فاکتورها و پیامدهای آن در بیماران تحت عمل جراحی تعویض دریچه های قلبهمکارعقد قراردادبلي
39971456تعیین ارتباط سطح لاکتات بعد از عمل و آسیب حاد کلیه بعد از جراحی عروق کرونربروش بدون پمپهمکارعقد قراردادبلي
40971455تعیین ارتباط بین درصد اشباع اکسیژن ورید مرکزی بعد از عمل و بروز آسیب حاد کلیه بعد از جراحی عروق کرونربا یا بدون پمپهمکارعقد قراردادبلي
41971454تعیین ارتباط درصد اشباع اکسیژن ورید مرکزی وبروز آسیب حاد کلیه بعد از جراحی توام عروق کرونر و دریچه ی قلبهمکارعقد قراردادبلي
42971452تعیین ارتباط سطح لاکتات خون و آسیب حاد کلیه بعد از جراحی دریچه قلبهمکارعقد قراردادبلي
43961783تعیین فراوانی عفونت پولیوما ویروس در نمونه های بافتی کلیه پیوندی و ارتباط آن با یافته های هیستوپاتولوژیکهمکاردر دست اجرابلي
44960754تأثیر شروع زودرس مایع درمانی بر میزان خستگی و تشنگی بیماران تحت پلاسمافرز درمانیهمکارپایان یافتهبلي
45960558بررسی فراوانی هایپرکلسیوری و هایپراوریکوزوری در کودکان با شب ادراریهمکارپایان یافتهبلي
46960340بررسی و مقایسه تاکرولیموس و سیکلوسپورین در سندروم نفروتیک مقاوم به کورتیکواستروئید (مرور سیستماتیک)همکارپایان یافتهبلي
47951506مقایسه شیوع و ریسک فاکتورهای کلسیفیکاسیون دریچه ای در بیماران دیالیز صفاقی و همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
48940940شیوع و اتیولوژی عفونتها در گیرندگان پیوند کلیه درمرکزپیوند اعضا بیمارستان منتصریه شهرمشهد درمدت ۱ سال ( سال ۹۳-۱۳۹۲ )همکارپایان یافتهخير
49940703بررسی سطح سرمی پنتراکسین 3 و در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک و ارتباط آن با نفریت لوپوسیهمکارپایان یافتهبلي
50940471تاثیر ید 131 بر استریل کردن ادرار افراد مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید تحت ید درمانیهمکارپایان یافتهبلي
51930080مقایسه تاثیر سلنیوم ، ویتامین C و N – استیل سیستئین در پیشگیری از آسیب حاد کلیوی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر بدون پمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهبلي
52922866بررسی ارتباط بین شاخص مقاومت عروق کلیه با MELD ScoreوChild Score دربیماران سیروتیکهمکارپایان یافتهبلي
53921557بررسی تاثیر دی پیریدامول در درمان هیپوفسفاتمی در بیماران تحت پیوند کلیه طی سالهای 1393-1392همکارپایان یافتهبلي
54920107بررسی تاثیرریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری بر سطح سرمی High sensitive CRP در بیماران همودیالیزی مبتلا به دیس پپسی مزمنهمکارپایان یافتهخير
55920101مقایسه سطح سرمی High sensitive CRP در بیماران نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز مبتلا به دیس پپسی مزمن ، با و بدون عفونت هلیکوباکترپیلوریهمکارپایان یافتهبلي
56911290بررسی ارتباط سرولوژی هپاتیت E با آزمونهای عملکرد کلیه وکبد دربیماران با کلیه پیوندیهمکارپایان یافتهبلي
57911153بررسی فراوانی کمبود ویتامین D در بیماران پیوند کلیه در مشهدهمکارپایان یافتهبلي
58910656بررسی اشکال مختلف واسکولیت در بیماران ایرانی مبتلا به لوپوس: فراوانی و تظاهرات بالینیهمکارپایان یافتهبلي
59910625بررسی تأثیر مصرف تراشه یخ بر تشنگی و اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز در بیماران تحت همودیالیز همکارپایان یافتهبلي
60900571بررسی اثر پیوند اتولوگ سلولهای بنیادی مغز استخوان بر Panel reactive Antibodies در بیماران با نارسایی مزمن و پیشرفته کلیههمکارپایان یافتهبلي
61900286بررسی ارتباط بین منیزیم سرم با متغیرهای امپدانس بیوالکتریکال در بیماران همودیالیز و صفاقیهمکارپایان یافتهبلي
6289873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
6389817بررسی ارتباط سیستاتین سی و لیپوکالین ادرار بیماران مبتلا به انواع سندرم نفروتیک با میزان آسیب گلومرولی و توبولوانترسیسیل در بررسی آسیب شناسی کلیههمکارپایان یافتهبلي
6489787مقایسه میزان بقاء پیوند در دریافت کنندگان پیوند کلیه از کودکان و بزرگسالان مرگ مغزیهمکارپایان یافتهخير
6589729بررسی اثر پیوند اتولوگ سلول های بنیادی مغز استخوان در گیرندگان پیوند کلیه از دهنده ی غیر زنده بر کار کلیه پیوندیهمکارپایان یافتهبلي
6689346بررسی آگاهی و نگرش پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به اهداء عضوهمکارپایان یافتهخير
6789242ارزیابی عملکرد کلیه با استفاده از سطح سرمی سیستاتین سی در بیماران با سیروز کبدیهمکارپایان یافتهبلي
6889129تأثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر" الگوی سازگاری روی" بر میزان خستگی و فعالیتهای روزانه زندگی بیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
6989067بررسی ارتباط بین زاویه فاز و سطوح سرمی آلبومین در بیماران دیالیز خونی و صفاقیهمکارپایان یافتهبلي
7088688 تعیین سطح اسید اوریک سرم ونسبت اسیداوریک به کراتینین سرم در بیماران با انسدادمزمن تنفسی درمرحله تشدید بیماریهمکارپایان یافتهبلي
7187541ارتباط بین اسیدوز متابولیک با سطوح سرمی آلبومین و میزان کاتابولیسم پروتئین (nPCR) در بیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
7287489بررسی فراوانی و تعیین بار ویروسی CMV, EBV, Adenovirus و Parvovirus B19 و ارتباط آن با تظاهرات بالینی در بیماران پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تکنیک Real Time PCR روش Taqman همکارپایان یافتهبلي
7384185بررسی عملکرد کلیه پیوندی در گیرندگان پیوند کلیه در 6 ماه ابتدای پیوند با تنظیم میزان مصرف سیکلو سپورین بر مبنای ارزیابی سطح خونی دارو قبل از مصرف دارو (co level) و 2 ساعت پس از ان (c2 level) در بیمارستان امام رضا(ع) و قائم(عج)همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982576Comparison of Tacrolimus and Cyclosporine in patients with steroid resistance nephrotic syndrome: A systematic review and meta-analysis”index copernicusreviews in clinical medicine1398دوم
2981825The effect of radioactive iodine therapy on urine sterilization in patients with differentiated thyroid cancerسایر سایت‏های تخصصیPakistan Journal of Nuclear Medicine1397پنجم به بعد
3980494INVESTIGATING THE EFFECT OF DIPYRIDAMOLE ON HYPOPHOSPHATEMIA TREATMENT IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS.Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396سوم
4972578Association between Glomerular Filtration Rate and Liver Function in Cirrhotic Patientsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397مسئول
5963746Impact of Propranolol on Preventing Renal Dysfunction in Patients with CirrhosisPMCMiddle East journal of digestive diseases1396مسئول
6963729Enterocystoplasty and ureterocystoplacty before renal transplantation : A comparison with the control groupPMCInternational journal of organ transplantation medicine1389دوم
7960770Hypercalcemia of hypervitaminos D in a young athleteChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395چهارم
8953726Assessment of Electrolyte FreeWater Clearance in Renal Transplant RecipientsISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1395اول
9952807The Effect of Arterial PaCO2 in COPD Exacerbations with and without Peripheral EdemaPMCRomanian journal of internal medicine1394دوم
10951169THE RELATIONSHIP BETWEEN SEROLOGY OF HEPATITIS E VIRUS WITH LIVER AND KIDNEY FUNCTION IN KIDNEY TRANSPLANT PATIENTSISIEXCLI JOURNAL1395اول
11950488Assessment of correlation between prooxidant-antioxidant balance in patients with diabetic nephropathyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394مسئول
12942765evaluation of relationship between anemia and VO2 max in hemodialysis patients waiting for renal transplantChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394سوم
13942000The effect of gabapentin on muscle cramps during hemodialysis: A double-blind clinical trial.ISISaudi journal of kidney diseases and transplantation1394دوم
14941258Evaluation of the relationship between 25-hydroxy Vit D (25 OH Vit D) and hemoglobin, and erythropoietin index (EPOI) in hemodialysisSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394اول
15935252How to Improve the Quality of Morning Report; Department of Internal Medicine, An action researchindex copernicusThe Future of Medical Education Journal (FUTURE MED EDUC J)1394دوم
16935218Spirometric Parameters: Hemodialysis Compared to Peritoneal DialysisISCJournal of Cardio thoracic Medicine1394دوم
17934738Diabetes and its treatment in patients with chronic renal failureChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393سوم
18934735The relationship between CRP Bahsasyt high impedance variables in patients Dyalyzkhvny ByvalktrykalChemical AbstractMedical Journal of Mashhad University of Medical Sciences1393اول
19934403The evaluation of Serum Copper Level in Hemodialysis Patients with and without anemia Compared with Healthy ControlsscopusBangladesh Journal of Medical Science1393اول
20934402A linear relationship between serum high-sensitive C-reactiveprotein and hemoglobin in hemodialysis patientsPMCClinical and Experimental Nephrology1393پنجم به بعد
21933798Correlation of Systemic Lupus Erythematosus disease activity index (SLEDAI) with serum uric acid level in lupus patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی1393اول
22932673Assessment of correlation between prooxidant-antioxidant balance and nephritis in patients with systemic lupus erythematosusChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی1393اول
23931290Correlation of Serum Total and Free Testosterone Levels with Hemoglobin and High Sensitive CRP in Patients with Chronic Kidney Disease in Third and Fourth Stages and Hemodialysis patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  1393مسئول
24930638Renal Fractional Excretion of Sodium in Relation to Arterial Blood Gas and Spirometric Parameters in Chronic Obstructive Pulmonary Diseaseindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393دوم
25930553Cisplatin Induced NephrotoxicityISCمجله علمی دانشکده پزشکی بیرجند1392
26930540Effect of kidney transplantation on early and late post-transplant prostate-specific antigen levelsPMCSaudi Journal of Kidney Disease and transplantation1392دوم
27930246Renal biopsy in GlomerulonephritisChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393پنجم
28924852Protective Effect of Forced Hydration with Isotonic Saline, Potassium Chloride and Magnesium Sulfate on Cisplatin Nephrotoxicity: An Initial EvaluationscopusASIA PACIFIC JOURNAL of MEDICAL TOXICOLOGY1392پنجم به بعد
29924546Effect of ice chips on intensity of thirst and fluid intake in patients undergoing hemodialysisCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392پنجم
30924421Correlation between Serum level of Troponin I and High Sensetive CRP in Renal transplant PatientsSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.1392اول
31923253Tuberous sclerosis, deep vein thrombosis and lack of C and S proteins; A case reportscopusJournal of Renal Injury Prevention1391دوم
32923231A Review Article: Access Recirculation Among End Stage Renal Disease Patients Undergoing Maintenance HemodialysisPMCnephro-urogy monthly1392اول
33923230The relationship between serum zinc and serum PTH levels in hemodialysis patientsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392اول
34923057Association of Urinary Lipocalin-2 with Lupus NephritisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392دوم
35922964Analysis of clinicopathologic correlations in Iranian patients with lupus nephritisISIInternational Journal of Rheumatic Diseases1392پنجم به بعد
36922302Correlation of Urinary Albumin Creatinine Ratio with Gasometric Parameters in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)Chemical Abstract 1392اول و مسئول
37921566RIFLE criteria for acute kidney injury in the intensive care unitsISIJournal of Research in Medical Sciences1392چهارم
3891531Dose kidney transplant nephrectomy stop disease progression in plasma exchange resistant post transplant hemolytic uremic syndrome? A case reportISIJournal of Nephropathology1391دوم
3991406Urine Monocyte Chemoattractant Protein-1(UMCP-1) as a Biomarker of Renal Involvement in Systemic Lupus ErythematosusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391پنجم به بعد
4091036Comparison and Evaluation of Proteinuria in 8-and 24 hour Urine Samples in Patients with Diabetic NephropathyChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391مسئول
4190912Correlation Between Serum Magnesium and Serum PTH Levels in Patients with Peritoneal Dialysis index copernicusJournal of Birjand University of Medical Sciences1390مسئول
4290643The effect of a care plan based on the Roy Adaptation Model on level of Fatigue in hemodialysis patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهEvidence base care1390سوم
4390638Prevalence of low Mineral Bone Density in Renal Transplant Recipients one Year or More after TransplantationChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390مسئول
4490558The evaluation of learning methods in medical stagers of internal department of Mashhad University of medical sciencesعلمی پژوهشی ایندکس نشدهHorizons of Medical Education Development1390مسئول
4590380Changes in Body Fluid Composition Before and Early after Renal Transplantation and comparing it with Normal Persons Chemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390مسئول
4690133Comparison of Temporary Dialysis Catheter and A-V Fistula Use at the Time of Starting Chronic Hemodialysis among End-Stage Renal Diseases Patients Chemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390چهارم
4789465Comparison of Quality of Life between Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients in Imam Reza and Ghaem Hospital Dialysis Centers in Mashhad(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389اول و مسئول
4889093Patient and Graft Outcome in Related, Unrelated and Deceased Renal Transplant Recipients: Single Center ExperiencescopusInternational Journal of Nephrology & Urology1389دوم
4989084Comparison of Enterocystoplasty and Ureterocystoplasty before Kidney Transplantationindex copernicusInternational Journal of Organ Transplantation Medicine1389دوم
5089031Serum triiodothyronine level as an indicator of inflammation in patients undergoing dialysisPMCIranian Journal of Kidney Diseases 1389مسئول
5188198Impact of slow and delayed graft function on kidney graft survival between various subgroups among renal transplant patientsISITransplantation Proceedings1388مسئول
5287118بررسی عوامل موثر بر کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973028Clinicopathological Correlations in Lupus NephritisThe 5th Annual Congress of Iranian Rheumatology Association & the First International Rheumatology Congress of Iran 2011Mashhadپوستر1390خير
2963743Assessment of correlation between dialysis dose (Kt) based on high metabolic rate organ mass (HMRO) and dialysis dose normalized with urea distribution volume (v) in hemodialysis patientsسومین کنگره نفرولوژی واورولوژیکیشپوستر1396بله
3963742Assessmenot f correlation between glomerular filtration rate with liver function among Cirrhotic patientسومین کنگره اورولوژزی ونفرولوژیکیشپوستر1396بله
4963626Correlation of systemic lupus erythematous disease activity(SLEDAL)with serum level of albumin in lupus patientsیازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایرانTehranپوستر1396خير
5941406Correlation Between Prooxidant-Antioxidant Balance and Microalbuminuria in Diabetic Patients10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393خير
6932571evaluation of free water excertion capacity of renal transplant patients with clearance methoodsThe 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation and the 5th Middle East Transplant Gamesاستانبولپوستر1393خير
7932546assessment of correlation of renal fraction excretion of sodium with spirometric and gasometric parameters in COPD patients14th intrnational congress of nephrology, dialysis and transplantationاصفهانپوستر1392بله
8932544Assessment of Electrolyte Free Water Clearance in Renal Transplant Recipients14th International Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantation—اصفهانسخنرانی1392خير
9932540evaluation of correlation of high sensitive CRP with bioelectrical impedance parameters in patients undergoing hemodialysis14th intrnational congress of nephrology, dialysis and transplantationاصفهانپوستر1392بله
10932535relationship between 25-hydroxy vitamin D with hemoglobin and erythropoietin index in hemodialysis patients14th intrnational congress of nephrology, dialysis and transplantationاصفهانپوستر1392بله
11932532pneumocystis jirovecii (carini) pneumonia (PCP) and cytomegalovirus co-infection in renal transplant recipient: a case report14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393خير
12932526the validity of evaluation of previous exposure with cmv virus in kidney transplant candidates and deceased donors14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393خير
13932525safety and effectivness of ezetimibe in kidney transplant recipients with hypercholesterolemla14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393خير
14931732بررسی سطح اسیداوریک در بیماران انسداد مزمن تنفسی در مرحله تشدید بیماریبیست وچهارمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1392خير
15931642Evaluation of Correlation of High Sensitive CRP with Bioelectrical Impedance Parameters in Patients Undergoing Hemodialysis14th International Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantation—Poster Presentationsاصفهانپوستر1392بله
16931640Relationship of Serum Testosterone Levels with Hemoglubin and High Sensitive CRP in Patients with Chronic Kidney Disease14th International Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantation—Poster Presentationsاصفهانپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1685راهکارهای پیشگیری از عوارض پیوند کلیه1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19514فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29394فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
39342فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه